Инструкция для BOSCH POWER TOOLS PBH 2500 RE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 619 P09 899 (2011.12) PS / 85 OEU

OEU

OEU

PBH

2100 RE | 2100 SRE | 2500 RE | 2500 SRE 

pl

Instrukcja oryginalna

cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî 

ýêñïëóàòàöèè

uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç 

åêñïëóàòàö³¿

ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr

Originalno uputstvo za rad

sl

Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv

Instrukcijas oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_BUCH-1577-002.book  Page 1  Thursday, December 15, 2011  12:38 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 1 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM OEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 1 619 P09 899 (2011.12) PS / 85 OEU OEU PBH 2100 RE | 2100 SRE | 2500 RE | 2500 SRE pl cs sk hu ru Instrukcja oryginalna Původní návod
 • Страница 2 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 2 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 3 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 8 Slovensky. . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 3 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Polski | 3 Polski Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia
 • Страница 4 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 4 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 4 | Polski Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. Przed regulacją urządzenia, wymianą
 • Страница 5 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 5 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Polski | 5 Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z materiałami przeznaczonymi do obróbki. Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pracy. Pyły mogą się z
 • Страница 6 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 6 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 6 | Polski Symbol Znaczenie Stal Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard Strötgen Engineering Director PT/ESI Drewno LwA LpA ah K Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 Klasa ochrony Poziom
 • Страница 7 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 7 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Polski | 7 Planowane działanie Wkładanie narzędzia roboczego SDS-plus Rysunek Wziąć pod uwagę 1 Strona 78 Wyjmowanie narzędzia roboczego SDS-plus 2 79 Wkładanie uchwytu wiertarskiego z wieńcem zębatym (PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE) 3
 • Страница 8 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 8 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 8 | Česky Konserwacja i czyszczenie Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w czystości. Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją
 • Страница 9 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 9 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Česky | 9 Bezpečnost osob Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment
 • Страница 10 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 10 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 10 | Česky Poškozenou protiprachovou krytku nechte ihned vyměnit. Ochranná protiprachová krytka zabraňuje dalekosáhlému vniknutí vrtacího prachu do upnutí nástroje během provozu. Při nasazování nástroje dbejte na to, aby ochranná
 • Страница 11 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 11 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Česky | 11 Symbol Význam Nástrčný konec nástroje lehce namažte Ozubené sklíčidlo P1 E n0 Ø Jmenovitý příkon Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA-Procedure 05/2009 Otáčky naprázdno Vrtací průměr max. Beton Prohlášení o shodě
 • Страница 12 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 12 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 12 | Česky Cíl počínání Nasazení nástroje SDS-plus Obrázek Mějte na zřeteli 1 Strana 78 Odejmutí nástroje SDS-plus 2 79 Nasazení ozubeného sklíčidla (PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE) 3 79 Volba druhu provozu a směru otáčení 4 80–81
 • Страница 13 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 13 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Slovensky | 13 Údržba a čištění Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně. Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo
 • Страница 14 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 14 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 14 | Slovensky Bezpečnosť osôb Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod
 • Страница 15 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 15 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Slovensky | 15 Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali, alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť
 • Страница 16 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 16 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 16 | Slovensky Symbol Význam Skrutky Vario-Lock Používanie podľa určenia Toto ručné elektrické náradie je určené na vŕtanie s pneumatickým príklepom do betónu, tehly a prírodného kameňa, ako aj na ľahké sekacie práce. Je tiež
 • Страница 17 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 17 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Slovensky | 17 Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časového úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti sa
 • Страница 18 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 18 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 18 | Magyar Cieľ činnosti Obrázok Dodržiavajte nasledovné 9 Strana Zaaretovanie vypínača 10 83 Uvoľnenie aretácie vypínača 11 83 Voľba príslušenstva – 84 Zapínanie/vypínanie a nastavenie počtu obrátok Údržba a čistenie Ručné
 • Страница 19 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 19 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Magyar | 19 Elektromos biztonsági előírások A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel
 • Страница 20 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 20 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 20 | Magyar szerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani. Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó
 • Страница 21 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 21 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Magyar | 21 Jel Magyarázat PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE, PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE: Fúrókalapács szürke tartomány: Fogantyú (szigetelt fogantyú-felület) Jel Magyarázat Kikapcsolás A be-/kikapcsoló rögzítése A be-/kikapcsoló
 • Страница 22 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 22 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 22 | Magyar Műszaki adatok Zaj és vibráció értékek A termék műszaki adatai a 77. oldalon, a táblázatban találhatók. Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok
 • Страница 23 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 23 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Magyar | 23 A tevékenység célja Ábra Kérjük vegye tekintetbe a következőket: Oldal Az üzemmód és a forgásirány kijelölése 4 80–81 A véső helyzetének megváltoztatása (Vario-lock) 5 81 A pótfogantyú elfordítása 6 81 Az X furatmélység
 • Страница 24 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 24 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 24 | Ðóññêèé Eltávolítás Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni. Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási
 • Страница 25 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 25 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Ðóññêèé | 25 ìóëÿòîðó óáåäèòåñü â âûêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Óäåðæàíèå ïàëüöà íà âûêëþ÷àòåëå ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè ïèòàíèÿ âêëþ÷åííîãî ýëåêòðîèíñòðóìåíòà ÷ðåâàòî íåñ÷àñòíûìè
 • Страница 26 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 26 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 26 | Ðóññêèé Çàêðåïëÿéòå çàãîòîâêó. Çàãîòîâêà, óñòàíîâëåííàÿ â çàæèìíîå ïðèñïîñîáëåíèå èëè â òèñêè, óäåðæèâàåòñÿ áîëåå íàäåæíî, ÷åì â Âàøåé ðóêå. Äëÿ ñâåðëåíèÿ áåç óäàðà â äðåâåñèíå, ìåòàëëå, êåðàìèêå è ñèíòåòè÷åñêîì ìàòåðèàëå, à
 • Страница 27 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 27 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Ðóññêèé | 27 Ñèìâîë Çíà÷åíèå Âûêëþ÷åíèå Ïðèìåíåíèå ïî íàçíà÷åíèþ Ðàçáëîêèðîâêà âûêëþ÷àòåëÿ Ýëåêòðîèíñòðóìåíò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïåðôîðàöèè â áåòîíå, êèðïè÷å è êàìíå, à òàêæå äëÿ ëåãêèõ äîëáåæíûõ ðàáîò. Îí òàêæå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
 • Страница 28 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 28 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 28 | Ðóññêèé íàãðóçêó â òå÷åíèå âñåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû. Äëÿ òî÷íîé îöåíêè âèáðàöèîííîé íàãðóçêè â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåííîãî èíòåðâàëà íóæíî ó÷èòûâàòü òàêæå è âðåìÿ, êîãäà èíñòðóìåíò âûêëþ÷åí èëè, õîòÿ è âêëþ÷åí, íî íå
 • Страница 29 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 29 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Ðóññêèé | 29 Äåéñòâèå Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå è ðåãóëèðîâàíèå ÷èñëà îáîðîòîâ Ðèñóíîê Ïðèìèòå âî âíèìàíèå 9 Ñòðàíèöà 83 Ôèêñàöèÿ âûêëþ÷àòåëÿ 10 83 Ðàçáëîêèðîâêà âûêëþ÷àòåëÿ 11 83 Âûáîð ïðèíàäëåæíîñòåé – 84 Òåõîáñëóæèâàíèå è î÷èñòêà Äëÿ
 • Страница 30 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 30 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 30 | Óêðà¿íñüêà Òîëüêî äëÿ ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ:  ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêîé äèðåêòèâîé 2002/96/EÑ îá îòðàáîòàííûõ ýëåêòðè÷åñêèõ è ýëåêòðîííûõ ïðèáîðàõ è åå ïðåòâîðåíèåì â íàöèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî îòñëóæèâøèå ýëåêòðè÷åñêèå è
 • Страница 31 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 31 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Óêðà¿íñüêà | 31 ßêùî ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü ìîíòóâàòè ïèëîâ³äñìîêòóâàëüí³ àáî ïèëîóëîâëþþ÷³ ïðèñòðî¿, ïåðåêîíàéòåñÿ, ùîá âîíè áóëè äîáðå ï³ä’ºäíàí³ òà ïðàâèëüíî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ. Âèêîðèñòàííÿ ïèëîâ³äñìîêòóâàëüíîãî ïðèñòðîþ ìîæå çìåíøèòè
 • Страница 32 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 32 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 32 | Óêðà¿íñüêà ñë³äêóéòå çà òèì, ùîá íå ïîøêîäèòè ïèëîçàõèñíèé êîâïà÷îê. Ïèë òàêèõ ìàòåð³àë³â, ÿê íàïð., ëàêîôàðáîâ³ ïîêðèòòÿ, ùî ì³ñòÿòü ñâèíåöü, äåÿê³ âèäè äåðåâèíè, ì³íåðàë³â ³ ìåòàëó, ìîæå áóòè íåáåçïå÷íèì äëÿ çäîðîâ’ÿ ³
 • Страница 33 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 33 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Óêðà¿íñüêà | 33 Ñèìâîë P1 E n0 Ø Çíà÷åííÿ Çìàñò³òü ê³í÷èê ðîáî÷îãî ³íñòðóìåíòà, ÿêèì â³í âñòðîìëÿºòüñÿ â ïàòðîí, íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ìàñòèëà Çóá÷àñòèé ñâåðäëèëüíèé ïàòðîí Íîì. ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü Ñèëà îäèíî÷íîãî óäàðó â³äïîâ³äíî
 • Страница 34 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 34 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 34 | Óêðà¿íñüêà ijÿ Âñòðîìëÿííÿ ðîáî÷èõ ³íñòðóìåíò³â ç SDS-plus Ìàëþíîê Ïðèéì³òü äî óâàãè 1 Ñòîð³íêà 78 Âèéìàííÿ ðîáî÷èõ ³íñòðóìåíò³â ç SDS-plus 2 79 Âñòðîìëÿííÿ çóá÷àñòîãî ñâåðäëèëüíîãî ïàòðîíà (PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE) 3 79
 • Страница 35 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 35 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Română | 35 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ³ î÷èùåííÿ Ùîá åëåêòðîïðèëàä ïðàöþâàâ ÿê³ñíî ³ íàä³éíî, òðèìàéòå ïðèëàä ³ âåíòèëÿö³éí³ îòâîðè â ÷èñòîò³. ßêùî òðåáà ïîì³íÿòè ï³ä’ºäíóâàëüíèé êàáåëü, öå òðåáà ðîáèòè íà ô³ðì³ Bosch àáî â ñåðâ³ñí³é
 • Страница 36 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 36 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 36 | Română Siguranţa persoanelor Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi raţional atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenţa
 • Страница 37 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 37 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Română | 37 Fixaţi strâns mânerul suplimentar, prindeţi bine scula electrică cu ambele mâini în timpul lucrului şi asiguraţivă o poziţie stabilă. Scula electrică este condusă în condiţii de siguranţă cu ambele mâini. Asiguraţi
 • Страница 38 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 38 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 38 | Română Simbol Semnificaţie Oprire Date tehnice Turaţie/număr percuţii micl Datele tehnice ale produsului sunt precizate la pagina 77. Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni
 • Страница 39 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 39 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Română | 39 Montare şi funcţionare Tabelul următor arată scopurile acţiunilor pentru montajul şi punerea în funcţiune a sculei electrice. Instrucţiunile aferente scopurilor acţiunilor sunt ilustrate în figurile menţionate. În
 • Страница 40 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 40 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 40 | Áúëãàðñêè Scopul acţiunii Deblocaţi întrerupătorul pornit/oprit Figura Respectaţi 11 Pagina 83 Alegerea accesoriilor – 84 Întreţinere şi curăţare Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate scula electrică şi fantele de
 • Страница 41 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 41 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Áúëãàðñêè | 41 îðèãèíàëíè ùåïñåëè è êîíòàêòè íàìàëÿâà ðèñêà îò âúçíèêâàíå íà òîêîâ óäàð. Èçáÿãâàéòå äîïèðà íà òÿëîòî Âè äî çàçåìåíè òåëà, íàïð. òðúáè, îòîïëèòåëíè óðåäè, ïåùè è õëàäèëíèöè. Êîãàòî òÿëîòî Âè å çàçåìåíî, ðèñêúò îò
 • Страница 42 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 42 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 42 | Áúëãàðñêè èíñòðóìåíòè ñ îñòðè ðúáîâå îêàçâàò ïî-ìàëêî ñúïðîòèâëåíèå è ñå âîäÿò ïî-ëåêî. Èçïîëçâàéòå åëåêòðîèíñòðóìåíòèòå, äîïúëíèòåëíèòå ïðèñïîñîáëåíèÿ, ðàáîòíèòå èíñòðóìåíòè è ò.í., ñúîáðàçíî èíñòðóêöèèòå íà ïðîèçâîäèòåëÿ.
 • Страница 43 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 43 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Áúëãàðñêè | 43 Ñèìâîëè Ñèìâîë Ñèìâîëèòå ïî-äîëó ñà âàæíè ïðè çàïîçíàâàíåòî ñ ðúêîâîäñòâîòî çà åêñïëîàòàöèÿ. Ìîëÿ, ïðåãëåäàéòå ãè è çàïîìíåòå çíà÷åíèåòî èì. Ïðàâèëíàòà èíòåðïðåòàöèÿ íà ñèìâîëèòå ùå Âè ïîìîãíå äà ïîëçâàòå
 • Страница 44 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 44 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 44 | Áúëãàðñêè Ïðåäíàçíà÷åíèå íà åëåêòðîèíñòðóìåíòà Åëåêòðîèíñòðóìåíòúò å ïðåäíàçíà÷åí çà óäàðíî ïðîáèâàíå â áåòîí, çèäàðèÿ è êàìåííè ìàòåðèàëè, êàêòî è çà ëåêî êúðòåíå. Òîé å ïîäõîäÿù ñúùî òàêà çà áåçóäàðíî ïðîáèâàíå â äúðâåñíè
 • Страница 45 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 45 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Áúëãàðñêè | 45 Äåéíîñò Ìîíòèðàíå íà ïàòðîííèê ñúñ çúáåí âåíåö (PBH 2100 SRE, PBH 2500 SRE) Ôèãóðà Âíèìàíèå 3 Ñòðàíèöà 79 Èçáîð íà ðåæèìà íà ðàáîòà è ïîñîêàòà íà âúðòåíå 4 80–81 ðîìÿíà íà ïîçèöèÿòà íà ñåêà÷à (Vario-Lock) 5 81
 • Страница 46 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 46 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 46 | Srpski Êîãàòî ñå îáðúùàòå ñ Âúïðîñè êúì ïðåäñòàâèòåëèòå, ìîëÿ, íåïðåìåííî ïîñî÷âàéòå 10-öèôðåíèÿ êàòàëîæåí íîìåð, îçíà÷åí íà òàáåëêàòà íà åëåêòðîèíñòðóìåíòà. Ðîáåðò Áîø EÎÎÄ – Áúëãàðèÿ Áîø Ñåðâèç Öåíòúð Ãàðàíöèîííè è
 • Страница 47 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 47 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Srpski | 47 Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama. Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Opušteno odelo, dugu
 • Страница 48 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 48 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 48 | Srpski Uverite se pre uključivanja električnog alata o slobodnoj pokretljivosti upotrebljenog alata. Kod uključivanja sa blokiranim alatom za bušenje nastaju veliki reakcioni momenti. Sačekajte da se električni alat umiri, pre
 • Страница 49 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 49 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Srpski | 49 Obim isporuke Bušilica čekić, dodatna drška i dubinski graničnik. Upotrebljeni alat i dalji na slici ili opisani pribor ne spadaju u standardni obim isporuke. Kompletan pribor naći ćete u našem programu pribora. Dr.
 • Страница 50 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 50 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 50 | Srpski Cilj rukovanja Izabrati vrstu rada i pravac okretanja Slika Obratite pažnju na 4 Strana 80–81 Promena pozicije dleta (Vario-Lock) 5 81 Iskretanje dodatne drške 6 81 Podešavanje dubine bušenja X 7 82 Montiranje
 • Страница 51 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 51 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Slovensko | 51 Samo za EU-zemlje: Prema evropskoj smernici 2002/96/EG o električnim i elektronskim starim uredjajima i njihovim pretvaranjem u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni alati da se odvojeno
 • Страница 52 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 52 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 52 | Slovensko ustreznim električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem področju delali bolje in varneje. Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom. Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti,
 • Страница 53 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 53 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Slovensko | 53 Simboli Simbol Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov pomen. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da električno orodje lahko bolje in
 • Страница 54 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 54 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 54 | Slovensko Uporaba v skladu z namenom Električno orodje je namenjeno za udarno vrtanje v beton, opeko in kamnine ter za enostavno klesanje. Prav tako je primerno za vrtanje brez udarjanja – v les, kovino, keramiko in umetno
 • Страница 55 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 55 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Slovensko | 55 Cilj dejanja Izbira vrste obratovanja in smeri vrtenja Slika Upoštevajte 4 Stran 80–81 Sprememba lege dleta (Vario-Lock) 5 81 Obračanje dodatnega ročaja 6 81 Nastavitev vrtalne globine X 7 82 Montaža odsesovanja
 • Страница 56 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 56 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 56 | Hrvatski Samo za države EU: V skladu z Direktivo 2002/96/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v
 • Страница 57 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 57 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Hrvatski | 57 odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza izbjeći će se nehotično pokretanje električnog alata. Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznate
 • Страница 58 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 58 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 58 | Hrvatski Simbol Značenje PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE, PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE: Udarna bušilica sivo označeno područje: Ručka (izolirana površina zahvata) Simbol Značenje Isključivanje Utvrđivanje prekidača za
 • Страница 59 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 59 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Hrvatski | 59 Tehnički podaci Informacije o buci i vibracijama Tehnički podaci za proizvod navedeni su u tablici na stranici 77. Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za
 • Страница 60 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 60 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 60 | Hrvatski Radnja Biranje načina rada i smjera rotacije Slika Molimo obratite pozornost 4 Stranica 80–81 Promjena položaja dlijeta (VarioLock) 5 81 Zakretanje dodatne ručke 6 81 Namještanje dubine bušenja X 7 82 Montaža usisa
 • Страница 61 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 61 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Eesti | 61 Samo za zemlje EU: Prema Europskim smjernicama 2002/96/EZ za električne i elektroničke stare uređaje, neuporabivi električni alati moraju se odvojeno sakupljati i dovoditi na ekološki prihvatljivo recikliranje.
 • Страница 62 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 62 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 62 | Eesti Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut. See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
 • Страница 63 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 63 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Eesti | 63 Sümbol Tähendus Tootenumber Sümbol Tähendus Väike pöörete/löökide arv Suur pöörete/löökide arv Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised Tolmuimemine Enne mis tahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake
 • Страница 64 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 64 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 64 | Eesti Pöörake palun tähelepanu oma tööriista andmesildil toodud tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik tähistus võib olla erinev. Vastavus normidele Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode
 • Страница 65 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 65 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Latviešu | 65 Toimingu eesmärk Lisakäepideme keeramine Joonis Pöörake tähelepanu 6 Lehekülg 81 Puurimissügavuse X seadistamine 7 82 Tolmueemaldusliitmiku monteerimine (Saugfix) 8 82 Sisse-/väljalülitamine ja pöörete arvu
 • Страница 66 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 66 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 66 | Latviešu Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai. Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstruments“ attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora
 • Страница 67 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 67 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Latviešu | 67 Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai
 • Страница 68 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 68 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 68 | Latviešu Simbols Nozīme PBH 2100 RE, PBH 2100 SRE, PBH 2500 RE, PBH 2500 SRE: Perforators Pelēkā krāsā iekrāsotā virsma: rokturis (ar izolētu noturvirsmu) Simbols Nozīme Izslēgšana Ieslēdzēja fiksēšana Ieslēdzēja atbrīvošana
 • Страница 69 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 69 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Latviešu | 69 Tehniskie parametri Informācija par troksni un vibrāciju Izstrādājuma tehniskie parametri ir sniegti tabulā, kas aplūkojama lappusē 77. Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230
 • Страница 70 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 70 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 70 | Latviešu Darbība un tās mērķis Darba režīma un griešanās virziena izvēle Attēls Ievērojiet šo 4 Lappuse 80–81 Kalta stāvokļa maiņa (Vario-Lock) 5 81 Papildroktura pagriešana 6 81 Urbšanas dziļuma X iestādīšana 7 82 Uzsūkšanas
 • Страница 71 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 71 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Lietuviškai | 71 Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Neizmetiet elektroinstrumentu
 • Страница 72 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 72 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 72 | Lietuviškai prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis. Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbui
 • Страница 73 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 73 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Lietuviškai | 73 Prieš padėdami elektrinį įrankį būtinai jį išjunkite ir palaukite, kol jo besisukančios dalys visiškai sustos. Darbo įrankis gali užstrigti, tuomet kyla pavojus nesuvaldyti prietaiso. Simbolis Reikšmė Gręžimas su
 • Страница 74 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 74 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 74 | Lietuviškai Tiekiamas komplektas Perforatorius, papildoma rankena ir gylio ribotuvas. Darbo įrankis ir kiti pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos
 • Страница 75 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 75 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM Lietuviškai | 75 Veiksmas Veikimo režimo ir sukimosi krypties pasirinkimas Pav. 4 Atkreipkite dėmesį Puslapis 80–81 Kalto padėties keitimas („VarioLock“) 5 81 Papildomos rankenos pasukimas 6 81 Gręžimo gylio X nustatymas 7 82
 • Страница 76 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 76 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 76 | Lietuviškai Šalinimas Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo būti atitinkamai perdirbti. Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų
 • Страница 77 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 77 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM | 77 PBH 2100 RE 3 603 CA9 3.. 3 603 B44 4.. 3 603 B44 4.. W J min-1 – 550 1,7 2300 550 1,7 2300 – 600 1,9 2000 600 1,9 2000 20 13 30 20 13 30 22 13 30 22 13 30 kg Bosch Power Tools PBH 2500 SRE mm mm mm LwA LpA K ah ah ah ah K PBH
 • Страница 78 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 78 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 78 | 1 2 1 5 3 4 1 619 P09 899 | (15.12.11) Bosch Power Tools
 • Страница 79 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 79 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM | 79 2 1 2 3 3 1 2 Bosch Power Tools 1 619 P09 899 | (15.12.11)
 • Страница 80 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 80 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 80 | 4 3 3 1 619 P09 899 | (15.12.11) Bosch Power Tools
 • Страница 81 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 81 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM | 81 3 5 2 1 6 3 1 2 Bosch Power Tools 1 619 P09 899 | (15.12.11)
 • Страница 82 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 82 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 82 | 7 2 1 X 3 X 8 1 2 1 619 P09 899 | (15.12.11) Bosch Power Tools
 • Страница 83 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 83 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM | 83 9 10 1 2 11 1 Bosch Power Tools 1 619 P09 899 | (15.12.11)
 • Страница 84 из 85
  OBJ_BUCH-1577-002.book Page 84 Thursday, December 15, 2011 12:38 PM 84 | 1 607 000 173 2 603 001 019 2 602 025 102 1 618 580 000 SDS-plus 1 618 571 014 Ø 2,5 – 13 mm 2 607 000 207 1 607 950 045 1 619 P09 899 | (15.12.11) Bosch Power Tools
 • Страница 85 из 85