Инструкция для BOSCH POWER TOOLS AHS 52 Accu

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-garden.com

F 016 L70 389 (2006.01) O / 89 EEU

 

 

AHS

41 ACCU | 52 ACCU

pl

Instrukcja oryginalna

cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr

Originalno uputstvo za rad

sl

Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv

Instrukcijas oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_DOKU-32018-001.fm  Page 1  Thursday, August 16, 2012  8:31 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 89
  OBJ_DOKU-32018-001.fm Page 1 Thursday, August 16, 2012 8:31 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-garden.com F 016 L70 389 (2006.01) O / 89 EEU AHS 41 ACCU | 52 ACCU pl cs sk hu ru uk ro bg sr sl Instrukcja oryginalna Původní návod k používání
 • Страница 2 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Collecto 40 2 608 005 112 (AHS 41 Accu) 2 607 990 041 Collecto 50 2 608 005 114 (AHS 52 Accu) F016 800 055 2 605 411 073 2 607 000 134 2 605 411 214 (AHS 41 Accu) 2 605 411 215 (AHS 52 Accu) 2 607 225 012 Al 1404 1 609 200 399 2 • F016 L70
 • Страница 3 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 3 • F016 L70 389 • 05.12
 • Страница 4 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 acc ln i g 4 ure c yc NiCd 3 2 12 5 1 8 6 9 7 10 11 A 13 4 • F016 L70 389 • 05.12
 • Страница 5 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 B 4 3 C D E 5 • F016 L70 389 • 05.12
 • Страница 6 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Przepisy bezpieczeµstwa Uwaga! Nale†y przeczytaç wszystkie wskazøwki bezpieczeµstwa i instrukcje. B∆∑dy w przestrzeganiu nast∑pujåcych przepisøw mogå spowodowaç pora†enie prådem, po†ar i/lub ci∑†kie obra†enia cia∆a. Niniejsze wskazøwki i
 • Страница 7 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Dane techniczne Sekator do †ywop∆otu Numer katalogowy Cz∑stotliwo∂ç skoku na biegu ja∆owym D∆ugo∂ç ci∑cia Szeroko∂ç ci∑cia Ci™†ar Akumulator Napi∑cie sieciowe Pojemno∂ç Liczba akumulatorøw Czas pracy po na∆adowaniu akumulatora Czas
 • Страница 8 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Zasady bezpieczeµstwa C Uwaga! Przed przyståpieniem do konserwacji i†czyszczenia, urzådzenie nale†y wy∆åczyç i wyjåç z niego akumulator. Po wy∆åczeniu sekatora, no†e obracajå si∑ jeszcze przez par∑ u∆amkøw sekund. Ostro†nie! Nie dotykaç
 • Страница 9 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Konserwacja i doglåd Konserwacja i†czyszczenie no†y Przed przyståpieniem do wszelkich prac przy urzådzeniu, nale†y wyjåç z niego akumulator. Wskazøwka: Aby zapewniç d∆ugie i niezawodne funkcjonowanie urzådzenia, nale†y regularnie
 • Страница 10 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Usuwanie usterek Niniejsza tabela zawiera spis usterek i czynno∂ci, ktøre mo†na wykonaç w przypadku, gdy urzådzenie nie funkcjonuje poprawnie. Gdy problemu nie mo†na zidentyfikowaç i rozwiåzaç, nale†y zwrøciç si∑ do autoryzowanego punktu
 • Страница 11 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Obs∆uga klienta Deklaracja zgodno∂ci u- g li n acc Elektronarz∑dzia, osprz∑t i opakowanie nale†y doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego z zasadami ochrony ∂rodowiska. Tylko dla paµstw nale†åcych do UE: Nie nale†y wyrzucaç
 • Страница 12 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Bezpeãnostní pfiedpisy Pozor! âtûte ve‰keré bezpeãnostní upozornûní a pokyny. Chyby pfii dodrÏování níÏe uveden˘ch pokynÛ mohou zpÛsobit elektrick˘ úder, poÏár, event. tûÏká poranûní. Tyto bezpeãnostní pfiedpisy a pokyny spolehlivû uschovejte
 • Страница 13 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Charakteristické údaje NÛÏky na Ïiv˘ plot Objednací ãíslo Poãet zdvihÛ naprázdno Délka stfiihu Rozestup noÏÛ Hmotnost Akumulátor Jmenovité napûtí Kapacita Poãet akumulátorÛ Doba provozu na jedno nabití akumulátoru Doba nabíjení (akumulátor
 • Страница 14 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Po ukonãení procesu nabíjení (ca. 3–4 h) vytáhnûte síÈovou zástrãku nabíjeãky ze zásuvky a odejmûte akumulátor. Vzestup teploty akumulátoru ukazuje, Ïe je zcela nabit. Upozornûní k nabíjení Pfii nepfietrÏit˘ch, popfi. nûkolika po sobû
 • Страница 15 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 âi‰tûní/Skladování Bûhem skladování odejmûte ze stroje akumulátor. Dbejte na to, aby kontakty akumulátoru nebyly zkratovány kovov˘mi pfiedmûty. Vnûj‰ek nÛÏek na Ïiv˘ plot ãistûte mûkk˘m kartáãem a hadfiíkem. Voda, rozpou‰tûdla nebo le‰tící
 • Страница 16 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Likvidace Prohlá‰ení o shodnosti provedení u- g Namûfiené hodnoty byly zji‰tûny podle 2000/14/ES (1,60 m v˘‰ka, 1 m vzdálenost) a EN ISO 5349. Hodnocená hladina hluku stroje A ãiní typicky: hladina akustického tlaku 73 dB (A); hladina
 • Страница 17 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Bezpeãnostné pokyny Pozor! Preãítajte si rozhodne v‰etky uvedené bezpeãnostné pokyny a návody. Chyby pri dodrÏiavaní Pokynov uveden˘ch v nasledujúcom texte môÏu maÈ za následok zásah elektrick˘m prúdom, spôsobiÈ poÏiar alebo poranenie.
 • Страница 18 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Technické parametre NoÏnice na Ïiv˘ plot Objednávacie ãíslo Poãet voºnobeÏn˘ch kmitov DæÏka strihu ·írka rezu HmotnosÈ Akumulátor Menovité napätie Kapacita Poãet akumulátorov Doba prevádzky na jedno nabitie Nabíjacia doba (akumulátor
 • Страница 19 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Bezpeãnostné pokyny C Pozor! Pred údrÏbou a ãistením náradie vÏdy vypnite a akumulátor vyberte. Po vypnutí noÏníc na Ïiv˘ plot sa noÏe e‰te niekoºko zlomkov sekundy pohybujú ìalej. Pozor! Nedot˘kajte sa pohybujúcich noÏov. Nabíjanie
 • Страница 20 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 ÚdrÏba a ãistenie náradia ÚdrÏba a ãistenie strihacích noÏov Pred kaÏdou prácou na náradí z neho vyberte akumulátor. Upozornenie: Pravidelne vykonávajte nasledujúce práce na údrÏbe v˘robku, aby bola zabezpeãili jeho dlhodobé a spoºahlivé
 • Страница 21 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Hºadanie porúch V nasledujúcej tabuºke sú uvedené symptómy porúch a spôsob ich odstránenia pre prípad, keby Va‰e náradie niekedy nepracovalo spoºahlivo. Ak pomocou nej nebudete vedieÈ lokalizovaÈ poruchu, obráÈte sa na svoju autorizovanú
 • Страница 22 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Likvidácia Vyhlásenie o konformite g li n acc Ruãné elektrické náradie, príslu‰enstvo a obal treba daÈ na recykláciu ‰etriacu Ïivotné prostredie. Len pre krajiny EÚ: Neodhadzujte ruãné elektrické náradie do komunálneho odpadu! Podºa
 • Страница 23 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Biztonsági figyelmeztetések Figyelem! Olvassa el valamennyi biztonsági elœírást és valamennyi utasítást. A következœkben leírt elœírások helytelen betartása áramütésekhez, tæzhöz és /vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. A biztonsági
 • Страница 24 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 A készülék mæszaki adatai Sövényvágó olló Rendelési szám Üresjárati löketszám Vágáshosszúság Vágószélesség Súly Akkumulátor Névleges feszültség Kapacitás Az akkumulátorok száma Üzemidœ egy akkumulátor-feltöltés mellett Töltési idœ
 • Страница 25 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Az Ön biztonságáért B Figyelem! A karbantartási vagy tisztítási munkák megkezdése elœtt kapcsolja ki a berendezést és vegye ki belœle az akkumulátort. A kés a sövényvágó olló kikapcsolása után még néhány másodperctöredékig tovább mozog.
 • Страница 26 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Karbantartás és tisztítás Tisztítás/Tárolás A készüléken végzett bármely munka megkezdése elœtt vegye ki az akkumulátort. Megjegyzés: A berendezés hosszú és megbízható mæködésének biztosítására rendszeresen hajtsa végre a következœ
 • Страница 27 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Hibakeresés A következœ táblázatban különbözœ hibatænetek és a hibák elhárítási módjai vannak leírva. Ha a táblázat segítségével nem tudja behatárolni és elhárítani a hibát, forduljon a szervizmæhelyéhez. Figyelem: A hibakeresés megkezdése
 • Страница 28 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Hulladékkezelés Minœségi tanusító nyilatkozat u- g li n acc Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelœen kell újrafelhasználásra leadni. Csak az EU-tagországok számára: Ne
 • Страница 29 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Указания по технике безопасности Внимание! Прочтите все указания по безопасности и руководства. Ошибки, допущенные при выполнении приведенных ниже инструкций, могут вызвать поражение электротоком, пожар и /или привести к тяжелым травмам.
 • Страница 30 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Технические данные Электрические ножницы для кустов Номер для заказа Частота ходов на холостом ходу Длина среза Длина среза Вес Аккумулятор Номинальное напряжение Емкость Число аккумуляторов Продолжительность работы без подзарядки
 • Страница 31 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Для Вашей безопасности Внимание! До начала работ по техобслуживанию или очистке выключить кусторез и вынуть из него аккумулятор. После выключения электрических ножниц ножи останавливаются за доли секунды. Осторожно! Не касайтесь
 • Страница 32 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Уход и очистка До начала работ по техобслуживанию и уходу за кусторезом вынуть аккумулятор. Указание: Для обеспечения продолжительной и надежной эксплуатации аппарата регулярно выполнять следующие работы по обслуживанию. Проверьте
 • Страница 33 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Поиски неисправностей В следующей таблице приведены признаки и возможности устранения неисправностей на случай неисправной работы Вашего аппарата. Если Вы не сможете с этой помощью локализировать и устранить проблему, то обратитесь в Вашу
 • Страница 34 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Утилизация Зaявлeниe о конформности g li n acc Отслуживший свой срок электроинструмент, принадлежности и упаковку следует сдать на экологически чистую рециркуляцию отходов. Только для стран членов ЕС: Не выбрасывайте электроинструменты в
 • Страница 35 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Вказівки з техніки безпеки Увага! Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки і інструкції. Недодержання нижчеподаних вказівок може призводити до удару електричним струмом, пожежі та /або серйозних травм. Добре зберігайте ці вказівки з
 • Страница 36 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Характеристики iнструменту Кущоріз Номер для замовлення Частота ходів на холостому ході Довжина різання Ширина зрізання Вага Акумуляторна батарея Номінальна напруга Ємність Кількість акумуляторних батарей Експлуатаційний резерв зарядженої
 • Страница 37 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Для вашої безпеки B Увага! Перед технічним обслуговуванням або очищенням вимкніть прилад і вийміть акумуляторну батарею. Після вимкнення кущоріза ножі рухаються ще декілька часток секунди. Обережно! Не торкайтеся ножів, що ще рухаються.
 • Страница 38 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Обслуговування та чищення Перед будь-якими маніпуляціями на пристрої виймайте акумуляторну батарею. Вказівка: Регулярно виконуйте нижчезазначені роботи з технічного обслуговування, щоб забезпечити довгу і надійну експлуатацію приладу.
 • Страница 39 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Пошук несправностей В нижчеподаній таблиці описані симптоми несправностей і даються поради, що робити, якщо Ваш прилад перестане працювати належним чином. Якщо це не допоможе Вам знайти і усунути проблему, будь ласка, звертайтеся в
 • Страница 40 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Видалення Заява про вiдповiднiсть g li n acc Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку. Лише для країн ЄС: Не викидайте електроприлад в побутове сміття! Відповідно до європейської директиви
 • Страница 41 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Instrucøiuni privind siguranøa Atenøie! Trebuie citite toate instrucøiunile µi indicaøiile privind siguranøa µi protecøia muncii. Nerespectarea instrucøiunilor enumarate în cele ce urmeazå poate duce la electrocutare, incendiu µi/sau
 • Страница 42 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Specificaøii tehnice Foarfece de tåiat gard viu Numår de comandå Numår de curse la mersul în gol Lungime de tåiere Låøime de tåiere Greutate Acumulator Tensiune nominalå Capacitate Numår celule acumulator Durata de funcøionare la o
 • Страница 43 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Pentru siguranøa dumneavoastrå B Atenøie! Înaintea lucrårilor de întreøinere sau de curåøare opriøi maµina µi extrageøi acumulatorul. Dupå deconectarea foarfecelui de tåiat gard viu, cuøitele se mai miµcå încå câteva fracøiuni de secundå.
 • Страница 44 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Întreøinere µi curåøare Curåøare/depozitare Înaintea oricåror lucråri asupra maµinii extrageøi acumulatorul din aceasta. Indicaøie: Pentru a beneficia de o folosinøå îndelungatå µi fiabilå, executaøi regulat urmåtoarele lucråri de
 • Страница 45 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Detectarea defecøiunilor Urmåtorul tabel prezintå simptomele defecøiunilor µi cum le puteøi remedia, dacå vre-o datå maµina dv. nu funcøioneazå corespunzåtor. În cazul în care totuµi nu puteøi localiza µi înlåtura problema, adresaøi-vå
 • Страница 46 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Eliminare Declaraøie de conformitate u- g li n acc Sculele electrice, accesoriile µi ambalajele trebuie direcøionate cåtre o staøie de revalorificare ecologicå. Numai pentru øårile membre UE: Nu aruncaøi sculele electrice în gunoiul
 • Страница 47 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Указания за безопасна работа Внимание! Трябва да прочетете всички указания за безопасна работа и инструкции за работа с машината. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.
 • Страница 48 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Технически характеристики Електрическа ножица за храсти Каталожен номер Честота на възвратно-постъпателните движения на празен ход Дължина на рязане Широчина на рязане Mаса Акумулаторна батерия Номинално напрежение Капацитет Брой на
 • Страница 49 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 За Вашата сигурност B Внимание! Преди техническо обслужване и почистване на електроинструмента го изключете и извадете акумулаторната батерия. След като ножицата за рязане бъде изключена, ножовете продължават да се движат няколко секунди
 • Страница 50 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Почистване и поддържане Почистване/Съхраняване Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента, изваждайте акумулаторната батерия. Упътване: извършвайте посочените по-долу операции по поддръжка на електроинструмента
 • Страница 51 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Откриване на причината за повреда Таблицата по-долу показва симптомите на дефектите и как можете да ги отстраните, когато електроинструментът Ви не функционира нормално. Ако не можете да локализирате или отстраните проблема, се обърнете
 • Страница 52 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Бракуване и изхвърляне Декларация за съответствие g li n acc Електроинструментите, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.
 • Страница 53 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Uputstva o sigurnosti PaÏnja! Sva sigurnosna uputstva i nalozi se moraju proãitati. Gre‰ke kod pridrÏavanja dole navedenih uputstava mogu prouzrokovati elektriãni udar, poÏar i/ili te‰ke povrede. Sigurno ãuvajte ova sigurnosna uputstva i
 • Страница 54 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Karakteristike aparata Makaze za Ïivu ogradu Broj narudÏbine Broj praznog hoda DuÏina seãenja ·irina seãenja TeÏina Akku Naminalni napon Kapacitet Broj akumulatora Trajanje rada po punjenju akumulatora. Vreme punjenja( akumulator je
 • Страница 55 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Radi va‰e sigurnosti B PaÏnja! Pre radova odrÏavanja ili ãi‰çenja iskljuãite uredjaj i izvadite akumulator. Po‰to ste iskljuãili makaze za Ïivu ogradu, pokreçu se noÏevi jo‰ nekoliko delova sekunde dalje. Oprez! Ne dodirujte noÏeve u
 • Страница 56 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 OdrÏavanje i ãi‰çenje âi‰çenje/Lagerovanje Pre svih radova na uredjaju izvadite akumulator. PaÏnja: Izvodite redovno sledeçe radove odrÏavanja, da bi se obezbedilo dugo i pouzdano kori‰çenje. Kontrolisati makaze za Ïivu ogradu na vidljive
 • Страница 57 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 TraÏenje gre‰aka Sledeça tabela pokazuje simbole gre‰ki i kako da pomognete sebi, ako Va‰a ma‰ina ne radi dobro. Ako time ne moÏete lokalizovati problem i odstraniti ga, obratite se Va‰em servisu. PaÏnja: Iskljuãite ma‰inu pre traÏenja
 • Страница 58 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Uklanjanje djubreta Izjava o usagla‰enosti u- g Merne vrednosti dobijene prema 2000/14/EG (1,60 m visine, 1 m rastojanja) i EN ISO 5349. Nivo zvuka uredjaja ocenjen sa A iznosi tipiãno: Nivo zvuãnog pritiska 73 dB (A). Nivo snage zvuka 84
 • Страница 59 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Varnostna opozorila Pozor! Prosimo, da varnostna opozorila in navodila preberete v celoti. Napake zaradi neupo‰tevanja spodaj navedenih navodil lahko povzroãijo elektriãni udar, poÏar in /ali teÏke telesne po‰kodbe. Prosimo, da ta
 • Страница 60 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Tehniãni podatki ·karje za Ïivo mejo Katalo‰ka ‰tevilka ·tevilo hodov v prostem teku DolÏina reza ·irina reza Masa Akumulator Nazivna napetost Kapaciteta ·tevilo akumulatorjev Trajanje delovanja na eno polnjenje akumulatorja âas polnjenja
 • Страница 61 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Za va‰o varnost C Pozor! Pred zaãetkom vzdrÏevalnih del ali ãi‰ãenja izklopite napravo in odstranite iz nje akumulator. Po izklopu ‰karij za Ïivo mejo se noÏi ‰e nekaj delcev sekunde premikajo. Bodite previdni! Premikajoãih se noÏev se ne
 • Страница 62 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 VzdrÏevanje in ãi‰ãenje noÏev âi‰ãenje/Skladi‰ãenje Pred zaãetkom kakr‰nihkoli del na napravi odstranite iz nje akumulator. Pri delu z noÏi in pri ãi‰ãenju noÏev nosite za‰ãitne rokavice. NoÏe oãistite po vsaki uporabi in jih prebrizgajte
 • Страница 63 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Iskanje napak V spodnji tabeli so navedeni simptomi napak in napotki za primere, ko Va‰a naprava ne bi pravilno delovala. âe problema na ta naãin ne boste mogli lokalizirati in odstraniti, poi‰ãite pomoã v Va‰i servisni delavnici. Pozor:
 • Страница 64 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Odlaganje Izjava o skladnosti u- g li n acc Elektriãna orodja, pribor in embalaÏo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo. Samo za drÏave EU: Elektriãna orodja ne odlagajte med hi‰ne odpadke! V skladu z evropsko smernico ‰tev.
 • Страница 65 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Upute za siguran rad Pozor! Treba proãitati sve upute za sigurnost i za uporabu. Ako se ne bi po‰tivale dolje navedene upute to bi moglo uzrokovati elektriãni udar, poÏar i/ili te‰ke ozljede. Ove upute za sigurnost i upute za uporabu
 • Страница 66 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Tehniãki podaci o uredaju ·kare za Ïivicu Katalo‰ki br. Broj hodova pri praznom hodu DuÏina rezanja ·irina rezanja TeÏina Aku-baterija Nazivni napon Kapacitet Broj aku-baterija Trajanje rada po jednom punjenju aku-baterije Vrijeme punjenja
 • Страница 67 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Za va‰u sigurnost C PaÏnja! Prije radova odrÏavanja ili ãi‰çenja, ure∂aj iskljuãiti i izvaditi aku-bateriju. Nakon ‰to se ‰kare iskljuãe, pomaknite noÏ jo‰ nekoliko djeliça sekundi dalje. Oprez! Ne dirati pomiãni noÏ. Proces punjenja
 • Страница 68 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 OdrÏavanje i ãi‰çenje noÏeva âi‰çenje/Uskladi‰tenje Prije svih radova na ure∂aju izvaditi akubateriju. Kod rukovanja ili ãi‰çenja noÏeva treba nositi rukavice. Nakon svake uporabe noÏeve treba oãistiti i poprskati sa za‰titnim uljem.
 • Страница 69 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 TraÏenje kvara Slijedeça tablica prikazuje simbole gre‰ke i kako si moÏete pomoçi ako va‰ ure∂aj ne bi radio ispravno. Ako na taj naãin ne moÏete lokalizirati i otkloniti problem, obratite se ovla‰tenoj servisnoj radionici. PaÏnja: Prije
 • Страница 70 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Zbrinjavanje u otpad Izjava o uskla∂enosti u- g li n acc Elektriãne alate, pribor i ambalaÏu treba predati na ekolo‰ki prihvatljivu ponovnu uporabu. Samo za zemlje EU: Elektriãne alate ne bacajte u kuçni otpad! Prema Europskim smjernicama
 • Страница 71 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Ohutusjuhised Tähelepanu! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Alltoodud ohutusjuhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. Hoidke ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks hoolikalt
 • Страница 72 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Tehnilised andmed Hekikäärid Tellimisnumber Tühikäigusagedus Lõikepikkus Lõikelaius Kaal Aku Nimipinge Mahtuvus Akude arv Tööaeg ühe akulaadimise kohta Laadimisaeg (tühi aku) Akulaadija Laadimisvool Lubatud laadimistemperatuur AHS 41 Accu
 • Страница 73 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Tööohutus C Tähelepanu! Enne seadme hooldamist ja reguleerimist lülitage seade välja ja eemaldage aku. Pärast hekikääride väljalülitamist liigub lõiketera veel mõne sekundimurdosa jooksul edasi. Ettevaatust! Ärge puutuge liikuvat
 • Страница 74 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Lõiketera hooldus ja puhastus Puhastus/Hoidmine Enne hooldustööde teostamist seadme kallal eemaldage aku. Lõiketera käsitsemisel ja puhastamisel kandke kindaid. Iga kord pärast kasutamist tuleb lõiketera puhastada ja pihustada kaitseks
 • Страница 75 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Veaotsing Järgnevas tabelis on ära toodud vead ja juhised nende kõrvaldamiseks. Kui probleem siiski ei kao, pöörduge volitatud remonditöökotta. Tähelepanu: enne vea otsimise alustamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik
 • Страница 76 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus Vastavus EL nõuetele u- g li n acc Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Üksnes EL liikmesriikidele: Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud
 • Страница 77 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Drošības noteikumi Uzmanību! Izlasiet visus drošības noteikumus un lietošanas pamācības.Šeit sniegto darba drošības noteikumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.
 • Страница 78 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Tehniskie parametri dzīvžoga š ēres Pasūtījuma numurs Darbības ātrums tukšgaitā Asmens vadotnes garums Attālums starp asme iem Svars Akumulators Nominālais spriegums Ietilpība Akumulatoru skaits Darbības laiks ar uzlādētu akumulatoru
 • Страница 79 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Jūsu drošībai B Uzmanību! Pirms tīrīšanas vai regulēšanas izslēdziet instrumentu un iz emiet no tā akumulatoru. Dzīvžoga š ēru griezējasmens turpina kustēties vēl dažas sekundes da as pēc instrumenta izslēgšanas. Ievērojiet piesardzību!
 • Страница 80 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Apkope un tīrīšana Tīrīšana/Uzglabāšana Pirms jebkuriem apkalpošanas darbiem iz emiet no instrumenta akumulatoru. Ieteikums. Lai nodrošinātu instrumenta ilgstošu un nevainojamu darbību, regulāri veiciet šeit aprakstītos apkopes un
 • Страница 81 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 K ūmju atklāšana un novēršana Šeit sniegtajā tabulā ir apkopota informācija par iespējamajām k ūmēm to pazīmēm un rīcību gadījumos, kad instruments vairs nedarbojas pareizi. Ja k ūmi neizdodas lokalizēt un novērst, griezieties tuvākajā
 • Страница 82 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem Deklarācija par atbilstību standartiem u- g li n acc Sagatavojot otrreizējai izmantošanai nolietotos elektroinstrumentus, to piederumus un iesai ojuma materiālus, tie jāpārstrādā apkārtējai
 • Страница 83 из 89
  F016 L70 389.book Seite 1 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Saugaus darbo instrukcija Dėmesio! Reikia perskaityti visas saugos nuorodas ir taisykles. Jei nepaisysite toliau pateiktų nuorodų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių sužalojimų pavojus. Išsaugokite šias saugos nuorodas ir
 • Страница 84 из 89
  F016 L70 389.book Seite 2 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Techniniai duomenys Gyvatvorių žirklės Užsakymo numeris Tuščiosios eigos judesių dažnis Peilių juostos ilgis Pjovimo juostos ilgis Svoris Akumuliatorius Nominalioji įtampa Talpa Akumuliatorių kiekis Veikimo trukmė įkrovus akumuliatorių
 • Страница 85 из 89
  F016 L70 389.book Seite 3 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Jūsų saugumui C Dėmesio! Prieš pradėdami techninės priežiūros arba valymo darbus, išjunkite prietaisą ir išimkite akumuliatorių. Gyvatvorių žirkles išjungus, peiliai dar kelias sekundės dalis sukasi. Atsargiai! Nelieskite judančių peilių.
 • Страница 86 из 89
  F016 L70 389.book Seite 4 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Techninė priežiūra ir valymas Valymas/Sandėliavimas Prieš pradėdami prietaiso priežiūros ar remonto darbus, išimkite akumuliatorių. Prieš pradedant bet kokius techninės priežiūros ar remonto darbus, būtina ištraukti kištuką. Po kiekvieno
 • Страница 87 из 89
  F016 L70 389.book Seite 5 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Galimi gedimai Šioje lentelėje rasite nuorodas, kokie yra gedimų požymiai ir kokių veiksmų reikia imtis, jei prietaisas blogai veikia. Jei problema nebus nustatyta ir pašalinta, kreipkitės į remonto dirbtuves. Dėmesio: prieš ieškodami
 • Страница 88 из 89
  F016 L70 389.book Seite 6 Montag, 19. Dezember 2005 1:06 13 Sunaikinimas Kokybės atitikties deklaracija u- g li n acc Prietaisas, papildoma įranga ir pakuotė turi būti panaudoti ekologiškam antriniam perdirbimui. Tik ES šalims: Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius! Pagal EEB
 • Страница 89 из 89