Инструкция для BOSCH POWER TOOLS AKE 30 S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instrukcja oryginalna
PÛvodní návod k pouÏívání
Pôvodn˘ návod na pouÏitie
Eredeti használati utasítás
Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
Оригінальна інструкція з 
експлуатації

Instrucøiuni originale
Оригинална инструкция
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijas ori inālvalodā

Originali instrukcija

Polski
âesky
Slovensky
Magyar
Русский
Українська
Românå
Български
Srpski
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviešu
Lietuviškai

AKE 30 S
AKE 35 S
AKE 40 S

F 016 L70 541.book  Seite 1  Montag, 15. Februar 2010  8:18 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Instrukcja oryginalna PÛvodní návod k pouÏívání Pôvodn˘ návod na pouÏitie Eredeti használati utasítás Оригинальное руководство по эксплуатации Оригінальна інструкція з експлуатації Instrucøiuni originale Оригинална инструкция Originalno
 • Страница 2 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Robert Bosch GmbH D-70745 Leinfelden Echterdingen 0 600 xxx xxx 230V ~ 50Hz x A xxxx W xxx xxx mm xxxxxxxx X 20xx Made in Hungary 17 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 2 • F 016 L70 541 • 10.02 13 12 11 10 9 8
 • Страница 3 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 A1 18 21 19 20 21 21 24 23 22 A2 13 24 A3 12 3 • F 016 L70 541 • 10.02 14
 • Страница 4 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 B 3 4 26 C 5-10 mm D – 5 11 — 11 4 • F 016 L70 541 • 10.02 – 25 2
 • Страница 5 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 F E 11 X H G Y Z Z Kg Y I ˜ 50 mm X Y Z – – 50 mm W — — – 5 • F 016 L70 541 • 10.02
 • Страница 6 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 K L M 2 1 1/3 2/3 N O 2 1 2/3 1/3 6 • F 016 L70 541 • 10.02
 • Страница 7 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Przepisy bezpieczeµstwa Opis symboli obrazkowych: Nale†y przeczytaç instrukcj∑ obs∆ugi. Chroniç przed deszczem. Przed pracami regulacyjnymi i konserwacyjnymi, w przypadku gdy kabel zasilajåcy jest uszkodzony lub przerwany, natychmiast
 • Страница 8 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Nale†y unikaç niezamierzonego uruchomienia narz™dzia. Przed w∆o†eniem wtyczki do gniazdka i/lub pod∆åczeniem do akumulatora, a tak†e przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarz™dzia, nale†y upewniç si™, †e elektronarz™dzie jest
 • Страница 9 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Nie wolno pracowaç pilarkå ∆aµcuchowå, siedzåc na drzewie. Praca pilarkå ∆aµcuchowå na drzewie mo†e byç przyczynå ci∑†kich obra†eµ. s Nale†y zawsze dbaç o stabilnå pozycj∑ przy pracy. Pilark∑ ∆aµcuchowå wolno stosowaç tylko stojåc na
 • Страница 10 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Urzådzenie nie mo†e byç stosowane przez osoby (wliczajåc w to dzieci) nie w pe∆ni sprawne fizycznie, psychicznie, z os∆abionym wzrokiem lub s∆uchem, lub takie, ktørych do∂wiadczenie lub wiedza så niewystarczajåce – je†eli osoby takie nie
 • Страница 11 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Bezpieczeµstwo elektryczne Nabyte przez Paµstwa urzådzenie posiada podwøjna izolacj∑ i nie wymaga uziemienia. Napi∑cie robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajøw nie nale†åcych do UE 220 V, 240 V – w zale†no∂ci od modelu). Dozwolone jest
 • Страница 12 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 4. Ogniwa ∆aµcucha umie∂ciç wokø∆ ko∆a ∆aµcuchowego 19 i na∆o†yç prowadnic∑ 10 w taki sposøb, aby trzpieµ mocujåcy 20 i oba z∑by prowadnicy 23 znalaz∆y si∑ w otworze pod∆u†nym prowadnicy 10, a trzpieµ napinania ∆aµcucha 24 zaskoczy∆ w
 • Страница 13 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Uruchamianie Nale†y przestrzegaç odpowiedniego napi∑cia: Napi™cie Ωród∆a prådu musi byç zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urzådzenia. Urzådzenia oznaczone 230 V mogå byç zasilane z sieci 220 V. W∆åczenie i wy∆åczenie Trzymaç pi∆∑
 • Страница 14 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Przewød powinien byç umieszczony w taki sposøb, by nie møg∆ on si∑ zakleszczyç mi∑dzy ga∆∑ziami i konarami. E Pi∆∑ ∆aµcuchowå u†ywaç tylko przy pewnej pozycji pracy. Trzymaç pi∆∑ ∆aµcuchowå lekko na prawo od cia∆a. F ˆaµcuch musi znajdowaç
 • Страница 15 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 ˜ Aby w∆a∂ciwie oceniç kierunek padania drzewa, nale†y przed rozpocz∑ciem ∂cinania wziåç pod uwag∑ pochylenie drzewa i po∆o†enie jego konarøw, a tak†e kierunek wiatru. Nale†y oczy∂ciç drzewo z zanieczyszczeµ, usunåç kamienie, luΩno
 • Страница 16 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Wymiana/odwracanie ∆aµcucha pi∆y i prowadnicy Skontrolowaç ∆aµcuch pi∆y i prowadnic∑ wed∆ug odcinka „Napr∑†anie ∆aµcucha pi∆y“. Rowek prowadzåcy prowadnicy zu†ywa si∑ z czasem. Przy wymianie ∆aµcucha pi∆y przekr∑ciç prowadnic∑ o 180°, aby
 • Страница 17 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Usuwanie usterek Niniejsza tabela zawiera spis usterek i czynno∂ci, ktøre mo†na wykonaç w przypadku, gdy urzådzenie nie funkcjonuje poprawnie. Gdy problemu nie mo†na zidentyfikowaç i rozwiåzaç, nale†y zwrøciç si∑ do autoryzowanego punktu
 • Страница 18 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 12 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Obs∆uga klienta Elektronarz∑dzia, osprz∑t i opakowanie nale†y doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego z zasadami ochrony ∂rodowiska. Tylko dla paµstw nale†åcych do UE: Nie nale†y wyrzucaç elektronarz∑dzi do odpadøw domowych! Zgodnie
 • Страница 19 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Bezpeãnostní pfiedpisy Vysvûtlivky obrázkov˘ch symbolÛ: Proãtûte si návod k obsluze. ChraÀte pfied de‰tûm. Pfied sefiizovacími pracemi a údrÏbou a pokud je síÈov˘ kabel po‰kozen nebo pfiefiíznut, okamÏitû vytáhnûte síÈovou zástrãku. Pfii pouÏití
 • Страница 20 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Lze-li namontovat odsávací ãi zachycující pfiípravky, pfiesvûdãte se, Ïe jsou pfiipojeny a správnû pouÏity. PouÏití odsávání prachu mÛÏe sníÏit ohroÏení prachem. Svûdomité zacházení a pouÏívání elektronáfiadí s Stroj nepfietûÏujte. Pro svou
 • Страница 21 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s PouÏívejte vÏdy v˘robcem pfiedepsané náhradní li‰ty a pilové fietûzy. Nesprávné náhradní li‰ty a pilové fietûzy mohou vést k roztrÏení fietûzu nebo ke zpûtnému rázu. s DrÏte se pokynÛ v˘robce pro brou‰ení a údrÏbu pilového fietûzu. Pfiíli‰
 • Страница 22 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 PouÏití Tento stroj je urãen k poráÏení stromÛ a dále k fiezání kmenÛ, vûtví, dfievûn˘ch trámÛ, prken apod. a lze jej pouÏít k provádûní podéln˘ch a pfiíãn˘ch fiezÛ vÛãi smûru vláken dfieva. Tento stroj není vhodn˘ k fiezání minerálních
 • Страница 23 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Pfiívodní vedení musí b˘t pravidelnû kontrolováno na znaky po‰kození a smí b˘t pouÏito pouze v dobrém stavu. Je-li pfiívodní vedení po‰kozeno, smí b˘t opraveno pouze autorizovan˘m servisem Bosch. MontáÏ/napnutí pilového fietûzu Teprve po
 • Страница 24 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Uvedení stroje do provozu Dbejte na správné síÈové napûtí: Napûtí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém ‰títku stroje. Stroje oznaãené 230 V mohou pracovat i pfii 220 V. Zapnutí a vypnutí ¤etûzovou pilu drÏte jak je popsáno v
 • Страница 25 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Nejlep‰ích v˘sledkÛ fiezání se dosáhne, kdyÏ rychlost fietûzu neklesne pfietíÏením. Pozor na konci pilového fiezu. Jakmile pila volnû dofiízla, zmûní se neoãekávanû síla hmotnosti. Vzniká nebezpeãí pro nohy a chodidla. Pilu odstraÀte z fiezu
 • Страница 26 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 odstraÀte jedním fiezem. Vûtve, jeÏ jsou pod pnutím, by se mûly fiezat odspoda nahoru, aby se zabránilo sevfiení pily. Zkracování kmene stromu L Pod tím se rozumí dûlení poraÏen˘ch stromÛ na odfiezky. Dbejte na svÛj bezpeãn˘ postoj a
 • Страница 27 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 A âi‰tûní/Skladování Tvarované plastové tûleso fietûzové pily oãistûte pomocí mûkkého kartáãe a hadfiíku. Nesmí b˘t pouÏity voda, rozpou‰tûdla ani le‰tící prostfiedky. OdstraÀte v‰echny neãistoty zvlá‰tû z vûtracích otvorÛ 26 motoru. Po dobû
 • Страница 28 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Likvidace Elektronáfiadí, pfiíslu‰enství a obaly by mûly b˘t dodány k opûtovnému zhodnocení nepo‰kozujícímu Ïivotní prostfiedí. Pouze pro zemû EU: Nevyhazujte elektronáfiadí do domovního odpadu! Podle evropské smûrnice 2002/96/ES o star˘ch
 • Страница 29 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Bezpeãnostné pokyny Vysvetlenie obrázkov˘ch symbolov: Návod na pouÏívanie si starostlivo preãítajte. ChráÀte pred daÏìom. Pred nastavovaním a údrÏbou náradia a v prípade, ak je prívodná ‰núra po‰kodená alebo preru‰ená, ihneì vytiahnite
 • Страница 30 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Noste osobné ochranné pomôcky a pouÏívajte vÏdy ochranné okuliare. Nosenie osobn˘ch ochrann˘ch pomôcok, ako je ochranná d˘chacia maska, bezpeãnostná pracovná obuv. ochranná prilba alebo chrániãe sluchu, podºa druhu ruãného elektrického
 • Страница 31 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s ReÈazovú pílu drÏte vÏdy pevne pravou rukou za zadnú rukoväÈ a ºavou rukou za prednú rukoväÈ. DrÏanie reÈazovej píly pri práci nesprávnym spôsobom (opaãne) zvy‰uje riziko poranenia a nesmie sa pouÏívaÈ. s PouÏívajte ochranné okuliare a
 • Страница 32 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Tento prístroj nie je dovolené pouÏívaÈ t˘m osobám (vrátane detí), ktoré majú telesné obmedzenia, ktoré majú oslaben˘ zrak, oslaben˘ sluch alebo sú du‰evne postihnuté, alebo ktor˘m ch˘bajú skúsenosti a vedomosti, pokiaº nie sú pod
 • Страница 33 из 171
  F 016 L70 541 - SK Seite 5 Mittwoch, 17. Februar 2010 8:13 08 Vyobrazené komponenty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Zadná rukoväÈ Vypínaã Blokovacie tlaãidlo zapínania Uzáver olejovej nádrÏky Iniciovanie brzdy spätného rázu (ochrana rúk) Predná rukoväÈ Ovíjacia
 • Страница 34 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 4. âlánky reÈaze zaloÏte okolo reÈazového kolesa 19 a ãepeº 10 nasaìte tak, aby upevÀovací ãap 20 a oba vodiace v˘stupky ãepele 23 zasahovali do pozdæÏneho otvoru ãepele 10 a napínací ãap reÈaze 24 zasahoval do príslu‰ného otvoru na ãepeli
 • Страница 35 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Spustenie DodrÏiavajte príslu‰né napätie siete: Napätie elektrického zdroja musí súhlasiÈ s údajom na typovom ‰títku náradia. Prístroje oznaãené pre napätie 230 V sa môÏu napájaÈ aj zo zdroja s napätím 220 V. Zapnutie a vypnutie Pri práci
 • Страница 36 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 F Predt˘m, ako sa reÈaz dotkne dreva, musí uÏ beÏaÈ plnou r˘chlosÈou. Na podoprenie reÈazovej píly o drevo pouÏívajte drapákov˘ doraz 11. Poãas pílenia pouÏívajte drapákov˘ doraz ako páku. Pri pílení hrub‰ích konárov alebo kmeÀov priloÏte
 • Страница 37 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Vypílenie záseku: Vypíºte v pravom uhle k smeru pádu stromu zásek (X – W) do hæbky 1/3 priemeru kmeÀa stromu. Najprv urobte doln˘ vodorovn˘ rez záseku. T˘m sa zabráni zablokovaniu pílovej reÈaze alebo vodiacej li‰ty pri vykonávaní druhého
 • Страница 38 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Ostrenie pílovej reÈaze A Pílovú reÈaz Vám odborne nabrúsia v kaÏdej autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia Bosch. Pomocou zariadenia na brúsenie pílov˘ch reÈazí Bosch alebo Dremel-Multi s brúsnym nástavcom 1453 si môÏete
 • Страница 39 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Hºadanie porúch V nasledujúcej tabuºke sú uvedené symptómy porúch a spôsob ich odstránenia pre prípad, keby Va‰e náradie niekedy nepracovalo spoºahlivo. Ak pomocou nej nebudete vedieÈ lokalizovaÈ poruchu, obráÈte sa na svoju autorizovanú
 • Страница 40 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 12 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Likvidácia Ruãné elektrické náradie, príslu‰enstvo a obal treba daÈ na recykláciu ‰etriacu Ïivotné prostredie. Len pre krajiny EÚ: Neodhadzujte ruãné elektrické náradie do komunálneho odpadu! Podºa Európskej smernice 2002/96/ES o star˘ch
 • Страница 41 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Biztonsági figyelmeztetések A képjelek magyarázata: Olvassa el végig a Kezelési Utasítást. Óvja meg az esœtœl a berendezést. A beállítási és karbantartási munkák megkezdése elœtt, vagy ha a hálózati csatlakozó kábel megrongálódott, vagy ha
 • Страница 42 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Gyœzœdjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielœtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielœtt felvenné
 • Страница 43 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s A láncfærészt a jobb kezével mindig a hátsó fogantyúnál fogva, a bal kezével pedig az elsœ fogantyúnál fogva tartsa. Ha a láncfærészt fordítva tartja fogva, ez megnöveli a személyi sérülések kockázatát, ezért így dolgozni tilos. s
 • Страница 44 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Ezt a berendezést olyan személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, akik testileg, szellemileg korlátozottak, vagy korlátozott a látóés hallóképességük, vagy akik nem rendelkeznek megfelelœ tapasztalattal vagy tudással,
 • Страница 45 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Az ábrázolásra kerülœ komponensek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Hátsó fogantyú Be-/kikapcsoló Bekapcsolás reteszelés Olajtartálysapka Visszacsapó fék kioldó (kézvédœ) Elsœ fogantyú Lánckerék (csak AKE
 • Страница 46 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 4. Helyezze fel a láncszemeket a 19 lánckerék köré és tegye fel úgy a 10 kardot, hogy a 20 rögzítœcsap és a 23 kardvezetœ borda belenyúljon a 10 kard hosszlyukába és a 24 láncfeszítœ csap a 10 kard erre a célra szolgáló furatába. Ha
 • Страница 47 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Üzembehelyezés Ügyeljen a hálózati feszültségre: Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a készüléken elhelyezett gyári táblán megadott feszültséggel. A 230 V-os hálózatra méretezett gépeket 220 V-os hálózatban is szabad használni.
 • Страница 48 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 F A færészláncnak a fa megérintése elœtt már teljes sebességgel kell futnia. A munka közben a 11 körmös ütközœvel támassza fel a láncfærészt a fára. A færészelés során a körmös ütközœt emelœkarként használja. Vastagabb ágak vagy fatörzsek
 • Страница 49 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Az ékvágás elkészítése: A döntési irányra merœlegesen készítsen el egy ékvágást (X – W), amelynek mélysége a fatörzs átmérœjének 1/3-a. Az éknek elœször az alsó, vízszintes oldalát kell kivágni. Így el lehet kerülni azt, hogy a második
 • Страница 50 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 A færészlánc és a kard kicserélése/ megfordítása A „Færészlánc megfeszítése” szakaszban leírtaknak megfelelœen ellenœrizze a færészláncot és a kardot. A kard vezetœhornya idœvel elkopik. A færészlánc kicserélésekor fordítsa meg 180°-kal a
 • Страница 51 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Hibakeresés A következœ táblázatban különbözœ hibatænetek és a hibák elhárítási módjai vannak leírva. Ha a táblázat segítségével nem tudja behatárolni és elhárítani a hibát, forduljon a szervizmæhelyéhez. Figyelem: A hibakeresés
 • Страница 52 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 12 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Hulladékkezelés Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelœen kell újrafelhasználásra leadni. Csak az EU-tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a
 • Страница 53 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Указания по технике безопасности Пояснение пиктограмм: Прочитать руководство по эксплуатации. Защищать от попадания дождя. Перед выполнением работ по настройке и техобслуживанию и при наличии повреждений шнура питания от электросети или
 • Страница 54 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Безопасность людей s Будьте внимательными, следите за тем, что Bы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Bы находитесь в состоянии наркотического или
 • Страница 55 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Указания по технике безопасности при работе с цепными пилами: s Держите работающую пилу на расстоянии от тела. Перед включением пилы убедитесь в том, что пильная цепь может свободно двигаться. При работе с цепной пилой одно мгновение
 • Страница 56 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Крепко держите пилу обеими руками, причем большой палец и остальные пальцы должны хорошо обхватить ручки цепной пилы. Занимайте такое положение и всегда держите руки так, чтобы при необходимости надежно противостоять силам отдачи. При
 • Страница 57 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Использование по назначению Электроинструмент предназначен для валки деревьев, разделки бревен, обрезки сучьев, распиловки деревянных балок, досок и т.п., его можно использовать для распиловки древесины как вдоль, так и поперек волокон.
 • Страница 58 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 В целях повышения уровня безопасности рекомендуется использовать устройство защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА. Перед каждым использованием рекомендуется проверить исправность устройства защитного отключения. Указание
 • Страница 59 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 B Смазка цепи Важно: Цепная пила всегда поставляется с несмазанной пильной цепью. Очень важно произвести залив масла перед ее использованием. Использование цепной пилы без масла или с уровнем масла ниже минимальной отметки ведет к
 • Страница 60 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 – Тормоз для защиты от обратного удара отпущен и исправен? – Надето ли необходимое защитное снаряжение? Обязательно надевайте защитные очки и средства защиты органов слуха. Рекомендуется также использовать средства индивидуальной защиты
 • Страница 61 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 При работе на склоне всегда обрабатывайте стволы или лежащий на земле материал сверху или стоя сбоку. Чтобы не споткнуться, обращайте внимание на пни, ветви, корни и т. п. H Пиление древесины под напряжением Распиливание находящейся под
 • Страница 62 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 дерево. Маленькие сучья отпилите согласно рисунку. Ветки, находящиеся под напряжением, следует обрезать снизу вверх, чтобы предотвратить заклинивание пилы. Раскряжевка L Под этим понимается распиливание ствола поваленного дерева по длине
 • Страница 63 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Принадлежности A Пильная цепь и пильный аппарат AKE 30 S ..........................................F 016 800 259 AKE 35 S ..........................................F 016 800 260 AKE 40 S ..........................................F 016 800
 • Страница 64 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 12 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Признаки Возможная причина Устранение Тормоз для защиты Цепь не затормаживается от обратного удара/ тормоз выбега Обратиться в мастерскую Bosch Нагрелась цепь или пильный аппарат В бачке нет масла Засорилось вентиляционное отверстие в
 • Страница 65 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 13 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Беларусь ИП «Роберт Бош» ООО 220035, г.Минск ул. Тимиряэeва, 65A-020 Teл.: +375 (17) 2 54 78 71 Teл.: +375 (17) 2 54 79 15 Teл.: +375 (17) 2 54 79 16 Фaкс: +375 (17) 2 54 78 75 E-Mail: bsc@by.bosch.com Заявление о соответствии Измеренные
 • Страница 66 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Вказівки з техніки безпеки Пояснення щодо символів: Прочитайте інструкцію з техніки безпеки. Захищайте від дощу. Перед налагодженням і технічним обслуговуванням, якщо пошкоджено або перерізано електричний кабель, негайно витягніть штепсель
 • Страница 67 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж ввімкнути електроприлад в електромережу або під’єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнутий. Тримання пальця на вимикачі під час
 • Страница 68 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Вдягайте захисні окулярі і навушники. Рекомендується вдягати також захисне спорядження для захисту голови, рук і ніг. Придатний захисний одяг зменшує небезпеку поранення стружкою, що розлітається, та травм внаслідок випадкового торкання
 • Страница 69 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Цим приладом не дозволяється користуватися особам (включаючи дітей) з фізичними розладами, порушеннями зору, слуху або психічними розладами, або особам без досвіду та знань – це дозволяється робити лише у тому випадку, якщо за ними
 • Страница 70 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Зображені компоненти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Задня рукоятка Вимикач Блокіратор вмикання Кришка мастильного бака Розціплювач гальма для захисту від відскакування (захисний щиток для руки) Передня
 • Страница 71 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 4. Обведіть ланки ланцюга навкруг ведучої зірочки 19 і встановіть пиляльний апарат 10 таким чином, щоб затискний прогонич 20 і обидва водила пиляльного апарата 23 зайшли в довгастий отвір у пиляльному апараті 10 і прогонич для натягування
 • Страница 72 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Початок роботи Зважайте на напругу в мережi: Напруга джерела струму повинна вiдповiдати значенню, що вказане на табличцi з характеристиками iнструменту. Iнструмент, що розрахований на напругу 230 V, може працювати при напрузi 220 V.
 • Страница 73 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Загальна поведінка D Завжди добре тримайте ланцюгову пилку обома руками: ліва рука має знаходиться на передній рукоятці, права – на задній. Завжди обхоплюйте рукоятки великим і вказівним пальцем. Ніколи не тримайте пилку під час
 • Страница 74 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 не торкатися шнуру живлення і не спричиняти пошкодження матеріальних цінностей. Якщо дерево торкнеться мережі електропостачання, необхідно негайно повідомити енергопостачальне підприємство. При роботах на схилі користувач ланцюгової пилки
 • Страница 75 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Якщо незважаючи на ретельну процедуру виготовлення і випробування ланцюгова пилка все-таки вийде з ладу, ремонт має виконувати лише майстерня, авторизована для електроінструментів Bosch. Перед відправленням ланцюгової пилки, будь ласка,
 • Страница 76 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Пошук несправностей В нижчеподаній таблиці описані симптоми несправностей і даються поради, що робити, якщо Ваш прилад перестане працювати належним чином. Якщо це не допоможе Вам знайти і усунути проблему, будь ласка, звертайтеся в
 • Страница 77 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 12 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Видалення Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку. Лише для країн ЄС: Не викидайте електроприлад в побутове сміття! Відповідно до європейської директиви 2002/96/EC про відпрацьовані
 • Страница 78 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Instrucøiuni privind siguranøa Explicarea pictogramelor: Citiøi în întregime instrucøiunile de folosire. Protejaøi maµina împotriva ploii. Înaintea lucrårilor de reglare µi întreøinere, dacå conductorul electric este deteriorat sau rupt,
 • Страница 79 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Evitaøi o øinutå corporalå nefireascå. Adoptaøi o poziøie stabilå µi menøineøi-vå întotdeauna echilibrul. Astfel veøi putea controla mai bine maµina în situaøii neaµteptate. s Purtaøi îmbråcåminte adecvatå. Nu purtaøi îmbråcåminte largå
 • Страница 80 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Transportaøi feråstråul cu lanø în stare opritå, øinându-l de mânerul frontal, lanøul de feråstråu fiind întors spre partea opuså corpului dumneavoastrå. În timpul transportul sau al depozitårii feråstråului cu lanø capacul de protecøie
 • Страница 81 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Date tehnice Feråstråu cu lanø Numår de comandå Putere absorbitå Viteza lanøului (la mersul în gol) Lungimea lamei Întinderea lanøului fårå scule (SDS) Rolå de ghidare în formå de stea Frânå de siguranøå Tip de lanø de feårstråu Grosime
 • Страница 82 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 21 Simbol al direcøiei de funcøionare µi al direcøiei de tåiere 22 Duzå de ulei 23 Reglet de ghidare lamå 24 Bolø de pretensionare a lanøului 25 Indicator nivel ulei 26 Fante de aerisire **specific fiecårei øåri *Accesoriile ilustrate sau
 • Страница 83 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 A1 A2 A3 C Tensionarea lanøului de feråstråu Verificaøi întinderea lanøului înaintea începerii lucrului, dupå primele operaøii de tåiere µi regulat, la fiecare 10 minute, în timpul debitårii. În special la lanøurile de feråstråu noi, la
 • Страница 84 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 D Frânå de siguranøå Frâna de siguranøå este un mecanism de protecøie care se declanµeazå prin apåråtoarea de mânå frontalå 5 atunci când maµina are recul. Lanøul se opreµte în scurt timp. Periodic, executaøi o probå de funcøionare.
 • Страница 85 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Cele mai bune rezultate de tåiere se obøin atunci când viteza lanøului nu scade ca urmare a suprasolicitårii. Atenøie la terminarea debitårii cu feråstråul. De îndatå ce feråstråul iese din linia de tåiere, simøiøi neaµteptat greutate
 • Страница 86 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Când arborele începe så cadå, îndepårtaøi feråstråul cu lanø din tåieturå, deconectaøi-l, puneøi-l jos µi påråsiøi sectorul periculos folosind calea de evacuare stabilitå. Feriøi-vå de crengile care cad µi nu vå împiedicaøi. Acum copacul
 • Страница 87 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Accesorii A Lanø de feråstråu µi lamå AKE 30 S ..........................................F 016 800 259 AKE 35 S ..........................................F 016 800 260 AKE 40 S ..........................................F 016 800 261 Lanø
 • Страница 88 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Simptome Cauze posibile Remediere Lanøul/µina de ghidare fierbinte Nu existå ulei în rezervor Aerisirea buµonului rezervorului de ulei înfundatå Canalul de scurgere a uleiului înfundat Lanøul este întins prea tare Lanøul este tocit
 • Страница 89 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 12 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Declaråm pe proprie råspundere cå produsul descris la paragraful „Date tehnice“ corespunde urmåtoarelor standarde sau documente normative: EN 60745 potrivit dispoziøiilor Directivelor 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE. Examinarea
 • Страница 90 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Указания за безопасна работа Пояснения за символите: Прочетете ръководството за експлоатация. Предпазвайте от дъжд. Преди извършване на настройка или техническо обслужване, както и ако захранващият кабел бъде повреден или прерязан,
 • Страница 91 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Pаботете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила. Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнозатворени обувки със стабилен
 • Страница 92 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Указания за безопасна работа с верижни триони: s При работещ верижен трион дръжте режещата верига на разстояние от всички части на тялото си. Преди да включите верижния трион се уверете, че веригата не допира никъде. Един миг невнимание
 • Страница 93 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Откатът е следствие на неправилно използване на електроинструмента. Той може да бъде предотвратен с подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу: s Дръжте верижния трион здраво с двете ръце, като обхващате хубаво ръкохватките му с
 • Страница 94 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Предназначение на електроинструмента Електроинструментът е предназначен за събаряне на дървета, както и за разрязване на дънери, греди, дъски, отрязване на клони и др.п. и може да се използва за отрязване надлъжно и напречно на влакната на
 • Страница 95 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 – 1,0 mm2: максимална дължина 40 m – 1,5 mm2: максимална дължина 60 m – 2,5 mm2: максимална дължина 100 m За повишаване на сигурността се препоръчва използването на предпазен прекъсвач за утаечни токове (Fl, RCD) с праг на задействане
 • Страница 96 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 7. Навийте и затегнете на ръка застопоряващата ръкохватка 12 на щифта 20. Ако ръкохватката за застопоряване бъде затегната твърде силно, по време на работа веригата може да се отпусне. Ръкохватката за застопоряване трябва да блокира меча
 • Страница 97 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 – Веригата заточена ли е и дали е правилно обтегната? На всеки 10 минути проверявайте обтягането на веригата. Интензивно разтягане следва да се очаква особено в началния период на експлоатация на нови вериги. Състоянието на веригата влияе
 • Страница 98 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Преди да разрязвате къси дървени детайли, ги застопорявайте. Разрязвайте само дървени предмети. Избягвайте допира до камъни и пирони, тъй като те могат да бъдат увлечени и ускорени, да повредят режещата верига или да предизвикат сериозни
 • Страница 99 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Когато дървото започне да пада, извадете верижния трион от среза, изключете го, оставете го и напуснете работната площадка по предварително набелязания път. Внимавайте за падащи клони, както и да не се препънете. Накрая дървото трябва да
 • Страница 100 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Проверка на механизма за автоматично смазване Можете да проверите функционирането на механизма за автоматично смазване, като включите верижния трион и го подържите известно време неподвижно над картон или хартия. Внимание, не допирайте
 • Страница 101 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 12 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Симптоми Възможна причина Отстраняване Верижният трион работи с прекъсвания Захранващият кабел е повреден Проверете кабела и при необходимост го заменете Потърсете оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош Потърсете оторизиран сервиз
 • Страница 102 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 13 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Декларация за съответствие Стойностите за излъчвания шум са определени съгласно 2000/14/EО. Равнището А на генерирания от електроинструмента шум обикновено е: равнище на звуковото налягане 95 dB(A); равнище на мощността на звука 103
 • Страница 103 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Uputstva o sigurnosti Obja‰njenje i simboli sa slikama: Proãitajte uputstvo za opsluÏivanje. Za‰tititi od ki‰e. Pre radova pode‰avanja i odrÏavanja, ako je strujni kabl o‰teçen ili progoreo, odmah izvucite utikaã iz mreÏe. Nosite uvek pri
 • Страница 104 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 BriÏljiva upotreba i ophodjenje sa elektriãnim alatima s Ne preoptereçujte aparat. Upotrebljavajte za Va‰ posao elektriãni alat odredjen za to. Sa odgovarajuçim elektriãnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom podruãju rada. s Ne
 • Страница 105 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 rezervne ‰ine i lanci testere mogu voditi kidanju lanca ili povratnom udarcu. s DrÏite se uputstava proizvodjaãa za o‰trenje i odrÏavanje lanca testere. Suvi‰e niski graniãnici za dubinu poveçavaju sklonost ka povratnom udarcu. – Dodir sa
 • Страница 106 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Upotreba prema svrsi Aparat je odredjen za obaranje drveça kao i za testerenje stabala, grana, drvenih greda, dasaka itd. i moÏe se upotrebiti za seãenja po duÏini i popreko na pravac vlakana drveta. Ovaj aparat nije pogodan za testerenje
 • Страница 107 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Prikljuãni vod se mora redovno kontrolisati u pogledu o‰teçenja i sme se samo koristiti u dobrom stanju. Ako je prikljuãni vod o‰teçen, sme ga popraviti samo autorizirana Bosch-radionica. MontaÏa/zatezanje lanca testere Tek posle kompletne
 • Страница 108 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Upotrebljavajte iskljuãivo preporuãljivo ulje sa dobrim adhezionim osobinama i biolo‰kom razgradnjom, da bi izbegli o‰teçenje lanãane testere. Ne upotrebljavajte nikada reciklirano ili staro ulje. Kod upotrebe nedozvoljenog ulja gasi se
 • Страница 109 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 F Lanac mora pre kontakta sa drvetom raditi punom brzinom. Pritom koristite nazubljeni graniãnik 11 radi za‰tite lanãane testere na drvetu. Za vreme rada koristite nazubljeni graniãnik kao polugu. Kod rada sa debljim granama ili stablima
 • Страница 110 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 kao ‰arka. Ovaj komad spreãava da se drvo okreçe i padne u pogre‰nom pravcu. Ne presecajte ovaj komad. Kod pribliÏavanja reza za obaranje ovom komadu trebalo bi drvo da poãne da pada. Ako se pokaÏe, da drvo moguçe neçe pasti u Ïeljenom
 • Страница 111 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Prokontroli‰ite uljnu automatiku Funkciju automatskog podmazivanja lanca moÏemo ispitati ukljuãujuçi testeru i upravimo vrhom u pravcu nekog kartona ili papira na podu. PaÏnja, pod nesme doçi u dodir sa lancem, sigurnosno odstojanje je 20
 • Страница 112 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Simptomi Moguçi uzrok Pomoç Lanac testere je suv Nema ulja u rezervaru za ulje Zapu‰eno ispu‰tanje vazduha u zatvaraãu za rezervar Zapu‰eni kanal za izlaz ulja Dopuna ulja Oãistiti zatvaraã rezervara za ulje Koãnica sa povratnim Lanac se
 • Страница 113 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi za‰tite radnika pre delovanja vibracija kao na primer: OdrÏavanje elektriãnog alata i upotrebljeni alati, odrÏavanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla. Izjavljujemo na vlastitu odgovornost, da
 • Страница 114 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Varnostna opozorila Razlaga slikovnih simbolov: Preberite navodila za uporabo. Zavarujte pred deÏjem. Pred nastavitvenimi in vzdrÏevalnimi deli izvlecite vtiã iz elektriãne vtiãnice, kar morate nemudoma storiti tudi v primeru po‰kodovanega
 • Страница 115 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred prikljuãitvijo elektriãnega orodja na elektriãno omreÏje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali no‰enjem se prepriãajte, ãe je elektriãno orodje izklopljeno. Prena‰anje naprave s prstom na
 • Страница 116 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Posebna previdnost je potrebna pri Ïaganju podrasti in mladih dreves. Tanek material se lahko zaplete v Ïago in udari v Vas ali pa ima za posledico izgubo ravnoteÏja. s Nosite veriÏno Ïago na sprednjem roãaju, ko je izklopljena in drÏite
 • Страница 117 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Tehniãni podatki VeriÏna Ïaga Katalo‰ka ‰tevilka Odjemna moã Hitrost verige (v prostem teku) DolÏina meãa Napenjanje verige brez orodja (SDS) Obraãalna zvezda Protipovratna zavora Tip Ïagine verige Debelina pogonskih ãlenov ·tevilo
 • Страница 118 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 22 23 24 25 26 Prikljuãni vod redno pregledujte glede na po‰kodbe. Uporabljate ga lahko le, ãe je v dobrem stanju. âe je prikljuãni vod po‰kodovan, lahko popravilo opravi samo poobla‰ãena servisna delavnica Bosch. Oljna ‰oba Vodilna preãka
 • Страница 119 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 1. VeriÏno Ïago odloÏite na ravno povr‰ino. 2. Preverite, ãe ãleni verige pravilno nalegajo v vodilno zarezo meãa 10 in v veriÏnik 19. 3. Nastavljalni gumb 12 sprostite le toliko, da se meã ‰e drÏi v poziciji (ne odstranite nastavljalnega
 • Страница 120 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 – B Je oljni rezervoar napolnjen? Prikaz nivoja olja 25 je potrebno preverjati pred zaãetkom dela in redno med delom. Kadar nivo olja doseÏe spodnji rob kontrolnega okenca, koliãino olja dopolnite. Polnjenje zado‰ãa za pribliÏno 15 minut,
 • Страница 121 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Pri Ïaganju na poboãjih se vedno postavite tako, da boste pri obdelovanju debel ali leÏeãih obdelovancev stali nad njimi ali pa ob strani. Pazite, da se ne spotaknete ob drevesne ‰tore, veje, korenine in podobno. H Îaganje lesa pod
 • Страница 122 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 koncu reza zmanj‰ati pritisno moã, ne da bi pri tem popustili trden prijem na roãajih Ïage. Pazite, da se veriÏna Ïaga ne bo dotaknila tal. Po opravljenem rezu poãakajte, da se Ïagina veriga ustavi in ‰ele nato odstranite veriÏno Ïago iz
 • Страница 123 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Iskanje napak V spodnji tabeli so navedeni simptomi napak in napotki za primere, ko Va‰a naprava ne bi pravilno delovala. âe problema na ta naãin ne boste mogli lokalizirati in odstraniti, poi‰ãite pomoã v Va‰i servisni delavnici. Pozor:
 • Страница 124 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Odlaganje Elektriãna orodja, pribor in embalaÏo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo. Samo za drÏave EU: Elektriãna orodja ne odlagajte med hi‰ne odpadke! V skladu z evropsko smernico ‰tev. 2002/96/ES o starih elektriãnih in
 • Страница 125 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Upute za siguran rad Obja‰njenje simbola na slikama: Proãitati upute za uporabu. Za‰tititi od ki‰e. Prije radova pode‰avanja i odrÏavanja, ako bi se elektriãni kabel o‰tetio ili odrezao, odmah treba izvuci mreÏni utikaã. Kod uporabe
 • Страница 126 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje pra‰ine, provjerite da li su iste prikljuãene i da li se mogu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje moÏe smanjiti ugroÏenost od pra‰ine. BriÏljiva uporaba i opho∂enje s
 • Страница 127 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Koristite uvijek rezervne nosaãe i lance pile koje je propisao proizvo∂aã. Pogre‰ni rezervni nosaãi i lanci pile mogu dovesti do pucanja lanca ili do povratnog udara. s PridrÏavajte se uputa proizvo∂aãa za o‰trenje i odrÏavanje lanca
 • Страница 128 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Uporaba za odre∂enu namjenu Ure∂aj je predvi∂en za ru‰enje stabala, kao i za piljenje grana, drvenih greda, dasaka, itd. i moÏe se koristiti za rezanje uzduÏno i popreãno na vlakna drva. Ovaj ure∂aj nije prikladan za piljenje mineralnih
 • Страница 129 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 ProduÏni kabel se mora primijeniti s vlaãnim rastereçenjem. Prikljuãni vod se mora redovito provjeravati na obiljeÏja o‰teçenja i smije se primijeniti samo u dobrom stanju. Ako je prikljuãni vod o‰teçen smije se popraviti samo u ovla‰tenoj
 • Страница 130 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Treba koristiti iskljuãivo preporuãeno biolo‰ki razgradljivo ulje za prianjanje, kako bi se izbjeglo o‰teçenje lanca pile. Nikada ne koristiti reciklirano ulje ili staro ulje. U sluãaju primjene nedopu‰tenog ulja neçe se priznati jamstvo.
 • Страница 131 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 F Prije kontakta s drvom lanãana pila treba raditi punom brzinom. Kod toga graniãnik kandÏe 11 koristiti za oslanjanje lanãane pile na drvu. Tijekom piljenja graniãnik kandÏe koristiti kao polugu. Kod piljenja debljih grana graniãnik pile
 • Страница 132 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Kod pribliÏavanja reza za ru‰enje dijelu presjeka stabla koji nije predvi∂en za rezanje, stablo bi trebalo poãeti padati. Ako bi se pokazalo da stablo moÏda neçe pasti u oãekivanom smjeru i da bi se moglo nagnuti natrag i uklije‰titi lanac
 • Страница 133 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Pribor A Lanac pile i maã AKE 30 S ........................................F 016 800 259 AKE 35 S ........................................F 016 800 260 AKE 40 S ........................................F 016 800 261 Lanac pile AKE 30 S
 • Страница 134 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Simptomi Moguçi uzroci Pomoç Zagrijan lanac/ vodilica Nema ulja u spremniku za ulje Zaãepljena odzraka u zatvaraãu spremnika za ulje Zaãepljen izlazni kanal za ulje Prevelika zategnutost lanca Tup lanac Dliti ulje Oãistiti zatvaraã
 • Страница 135 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 2000/14/EG: Zajamãena razina uãinka buke 105 dB(A). Postupci vrednovanja uskla∂enosti prema Dodatku V. Kategorija proizvoda: 6 Tehniãke podloge kod: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Leinfelden,
 • Страница 136 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Ohutusjuhised Sümbolite selgitus: Lugege kasutusjuhend läbi. Kaitske seadet vihma eest. Enne seadistus- ja hooldustöid, samuti juhul, kui toitejuhe on kahjustatud või läbi lõigatud, eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Elektrilise tööriista
 • Страница 137 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida. s Kandke sobivat rõivastust. Arge kandke laiu riideid ega ehteid.
 • Страница 138 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Pidage kinni juhistest keti määrimiseks, pingutamiseks ja tarvikute vahetuseks. Asjatundmatult pingutatud või määritud kett võib rebeneda või suurendada tagasilöögi ohtu. s Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad õlist ja rasvast. Rasvased ja
 • Страница 139 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Tehnilised andmed Kettsaag Tellimisnumber Nimivõimsus Saeketi liikumiskiirus (tühikäigul) Saelaba pikkus Keti pingutamine tööriista abita (SDS) Ümbersuunamistärn Tagasilöögipidur Saeketta tüüp Tihvtide paksus Tihvtide arv Õlipaagi maht
 • Страница 140 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 24 Ketipingutuspolt 25 Õlitaseme näit 26 Õhutusavad Montaaž/Saeketi pingutamine Kettsaagi tohib vooluvõrku ühendada alles siis, kui tööriist on täielikult monteeritud. Saeketi käsitsemisel tuleb alati kanda kaitsekindaid. **vastavalt
 • Страница 141 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 4. Keerake keti pingutusratast 14 im päripäeva, kuni kett on vajalikul määral pingutatud. Keeramisprotsess surub laba 10 üle keti pingutuspoldi 24 ette. 5. Saekett 9 on õigesti pingutatud, kui seda saab keskelt umbes 5 – 10 mm võrra üles
 • Страница 142 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 – Kasutage vajalikku kaitsevarustust? Kandke kaitseprille ja kuulmiskaitsevahendeid. Soovitav on kasutada kaitsevarustust pea, käte ja jalgade kaitseks. Sobiv kaitseriietus vähendab laialipaiskuvatest okstest tingitud vigastuste ohtu ja
 • Страница 143 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 – Piirake tööpiirkond ära. Veenduge, et puu langemispiirkonnas ei ole inimesi ega loomi. Ärge kunagi üritage vabastada kinnikiildunud saagi, kui mootor töötab. Kasutage saeketi vabastamiseks puidust kiile. Kui puude saagijaid ja
 • Страница 144 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Enne kettsaagide saatmist töökotta tühjendage palun tingimata õlipaak. Mistahes järelepärimiste esitamisel ja varuosade tellimisel palume Teil kindlasti ära näidata seadme andmesildil olev 10-kohaline tellimisnumber. Saeketi ja saelaba
 • Страница 145 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Veaotsing Järgnevas tabelis on ära toodud vead ja juhised nende kõrvaldamiseks. Kui probleem siiski ei kao, pöörduge volitatud remonditöökotta. Tähelepanu: enne vea otsimise alustamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik
 • Страница 146 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Üksnes EL liikmesriikidele: Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu koos
 • Страница 147 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Drošības noteikumi Attēloto simbolu izskaidrojumi Izlasiet lietošanas pamācību. s Sargājiet instrumentu no lietus. Pirms instrumenta regulēšanas un apkalpošanas, kā arī gadījumā, ja tiek bojāts vai nogriezts elektrokabelis, nepieskarieties
 • Страница 148 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet iz emt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas. Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās da ās, var radīt savainojumu. s
 • Страница 149 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Apzā ējot nospriegotus koku zarus, atcerieties, ka tie var pēkš i atbrīvoties un strauji pārvietoties atpaka virzienā. Atbrīvojoties nospriegotajām koka š iedrām, zari var skart strādājošo personu un/vai izsaukt kontroles zaudēšanu pār
 • Страница 150 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Tehniskie parametri ēdes zā is Pasūtījuma numurs Patērējamā jauda ēdes ātrums (tukšgaitā) Vadotnes garums ēdes spriegošana bez piederumiem (SDS) Priekšējais zobritenis Atsitiena bremze Zā a ēdes tips ēdes zobu izliece Aktīvo posmu skaits E
 • Страница 151 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 22 23 24 25 26 E as izplūdes atvere Vadotnes fiksējošais izcilnis ēdes spriegošanas tapa E as līme a kontrollogs Ventilācijas atveres **konstrukcija ir atkarīga no valsts *Ne visi aprakstītie un zīmējumos attēlotie papildpiederumi tiek iek
 • Страница 152 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 A1 A2 A3 C Zā a ēdes spriegošana Pārbaudiet zā a ēdes nostiepumu pirms darba uzsākšanas, pēc pirmo zā ējumu izdarīšanas un regulāri ik pēc 10 darba minūtēm. Lietojot jaunas zā a ēdes, jārē inās ar to garuma ievērojamu palielināšanos.
 • Страница 153 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Laiku pa laikam pārbaudiet bremzes funkcionēšanu. Šim nolūkam pavirziet uz priekšu priekšējo roku aizsargu 5 (stāvoklis —) un uz īsu brīdi ieslēdziet ēdes zā i. Šajā gadījumā ēde nedrīkst uzsākt kustību. Lai deaktivētu atsitiena bremzi,
 • Страница 154 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Ievērojiet īpašu piesardzību, nobeidzot zā ējumu. Šajā brīdī zā is var pēkš i atbrīvoties no zā ējuma, kā rezultātā strauji mainās smaguma spēka sadalījums. Tas ir bīstami, jo var tikt savainotas kājas un pēdas. Iz emiet zā i no zā ējuma
 • Страница 155 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Zā ējumam tuvojoties stumbra „balsta līstei“, koks parasti sāk krist. Ja k ūst redzams, ka koks varētu nekrist vēlamajā virzienā vai arī liekties atpaka un iespiest zā a ēdi zā ējumā, pārtrauciet zā ēšanu un iedzeniet zā ējumā koka,
 • Страница 156 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Automātiskās e ošanas ierīces pārbaude Zā a ēdes automātiskās e ošanas ierīces darbību var pārbaudīt, ieslēdzot zā i un brīdi paturot vadotnes galu virs kartona vai papīra, kas novietots uz zemes. Uzmanību! Ne aujiet zā a ēdei skart zemi,
 • Страница 157 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Pazīmes Iespējamie cēlo i Novēršana Nepietiekama ēdes Tvertnē nav e as e ošana Aizsērējusi ventilācijas atvere e as tvertnes vāci ā Aizsērējusi e as izplūdes atvere Uzpildiet e as tvertni Iztīriet e as tvertnes vāci u
 • Страница 158 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 12 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Šajā pamācībā sniegtais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbilstoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lietots instrumentu salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.
 • Страница 159 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Saugaus darbo instrukcija Simbolių paaiškinimas: Perskaityti naudojimosi instrukciją. Saugoti nuo lietaus. Prieš reguliuojant ir valant prietaisą, pažeidus arba nutraukus kabelį, tuojau pat ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
 • Страница 160 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 2 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Страница 161 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 3 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 s Išjungtą grandininį pjūklą neškite laikydami už priekinės rankenos taip, kad pjūklo grandinė būtų nukreipta atgal. Grandininį pjūklą visuomet transportuokite ir sandėliuokite su apsauginiu dėklu. Rūpestingas elgesys su grandininiu pjūklu
 • Страница 162 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 4 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Techniniai duomenys Grandininis pjūklas Užsakymo numeris Naudojamoji galia Grandinės greitis (laisvąja eiga) Pjovimo juostos ilgis Grandinės įtempimas nenaudojant pagalbinių įrankių (SDS) Grandinės žvaigždutė Apsauginis stabdys Pjūklo
 • Страница 163 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 5 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Ilginamasis laidas turi būti naudojamas su laido įtempimo sumažinimo įtaisu. Maitinimo laidas turi būti periodiškai tikrinamas ir gali būti naudojamas tik tuomet, jei jo techninė būklė yra nepriekaištinga. Jei laidas yra pažeistas, jį
 • Страница 164 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 6 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Netempkite pjūklo grandinės, jei ji yra smarkiai įkaitusi, nes vėsdama ji traukiasi ir gali pernelyg stipriai priglusti prie pjovimo juostos. 1. Paguldykite pjūklą ant lygaus pagrindo. 2. Patikrinkite, ar grandinės varantieji dantukai
 • Страница 165 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 7 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Darbas su grandininiu pjūklu Prieš pjovimą Prieš naudojimą ir darbo metu reguliariai tikrinkite: – Ar gera grandininio pjūklo techninė būklė? – B Ar pripildytas alyvos bakelis? Kontroliuokite alyvos kiekio rodyklę 25 prieš darbą ir darbo
 • Страница 166 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 8 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Pjūklas nepritaikytas plonų šakelių genėjimui. Darant išilginius pjūvius reikia būti ypač atsargiems, nes tuo metu pasinaudoti dantyta plokštelė įsikirtimui 11 negalima. Norint išvengti atsimušimo, pjūklą prie medžio reikia glausti kuo
 • Страница 167 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 9 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 M Jei, kaip pavaizduota paveikslėlyje, kamienas remiasi vienu galu, pirmiausiai iš apačios įpjaukite 1/3 kamieno skersmens, po to apatinio pjūvio aukštyje likusią dalį nupjaukite iš viršaus. N Jei, kaip pavaizduota paveikslėlyje, kamienas
 • Страница 168 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 10 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 A Valymas/Sandėliavimas Plastmasinį grandininio pjūklo korpusą valykite švelniu skudurėliu ir šepetėlio. Draudžiama naudoti vandenį, skiedikius ir poliravimo priemones. Nuvalykite susikaupusius nešvarumus, ypač nuo variklio ventiliacinių
 • Страница 169 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 11 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Šalinimas Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo būti atitinkamai perdirbti. Tik ES šalims: Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų
 • Страница 170 из 171
  F 016 L70 541.book Seite 1 Montag, 15. Februar 2010 8:18 08 Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com F 016 L70 541 (2010.02) O / 170 EEU 6035A015F4
 • Страница 171 из 171