Инструкция для BOSCH POWER TOOLS PSM 160 A

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

2 609 002 310 (2011.04) T / 72 EEU

OEU

OEU

PSM 160 A

pl

Instrukcja oryginalna

cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale

bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr

Originalno uputstvo za rad

sl

Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv

Instrukcijas oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_BUCH-442-002.book  Page 1  Thursday, April 21, 2011  10:22 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 1 Thursday, April 21, 2011 10:22 AM OEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany OEU PSM 160 A www.bosch-pt.com 2 609 002 310 (2011.04) T / 72 EEU pl cs sk hu ru uk ro Instrukcja oryginalna Původní návod k používání Pôvodný návod na
 • Страница 2 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 2 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 6 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 11 Slovensky. . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 3 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM |3 2 1 3 6 5 4 PSM 160 A Bosch Power Tools 2 609 002 310 | (21.4.11)
 • Страница 4 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 4 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 4| A1 A2 3 2 1 2 2 7 A3 A4 8 2 B C 6 10 9 7 4 2 609 002 310 | (21.4.11) Bosch Power Tools
 • Страница 5 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 5 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM |5 D E 6 11 1 2 5 6 4 4 3 5 F 12 G 12 13 12 Bosch Power Tools 14 12 2 609 002 310 | (21.4.11)
 • Страница 6 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 6 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 6 | Polski Polski Wskazówki bezpieczeństwa Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
 • Страница 7 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 7 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Polski | 7 Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.
 • Страница 8 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 8 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 8 | Polski Szlifierka uniwersalna Powierzchnia papieru ściernego Przekrój obwodu drgania Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 Klasa ochrony 2 cm mm PSM 160 A 104 1,6 kg 1,4 /II Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230
 • Страница 9 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 9 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Polski | 9 Odsysanie zewnętrzne (zob. rys. B) Adapter odsysania 9 nałożyć na króciec wydmuchowy 7. Należy przy tym uważać, by dźwignia unieruchamiająca adapteru odsysania zaskoczyła. Do adapteru odsysania 9 można podłączyć wąż odsysania
 • Страница 10 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 10 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 10 | Polski Przystawka do szlifowania lameli (zob. rys. E) Zastosowanie przystawki do szlifowania lameli 11 umożliwia obróbkę w szczególnie trudnodostępnych miejscach, np. lameli w oknach, szafach czy drzwiach. Ściernica „języczek“,
 • Страница 11 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 11 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Česky | 11 Česky Bezpečnostní upozornění Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí VAROVÁNÍ Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým
 • Страница 12 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 12 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 12 | Česky Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným
 • Страница 13 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 13 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Česky | 13 Prohlášení o shodě Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci „Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60745 podle ustanovení směrnic 2004/108/ES,
 • Страница 14 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 14 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 14 | Česky Zrnitost 40–180 K opracování barevných a lakovaných vrstev popř. podkladů jako jsou plniva a tmely K odbroušení barvy K broušení napouštěcích barev Ke konečnému broušení podkladů pro lakování hrubý střední jemný 40 80, 120
 • Страница 15 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 15 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Slovensky | 15 Zpracování odpadů Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí. Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu! Pouze pro země EU: Podle evropské
 • Страница 16 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 16 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 16 | Slovensky Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Takto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať. Pri práci noste vhodný
 • Страница 17 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 17 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Slovensky | 17 10 11 12 13 14 Odsávacia hadica* Lamelový nástavec na brúsenie* Brúsny list pre brúsny jazyk* Brúsny jazyk, plochý* Brúsny jazyk, oválny* Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťaženia vibráciami vykonajte
 • Страница 18 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 18 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 18 | Slovensky Vlastné odsávanie so zásobníkom na prach (pozri obrázok A1–A4) Nasaďte zásobník na prach 2 na odsávací nátrubok 7 tak, aby zaskočil. Na vyprázdnenie zásobníka na prach 2 stlačte aretačnú páčku 3 na bočnej strane
 • Страница 19 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 19 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Magyar | 19 Brúsny jazyk, plochý (pozri obrázok F) Plochý brúsny jazyk 13 Vám umožní obrábanie úzkych štrbín a tesných medzipriestorov. Brúsny jazyk, oválny (pozri obrázok G) Oválny brúsny jazyk 14 Vám umožňuje obrábanie zaoblení a
 • Страница 20 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 20 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 20 | Magyar Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják. Tartsa távol
 • Страница 21 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 21 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Magyar | 21 lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására
 • Страница 22 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 22 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 22 | Magyar Zaj és vibráció értékek A zajmérési eredmények az EN 60745 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra. A készülék A-értékelésű tipikus hangnyomásszintje 76 dB(A). Szórás K=3 dB. A munkavégzés alatti zajszint túllépheti
 • Страница 23 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 23 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Magyar | 23 Az optimális porelszívás biztosítására a csiszolólap felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a csiszolótalp és a csiszolólap nyílásai egybeessenek. Az 5 csiszolótalp egy tépőzáras szövettel van ellátva, amelyen a tépőzáras
 • Страница 24 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 24 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 24 | Ðóññêèé A csiszolás során a lehordási teljesítményt lényegében a csiszolópapír kiválasztása határozza meg. Jó csiszolási teljesítményt az elektromos kéziszerszámot kímélő használat mellett csak kifogástalan csiszolólapok
 • Страница 25 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 25 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Ðóññêèé | 25 Ïðè çàçåìëåíèè Âàøåãî òåëà ïîâûøàåòñÿ ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì. Çàùèùàéòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò îò äîæäÿ è ñûðîñòè. Ïðîíèêíîâåíèå âîäû â ýëåêòðîèíñòðóìåíò ïîâûøàåò ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì. Íå ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü
 • Страница 26 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 26 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 26 | Ðóññêèé Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè äëÿ øëèôìàøèí Èñïîëüçóéòå íàñòîÿùèé ýëåêòðîèíñòðóìåíò òîëüêî äëÿ ñóõîãî øëèôîâàíèÿ. Ïðîíèêíîâåíèå âîäû â ýëåêòðîèíñòðóìåíò ïîâûøàåò ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì. Îñòîðîæíî, îïàñíîñòü ïîæàðà!
 • Страница 27 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 27 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Ðóññêèé | 27 âêëþ÷åí, íî íå íàõîäèòñÿ â ðàáîòå. Ýòî ìîæåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü íàãðóçêó îò âèáðàöèè â ðàñ÷åòå íà ïîëíîå ðàáî÷åå âðåìÿ. Ïðåäóñìîòðèòå äîïîëíèòåëüíûå ìåðû áåçîïàñíîñòè äëÿ çàùèòû îïåðàòîðà îò âîçäåéñòâèÿ âèáðàöèè,
 • Страница 28 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 28 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 28 | Ðóññêèé Äëÿ ñíÿòèÿ øëèôîâàëüíîé øêóðêè 4 âîçüìèòåñü çà êîí÷èê øêóðêè è ñíèìèòå øêóðêó ñî øëèôîâàëüíîé ïëèòû 5. Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü øëèôîâàëüíûå øêóðêè äëÿ äåëüòàøëèôìàøèíû Bosch. Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ øëèôîâàíèÿ, êàê òî, íåòêàííàÿ
 • Страница 29 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 29 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Óêðà¿íñüêà | 29 Äëÿ òî÷íîãî òî÷å÷íîãî øëèôîâàíèÿ óãëîâ, êðîìîê è òðóäíîäîñòóïíûõ ó÷àñòêîâ äîïóñêàåòñÿ ðàáîòà òàêæå è òîëüêî ëèøü êîí÷èêîì èëè êðîìêîé øëèôîâàëüíîé ïëèòû. Íå èñïîëüçóéòå øëèôîâàëüíóþ øêóðêó, êîòîðîé Âû îáðàáàòûâàëè
 • Страница 30 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 30 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 30 | Óêðà¿íñüêà Äîáðå çáåð³ãàéòå íà ìàéáóòíº ö³ ïîïåðåäæåííÿ ³ âêàç³âêè. ϳä ïîíÿòòÿì «åëåêòðîïðèëàä» â öèõ çàñòåðåæåííÿõ ìàºòüñÿ íà óâàç³ åëåêòðîïðèëàä, ùî ïðàöþº â³ä ìåðåæ³ (ç åëåêòðîêàáåëåì) àáî â³ä àêóìóëÿòîðíî¿ áàòàðå¿ (áåç
 • Страница 31 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 31 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Óêðà¿íñüêà | 31 Õîâàéòå åëåêòðîïðèëàäè, ÿêèìè Âè ñàìå íå êîðèñòóºòåñü, â³ä ä³òåé. Íå äîçâîëÿéòå êîðèñòóâàòèñÿ åëåêòðîïðèëàäîì îñîáàì, ùî íå çíàéîì³ ç éîãî ðîáîòîþ àáî íå ÷èòàëè ö³ âêàç³âêè. Ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ íåäîñâ³ä÷åíèìè îñîáàìè
 • Страница 32 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 32 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 32 | Óêðà¿íñüêà ²íôîðìàö³ÿ ùîäî øóìó ³ â³áðàö³¿ гâåíü øóì³â âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî ºâðîïåéñüêî¿ íîðìè EN 60745. Îö³íåíèé ÿê À ð³âåíü çâóêîâîãî òèñêó â³ä ïðèëàäó ñòàíîâèòü, ÿê ïðàâèëî 76 äÁ(À). Ïîõèáêà K=3 äÁ. гâåíü øóìó ïðè ðîáîò³
 • Страница 33 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 33 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Óêðà¿íñüêà | 33 Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îïòèìàëüíîãî â³äñìîêòóâàííÿ ïèëó ïðîñòåæòå, ùîá îòâîðè ó øë³ôóâàëüí³é øêóðö³ çá³ãàëèñÿ ç îòâîðàìè ó øë³ôóâàëüí³é ïëèò³. Øë³ôóâàëüíà ïëèòà 5 îçäîáëåíà ëèïó÷êàìè, çàâäÿêè ÷îìó ìîæíà øâèäêî ³ ïðîñòî
 • Страница 34 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 34 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 34 | Română Âêàç³âêè ùîäî ðîáîòè Ïåðåä áóäü-ÿêèìè ìàí³ïóëÿö³ÿìè ç åëåêòðîïðèëàäîì âèòÿãí³òü øòåïñåëü ç ðîçåòêè. Ïåðø, í³ø ïîêëàñòè åëåêòðîïðèëàä, çà÷åêàéòå, ïîêè â³í íå çóïèíèòüñÿ. Ïðîäóêòèâí³ñòü øë³ôóâàííÿ çàëåæèòü ãîëîâíèì ÷èíîì â³ä
 • Страница 35 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 35 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Română | 35 Siguranţă electrică Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecţie.
 • Страница 36 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 36 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 36 | Română Atenţie, pericol de incendiu! Evitaţi încălzirea excesivă a materialului abraziv şi a şlefuitorului. Înaintea pauzelor de lucru goliţi întotdeauna recipientul de colectare a prafului. Praful rezultat în urma şlefuirii, din
 • Страница 37 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 37 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Română | 37 Declaraţie de conformitate Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice“ este în conformitate cu următoarele standarde şi documente normative: EN 60745 conform prevederilor Directivelor
 • Страница 38 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 38 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 38 | Română Granulaţie 40–180 Pentru prelucrarea tuturor materialelor lemnoase Pentru şlefuirea preliminară de ex. mare a grinzilor şi scândurilor cu asperităţi, nerindeluite Pentru şlefuirea plană şi nivelarea medie micilor denivelări
 • Страница 39 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 39 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Áúëãàðñêè | 39 Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi consultanţă clienţi Serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzări răspunde întrebărilor dumneavoastră privind întreţinerea şi repararea produsului dumneavoastră cât şi
 • Страница 40 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 40 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 40 | Áúëãàðñêè Ðàáîòåòå ñ ïðåäïàçâàùî ðàáîòíî îáëåêëî è âèíàãè ñ ïðåäïàçíè î÷èëà. Íîñåíåòî íà ïîäõîäÿùè çà ïîëçâàíèÿ åëåêòðîèíñòðóìåíò è èçâúðøâàíàòà äåéíîñò ëè÷íè ïðåäïàçíè ñðåäñòâà, êàòî äèõàòåëíà ìàñêà, çäðàâè ïëúòíîçàòâîðåíè îáóâêè
 • Страница 41 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 41 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Áúëãàðñêè | 41 Îñèãóðÿâàéòå îáðàáîòâàíèÿ äåòàéë. Äåòàéë, çàõâàíàò ñ ïîäõîäÿùè ïðèñïîñîáëåíèÿ èëè ñêîáè, å çàñòîïîðåí ïî­çäðàâî è ñèãóðíî, îòêîëêîòî, àêî ãî äúðæèòå ñ ðúêà. Íå èçïîëçâàéòå åëåêòðîèíñòðóìåíòà, êîãàòî çàõðàíâàùèÿò êàáåë å
 • Страница 42 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 42 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 42 | Áúëãàðñêè Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå Ñ ïúëíà îòãîâîðíîñò íèå äåêëàðèðàìå, ÷å îïèñàíèÿò â «Òåõíè÷åñêè äàííè» ïðîäóêò ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå ñòàíäàðòè èëè íîðìàòèâíè äîêóìåíòè: EN 60745 ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà Äèðåêòèâè
 • Страница 43 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 43 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Áúëãàðñêè | 43 Èçáîð íà øêóðêà  çàâèñèìîñò îò îáðàáîòâàíèÿ ìàòåðèàë è æåëàíàòà èíòåíçèâíîñò íà îòíåìàíå ðàçïîëàãàòå ñ ðàçëè÷íè òèïîâå øêóðêà: Çúðíåñòîñò 40–180 Çà îáðàáîòâàíå íà âñè÷êè âèäîâå äúðâåñåí ìàòåðèàë Çà ãðóáî øëèôîâàíå,
 • Страница 44 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 44 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 44 | Srpski Ïîääúðæàíå è ñåðâèç Ïîääúðæàíå è ïî÷èñòâàíå Çà äà ðàáîòèòå êà÷åñòâåíî è áåçîïàñíî, ïîääúðæàéòå åëåêòðîèíñòðóìåíòà è âåíòèëàöèîííèòå îòâîðè ÷èñòè. Àêî âúïðåêè ïðåöèçíîòî ïðîèçâîäñòâî è âíèìàòåëíî èçïèòâàíå âúçíèêíå ïîâðåäà,
 • Страница 45 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 45 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Srpski | 45 električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može voditi ozbiljnim povredama. Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare. Nošenje
 • Страница 46 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 46 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 46 | Srpski 9 10 11 12 13 14 Izjava o usaglašenosti Adapter za usisavanje* Crevo za usisavanje* Ispust lamela za brušenje* Brusni list za brusni jezičak* Brusni jezičak, ravan* Brusni jezičak, ovalan* *Prikazani ili opisani pribor ne
 • Страница 47 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 47 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Srpski | 47 Usisavanje sa strane (pogledajte sliku B) Nataknite adapter za usisavanje 9 na usisni priključak 7. Pazite na to, da poluga za blokadu adaptera za usisavanje uskoči na svoje mesto. Na adapter za usisavanje 9 može da se
 • Страница 48 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 48 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 48 | Slovensko Uključivanje-isključivanje Pritisnite za puštanje u rad električnog alata prekidač za uključivanje/isključivanje 1 u desno u poziciju „I“. Da bi isključili električni alat, pritisnite prekidač za
 • Страница 49 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 49 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Slovensko | 49 Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtikač izvleči iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave.
 • Страница 50 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 50 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 50 | Slovensko Opis in zmogljivost izdelka Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe. Uporaba v skladu z
 • Страница 51 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 51 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Slovensko | 51 – Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s filtrirnim razredom P2. Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne materiale. Preprečite nabiranje prahu na delovnem mestu. Prah se lahko hitro vname. Lastno
 • Страница 52 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 52 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 52 | Hrvatski Brusilni jezik, ploščat (glejte sliko F) Ploščat brusilni jezik 13 omogoča obdelavo ozkih zarez in vmesnih prostorov. Brusilni jezik, ovalni (glejte sliko G) Ovalni brusilni jezik 14 omogoča obdelavo okroglih in votlih
 • Страница 53 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 53 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Hrvatski | 53 Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe držite dalje od mjesta rada. U slučaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem. Električna sigurnost Priključni utikač električnog alata mora
 • Страница 54 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 54 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 54 | Hrvatski kao što je iskrenje kod brušenja metala. Posebna opasnost postoji ako bi se prašina od brušenja pomiješala s ostacima boje, poliuretana ili ostalih kemijskih tvari i ako bi se brušeni izradak nakon duljeg vremena
 • Страница 55 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 55 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Hrvatski | 55 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, 06.04.2011 Montaža Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice. Usisavanje prašine/strugotina Prašina od
 • Страница 56 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 56 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 56 | Hrvatski Zamjena brusne ploče (vidjeti sliku D) Pomaknite SDS-klizač za deblokiranje brusne ploče 6 do graničnika u desno. Skinite brusnu ploču 5. Dovedite brusnu ploču 5 odozdo prema prihvatu brusne ploče i čvrsto je pritisnite.
 • Страница 57 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 57 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Eesti | 57 Eesti Ohutusnõuded Üldised ohutusjuhised Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. Hoidke kõik ohutusnõuded ja
 • Страница 58 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 58 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 58 | Eesti Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske
 • Страница 59 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 59 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Eesti | 59 või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase kõikuda. See võib vibratsiooni tööperioodi jooksul tunduvalt suurendada. Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja
 • Страница 60 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 60 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 60 | Eesti Lihvpaberi valik Vastavalt töödeldavale materjalile ja soovitud pinnakvaliteedile saab kasutada erinevaid lihvpabereid: Teralisus 40–180 Kõikide puitmaterjalide lihvimiseks Karedate, hööveldamata prusside ja jäme 40 laudade
 • Страница 61 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 61 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Latviešu | 61 Eesti Vabariik Mercantile Group AS Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus Pärnu mnt. 549 76401 Saue vald, Laagri Tel.: + 372 (0679) 1122 Fax: + 372 (0679) 1129 Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
 • Страница 62 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 62 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 62 | Latviešu Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un centieties saglabāt līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās. Izvēlieties darbam
 • Страница 63 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 63 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Latviešu | 63 9 10 11 12 13 14 Uzsūkšanas adapters* Uzsūkšanas šļūtene* Pamatne ar izvirzījumu žalūziju slīpēšanai* Slīploksne pamatnes mēles veida izvirzījumam* Pamatne ar plakanu mēles veida izvirzījumu* Pamatne ar ovālu mēles veida
 • Страница 64 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 64 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 64 | Latviešu Lai iztukšotu putekļu konteineru 2, nospiediet fiksatoru 3 konteinera virzienā ( ). Pavelciet putekļu konteineru lejup, līdz tas atdalās no īscaurules ( ). Pirms putekļu konteinera 2 atvēršanas ieteicams pāris reizes
 • Страница 65 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 65 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Latviešu | 65 Pamatne ar izvirzījumu žalūziju slīpēšanai (attēls E) Lietojot pamatni ar izvirzījumu žalūziju slīpēšanai 11, ļauj apstrādāt virsmas īpaši grūti pieejamās vietās, piemēram, slīpēt logu žalūzijas, plauktus vai durvis.
 • Страница 66 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 66 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 66 | Lietuviškai Lietuviškai Saugos nuorodos Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali
 • Страница 67 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 67 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Lietuviškai | 67 Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį
 • Страница 68 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 68 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 68 | Lietuviškai Informacija apie triukšmą ir vibraciją Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745. Pagal A skalę išmatuotas prietaiso garso slėgio lygis tipiniu atveju siekia 76 dB(A). Paklaida K=3 dB. Triukšmo lygis dirbant
 • Страница 69 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 69 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM Lietuviškai | 69 Šlifavimo popieriaus keitimas (žiūr. pav. C) Šlifavimo plokštės keitimas (žiūr. pav. D) Prieš uždėdami naują šlifavimo popieriaus lapelį nuo šlifavimo plokštės 5, pašalinkite, pvz., teptuku, nešvarumus ir dulkes.
 • Страница 70 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 70 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM 70 | Lietuviškai Darbo patarimai Šalinimas Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo. Prieš padėdami prietaisą išjunkite jį ir palaukite, kol
 • Страница 71 из 72
  OBJ_BUCH-442-002.book Page 71 Thursday, April 21, 2011 10:17 AM | 71 2 608 601 181 2 608 000 200 2 608 000 198 2 608 000 199 2 601 099 044 P 40 P 80 P 120 P 180 2 608 607 402 2 608 607 403 2 608 607 404 2 608 607 405 P 40 P 80 P 120 P 180 2 608 607 407 2 608 607 408 2 608 607 409 2 608 607 410 P 40
 • Страница 72 из 72