Инструкция для BOSCH POWER TOOLS GWS 24-180 H Professional, GWS 24-230 H Professional, GWS 22-230 JH Professional, GWS 24-230 JH Professional

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 Norsk | 91

Bosch Power Tools

1 609 92A 0B8 | (5.8.13)

 Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du 

kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs 
bruk. 
Når du bruker en skjøteledning som er egnet for 
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.

 Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i 

fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk 
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

Personsikkerhet
 Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig 

frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk 
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. 
Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.

 Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-

nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer 
risikoen for skader.

 Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss 

deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det 
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. 
Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer 
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.

 Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på 

elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner 
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.

 Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-

dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.

 Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smyk-

ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger 
seg. 
Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme 
inn i deler som beveger seg.

 Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-

retninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og 
brukes på korrekt måte. 
Bruk av et støvavsug reduserer 
farer på grunn av støv.

Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy
 Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som 

er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektområdet.

 Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et 

elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig 
og må repareres.

 Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-

teriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, 
skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. 
Disse 
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøy-
et.

 Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-

gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest 

disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.

 Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-

troller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og 
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, 
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon. 
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. 
Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken 
til mange uhell.

 Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte 

skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte 
fast og er lettere å føre.

 Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til 

disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og 
arbeidet som skal utføres. 
Bruk av elektroverktøy til an-
dre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjo-
ner.

Service
 Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-

fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. 
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for vinkelsliper

Felles advarsler om sliping, sandpapirsliping, arbeid med 
stålbørster og kapping
 Dette elektroverktøyet skal brukes som sliper, sandpa-

pirsliper, stålbørste og kuttesliper. Følg alle advarsler, 
anvisninger, bilder og data som du får levert sammen 
med elektroverktøyet. 
Hvis du ikke følger følgende anvis-
ninger, kan det oppstå elektriske støt, ild og/eller store 
skader.

 Dette elektroverktøyet er ikke egnet til polering. Hvis 

elektroverktøyet brukes til formål det ikke er beregnet til, 
kan dette forårsake farer og skader.

 Ikke bruk tilbehør som ikke er spesielt beregnet og an-

befalt av produsenten for dette elektroverktøyet. Selv 
om du kan feste tilbehøret på elektroverktøyet ditt, garan-
terer dette ingen sikker bruk.

 Det godkjente turtallet til innsatsverktøyet må være 

minst like høyt som det maksimale turtallet som er an-
gitt på elektroverktøyet. 
Tilbehør som dreies hurtigere 
enn godkjent, kan brekke og slynges rundt.

 Utvendig diameter og tykkelse på innsatsverktøyet må 

tilsvare målene for elektroverktøyet. Gale innsatsverk-
tøy kan ikke sikres eller kontrolleres tilstrekkelig.

 Innsatsverktøy med gjengeinnsats må passe nøyaktig 

på slipespindelens gjenger. Ved innsatsverktøy som 
monteres ved hjelp av en flens må hulldiameteren til 
innsatsverktøyet passe til festediameteren til flensen. 
Innsatsverktøy som ikke kan festes nøyaktig på elektro-
verktøyet, roterer uregelmessig, vibrerer svært sterkt og 
kan føre til at du mister kontrollen.

 Ikke bruk skadede innsatsverktøy. Sjekk før hver bruk 

om innsatsverktøy slik som slipeskiver er splintret el-
ler revnet, om slipetallerkener er revnet eller svært 
slitt, om stålbørster har løse eller har brukkede tråder. 

OBJ_BUCH-777-009.book  Page 91  Monday, August 5, 2013  11:15 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 297
  OBJ_DOKU-13341-009.fm Page 1 Monday, August 5, 2013 11:13 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 0B8 (2013.08) O / 298 EURO GWS Professional 22-180 H | 22-180 JH | 22-230 H | 22-230 JH | 24-180 JH | 24-230 H | 24-230 JH | 26-180 JH
 • Страница 2 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 2 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 2| Deutsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 6 English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 15 Français . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 3 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 3| 1 609 92A 0B8 | (5.8.13) Bosch Power Tools
 • Страница 4 из 297
  OBJ_DOKU-13344-009.fm Page 4 Monday, August 5, 2013 11:14 AM 4| 5| 26 25 24 3 1 2 9 3 5 6 11 7 4 13 6 15 18 7 7 18 19 23 7 14 20 16 21 8 12 9 9 11 9 22 11 10 10 1 609 92A 0B8 | (5.8.13) 17 10 Bosch Power Tools 1 609 92A 0B8 | (5.8.13) Bosch Power Tools
 • Страница 5 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 6 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 6 | Deutsch Deutsch Sicherheitshinweise Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können
 • Страница 6 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 7 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Deutsch | 7 weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.  Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen,
 • Страница 7 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 8 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 8 | Deutsch Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.  Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, während Sie es tragen. Ihre
 • Страница 8 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 9 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Deutsch | 9  Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstück von sich wegbewegen, kann im Falle eines Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden Scheibe direkt auf
 • Страница 9 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 10 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 10 | Deutsch 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Schnellspannmutter * Hartmetall-Topfscheibe* Schutzhaube zum Trennen* Trennscheibe* Schutzhaube für Schleiftopf* Schleiftopf* Zweilochschlüssel gekröpft für Schleiftopf*
 • Страница 10 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 11 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Deutsch | 11 Winkelschleifer GWS ... max. Gewindelänge der Schleifspindel Wiederanlaufschutz Anlaufstrombegrenzung Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 – mit vibrationsdämpfendem Zusatzgriff – mit Standard-Zusatzgriff Schutzklasse
 • Страница 11 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 12 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 12 | Deutsch Schleif-/Trennscheibe Beachten Sie die Abmessungen der Schleifwerkzeuge. Der Lochdurchmesser muss zum Aufnahmeflansch passen. Verwenden Sie keine Adapter oder Reduzierstücke. Achten Sie bei der Verwendung von
 • Страница 12 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 13 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Deutsch | 13 max. [mm] D b d Betrieb [mm] d [min-1] [m/s] D 8 8 22,2 22,2 8500 6500 80 80 – – 8500 6500 80 80 100 b 180 230 180 230 D 30 M 14 8500 45 d b D Getriebekopf drehen  Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
 • Страница 13 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 14 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 14 | Deutsch Anlaufstrombegrenzung (GWS 22-180 JH/ GWS 22-230 JH/GWS 24-180 JH/GWS 24-230 JH/ GWS 26-180 JH/GWS 26-230 JH) Die elektronische Anlaufstrombegrenzung begrenzt die Leistung beim Einschalten des Elektrowerkzeuges und
 • Страница 14 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 15 Monday, August 5, 2013 11:15 AM English | 15 Hinweise zur Statik Schlitze in tragenden Wänden unterliegen der Norm DIN 1053 Teil 1 oder länderspezifischen Festlegungen. Diese Vorschriften sind unbedingt einzuhalten. Ziehen Sie vor Arbeitsbeginn den verantwortlichen
 • Страница 15 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 16 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 16 | English There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.  Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.  Do not abuse
 • Страница 16 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 17 Monday, August 5, 2013 11:15 AM English | 17  Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or
 • Страница 17 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 18 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 18 | English  Do not use worn down reinforced wheels from larger power tools. Wheels intended for larger power tools are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst. Additional safety warnings specific for abrasive
 • Страница 18 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 19 Monday, August 5, 2013 11:15 AM English | 19 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Noise/Vibration Information Locking screw for protection guard Mounting flange with O-ring Grinding wheel* Clamping nut Two-pin spanner for clamping nut*
 • Страница 19 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 20 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 20 | English Angle Grinder GWS ... Thread length (max.) of grinder spindle Restarting Protection Reduced starting current Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 – with vibration-damping auxiliary handle – with standard-auxiliary
 • Страница 20 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 21 Monday, August 5, 2013 11:15 AM English | 21 To fasten the grinding/cutting disc, screw on the clamping nut 9 and tighten with the two-pin spanner; see Section “Quickclamping Nut ”.  After mounting the grinding tool and before switching on, check that the grinding
 • Страница 21 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 22 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 22 | English Rotating the Machine Head  Before any work on the machine itself, pull the mains plug. The machine head can be rotated with respect to the machine housing in 90° steps. In this manner, the On/Off switch can be brought into
 • Страница 22 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 23 Monday, August 5, 2013 11:15 AM English | 23 Note: When not using for extended periods, pull the mains plug out of the socket outlet. When the mains plug is inserted and mains voltage is given, the power tool, even when switched off, still consumes a low amount of
 • Страница 23 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 24 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 24 | Français In all correspondence and spare parts order, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the machine. Great Britain Robert Bosch Ltd. (B.S.C.) P.O. Box 98 Broadwater Park North Orbital Road
 • Страница 24 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 25 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Français | 25 Sécurité électrique  Il faut que les fiches de l’outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des outils à branchement de terre.
 • Страница 25 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 26 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 26 | Français  Les opérations de lustrage ne sont pas recommandées avec cet outil électrique. Les opérations pour lesquelles l’outil électrique n’a pas été conçu peuvent provoquer un danger et causer un accident corporel.  Ne pas
 • Страница 26 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 27 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Français | 27 réactions de couple au moment du démarrage. L’opérateur est en mesure de contrôler les réactions de couple ou les forces de rebond, si des précautions appropriées ont été prises.  Ne jamais placer votre main à proximité de
 • Страница 27 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 28 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 28 | Français  Si l’utilisation d’un protecteur est recommandée pour le brossage métallique, ne permettre aucune gêne du touret ou de la brosse métallique au protecteur. Le touret ou la brosse métallique peut se dilater en diamètre en
 • Страница 28 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 29 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Français | 29 Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales de l’outil électroportatif. Si l’outil électrique est cependant utilisé pour d’autres applications, avec d’autres outils de travail ou avec un entretien non
 • Страница 29 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 30 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 30 | Français Déclaration de conformité Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants : EN 60745 conformément
 • Страница 30 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 31 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Français | 31 Plateau à lamelles  Lors de travaux avec le plateau à lamelles, montez toujours le protège-main 18. Un écrou de serrage rapide non endommagé qui a été correctement fixé peut être desserrée à la main en tournant l’anneau
 • Страница 31 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 32 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 32 | Français Desserrez les 4 vis et retirez-les. Faites pivoter le carter d’engrenage avec précaution et sans le désolidariser du carter machine pour le mettre dans sa nouvelle position. Resserrez à fond les 4 vis. Aspiration de
 • Страница 32 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 33 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Français | 33 Note : Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, retirez la fiche de la prise de courant. L’appareil électroportatif, même s’il est éteint, continue à faiblement consommer du courant tant que la fiche est branchée à une prise
 • Страница 33 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 34 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 34 | Español Service Après-Vente et Assistance Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l’entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
 • Страница 34 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 35 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Español | 35 prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.  Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible
 • Страница 35 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 36 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 36 | Español  El diámetro exterior y el grosor del útil deberán corresponder con las medidas indicadas para su herramienta eléctrica. Los útiles de dimensiones incorrectas no pueden protegerse ni controlarse con suficiente seguridad. 
 • Страница 36 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 37 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Español | 37  No utilice hojas de sierra para madera ni otros útiles dentados. Estos útiles son propensos al retroceso y pueden hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica. Instrucciones de seguridad específicas para
 • Страница 37 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 38 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 38 | Español abastece con energía. El contacto con cables eléctricos puede electrocutarle o causar un incendio. Al dañar las tuberías de gas, ello puede dar lugar a una explosión. La perforación de una tubería de agua puede redundar en
 • Страница 38 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 39 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Español | 39 Datos técnicos Amoladora angular GWS ... 22-230 H H82 L.. 2200 1500 6500 230 M 14 25 – – 22-230 JH H82 M.. 2200 1500 6500 230 M 14 25   5,1 5,0 /II 5,1 5,0 /II 5,3 5,2 /II 5,3 5,2 /II 24-180 JH H83 M.. 2400 1600 8500 180 M
 • Страница 39 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 40 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 40 | Español Montaje Montaje de los dispositivos de protección  Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente. Observación: En caso de rotura del disco amolador durante el
 • Страница 40 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 41 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Español | 41 Tuerca de fijación rápida Para cambiar de forma sencilla el útil de amolar, sin necesidad de aplicar herramientas auxiliares, puede Ud. emplear a tuerca de fijación rápida 11 en lugar de la tuerca de fijación 9.  La tuerca
 • Страница 41 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 42 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 42 | Español Operación Puesta en marcha  ¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con
 • Страница 42 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 43 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Español | 43 La herramienta eléctrica deberá guiarse siempre a contramarcha. En caso contrario, puede ocurrir que ésta sea impulsada de manera incontrolada fuera de la ranura de corte. Indicaciones referentes a la estática Al practicar
 • Страница 43 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 44 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 44 | Português México Robert Bosch S. de R.L. de C.V. Circuito G. Gonzáles Camarena 333 Centro de Ciudad Santa Fe - 01210 - Mexico DF Tel. Interior: (01) 800 6271286 Tel. D.F.: 52843062 E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com Argentina
 • Страница 44 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 45 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Português | 45  Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
 • Страница 45 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 46 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 46 | Português  O diâmetro exterior e a espessura da ferramenta de trabalho devem corresponder às indicações de medida da sua ferramenta eléctrica. Ferramentas de trabalho incorrectamente medidas podem não ser suficientemente blindadas
 • Страница 46 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 47 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Português | 47  Evite que o seu corpo se encontre na área, na qual a ferramenta eléctrica possa ser movimentada no caso de um contra-golpe. O contra-golpe força a ferramenta eléctrica no sentido contrário ao movimento do disco abrasivo
 • Страница 47 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 48 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 48 | Português Advertências de segurança adicionais Usar óculos de protecção.  Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consulte a companhia eléctrica local. O contacto com cabos eléctricos pode provocar fogo
 • Страница 48 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 49 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Português | 49 Dados técnicos Rebarbadora GWS ... 22-180 H H81 L.. 2200 1500 8500 180 M 14 25 – – 22-180 JH H81 M.. 2200 1500 8500 180 M 14 25   22-230 H H82 L.. 2200 1500 6500 230 M 14 25 – – 22-230 JH H82 M.. 2200 1500 6500 230 M 14
 • Страница 49 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 50 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 50 | Português Montagem Montar os dispositivos de protecção  Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deverá puxar a ficha de rede da tomada. Nota: Se o disco abrasivo quebrar durante o funcionamento ou se os dispositivos de
 • Страница 50 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 51 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Português | 51 Mós tipo tacho  Para trabalhos com o rebolo em forma de tacho deverá montar a capa de protecção especial 15. O rebolo em forma de tacho 16 só deveria sobressair da capa de protecção 15, como é imprescindivelmente
 • Страница 51 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 52 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 52 | Português Observe as directivas para os materiais a serem trabalhados, vigentes no seu país.  Evite o acúmulo de pó no local de trabalho. Pós podem entrar levemente em ignição. Funcionamento Colocação em funcionamento  Observar a
 • Страница 52 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 53 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Português | 53 Não travar discos de corte, que estejam a girar por inércia, exercendo pressão lateral. A ferramenta eléctrica deve sempre ser conduzida no sentido contrário da rotação. Caso contrário há perigo de que seja premida
 • Страница 53 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 54 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 54 | Italiano Eliminação Ferramentas eléctricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias primas. Não deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico! Apenas países da União Europeia: De acordo
 • Страница 54 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 55 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Italiano | 55  In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente. L’utilizzo di un’aspirazione polvere può
 • Страница 55 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 56 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 56 | Italiano  Indossare abbigliamento di protezione. A seconda dell’applicazione in corso utilizzare una visiera completa, maschera di protezione per gli occhi oppure occhiali di sicurezza. Per quanto necessario, portare maschere per
 • Страница 56 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 57 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Italiano | 57 Utensili abrasivi che non sono previsti per l’elettroutensile non possono essere sufficientemente schermati e sono insicuri.  Dischi abrasivi piegati a gomito devono essere montati in modo tale che la loro superficie
 • Страница 57 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 58 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 58 | Italiano  Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, utilizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivolgersi alla locale società erogatrice. Un contatto con linee elettriche può provocare lo sviluppo di incendi e
 • Страница 58 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 59 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Italiano | 59 Dati tecnici Levigatrice angolare GWS ... Levigatrice angolare Codice prodotto Potenza nominale assorbita Potenza resa Numero giri nominale max. diametro della mola abrasiva Filettatura dell’alberino portamola max.
 • Страница 59 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 60 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 60 | Italiano Montaggio Montaggio del dispositivo di protezione  Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa. Nota bene: Dopo una rottura della mola abrasiva durante il funzionamento oppure
 • Страница 60 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 61 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Italiano | 61 Mola a tazza  Per lavori con la mola a tazza montare la cuffia di protezione speciale 15. La mola a tazza 16 dovrebbe sempre sporgere dalla cuffia di protezione 15 solamente per quanto assolutamente necessario per il
 • Страница 61 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 62 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 62 | Italiano Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i materiali da lavorare.  Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le polveri si possono incendiare facilmente. Uso Messa in funzione  Osservare la tensione di
 • Страница 62 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 63 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Italiano | 63 Troncatura di metallo  Durante la troncatura con abrasivo combinato utilizzare sempre la cuffia di protezione per la troncatura 13. Eseguendo lavori di troncatura, avanzare moderatamente ed adattando il movimento al
 • Страница 63 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 64 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 64 | Nederlands Italia Officina Elettroutensili Robert Bosch S.p.A. Corso Europa, ang. Via Trieste 20 20020 LAINATE (MI) Tel.: (02) 3696 2663 Fax: (02) 3696 2662 Fax: (02) 3696 8677 E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com Svizzera
 • Страница 64 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 65 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Nederlands | 65 bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.  Verwijder instelgereedschappen
 • Страница 65 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 66 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 66 | Nederlands te controleren of het beschadigd is, of gebruik een onbeschadigd inzetgereedschap. Als u het inzetgereedschap hebt gecontroleerd en ingezet, laat u het elektrische gereedschap een minuut lang met het maximale toerental
 • Страница 66 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 67 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Nederlands | 67  Gebogen slijpschijven moeten zodanig gemonteerd worden dat hun slijpoppervlak niet boven de rand van de beschermkap uit steekt. Een onjuist gemonteerde slijpschijf die over de rand van de slijpschijf uitsteekt, kan
 • Страница 67 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 68 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 68 | Nederlands Product- en vermogensbeschrijving Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg
 • Страница 68 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 69 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Nederlands | 69 Haakse slijpmachines GWS ... Haakse slijpmachines Productnummer Opgenomen vermogen Afgegeven vermogen Nominaal toerental max. slijpschijfdiameter Schroefdraad uitgaande as Max. lengte schroefdraad uitgaande as
 • Страница 69 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 70 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 70 | Nederlands Beschermkap voor doorslijpen  Gebruik bij doorslijpwerkzaamheden met gebonden slijpmiddelen altijd de beschermkap voor doorslijpen 13.  Zorg bij doorslijpwerkzaamheden in steen voor een voldoende stofafzuiging. De
 • Страница 70 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 71 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Nederlands | 71 Druk op de asblokkeerknop 1 om de uitgaande as vast te zetten. Om de snelspanmoer vast te draaien, draait u de slijpschijf krachtig met de wijzers van de klok mee. 27 Een op de juiste manier bevestigde en onbeschadigde
 • Страница 71 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 72 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 72 | Nederlands In- en uitschakelen Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, duwt u de aan/uit-schakelaar 2 naar voren en drukt u deze vervolgens in. Voor het vastzetten van de ingedrukte aan/uit-schakelaar 2 schuift u de
 • Страница 72 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 73 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Dansk | 73 Bij gebruik van de afzuigkap voor doorslijpen met de geleidingsslede 24 moet de stofzuiger voor het afzuigen van steenstof goedgekeurd zijn. Bosch levert geschikte stofzuigers. Schakel het elektrische gereedschap in en plaats
 • Страница 73 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 74 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 74 | Dansk Sikkerhed på arbejdspladsen  Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.  Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes
 • Страница 74 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 75 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Dansk | 75 Sikkerhedsinstrukser til vinkelslibere Fælles sikkerhedsinstrukser til slibning, sandpapirslibning, arbejde med trådbørster og skærearbejde  Dette el-værktøj kan anvendes som sliber, sandpapirsliber, trådbørste og
 • Страница 75 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 76 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 76 | Dansk  Sørg for at din hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over din hånd i forbindelse med et tilbageslag.  Undgå at din krop befinder sig i det område, hvor
 • Страница 76 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 77 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Dansk | 77  Tag ikke fat i slibe- og skæreskiver, før de er afkølet. Skiverne bliver meget varme under arbejdet.  Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændeanordninger eller skruestik end med hånden. Beskrivelse af produkt og
 • Страница 77 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 78 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 78 | Dansk Vinkelsliber GWS ... Vinkelsliber Typenummer Nominel optagen effekt Afgiven effekt Nominelt omdrejningstal Max. slibeskivediameter Slibespindelgevind Max. gevindlængde for slibespindlen Elektrisk beskyttelse mod genindkobling
 • Страница 78 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 79 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Dansk | 79 Ekstrahåndtag  Brug altid el-værktøjet med ekstrahåndtaget 3. Skru ekstrahåndtaget 3 ind i gearhovedet på højre eller venstre side afhængigt af, hvilket arbejde, de skal udføres. Håndbeskyttelse  Montér til arbejde med
 • Страница 79 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 80 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 80 | Dansk Tilladt slibeværktøj Det er muligt at benytte alt det slibeværktøj, der er nævnt i denne brugsanvisning. Det tilladte omdrejningstal [min-1] eller omfangshastigheden [m/s] for det benyttede slibeværktøj skal mindst svare til
 • Страница 80 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 81 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Dansk | 81 elektriske beskyttelse mod genindkobling. El-værktøjet skal omgående sendes til et autoriseret værksted, adresser se afsnit „Kundeservice og brugerrådgivning“. Arbejdsvejledning  Vær forsigtig, når der skal slidses i bærende
 • Страница 81 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 82 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 82 | Svenska Opbevar og behandle tilbehøret omhyggeligt. Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
 • Страница 82 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 83 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Svenska | 83  Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.  Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder
 • Страница 83 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 84 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 84 | Svenska  Håll nätsladden på avstånd från roterande insatsverktyg. Om du förlorar kontrollen över elverktyget kan nätsladden kapas eller dras in varvid risk finns för att din hand eller arm dras mot det roterande insatsverktyget. 
 • Страница 84 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 85 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Svenska | 85  Var speciellt försiktig vid ”fickkapning” i dolda områden som t. ex. i en färdig vägg. Där risk finns att kapskivan kommer i kontakt med gas- eller vattenledningar, elledningar eller andra föremål som kan orsaka bakslag.
 • Страница 85 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 86 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 86 | Svenska används för andra ändamål och med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betydligt. För en exakt bedömning av
 • Страница 86 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 87 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Svenska | 87 Montage Montering av skyddsutrustning  Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget. Anvisning: Om slipskivan brustit under drift eller stödanordningarna på spängskyddet/elverktyget skadats, måste
 • Страница 87 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 88 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 88 | Svenska Tryck på spindelns låsknapp 1 för låsning av slipspindeln. För åtdragning av snabbspännmuttern vrid slipskivan kraftigt medurs. En ordentligt fastspänd och oskadad snabbspännmutter kan för hand s när den räfflade ringen
 • Страница 88 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 89 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Svenska | 89 För elverktygets frånkoppling släpp strömställaren Till/Från 2 eller om den är låst tryck helt kort på strömställaren Till/Från 2 och släpp den igen. För att spara energi, koppla på elverktyget endast när du vill använda
 • Страница 89 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 90 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 90 | Norsk När mycket hårda material bearbetas som t. ex. betong med hög kiselhalt kan diamantkapskivan överhettas och skadas. En gnistkrans som roterar kring diamantkapskivan är ett tydligt tecken på överhettning. Avbryt i detta fall
 • Страница 90 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 91 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Norsk | 91  Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.  Hvis
 • Страница 91 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 92 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 92 | Norsk Hvis elektroverktøyet eller innsatsverktøyet faller ned, må du kontrollere om det er skadet eller bruk et ikke skadet innsatsverktøy. Når du har kontrollert og satt inn innsatsverktøyet, må du holde personer som oppholder seg
 • Страница 92 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 93 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Norsk | 93  Bruk alltid uskadede spennflenser i riktig størrelse og form for den slipeskiven du har valgt. Egnede flenser støtter slipeskiven og reduserer slik faren for at slipeskiven brekker. Flenser for kappeskiver kan være
 • Страница 93 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 94 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 94 | Norsk 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Hardmetall-koppskive* Vernedeksel til kapping* Kappeskive* Vernedeksel for slipekopp* Slipekopp* Låsenøkkel med forsenket nav for slipekopp* Håndbeskyttelse* Distanseskiver*
 • Страница 94 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 95 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Norsk | 95 Vinkelsliper GWS ... 24-180 JH 24-230 H 24-230 JH 26-180 JH 26-230 JH kg kg 5,1 5,0 /II 5,2 5,1 /II 5,3 5,2 /II 6,0 5,9 /II 6,1 6,0 /II Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 – med vibrasjonsdempende ekstrahåndtak – med
 • Страница 95 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 96 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 96 | Norsk Lamellslipeskive  Monter alltid håndbeskyttelsen 18 til arbeid med lamellslipeskiven. En feilfritt festet, uskadet hurtiglås kan løsnes ved å dreie den riflede ringen manuelt mot urviserne. Du må aldri løsne en fastsittende
 • Страница 96 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 97 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Norsk | 97 Støv-/sponavsuging  Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller åndedrettssykdommer hos
 • Страница 97 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 98 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 98 | Norsk Elektroverktøyet må alltid føres med motgående bevegelser. Det er ellers fare for at den trykkes ukontrollert ut av snittet. Ved kapping av profiler og firkantrør bør du starte på det minste tverrsnittet. Kapping av stein 
 • Страница 98 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 99 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Suomi | 99 Suomi Turvallisuusohjeita Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
 • Страница 99 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 100 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 100 | Suomi  Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.  Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita,
 • Страница 100 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 101 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Suomi | 101 Takaisku johtuu sähkötyökalun väärinkäytöstä tai käytöstä väärään tarkoitukseen. Se voidaan estää sopivin varotoimin, joita selostetaan seuraavassa.  Pitele sähkötyökalua tukevasti ja saata kehosi ja käsivartesi asentoon,
 • Страница 101 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 102 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 102 | Suomi Lisävaro-ohjeita Käytä suojalaseja.  Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttöjohtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja
 • Страница 102 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 103 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Suomi | 103 Tekniset tiedot Kulmahiomakone GWS ... Tuotenumero Ottoteho Antoteho Nimellinen kierrosluku Hiomalaikan maks. halkaisija Hiomakaran kierre Hiomakaran kierteen suurin sallittu pituus Uudelleenkäynnistyssuoja Käynnistysvirran
 • Страница 103 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 104 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 104 | Suomi Laikkasuojus katkaisua varten  Katkaisussa sidoshioma-ainetta käyttäen täytyy aina käyttää katkaisusuojusta 13.  Kiven leikkauksessa on aina huolehdittava riittävästä pölyn poistoimusta. Katkaisuun tarkoitettu laikkasuojus
 • Страница 104 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 105 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Suomi | 105 Oikein kiinnitetyn, vaurioitumattoman pikakiinnitysmutterin voit irrottaa sormivoimin kiertämällä uurrettua rengasta vastapäivään. Älä koskaan irrota kiinnijuuttunutta pikakiinnitysmutteria pihdeillä, vaan käytä
 • Страница 105 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 106 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 106 | Suomi Uudelleenkäynnistyssuoja (GWS 22-180 JH/ GWS 22-230 JH/GWS 24-180 JH/GWS 24-230 JH/ GWS 26-180 JH/GWS 26-230 JH) Uudelleenkäynnistyssuoja estää sähkötyökalun hallitsemattoman käynnistyksen virtakatkon jälkeen. Uutta
 • Страница 106 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 107 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Ελληνικά | 107 Statiikkaohjeita Kantavaan seinään tehtäviä leikkauksia koskevat standardi DIN 1053 osa 1 tai maakohtaiset määräykset. Näitä määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Kysy tämän takia neuvoa vastuulliselta staatikolta,
 • Страница 107 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 108 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 108 | Ελληνικά καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη
 • Страница 108 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 109 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Ελληνικά | 109  Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ εξαρτήματα που δεν προβλέπονται και δεν προτάθηκαν από τον κατασκευαστή ειδικά γι’ αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Μόνο η διαπίστωση ότι μπορείτε να στερεώσετε ένα εξάρτημα στο ηλεκτρικό εργαλείο σας
 • Страница 109 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 110 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 110 | Ελληνικά  Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο πάντοτε καλά και να παίρνετε με το σώμα σας μόνο θέσεις, στις οποίες θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε επιτυχώς ένα ενδεχόμενο κλότσημα. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πρόσθετη λαβή, αν αυτή
 • Страница 110 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 111 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Ελληνικά | 111 το δίσκο λείανσης μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, να οδηγήσουν σε μπλοκάρισμα, να σκιστούν ή να προκαλέσουν κλότσημα. Ιδιαίτερες προειδοποιητικές υποδείξεις για εργασίες με συρματόβουρτσες  Να λαμβάνετε πάντοτε
 • Страница 111 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 112 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 112 | Ελληνικά Οι συνολικές τιμές κραδασμών ah (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια Κ εξακριβωθήκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745: Λείανση επιφανειών (ξεχόνδρισμα): ah =7,5 m/s2, K=1,5 m/s2, λείανση με σμυριδόχαρτο:
 • Страница 112 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 113 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Ελληνικά | 113 Δήλωση συμβατότητας Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60745 σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2011/65/EE,
 • Страница 113 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 114 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 114 | Ελληνικά Ελαστικός δίσκος λείανσης  Για να την εργασία με τον ελαστικό δίσκο λείανσης 20 πρέπει να συναρμολογείτε πάντοτε τον προφυλακτήρα χεριού 18. Η σειρά της συναρμολόγησης φαίνεται στη σελίδα γραφικών. Πριν τη συναρμολόγηση
 • Страница 114 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 115 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Ελληνικά | 115 Ξεβιδώστε τελείως τις 4 βίδες. Γυρίστε την κεφαλή συμπλέκτη προσεκτικά και χωρίς να την αφαιρέσετε από το περίβλημα στη νέα θέση. Σφίξτε πάλι καλά τις 4 βίδες. Αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδιών  Η σκόνη από ορισμένα υλικά.
 • Страница 115 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 116 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 116 | Ελληνικά Ξεχόνδρισμα  Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ δίσκους κοπής για ξεχόνδρισμα. Με γωνία προσβολής 30° έως 40° επιτυγχάνετε κατά το ξεχόνδρισμα άριστα αποτελέσματα. Κινείτε το ηλεκτρικό εργαλείο «από δω κι από κει» ασκώντας μέτρια
 • Страница 116 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 117 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Türkçe | 117 Service και παροχή συμβουλών χρήσης Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόνος σας καθώς για τα κατάλληλα ανταλλακτικά: www.bosch-pt.com Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch
 • Страница 117 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 118 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 118 | Türkçe  Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın. Aletin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.  Çalışırken bedeniniz anormal durumda
 • Страница 118 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 119 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Türkçe | 119  Çalışırken alet ucunun görünmeyen elektrik kablolarına veya aletin bağlantı kablosuna temas etme olasılığı varsa aleti sadece izolasyonlu tutamaklarından tutun. Elektrik akımı ileten kablolarla temas aletin metal
 • Страница 119 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 120 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 120 | Türkçe  Elektrikli el aleti iş parçası içinde bulunduğu sürece onu tekrar çalıştırmayın. Kesme işine dikkatli biçimde devam etmeden önce kesme diskinin en yüksek devire ulaşmasını bekleyin. Aksi takdirde disk takılabilir, iş
 • Страница 120 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 121 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Türkçe | 121 Gürültü/Titreşim bilgisi Gürültüye ait ölçme değerleri EN 60745’e göre tespit edilmektedir. Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir: Ses basıncı seviyesi 93 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi
 • Страница 121 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 122 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 122 | Türkçe Uygunluk beyanı Taşlama uçlarının takılması Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki norm veya normatif belgelere uygunluğunu beyan ederiz: 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC yönetmelik
 • Страница 122 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 123 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Türkçe | 123 Taşlama çanağı  Taşlama çanağı ile çalışırken özel tasarımlı koruyucu kapağı 15 takın. Taşlama çanağı 16 koruyucu kapaktan 15 yapılan işin gerektirdiği ölçüde çıkmalıdır. Koruyucu kapağı 15 bu ölçüye ayarlayın. Montaj
 • Страница 123 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 124 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 124 | Türkçe İşletim Çalıştırma  Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerindeki verilere uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el aletleri 220 V ile de
 • Страница 124 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 125 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Türkçe | 125 Taşların kesilmesi  Taş malzemeyi keserken yeterli toz emme yapılmasını sağlayın.  Koruyucu toz maskesi kullanın.  Bu elektrikli el aleti sadece kuru kesme ve kuru taşlama işlerinde kullanılabilir. Taş malzemeyi keserken
 • Страница 125 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 126 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 126 | Polski Ege Elektrik İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye Fethiye Tel.: 0252 6145701 Değer İş Bobinaj İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey Gaziantep Tel.: 0342 2316432 Çözüm Bobinaj İsmetpaşa Mah. Eski
 • Страница 126 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 127 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Polski | 127  W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym niebem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych. Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza
 • Страница 127 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 128 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 128 | Polski  Nie należy używać osprzętu, który nie jest przewidziany i polecany przez producenta specjalnie do tego urządzenia. Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektronarzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia. 
 • Страница 128 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 129 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Polski | 129  Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracających się narzędzi roboczych. Narzędzie robocze może wskutek odrzutu zranić rękę.  Należy trzymać się z dala od strefy zasięgu, w której poruszy się elektronarzędzie podczas
 • Страница 129 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 130 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 130 | Polski Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa Należy stosować okulary ochronne.  Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilających lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt
 • Страница 130 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 131 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Polski | 131 Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar
 • Страница 131 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 132 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 132 | Polski Montaż Montaż urządzeń zabezpieczających  Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Wskazówka: W przypadku uszkodzenia tarczy szlifierskiej podczas pracy urządzeniem lub w przypadku
 • Страница 132 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 133 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Polski | 133 Tarcza garnkowa  Do pracy przy użyciu tarczy garnkowej należy zamontować specjalną pokrywę ochronną 15. Tarcza garnkowa 16 powinna wystawać spod pokrywy 15 tylko w takim stopniu, jaki konieczny jest do dokonania obróbki.
 • Страница 133 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 134 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 134 | Polski Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z materiałami przeznaczonymi do obróbki.  Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pracy. Pyły mogą się z
 • Страница 134 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 135 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Polski | 135 Cięcie metalu  Do cięcia za pomocą spajanych materiałów ściernych należy zawsze stosować specjalną pokrywę ochronną 13. Podczas przecinania należy zwrócić uwagę na równomierny posuw, dopasowany do właściwości obrabianego
 • Страница 135 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 136 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 136 | Česky Polska Robert Bosch Sp. z o.o. Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Tel.: 22 7154460 Faks: 22 7154441 E-Mail: bsc@pl.bosch.com Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900 (w cenie połączenia lokalnego)
 • Страница 136 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 137 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Česky | 137  Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem. Svědomité zacházení a používání elektronářadí  Stroj
 • Страница 137 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 138 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 138 | Česky  Nenechte elektronářadí běžet po dobu, co jej nesete. Váš oděv může být náhodným kontaktem s otáčejícím se nasazovacím nástrojem zachycen a nasazovací nástroj se může zavrtat do Vašeho těla.  Čistěte pravidelně větrací
 • Страница 138 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 139 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Česky | 139 se dělící kotouč může při zaříznutí do plynových, vodovodních či elektrických vedení nebo jiných objektů způsobit zpětný ráz. Zvláštní varovná upozornění ke smirkování  Nepoužívejte žádné předimenzované brusné listy, ale
 • Страница 139 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 140 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 140 | Česky Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud ovšem bude elektronářadí nasazeno pro jiná použití, s odlišnými nasazovacími nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To
 • Страница 140 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 141 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Česky | 141 Montáž Montáž ochranných přípravků  Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Upozornění: Po prasknutí brusného kotouče během provozu nebo při poškození upínacích přípravků na ochranném krytu/na
 • Страница 141 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 142 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 142 | Česky Použijte pouze bezvadnou, nepoškozenou rychloupínací matici 11. Při našroubování dbejte na to, aby popsaná strana rychloupínací matice 11 neukazovala k brusnému kotouči; šipka musí ukazovat na indexovou značku 27. Stlačte
 • Страница 142 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 143 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Česky | 143 K vypnutí elektronářadí spínač 2 uvolněte popř. je-li zaaretován, spínač 2 krátce stlačte a potom jej uvolněte. Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud jej používáte. Provedení spínače bez aretace
 • Страница 143 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 144 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 144 | Slovensky V tom případě přerušte proces dělení a nechte běžet diamantový dělící kotouč naprázdno s nejvyššími otáčkami, aby se ochladil. Znatelně se zhoršující pokrok práce a obíhající věnec jisker jsou známky pro tupý diamantový
 • Страница 144 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 145 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Slovensky | 145  Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra nedostala do
 • Страница 145 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 146 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 146 | Slovensky Bezpečnostné pokyny pre uhlovú brúsku Spoločné bezpečnostné pokyny pre brúsenie, brúsenie brúsnym papierom, pre prácu s drôtenou kefou, leštenie a rezanie  Toto ručné elektrické náradie sa používa ako brúska, ako brúska
 • Страница 146 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 147 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Slovensky | 147 ny kotúč, brúsny tanier, drôtená kefa a pod. Zaseknutie alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho pracovného nástroja. Takýmto spôsobom sa nekontrolované ručné elektrické náradie rozkrúti na zablokovanom
 • Страница 147 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 148 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 148 | Slovensky Osobitné bezpečnostné pokyny pre brúsenie brúsnym papierom  Nepoužívajte žiadne nadrozmerné brúsne listy, ale dodržiavajte údaje výrobcu o rozmeroch brúsnych listov. Brúsne listy, ktoré presahujú okraj brúsneho taniera,
 • Страница 148 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 149 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Slovensky | 149 Celkové hodnoty vibrácií ah (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 60745: Obrusovanie povrchovej plochy (hrubovanie): ah =7,5 m/s2, K=1,5 m/s2, Brúsenie brúsnym listom: ah =4,5 m/s2,
 • Страница 149 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 150 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 150 | Slovensky Vyhlásenie o konformite Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný výrobok „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentami: EN 60745 podľa ustanovení smerníc 2011/65/EÚ,
 • Страница 150 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 151 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Slovensky | 151 Gumený brúsny tanier  Ak budete pracovať pomocou gumeného brúsneho taniera 20, namontujte vždy chránič prstov 18. Postup montáže vidno na grafickej strane tohto Návodu na používanie. Pred montážou gumeného brúsneho
 • Страница 151 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 152 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 152 | Slovensky Odsávanie prachu a triesok  Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov obsahujúcich olovo, z niektorých druhov tvrdého dreva, minerálov a kovov môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto prachom alebo jeho
 • Страница 152 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 153 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Slovensky | 153 Vejárovitý brúsny kotúč Pomocou vejárovitého brúsneho kotúča (príslušenstvo) môžete obrusovať zaoblené plochy a profily (kontúrové brúsenie). Vejárovité brúsne kotúče majú podstatne dlhšiu životnosť, vytvárajú nižšiu
 • Страница 153 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 154 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 154 | Magyar Likvidácia Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie. Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho odpadu! Len pre krajiny EÚ: Podľa Európskej smernice
 • Страница 154 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 155 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Magyar | 155  Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek
 • Страница 155 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 156 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 156 | Magyar porvédő álarcot, zajtompító fülvédőt, védő kesztyűt vagy különleges kötényt, amely távol tartja a csiszolószerszám- és anyagrészecskéket. Mindenképpen védje meg a szemét a kirepülő idegen anyagoktól, amelyek a különböző
 • Страница 156 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 157 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Magyar | 157 vannak méretezve, hogy az anyagot a korong élével munkálják le. Az ilyen csiszolótestekre ható oldalirányú erő a csiszolótest töréséhez vezethet.  Használjon mindig hibátlan, az Ön által választott csiszolókorongnak
 • Страница 157 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 158 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 158 | Magyar Kőben végzett darabolási munkákhoz megfelelő porelszívásról kell gondoskodni. Az engedélyezett csiszolószerszámok alkalmazása esetén az elektromos kéziszerszámot csiszolópapíros csiszolásra is lehet használni. *A képeken
 • Страница 158 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 159 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Magyar | 159 Sarokcsiszoló Cikkszám Névleges felvett teljesítmény Leadott teljesítmény Névleges fordulatszám max. csiszolókorong átmérő Csiszolóorsó menete A csiszolótengely maximális menethossza Újraindulás elleni védelem Indítási áram
 • Страница 159 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 160 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 160 | Magyar A csiszolószerszámok felszerelése  Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.  Ne érjen hozzá a csiszoló és daraboló tárcsákhoz, amíg le nem
 • Страница 160 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 161 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Magyar | 161 Megengedett csiszolószerszámok A készüléken az ezen Kezelési Utasításban megadott valamennyi csiszolószerszám alkalmazható. Az alkalmazásra kerülő csiszolószerszámok megengedett fordulatszámának [perc-1], illetve
 • Страница 161 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 162 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 162 | Magyar Újraindulás elleni védelem (GWS 22-180 JH/ GWS 22-230 JH/GWS 24-180 JH/GWS 24-230 JH/ GWS 26-180 JH/GWS 26-230 JH) Az újraindulás elleni védelem az áramellátás megszakítása majd helyreállítása esetén meggátolja az
 • Страница 162 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 163 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Русский | 163 Ebben az esetben szakítsa félbe a darabolási folyamatot és járassa a gyémántbetétes darabolótárcsát rövid ideig alapjáratban a legmagasabb fordulatszámon, hogy az lehűlhessen. Ha a munkateljesítmény észrevehetően csökken
 • Страница 163 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 164 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 164 | Русский Безопасность рабочего места  Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.  Не работайте с этим электроинструментом во
 • Страница 164 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 165 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Русский | 165 мок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной
 • Страница 165 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 166 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 166 | Русский  Никогда не выпускайте электроинструмент из рук, пока рабочий инструмент полностью не остановится. Вращающийся рабочий инструмент может зацепиться за опорную поверхность и в результате Вы можете потерять контроль над
 • Страница 166 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 167 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Русский | 167 Дополнительные специальные предупреждающие указания для отрезания шлифовальным кругом  Предотвращайте блокирование отрезного круга и завышенное усилие прижатия. Не выполняйте слишком глубокие резы. Перегрузка отрезного
 • Страница 167 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 168 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 168 | Русский Изображенные составные части Данные по шуму и вибрации Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями. 1 Кнопка фиксации шпинделя 2 Выключатель 3 Дополнительная рукоятка (с
 • Страница 168 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 169 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Русский | 169 Угловая шлифовальная машина Товарный № Ном. потребляемая мощность Полезная мощность Номинальное число оборотов Диаметр шлифовального круга, макс. Резьба шлифовального шпинделя Длина резьбы шпинделя, макс. Защита от
 • Страница 169 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 170 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 170 | Русский Установка шлифовальных инструментов  Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.  Не прикасайтесь к шлифовальным и отрезным кругам, пока они не остынут. Круги очень нагреваются во
 • Страница 170 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 171 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Русский | 171 Правильно закрепленную, не имеющую повреждений быстрозажимную гайку Вы можете отвернуть, вращая рукой кольцо с накаткой против часовой стрелки. Никогда не отворачивайте прочно сидящую быстрозажимную гайку клещами, а
 • Страница 171 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 172 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 172 | Русский Исполнение выключателя без фиксирования (для отдельных стран): Для включения электроинструмента передвиньте выключатель 2 вперед и затем нажмите на него. Для выключения электроинструмента отпустите выключатель 2. 
 • Страница 172 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 173 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Русский | 173 Включите электроинструмент и установите его передней частью направляющих салазок на деталь. Перемещайте электроинструмент с умеренной, соответствующей обрабатываемому материалу подачей. При обработке особо твердых
 • Страница 173 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 174 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 174 | Українська Казахстан ТОО «Роберт Бош» Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента г. Алматы Казахстан 050050 пр. Райымбека 169/1 уг. ул. Коммунальная Тел.: +7 (727) 232 37 07 Факс: +7 (727) 233 07 87 E-Mail:
 • Страница 174 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 175 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Українська | 175  Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може призвести до травм.  Уникайте
 • Страница 175 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 176 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 176 | Українська  Не використовуйте пошкоджений робочий інструмент. Перед кожним використанням перевіряйте робочі інструменти, зокрема, шліфувальні круги на відламки та тріщини, опорні шліфувальні тарілки на тріщини, знос або сильне
 • Страница 176 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 177 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Українська | 177  Не використовуйте ланцюгові пиляльні диски та пиляльні диски з зубцями. Такі робочі інструменти часто спричиняють сіпання або втрату контролю над електроприладом. Особливі попередження при шліфуванні та відрізанні 
 • Страница 177 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 178 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 178 | Українська труби може призводити до вибуху. Зачеплення водопроводної труби може завдати шкоду матеріальним цінностям або призвести до ураження електричним струмом.  При вимкненні електропостачання, напр., при перепадах в живленні
 • Страница 178 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 179 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Українська | 179 Технічні дані Кутова шліфмашина GWS ... 22-180 H H81 L.. 2200 1500 8500 180 M 14 25 – – 22-180 JH H81 M.. 2200 1500 8500 180 M 14 25   22-230 H H82 L.. 2200 1500 6500 230 M 14 25 – – 22-230 JH H82 M.. 2200 1500 6500
 • Страница 179 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 180 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 180 | Українська Монтаж Монтаж захисних пристроїв  Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки. Вказівка: Після поломки шліфувального круга під час роботи або при пошкодженні затискних пристроїв на
 • Страница 180 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 181 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Українська | 181 Чашковий шліфувальний круг  Для робіт з чашковим шліфувальним кругом монтуйте спеціальну захисну кришку 15. Чашковий шліфувальний круг 16 має виглядати із захисної кришки 15 лише настільки, наскільки це обов’язково
 • Страница 181 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 182 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 182 | Українська – За можливістю використовуйте придатний для матеріалу відсмоктувальний пристрій. – Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці. – Рекомендується вдягати респіраторну маску з фільтром класу P2. Додержуйтеся
 • Страница 182 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 183 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Українська | 183 Після вимкнення приладу не гальмуйте відрізний круг притискуванням збоку. Шліфувати треба завжди із зустрічною подачею. Інакше існує небезпека неконтрольованого виштовхування електроприладу з прорізу. При розрізанні
 • Страница 183 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 184 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 184 | Қaзақша Україна ТОВ «Роберт Бош» Cервісний центр електроінструментів вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60 Україна Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний) E-Mail: pt-service.ua@bosch.com Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
 • Страница 184 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 185 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Қaзақша | 185  Жеке сақтайтын киімді және әрдайым қорғаныш көзілдірікті киіңіз. Электр құрал түріне немесе пайдалануына байланысты шаңтұтқыш, сырғудан сақтайтын бәтеңке, сақтайтын шлем немесе құлақ сақтағышы сияқты жеке қорғаныс
 • Страница 185 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 186 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 186 | Қaзақша  Бұзылған алмалы-салмалы аспапты пайдаланбаңыз. Жұмыс құралдарында, мысалы, тегістеу шеңберлерінде, әр пайдалану алдында сынықтар және жарықтар, тегістеу тәрелкелерінде сынықтар, өтпес болып қалу және қатты тозу баржоғын,
 • Страница 186 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 187 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Қaзақша | 187  Құрал қорғағыш қаптаманың деңгейінен шығып тұрмау үшін майысқан тегістеу дискісін электр құралға берік және мүмкіндігінше жоғары қауіпсіздік деңгейімен орнату керек. Қорғағыш қаптаманың деңгейінен шығып тұратын, дұрыс
 • Страница 187 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 188 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 188 | Қaзақша Өнім және қызмет сипаттамасы Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі
 • Страница 188 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 189 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Қaзақша | 189 Бұрыштық тегістеу машинасы GWS ... Бұрыштық тегістеу машинасы Өнім нөмірі Кесімді қуатты пайдалану Өнімділік Номиналды айналым саны Тегістеу шеңберінің ең үлкен диаметрі Тегістеу шпинделінің ирек оймасы Шпиндель ирек
 • Страница 189 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 190 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 190 | Қaзақша Қосымша тұтқа  Электр құралыңызды тек қосымша тұтқа 3 менен пайдаланыңыз. Қосымша тұтқаны 3 редукторлық бастың оң жағында немесе сол жағында бұрап бекітіңіз. Қол қорғағышы  Резеңке тегістеу тәрелкесімен 20 немесе
 • Страница 190 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 191 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Қaзақша | 191 Дұрыс бекітілген, зақымдалмаған тез қысқыш гайканы сақинаны сағат тіліне кері бұру арқылы бұра алуға болады. Ешқашан қатты бекемделген тез қысқыш гайканы тістеуікпен бұрап алмаңыз, екі бүйірлік тесігі бар гайка кілтін
 • Страница 191 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 192 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 192 | Қaзақша  Пайдаланудан алдын ажарлау құралдарын қайта тексеріңіз. Ажарлау құралы берік орнатылып, еш кедергісіз айналуы қажет. 1 минут ішінде сынау жұмысын жүктемесіз орындаңыз. Ақауы бар, домалақ емес және дірілдейтін ажарлау
 • Страница 192 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 193 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Română | 193 Құрамында қиыршық тас өте көп аса қатты материалдарды, мысалы, бетонды, өңдеу кезінде алмас шеңбер қызып кетуі және зақымдалуы мүмкін. Алмас шеңбердегі ұшқындар осыны білдіреді. Бұл жағдайда жұмысты тоқтатыңыз және алмас
 • Страница 193 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 194 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 194 | Română  Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.  Nu permiteţi accesul copiilor
 • Страница 194 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 195 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Română | 195 Instrucţiuni de siguranţă pentru polizoare unghiulare Indicaţii de avertizare comune pentru şlefuire, şlefuire cu hârtie abrazivă, lucrul cu perii de sârmă şi tăiere  Această sculă electrică se va folosi ca polizor, maşină
 • Страница 195 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 196 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 196 | Română Un recul este consecinţa utilizării greşite sau defectuoase a sculei electrice. El poate fi împiedicat prin măsuri preventive adecvate, precum cele descrise în continuare.  Ţineţi bine scula electrică şi aduceţi-vă corpul
 • Страница 196 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 197 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Română | 197 Avertismente suplimentare Purtaţi ochelari de protecţie.  Folosiţi detectoare adecvate pentru a localiza conducte de alimentare ascunse sau adresaţi-vă în acest scop regiei locale furnizoare de utilităţi. Contactul cu
 • Страница 197 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 198 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 198 | Română Date tehnice Polizor unghiular GWS ... Polizor unghiular Număr de identificare Putere nominală Putere debitată Turaţie nominală Diametru max. disc de şlefuit Filet arbore de polizat Lungime maximă filet arbore de polizat
 • Страница 198 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 199 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Română | 199 Montare Montarea echipamentelor de protecţie  Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză. Indicaţie: După ruperea discului de şlefuit în timpul funcţionării sculei
 • Страница 199 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 200 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 200 | Română Piuliţa de strângere rapidă Pentru înlocuirea simplă a accesoriilor fără a utiliza alte unelte, puteţi folosi în locul piuliţei de strângere 9 piuliţa de strângere rapidă 11.  Piuliţa de strângere rapidă 11 se va folosi
 • Страница 200 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 201 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Română | 201 Funcţionare Punere în funcţiune  Atenţie la tensiunea reţelei de alimentare! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele electrice inscripţionate
 • Страница 201 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 202 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 202 | Română Nu frânaţi prin contrapresare laterală discurile de tăiere care se mai mişcă încă din inerţie, după oprirea sculei electrice. Scula electrică trebuie întotdeauna condusă în contrasens. Altfel există pericolul ca aceasta să
 • Страница 202 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 203 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Български | 203 Eliminare Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţionate către o staţie de revalorificare ecologică. Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer! Numai pentru ţările UE: Conform Directivei
 • Страница 203 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 204 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 204 | Български  Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките дрехи, украшенията, дългите
 • Страница 204 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 205 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Български | 205 електроинструмента или работния инструмент, ги проверявайте внимателно за увреждания или използвайте нови неповредени работни инструменти. След като сте проверили внимателно и сте монтирали работния инструмент, оставете
 • Страница 205 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 206 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 206 | Български Специални указания за безопасна работа при шлифоване или рязане с абразивни дискове  Използвайте само предвидените за Вашия електроинструмент абразивни дискове и предназначения за използвания абразивен диск предпазен
 • Страница 206 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 207 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Български | 207 де до експлозия. Повреждането на водопровод има за последствие големи материални щети и може да предизвика токов удар.  Ако захранващото напрежение бъде прекъснато (напр. вследствие на прекъсване на тока или ако
 • Страница 207 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 208 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 208 | Български Технически данни Ъглошлайф GWS ... Ъглошлайф Каталожен номер Номинална консумирана мощност Полезна мощност Номинална скорост на въртене макс. диаметър на шлифоващия диск Резба на вала макс. дължина на резбата на вала
 • Страница 208 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 209 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Български | 209 Монтиране Монтиране на предпазните съоръжения  Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа. Упътване: След счупване на абразивен диск по време на работа
 • Страница 209 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 210 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 210 | Български Чашковиден диск за шлифоване  При работа с чашковидния диск за шлифоване монтирайте специалния предпазен кожух 15. Чашковидният диск за шлифоване 16 трябва да се подава от предпазния кожух 15 само толкова, колкото е
 • Страница 210 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 211 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Български | 211 Определени прахове, напр. отделящите се при обработване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с химикали за третиране на дървесина (хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването на
 • Страница 211 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 212 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 212 | Български Пластинчат диск С помощта на пластинчат диск за шлифоване (допълнително приспособление) можете да обработвате и огънати повърхности. Пластинчатите дискове имат значително по-дълъг живот, шумят и нагряват детайла по-малко
 • Страница 212 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 213 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Македонски | 213 Роберт Бош EООД – България Бош Сервиз Център Гаранционни и извънгаранционни ремонти бyл. Черни връx 51-Б FPI Бизнес център 1407 1907 София Тел.: (02) 9601061 Тел.: (02) 9601079 Факс: (02) 9625302 www.bosch.bg Бракуване
 • Страница 213 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 214 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 214 | Македонски напојување со струја и/или на батерија, пред да го земете или носите. Доколку при носењето на апаратот, сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување со струја, ова
 • Страница 214 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 215 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Македонски | 215 дискови има пукнатини, дали се истрошени или изабени, и дали има олабавени или скршени жици на жичаната четка. Доколку ви падне електричниот апарат или алатот што се вметнува, проверете дали е оштетен или пак употребете
 • Страница 215 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 216 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 216 | Македонски Специјални безбедносни напомени за брусење и сечење со брусни плочи  Користете исклучиво брусни тела одобрени за вашиот електричен уред и заштитна хауба предвидена за овие брусни тела. Брусните тела што не се
 • Страница 216 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 217 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Македонски | 217 електрични кабли може да доведе до пожар и електричен удар. Оштетувањето на гасоводот може да доведе до експлозија. Навлегувањето во водоводни цевки предизвикува оштетување или може да предизвика електричен удар. 
 • Страница 217 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 218 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 218 | Македонски Технички податоци Аголна брусилка GWS ... 22-180 H H81 L.. 2200 1500 8500 180 M 14 25 – – 22-180 JH H81 M.. 2200 1500 8500 180 M 14 25   22-230 H H82 L.. 2200 1500 6500 230 M 14 25 – – 22-230 JH H82 M.. 2200 1500 6500
 • Страница 218 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 219 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Македонски | 219 Монтажа Монтирање на заштитните уреди  Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од ѕидната дозна. Напомена: По кршењето на брусната плоча за време на работата или при
 • Страница 219 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 220 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 220 | Македонски Лончестата четка/плочестата четка мора да се зашрафи на вретеното за брусење до тој степен цврсто да налегне на прирабницата на вретеното за брусење на крајот на навојот на вретеното за брусење. Затегнете ја лончестата
 • Страница 220 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 221 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Македонски | 221 Одредени честички прав како на пр. прав од даб или бука важат како канцерогени, особено доколку се во комбинација со дополнителни супстанци (хромат, средства за заштита на дрво). Материјалите што содржат азбест може да
 • Страница 221 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 222 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 222 | Македонски Вклучете го електричниот апарат и поставете го со предниот дел на лизгачките водилки на делот што се обработува. Поместувајте го електричниот апарат со умерено движење по материјалот што се обработува. Грубо брусење 
 • Страница 222 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 223 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Srpski | 223 Сервисна служба и совети при користење Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе
 • Страница 223 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 224 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 224 | Srpski Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama.  Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Opušteno odelo, dugu kosu
 • Страница 224 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 225 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Srpski | 225  Držitre mrežni kabel dalje od upotrebljenih električnih alata koji se okreću. Ako izgubite kontrolu nad električnim alatom, može se mrežni kabel prekinuti ili biti zahvaćen i Vaša ruka ili Vaša šaka dospeti u upotrebljeni
 • Страница 225 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 226 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 226 | Srpski  Ako ploča za presecanje zaglavljuje ili prekidate rad, isključite električni alat i držite ga mirno, dok se ploča ne umiri. Ne pokušavajte nikada da ploču za presecanje koja se još okreće izvadite iz reza, jer može
 • Страница 226 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 227 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Srpski | 227 25 Diamant-ploča za prosecanje* 26 Drška (izolovana površina za prihvat) *Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora. Informacije o
 • Страница 227 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 228 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 228 | Srpski Izjava o usaglašenosti Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama smernica 2011/65/EU, 2004/108/EC,
 • Страница 228 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 229 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Srpski | 229 Lončasta četka/pločasta četka  Montirajte uvek za radove sa lončastom ili pločastom četkom zaštitu za ruku 18. Redosled montaže se može videti na grafičkoj karti. Lončasta/pločasta četka mora toliko da se zavrne na brusno
 • Страница 229 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 230 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 230 | Srpski – Preporučuje se, da se nosi zaštitna maska za disanje sa klasom filtera P2. Obratite pažnju na propise za materijale koje treba obradjivati u Vašoj zemlji.  Izbegavajte sakupljanje prašine na radnom mestu. Prašine se mogu
 • Страница 230 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 231 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Srpski | 231 Električni alat mora uvek da se vodi u suprotnom smeru kretanja. Inače postoji opasnot, da se nekontrolisano istisne iz reza. Kod presecanja profila i četvorougaonih cevi postavite najbolje na najmanji presek. Presecanje
 • Страница 231 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 232 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 232 | Slovensko Slovensko Varnostna navodila Splošna varnostna navodila za električna orodja Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar
 • Страница 232 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 233 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Slovensko | 233 potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.  Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
 • Страница 233 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 234 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 234 | Slovensko Če se na primer brusilni kolut zatakne ali zablokira v obdelovancu, se lahko rob brusilnega koluta, ki je potopljen v obdelovanec, zaplete vanj in brusilni kolut se odlomi ali povzroči povratni udarec. Brusilni kolut se
 • Страница 234 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 235 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Slovensko | 235  Če je za delo priporočljiva uporaba zaščitnega pokrova, preprečite, da bi se zaščitni pokrov in žična ščetka dotikala. Premer diskastih in lončastih žičnih ščetk se lahko zaradi pritiskanja nanje in zaradi delovanja
 • Страница 235 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 236 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 236 | Slovensko Tehnični podatki Kotni brusilnik GWS ... Kotni brusilnik Številka artikla Nazivna odjemna moč Izhodna moč Nazivno število vrtljajev Maks. premer brusilnega koluta Navoj brusilnega vretena Maks. dolžina navoja brusilnega
 • Страница 236 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 237 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Slovensko | 237 Zaščitni pokrov za rezanje  Pri rezanju z vezanimi brusilnimi sredstvi morate vedno uporabiti zaščitni pokrov za rezanje 13.  Pri rezanju kamna morate poskrbeti za dovolj dobro odsesovanje prahu. Zaščitni pokrov za
 • Страница 237 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 238 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 238 | Slovensko Pritisnite tipko za aretiranje vretena 1 in fiksirajte brusilno vreteno. Trdno privijte hitrovpenjalno matico z obračanjem brusilnega koluta v urini smeri. Pravilno pritrjeno, nepoškodovano hitrovpenjalno matico lahko
 • Страница 238 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 239 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Slovensko | 239 Če želite električno orodje izklopiti vklopno/izklopno stikalo 2 spustite, če pa je aretirano, vklopno/izklopno stikalo 2 kratko pritisnite in ga nato spustite. Da bi privarčevali z energijo, vklopite električno orodje
 • Страница 239 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 240 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 240 | Hrvatski Vklopite električno orodje in ga s sprednjim delom drsnega vodila postavite na obdelovanec. Električno orodje pomikajte z zmernim pomikom, ki ga morate prilagoditi materialu, ki ga obdelujete. Pri rezanju posebno trdih
 • Страница 240 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 241 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Hrvatski | 241 Električna sigurnost  Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim
 • Страница 241 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 242 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 242 | Hrvatski  Ne koristite pribor koji proizvođač nije posebno predvidio i preporučio za ovaj električni alat. Sama činjenica da se pribor može pričvrstiti na vaš električni alat, ne jamči sigurnu primjenu.  Dopušteni broj okretaja
 • Страница 242 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 243 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Hrvatski | 243 Posebne upute upozorenja za brušenje i rezanje brusnom pločom  Koristite isključivo brusna tijela odobrena za električni alat i štitnik predviđen za ova brusna tijela. Brusna tijela koja nisu predviđena za ovaj
 • Страница 243 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 244 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 244 | Hrvatski Opis proizvoda i radova Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. Molimo otvorite preklopnu
 • Страница 244 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 245 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Hrvatski | 245 Kutna brusilica GWS ... Kutna brusilica Kataloški br. Nazivna primljena snaga Predana snaga Nazivni broj okretaja Max. promjer brusne ploče Navoj brusnog vretena Max. dužina navoja brusnog vretena Zaštita od ponovnog
 • Страница 245 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 246 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 246 | Hrvatski Zaštita ruku  Za radove sa gumenim brusnim tanjurom 20 ili sa lončastom četkom/pločastom četkom/lepezastom brusnom pločom uvijek montirajte štitnik za ruke 18. Štitnik za ruke 18 pričvrstite sa dodatnom ručkom 3. Montaža
 • Страница 246 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 247 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Hrvatski | 247 Dopušteni brusni alati Možete koristiti sve brusne alate spomenute u ovim uputama za uporabu. Dopušten broj okretaja [min-1], odnosno obodna brzina [m/s] korištenog brusnog alata mora barem odgovarati podacima u donjoj
 • Страница 247 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 248 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 248 | Hrvatski Ograničenje struje zaleta (GWS 22-180 JH/ GWS 22-230 JH/GWS 24-180 JH/GWS 24-230 JH/ GWS 26-180 JH/GWS 26-230 JH) Elektroničko ograničenje struje zaleta ograničava snagu kod uključivanja električnog alata i omogućava rad
 • Страница 248 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 249 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Eesti | 249 Održavanje i servisiranje Eesti Održavanje i čišćenje  Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.  Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistim kako bi se moglo dobro i sigurno
 • Страница 249 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 250 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 250 | Eesti tage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.  Kandke isikukaitsevahendeid ja alati
 • Страница 250 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 251 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Eesti | 251  Kandke isikukaitsevahendeid. Kasutage vastavalt kasutusotstarbele näomaski, silmakaitset või kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolmukaitsemaski, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid või kaitsepõlle, mis kaitseb Teid
 • Страница 251 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 252 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 252 | Eesti  Kui lõikeketas kinni kiildub või kui Te töö katkestate, lülitage seade välja ja hoidke seda paigal, kuni ketas on täielikult seiskunud. Ärge kunagi püüdke veel pöörlevat lõikeketast lõikejoonest välja tõmmata, vastasel
 • Страница 252 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 253 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Eesti | 253 Andmed müra/vibratsiooni kohta Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745. Seadme A-karakteristikuga mõõdetud müratase on üldjuhul: helirõhu tase 93 dB(A); müravõimsuse tase 104 dB(A). Mõõtemääramatus K=3 dB. Kasutage
 • Страница 253 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 254 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 254 | Eesti Vastavus normidele Lihvimistarvikute paigaldus Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või normdokumentidele: EN 60745 vastavalt direktiivide 2011/65/EL,
 • Страница 254 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 255 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Eesti | 255 Lihvkauss  Lihvkausiga töötades monteerige seadme külge spetsiaalne kaitse 15. Lihvkauss 16 peaks ulatuma üle kettakaitse 15 alati vaid nii palju, nagu see on konkreetseks tööks vajalik. Reguleerige kaitse 15 vastavasse
 • Страница 255 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 256 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 256 | Eesti Kasutus Seadme kasutuselevõtt  Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab ühtima tööriista andmesildil märgitud pingega. Andmesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka 220 V võrgupinge korral. Kui seade saab toite
 • Страница 256 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 257 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Latviešu | 257 Kivi lõikamine  Kivi lõikamisel tagage piisav tolmueemaldus.  Kandke tolmukaitsemaski.  Seadet tohib kasutada üksnes kuivlõikamiseks/kuivlihvimiseks. Kivi lõikamiseks on soovitav kasutada teemantlõikeketast. Tolmu
 • Страница 257 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 258 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 258 | Latviešu Drošība darba vietā  Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota. Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.  Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu
 • Страница 258 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 259 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Latviešu | 259  Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus. Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.  Lietojiet vienīgi tādus
 • Страница 259 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 260 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 260 | Latviešu  Nelietojiet darbinstrumentus, kuriem jāpievada dzesējošais šķidrums. Ūdens vai citu šķidro dzesēšanas līdzekļu izmantošana var būt par cēloni elektriskajam triecienam. Atsitiens un ar to saistītie norādījumi  Atsitiens
 • Страница 260 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 261 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Latviešu | 261  Ievērojiet īpašu piesardzību, veidojot padziļinājumus sienās vai citos objektos, kas nav aplūkojami no abām pusēm. Iegremdējot griešanas disku materiālā, tas var skart gāzes vadu, ūdensvadu, elektropārvades līniju vai
 • Страница 261 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 262 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 262 | Latviešu Informācija par troksni un vibrāciju Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745. Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlīknes A izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa
 • Страница 262 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 263 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Latviešu | 263 Atbilstības deklarācija Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri“ aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60745, kā arī direktīvām 2011/65/ES,
 • Страница 263 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 264 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 264 | Latviešu Gumijas slīpēšanas pamatne  Strādājot ar gumijas slīpēšanas pamatni 20, vienmēr nostipriniet uz elektroinstrumenta roku aizsargu 18. Iestiprināšanas secība ir parādīta šīs pamācības ilustratīvajā lappusē. Pirms gumijas
 • Страница 264 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 265 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Latviešu | 265 Pilnīgi izskrūvējiet 4 skrūves. Uzmanīgi pagrieziet pārnesuma galvu jaunā stāvoklī, nenoņemot to no elektroinstrumenta. Stingri pieskrūvējiet 4 skrūves. Putekļu un skaidu uzsūkšana  Dažu materiālu, piemēram, svinu
 • Страница 265 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 266 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 266 | Latviešu Rupjā slīpēšana  Nekādā gadījumā nelietojiet rupjajai slīpēšanai griešanas diskus. Veicot rupjo slīpēšanu, vislabākos rezultātus var panākt, noturot instrumentu 30° līdz 40° leņķī attiecībā pret apstrādājamo virsmu.
 • Страница 266 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 267 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Lietuviškai | 267 Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma
 • Страница 267 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 268 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 268 | Lietuviškai  Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu
 • Страница 268 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 269 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Lietuviškai | 269  Dirbkite su asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Atitinkamai pagal atliekamą darbą užsidėkite viso veido apsaugos priemones, akių apsaugos priemones ar apsauginius akinius. Jei nurodyta, užsidėkite apsauginį
 • Страница 269 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 270 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 270 | Lietuviškai  Nenaudokite sudilusių diskų, prieš tai naudotų su didesniais elektriniais įrankiais. Šlifavimo diskai, skirti didesniems elektriniams įrankiams, nėra pritaikyti prie didelio mažųjų elektrinių įrankių išvystomo sūkių
 • Страница 270 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 271 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Lietuviškai | 271 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tvirtinamoji jungė su „O“ tipo žiedu Šlifavimo diskas* Prispaudžiamoji veržlė Ragelinis raktas prispaudžiamajai veržlei* Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė *
 • Страница 271 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 272 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 272 | Lietuviškai Kampinio šlifavimo mašina GWS ... Šlifavimo suklio sriegis Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo Paleidimo srovės ribotuvas Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“ – su vibraciją
 • Страница 272 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 273 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Lietuviškai | 273 Šlifavimo/pjovimo diskas Atkreipkite dėmesį į šlifavimo įrankių matmenis. Kiaurymės skersmuo turi tiksliai tikti tvirtinamajai jungei. Nenaudokite adapterių ar tvirtinamųjų elementų. Naudojant deimantinį pjovimo diską
 • Страница 273 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 274 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 274 | Lietuviškai Leidžiami šlifavimo įrankiai Galima naudoti visus šioje instrukcijoje nurodytus šlifavimo įrankius. Naudojamų šlifavimo įrankių leistinas sūkių skaičius [min-1] ir apskritiminis greitis [m/s] turi būti ne mažesni už
 • Страница 274 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 275 Monday, August 5, 2013 11:15 AM Lietuviškai | 275 Paleidimo srovės ribotuvas (GWS 22-180 JH/ GWS 22-230 JH/GWS 24-180 JH/GWS 24-230 JH/ GWS 26-180 JH/GWS 26-230 JH) Elektroninis paleidimo srovės ribotuvas riboja galią elektrinio įrankio įjungimo metu, todėl elektrinį
 • Страница 275 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 276 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 276 | Lietuviškai Statikos nuorodos Pjūviams atraminėse sienose taikomas standartas DIN 1053, 1 dalis arba elektrinio įrankio naudojimo šalyje galiojantys reikalavimai. Šių direktyvų būtina laikytis. Prieš pradėdami dirbti
 • Страница 276 из 297
  ‫772 | يبرع‬ ‫قطع الحجر‬ ‫◀ ◀أمن عملية شفط غبار كافية عند قطع الحجر.‬ ‫◀ ◀ارتد قناع للوقاية من الغبار.‬ ‫◀ ◀يجوز استخدام العدة الكهربائية للقطع الجاف/التجليخ‬ ‫الجاف فقط.‬ ‫يفضل استخدام قرص قطع الماسي من أجل قطع الحجر.‬ ‫ينبغي أن تكون شافطة الغبار الخوائية مالئمة لشفط‬ ‫األغبرة الحجرية، إن تم
 • Страница 277 из 297
  ‫يبرع | 872‬ ‫ ‬ ‫التشغيل‬ ‫مالحظات شغل‬ ‫◀ ◀انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق‬ ‫جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة علی الئحة‬ ‫طراز الجهاز. يمكن أن يتم تشغيل العدد الكهربائية‬ ‫المحددة بـ 032 فولط بـ 022 فولط أيضا.‬ ‫◀ ◀ال تزيد الحمل علی العدة الكهربائية إلی حد توقفها‬ ‫عن الحركة.‬
 • Страница 278 из 297
  ‫972 | يبرع‬ ‫ّ‬ ‫الصامولة السريعة الشد‬ ‫الستبدال عدد التجليخ بسهولة ودون الحاجة إلی استعمال‬ ‫ّ‬ ‫معدات أخری، يمكنك أن تستخدم عوضًا عن صامولة الشد‬ ‫ّ‬ ‫9 الصامولة السريعة الشد 11.‬ ‫ّ‬ ‫◀ ◀يجوز استخدام الصامولة السريعة الشد 11 فقط‬ ‫باالتصال مع أقراص التجليخ/القطع.‬ ‫ّ‬ ‫استخدم الصامولة السريعة
 • Страница 279 из 297
  ‫ ‬ ‫التركيب‬ ‫تركيب تجهيزات الوقاية‬ ‫◀ ◀اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل‬ ‫إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.‬ ‫مالحظة: يجب أن ترسل العدة الكهربائية إلی مركز خدمة‬ ‫الزبائن فورا بعد كسر قرص الجلخ أثناء التشغيل أو عند تلف‬ ‫تجهيزات الحضن بغطاء الوقاية/بالعدة الكهربائية. العناوين:‬ ‫تراجع
 • Страница 280 из 297
  ‫182 | يبرع‬ ‫البيانات الفنية‬ ‫... ‪GWS‬‬ ‫081-22‬ ‫‪H‬‬ ‫..‪H81 L‬‬ ‫081-22‬ ‫‪JH‬‬ ‫..‪H81 M‬‬ ‫032-22‬ ‫‪H‬‬ ‫..‪H82 L‬‬ ‫032-22‬ ‫‪JH‬‬ ‫..‪H82 M‬‬ ‫واط‬ ‫002 2‬ ‫002 2‬ ‫002 2‬ ‫002 2‬ ‫واط‬ ‫005 1‬ ‫005 1‬ ‫005 1‬ ‫005 1‬ ‫دقيقة-1‬ ‫005 8‬ ‫005 8‬ ‫005 6‬ ‫005 6‬ ‫مم‬ ‫081‬ ‫081‬ ‫032‬ ‫032‬
 • Страница 281 из 297
  ‫يبرع | 282‬ ‫ ‬ ‫تعليمات تحذير إضافية‬ ‫ارتد نظارات واقية.‬ ‫◀ ◀استخدم أجهزة تنقيب مالئمة للعثور علی خطوط‬ ‫االمداد المخفية أو استعن بشركة االمداد المحلية.‬ ‫إن مالمسة الخطوط الكهربائية قد يؤدي إلی اندالع النار‬ ‫وإلی الصدمات الكهربائية. إتالف خط الغاز قد يؤدي إلی‬ ‫االنفجارات. اختراق خط الماء
 • Страница 282 из 297
  ‫382 | يبرع‬ ‫قد تكسر أقراص التجليخ أيضًا أثناء ذلك.إن الصدمة‬ ‫االرتدادية هي نتيجة الستخدام العدة الكهربائية بشكل‬ ‫خاطئ أو غير صحيح. ويمكن تجنبها من خالل إجراءات‬ ‫االحتياط المالئمة الالحقة الذكر.‬ ‫◀ ◀اقبض علی العدة الكهربائية بإحكام وركز جسدك‬ ‫وذراعيك بوضع يسمح لك بصد قوی الصدمات‬ ‫االرتدادية.
 • Страница 283 из 297
  ‫ ‬ ‫◀ ◀حافظ علی إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد‬ ‫القطع ذات حواف القطع الحادة التي تمّ صيانتها بعناية‬ ‫تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.‬ ‫◀ ◀استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل‬ ‫وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعی أثناء ذلك شروط‬ ‫الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد‬
 • Страница 284 из 297
  ‫582 | يبرع‬ ‫يبرع‬ ‫تعليمات األمان‬ ‫مالحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية‬ ‫اقرأ جميع المالحظات التحذيرية والتعليمات.‬ ‫إن ارتكاب األخطاء عند تطبيق المالحظات‬ ‫التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلی الصدمات الكهربائية،‬ ‫إلی نشوب الحرائق و/أو اإلصابة بجروح خطيرة.‬ ‫احتفظ بجميع المالحظات التحذيرية
 • Страница 285 из 297
  ‫ىسراف | 682‬ ‫ ‬ ‫      ابزار برقی باید همیشه‬ ‫در جهت مخالف حركت‬ ‫هدایت شود، در غیر‬ ‫اینصورت خطر بیرون‬ ‫افتادن ناخواسته و‬ ‫بدون كنترل آن از‬ ‫داخل برش وجود‬ ‫دارد.‬ ‫هنگام برش پروفیل ها و لوله های چهارضلعی، بهتر است‬ ‫از كوچكترین ضلع مقطع برش شروع بکار كنید.‬ ‫برش کاری سنگ‬ ‫◀ ◀هنگام برش سنگ
 • Страница 286 из 297
  ‫782 | ىسراف‬ ‫در صورت استفاده ابزار برقی با دستگاههای مولد جریان‬ ‫برق (ژنراتور) که به اندازه کافی از انرژی ذخیره برخوردار‬ ‫نیستند و یا تنظیم کننده مناسب ولتاژ با تقویت کننده‬ ‫استارت (جریان برق اولیه) ندارند، ممکن است افت قدرت‬ ‫یا روند غیر معمول در هنگام روشن کردن مشاهده شود.‬ ‫لطفًا به مناسب
 • Страница 287 из 297
  ‫ىسراف | 882‬ ‫ ‬ ‫هنگام قرار دادن و بستن آن دقت كنید، طرف نوشته‬ ‫شده مهره ‪ 11 SDS‬به طرف صفحه ساب نباشد. عالمت‬ ‫فلش باید به سمت عالمت شاخص 72 باشد.‬ ‫      دكمه 1 قفل کننده محور‬ ‫(شفت) دستگاه را فشار‬ ‫دهید تا محور دستگاه را‬ ‫ثابت و محكم كنید. برای‬ ‫محكم كردن مهره ‪،SDS‬‬ ‫صفحه ساب را محكم
 • Страница 288 из 297
  ‫982 | ىسراف‬ ‫حفاظ ایمنی برای برشکاری‬ ‫◀ ◀برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساینده‬ ‫فشرده، همیشه از حفاظ ایمنی 31 ویژه بریدن‬ ‫استفاده نمایید.‬ ‫◀ ◀هنگام برش سنگ از سرپوش مکنده ی گرد و غبار‬ ‫استفاده نمایید.‬ ‫◀ ◀پس از نصب ابزار سایش و قبل از روشن کردن ابزار‬ ‫برقی کنترل کنید که این ابزار بطور
 • Страница 289 из 297
  ‫ىسراف | 092‬ ‫ ‬ ‫... ‪GWS‬‬ ‫081-22‬ ‫‪H‬‬ ‫081-22‬ ‫‪JH‬‬ ‫032-22‬ ‫‪H‬‬ ‫032-22‬ ‫‪JH‬‬ ‫‪kg‬‬ ‫‪kg‬‬ ‫1,5‬ ‫0,5‬ ‫1,5‬ ‫0,5‬ ‫3,5‬ ‫2,5‬ ‫3,5‬ ‫2,5‬ ‫ / ‪II‬‬ ‫ / ‪II‬‬ ‫ / ‪II‬‬ ‫ / ‪II‬‬ ‫... ‪GWS‬‬ ‫081-42‬ ‫‪JH‬‬ ‫..‪H83 M‬‬ ‫032-42‬ ‫‪H‬‬ ‫..‪H84 L‬‬ ‫032-42‬ ‫‪JH‬‬ ‫..‪H84 M‬‬ ‫081-62‬
 • Страница 290 из 297
  ‫192 | ىسراف‬ ‫موارد استفاده از دستگاه‬ ‫این ابزار برقی برای برش، سائیدن و پرداخت و برس کاری‬ ‫فلزات و سنگ بدون استفاده از آب مناسب است.‬ ‫برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساینده فشرده،‬ ‫همیشه از حفاظ ایمنی برش مخصوص استفاده نمایید.‬ ‫هنگام برش سنگ از سرپوش مکنده ی گرد و غبار‬ ‫استفاده نمایید.‬
 • Страница 291 из 297
  ‫ ‬ ‫◀ ◀همیشه از فالنژهای نگهدارنده (مهره های) سالم و‬ ‫بدون عیب با اندازه و فرم مناسب برای صفحه ساب‬ ‫یا صفحه سنگ كه انتخاب نموده اید، استفاده كنید.‬ ‫فالنژهای مناسب باعث حفظ صفحه های ساب شده و‬ ‫خطر شكستن آنها را کم می کند. فالنژهای مخصوص‬ ‫صفحه های برش میتوانند با سایر فالنژهای مخصوص‬ ‫صفحه های
 • Страница 292 из 297
  ‫392 | ىسراف‬ ‫◀ ◀ابزار برقی را منحصرًا از دسته و سطوح عایق دار آن‬ ‫در دست بگیرید، چرا که بسته به نوع كار خود، امكان‬ ‫تماس ابزار برش و متعلقات ابزار برقی با كابل های‬ ‫برق غیر قابل رؤیت داخل ساختمان و یا تماس آنها‬ ‫با كابل خود دستگاه وجود دارد. تماس ابزار برش و‬ ‫متعلقات ابزار برقی با سیم و
 • Страница 293 из 297
  ‫ ‬ ‫◀ ◀قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و‬ ‫یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا‬ ‫باتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری‬ ‫ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری‬ ‫می کند.‬ ‫◀ ◀ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از‬ ‫دسترس کودکان دور نگهدارید. اجازه
 • Страница 294 из 297
  ‫592 | ىسراف‬ ‫ىسراف‬ ‫راهنمائی های ایمنی‬ ‫راهنمائی های ایمنی عمومی برای ابزارهای‬ ‫الکتریکی‬ ‫همه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را‬ ‫بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت‬ ‫این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی،‬ ‫سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.‬ ‫همه هشدار های ایمنی و راهنمائی ها را برای
 • Страница 295 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 296 Monday, August 5, 2013 11:15 AM 296 | 1 609 92A 0B8 | (5.8.13) Bosch Power Tools
 • Страница 296 из 297
  OBJ_BUCH-777-009.book Page 297 Monday, August 5, 2013 11:15 AM | 297 1 605 510 181 1 605 703 099 1 605 703 099 METAL 1 603 340 031 1 603 340 040 1 607 950 043 1 603 340 040 2 602 025 181 1 607 950 004 1 601 329 013 1 607 000 247 Ø 180 mm 2 605 510 297 Ø 230 mm 2 605 510 298 Ø 180 mm 2 605 510 299 Ø
 • Страница 297 из 297