Инструкция для BOSCH POWER TOOLS AKE 35

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instrukcja oryginalna
PÛvodní návod k pouÏívání
Pôvodn˘ návod na pouÏitie
Eredeti használati utasítás
Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
Оригінальна інструкція з 
експлуатації

Instrucøiuni originale
Оригинална инструкция
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijas ori inālvalodā

Originali instrukcija

Polski
âesky
Slovensky
Magyar
Русский
Українська
Românå
Български
Srpski
Slovensko
Hrvatski
Eesti
Latviešu
Lietuviškai

AKE 30
AKE 35
AKE 40

F 016 L70 722 - Buch  Seite 1  Freitag, 12. Februar 2010  8:11 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Instrukcja oryginalna PÛvodní návod k pouÏívání Pôvodn˘ návod na pouÏitie Eredeti használati utasítás Оригинальное руководство по эксплуатации Оригінальна інструкція з експлуатації Instrucøiuni originale Оригинална инструкция Originalno
 • Страница 2 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Robert Bosch GmbH D-70745 Leinfelden Echterdingen 0 600 xxx xxx 230V ~ 50Hz x A xxxx W 1 2 5 4 3 6 xxx xxx mm xxxxxxxx X 20xx Made in Hungary 25 7 13 12 A 24 23 14 22 20 15 16 17 18 19 2 • F 016 L70 722 • 10.02 20 20 21 11 10 9 8
 • Страница 3 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 B 4 3 27 C 5 — 10 mm D – 5 11 — 11 3 • F 016 L70 722 • 10.02 – 26 2
 • Страница 4 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 F E 11 X H G Y Z Z Kg Y I ˜ 50 mm X Y Z – – 50 mm W — — – 4 • F 016 L70 722 • 10.02
 • Страница 5 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 J K L 2 1 1/3 2/3 M N 2 1 2/3 1/3 5 • F 016 L70 722 • 10.02
 • Страница 6 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Przepisy bezpieczeµstwa Opis symboli obrazkowych: Nale†y przeczytaç instrukcj∑ obs∆ugi. Chroniç przed deszczem. Przed pracami regulacyjnymi i konserwacyjnymi, w przypadku gdy kabel zasilajåcy jest uszkodzony lub przerwany, natychmiast
 • Страница 7 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Nale†y unikaç niezamierzonego uruchomienia narz™dzia. Przed w∆o†eniem wtyczki do gniazdka i/lub pod∆åczeniem do akumulatora, a tak†e przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarz™dzia, nale†y upewniç si™, †e elektronarz™dzie jest
 • Страница 8 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s s s s s s s s zmniejsza niebezpieczeµstwo skaleczenia przez unoszåce si∑ w powietrzu opi∆ki, a tak†e zabezpiecza przed przypadkowym zetkni∑ciem si∑ z ∆aµcuchem pi∆y. Nie wolno pracowaç pilarkå ∆aµcuchowå, siedzåc na drzewie. Praca
 • Страница 9 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Dzieci powinny znajdowaç si∑ pod nadzorem, a urzådzenie zabezpieczone w taki sposøb, †eby nie mog∆y si∑ one nim bawiç. s Zabrania si∑ obs∆ugi pi∆y ∆aµcuchowej przez dzieci i m∆odzie†; wyjåtek stanowiå praktykanci powy†ej lat 16,
 • Страница 10 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Wyposa†enie standardowe Zasady bezpieczeµstwa Wszystkie cz∑∂ci urzådzenia nale†y ostro†nie wyjåç z opakowania i skontrolowaç ich kompletno∂ç: – Pi∆a ∆aµcuchowa – Ochrona – ˆaµcuch pi∆y – Prowadnica – Zamkni∑cie zbiornika oleju – Ochrona
 • Страница 11 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Nale†y regularnie sprawdzaç stan techniczny przewodu zasilajåcego. Wolno stosowaç wy∆åcznie przewody nie wykazujåce †adnych uszkodzeµ. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilajåcego, naprawiç go mo†e jedynie autoryzowany
 • Страница 12 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 U†ywaç nale†y jedynie zalecany olej rozk∆adalny biologicznie, aby uniknåç uszkodzenia pi∆y ∆aµcuchowej. Nie nale†y u†ywaç nigdy oleju po procesie recyclingu lub ju† zu†ytego. Przy u†yciu niedopuszczonego oleju gwarancja wygasa.
 • Страница 13 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Ogølne wskazøwki post∑powania D Pilark∑ ∆aµcuchowå nale†y zawsze trzymaç oburåcz, lewå r∑kå za uchwyt przedni, prawå za tylni. Palce i kciuki powinny stale obejmowaç uchwyty. Nigdy nie pracowaç, trzymajåc pi∆∑ jednå r∑kå. Przewød
 • Страница 14 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Podczas prac na stokach i zboczach osoba obs∆ugujåca pi∆∑ powinna znajdowaç si∑ powy†ej ∂cinanego drzewa, gdy† drzewo po ∂ci∑ciu stoczy lub ze∂lizgnie si∑ prawdopodobnie w dø∆. — Przed rozpocz∑ciem ∂cinania drzew nale†y zaplanowaç i w
 • Страница 15 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Wymiana/odwracanie ∆aµcucha pi∆y i prowadnicy Skontrolowaç ∆aµcuch pi∆y i prowadnic∑ wed∆ug odcinka „Napr∑†anie ∆aµcucha pi∆y“. Rowek prowadzåcy prowadnicy zu†ywa si∑ z czasem. Przy wymianie ∆aµcucha pi∆y przekr∑ciç prowadnic∑ o 180°,
 • Страница 16 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Usuwanie usterek Niniejsza tabela zawiera spis usterek i czynno∂ci, ktøre mo†na wykonaç w przypadku, gdy urzådzenie nie funkcjonuje poprawnie. Gdy problemu nie mo†na zidentyfikowaç i rozwiåzaç, nale†y zwrøciç si∑ do autoryzowanego
 • Страница 17 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 12 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Obs∆uga klienta Elektronarz∑dzia, osprz∑t i opakowanie nale†y doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego z zasadami ochrony ∂rodowiska. Tylko dla paµstw nale†åcych do UE: Nie nale†y wyrzucaç elektronarz∑dzi do odpadøw domowych!
 • Страница 18 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Bezpeãnostní pfiedpisy Vysvûtlivky obrázkov˘ch symbolÛ: Proãtûte si návod k obsluze. ChraÀte pfied de‰tûm. Pfied sefiizovacími pracemi a údrÏbou a pokud je síÈov˘ kabel po‰kozen nebo pfiefiíznut, okamÏitû vytáhnûte síÈovou zástrãku. Pfii
 • Страница 19 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Vyvarujte se abnormálního drÏení tûla. Zajistûte si bezpeãn˘ postoj a udrÏujte vÏdy rovnováhu. Tím mÛÏete elektronáfiadí v neoãekávan˘ch situacích lépe kontrolovat. s Noste vhodn˘ odûv. Nenoste Ïádn˘ voln˘ odûv nebo ‰perky. Vlasy, odûv
 • Страница 20 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s ¤eÏte pouze dfievo. ¤etûzovou pilu nepouÏívejte k pracem, pro nûÏ není urãena – pfiíklad: nepouÏívejte fietûzovou pilu k fiezání umûlé hmoty, zdiva nebo stavebních materiálÛ, které nejsou ze dfieva. PouÏití fietûzové pily k pracem, pro
 • Страница 21 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Technická data ¤etûzová pila Objednací ãíslo Pfiíkon Rychlost fietûzu (naprázdno) Délka li‰ty Vratná hvûzdice Brzda zpûtného rázu Typ fietûzu pily Tlou‰Èka hnacího ãlánku Poãet hnacích ãlánkÛ Plnící objem zásobní olejové nádrÏky
 • Страница 22 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 25 Sériové ãíslo 26 Ukazatel stavu oleje 27 Vûtrací otvory MontáÏ/napnutí pilového fietûzu Teprve po kompletní montáÏi pfiipojte fietûzovou pilu do elektrické sítû. Pfii manipulaci s pilov˘m fietûzem noste vÏdy ochranné rukavice.
 • Страница 23 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 A B Mazání fietûzu D DÛleÏité: ¤etûzová pila se nedodává naplnûná olejem na fietûzové pily. Je dÛleÏité ji pfied pouÏitím naplnit olejem. PouÏití fietûzové pily bez oleje na fietûzové pily nebo pfii stavu oleje pod znaãkou minima vede k
 • Страница 24 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 – Nikdy nepracujte s uvolnûn˘m, vytaÏen˘m nebo silnû opotfieben˘m fietûzem. – Pilov˘ fietûz nabru‰te jak je pfiedepsáno. – Nikdy nefieÏte nad v˘‰kou ramen. – Nikdy nefieÏte ‰piãkou li‰ty. – ¤etûzovou pilu drÏte vÏdy pevnû obûma rukama. –
 • Страница 25 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Pfii fiezacích pracech na svahu by se mûla obsluha fietûzové pily zdrÏovat v terénu nad kácen˘m stromem, protoÏe se strom bude po skácení pravdûpodobnû kutálet nebo klouzat z kopce dolÛ. — Pfied kácením by mûla b˘t naplánována a budeli
 • Страница 26 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Ostfiení pilového fietûzu Pilov˘ fietûz lze v kaÏdém servisu pro elektronáfiadí Bosch nechat odbornû nabrousit. Pomocí pfiípravku na brou‰ení fietûzu nebo pfiípravku Dremel-Multi s brusnou vloÏkou 1453 lze fietûz pfiebrousit i samostatnû. Dbejte
 • Страница 27 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Pfiíznaky MoÏná pfiíãina Náprava Brzda zpûtného rázu/ dobûhová brzda ¤etûz se nezabrzdí Vyhledejte odborn˘ servis Bosch ¤etûz/vodící li‰ta horká V olejové nádrÏce není Ïádn˘ olej Odvzdu‰nûní v uzávûru olejové nádrÏky ucpáno V˘tokov˘
 • Страница 28 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Prohla‰ujeme ve v˘hradní zodpovûdnosti, Ïe v odstavci „Technická data“ popsan˘ v˘robek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60745 podle ustanovení smûrnic 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES. Vzorová
 • Страница 29 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Bezpeãnostné pokyny Vysvetlenie obrázkov˘ch symbolov: Návod na pouÏívanie si starostlivo preãítajte. ChráÀte pred daÏìom. Pred nastavovaním a údrÏbou náradia a v prípade, ak je prívodná ‰núra po‰kodená alebo preru‰ená, ihneì vytiahnite
 • Страница 30 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Noste osobné ochranné pomôcky a pouÏívajte vÏdy ochranné okuliare. Nosenie osobn˘ch ochrann˘ch pomôcok, ako je ochranná d˘chacia maska, bezpeãnostná pracovná obuv. ochranná prilba alebo chrániãe sluchu, podºa druhu ruãného
 • Страница 31 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Ruãné elektrické náradie drÏte len za izolované plochy rukovätí, pretoÏe reÈazová píla sa môÏe dostaÈ do náhodného kontaktu s vlastnou sieÈovou ‰núrou. Kontakt pílovej reÈaze s elektrick˘m káblom, ktor˘ je pod prúdom, môÏe dostaÈ pod
 • Страница 32 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 za ich bezpeãnosÈ alebo v prípade, Ïe boli zauãené v pouÏívaní tohto prístroja. Dávajte pozor na deti a postarajte sa o to, aby sa s t˘mto prístrojom nemohli hrávaÈ. s Deti ani mládeÏ nesmú reÈazovú pílu pouÏívaÈ, s v˘nimkou mládeÏe od
 • Страница 33 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Vyobrazené komponenty Bezpeãnostné pokyny Zadná rukoväÈ Vypínaã Blokovacie tlaãidlo zapínania Uzáver olejovej nádrÏky Iniciovanie brzdy spätného rázu (ochrana
 • Страница 34 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 MontáÏ/napínanie pílovej reÈaze Náradie pripájajte na elektrickú sieÈ aÏ po kompletnej montáÏi reÈazovej píly. Pri manipulácii s pílovou reÈazou majte vÏdy natiahnuté pracovné rukavice. A MontáÏ ãepele a pílovej reÈaze 1. V‰etky
 • Страница 35 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Spustenie DodrÏiavajte príslu‰né napätie siete: Napätie elektrického zdroja musí súhlasiÈ s údajom na typovom ‰títku náradia. Prístroje oznaãené pre napätie 230 V sa môÏu napájaÈ aj zo zdroja s napätím 220 V. Zapnutie Pri práci drÏte
 • Страница 36 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 F Predt˘m, ako sa reÈaz dotkne dreva, musí uÏ beÏaÈ plnou r˘chlosÈou. Na podoprenie reÈazovej píly o drevo pouÏívajte drapákov˘ doraz 11. Poãas pílenia pouÏívajte drapákov˘ doraz ako páku. Pri pílení hrub‰ích konárov alebo kmeÀov
 • Страница 37 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Vypílenie záseku: Vypíºte v pravom uhle k smeru pádu stromu zásek (X – W) do hæbky 1/3 priemeru kmeÀa stromu. Najprv urobte doln˘ vodorovn˘ rez záseku. T˘m sa zabráni zablokovaniu pílovej reÈaze alebo vodiacej li‰ty pri vykonávaní
 • Страница 38 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Ostrenie pílovej reÈaze A Pílovú reÈaz Vám odborne nabrúsia v kaÏdej autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia Bosch. Pomocou zariadenia na brúsenie pílov˘ch reÈazí Bosch alebo Dremel-Multi s brúsnym nástavcom 1453 si
 • Страница 39 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Hºadanie porúch V nasledujúcej tabuºke sú uvedené symptómy porúch a spôsob ich odstránenia pre prípad, keby Va‰e náradie niekedy nepracovalo spoºahlivo. Ak pomocou nej nebudete vedieÈ lokalizovaÈ poruchu, obráÈte sa na svoju
 • Страница 40 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 12 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Likvidácia Ruãné elektrické náradie, príslu‰enstvo a obal treba daÈ na recykláciu ‰etriacu Ïivotné prostredie. Len pre krajiny EÚ: Neodhadzujte ruãné elektrické náradie do komunálneho odpadu! Podºa Európskej smernice 2002/96/ES o
 • Страница 41 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Biztonsági figyelmeztetések A képjelek magyarázata: Olvassa el végig a Kezelési Utasítást. Óvja meg az esœtœl a berendezést. A beállítási és karbantartási munkák megkezdése elœtt, vagy ha a hálózati csatlakozó kábel megrongálódott, vagy
 • Страница 42 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Gyœzœdjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielœtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielœtt
 • Страница 43 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s A láncfærészt a jobb kezével mindig a hátsó fogantyúnál fogva, a bal kezével pedig az elsœ fogantyúnál fogva tartsa. Ha a láncfærészt fordítva tartja fogva, ez megnöveli a személyi sérülések kockázatát, ezért így dolgozni tilos. s
 • Страница 44 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Ezt a berendezést olyan személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, akik testileg, szellemileg korlátozottak, vagy korlátozott a látóés hallóképességük, vagy akik nem rendelkeznek megfelelœ tapasztalattal vagy tudással,
 • Страница 45 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Az ábrázolásra kerülœ komponensek Az Ön biztonságáért Figyelem! A karbantartási vagy tisztítási munkák megkezdése elœtt, ha átvágták a kábelt, vagy ha a kábel
 • Страница 46 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Felszerelés/a færészlánc megfeszítése A láncfærészt csak a szerelés teljes befejezése után csatlakoztassa a villamos hálózatra. A færészlánc kezelésekor mindig viseljen védœkesztyæt. A A kard és a færészlánc felszerelése 1. Óvatosan
 • Страница 47 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Üzembehelyezés Ügyeljen a hálózati feszültségre: Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a készüléken elhelyezett gyári táblán megadott feszültséggel. A 230 V-os hálózatra méretezett gépeket 220 V-os hálózatban is szabad
 • Страница 48 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 F A færészláncnak a fa megérintése elœtt már teljes sebességgel kell futnia. A munka közben a 11 körmös ütközœvel támassza fel a láncfærészt a fára. A færészelés során a körmös ütközœt emelœkarként használja. Vastagabb ágak vagy
 • Страница 49 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Az ékvágás elkészítése: A döntési irányra merœlegesen készítsen el egy ékvágást (X – W), amelynek mélysége a fatörzs átmérœjének 1/3-a. Az éknek elœször az alsó, vízszintes oldalát kell kivágni. Így el lehet kerülni azt, hogy a második
 • Страница 50 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 A færészlánc és a kard kicserélése/ megfordítása A „Færészlánc megfeszítése” szakaszban leírtaknak megfelelœen ellenœrizze a færészláncot és a kardot. A kard vezetœhornya idœvel elkopik. A færészlánc kicserélésekor fordítsa meg
 • Страница 51 из 171
  F 016 L70 722 - H Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 10:07 10 Hibakeresés A következœ táblázatban különbözœ hibatænetek és a hibák elhárítási módjai vannak leírva. Ha a táblázat segítségével nem tudja behatárolni és elhárítani a hibát, forduljon a szervizmæhelyéhez. Figyelem: A hibakeresés
 • Страница 52 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 12 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Hulladékkezelés Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelœen kell újrafelhasználásra leadni. Csak az EU-tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat
 • Страница 53 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Указания по технике безопасности Пояснение пиктограмм: Прочитать руководство по эксплуатации. Защищать от попадания дождя. Перед выполнением работ по настройке и техобслуживанию и при наличии повреждений шнура питания от электросети или
 • Страница 54 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от
 • Страница 55 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку пильная цепь может задеть шнур питания инструмента. Контакт пильной цепи с находящейся под напряжением проводкой может заряжать металлические части электроинструмента и
 • Страница 56 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Всегда применяйте предписанные изготовителем запасные шины и пильные цепи. Неправильные запасные шины и пильные цепи могут привести к разрыву цепи или к обратному удару. s Выполняйте предписания изготовителя по заточке и уходу за
 • Страница 57 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Использование по назначению Электроинструмент предназначен для валки деревьев, разделки бревен, обрезки сучьев, распиловки деревянных балок, досок и т.п., его можно использовать для распиловки древесины как вдоль, так и поперек волокон.
 • Страница 58 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 – 1,5 мм2: длина не более 60 м – 2,5 мм2: длина не более 100 м В целях повышения уровня безопасности рекомендуется использовать устройство защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА. Перед каждым использованием
 • Страница 59 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Заливка масла в бачок: – Установите цепную пилу на подходящую поверхность заливным отверстием масляного бачка 4 вверх. – Очистите ветошью поверхность вокруг крышки масляного бачка 4 и отвинтите крышку. – Залейте в масляный бачок
 • Страница 60 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 D Рикошет пилы Под рикошетом или обратным ударом пилы подразумевается внезапный выброс наверх и назад работающей цепной пилы, который может возникнуть при соприкосновении конца шины с распиливаемым материалом или при заклинивании цепи.
 • Страница 61 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Если ствол лежит с двух сторон, нужно сначала выполнить пропил сверху (Y) на одну треть диаметра ствола и потом распилить ствол окончательно снизу (Z) в том же месте. Таким образом предотвращается скалывание древесины и заклинивание
 • Страница 62 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 L Если ствол дерева опирается одним концом, как показано на рисунке, то сначала выполните пропил на 1/3 диаметра ствола с нижней стороны и затем распилите остаток сверху в месте нижнего пропила. M Если ствол дерева опирается обоими
 • Страница 63 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Принадлежности A Пильная цепь и пильный аппарат AKE 30 .............................................F 016 800 259 AKE 35 .............................................F 016 800 260 AKE 40 .............................................F
 • Страница 64 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 12 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Признаки Возможная причина Устранение Тормоз для защиты от обратного удара/ тормоз выбега Цепь не затормаживается Обратиться в мастерскую Bosch Нагрелась цепь или пильный аппарат В бачке нет масла Засорилось вентиляционное отверстие в
 • Страница 65 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 13 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Беларусь ИП «Роберт Бош» ООО 220035, г.Минск ул. Тимиряэeва, 65A-020 Teл.: +375 (17) 2 54 78 71 Teл.: +375 (17) 2 54 79 15 Teл.: +375 (17) 2 54 79 16 Фaкс: +375 (17) 2 54 78 75 E-Mail: bsc@by.bosch.com Заявление о соответствии
 • Страница 66 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Вказівки з техніки безпеки Пояснення щодо символів: Прочитайте інструкцію з техніки безпеки. Захищайте від дощу. Перед налагодженням і технічним обслуговуванням, якщо пошкоджено або перерізано електричний кабель, негайно витягніть
 • Страница 67 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж ввімкнути електроприлад в електромережу або під’єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнутий. Тримання пальця на вимикачі під час
 • Страница 68 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Добре тримайте ланцюгову пилку правою рукою за задню рукоятку і лівою – за передню. Тримання ланцюгової пилки в положенні навпаки збільшує ризик тілесних ушкоджень і є недопустимим. s Вдягайте захисні окулярі і навушники.
 • Страница 69 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Цим приладом не дозволяється користуватися особам (включаючи дітей) з фізичними розладами, порушеннями зору, слуху або психічними розладами, або особам без досвіду та знань – це дозволяється робити лише у тому випадку, якщо за ними
 • Страница 70 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 A Зображені компоненти 1 2 3 4 5 Задня рукоятка Вимикач Блокіратор вмикання Кришка мастильного бака Розціплювач гальма для захисту від відскакування (захисний щиток для руки) Передня рукоятка Кінцева зірочка (тільки в AKE 35/40)
 • Страница 71 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Монтаж/натягування пиляльного ланцюга Вмикайте ланцюгову пилку в електромережу лише після її повного монтажу. При роботах з ланцюгом завжди вдягайте захисні рукавиці. A Монтаж пиляльного апарата і ланцюга 1. Обережно розпакуйте всі
 • Страница 72 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Щоб запобігти пошкодженню ланцюгової пилки, використовуйте лише рекомендовану липку олію, що розпадається біологічним способом. Ні в якому разі не використовуйте вторинну або стару олію. В разі використання недозволеної олії втрачається
 • Страница 73 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 – Завжди використовуйте пиляльний ланцюг Bosch, що гальмує відскакування. – Використовуйте зубчастий упор 11 в якості важеля. – Слідкуйте за правильним натягненням ланцюга. Загальна поведінка D Завжди добре тримайте ланцюгову пилку
 • Страница 74 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Якщо розпилюванням та звалюванням дерев займаються дві або більше осіб одночасно, відстань між особами, що звалюють дерева, та особами, що їх розпилюють, має становити щонайменше дві висоти дерева, що валиться. При звалюванні дерев
 • Страница 75 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Регулярно перевіряйте ланцюгову пилку на предмет явних недоліків, як напр., провисання, спадання або сильне пошкодження пиляльного ланцюга, послаблення кріплення, спрацювання або пошкодження деталей. Перевіряйте, чи не пошкоджені
 • Страница 76 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Пошук несправностей В нижчеподаній таблиці описані симптоми несправностей і даються поради, що робити, якщо Ваш прилад перестане працювати належним чином. Якщо це не допоможе Вам знайти і усунути проблему, будь ласка, звертайтеся в
 • Страница 77 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 12 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Видалення Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку. Лише для країн ЄС: Не викидайте електроприлад в побутове сміття! Відповідно до європейської директиви 2002/96/EC про відпрацьовані
 • Страница 78 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Instrucøiuni privind siguranøa Explicarea pictogramelor: Citiøi în întregime instrucøiunile de folosire. Protejaøi maµina împotriva ploii. Înaintea lucrårilor de reglare µi întreøinere, dacå conductorul electric este deteriorat sau
 • Страница 79 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Evitaøi o øinutå corporalå nefireascå. Adoptaøi o poziøie stabilå µi menøineøi-vå întotdeauna echilibrul. Astfel veøi putea controla mai bine maµina în situaøii neaµteptate. s Purtaøi îmbråcåminte adecvatå. Nu purtaøi îmbråcåminte
 • Страница 80 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 transportul sau al depozitårii feråstråului cu lanø capacul de protecøie trebuie så fie întotdeauna montat. Manevrarea atentå a feråstråului cu lanø reduce probabilitatea unui contact accidental cu lanøul de feråstråu aflat în
 • Страница 81 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Date tehnice Feråstråu cu lanø Numår de comandå Putere absorbitå Viteza lanøului (la mersul în gol) Lungimea lamei Rolå de ghidare în formå de stea Frânå de siguranøå Tip de lanø de feårstråu Grosime element dinøat Numår elemente
 • Страница 82 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 18 Reglet de ghidare lamå 19 Duzå de ulei 20 Simbol al direcøiei de funcøionare µi al direcøiei de tåiere 21 Roatå de lanø 22 Bolø de prindere lanø 23 Ωtecher de alimentare** 24 Cablu prelungitor* 25 Numår serie 26 Indicator nivel ulei
 • Страница 83 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Nu întindeøi lanøul de feråstråu cât timp este foarte încålzit, deoarece dupå råcire acesta se contractå µi se încordeazå prea tare pe lamå. 1. Aµezaøi feråstråul cu lanø pe o suprafaøå dreaptå. 2. Slåbiøi piuliøa de fixare 14 rotind-o
 • Страница 84 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Cum se lucreazå cu feråstråul cu lanø Înainte de tåiere Înaintea punerii în funcøiune se vor efectua regulat urmåtoarele verificåri: – Feråstråul cu lanø prezintå siguranøå de funcøionare? – B Este rezervorul plin cu ulei? Verificaøi
 • Страница 85 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Tåierea buµtenilor Respectaøi urmåtoarele prescripøii de tåiere: E H Aµezaøi buµteanul cum este ilustrat în figurå µi sprijiniøi-l astfel încât tåietura så nu se închidå iar lanøul de feråstråu så nu se blocheze. Pegåtiøi µi fixaøi
 • Страница 86 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Tåierea crengilor J Prin aceasta se înøelege tåierea crengilor copacului doborât. Låsaøi pentru mai târziu tåierea crengilor mai mari, îndreptate în jos, pe care se sprijinå copacul. Tåiaøi crengile mai mici, conform figurii, dintr-o
 • Страница 87 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Accesorii A Lanø de feråstråu µi lamå AKE 30 .............................................F 016 800 259 AKE 35 .............................................F 016 800 260 AKE 40 .............................................F 016 800 261
 • Страница 88 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Simptome Cauze posibile Lanø de feråstråu uscat Nu existå ulei în rezervor Completaøi cu ulei Aerisirea buµonului rezervorului de Curåøaøi buµonul rezervorului de ulei ulei înfundatå Canalul de scurgere a uleiului înfundat Desfundaøi
 • Страница 89 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 12 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Nivelul vibraøiilor specificat în prezentele instrucøiuni a fost måsurat conform unei proceduri de måsurare standardizate în EN 60745 µi poate fi utilizat la compararea diferitelor scule electrice. El poate fi folosit µi pentru
 • Страница 90 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Указания за безопасна работа Пояснения за символите: Прочетете ръководството за експлоатация. Предпазвайте от дъжд. Преди извършване на настройка или техническо обслужване, както и ако захранващият кабел бъде повреден или прерязан,
 • Страница 91 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s s s s s средства, като дихателна маска, здрави плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука. Избягвайте опасността от включване на
 • Страница 92 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Указания за безопасна работа с верижни триони: s При работещ верижен трион дръжте режещата верига на разстояние от всички части на тялото си. Преди да включите верижния трион се уверете, че веригата не допира никъде. Един миг невнимание
 • Страница 93 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Пазт дца на разстояни и прдотвратявайт възможностит т да играят с лктроурда. Този урд н бива да с използва от лица (включитлно дца), които имат физичски, зритлни, слухови или душвни уврждания или които нямат нужнит знания или опит,
 • Страница 94 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Предназначение на електроинструмента Електроинструментът е предназначен за събаряне на дървета, както и за разрязване на дънери, греди, дъски, отрязване на клони и др.п. и може да се използва за отрязване надлъжно и напречно на влакната
 • Страница 95 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Ако работите с удължител на захранването, се допуска използването само на кабел със следното напречно сечение на проводниците: – 1,0 mm2: максимална дължина 40 m – 1,5 mm2: максимална дължина 60 m – 2,5 mm2: максимална дължина 100 m За
 • Страница 96 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 A B Смазване на веригата Важно: верижният трион се доставя, без в него да е сипано масло за веригата. Изключително е важно преди употреба да налеете масло. Използването на верижния трион без масло за веригата или при ниво на маслото,
 • Страница 97 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 – Освободена ли е и дали функционира правилно аварийната спирачка? – Носите ли необходимото предпазно облекло? Използвайте предпазни очила и шумозаглушители (антифони). Препоръчва се също така ползването на лични предпазни средства за
 • Страница 98 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Верижният трион не е подходящ за рязане на тънки клони. Надлъжни срезове трябва да се изпълняват с изключително внимание, тъй като зъбчатата опора 11 не може да бъде използвана. Водете верижния трион под тъп ъгъл, за да предотвратите
 • Страница 99 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 фигурата. Клони, които са под напрежение, трябва да бъдат отрязвани отдолу нагоре, за да се предотврати заклинването на верижния трион. Отрязване на дънера по дължина K Става въпрос за нарязването на събореното дърво на къси дънери.
 • Страница 100 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Допълнителни приспособления Режеща верига и меч AKE 30 .............................................F 016 800 259 AKE 35 .............................................F 016 800 260 AKE 40 .............................................F
 • Страница 101 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 12 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Симптоми Възможна причина Отстраняване Веригата е суха Няма масло в резервоара Вентилационният отвор на резервоара е запушен Изходящият канал за масло е запушен Добавете масло Почистете капачката на резервоара за масло Отпушете
 • Страница 102 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 13 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Пълната стойност на вибрациите (векторната сума по трите направления) е определена съгласно EN 60745: Генерирани вибрации ah =4 m/s2, неопределеност K=1,5 m/s2. Равнището на генерираните вибрации, посочено в това Ръководство за
 • Страница 103 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Uputstva o sigurnosti Obja‰njenje i simboli sa slikama: Proãitajte uputstvo za opsluÏivanje. Za‰tititi od ki‰e. Pre radova pode‰avanja i odrÏavanja, ako je strujni kabl o‰teçen ili progoreo, odmah izvucite utikaã iz mreÏe. Nosite uvek
 • Страница 104 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i skupljanje pra‰ine, uverite se da li su prikljuãeni i upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja pra‰ine moÏe smanjiti opasnosti od pra‰ine. BriÏljiva upotreba i ophodjenje sa
 • Страница 105 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s DrÏite se uputstava za podmazivanje, zatezanje lanca i promenu pribora. Lanac nestruãno zagegnut ili nestruãno podmazan se moÏe ili prekinuti ili poveçava rizik od povratnog udarca. s DrÏite dr‰ke suve, ãiste i bez ulja i masti.
 • Страница 106 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Tehniãki podaci Lanãana testera Broj narudÏbine Primnjena snaga Brzina lanca (u praznom hodu) DuÏina maãa Zvezda skretnica Koãnica povratnog udarca Tip lanca testere Debljina pogonskog ãlanka Broj pogonskih ãlanaka Zapremina rezervoara
 • Страница 107 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 24 25 26 27 ProduÏni kabel* Serijski broj Pokazivanje nivoa ulja Prorezi za ventilaciju MontaÏa/zatezanje lanca testere **specifiãno za zemlje *Pribor na slici ili opisan ne spada delimiãno u obim isporuke. Radi va‰e sigurnosti PaÏnja!
 • Страница 108 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 6. Ako je lanac testere 9 previ‰e zategnut, okreçite zavrtanj za zatezanje lanca 17 nasuprot kazaljke na satu. Zatezanje lanca ako je potrebno doteçi kao ‰to je opisano. 7. âvrsto stegnite navrtku za priãvr‰çivanje 14 sa kljuãem alata.
 • Страница 109 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 D Povratni udarac kod testerenja Pod povratnim udarcem testere podrazumeva se iznenadni povratni udarac uvis lanãane testere u radu, koji moÏe nastati kod dodira vrha maãa sa materijalom za rad ili ako lanac „slepi“. Ako se pojavi
 • Страница 110 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 I Obaranje drveça Nosite uvek ‰lem, da bi za svaki sluãaj bili za‰tiçeni od grana. Sa lanãanom testerom se sme obarati samo drveçe ãiji je preãnik stabla manji od duÏine maãa. – Obezbedite radno podruãje. Pazite na to, da se u podruãju
 • Страница 111 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Prokontroli‰ite, da li su poklopci i za‰titni uredjaji ãestito i ispravno montirani. Potrebne popravke ili radove odrÏavanja morate uraditi pre upotrebe lanãane testere. Ako bi lanãana testera i pored briÏljivog postupka proizvodnje
 • Страница 112 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 TraÏenje gre‰aka Sledeça tabela pokazuje simbole gre‰ki i kako da pomognete sebi, ako Va‰a ma‰ina ne radi dobro. Ako time ne moÏete lokalizovati problem i odstraniti ga, obratite se Va‰em servisu. PaÏnja: Iskljuãite ma‰inu pre traÏenja
 • Страница 113 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Uklanjanje djubreta Elektriãni pribor, pribor i pakovanja treba odvoziti na regeneraciju koja odgovara za‰titi ãovekove okoline. Samo za EZ-zemlje: Ne bacajte elektriãni pribor u kuçno djubre! Prema Evropskim smernicama 2002/96/ES o
 • Страница 114 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Varnostna opozorila Razlaga slikovnih simbolov: Preberite navodila za uporabo. Zavarujte pred deÏjem. Pred nastavitvenimi in vzdrÏevalnimi deli izvlecite vtiã iz elektriãne vtiãnice, kar morate nemudoma storiti tudi v primeru
 • Страница 115 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Pred vklapljanjem elektriãnega orodja odstranite nastavitvena orodja ali izvijaãe. Orodje ali kljuã, ki se nahaja v vrteãem se delu naprave, lahko povzroãi telesne po‰kodbe. s Izogibajte se nenormalni telesni drÏi. Poskrbite za trdno
 • Страница 116 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Nosite veriÏno Ïago na sprednjem roãaju, ko je izklopljena in drÏite verigo Ïage stran od telesa. Pri transportu in pred shranjevanjem na veriÏno Ïago vedno namestite za‰ãitni pokrov. Skrbno ravnanje z veriÏno Ïago zmanj‰a verjetnost,
 • Страница 117 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Tehniãni podatki VeriÏna Ïaga Katalo‰ka ‰tevilka Odjemna moã Hitrost verige (v prostem teku) DolÏina meãa Obraãalna zvezda Protipovratna zavora Tip Ïagine verige Debelina pogonskih ãlenov ·tevilo pogonskih ãlenov Koliãina polnjenja
 • Страница 118 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 25 Serijska ‰tevilka 26 Prikaz nivoja olja 27 Prezraãevalne reÏe MontaÏa/napenjanje Ïagine verige **specifiãna izvedba za posamezne drÏave *Prikazan ali opisan dodatni pribor ni v celoti vkljuãen v standardno opremo naprave. Za va‰o
 • Страница 119 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 6. âe je Ïagina veriga 9 premoãno napeta, obraãajte vijak za napenjanje verige 17 v protiurini smeri. âe je potrebno, dodatno napnite verigo, kot je opisano zgoraj. 7. Z orodnim kljuãem trdno privijte pritrdilno matico 14. A B Mazanje
 • Страница 120 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Primerna za‰ãitna obleka zmanj‰uje nevarnost za telesne po‰kodbe, nastale zaradi kosov obdelovanca, ki letijo naokrog in zaradi nenamernega dotikanja Ïagine verige. D Povratni udarec Ïage Izraz povratni udarec Ïage pomeni nenadni udarec
 • Страница 121 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 I Podiranje dreves Vedno nosite za‰ãitno ãelado, ki Vas bo varovala pred padajoãimi vejami. Z veriÏno Ïago lahko podirate samo drevesa, katerih deblo ima manj‰i premer kot zna‰a dolÏina meãa. – Zavarujte podroãje dela. Pazite, da se v
 • Страница 122 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Preverite, ãe so pokrovi in za‰ãitne naprave brezhibni in pravilno montirani. Potrebna popravila ali vzdrÏevalna dela opravite pred uporabo veriÏne Ïage. âe bi se kljub skrbni izdelavi in kontroli zgodilo, da bi veriÏna Ïaga prenehala
 • Страница 123 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Iskanje napak V spodnji tabeli so navedeni simptomi napak in napotki za primere, ko Va‰a naprava ne bi pravilno delovala. âe problema na ta naãin ne boste mogli lokalizirati in odstraniti, poi‰ãite pomoã v Va‰i servisni delavnici.
 • Страница 124 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Odlaganje Elektriãna orodja, pribor in embalaÏo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo. Samo za drÏave EU: Elektriãna orodja ne odlagajte med hi‰ne odpadke! V skladu z evropsko smernico ‰tev. 2002/96/ES o starih elektriãnih in
 • Страница 125 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Upute za siguran rad Obja‰njenje simbola na slikama: Proãitati upute za uporabu. Za‰tititi od ki‰e. Prije radova pode‰avanja i odrÏavanja, ako bi se elektriãni kabel o‰tetio ili odrezao, odmah treba izvuci mreÏni utikaã. Kod uporabe
 • Страница 126 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Nosite prikladnu odjeçu. Ne nosite ‰iroku odjeçu ili nakit. Kosu, odjeçu i rukavice drÏite dalje od pomiãnih dijelova. Nepriãvr‰çenu odjeçu, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomiãni dijelovi. s Ako se mogu montirati naprave za
 • Страница 127 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Sa ovom lanãanom pilom smije se piliti samo drvo. Lanãanu pilu ne koristite za radove za koje nije predvi∂ena – Primjer: Lanãanu pilu ne koristite za piljenje plastike, zidova ili gra∂evnih materijala koji nisu od drva. Primjena
 • Страница 128 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Tehniãkim podacima Lanãana pila Katalo‰ki br. Primljena snaga Brzina lanca (pri praznom hodu) DuÏina maãa Skretna zvijezda Koãnica povratnog udara Tip lanca pile Debljina pogonskog ãlanaka Broj pogonskih ãlanaka Koliãina punjenja
 • Страница 129 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 23 24 25 26 27 MreÏni utikaã** ProduÏni kabel* Serijski broj Pokazivaã razine ulja Otvori za hla∂enje MontaÏa/natezanje lanca Lanãanu pilu prikljuãiti na elektriãnu mreÏu tek nakon potpune montaÏe. Kod rukovanja s lancem pile uvijek
 • Страница 130 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 A B Podmazivanje lanca D VaÏno: Lanãane pile se ne isporuãuju napunjene uljem za prianjanje lanca pile. VaÏno je da se one prije uporabe napune uljem. Kori‰tenje lanca pile bez ulja za prianjanje lanca pile ili kod razine ulja ispod
 • Страница 131 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Za izbjegavanja povratnog udara kod piljenja: – Lanãanu pilu staviti ‰to je moguçe plo‰nije. – Nikada ne raditi s labavim, ra‰irenim ili jako istro‰enim lancima pile. – Lance pile o‰triti kako je propisano. – Nikada ne piliti preko
 • Страница 132 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 — Prije ru‰enja stabala treba planirati putove za bjeÏanje i ako treba osloboditi ih. Put bjeÏanja treba planirati koso prema natrag od oãekivane linije ru‰enja. ˜ Prije ru‰enja treba uzeti u obzir prirodni nagib stabala, poloÏaj veçih
 • Страница 133 из 171
  F 016 L70 722 - HR Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 10:25 10 O‰trenje lanca pile A Lanac pile treba struãno nao‰triti u ovla‰tenom servisu za Bosch elektriãne alate. Lanac moÏete i sami nao‰triti s Bosch ure∂ajem za o‰trenje ili s Dremel-Multi s brusnim umetkom 1453. Treba se pridrÏavati
 • Страница 134 из 171
  F 016 L70 722 - HR Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 10:08 10 TraÏenje kvara Slijedeça tablica prikazuje simbole gre‰ke i kako si moÏete pomoçi ako va‰ ure∂aj ne bi radio ispravno. Ako na taj naãin ne moÏete lokalizirati i otkloniti problem, obratite se ovla‰tenoj servisnoj radionici. PaÏnja:
 • Страница 135 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Zbrinjavanje u otpad Elektriãne alate, pribor i ambalaÏu treba predati na ekolo‰ki prihvatljivu ponovnu uporabu. Samo za zemlje EU: Elektriãne alate ne bacajte u kuçni otpad! Prema Europskim smjernicama 2002/96/EG za stare elektriãne i
 • Страница 136 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Ohutusjuhised Sümbolite selgitus: Lugege kasutusjuhend läbi. Kaitske seadet vihma eest. Enne seadistus- ja hooldustöid, samuti juhul, kui toitejuhe on kahjustatud või läbi lõigatud, eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Elektrilise
 • Страница 137 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida. s Kandke sobivat rõivastust. Arge kandke laiu riideid ega ehteid.
 • Страница 138 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Pidage kinni juhistest keti määrimiseks, pingutamiseks ja tarvikute vahetuseks. Asjatundmatult pingutatud või määritud kett võib rebeneda või suurendada tagasilöögi ohtu. s Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad õlist ja rasvast. Rasvased
 • Страница 139 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Tehnilised andmed Kettsaag Tellimisnumber Nimivõimsus Saeketi liikumiskiirus (tühikäigul) Saelaba pikkus Ümbersuunamistärn Tagasilöögipidur Saeketta tüüp Tihvtide paksus Tihvtide arv Õlipaagi maht Keti automaatne õlitus Küünispiirik
 • Страница 140 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 25 Seerianumber 26 Õlitaseme näit 27 Õhutusavad Montaaž/Saeketi pingutamine Kettsaagi tohib vooluvõrku ühendada alles siis, kui tööriist on täielikult monteeritud. Saeketi käsitsemisel tuleb alati kanda kaitsekindaid. **vastavalt
 • Страница 141 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 A B Keti määrimine D NB: Tarnimisel ei ole kettsae õlipaak õliga täidetud. Enne seadme kasutuselevõttu tuleb paak täita õliga. Kettsae kasutamine ilma ketiõlita või juhul, kui õlitase langeb allapoole miinimumi, kahjustab kettsaagi.
 • Страница 142 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Tagasilöögi vältimiseks: – Asetage saag töödeldavale materjalile võimalikult lameda nurga all. – Ärge kunagi saagige lõdva, pingutamata või tugevasti kulunud saeketiga. – Teritage saeketti kirjeldatud viisil. – Ärge kunagi saagige
 • Страница 143 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 tekitataks materiaalset kahju. Kui puu puutub kokku elektrijuhtmega, tuleb sellest viivitamata teavitada energiavarustusettevõtet. Nõlvakul teostatavate saagimistööde korral peab kettsae kasutaja asetsema langetatavast puust kõrgemal,
 • Страница 144 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Saeketi ja saelaba vahetamine/ pööramine A Kontrollige saeketti ja saelaba vastavalt punktile „Saeketi pingutamine“. Saelaba juhtsoon kulub aja jooksul ära. Saeketi vahetamisel pöörake laba 180°, et kulumist ühtlustada. Kontrollige keti
 • Страница 145 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Veaotsing Järgnevas tabelis on ära toodud vead ja juhised nende kõrvaldamiseks. Kui probleem siiski ei kao, pöörduge volitatud remonditöökotta. Tähelepanu: enne vea otsimise alustamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik
 • Страница 146 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Üksnes EL liikmesriikidele: Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu koos
 • Страница 147 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Drošības noteikumi Attēloto simbolu izskaidrojumi Izlasiet lietošanas pamācību. Sargājiet instrumentu no lietus. Pirms instrumenta regulēšanas un apkalpošanas, kā arī gadījumā, ja tiek bojāts vai nogriezts elektrokabelis,
 • Страница 148 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Nepie aujiet elektroinstrumenta patva īgu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai iz emšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts.
 • Страница 149 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Strādājot ieturiet stabilu erme a stāvokli un lietojiet ēdes zā i vienīgi tad, ja atrodaties uz stingra, droša un līdzena pamata. Stāvot uz slidena vai nestabila pamata, piemēram, uz kāpnēm, var viegli zaudēt līdzsvaru un līdz ar to
 • Страница 150 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Tehniskie parametri ēdes zā is Pasūtījuma numurs Patērējamā jauda ēdes ātrums (tukšgaitā) Vadotnes garums Priekšējais zobritenis Atsitiena bremze Zā a ēdes tips ēdes zobu izliece Aktīvo posmu skaits E as rezervuāra ietilpība Automātiskā
 • Страница 151 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 22 23 24 25 26 27 Izcilnis ēdes uztveršanai Elektrotīkla kontaktdakša** Pagarinātājkabelis* Sērijas numurs E as līme a kontrollogs Ventilācijas atveres **konstrukcija ir atkarīga no valsts *Ne visi aprakstītie un zīmējumos attēlotie
 • Страница 152 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Pareizs zā a ēdes spriegojums ir viens no galvenajiem faktoriem, kas līdz ar pareizu ēdes e ošanu nosaka tās kalpošanas ilgumu. Nespriegojiet zā a ēdi laikā, kad tā ir stipri sakarsusi, jo atdziestot ēde savelkas un pārāk stingri
 • Страница 153 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 – Pārbaudiet, vai ēdes elektrozā is ir darba kārtībā? – B Pārbaudiet, vai e as tvertne ir piepildīta? Pirms darba un periodiski darba laikā pārbaudiet e as līmeni kontrollogā 26. Kad e as līmenis nokrītas līdz kontrolloga apakšējai
 • Страница 154 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Neliela garuma ba us pirms zā ēšanas pareizi novietojiet un droši nostipriniet. Zā ējiet vienīgi koka priekšmetus. Sekojiet, lai zā a ēde neskartu akme us vai naglas, jo šādi priekšmeti var sabojāt zā a ēdi vai arī ar lielu ātrumu var
 • Страница 155 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Atzarošana J Ar to jāsaprot zaru atdalīšana no nogāztajiem kokiem. Uzsākot atzarošanu, jāatstāj neskarti lielākie, lejup vērstie zari, uz kuriem balstās koka stumbrs. Mazākie zari jāatzā ē vienā pa ēmienā, kā parādīts attēlā. Lai
 • Страница 156 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Piederumi A Zā a ēde un vadotne AKE 30 ......................................... F 016 800 259 AKE 35 ......................................... F 016 800 260 AKE 40 ......................................... F 016 800 261 Zā a ēde AKE
 • Страница 157 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Pazīmes Iespējamie cēlo i Novēršana Nepietiekama ēdes e ošana Tvertnē nav e as Aizsērējusi ventilācijas atvere e as tvertnes vāci ā Aizsērējusi e as izplūdes atvere Uzpildiet e as tvertni Iztīriet e as tvertnes vāci u
 • Страница 158 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 12 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Šajā pamācībā sniegtais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbilstoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lietots instrumentu salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai
 • Страница 159 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Saugaus darbo instrukcija Simbolių paaiškinimas: Perskaityti naudojimosi instrukciją. Saugoti nuo lietaus. Prieš reguliuojant ir valant prietaisą, pažeidus arba nutraukus kabelį, tuojau pat ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
 • Страница 160 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 2 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose
 • Страница 161 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 3 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 s Išjungtą grandininį pjūklą neškite laikydami už priekinės rankenos taip, kad pjūklo grandinė būtų nukreipta atgal. Grandininį pjūklą visuomet transportuokite ir sandėliuokite su apsauginiu dėklu. Rūpestingas elgesys su grandininiu
 • Страница 162 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 4 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Techniniai duomenys Grandininis pjūklas Užsakymo numeris Naudojamoji galia Grandinės greitis (laisvąja eiga) Pjovimo juostos ilgis Grandinės žvaigždutė Apsauginis stabdys Pjūklo grandinės tipas Grandinės grandies storis Grandžių
 • Страница 163 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 5 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 23 24 25 26 27 Maitinimo laidas turi būti periodiškai tikrinamas ir gali būti naudojamas tik tuomet, jei jo techninė būklė yra nepriekaištinga. Jei laidas yra pažeistas, jį reikia taisyti tik autorizuotose Bosch remonto dirbtuvėse.
 • Страница 164 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 6 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 4. Grandinės įtempimo varžtą 17 sukite reguliavimo įrankiu 13 pagal laikrodžio rodyklę, kol grandinė bus tinkamai įtempta. Tempiant grandinę pjovimo juosta 10 juda per grandinės įtempimo kaištį 16. 5. Pjūklo grandinė 9 yra tinkamai
 • Страница 165 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 7 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 – Ar dirbate su reikiamomis apsaugos priemonėmis? Dirbkite su apsauginiais akiniais ir klausos apsaugos priemonėmis. Rekomenduojama dirbti ir su galvos, rankų, kojų ir pėdų apsaugos priemonėmis. Dirbant su tinkamais apsauginiais
 • Страница 166 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 8 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Jei medis guli ant dviejų iš abiejų pusių esančių atramų, reikia pradžioje iš viršaus (Y) įpjauti trečdalį kamieno ir tada iš apačios (Z) toje pačioje vietoje jį perpjauti, kad nesuskiltų kamienas ir neužsikirstų grandinė. Stenkitės
 • Страница 167 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 9 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Priežiūra ir valymas Prieš atliekant bet kokius aptarnavimo darbus ištraukti kištuką. Nuoroda: reguliariai atlikite prietaiso aptarnavimo ir priežiūros darbus, kad jis ilgai ir patikimai tarnautų. Pastoviai tikrinkite, ar neatsirado
 • Страница 168 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 10 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Galimi gedimai Šioje lentelėje rasite nuorodas, kokie yra gedimų požymiai ir kokių veiksmų reikia imtis, jei prietaisas blogai veikia. Jei problema nebus nustatyta ir pašalinta, kreipkitės į remonto dirbtuves. Dėmesio: prieš ieškodami
 • Страница 169 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 11 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Šalinimas Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo būti atitinkamai perdirbti. Tik ES šalims: Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų
 • Страница 170 из 171
  F 016 L70 722 - Buch Seite 1 Freitag, 12. Februar 2010 8:11 08 Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com F 016 L70 722 (2010.02) O / 170 EEU
 • Страница 171 из 171