Инструкция для BOSCH HBC86Q650E, HBC86Q651E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

Ì'  áõôü  ôï  öïýñíï  èá  óáò  ãßíåé  ôï  ìáãåßñåìá  ðñáãìáôéêÞ

äéáóêÝäáóç.
Ãéá  íá  ìðïñåßôå  íá  åêìåôáëëåõôåßôå  üëá  ôá  ôå÷íéêÜ

ðëåïíåêôÞìáôá,  äéáâÜóôå  ðáñáêáëþ  ôéò  ïäçãßåò  ÷ñÞóçò.

Óôçí  áñ÷Þ  ôùí  ïäçãéþí  ÷ñÞóçò  èá  âñåßôå  ïñéóìÝíá  óçìáíôéêÜ

ðñÜãìáôá  ó÷åôéêÜ  ìå  ôçí  áóöÜëåéá.  ÌåôÜ  èá  ãíùñßóåôå

ëåðôïìåñþò  êÜèå  ìÝñïò  ôçò  íÝáò  óáò  óõóêåõÞò.  Èá  óáò

äåßîïõìå  üëåò  ôéò  äõíáôüôçôåò  ôçò  óõóêåõÞò  êáé  ôé  ðñÝðåé  íá

êÜíåôå  ãéá  ôï  óùóôü  ÷åéñéóìü  ôçò.

Ïé  ðßíáêåò  Ý÷ïõí  ôÝôïéá  äïìÞ,  þóôå  íá  ìðïñåßôå  íá  êÜíåôå  ôç

ñýèìéóç  âÞìá  ðñïò  âÞìá.  Åêåß  èá  âñåßôå  óõíçèéóìÝíá  öáãçôÜ,

ôï  êáôÜëëçëï  óêåýïò  êáé  ôéò  éäáíéêÝò  ôéìÝò  ñýèìéóçò,  öõóéêÜ

üëá  äïêéìáóìÝíá  óôï  äéêü  ìáò  åñãáóôÞñéï  ìáãåéñéêÞò. 

Ãéá  íá  äéáôçñÞóåé  ç  óõóêåõÞ  ãéá  ðïëý  êáéñü  ôçí  ùñáßá

åìöÜíéóÞ  ôçò,  óáò  äßíïõìå  ðïëëÝò  óõìâïõëÝò  ãéá  ôçí

ðåñéðïßçóç  êáé  ôïí  êáèáñéóìü.  Êáé  óå  ðåñßðôùóç  ðïõ

ðáñïõóéáóôåß  êÜðïôå  ìéá  âëÜâç,  óôéò  ôåëåõôáßåò  óåëßäåò  èá

âñåßôå  ðëçñïöïñßåò,  ðþò  ìðïñåßôå  íá  áíôéìåôùðßóåôå  ìüíïé(åò)

óáò  ôéò  ìéêñïâëÜâåò.
¼ôáí  Ý÷åôå  åñùôÞóåéò,  áíïßãåôå  ðñþôá  ôï  ëåðôïìåñÞ  ðßíáêá

ðåñéå÷ïìÝíùí.  Åêåß  èá  êáôáôïðéóôåßôå  ãñÞãïñá.
Êáé  ôþñá  êáëÞ  äéáóêÝäáóç  óôï  ìáãåßñåìá.

Ïäçãßåò  ÷ñÞóçò

1Ć67

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Kullanma  kžlavuzu

68Ć129

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

¥pa­åæa  ÿo濵o­a¸åø

130Ć200

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 201
  Ì' áõôü ôï öïýñíï èá óáò ãßíåé ôï ìáãåßñåìá ðñáãìáôéêÞ äéáóêÝäáóç. Ãéá íá ìðïñåßôå íá åêìåôáëëåõôåßôå üëá ôá ôå÷íéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá, äéáâÜóôå ðáñáêáëþ ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò. Óôçí áñ÷Þ ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò èá âñåßôå ïñéóìÝíá óçìáíôéêÜ ðñÜãìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí áóöÜëåéá. ÌåôÜ èá ãíùñßóåôå ëåðôïìåñþò êÜèå
 • Страница 2 из 201
  Ðßíáêáò ðåñéå÷ïìÝíùí Ðñéí ôç óýíäåóç ôçò êáéíïýñãéáò óõóêåõÞò . . . . . 4 ÔïðïèÝôçóç êáé óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ôé ðñÝðåé íá ðñïóÝ÷åôå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 201
  Ðßíáêáò ðåñéå÷ïìÝíùí ÊñÝáò, ðïõëåñéêÜ, øÜñéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Õðïäåßîåéò ãéá ôï øÞóéìï êñÝáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Õðïäåßîåéò ãéá ôï øÞóéìï êñÝáôïò óôï ãêñéë . . . . . . . . 40 ÓõìâïõëÝò ãéá ôï øÞóéìï óôïí öïýñíï êáé ôï øÞóéìï óôï ãêñéë . . . . .
 • Страница 4 из 201
  Ðñéí ôç óýíäåóç ôçò êáéíïýñãéáò óõóêåõÞò ÓçìáíôéêÝò õðïäåßîåéò áóöáåßáò Ðñïôïý ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí êáéíïýñãéá óõóêåõÞ, ðáñáêáëåßóèå íá äéáâÜóåôå ðñïóåêôéêÜ áõôÝò ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò. ÁõôÝò ðåñéÝ÷ïõí óçìáíôéêÝò õðïäåßîåéò ãéá ôç ÷ñÞóç êáé ôçí ðåñéðïßçóç ôçò óõóêåõÞò. q ÖõëÜîôå êáëÜ ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò
 • Страница 5 из 201
  ÔïðïèÝôçóç êáé óýíäåóç q ÁõôÞ ç óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ìüíï ãéá ôçí ïéêéáêÞ ÷ñÞóç. q ÐñïóÝîôå ðáñáêáëþ ôéò åéäéêÝò ïäçãßåò ôïðïèÝôçóçò. q Ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß ó' Ýíá øçëü íôïõëÜðé ðëÜôïõò 60 cm (ôï ëéãüôåñï 85 cm ðÜíù áðü ôï äÜðåäï). q Ç óõóêåõÞ ðáñáäßäåôáé Ýôïéìç ãéá óýíäåóç êáé
 • Страница 6 из 201
  Ôé ðñÝðåé íá ðñïóÝ÷åôå Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò q ÁõôÞ ç óõóêåõÞ áíôáðïêñßíåôáé óôïõò êáíïíéóìïýò áóöáëåßáò ãéá çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò. Ïé åðéóêåõÝò åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü ôïõò ôå÷íéêïýò ôïõ ôìÞìáôïò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí, ðïõ Ý÷ïõí åêðáéäåõôåß áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ïé åðéóêåõÝò
 • Страница 7 из 201
  q Áí ðáñáôçñÞóôå êáðíü ìÝóá óôïí öïýñíï, äåí åðéôñÝðåôáé íá áíïßîåôå ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ. ÁöáéñÝóôå ôï ñåõìáôïëÞðôç áðü ôçí ðñßæá. q Ç ðüñôá ôïõ öïýñíïõ ðñÝðåé íá êëåßíåé êáëÜ. q Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç ðüñôá ôïõ öïýñíïõ ðáñïõóéÜæåé âëÜâç, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôç óõóêåõÞ, áöïý ðñþôá åðéóêåõáóôåß áðü Ýíáí
 • Страница 8 из 201
  Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ öïýñíïõ ìéêñïêõìÜôùí q Ï öïýñíïò ìéêñïêõìÜôùí äåí åðéôñÝðåôáé íá ôåèåß ÷ùñßò öáãçôÜ óå ëåéôïõñãßá. q Ìå ôá ìéêñïêýìáôá æåóôáßíåôå ðÜíôïôå ìüíï öáãçôÜ êáé ðïôÜ. ¢ëëåò ÷ñÞóåéò ìðïñïýí íá êáôáóôïýí åðéêßíäõíåò êáé íá ðñïêáëÝóïõí æçìéÝò. Ð.÷. ìðïñïýí íá áíáöëåãïýí
 • Страница 9 из 201
  q Ìç æåóôáßíåôå öáãçôÜ ìÝóá óå óõóêåõáóßåò ãéá ôç äéáôÞñçóç ôçò èåñìïêñáóßáò. ÁõôÝò ïé óõóêåõáóßåò ìðïñïýí íá áíáöëåãïýí. Ôá ôñüöéìá ìÝóá óå äï÷åßá áðü ðëáóôéêü, ÷áñôß Þ Üëëá åýöëåêôá õëéêÜ ðñÝðåé íá ðáñáêïëïõèïýíôáé êáôÜ ôï æÝóôáìá. Óå áåñïóôåãþò êëåéóìÝíá ôñüöéìá ìðïñåß íá óêÜóåé ç óõóêåõáóßá. q
 • Страница 10 из 201
  Ôï ðåäßï ÷åéñéóìïý ¸íäåéîç êåéìÝíïõ Ç Ýíäåéîç êåéìÝíïõ åßíáé äõíáôÞ óå 7 ãëþóóåò. Ć Äåß÷íåé ôïí åðéëåãìÝíï ôñüðï øçóßìáôïò êáé ôç èåñìïêñáóßá Þ ôç âáèìßäá Ć Äåß÷íåé ôá öáãçôÜ ôïõ áõôüìáôïõ óõóôÞìáôïò ðñïãñáììÜôùí Ć Óáò äßíåé õðïäåßîåéò ãéá ôç ñýèìéóç ¸ëåã÷ïò èÝñìáíóçò ÐëÞêôñï Ñïëüé Ï Ýëåã÷ïò
 • Страница 11 из 201
  Ðåñéóôñåöüìåíïò äéáêüðôçò ¸íäåéîç ôùí âáèìßäùí éó÷ýïò ôùí ìéêñïêõìÜôùí 900 900 180 600 600 ãéá ôç ñýèìéóç ôçò þñáò, ôçò ÷ñïíéêÞò äéÜñêåéáò êáé ôïõ âÜñïõò ãéá ôï áõôüìáôï óýóôçìá ðñïãñáììÜôùí 180 Stop Start 90 360 360 90 ÐëÞêôñá ôùí âáèìßäùí éó÷ýïò ôùí ìéêñïêõìÜôùí 900 Watt 600 Watt 360 Watt 180
 • Страница 12 из 201
  Âõèéæüìåíïé äéáêüðôåò Ïé ôñüðïé øçóßìáôïò Ï äéáêüðôçò åðéëïãÞò ëåéôïõñãßáò êáé ï ðåñéóôñïöéêüò äéáêüðôçò ìðïñïýí íá âõèéóôïýí óå êÜèå èÝóç. Ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç ðáôÞóôå ôç ëáâÞ ôïõ äéáêüðôç. Ïé äéáêüðôåò ìðïñïýí íá ðåñéóôñáöïýí ðñïò ôá äåîéÜ Þ ðñïò ôá áñéóôåñÜ. Ãéá ôï öïýñíï
 • Страница 13 из 201
  ÅíôáôéêÞ âáèìßäá Ìáæß ìå ôçí ðÜíù êáé êÜôù èÝñìáíóç âñßóêïíôáé óå ëåéôïõñãßá ìßá ëÜìðá áëïãüíïõ êáé Ýíá êñõóôáëëéêü ãêñéë. Ç èåñìüôçôá åßíáé ðïëý ãñÞãïñá äéáèÝóéìç. Ôá ôñüöéìá ñïäïêïêêéíßæïõí ðïëý. Ç åíôáôéêÞ èÝñìáíóç åßíáé éäéáßôåñá êáôÜëëçëç ãéá ëåðôÜ êáôåøõãìÝíá Ýôïéìá öáãçôÜ, üðùò ð.÷.
 • Страница 14 из 201
  Ôá åîáñôÞìáôá Ðåñéóôñåöüìåíïò äßóêïò ùò åðéöÜíåéá åíáðüèåóçò ãéá ôéò ó÷Üñåò. Ôá öáãçôÜ, ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé éäéáßôåñá ðïëý èåñìüôçôá áðü êÜôù, ìðïñåßôå íá ôá ðáñáóêåõÜóåôå áðåõèåßáò ðÜíù óôïí ðåñéóôñåöüìåíï äßóêï. Ìðïñåß íá ðåñéóôñÝöåôáé ðñïò ôá áñéóôåñÜ Þ ðñïò ôá äåîéÜ. Äå ÷áñÜæåôáé. Ìðïñåßôå íá
 • Страница 15 из 201
  ØçëÞ ó÷Üñá ãéá øÞóéìï óôï ãêñéë, ð.÷. ìðñéæüëåò, ëïõêÜíéêá Þ ôïóô. Ìðïñåßôå íá ôç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå åðßóçò êáé ùò åðéöÜíåéá åíáðüèåóçò ð.÷. ãéá ñç÷Ýò öüñìåò óïõöëÝ. Ôïðïèåôåßôå ôç ó÷Üñá ðÜíù óôïí ðåñéóôñåöüìåíï äßóêï. Õðüäåéîç q Ãéá ôç ñýèìéóç ôçò èåñìïêñáóßáò åíåñãïðïéïýíôáé êáé áðåíåñãïðïéïýíôáé
 • Страница 16 из 201
  ÂáóéêÝò ñõèìßóåéò Ôçí êáéíïýñãéá óáò óõóêåõÞ ôçí áãïñÜæåôå ìå ìåñéêÝò âáóéêÝò ñõèìßóåéò, ôéò ïðïßåò ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ìüíïé/ìüíåò óáò. ÂáóéêÞ ñýèìéóç ÁëëáãÞ óå Ç ãëþóóá ãéá ôçí Ýíäåéîç êåéìÝíïõ åßíáé ç ãåñìáíéêÞ Ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå 7 äéáöïñåôéêÝò ãëþóóåò ÌåôÜ ôç ëÞîç ôçò ÷ñïíéêÞò äéÜñêåéáò
 • Страница 17 из 201
  Ç êáéíïýñãéá óáò óõóêåõÞ Ý÷åé ìéá Ýíäåéîç êåéìÝíïõ óôá åëëçíéêÜ. Ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå áíÜìåóá óå 7 äéáöïñåôéêÝò ãëþóóåò. Ñýèìéóç ôçò ãëþóóáò Sprache deutsch Sprache deutsch 360 pm 360 M1 M2 pm min sec kg h P 1. M 1. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Memory "M" ãéá 4 äåõôåñüëåðôá, ìÝ÷ñé íá åìöáíéóôåß óôçí Ýíäåéîç
 • Страница 18 из 201
  Ñýèìéóç äéÜñêåéáò óÞìáôïò ÃËÙÓÓÁ ÅËËÇÍÉÊÁ pm ¼ôáí áðåíåñãïðïéåßôáé ï öïýñíïò, áêïýôå Ýíá óÞìá. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç äéÜñêåéá ôïõ óÞìáôïò. ÄéÜñêåéá óÞìáôïò: ìåãÜëç = 30 Þ÷ïé ÄéÜñêåéá óÞìáôïò: ìéêñÞ = 3 Þ÷ïé ÄÉÁÑÊÅÉÁ ÓÇÌÁÔÏÓ ÌÅÃÁËÇ 360 M1 M2 pm min sec kg h P 1. M1 M2 h P 2. M 1. ÐáôÞóôå ôï
 • Страница 19 из 201
  Ñýèìéóç Ýíôáóçò óÞìáôïò ¼ôáí áðåíåñãïðïéåßôáé ï öïýñíïò, áêïýôå Ýíá óÞìá. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç ìÝôñéá Ýíôáóç óÞìáôïò. ¸íôáóç óÞìáôïò = óéãáíÞ ¸íôáóç óÞìáôïò = äõíáôÞ ÃËÙÓÓÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÅÍÔÁÓÇ ÓÇÌÁÔÏÓ ÌÅÔÑÉÁ 360 pm M1 M2 pm min sec kg h P 1. M1 M2 h P 2. M 1. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Memory "M" ãéá 4
 • Страница 20 из 201
  Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç ÈÝñìáíóç ôïõ ÷þñïõ ìáãåéñÝìáôïò Ãéá íá áðïìáêñýíåôå ôç ìõñùäéÜ ôçò íÝáò óõóêåõÞò, èåñìÜíåôå ôïí êëåéóôü êáé Üäåéï ÷þñï ìáãåéñÝìáôïò 10 ëåðôÜ. ÅÍÔÁÔÉÊÇ ÂÁÈÌÉÄÁ ÅÍÔÁÔÉÊÇ ÂÁÈÌÉÄÁ ÅÍÔÁÔÉÊÇ ÂÁÈÌÉÄÁ 250 250 250 360 1. P 2. 360 3. Stop Start 1. Ãõñßóôå ôï äéáêüðôç åðéëïãÞò ëåéôïõñãßáò
 • Страница 21 из 201
  Áöïý óõíäåèåß ç óõóêåõÞ Þ ìåôÜ áðü ìéá äéáêïðÞ ôïõ ñåýìáôïò áíÜâïõí óôçí Ýíäåéîç ôçò þñáò ôñßá ìçäåíéêÜ. Ñýèìéóç ôçò þñáò Ñõèìßóôå ôçí þñá. ÑÕÈÌÉÓÇ ÙÑÁÓ ÓÂÇÓÉÌÏ ÙÑÁÓ pm M1 M2 pm min sec kg h P 1. ÑÕÈÌÉÓÇ ÙÑÁÓ ÓÂÇÓÉÌÏ ÙÑÁÓ M1 M2 min sec kg h P 2. M pm M1 M2 h P 3. min sec kg M 3. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï
 • Страница 22 из 201
  ÅÜí èÝëåôå íá åìöáíéóôåß îáíÜ ç þñá, ðñï÷ùñÞóôå ùò åîÞò: ÅìöÜíéóç ôçò þñáò ÑÕÈÌÉÓÇ ÙÑÁÓ ÅÌÖÁÍÉÓÇ ÙÑÁÓ 360 pm h P 1. 360 M1 M2 pm min sec kg M1 M2 h P 2. M min sec kg M 2. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï "Ñïëüé" j. 1. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï "Ñïëüé" j. Óôçí Ýíäåéîç åìöáíßæåôáé ç þñá. Ôá ìéêñïêýìáôá Ôç ëåéôïõñãßá
 • Страница 23 из 201
  1. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï éó÷ýïò ìéêñïêõìÜôùí ôùí 900ĂW. 2. Ñõèìßóôå ìå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç óôï 1Ăëåðôü êáé 30 äåõôåñüëåðôá. 3. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï åêêßíçóçò Start. ÌåôÜ áðü 1 ëåðôü êáé 30 äåõôåñüëåðôá ç÷åß Ýíá óÞìá. Ôï íåñü åßíáé êáõôü. Åíþ ðßíåôå ôï ôóÜé, äéáâÜóôå ðáñáêáëþ áêüìá ìéá öïñÜ ôéò
 • Страница 24 из 201
  ÅÜí äåí åßóôå óßãïõñïé(åò), üôé ôá ìáãåéñéêÜ óáò óêåýç åßíáé êáôÜëëçëá ãéá ìéêñïêýìáôá, êÜíåôå ôçí áêüëïõèç äïêéìÞ: ÔïðïèåôÞóôå ôï Üäåéï óêåýïò ãéá ½ ùò 1 ëåðôü ìå ôç ìÝãéóôç éó÷ý ìÝóá óôç óõóêåõÞ. ÅëÝãîôå åíäéÜìåóá ôç èåñìïêñáóßá. Ôï óêåýïò ðñÝðåé íá åßíáé êñýï Þ íá Ý÷åé ôç èåñìïêñáóßá ôïõ ÷åñéïý.
 • Страница 25 из 201
  ÌåôÜ ôç ëÞîç ôïõ ÷ñüíïõ ç÷åß Ýíá óÞìá. Óôçí Ýíäåéîç åìöáíßæåôáé óôçí ðñþôç óåéñÜ "ËÇÎÇ" êáé óôç äåýôåñç óåéñÜ "Ç ÓÕÓÊÅÕÇ ØÕ×ÅÉ". Ç Ýíäåéîç "ËÇÎÇ" óâÞíåé, üôáí áíïßîåôå ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ Þ ðáôÞóåôå ôï ðëÞêôñï "Stop". Ñýèìéóç ðåñéóóüôåñùí âáèìßäùí éó÷ýïò ôùí ìéêñïêõìÜôùí ôç ìßá ìåôÜ ôçí Üëëç
 • Страница 26 из 201
  Ðßíáêåò Óôïõò áêüëïõèïõò ðßíáêåò èá âñåßôå ðïëëÝò äõíáôüôçôåò êáé ôéìÝò ñýèìéóçò ãéá ôá ìéêñïêýìáôá. Ïé ôéìÝò ôïõ ÷ñüíïõ ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïõò ðßíáêåò åßíáé åíäåéêôéêÝò ôéìÝò. ÁõôÝò ïé ôéìÝò åîáñôþíôáé áðü ôï ìáãåéñéêü óêåýïò, ôçí ðïéüôçôá, ôç èåñìïêñáóßá êáé ôç óýóôáóç ôùí ôñïößìùí. Óôïõò ðßíáêåò
 • Страница 27 из 201
  Ðïóüôçôá ÊñÝáò ó' Ýíá êïììÜôé, âïäéíü, ÷ïéñéíü, ìïó÷Üñé (ìå êáé ÷ùñßò êüêáëï) Éó÷ýò ìéêñïêõìÜôùí, W äéÜñêåéá óå ëåðôÜ Õðïäåßîåéò 800 ãñ. 180 W, 15 ëåðôÜ + 90 W, 15 Ć 25 ëåðôÜ 180 W, 20 ëåðôÜ + 90 W, 25 Ć 35 ëåðôÜ 180 W, 30 ëåðôÜ + 90 W, 25 Ć 35 ëåðôÜ Ãõñßóôå ôï ðïëëÝò öïñÝò. 180 W, 5 ëåðôÜ + 90 W,
 • Страница 28 из 201
  Ðïóüôçôá Øùìß, ïëüêëçñï Éó÷ýò ìéêñïêõìÜôùí, W äéÜñêåéá óå ëåðôÜ 500 ãñ. 180 W, 8 ëåðôÜ + 90 W, 5 Ć 10 ëåðôÜ 180 W, 12 ëåðôÜ + 90 W, 10 Ć 20 ëåðôÜ 1000 ãñ. Õðïäåßîåéò ÃëõêÜ, óôåãíÜ ð.÷. êÝéê 500 ãñ. 750 ãñ. 90 W, 10 Ć 15 ëåðôÜ 180 W, 5 ëåðôÜ + 90 W, 10 Ć 15 ëåðôÜ ×ùñßóôå ôá êïììÜôéá ôïõ ãëõêïý
 • Страница 29 из 201
  Ðïóüôçôá Éó÷ýò ìéêñïêõìÜôùí, Watt ×ñüíïò, ëåðôÜ Óïýðåò 400 g 600 W, 8 Ć 10 ÖáãçôÜ êáôóáñüëáò 500 g 600 W, 10 Ć 13 ÊñÝáò óå óÜëôóá, ð.÷. ãêïýëáò 500 g 600 W, 12 Ć 17 ÊáôÜ ôï áíáêÜôåìá ÷ùñßæåôå ôá êïììÜôéá ôïõ êñÝáôïò ìåôáîý ôïõò. ØÜñé, ð.÷. êïììÜôéá öéëÝôïõ 400 g 600 W, 10 Ć 15 ÐñïóèÝóôå åíäå÷ïìÝíùò
 • Страница 30 из 201
  q ÅíäéÜìåóá ðñÝðåé íá áíáêáôÝøåôå Þ íá ãõñßóåôå ôá öáãçôÜ ðåñéóóüôåñåò öïñÝò. ÅëÝã÷åôå ôç èåñìïêñáóßá. q ÌåôÜ ôï æÝóôáìá áöÞóôå ôá öáãçôÜ íá çñåìÞóïõí ôï ðïëý ãéá 2 Ć 5 ëåðôÜ ãéá ìéá ïìïéüìïñöç êáôáíïìÞ ôçò èåñìïêñáóßáò. Ðïóüôçôá Éó÷ýò ìéêñïêõìÜôùí W, Õðïäåßîåéò äéÜñêåéá óå ëåðôÜ Ìåíïý, öáãçôü
 • Страница 31 из 201
  q Ôá ëåðôÜ öáãçôÜ ìáãåéñåýïíôáé ãñçãïñüôåñá áðü ôá ÷ïíôñÜ. Ãé' áõôü êáôáíÝìåôå ôá öáãçôÜ ìÝóá óôï óêåýïò óå ìéêñü êáôÜ ôï äõíáôüí ýøïò. Äåí ðñÝðåé íá ôïðïèåôåßôå ôá ôñüöéìá, üôáí åßíáé äõíáôüí, ôï Ýíá ðÜíù óôï Üëëï. q ÌåôÜ ôï ìáãåßñåìá áöÞóôå ôá öáãçôÜ íá çñåìÞóïõí ôï ðïëý ãéá 2 Ć 5 ëåðôÜ ãéá ìéá
 • Страница 32 из 201
  ÓõìâïõëÝò ó÷åôéêÜ ìå ôá ìéêñïêýìáôá Äå èá âñåßôå êáíÝíá óôïé÷åßï ñýèìéóçò ãéá ôçí ðïóüôçôá ôïõ öáãçôïý ðïõ åôïéìÜóáôå. ÁõîÜíåôå Þ ìåéþíåôå ôéò äéÜñêåéåò øçóßìáôïò óýìöùíá ìå ôïí áêüëïõèï ðñáêôéêü êáíüíá: ÄéðëÜóéá ðïóüôçôá = ó÷åäüí äéðëÜóéïò ÷ñüíïò ìéóÞ ðïóüôçôá = ìéóüò ÷ñüíïò Ôï öáãçôü óôÝãíùóå
 • Страница 33 из 201
  Ñýèìéóç ôïõ öïýñíïõ Ôï öïýñíï ìðïñåßôå íá ôïí ñõèìßóåôå, åðéëÝãïíôáò ìå ôï äéáêüðôç åðéëïãÞò ëåéôïõñãßáò Ýíáí ôñüðï øçóßìáôïò êáé ìéá èåñìïêñáóßá Þ âáèìßäá. Ìå ôïí ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ðñüóèåôá ìéá ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ãéá ôï öáãçôü óáò. Ï öïýñíïò áðåíåñãïðïéåßôáé ìåôÜ áðü áõôüí
 • Страница 34 из 201
  ¸ôóé ñõèìßæåôå ôï öïýñíï ÈÅÑÌÏÓ ÁÅÑÁÓ 160 ºC 1. ÈÅÑÌÏÓ ÁÅÑÁÓ 160 ºC 2. P 1. Ãõñßóôå ôï äéáêüðôç åðéëïãÞò ëåéôïõñãßáò ðñïò ôá äåîéÜ, ìÝ÷ñé íá åìöáíéóôåß ï åðéèõìçôüò ôñüðïò øçóßìáôïò. M 2. Ìå ôï ðëÞêôñï 9 ðåñÜóôå óôç äåýôåñç óåéñÜ. ÈÅÑÌÏÓ ÁÅÑÁÓ ÈÅÑÌÏÓ ÁÅÑÁÓ 200 200 pm M1 M2 h P 3. pm M1 M2 h min sec
 • Страница 35 из 201
  ÅÜí îå÷Üóåôå íá ðáôÞóåôå ôï ðëÞêôñï åêêßíçóçò "Start", åìöáíßæåôáé óôçí Ýíäåéîç ãéá 3 äåõôåñüëåðôá ôï êåßìåíï "ÐÁÔÇÓÔÅ ÅÊÊÉÍÇÓÇ". ¸íá óÞìá ç÷åß. ÓâÞóéìï Ï öïýñíïò ðñÝðåé íá áðåíåñãïðïéçèåß áõôüìáôá ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï "Stop" äýï öïñÝò Þ áíïßîôå ôçí ðüñôá êáé ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï "Stop" ìßá öïñÜ.
 • Страница 36 из 201
  ÓõíäõáóìÝíç ñýèìéóç öïýñíïõ êáé ìéêñïêõìÜôùí Óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç Ýíáò ôñüðïò øçóßìáôïò âñßóêåôáé óõã÷ñüíùò ìå ôá ìéêñïêýìáôá óå ëåéôïõñãßá. Ôçí éó÷ý 900 W äåí ìðïñåßôå íá ôç óõíäõÜóåôå ì' Ýíáí ôñüðï øçóßìáôïò. Óôçí Ýíäåéîç åìöáíßæåôáé ôüôå "ÌÇ ÄÕÍÁÔÏ". Ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ìÝ÷ñé êáé ôñåéò
 • Страница 37 из 201
  ÃÊÑÉË ÄÕÍÁÔÁ pm M1 M2 h P 4. ÃÊÑÉË ÌÅÔÑÉÁ 360 pm min sec kg M M1 M2 h P 5. ÃÊÑÉË ÌÅÔÑÉÁ 360 pm min sec kg P min sec kg 6. Stop 4. Ìå ôï ðëÞêôñï 9 ðåñÜóôå óôç äåýôåñç óåéñÜ. M1 M2 h P 360 Start 5. ÓôñÝøôå ôï äéáêüðôç åðéëïãÞò 6. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï åêêßíçóçò ëåéôïõñãßáò ðñïò ôá äåîéÜ êáé áëëÜîôå ôç
 • Страница 38 из 201
  ÊñÝáò, ðïõëåñéêÜ, øÜñéá Ìáãåéñéêü óêåýïò Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå êÜèå óêåýïò êáôÜëëçëï ãéá ìéêñïêýìáôá, ôï ïðïßï åßíáé áíèåêôéêü óå õøçëÝò èåñìïêñáóßåò. Ôéò öüñìåò øçóßìáôïò áðü ìÝôáëëï ìðïñåßôå íá ôéò ìåôá÷åéñéóôåßôå ìüíï ãéá ôï øÞóéìï ÷ùñßò ìéêñïêýìáôá. Ôá êáõôÜ ãõÜëéíá óêåýç èá ðñÝðåé íá
 • Страница 39 из 201
  Éó÷ýò ìéêñïêõìÜôùí W, äéÜñêåéá óå ëåðôÜ Ôñüðïò øçóßìáôïò Èåñìïêñáóßá ºC, ÃKPIË Õðïäåßîåéò ×ïéñéíü øçôü, ðåñßðïõ 750 ãñ. ð.÷. óâÝñêïò 360 W, 35Ć45 ëåðôÜ ÐÜíù/êÜôù èÝñìáíóç 170Ć180 Áíïé÷ôü ìáãåéñéêü óêåýïò ðÜíù óôç ÷áìçëÞ ó÷Üñá. Óôï ôÝëïò áöÞóôå ôï íá çñåìÞóåé 10 ëåðôÜ. ×ïéñéíü ìå ðÝôóá* ðåñßðïõ 1000
 • Страница 40 из 201
  Õðïäåßîåéò ãéá ôï øÞóéìï êñÝáôïò óôï ãêñéë q ÔïðïèåôÞóôå ãéá ôï øÞóéìï óôï ãêñéë ôçí øçëÞ ó÷Üñá ðÜíù óôïí ðåñéóôñåöüìåíï äßóêï. q ×ñçóéìïðïéåßôå ôï ãêñéë ðÜíôïôå ìå êëåéóôÞ ôçí ðüñôá ôïõ ÷þñïõ ìáãåéñÝìáôïò êáé ìçí ðñïèåñìáßíåôå ôç óõóêåõÞ. q ØÞíåôå êáôÜ ôï äõíáôüí êïììÜôéá êñÝáôïò ôïõ éäßïõ ðÜ÷ïõò.
 • Страница 41 из 201
  Ðïóüôçôá ÂÜñïò ÃKPIË ÄéÜñêåéá óå ëåðôÜ Ìðñéæüëåò óâÝñêïõ ÷ïíôñÝò 2Ć3 cm 2Ć3 êïììÜôéá ðåñßðïõ áðü 120 ãñ. ÄYNATA ÄYNATA 1ç ðëåõñÜ: ðåñßðïõ 15Ć20 2ç ðëåõñÜ: ðåñßðïõ 15Ć20 ËïõêÜíéêá ó÷Üñáò 4Ć6 êïììÜôéá ðåñßðïõ áðü 150 ãñ. ÄYNATA ÄYNATA 1ç ðëåõñÜ: ðåñßðïõ 10Ć15 2ç ðëåõñÜ: ðåñßðïõ 10Ć15 Ìðñéæüëá øáñéïý*
 • Страница 42 из 201
  ¸÷åôå èÝóåé ôá ìéêñïêýìáôá óå ëåéôïõñãßá. Ôï øçôü äåí Ý÷åé êáëïøçèåß. Êüøôå ôï êñÝáò. ÅôïéìÜóôå ôç óÜëôóá ôïõ ìÝóá óôï óêåýïò êáé ôïðïèåôÞóôå ôéò öÝôåò ôïõ øçôïý ìÝóá óôç óÜëôóá. Ôåëåéþóôå ôï øÞóéìï ôïõ êñÝáôïò ìüíï ìå ìéêñïêýìáôá. Ôçí åðüìåíç öïñÜ èÝôåôå ôá ìéêñïêýìáôá áðü ôçí áñ÷Þ óå ëåéôïõñãßá.
 • Страница 43 из 201
  ÃëõêÜ óå öüñìåò Ìáãåéñéêü óêåýïò Éó÷ýò ìéêñïêõìÜôùí, W ÄéÜñêåéá óå ëåðôÜ Ôñüðïò øçóßìáôïò Êáñõäüðéôá Öüñìá ìå óïýóôá 90 W 30Ć35 ÐÜíù êáé 170Ć180 êÜôù áíôéóôÜóåéò Ôïýñôá öñïýôùí Þ ìõæÞèñáò áðü æýìç ôÜñôáò** Öüñìá ìå óïýóôá 360 W 35Ć45 ÐÜíù êáé 160Ć180 êÜôù áíôéóôÜóåéò ËåðôÞ öñïõôüðéôá áðü áðëÞ æýìç
 • Страница 44 из 201
  ÃëõêÜ Ìáãåéñéêü óêåýïò Ôñüðïò øçóßìáôïò Èåñìïêñáóßá ºC ÄéÜñêåéá óå ëåðôÜ Øùìß ìå ìáãéÜ 1 êéëü*** (ðñïèÝñìáíóç) ×áìçëü ôáøß ãëõêïý Èåñìüò áÝñáò 190Ć200 * 55Ć65 ÔïðïèåôÞóôå ôç öüñìá êáôåõèåßáí ðÜíù óôïí ðåñéóôñåöüìåíï äßóêï. ** ÁöÞóôå ôï ãëõêü ðåñßðïõ 20 ëåðôÜ ìÝóá óôç óõóêåõÞ íá êñõþóåé. *** Ìçí
 • Страница 45 из 201
  Ôï ãëõêü öïýóêùóå óôç ìÝóç ðåñéóóüôåñï áð' üôé óôéò Üêñåò. Áëåßøôå ìå âïýôõñï ìüíï ôïí ðÜôï ôçò öüñìáò ìå ôç óïýóôá. ÌåôÜ ôï øÞóéìï îåêïëëÞóôå ôï ãëõêü ðñïóåêôéêÜ ì' Ýíá ìá÷áßñé. Ôï ãëõêü ìáõñßæåé. ÅðéëÝîôå ìéá ÷áìçëüôåñç èåñìïêñáóßá êáé øÞóôå ôï ãëõêü ëßãï ðáñáðÜíù. Ôï ãëõêü åßíáé ðïëý óôåãíü.
 • Страница 46 из 201
  ÓïõöëÝ, ïãêñáôÝí, ôïóô Ï ðßíáêáò éó÷ýåé ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç óå êñýï ÷þñï ìáãåéñÝìáôïò. ÔïðïèåôÞóôå ôï óïõöëÝ óå óêåýïò êáôÜëëçëï ãéá ìéêñïêýìáôá åðÜíù óôç ÷áìçëÞ ó÷Üñá. ×ñçóéìïðïéåßôå ãéá ôá óïõöëÝ êáé ôá ïãêñáôÝí Ýíá ìåãÜëï, ñç÷ü ìáãåéñéêü óêåýïò. Óôá óôåíÜ, øçëÜ ìáãåéñéêÜ óêåýç ôá öáãçôÜ
 • Страница 47 из 201
  Ôï áõôüìáôï óýóôçìá ðñïãñáììÜôùí Ìå ôï áõôüìáôï óýóôçìá ðñïãñáììÜôùí ìðïñåßôå íá îåðáãþóåôå ðïëý åýêïëá ôñüöéìá êáé íá ðáñáóêåõÜóåôå ðïëëÜ öáãçôÜ, ãñÞãïñá êáé ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá. Ãéá ôï áõôüìáôï óýóôçìá ðñïãñáììÜôùí õðÜñ÷ïõí 11 ïìÜäåò ðñïãñáììÜôùí ìå óõíïëéêÜ 51 ðñïãñÜììáôá. ¸ôóé ñõèìßæåôå
 • Страница 48 из 201
  ÐÉÔÓÁ, ÐÑÏØÇÌÅÍÇ, ÌÅ ×ÏÍÔÑÏ ÐÁÔÏ, ÊÁÔÅØ. ÐÉÔÓÁ, ÐÑÏØÇÌÅÍÇ, ÌÅ ×ÏÍÔÑÏ ÐÁÔÏ, ÊÁÔÅØ. 360 pm M1 M2 h pm min sec P M1 M2 h kg P 4. min sec kg 5. Stop 4. Ñõèìßóôå ìå ôïí ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç ôï âÜñïò. Start 5. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï åêêßíçóçò "Start". Ç äéÜñêåéá åìöáíßæåôáé óôçí Ýíäåéîç. ÌåôÜ ôç ëÞîç ôïõ
 • Страница 49 из 201
  ÌåôÜ ôï êëåßóéìï îå÷Üóáôå íá ðáôÞóåôå ôï ðëÞêôñï åêêßíçóçò "Start". ¸íá ç÷çôéêü óÞìá óáò ôï õðåíèõìßæåé êáé óôçí Ýíäåéîç åìöáíßæåôáé ãéá 3 äåõôåñüëåðôá ôï êåßìåíï "ÐÁÔÇÓÔÅ ÅÊÊÉÍÇÓÇ". ÓâÞóéìï ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï "Stop" äýï öïñÝò Þ áíïßîôå ôçí ðüñôá êáé ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï "Stop" ìßá öïñÜ. Õðïäåßîåéò q
 • Страница 50 из 201
  ÊñÝáò ×ñçóéìïðïéÞóôå ãéá ÷ïéñéíü øçôü, áñíßóéï ìðïýôé ÷ùñßò êüêáëá êáé ñïóìðßö Ýíá øçëü ìáãåéñéêü óêåýïò ÷ùñßò êáðÜêé. Ôï øçôü èá ðñÝðåé íá êáëýðôåé ôïí ðÜôï ôïõ ìáãåéñéêïý óêåýïõò ìÝ÷ñé ôá C ðåñßðïõ. Ãõñßóôå ôï êñÝáò ìåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç ôïõ ìéóïý ÷ñüíïõ ìáãåéñÝìáôïò (óÞìá). ÐáñáóêåõÜóôå ôï âïäéíü
 • Страница 51 из 201
  ÐáôÜôåò ÐáôÜôåò âñáóôÝò (êáèáñéóìÝíåò): Êüøôå ôéò ðáôÜôåò óå ìéêñÜ, ïìïéüìïñöá êïììÜôéá. Ãéá êÜèå 100 ãñ. ðáôÜôåò ðñïóèÝóôå ìßá êïõôáëéÜ íåñü êáé ëßãï áëÜôé óôï ìáãåéñéêü óêåýïò. ÐáôÜôåò âñáóôÝò ìå öëïýäá: Ðëýíåôå ôéò ðáôÜôåò êáé ôñõðÞóôå ôç öëïýäá ðïëëÝò öïñÝò. ÂÜëôå ôéò ðáôÜôåò, üôáí åßíáé áêüìá
 • Страница 52 из 201
  Ðßíáêáò ðñïãñáììÜôùí ÏìÜäá ðñïãñáììÜôùí Ðñüãñáììá Ðåñéï÷Þ âÜñïõò óå êéëÜ ÅîáñôÞìáôá Ðßôóá, ø ãì ç êáôåøõãìÝíç Ðßôóá, ðñïøçìÝíç, ìå ëåðôü ðÜôï, êáôåøõãìÝíç 0,30Ć0,50 áðåõèåßáò ðÜíù óôïí ñ ñ ö ì ðåñéóôñåöüìåíï äßóêï Ðßôóá, ðñïøçìÝíç, ìå ÷ïíôñü ðÜôï, êáôåøõãìÝíç 0,40Ć0,60 Ðßôóá, ìç ðñïøçìÝíç, ìå ëåðôü
 • Страница 53 из 201
  ÏìÜäá ðñïãñáììÜôùí Ðñüãñáììá Ðåñéï÷Þ âÜñïõò óå êéëÜ ÅîáñôÞìáôá Ðñïúüíôá ø ñ ñ øáñéïý, êáôåøõãìÝíá Ý ÖåôÜêéá øáñéïý ðáíÝ, êáôåøõãìÝíá 0,20Ć0,60 ÊáëáìÜñéá, ñïäÝëåò, ðáíÝ, êáôåøõãìÝíá 0,20Ć0,50 áðåõèåßáò ðÜíù óôïí ò ðåñéóôñåöüìåíï äß ü äßóêï Óïëïìüò óå æýìç óöïëéÜôáò, êáôåøõãìÝíïò 0,15Ć0,60 ×ïéñéíï
 • Страница 54 из 201
  ÏìÜäá ðñïãñáììÜôùí Ðñüãñáììá Ðåñéï÷Þ âÜñïõò óå êéëÜ ÅîáñôÞìáôá ÎåðÜãùìá ã ì Øùìß, êáôåøõãìÝíï 0,20Ć1,00 ÃëõêÜ, óôåãíÜ, êáôåøõãìÝíá 0,20Ć1,00 ñç÷ ñç÷ü óêåýïò, ÷ ìç Þ ò ÷áìçëÞ ó÷Üñá Ü ÃëõêÜ æïõìåñÜ, êáôåøõãìÝíá 0,20Ć1,00 ÊéìÜò, êáôåøõãìÝíïò 0,30Ć1,00 ×ïéñéíü êñÝáò, êáôåøõãìÝíï 0,50Ć2,00 Âïäéíü êñÝáò,
 • Страница 55 из 201
  ÅðéëÝîôå ìßá áðü ôéò Ýîé èÝóåéò áðïèÞêåõóçò êáé ñõèìßóôå. ÁðïèÞêåõóç Memory ÈÝóç áðïèÞêåõóçò 3 360 W, 7 ëåðôÜ, Ãêñéë, åëáöñÜ. ÐáñÜäåéãìá: M M ÑÕÈÌÉÓÇ MEMORY 360 1 h 360 360 h 3 min sec kg P 2. M M 3 min sec kg P 1. ÑÕÈÌÉÓÇ MEMORY M h min sec kg P 3. 2x 900 600 360 Memory "M". Ôï 1 åìöáíßæåôáé ãéá
 • Страница 56 из 201
  M ÃÊÑÉË ÅËÁÖÑÁ 360 360 3 h P 7. min sec kg 8. P 7. Ìå ôï äéáêüðôç åðéëïãÞò ëåéôïõñãßáò ñõèìßóôå ôï ãêñéë "ÅËÁÖÑÁ". ÁÐÏÈÇÊÅÕÔÇÊÅ M 8. ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï Memory "M", ç þñá åìöáíßæåôáé îáíÜ. Ïé ñõèìßóåéò áðïèçêåýïíôáé. Ìðïñåßôå åðßóçò íá áðïèçêåýóåôå ôï Memory êáé óõã÷ñüíùò íá îåêéíÞóåôå. Ãéá áõôü ìçí
 • Страница 57 из 201
  Åêêßíçóç Memory Ôéò áðïèçêåõìÝíåò ñõèìßóåéò ãéá ôá öáãçôÜ óáò ìðïñåßôå íá ôéò áíáêáëÝóåôå ðïëý åýêïëá. ÔïðïèåôÞóôå ôï öáãçôü ìÝóá óôï öïýñíï. M ÑÕÈÌÉÓÇ MEMORY P 1. ÃÊÑÉË ÅËÁÖÑÁ 360 1 h M ÃÊÑÉË ÅËÁÖÑÁ 3 min sec kg M M 360 h P 2. M 3 min sec kg 2x h P Memory "M". Ôï 1 åìöáíßæåôáé ãéá ôç èÝóç
 • Страница 58 из 201
  ÁóöÜëåéá ðáéäéþí Ãéá íá ìçí åíåñãïðïéÞóïõí áèÝëçôá ôá ðáéäéÜ ôï öïýñíï, Ý÷åé ï öïýñíïò ìéá áóöÜëåéá ðáéäéþí. Êëåßäùìá ôïõ öïýñíïõ ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï "Stop" ãéá ôÝóóåñá äåõôåñüëåðôá. Óôçí Ýíäåéîç êåéìÝíïõ åìöáíßæåôáé "ÁÓÖÁËÅÉÁ ÐÁÉÄÉÙÍ". ¼ëåò ïé ëåéôïõñãßåò åßíáé ìðëïêáñéóìÝíåò. Îåêëåßäùìá ÐáôÞóôå ôï
 • Страница 59 из 201
  ÓõóêåõÝò áðü áíïîåßäùôï ÷Üëõâá Áðïìáêñýíåôå ðÜíôïôå áìÝóùò ôïõò ëåêÝäåò áðü Üëáôá áóâåóôßïõ, ëßðïò, êïñí öëÜïõñ êáé áóðñÜäé áõãïý. ÊÜôù áð' áõôïýò ôïõò ëåêÝäåò ìðïñåß íá äçìéïõñãçèåß äéÜâñùóç. Óöïõããßóôå ôçí ìðñïóôéíÞ ðëåõñÜ ìå íåñü êáé ëßãï õãñü êáèáñéóìïý ðéÜôùí. Óôåãíþóôå ôçí ì' Ýíá ìáëáêü ðáíß.
 • Страница 60 из 201
  Õðüäåéîç ÅîáñôÞìáôá Ðåñéóôñåöüìåíïò äßóêïò ¼ôáí áíïßîåôå ôï öïýñíï, áíÜâåé ç ëÜìðá ôïõ öïýñíïõ ãéá 10 ëåðÜ. ÌïõëéÜóôå ôá åîáñôÞìáôá áìÝóùò ìåôÜ ôç ÷ñÞóç óå õãñü êáèáñéóìïý ðéÜôùí. ÌåôÜ ìðïñïýí íá áðïìáêñõíèïýí ôá êáôÜëïéðá ôùí ñýðùí ðïëý åýêïëá ìå ìéá âïýñôóá Þ ì' Ýíá óöïõããÜñé ôùí ðéÜôùí. Ôéò
 • Страница 61 из 201
  ÂëÜâç ÐéèáíÞ áéôßá Õðïäåßîåéò/Áíôéìåôþðéóç ÌåôÜ ôç ñýèìéóç äåí ðáôÞèçêå ôï ðëÞêôñï åêêßíçóçò "Start". ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï åêêßíçóçò "Start" Þ áêõñþóôå ôç ñýèìéóç ìå ôï ðëÞêôñï "Stop". Ç ðüñôá äåí åßíáé åíôåëþò êëåéóôÞ. ÅëÝãîôå, áí Ý÷ïõí ìáãêþóåé õðïëåßììáôá öáãçôïý Þ êÜðïéï îÝíï óþìá óôçí ðüñôá. Ôï
 • Страница 62 из 201
  Ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò Õðïäåßîåéò áðüóõñóçò Ç óõóêåõáóßá ðñïóôáôåýåé ôçí êáéíïýñãéá óáò óõóêåõÞ êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ ìÝ÷ñé ôï óðßôé óáò. ¼ëá ôá ÷ñçóéìïðïéïýìåíá õëéêÜ óõóêåõáóßáò åßíáé áâëáâÞ ãéá ôï ðåñéâÜëëïí êáé ìðïñïýí íá îáíá÷ñçóéìïðïéçèïýí. Ðáñáêáëïýìå íá óõíôåëÝóåôå êé åóåßò óôçí ðñïóôáóßá
 • Страница 63 из 201
  Õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç óõóêåõÞ óáò ÷ñåéÜæåôáé åðéóêåõÞ, âñßóêåôáé óôç äéÜèåóÞ óáò ç õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò. Ç äéåýèõíóç êáé ôï ôçëÝöùíï ôçò ðëçóéÝóôåñçò õðçñåóßáò ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí âñßóêïíôáé óôïí ôçëåöùíéêü êáôÜëïãï. Åðßóçò êáé
 • Страница 64 из 201
  Áêñõëáìßäç óå ôñüöéìá Áõôü ôïí êáéñü óõæçôåßôáé áðü åéäéêïýò, ðüóï âëáâåñÞ ìðïñåß íá åßíáé ç áêñõëáìßäç óôá ôñüöéìá. Ìå âÜóç ôá ðñüóöáôá áðïôåëÝóìáôá åñåõíþí, ðñïåôïéìÜóáìå ãéá åóÜò áõôÝò ôï ôï åíçìåñùôéêü öõëëÜäéï. Ìå ðïéüí ôñüðï ðáñÜãåôáé ç áêñõëáìßäç; Ç áêñõëáìßäç äå äçìéïõñãåßôáé óôá ôñüöéìá
 • Страница 65 из 201
  ÊïõëïõñÜêéá: Ñõèìßæåôå óôçí åðÜíù êáé êÜôù èÝñìáíóç ôç èåñìïêñáóßá ôï ðïëý óôïõò 190 ºC, óôçí êõêëïöïñßá èåñìïý áÝñá ôï ðïëý óôïõò 170 ºC. Ôï áõãü Þ ï êñüêïò ôïõ áõãïý óôç óõíôáãÞ âïçèïýí íá ìåéùèåß ç ðáñáãùãÞ áêñõëáìßäçò. Áðëþóôå üóï ôï äõíáôüí ðéï ïìïéüìïñöá êáé óå ìßá óôñþóç ôéò ðáôÜôåò öïýñíïõ
 • Страница 66 из 201
  Ìáãåßñåìá óõíäõáóìÝíï ìå ìéêñïêýìáôá Öáãçôü Éó÷ýò ìéêñïêõìÜôùí W, äéÜñêåéá óå ëåðôÜ Ôñüðïò øçóßìáôïò ÈåñìïêĆ ñáóßá ºC Õðïäåßîåéò ÐáôÜôåò ïãêñáôÝí 360 W, 35Ć40 Èåñìüò áÝñáò 140 ÔïðïèåôÞóôå ôç öüñìá ðõñÝî Ø 22 cm ðÜíù óôç ÷áìçëÞ ó÷Üñá. ÃëõêÜ 180 W, 20 ÅðÜíù/ êÜôù èÝñìáíóç 160 ÔïðïèåôÞóôå ôç öüñìá
 • Страница 67 из 201
  Ìáãåéñéêü óêåýïò êáé õðïäåßîåéò Ãëõêü ôïõ ôáøéïý (ëáìáñßíáò) ×áìçëü ôáøß ãëõêïý ìå ìáãéÜ Ø 30 cm ðÜíù óôç ÷áìçëÞ ó÷Üñá Ìçëüðéôá Ôñüðïò øçóßìáôïò Èåñìïêñáóßá ºC ÄéÜñêåéá øçóßìáôïò, ëåðôÜ ÅðÜíù/ êÜôù èÝñìáíóç 170Ć190 30Ć40 150Ć170 60Ć75 Ôóßãêéíç öüñìá ìå óïýóôá Èåñìüò Ø 20 cm áðåõèåßáò ðÜíù áÝñáò
 • Страница 68 из 201
  Bu fžržn ile yemek piåirmekten çok zevk alacaksžnžz. Bu cihazžn sunmuå olduu teknik avantajlardan tamamen faydaĆ lanabilmek için, kullanma kžlavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. Kullanma kžlavuzunun baåžnda, güvenlik konularž ile ilgili önemli bilgiler verilmektedir. Bu bölümden sonraki kžsžmda,
 • Страница 69 из 201
  Žçindekiler Yeni cihazž kurmadan evvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Kurulmasž ve elektrie balanmasž . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Dikkat etmeniz gereken hususlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 70 из 201
  Žçindekiler Et, tavuk, balžk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Tabak ve çanaklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Kžzartma hakkžnda bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Izgara yapma
 • Страница 71 из 201
  Yeni cihazž kurmadan evvel Önemli güvenlik bilgi ve uyaržlarž Yeni cihazž kullanmaya baålamadan evvel, lütfen kullanma kžlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanma kžlavuzunda, cihazžn kullanžmž ve bakžmž hakkžnda önemli bilgiler yer almaktadžr. q Kullanma ve tesisat talimatlaržnž özenle saklayžnžz.
 • Страница 72 из 201
  q Birden fazla elektrik fiåinin takžlabilecei soketler, soket düzenleri ve uzatma kablolarž kullanžlmasž yasaktžr. Aåžrž yüklenme halinde yangžn tehlikesi söz konusudur. Dikkat etmeniz gereken hususlar Güvenlik bilgileri q Bu cihaz, elektronik cihazlar için geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine
 • Страница 73 из 201
  q Mikrodalga fonksiyonunu sadece fžržnda yemek varken çalžåtžržnžz. Žçinde yemek yokken çalžåtžržlžrsa, cihazda aåžrž yüklenme söz konusu olabilir. Çok kžsa süreli bir tabak-çanak testi yapžlmasž mümkündür ama istisna bir durumdur (tabak-çanaklar ile ilgili bilgilere bkz.). q Isžtma ve piåirme
 • Страница 74 из 201
  q Yanma tehlikesi! Sžvž maddeleri žsžtžrken, kaynama gecikmesi (ani kaynama) olmasžnž önlemek için, kabžn içine daima bir kahve ka垝ž koyunuz. Kaynama gecikmesinde, kaynama sžcaklžžna eriåildii halde, normal bir kaynamada gözlenilen fokurdama ve sžvžnžn içinde hava kabarcžklaržnžn yükselmesi
 • Страница 75 из 201
  q Salam veya kalžn kabuklu gžda maddelerinde (örnein elma, domates, patates, sosis vs.) kabuun patlama ihtimali söz konusudur. Bu gibi besinleri žsžtmaya baålamadan önce, kabuklaržnž deliniz. q Baharat türünden åifalž ot, meyve veya mantar kuruĆ tacažnžz zaman veya az miktarda su ihtiva eden
 • Страница 76 из 201
  Kumanda bölümü Düz yazž göstergesi Düz metin göstergesi 7 dilde mümkündür. Ć Seçilen žsžtma åeklini ve sžcaklžž veya kademeyi gösterir Ć Program otomatiinin yemeklerini gösterir Ć Ayarlama hakkžnda bilgi verir Saat tuåu Memory tuåu M P Isžtma kontrolü Isžnma kontrolü žsž artžåžnž göstermektedir.
 • Страница 77 из 201
  Döner düme Saati, süreyi ve program otomatii için kullanžlan ažrlžž ayarlamak için. Mikrodalga güçleri göstergesi 900 900 180 600 600 180 Stop Start 90 360 360 90 Mikrodalga güçlerine ait tuålar Stop tuåu Start tuåu 900 Watt 600 Watt 360 Watt 180 Watt 90 Watt 77
 • Страница 78 из 201
  Gömülebilir åalterler Fonksiyon ayar dümesi ve döner düme her pozisyonda cihazžn içine gömülebilirler. Bu dümeleri džåarž çžkarmak ve içeri gömmek için üzerine basmanžz gerekiyor. Dümeleri saa veya sola çevirebilirsiniz. Isžtma åekilleri Fžržn için farklž žsžtma åekillerini kullanma olanažna
 • Страница 79 из 201
  Hžzlž piåirme Üstten ve alttan žsžtmaya ek olarak, bir halojen lamba ve bir kuvars žzgara žsžtžcžsž çalžåžr. Gereken žsž çok çabuk kullanžma hazžr olur. Besinler youn ve hžzlž bir åekilde kžzaržr. Youn žsž özellikle yassž, derin dondurulmuå hazžr yemekler için uygundur örn. sebze burger. Bu
 • Страница 80 из 201
  Döner tabaž, fžržn kžsmžnžn iç tabanžn ortasžndaki tahrik sistemi üzerine yerleåtiriniz. Döner tabažn yerine tam olarak oturmasžna dikkat ediniz. Döner tabak her žsžtma türünde dönmelidir. Bu, iyi bir piåirme sonucu elde edilebilmesi için gereklidir. Döner tabak sola veya saa dönebilir. Alçak
 • Страница 81 из 201
  Bilgi q Halojen lamba ve kuvars žzgara žsžtžcžsž, her gerektiinde otomatik olarak açžlžr ve kapanžr. q Cihaz bir soutma fanž ile donatžlmžåtžr. Fžržn kapatžlmžå olsa da, fan çalžåmaya devam edebilir. Fan çalžåtžž sürece, bu durum düz metin göstergesinde gösterilir. q Kapžnžn camžnda, cihazžn iç
 • Страница 82 из 201
  Dil ayarlanmasž Yeni cihazžnž, Almanca düz metin göstergesine sahiptir. 7 farklž dil arasžnda seçim yapabilirsiniz. Sprache deutsch Sprache deutsch 360 pm 360 M1 M2 pm min sec kg h P 1. M 1. Memory "M" tuåuna 4 saniye boyunca, göstergenin ilk satžržnda "Sprache" ve ikinci satžržnda "deutsch"
 • Страница 83 из 201
  Fžržn kapandžž zaman, bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesinin süresini deiåtirebilirsiniz. Sinyal süresi uzun = 30 sinyal sesi Sinyal süresi kžsa = 3 sinyal sesi Sinyal sesi süresinin ayarlanmasž Lisan Türkçe Sinyal sesi süresi uzun 360 pm M1 M2 h pm min sec kg P 1. M1 M2 h P 2. M 1. "M" bellek
 • Страница 84 из 201
  Fžržn kapandžž zaman, bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesi åiddeti ortayž deiåtirebilirsiniz. Sinyal sesi åiddeti = ses Sinyal sesi åiddeti = yüksek ses Sinyal sesi åiddetinin ayarlanmasž Sinyal sesi åiddeti orta Lisan Türkçe 360 pm M1 M2 h pm min sec kg P 1. M1 M2 h P 2. M 1. Memory "M" tuåunda
 • Страница 85 из 201
  Žlk kez kullanmaya baålamadan önce Yeni cihaz kokusunu gidermek için, içi boå ve kapžsž kapalž olan cihazž 10 dakika žsžtžnžz. Piåirme bölümünün žsžtžlmasž Youn kademesi Youn kademesi Youn kademesi 250 250 250 360 1. P 2. 360 3. Stop Start 1. Fonksiyon seçme dümesini saa doru, youn
 • Страница 86 из 201
  Saatin (güncel zamanžn) ayarlanmasž Cihaz elektrie balandžktan sonra veya elektrik kesilmesinden sonra, saat göstergesinde üç sžfžr yanar. Saati (güncel zamanž) ayarlayžnžz. Saatin ayarlanmasž Saatin gösterg. silin. Saatin ayarlanmasž Saatin gösterg. silin. pm M1 M2 h P 1. pm min sec kg M1 M2 h P
 • Страница 87 из 201
  Saatin (güncel zamanžn) göstergede gösterilmesi Saat görüntüsünü tekrar açmak istiyorsanžz, åu iålemi yapžnžz: Saatin ayarlanmasž Saatin gösterg.alžn. 360 pm h P 1. 360 M1 M2 min sec kg M 1. Saat tuåuna j basžnžz. pm M1 M2 h P 2. min sec kg M 2. Saat tuåuna j basžnžz. Saat (güncel zaman) göstergede
 • Страница 88 из 201
  Mikrodalga Mikrodalga fonksiyonunu solo, yani tek baåžna veya herhangi bir baåka žsžtma åekli ile birlikte kullanabilirsiniz. Mikrodalga fonksiyonunu hemen deneyiniz. Örnein çayžnžz için bir fincan su žsžtžnžz veya kaynatžnžz. Kenarlarž altžn veya gümüå dekorlu olmayan büyük bir fincan alžnžz ve
 • Страница 89 из 201
  Mutfak takžmžnžzžn mikrodalgalar için elveriåli olup olmadžžndan emin deilseniz, åu testi yapžnžz: Azami güç pozisyonunu ayarlayžnžz ve boå bir tabaž ½ 1 dakika kadar bir süre cihaza koyunuz. Bu süre zarfžnda ara sžra tabažn sžcaklžžnž kontrol ediniz. Tabažn souk veya çok az (elle
 • Страница 90 из 201
  Ayarladžžnžz süre sona erince bir sinyal sesi duyulur. Göstergenin ilk satžržnda "Son" ve ikinci satžržnda "Cihaz soutmada". Fžržn kapžsžnž açtžžnžzda veya stop dümesine bastžžnzda "Son" göstergesi sönmektedir. Birkaç mikrodalga gücünün peå peåe ayarlanmasž Madde 1 ve 2'de tarif edildii
 • Страница 91 из 201
  Tablolarda çok kez geniå bir süre (iki deer arasžnda kalan bir süre åeklinde) bildirilmiåtir. Önce kžsa süreyi ayarlayžnžz ve gerekirse sonra bu süreyi uzatžnžz. Sizin bildiiniz veya kullandžžnžz miktarlar tablolarda bildirilen miktarlardan farklž olabilir. Bu hususda åu formül sizin iåinizi
 • Страница 92 из 201
  Miktar Mikrodalga gücü, Watt Dakika türünden süre Bilgiler Kžyma, karžåžk 200 g 500 g 800 g 90 W, 15 dk. 180 W, 10 dk. + 90 W, 10Ć15 dk. 180 W, 15 dk. + 90 W, 15Ć20 dk. Mümkün olduu kadar yassž åekilde dondurunuz. Ara sžra birkaç kez çeviriniz ve buzu çözülmüå olan etleri çžkaržnžz. Kümes
 • Страница 93 из 201
  Derin dondurulmuå yemeklerin buzunun çözülmesi, žsžtžlmasž veya piåirilmesi q Hazžr yemei ambalajžndan çžkaržnžz. Mikrodalga fžržna dayanžklž bir kab içinde daha çabuk ve daha muntazam žsžnžr. Aynž kab içinde olan farklž yemekler farklž derecede ve farklž sürelerde žsžnabilir. q Yassž yemekler,
 • Страница 94 из 201
  Miktar Ispanak püresi Mikrodalga gücü, Watt Zaman (süre), dakika Bilgiler 450 g 600 W, 11 Ć 16 Su ilave etmeden piåiriniz. Yemeklerin žsžtžlmasž q Hazžr yemei ambalajžndan çžkaržnžz. Mikrodalga fžržna dayanžklž bir kab içinde daha çabuk ve daha muntazam žsžnžr. Aynž kab içinde olan farklž yemekler
 • Страница 95 из 201
  Miktar Watt türünden mikrodalga gücü, dakika türünden süre Bilgiler Bebek mamasž, örn. biberon içinde süt 50 ml 100 ml 200 ml 360 W, ½ 360 W, ½ Ć 1 600 W, 1 Ć 2 Emziksiz ve kapaksžz. Isžttžktan sonra daima iyice çalkalayžnžz. Sžcaklžž kesinlikle kontrol ediniz! Çorba, 1 tas 2 tas 200 g 400 g 600
 • Страница 96 из 201
  Miktar Mikrodalga gücü, W Zaman (süre), dakika Bilgiler 250 g 500 g 750 g 600 W, 8 Ć 10 diak. 600 W, 12 Ć 15 diak. 600 W, 15 Ć 22 diak. örn. Pirinç pilavž 125 g 250 g 600 W, 4 Ć6 diak. + 180 W, 12 Ć 15 diak. 600 W, 6 Ć8 diak. + 180 W, 15 Ć 18 diak. Patatesleri aynž büyüklükte parçalar halinde
 • Страница 97 из 201
  Buz çözme iåleminden sonra, kümes hayvanžnžn veya etin džåž piåmeye balamžå, fakat ortasžnžn buzu henüz çözülmemiå. Bir dahaki sefer da düåük bir mikrodalga gücü ayarlayžnžz. Buzu çözülecek besini, miktar çok ise birkaç kez de çevirebilirsiniz. Fžržnžn ayarlanmasž Fonksiyon seçme dümesi ile bir
 • Страница 98 из 201
  Fžržnž åu åekilde ayarlayabilirsiniz Sžcak hava 160 ºC 1. Sžcak hava 160 ºC 2. P 1. Žstenilen žsžtma åeklini görününceye kadar, fonksiyon seçme dümesini saa çeviriniz. M 2. 9 tuåu ile ikinci satžra geçiniz. Sžcak hava Sžcak hava 200 200 pm M1 M2 h P 3. pm P P min sec kg 4. Stop 3. Fonksiyon seçme
 • Страница 99 из 201
  Start tuåuna basmayž unutmanžz durumunda göstergede 3 saniye boyunca "Start tuåuna bas." belirmektedir. Bir sinyal sesi duyulmaktadžr Silme Fžržn ototmatik olarak kapansžn Stop tuåuna iki kez basžnžz veya cihazžn kapžsžnž açžnžz ve stop tuåuna bir kez basžnžz. Ayarlama iålemini 1 - 3 maddelerinde
 • Страница 100 из 201
  Fžržnžn ve mikrodalga fonksiyonunun kombine ayarlanmasž Bu iåletme åeklinde, mikrodalga fonksiyonu ve bir žsžtma åekli aynž anda devrededir. 900 W performansžnž bir žsžtma türü ile kombine edemezsiniz. Göstergede "Mümkün deil" belirmektdir. Üç mikro dalga performansžna ve süresine kadar ancak
 • Страница 101 из 201
  Izgarl kuvvetli pm M1 M2 h P 4. Izgaral orta 360 pm min sec kg M M1 M2 h P 5. Izgaral orta 360 pm min sec kg P min sec kg 6. Stop 4. Tuåu ile 9 ikinci satžra 5. Fonksiyon seçim düzeneini saa çeviriniz ve geçiniz. žsžyž veya kademeyi deiåtiriniz. M1 M2 h P 360 Start 6. Start tuåuna basžnžz.
 • Страница 102 из 201
  Et, tavuk, balžk Tabak ve çanaklar Genel olarak, sžcaa dayanžklž ve mikrodalga fžržnlarda kullanžlmaya elveriåli olan her kabž kullanabilirsiniz. Metalden yapžlmžå dier kžzartma kablaržnž sadece mikrodalga fonksiyonunu kullanmadan kžzartma yapžlžnca kullanžnžz. Camdan kablarž fžržndan çžkaržnca
 • Страница 103 из 201
  Watt türünden mikrodalga gücü, dakika türünden süre Isžtma åekli Isž °C, Izgaral Bilgiler 360 W, 35Ć45 dak. Üstten/ Alttan žsžtma 170Ć180 Alçak tel žzgara üzerinde, üstü açžk kab. Sonunda 10 dakika bekletiniz. Yalž domuz eti* -, 80Ć100 dak. yakl. 1000 g örn. omuz Sžcak hava 160Ć180 Alçak tel
 • Страница 104 из 201
  Watt türünden mikrodalga gücü, dakika türünden süre Balžk, grantine edilmiå yakl. 500 g * Isžtma åekli Isž °C, Izgaral Bilgiler 600 W, 10Ć15 dak. Izgaral kuvvetli Alçak tel žzgara üzerinde, üstü açžk kab. Derin dondurulmuå balžžn buzu önce çözülmelidir. Eer domuz eti piåirecekseniz, etin ya
 • Страница 105 из 201
  Kžzartma tablosu Tabloda bildirilen süreler, besinlerin souk fžržna sürülmesi durumu için geçerlidir. Sžcaklžk ve žzagara yapma süresi, besinin durumuna ve miktaržna balždžr. Bu yüzden tablolarda tek bir deer deil de, iki deer arasžnda kalan bir deer bildirilmiåtir. Önce kžsa süreyi
 • Страница 106 из 201
  Kžzartma güzel görünüyor ama kabžn içindeki sos yandž veya dibi tuttu. Bir dahaki sefer daha küçük bir kžzartma kabž kullanžnžz veya biraz daha fazla su ilave ediniz. Kžzartma güzel görünüyor ama kabžn içindeki sosun rengi çok açžk ve sulu. Bir dahaki sefer daha büyük bir kžzartma kabž kullanžnžz
 • Страница 107 из 201
  Tabloda bildirilen süreler, besinlerin souk fžržna sürülmesi durumu için geçerlidir. Tablolar Sžcaklžk ve piåirme süresi, hamurun durumuna (türü / kžvamž) ve miktaržna balždžr. Bu yüzden tablolarda tek bir deer deil de, iki deer arasžnda kalan bir deer verilmiåtir (örnein 10 - 15 dk.). Önce
 • Страница 108 из 201
  Pasta Tabak ve çanaklar Isžtma åekli Isž °C Süre, dakika Pandispanya pastasž Açžlabilir kalžp Üstten / Alttan žsžtma 150Ć170 25Ć35 Kuru malzemeli pasta (basit hamur) Pasta tepsisi Üstten / Alttan žsžtma 170Ć190 30Ć40 Sulu malzemeli pasta, örn. elmalž serpme kžtžrlž mayalž hamur Pasta tepsisi Üstten
 • Страница 109 из 201
  Pasta piåirmek için yararlž bilgiler Kendi tarifenize göre piåirmek istiyorsunuz. Piåirme tablolaržndaki benzeri kek ve pastalara göre piåiĆ riniz. Basit düz kekin iyice piåip piåmediini åu åekilde tespit edebilirsiniz. Bildirilen piåme süresinin dolmasžna 10 dakika kala, bir kürdanž veya benzeri
 • Страница 110 из 201
  Kendi termometreniz ile fžržnžn sžcaklžžnž ölçtünüz ve farklžlžklar, daha dorusu ayara göre sapmalar tespit ettiniz. Fžržn sžcaklžž, üretici tarafžndan test için kullanžlan bir tel žzgara kullanžlarak, fžržnžn tam ortasžnda ve belli bir süre sonra ölçülür. Ölçülen bu deer açžsžndan, her tabakĆ
 • Страница 111 из 201
  Yemek Tabak ve çanaklar MikroĆ dalga, Watt Süre, Isžtma dakika åekli Isž ºC Çi malzemelerle yakl. yapžlan baharatlž 1100 g sufleler (örn. patates graten) yassž sufle kabž 600 W 25Ć35 Sžcak hava 180Ć190 Döåenmiå tostun* üstten kžzartžlmasž alçak tel žzgara Üzerine konulan malzem elere göre: yakl.
 • Страница 112 из 201
  Pizza, piåirme yap. Pizza, piåirme yap. kalžn tab., dondurulm. kalžn tab., dondurulm. 360 pm M1 M2 h pm min sec P M1 M2 h kg min sec kg P 4. 5. Stop 4. Çevirmeli düme ile ažrlžž ayarlayžnžz. Start 5. Start tuåuna basžnžz. Süre göstergede görünür. Ayarladžžnžz süre sona erince Fžržn kapanžr. Bir
 • Страница 113 из 201
  Silme Stop tuåuna iki kez basžnžz veya cihazžn kapžsžnž açžnžz ve stop tuåuna bir kez basžnžz. Bilgiler q Arasžnda ayarlanmžå ažrlžž örenmek istiyorsanžz "M" tuåuna basžnžz. Ažrlžk ve piåirme sonucu için gösterge 3 saniye için belirmektedir. q Süre deiåtirilememektedir. q Gerekmesi durumunda
 • Страница 114 из 201
  Kümes hayvanlarž Tavuklarž yüksek, açžk tencerede piåiriniz. Tavuklarž önce göüs taraflarž altta kalacak biçimde piåiriniz. Tavuu C piåirme süresinden sonra çeviriniz (Sinyal). Hindi gösünü kapaklž tencerede piåriniz. Ažrlžžn %10'u kadar su katžnžz. Çevirmeye gerek yoktur. Marine, donmuå tavuk
 • Страница 115 из 201
  Tahžl türü be miktaržna göre 2 ila 15 dakika sonra bir sinyal sesi duyulmaktadžr. Göstergede “Lütfen karžåtžržn”. Tahžlž prgram bitiminden yakl. 10 dakika dinlenmeye bžrakžnžz. Yassž bir kab kullanžnžz, örn. cam veya porselen tabak. Besini tabažn içine koyunuz. Besini mümkün olduu kadar yassž bir
 • Страница 116 из 201
  Program grubu Programž Ažrlžk alanž kg olarak Aksesuarlar Patetes , ürünleri, dondurulmuå Patates kžzartmasž, kalžn, dondurulmuå 0,20 Ć 0,75 Dorudan döner tabak üzernide Patetes kžzartmasž, ince, dondurulmuå 0,20 Ć 0,75 Rende kžzartma patateå, dondurulmuå 0,20 Ć 0,85 Kroket, dondurulmuå 0,20 Ć
 • Страница 117 из 201
  Program grubu Programž Ažrlžk alanž kg olarak Aksesuarlar Et Koyun budu, taze 0,80 Ć 1,80 Kuzu budu az kžzarmžå, taze 0,80 Ć 1,50 Yüksek kap, kapaksžz, p p Alçak Al k žzgara Rozbif, taze 0,80 Ć 1,80 Sžžr kžzartmaåž, taze 0,50 Ć 2,00 Dana kžzartmaåž, taze 0,50 Ć 2,00 Tavuk, taze 0,80 Ć 1,80 Yüksek
 • Страница 118 из 201
  Memory Memory fonksiyonu ile, kendinize özgü programlar oluåturabilirsiniz. Bu fonksiyon ile altž farklž yemee ait ayarlarž cihazžn belleine kaydedip, istediiniz zaman kullanabilirsiniz. Eer belli bir yemek için farklž ayarlar gerekiyorsa veya belli bir yemei çok sžk hazžrlžyorsanžz, Memory
 • Страница 119 из 201
  M 360 Izgaral kuvvetli M 3 min sec kg P h P 4. 5. Izgaral zayžf P M 6. Tuåu ile 9 ikinci satžra geçiniz. 360 3 7. min sec kg Kaydedildi 360 h h P 6. dümesi ile žzgara fonksiyonunu ayarlayžnžz. 7 dakika ayarlayžnžz. 360 3 min sec kg P 5. Fonksiyon seçme 4. Döner düme ile P Izgaral kuvvetli M 3 h M
 • Страница 120 из 201
  Yemekleriniz için bellee kaydedilmiå olan ayarlarž çok basit bir åekilde seçebilirsiniz. Memory start Yemei fžržna veriniz. M M Izgaral Memory ayarlanmasž 360 1 h P 1. 360 zayžf h P 2. M 3 min sec kg 2x h P 2. Žstediiniz bellek alanž görüntülenene kadar Memory "M" tuåuna basžnžz. min sec kg 3.
 • Страница 121 из 201
  Çocuk emniyeti Çocuklaržn fžržnž yanlžålžkla açmamalarž için bir çocuk emniyetine sahiptir. Fžržnžn bloke edilmesi Stop tuåuna dört saniye boyunca basžn.Açžk metin göstergesinde "Çocuk emniyeti" belirmektedir. Tüm fonksiyonlar bloke edilmiåtir. Blokajžn iptali Stop tuåuna yine dört saniye boyunca
 • Страница 122 из 201
  Havalandžrma kafesi Ǟkaržlžp temizlenebilmektedir. Havalandžrma kafesini kaldžržn. Yan taraftan çekip çžkartžn. Fžržn Soumuå olan cihazžn içini, piåirme iåleminden sonra nemli bir bez ile siliniz. Böylelikle etrafa sžçrayan damlalar ve kurumuå artžklar daha rahat temizlenir ve bir dahaki sefer
 • Страница 123 из 201
  Döner tabak Döner tabaž bulaåžk deterjanž ile temizleyiniz. Cihazžn iç tabanžndaki çukuru nemli bir bez ile siliniz. Döner tabažn tahrik ünitesi üzerinden cihazžn içine su akmamasžna dikkat ediniz. Döner tabaž tekrar taktžžnžz zaman, yerine tam olarak oturmasžna dikkat ediniz. Bir aržza halinde
 • Страница 124 из 201
  Aržza Muhtemel sebebi Bilgi / Giderilmesi Cihaz devrede deil. Göstergede bir süre gösteriliyor. Žstenmeden döner düme devreye sokuldu. Stop tuåuna basžnžz. Yemekler eskisinden daha yavaå žsžnžyorlar. Düåük mikro dalga gücü ayarlž. Daha yüksek bir mikro dalga gücü ayarlayžn. Cihaza koyduunuz
 • Страница 125 из 201
  Çevrenin Korunmasž Giderme Bilgileri Yeni cihazžnžz size getirilirken uygun bir ambalaj sayesinde korunmuåtur. Kullanžlmžå olan tüm ambalaj malzemeleri çevreyi kirletmeyen ve yeniden deerlendirilebilen türden malzemelerdir. Çevrenin korunmasžna siz de katkžda bulunuz ve ambalajlaržn çevreci bir
 • Страница 126 из 201
  Žlgili besinler hangileridir? Akrilamid, özellikle yüksek žsžlarda hazžrlanan tahžl ve patates ürünlerinde oluåur, örn. Patates cipsi, kžzarmžå patates, tost ekmei, sandöviç ekmei, ekmek, poaça hamurundan hazžrlanmžå hamur ürünleri (bisküvi, çörek v.s.). Ne yapabilirsiniz Genel olarak Piåirme,
 • Страница 127 из 201
  Yetkili Servis Eer cihazžnžzžn tamir edilmesi gerekiyorsa, yetkili servisimiz daima hizmetinizdedir. Size en yakžn yetkili servisin telefon numarasžnž ve adresini, kullanma kitap瞝žnda ya da yetkili servis kitap瞝žnda bulabilirsiniz. Bu kžlavuzda bildirilen yetkili servis merkezleri üzerinden
 • Страница 128 из 201
  Test yemekleri DIN 60705 normuna uygun Mikro dalga kombinasyon cihazlaržnžn kalitesi ve fonksiyonu kontrol enstitüleri tarafžndan bu yemekler yarždmž ile kontrol edilmektedir. Mikrodalga fonksiyonu ile buz çözülmesi Yemek Watt türünden mikrodalga gücü, dakika türünden süre Bilgiler Et 180 W, 7 + 90
 • Страница 129 из 201
  Test yemekleri DIN 44547 ve EN 60350 standartlaržna istinaden Mikro dalga kombinasyon cihazlaržnžn kalitesi ve fonksiyonu kontrol enstitüleri tarafžndan bu yemekler yarždmž ile kontrol edilmektedir. Hamur iåleri piåirilmesi Tablo, besinlerin souk fžržna sürülmesi durumu için geçerlidir. Tabaklar /
 • Страница 130 из 201
  ¥på¨o¹o­æe¸åe ÿåóå c ÿo¯oó¿÷ ¸aòe¨o ªºxo­o¨o ò®aía ªoc¹a­å¹ a¯ ¢oæ¿òoe ºªo­oæ¿c¹­åe. ©æø ¹o¨o ñ¹o¢¾ åcÿo濵o­a¹¿ ­ce ¹ex¸åñec®åe ÿpe寺óec¹­a ÿpå¢opa, ÿpoñ¹å¹e Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå.  ¸añaæe Pº®o­oªc¹­a ÿpå­eªe¸¾ ¸e®o¹op¾e ­a²¸¾e ÿpa­åæa ¹ex¸å®å ¢eµoÿac¸oc¹å. ©aæee ¾ ÿoªpo¢¸o ÿoµ¸a®o¯å¹ec¿
 • Страница 131 из 201
  Coªep²a¸åe ¥epeª ÿoª®æ÷ñe¸åe¯ ¸o­o¼ ÿæå¹¾ . . . . . . . . . . . . 135 šc¹a¸o­®a å ÿoª®æ÷ñe¸åe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Ha ñ¹o cæeªºe¹ o¢pa¹å¹¿ ­¸å¯a¸åe . . . . . . . . . . . . 136 ¥pa­åæa ¹ex¸å®å ¢eµoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 ¥pa­åæa ¹ex¸å®å
 • Страница 132 из 201
  Coªep²a¸åe øco, ÿ¹åýa, p¾¢a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 ¥ocºªa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo ²ape¸å÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo ²ape¸å÷ ­ ¨påæe . . . .
 • Страница 133 из 201
  ¥epeª ÿoª®æ÷ñe¸åe¯ ¸o­o¼ ÿæå¹¾ a²¸¾e y®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å ¥pe²ªe, ñe¯ ¸aña¹¿ ÿo濵o­a¹¿cø ÿæå¹o¼, ÿpoñå¹a¼¹e, ÿo²a溼c¹a, ­¸å¯a¹e濸o ªa¸¸¾e ÿpa­åæa ÿo濵o­a¸åø, ­ ®o¹op¾x coªep²å¹cø ­a²¸aø å¸íop¯aýåø ÿo ÿpa­å濸o¯º ÿo濵o­a¸å÷ å ºxoªº µa ÿæå¹o¼. q Xpa¸å¹e ÿpa­åæa ÿo濵o­a¸åø å
 • Страница 134 из 201
  q ¥epe¸oc poµe¹®å åæå µa¯e¸a ce¹e­o¨o ÿpo­oªa ªo沸¾ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o ®­aæåíåýåpo­a¸¸¾¯ õæe®¹på®o¯. Ecæå ÿocæe ºc¹a¸o­®å ÿeñå ªo ò¹eÿce濸o¼ ­åæ®å ¸e­oµ¯o²¸o ¢ºªe¹ ªo¢pa¹¿cø, ¹o ÿpå ºc¹a¸o­®e cæeªºe¹ cªeæa¹¿ cÿeýåa濸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ªæø o¹®æ÷ñe¸åø ­cex ÿoæ÷co­ ¹a®, ñ¹o¢¾ pacc¹oø¸åe ¯e²ªº
 • Страница 135 из 201
  q å®po­o渾 ¯o²¸o ­®æ÷ña¹¿ ¹oæ¿®o ÿpå ¸aæåñåe ¢æ÷ªa ­ ªºxo­o¯ ò®aíº, ¹a® ®a® ­ ÿpo¹å­¸o¯ cæºñae ¯o²e¹ ­oµ¸å®¸º¹¿ ÿepe¨pºµ®a. Åc®æ÷ñe¸åe¯ ø­æøe¹cø ®pa¹®o­pe¯e¸¸aø ÿpo­ep®a ÿocºª¾ ¸a ÿpå¨oª¸oc¹¿ (c¯. š®aµa¸åø ÿo åcÿo濵o­a¸å÷ ÿocºª¾). q ¥o­epx¸oc¹¿ ¸a¨pe­a¹e濸¾x ÿpå¢opo­, ÿæå¹ å ÿeñe¼ ¸a¨pe­ae¹cø
 • Страница 136 из 201
  ¥pa­åæa ¹ex¸å®å ¢eµoÿac¸oc¹å ÿpå ÿo濵o­a¸åå ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñ¿÷ q He ­®æ÷ña¼¹e ¯å®po­o渾, ecæå ÿeñ¿ ÿºc¹a. q Paµo¨pe­a¼¹e ­ ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå ¹oæ¿®o ¢æ÷ªa å ¸aÿå¹®å. Æ÷¢oe ªpº¨oe åcÿo濵o­a¸åe ¯o²e¹ ¢¾¹¿ oÿac¸¾¯ åæå c¹a¹¿ ÿpåñå¸o¼ ÿo­pe²ªe¸åø. Haÿp., ®pºÿø¸¾e åæå µep¸o­¾e ÿoªºòeñ®å ÿpå
 • Страница 137 из 201
  q Hå®o¨ªa ¸e paµo¨pe­a¼¹e eªº ­ ¹ep¯oc¹a¹åñec®o¼ ºÿa®o­®e, ¹.®. ºÿa®o­®a ¯o²e¹ µa¨ope¹¿cø. Žpo¯e ¹o¨o, ­ ÿpoýecce paµo¨pe­a¸åø ¸eo¢xoªå¯o ¸a¢æ÷ªa¹¿ µa ÿpoªº®¹a¯å ­ e¯®oc¹øx åµ ÿæac¹¯acc¾, ¢º¯a¨å åæå ªpº¨åx æe¨®o­ocÿæa¯e¸ø÷óåxcø ¯a¹epåaæo­. ¦ep¯e¹åñ¸o µaÿaø¸¸aø ºÿa®o­®a ÿpå paµo¨pe­a¸åå ­ ¸e¼
 • Страница 138 из 201
  ¥a¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø ™e®c¹o­¾¼ ªåcÿæe¼ Ha ¹e®c¹o­o¯ ªåcÿæee ¸aªÿåcå ¯o¨º¹ o¹o¢pa²a¹¿cø ¸a 7 øµ¾®ax. Ć o¸å åæå Ć o¸å Ć o¸å å¸íop¯åpº÷¹ o ­¾¢pa¸¸o¯ ­åªe ¸a¨pe­a, ¹e¯ÿepa¹ºpe pe²å¯e ¨påæø å¸íop¯åpº÷¹ o ¢æ÷ªe ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ÿo ÿpo¨pa¯¯a¯ ÿoªc®aµ¾­a÷¹ a¯ ÿpa­å濸¾e ºc¹a¸o­®å Žo¸¹poæ¿ µa ¸a¨pe­o¯ Ž¸oÿ®a
 • Страница 139 из 201
  paóa÷óaøcø pºñ®a Ÿªå®a¹op ¯oó¸oc¹å ¯å®po­oæ¸ 900 900 180 600 600 ªæø ­¾c¹a­æe¸åø ­pe¯e¸å cº¹o®, ­eca ÿpoªº®¹o­ å ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹å ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¢æ÷ª ÿo ÿpo¨pa¯¯e. 180 Stop Start 90 360 360 90 Ž¸oÿ®å ­¾¢opa ¯oó¸oc¹å ¯å®po­oæ¸ Ž¸oÿ®a "C¹oÿ" Ž¸oÿ®a "¥ºc®" 900 ¹ 600 ¹ 360 ¹ 180 ¹ 90 ¹ 139
 • Страница 140 из 201
  š¹aÿæå­ae¯¾e ­¾®æ÷ña¹eæe¼ åª¾ ¸a¨pe­a Pºñ®a ­¾¢opa íy¸®ýå¼ å ­paóa÷óaøcø pyñ®a ¯o¨y¹ y¹aÿæå­a¹¿cø ­ æ÷¢o¯ ÿoæo²e¸åå. ©æø íå®cåpo­a¸åø å pacíå®cåpo­a¸åø ¸a²¯å¹e ¸a ­¾®æ÷ña¹eæ¿. ¾®æ÷ña¹eæå ¯o²¸o ­paóa¹¿ ­ÿpa­o å ­æe­o. ©ºxo­o¼ ò®aí ÿpeªoc¹a­æøe¹ ­ aòe pacÿopø²e¸åe ca¯¾e paµ¸oo¢paµ¸¾e ­åª¾ ¸a¨pe­a.
 • Страница 141 из 201
  C¹ºÿe¸¿ 帹e¸cå­¸oc¹å ¸a¨pe­a  ªoÿoæ¸e¸åe ® ­epx¸e¯º å ¸å²¸e¯º ²apº åcÿo濵ºe¹cø ¨aæo¨e¸o­aø æa¯ÿoñ®a å ®­apýe­¾¼ ¨påæ¿. ©ºxo­®a paµo¨pee¹cø oñe¸¿ ¢¾c¹po. ¥poªº®¹¾ xopoòo ÿoªpº¯ø¸ø¹cø. Ÿ¹e¸cå­¸¾¼ ¸a¨pe­ oco¢e¸¸o ÿoªxoªå¹ ªæø ÿæoc®åx ¨o¹o­¾x ¢æ÷ª ¨æº¢o®o¼ µa¯opoµ®å, ¸aÿpå¯ep, o­oó¸¾x ¢ºp¨epo­. O¸å
 • Страница 142 из 201
  ¥på¸aªæe²¸oc¹å paóa÷óaøcø ÿoªc¹a­®a ªæø paµ¯eóe¸åø peòe¹o®. ¡æ÷ªa, ªæø ®o¹op¾x ¹pe¢ºe¹cø oco¢e¸¸o ¯¸o¨o ¹eÿæa c¸åµº, ¾ ¯o²e¹e ¨o¹o­å¹¿ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ¸a ­paóa÷óe¼cø ÿoªc¹a­®e. O¸a ¯o²e¹ ­paóa¹¿cø ­ÿpa­o åæå ­æe­o. O¸a ºc¹o¼ñå­a ® paµpeµa¸å÷. ¾ ¯o²e¹e ¸apeµa¹¿ ÿåýýº ÿpø¯o ¸a ­paóa÷óe¼cø
 • Страница 143 из 201
  epx¸øø peòe¹®a ªæø ²ape¸åø ­ ¨påæe, ¸aÿp., c¹e¼®o­, ®oæ¢aco® åæå ¹oc¹o­. ¾ ¯o²e¹e åcÿo濵o­a¹¿ õ¹º peòe¹®º ¹a®²e ªæø paµ¯eóe¸åø, ¸aÿp., ÿæoc®åx íop¯ ªæø µaÿe®a¸®å. šc¹a¸o­å¹e peòe¹®º ¸a ­paóa÷óº÷cø ÿoªc¹a­®º. š®aµa¸åe q ©æø pe¨ºæåpo­®å ¹e¯ÿepa¹ºp¾ ¨aæo¨e¸o­aø æa¯ÿoñ®a å ®­apýe­¾¼ ¨påæ¿ ÿoc¹oø¸¸o
 • Страница 144 из 201
  ¡aµo­¾e ºc¹a¸o­®å aòa ¸o­aø ÿeñ¿ xpa¸å¹ ­ ÿa¯ø¹å ¸e®o¹op¾e ¢aµo­¾e ºc¹a¸o­®å, ®o¹op¾e ¾ ca¯å ¯o²e¹e 嵯e¸å¹¿. ¡aµo­aø ºc¹a¸o­®a ŵ¯e¸e¸åe ­ ŵ¸aña濸o øµ¾® ¸aªÿåce¼ ¹e®c¹o­o¨o ªåcÿæeø ¸e¯eý®å¼ ¾ ¯o²e¹e ­¾¢pa¹¿ æ÷¢o¼ åµ 7 paµæåñ¸¾x øµ¾®o­ ¥o åc¹eñe¸åå ­pe¯e¸å ÿpå¨o¹o­æe¸åø paµªac¹cø c娸aæ
 • Страница 145 из 201
  Ha ¹e®c¹o­¾¼ ªåcÿæe¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa coo¢óe¸åø ­¾­oªø¹cø ¸a ¸e¯eý®o¯ øµ¾®e. ¾ ¯o²e¹e ­¾¢pa¹¿ æ÷¢o¼ åµ 7 paµæåñ¸¾x øµ¾®o­. ¾¢op øµ¾®a Sprache deutsch pm Sprache deutsch 360 360 M1 M2 pm min sec kg h P 1. M 1. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º ÿa¯ø¹å "M" å ºªep²å­a¼¹e ee 4 ce®º¸ª¾, ÿo®a ­ ÿep­o¼ c¹poñ®e ¹e®c¹o­o¨o
 • Страница 146 из 201
  Žo¨ªa ªºxo­o¼ ò®aí ­¾®æ÷ñå¹cø, ¾ ºcæ¾òå¹e c娸aæ. ©æå¹e濸oc¹¿ c娸aæa ¯o²¸o 嵯e¸å¹¿. ©æ常¾¼ c娸aæ = 30 µ­º®o­¾x c娸aæo­ Žopo¹®å¼ c娸aæ = 3 µ­º®o­¾x c娸aæa Hac¹po¼®a ªæå¹e濸oc¹å c娸aæa ©ÆřEƟHOC™Ÿ CŦHAÆA سžŽ ©ÆÅHHžœ PšCCŽÅœ 360 pm M1 M2 pm min sec kg h P 1. M1 M2 h P 2. M 1. Ha²¯å¹e
 • Страница 147 из 201
  Žo¨ªa ªºxo­o¼ ò®aí ­¾®æ÷ñå¹cø, ¾ ºcæ¾òå¹e c娸aæ. Cpeª¸÷÷ ¨po¯®oc¹¿ c娸aæa ¯o²¸o 嵯e¸å¹¿. ¦po¯®oc¹¿ c娸aæa = ¯aæaø ¦po¯®oc¹¿ c娸aæa = ¢oæ¿òaø Hac¹po¼®a ¨po¯®oc¹å c娸aæa سžŽ ¦POŽOC™Ÿ CŦHAÆA PšCCŽÅœ pm CPE©HØØ ¦POMŽOCTŸ 360 M1 M2 pm min sec kg h P 1. M1 M2 h P 2. M 1. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º ÿa¯ø¹å
 • Страница 148 из 201
  ¥epeª ÿep­¾¯ åcÿo濵o­a¸åe¯ Ha¨pe­a¸åe ÿeñå ѹo¢¾ ºªaæ广 µaÿax ¸o­o¨o ÿpå¢opa, ¸a¨pe­a¼¹e µa®p¾¹º÷ ÿºc¹º÷ ÿeñ¿ ­ ¹eñe¸åe 10 ¯å¸. ՙECōžœ A¦PE ՙECōžœ A¦PE 250 250 ՙECōžœ A¦PE 250 360 1. P 2. 360 3. Stop Start 1. ¥o­ep¸å¹e pºñ®º ­¾¢opa íº¸®ýå¼ ­ÿpa­o ªo c¹ºÿe¸å 帹e¸cå­¸o¨o
 • Страница 149 из 201
  ¥ocæe ÿoª®æ÷ñe¸åø ÿpå¢opa åæå ÿocæe ­occ¹a¸o­æe¸åø ÿå¹a¸åø ¸a 帪å®a¹ope ­pe¯e¸å µa¨opa÷¹cø ¹på ¸ºæø. šc¹a¸o­®a ­pe¯e¸å šc¹a¸o­å¹e ¸º²¸oe ­pe¯ø. šC™AHOŽA PEEHÅ šC™AHOŽA PEEHÅ CŽPž™Ÿ PEØ CŽPž™Ÿ PEØ pm M1 M2 h P 1. pm min sec kg M1 M2 h P pm min sec kg P 2. M 3. 1. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º j
 • Страница 150 из 201
  ®æ÷ñe¸åe 帪å®aýåå ­pe¯e¸å Ecæå ¾ xo¹å¹e oÿø¹¿ ­®æ÷ñ广 帪å®aýå÷ ­pe¯e¸å, ¹o ªe¼c¹­º¼¹e cæeªº÷óå¯ o¢paµo¯: šC™AHOŽA PEEHÅ ¥OŽA³A™Ÿ PEØ 360 pm h P 1. 360 M1 M2 pm min sec kg M1 M2 h P 2. M min sec kg M 2. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º j ("Ñac¾"). 1. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º j ("Ñac¾"). Ha ªåcÿæee ÿoø­æøe¹cø
 • Страница 151 из 201
  3. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º "¥ºc®". Ñepeµ 1 ¯å¸ 30 c paµªac¹cø c娸aæ. oªa paµo¨pe¹a. ¥o®a ¾ ÿ¿e¹e ña¼, eóe paµ ÿpoñ¹å¹e, ÿo²a溼c¹a, ÿpa­åæa ¹ex¸å®å ¢eµoÿac¸oc¹å ­ ¸añaæe Pº®o­oªc¹­a ÿo õ®cÿæºa¹aýåå. Õ¹o oñe¸¿ ­a²¸o. ¥ocºªa Åcÿo濵º¼¹e ²apoÿpoñ¸º÷ ÿocºªº åµ c¹e®æa, c¹e®æo®epa¯å®å, íapíopa, ®epa¯å®å åæå
 • Страница 152 из 201
  900 ¹ 600 ¹ oó¸oc¹¿ ¯å®po­oæ¸ 360 ¹ 180 ¹ ă90 ¹ ªæø paµo¨pe­a¸åø ²åª®oc¹e¼ ªæø paµo¨pe­a¸åø å ªo­eªe¸åø ªo ¨o¹o­¸oc¹å ªæø ¹ºòe¸åø ¯øca å paµo¨pe­a¸åø ¸e²¸¾x ¢æ÷ª ªæø paµ¯opa²å­a¸åø å ªo­eªe¸åø ªo ¨o¹o­¸oc¹å ªæø paµ¯opa²å­a¸åø ¸e²¸¾x ¢æ÷ª ¥opøªo® ¸ac¹po¼®å 360 pm M1 M2 h P 1. 360 pm min sec kg
 • Страница 153 из 201
  ¥ocæeªo­a¹e濸aø ºc¹a¸o­®a ¸ec®oæ¿®åx µ¸añe¸å¼ ¯oó¸oc¹å ¯å®po­oæ¸ ©e¼c¹­º¼¹e, ®a® º®aµa¸o ­ ÿº¸®¹ax 1 å 2. ³a¹e¯ ºc¹a¸o­å¹e ­¹opoe µ¸añe¸åe ¯oó¸oc¹å å ­pe¯e¸å. ¾ ¯o²e¹e ÿocæeªo­a¹e濸o ºc¹a¸o­å¹¿ ªo 3 µ¸añe¸å¼ ¯oó¸oc¹å ¯å®po­oæ¸ å ªo ¹pex µ¸añe¸å¼ ­pe¯e¸å. ¥o o®o¸ña¸åå ¸a²¯å¹e ®¸oÿ®º "start"
 • Страница 154 из 201
  ™a¢æåý¾  cæeªº÷óåx ¹a¢æåýax ÿpå­eªe¸¾ ÿpå¯ep¾ paµæåñ¸o¨o åcÿo濵o­a¸åø ÿeñå å ºc¹a¸o­oñ¸¾e µ¸añe¸åø ¯å®po­oæ¸. ³¸añe¸åø ­pe¯e¸å, º®aµa¸¸¾e ­ ¹a¢æåýe, ø­æø÷¹cø opåe¸¹åpo­oñ¸¾¯å. O¸å µa­åcø¹ o¹ ÿocºª¾, ¹e¯ÿepa¹ºp¾, a ¹a®²e o¹ ®añec¹­a å c­o¼c¹­ ÿpoªº®¹o­.  ¹a¢æåýe ñac¹o º®aµ¾­ae¹cø ªåaÿaµo¸
 • Страница 155 из 201
  O¢½e¯ oó¸oc¹¿ ¯å®po­oæ¸, ¹ ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿, ¯å¸ š®aµa¸åø øco ®ºc®o¯ (¨o­øªå¸a, c­å¸å¸a, ¹eæø¹å¸a) (c ®oc¹ø¯å å ¢eµ) 800 ¨ 180 ¹, 15 ¯å¸ + 90 ¹, 15 Ć 25 ¯å¸ 180 ¹, 20 ¯å¸ + 90 ¹, 25 Ć 35 ¯å¸ 180 ¹, 30 ¯å¸ + 90 ¹, 25 Ć 35 ¯å¸ Hec®oæ¿®o paµ ÿepe­ep¸º¹¿. øco ®ºcoñ®a¯å åæå æo¯¹å®a¯å
 • Страница 156 из 201
  O¢½e¯ Xæe¢, ýeæå®o¯ oó¸oc¹¿ ¯å®po­oæ¸, ¹ ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿, ¯å¸ 500 ¨ 180 ¹, 8 ¯å¸ + 90 ¹, 5 Ć 10 ¯å¸ 180 ¹, 12 ¯å¸ + 90 ¹, 10 Ć 20 ¯å¸ 1000 ¨ š®aµa¸åø ¾ÿeñ®a, cºxaø, ¸aÿp., ÿåpo¨ åµ cªo¢¸o¨o ¹ec¹a 500 ¨ 750 ¨ 90 ¹, 10 Ć 15 ¯å¸ 180 ¹, 5 ¯å¸ + 90 ¹, 10 Ć 15 ¯å¸ O¹ªeæ广 ñac¹å ÿåpo¨a ªpº¨
 • Страница 157 из 201
  O¢½e¯ oó¸oc¹¿ ¯å®po­oæ¸, a¹¹ pe¯ø, ¯å¸º¹ ¡æ÷ªa ªæø oª¸o­pe¯e¸¸o¨o ÿpå¨o¹o­æe¸åø, ÿoæºía¢på®a¹¾ åµ 2 - 3 ®o¯ÿo¸e¸¹o­ 300Ć400 ¨ 600 ¹, 8 - 11 Cºÿ¾ 400 ¨ 600 ¹, 8 - 10 Pa¨º 500 ¨ 600 ¹, 10 - 13 øco c coºco¯, ¸aÿpå¯ep, ¨ºæøò 500 ¨ 600 ¹, 12 - 17 ¥på ÿepe¯eòå­a¸åå o¹ªeæ广 ®ºcoñ®å ¯øca ªpº¨ o¹
 • Страница 158 из 201
  q ¥oæºía¢på®a¹¾ ­ce¨ªa ¸º²¸o ¸a®p¾­a¹¿. Ecæå º ac ¸e¹ ÿoªxoªøóe¼ ®p¾ò®å ªæø ÿocºª¾, åcÿo濵º¼¹e ¹ape殺 åæå cÿeýåa濸º÷ ÿæe¸®º ªæø ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå. q  ÿpoýecce paµ¯opa²å­a¸åø ÿoæºía¢på®a¹ ¸º²¸o ¸ec®oæ¿®o paµ ÿepe¯eòa¹¿ åæå ÿepe­ep¸º¹¿. Cæeªå¹e µa ¹e¯ÿepa¹ºpo¼. q ¥ocæe paµo¨pe­a¸åø oc¹a­¿¹e
 • Страница 159 из 201
  q Opå¨å¸a濸¾¼ ­®ºc ¢æ÷ªa ­ µ¸añå¹e濸o¼ c¹eÿe¸å coxpa¸øe¹cø. ¥oõ¹o¯º coæå å cÿeýå¼ ¯o²¸o ¯¸o¨o ¸e ªo¢a­æø¹¿. q ¥æoc®åe ÿoæºía¢på®a¹¾ ªoxoªø¹ ªo ¨o¹o­¸oc¹å ¢¾c¹pee, ñe¯ ­¾co®åe. ¥oõ¹o¯º cæeªºe¹ paµæo²å¹¿ ÿoæºía¢på®a¹¾ ­ e¯®oc¹å ®a® ¯o²¸o ¢oæee ¹o¸®å¯ cæoe¯. ¥på õ¹o¯ o¹ªe濸¾e ñac¹å ÿo ­oµ¯o²¸oc¹å
 • Страница 160 из 201
  Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo åcÿo濵o­a¸å÷ ¯å®po­oæ¸ ¾ ¸e ¯o²e¹e ¸a¼¹å ÿapa¯e¹p¾ ºc¹a¸o­®å ªæø ÿpå¨o¹a­æå­ae¯o¨o o¢½e¯a ÿpoªº®¹o­. š¯e¸¿òå¹e åæå º­eæåñ¿¹e ­pe¯ø ÿpå¨o¹o­æe¸åø, ÿpå¯e¸øø cæeªº÷óee ÿpoc¹oe ÿpa­åæo: ©­o¼¸o¼ o¢½e¯ = ­pe¯ø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ÿoñ¹å ­ª­oe º­eæåñå­ae¹cø ¥oæo­å¸a o¢½e¯a = ­pe¯ø ÿpå¨o¹o­æe¸åø
 • Страница 161 из 201
  Hac¹po¼®a ªºxo­o¨o ò®aía Hac¹po¼®a ÿpeªºc¯a¹på­ae¹ ­¾¢op cÿoco¢a å ¹e¯ÿepa¹ºp¾ ¸a¨pe­a åæå pe²å¯a ¨påæø c ÿo¯oó¿÷ pºñ®å ­¾¢opa íº¸®ýå¼. Žpo¯e ¹o¨o, ÿo­opo¹¸o¼ pºñ®o¼ ¯o²¸o µaªa¹¿ ­pe¯ø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¢æ÷ªa. ¥o åc¹eñe¸åå õ¹o¨o ­pe¯e¸å ªºxo­o¼ ò®aí ­¾®æ÷ñå¹cø a­¹o¯a¹åñec®å. ©æø ®a²ªo¨o cÿoco¢a ¸a¨pe­a
 • Страница 162 из 201
  ¥opøªo® ¸ac¹po¼®å ªºxo­o¨o ò®aía ¦OPØÑŜ O³©šX 160 ºC 1. ¦OPØÑŜ O³©šX 160 ºC 2. P 1. ¥o­ep¸å¹e pºñ®º ­¾¢opa íº¸®ýå¼ ­ÿpa­o, ÿo®a ¸e ÿoø­å¹cø ¸º²¸¾¼ cÿoco¢ ¸a¨pe­a. M 2. Ž¸oÿ®o¼ 9 ÿepe¼ªå¹e ¸a ­¹opº÷ c¹poñ®º. ¦OPØÑŜ O³©šX ¦OPØÑŜ O³©šX 200 200 pm M1 M2 h P 3. pm M1 M2 h min sec kg min sec kg P
 • Страница 163 из 201
  Ecæå ¾ µa¢¾æå ¸a²a¹¿ ®¸oÿ®º "START", ¹o ¸a ªåcÿæee ¸a 3 ce®º¸ª¾ ÿoø­æøe¹cø ¹e®c¹ HA±A™Ÿ ŽÆAÅҚ START". Paµªae¹cø c娸aæ. O¹¯e¸a A­¹o¯a¹åñec®oe ­¾®æ÷ñe¸åe ªºxo­o¨o ò®aía ©­a paµa ¸a²¯å¹e ®¸oÿ®º "STOP" åæå o¹®po¼¹e ª­epýº å oªå¸ paµ ¸a²¯å¹e ®¸oÿ®º "STOP". ¾ÿoæ¸å¹e ¸ac¹po¼®º, ®a® oÿåca¸o ­ ÿº¸®¹ax
 • Страница 164 из 201
  šc¹a¸o­®a ®o¯¢å¸åpo­a¸¸o¨o pe²å¯a ªºxo­o¨o ò®aía (c ¯å®po­oæ¸a¯å)  õ¹o¯ pe²å¯e ­åª ¸a¨pe­a ­®æ÷ñae¹cø oª¸o­pe¯e¸¸o c ¯å®po­oæ¸a¯å. oó¸oc¹¿ 900 ¹ ¸e濵ø ®o¯¢å¸åpo­a¹¿ c ­åªo¯ ¸a¨pe­a. Ha ªåcÿæee ÿoø­å¹cø coo¢óe¸åe O™Cš™C™šE™". ¾ ¯o²e¹e ºc¹a¸a­æå­a¹¿ ªo ¹pex µ¸añe¸å¼ ¯oó¸oc¹å ¯å®po­oæ¸ å
 • Страница 165 из 201
  pm M1 M2 h P 4. pm min sec kg M 360 ¦PÅƟ CPE©HŜ HA¦PE 360 ¦PÅƟ CPE©HŜ HA¦PE 360 ¦PÅƟ CÅƟHžœ HA¦PE M1 M2 h P 5. P pm min sec kg M1 M2 h P min sec kg 6. Stop Start 6. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º "START". 4. Ž¸oÿ®o¼ 9 ÿepe¼ªå¹e 5. paóaø pºñ®º ­¾¢opa íº¸®ýå¼ ­ÿpa­o, 嵯e¸å¹e ¸a ­¹opº÷ c¹poñ®º. ¹e¯ÿepa¹ºpº
 • Страница 166 из 201
  øco, ÿ¹åýa, p¾¢a ¥ocºªa o²¸o åcÿo濵o­a¹¿ æ÷¢º÷ ²apoÿpoñ¸º÷ ÿocºªº, ÿpå¨oª¸º÷ ªæø ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå. Íop¯¾ ªæø ²ape¸åø åµ ¯e¹aææa ¸e濵ø åcÿo濵o­a¹¿ ªæø ²ap®å ­ ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå. ¦opøñº÷ c¹e®æø¸¸º÷ ÿocºªº c¹a­¿¹e ¹oæ¿®o ¸a cºxoe ®ºxo¸¸oe ÿoæo¹e¸ýe. Ecæå ÿoªc¹a­®a ¢ºªe¹ ¯o®po¼ åæå xoæoª¸o¼,
 • Страница 167 из 201
  oó¸oc¹¿ åª ¯å®po­oæ¸, ¹ ¸a¨pe­a ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿, ¯å¸ ™e¯ÿepa¹ºpa °C, ¦påæ¿ š®aµa¸åø ±ap®oe åµ c­å¸å¸¾, o®. 750 ¨, ¸aÿp., åµ òe¼®å 360 ¹, 35Ć45 ¯å¸ epx¸å¼ å 170Ć180 ¸å²¸å¼ ²ap O¹®p¾¹aø ÿocºªa ¸a ¸å²¸e¼ peòe¹®e.  ca¯o¯ ®o¸ýe ÿpå¨o¹o­æe¸åø oc¹a­å¹¿ ¸a 10 ¯å¸º¹. C­å¸å¸a co ò®ºp®o¼* o®. 1000 ¨
 • Страница 168 из 201
  oó¸oc¹¿ åª ¯å®po­oæ¸, ¹ ¸a¨pe­a ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿, ¯å¸ ™e¯ÿepa¹ºpa °C, ¦påæ¿ š®aµa¸åø ¦pºª®a º¹®å o®. 800 ¨ 90 ¹, 15Ć25 ¯å¸ ¦påæ¿ cå濸¾¼ ¸a¨peb ¥oæo²å¹¿ ¨pºª®o¼ ­¸åµ ¸a ­epx¸÷÷ peòe¹®º. Ñepeµ 10 ¯å¸ ÿepe­ep¸º¹¿. ³aÿeñe¸aø p¾¢a o®. 500 ¨ 600 ¹, 10Ć15 ¯å¸ ¦påæ¿ cå濸¾¼ ¸a¨peb O¹®p¾¹aø ÿocºªa ¸a
 • Страница 169 из 201
  ³¸añe¸åø ­pe¯e¸å ªe¼c¹­å¹e濸¾, ecæå ¾ c¹a­å¹e ¢æ÷ªo ­ xoæoª¸¾¼ ªºxo­o¼ ò®aí. ™a¢æåýa ™e¯ÿepa¹ºpa å ­pe¯ø ²ap®å ­ ¨påæe µa­åcø¹ o¹ ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­ å åx c­o¼c¹­. ¥oõ¹o¯º ­ ¹a¢æåýe º®aµ¾­ae¹cø ªåaÿaµo¸ µ¸añe¸å¼. Hañå¸a¼¹e c ¸aå¯e¸¿òe¨o µ¸añe¸åø å, ecæå ¸eo¢xoªå¯o, ­ cæeªº÷óå¼ paµ ºc¹a¸o­å¹e
 • Страница 170 из 201
  ™a® ¾ ¯o²e¹e oÿpeªeæ广, ¨o¹o­o ²ap®oe åæå ¸e¹. ocÿo濵º¼¹ec¿ ¹ep¯o¯e¹po¯ ªæø oÿpeªeæe¸åø ¹e¯ÿepa¹ºp¾ ¯øca (¯o²¸o ÿpåo¢pec¹å ­ cÿeýåaæåµåpo­a¸¸¾x ¯a¨aµå¸ax) åæå ÿpo­eªå¹e ÿpo­ep®º ¨o¹o­¸oc¹å ¢æ÷ªa æo²®o¼. a²¯å¹e æo²®o¼ ¸a ²ap®oe. Ecæå ñº­c¹­ºe¹cø, ñ¹o ¯øco ºÿpº¨oe, ¹o ¢æ÷ªo ¨o¹o­o. Ecæå o¸o
 • Страница 171 из 201
  ¥åpo¨å å ­¾ÿeñ®a ƺñòe ­ce¨o ÿoªxoªø¹ ¹e¯¸¾e ¯e¹aææåñec®åe íop¯¾ ªæø ­¾ÿe®a¸åø. Íop¯¾ ªæø ­¾ÿe®a¸åø ¥på ÿpå¨o¹o­æe¸åå c ¯å®po­oæ¸a¯å æºñòe ­ce¨o åcÿo濵o­a¹¿ íop¯¾ ªæø ­¾ÿe®a¸åø åµ c¹e®æa, ®epa¯å®å åæå ÿæac¹¯acc¾, ­¾ªep²å­a÷óåe ¹e¯ÿepa¹ºpº ªo 250 ºC. Ecæå ¾ ­oµ¿¯e¹e ¹a®º÷ íop¯º, ÿåpo¨ ÿoªpº¯ø¸å¹cø
 • Страница 172 из 201
  ¥åpo¨ ­ íop¯e ¥ocºªa oó¸oc¹¿ ¯å®po­oæ¸, ¹ ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿, ¯å¸ åª ¸a¨pe­a ™e¯ÿepa¹ºpa, °C ¥å®a¸¹¸¾¼ ÿåpo¨* (¸aÿp., 溮o­¾¼ ÿåpo¨) Paµ½e¯¸aø íop¯a åæå íop¯a ªæø ÿåpo¨a 180 ¹ 35Ć45 ¦opøñå¼ ­oµªºx 170Ć180 * ¥oc¹a­å¹¿ íop¯º ÿpø¯o ¸a ­paóa÷óº÷cø ÿoªc¹a­®º. ** Oc¹a­¿¹e ÿåpo¨ oc¹¾­a¹¿ ÿpå¯. 20
 • Страница 173 из 201
  eæ®aø ­¾ÿeñ®a åª ¸a¨pe­a ™e¯ÿepa¹ºpa, ºC ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿, ¯å¸ Žpº¨æoe ÿeñe¸¿e ¥po¹å­e¸¿ ­epx¸å¼ å ¸å²¸å¼ ¸a¨pe­ 140Ć160 20Ć30 ¡eµe ¥po¹å­e¸¿ ­epx¸å¼ å ¸å²¸å¼ ¸a¨pe­ 100 80Ć90 å¸ªa濸oe ÿeñe¸¿e ¥po¹å­e¸¿ ¦opøñå¼ ­oµªºx 110 30Ć40 Cæoe¸oe ¹ec¹o ¥po¹å­e¸¿ ¦opøñå¼ ­oµªºx 180Ć200 30Ć35 Xæe¢ý¾
 • Страница 174 из 201
  Xæe¢ åæå ÿåpo¨ (¸aÿp., ­a¹pºò®a) ­¾¨æøªå¹ ¨o¹o­¾¯, ¸o ­¸º¹på ¸e ÿpoÿe®cø (c¾po¼, c ²åª®o¼ ÿpocæo¼®o¼).  cæeªº÷óå¼ paµ ªo¢a­¿¹e ¯e¸¿òe ²åª®oc¹å å ­¾ÿe®a¼¹e ÿpå ¢oæee ¸åµ®o¼ ¹e¯ÿepa¹ºpe ¸e¯¸o¨o ªoæ¿òe. ©æø ÿåpo¨a c coñ¸o¼ ¸añ帮o¼ c¸añaæa o¹ªe濸o ­¾ÿe®å¹e ®op², ÿoc¾ÿ¿¹e e¨o ¯å¸ªaæe¯ åæå ¹oæñe¸¾¯å
 • Страница 175 из 201
  ³aÿe®a¸®å, ípa¸ýºµc®åe µaÿe®a¸®å, ¹oc¹¾ ³¸añe¸åø, ÿpå­eªe¸¸¾e ­ ¹a¢æåýe, ªe¼c¹­å¹e濸¾, ecæå ¾ c¹a­å¹e ¢æ÷ªo ­ xoæoª¸º÷ ÿeñ¿. C¹a­¿¹e µaÿe®a¸®º ­ ÿpå¨oª¸o¼ ªæø ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå ÿocºªe ¸a ¸å²¸÷÷ peòe¹®º. Åcÿo濵º¼¹e ªæø µaÿe®a¸o® ¢oæ¿òº÷ å ¸e¨æº¢o®º÷ ÿocºªº.  ¯aæe¸¿®o¼ å ¨æº¢o®o¼ ÿocºªe ¢æ÷ªo
 • Страница 176 из 201
  A­¹o¯a¹åñec®å¼ pe²å¯ pa¢o¹¾ ¡æa¨oªapø ÿpo¨pa¯¯e a­¹o¯a¹åñec®o¨o ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¢æ÷ª ¾ c¯o²e¹e oñe¸¿ ÿpoc¹o paµ¯opoµå¹¿ ÿpoªº®¹¾ å ÿpå¨o¹o­å¹¿ ¯¸o²ec¹­o ¢æ÷ª ¢¾c¹po å ¢eµ ÿpo¢æe¯. A­¹o¯a¹åñec®å¼ pe²å¯ ÿpå¨o¹o­æe¸åø ÿpeªºc¯a¹på­ae¹ 51 ÿpo¨pa¯¯º ªæø 11 ¨pºÿÿ ÿpoªº®¹o­. ¥opøªo® ¸ac¹po¼®å ¥åýýa
 • Страница 177 из 201
  ¥ÅÝÝA,¦O™OAØ,™OÆC™. ¥ÅÝÝA,¦O™OAØ,™OÆC™. ™EC™O,³AOPO±EHHAØ ™EC™O,³AOPO±EHHAØ 360 pm M1 M2 h pm min sec P kg min sec kg P 4. 5. Stop 4. ¥o­opo¹¸o¼ pºñ®o¼ µaªa¼¹e ¸º²¸¾¼ ­ec. M1 M2 h Start 5. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º "START". Ha ªåcÿæee ÿoø­æøe¹cø µ¸añe¸åe ­pe¯e¸å. ¥o åc¹eñe¸åå µaªa¸¸o¨o ­pe¯e¸å ªºxo­o¼
 • Страница 178 из 201
  Ecæå ÿocæe µa®p¾­a¸åø ª­epý¾ ¾ µa¢¾æå ¸a²a¹¿ ®¸oÿ®º "START": Paµªae¹cø ¸aÿo¯å¸a÷óå¼ µ­º®o­o¼ c娸aæ, å ¸a ªåcÿæee ¸a 3 ce®º¸ª¾ ÿoø­æøe¹cø coo¢óe¸åe "HA±A™Ÿ ŽÆAÅҚ C™AP™". O¹¯e¸a ©­a paµa ¸a²¯å¹e ®¸oÿ®º "STOP" åæå o¹®po¼¹e ª­epýº å oªå¸ paµ ¸a²¯å¹e ®¸oÿ®º "STOP". ¥på¯eña¸åø q Ecæå ­ ÿpoýecce
 • Страница 179 из 201
  øco ©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ²ap®o¨o åµ c­å¸å¸¾, ¢apa¸¿e¼ ¸o¨å ¢eµ ®oc¹å å poc¹¢åía åcÿo濵º¼¹e ¨æº¢o®º÷ ÿocºªº ¢eµ ®p¾ò®å. ±ap®oe ªo沸o µa®p¾­a¹¿ ª¸o ÿocºª¾ ÿpå¯ep¸o ¸a C. ¥o åc¹eñe¸åå ÿoæo­å¸¾ ­pe¯e¸å ÿpå¨o¹o­æe¸åø (ÿo c娸aæº) ¯øco ÿepe­ep¸å¹e. ±ap®oe åµ ¨o­øªå¸¾ å ¹eæø¹å¸¾ ¨o¹o­¿¹e ­ µa®p¾¹o¼
 • Страница 180 из 201
  Žap¹oíeæ¿ ape¸¾¼ ®ap¹oíeæ¿: Hape²¿¹e ®ap¹oíeæ¿ ¸a oªå¸a®o­¾e ¯aæe¸¿®åe ®ºcoñ®å. Ha ®a²ª¾e 100 ¨ ®ap¹oíeæø ­ ®ac¹p÷æ÷ cæeªºe¹ ªo¢a­å¹¿ 1 c¹oæo­º÷ æo²®º ­oª¾ å ¸e¯¸o¨o coæå. Žap¹oò®a ­ ¯º¸ªåpe: ¾¯o¼¹e ®ap¹oíeæ¿ å ÿpo®oæå¹e ®o²ºpº ­ ¸ec®oæ¿®åx ¯ec¹ax. ¥oæo²å¹e eóe ­æa²¸¾¼ ®ap¹oíeæ¿ ­ ÿocºªº ¢eµ
 • Страница 181 из 201
  ™a¢æåýa ÿpo¨pa¯¯ ¦pºÿÿa ÿpoªº®¹o­ ¥po¨pa¯¯a ©åaÿaµo¸ ­eca, ®¨ ¥på¸aªæe²¸oc¹å ¥åýýa, p µa¯opo²e¸¸aø ¥åýýa ¨o¹o­aø, ¹o¸®oe ¹ec¹o, µa¯opo²e¸¸aø 0,30 Ć 0,50 ¥åýýa ¨o¹o­aø, ¹oæc¹oe ¹ec¹o, µa¯opo²e¸¸aø 0,40 Ć 0,60 ÿpø¯o ¸a p ­paóa÷óe¼cø ÿoªc¹a­®e ¥åýýa c¾paø, c ¹o¸®å¯ ¹ec¹o¯, µa¯opo²e¸¸aø 0,30 Ć 0,50
 • Страница 182 из 201
  ¦pºÿÿa ÿpoªº®¹o­ ¥po¨pa¯¯a ©åaÿaµo¸ ­eca, ®¨ ¥på¸aªæe²¸oc¹å ³aÿe®a¸®a, p µa¯opo²e¸¸aø Æaµa¸¿ø "ÿo-¢oæo¸c®å", µa¯opo²e¸¸aø 0,40 Ć 1,00 ÿocºªa ¢eµ ®p¾ò®å, ¸å²¸øø p peòe¹®a Æaµa¸¿ø c æococe¯, µa¯opo²e¸¸aø 0,40 Ć 1,00 O­oó¸aø æaµa¸¿ø, µa¯opo²e¸¸aø 0,40 Ć 1,00 Žap¹oíe濸aø µaÿe®a¸®a, µa¯opo²e¸¸aø 0,40 Ć
 • Страница 183 из 201
  ¦pºÿÿa ÿpoªº®¹o­ ¥po¨pa¯¯a ©åaÿaµo¸ ­eca, ®¨ ¥på¸aªæe²¸oc¹å Žpºÿø¸¾e pº 嵪eæåø ©æ常oµep¸¾¼ påc 0,10 Ć 0,50 Påc "¡ac¯a¹å" 0,10 Ć 0,50 ¨æº¢o®aø ÿocºªa c º º ®p¾ò®o¼, ¸å²¸øø ¼ peòe¹®a Heoñåóe¸¸¾¼ påc 0,10 Ć 0,50 ¥oæe¸¹a 0,10 Ć 0,50 Žºc®ºc 0,10 Ć 0,50 Žºå¸oa 0,10 Ć 0,50 ¥òe¸o 0,10 Ć 0,50 Xæe¢,
 • Страница 184 из 201
  ¾¢epå¹e oª¸º åµ òec¹å øñee® ÿa¯ø¹å å cªeæa¼¹e ºc¹a¸o­®å. ­oª ­ ÿa¯ø¹¿ Øñe¼®a ÿa¯ø¹å 3 360 ¹, 7 ¯å¸, pe²å¯ ¨påæø: cæa¢¾¼ ¸a¨pe­. ¥på¯ep M šC™AHOŽA ¥AØ™Å šC™AHOŽA ¥AØ™Å 360 1 h h 360 3 min sec kg P 2. M M 360 3 min sec kg P 1. M M h min sec kg P 3. 2x 900 600 360 1. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º ÿa¯ø¹å M".
 • Страница 185 из 201
  M ¦PÅƟ CÆA¡žœ HA¦PE 360 3 h P 7. E©EHO  ¥AØ™Ÿ 360 min sec kg 8. P 7. Pºñ®o¼ ­¾¢opa íº¸®ýå¼ ºc¹a¸o­å¹e ¨påæ¿ ¸a CÆA¡žœ HA¦PE". M 8. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º ÿa¯ø¹å M", c¸o­a ÿoø­æøe¹cø 帪å®aýåø ­pe¯e¸å. šc¹a¸o­®å coxpa¸e¸¾ ­ ÿa¯ø¹å. o²¸o oª¸o­pe¯e¸¸o coxpa¸å¹¿ ºc¹a¸o­æe¸¸¾e µ¸añe¸åø å µaÿºc¹å¹¿
 • Страница 186 из 201
  ¾µo­ coxpa¸e¸¸¾x ªa¸¸¾x åµ ÿa¯ø¹å ­¾ÿoæ¸øe¹cø oñe¸¿ ÿpoc¹o. Ÿåýåaýåø ÿa¯ø¹å M šC™AHOŽA ¥o¯ec¹å¹e ¢æ÷ªo ­ ªºxo­o¼ ò®aí. ¥AØ™Å P 1. CÆA¡žœ HA¦PE 360 1 h M ¦PÅƟ M ¦PÅƟ CÆA¡žœ HA¦PE 3 min sec kg M 360 h P 2. M 3 min sec kg 2x h ÿa¯ø¹å M". ©æø øñe¼®å ÿa¯ø¹å 1 ÿoø­å¹cø 1. 2. Ha²å¯a¼¹e ®¸oÿ®º
 • Страница 187 из 201
  ¡æo®åpo­®a ªæø ¢eµoÿac¸oc¹å ªe¹e¼ ѹo¢¾ ªe¹å ¸e c¯o¨æå cæºña¼¸o ­®æ÷ñ广 ªºxo­o¼ ò®aí, o¸ o¢opºªo­a¸ ¡æo®åpo­®o¼ ªæø ¢eµoÿac¸oc¹å ªe¹e¼. ¡æo®åpo­®a ªºxo­o¨o ò®aía Ha²a¹¿ ®¸oÿ®º "C¹oÿ" å ºªep²å­a¹¿ ­ ¹eñe¸åe ñe¹¾pex ce®º¸ª. Ha ¹e®c¹o­o¯ ªåcÿæee ÿoø­å¹cø ¸aªÿåc¿ ³AÓřA O™ ©E™Eœ". ce íº¸®ýåå
 • Страница 188 из 201
  ¥på¢op¾ åµ ¸ep²a­e÷óe¼ c¹aæå Cpaµº ²e ºªaæø¼¹e ÿø¹¸a åµ­ec¹å, ²åpa, ®pax¯aæa å øåñ¸o¨o ¢eæ®a. ¥oª ¹a®å¯å ÿø¹¸a¯å ¯o²e¹ ­oµ¸å®a¹¿ ®oppoµåø. ¥po¹på¹e ÿo­epx¸oc¹¿ ­oªo¼ c ªo¢a­æe¸åe¯ ¸e¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a. O¢cºòå¹e c ÿo¯oó¿÷ ¯ø¨®o¨o ÿoæo¹e¸ýa. e¸¹åæøýåo¸¸aø peòe¹®a ©ºxo­o¼ ò®aí
 • Страница 189 из 201
  ¥på¯eña¸åe ¥på¸aªæe²¸oc¹å paóa÷óaøcø ÿoªc¹a­®a Ecæå o¹®p¾¹¿ ª­epýy ªyxo­oro ò®aía, æa¯ÿoñ®a ¢yªe¹ rope¹¿ 10 ¯å¸. ³a¯añå­a¼¹e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å ­ ­oªe c ªo¢a­æe¸åe¯ cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ cpaµº ÿocæe åcÿo濵o­a¸åø.  õ¹o¯ cæºñae µa¨pøµ¸e¸åø æe¨®o ºªaæø÷¹cø óe¹®o¼ åæå ¨º¢®o¼ ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾.
 • Страница 190 из 201
  Heåcÿpa­¸oc¹¿ oµ¯o²¸aø ÿpåñå¸a šc¹pa¸e¸åe ¥ocæe ºc¹a¸o­®å ®¸oÿ®a "Start" ¸e ¢¾æa ¸a²a¹a. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º "Start" åæå o¹¯e¸å¹e ºc¹a¸o­®º ¸a²a¹åe¯ ®¸oÿ®å "Stop". ©­epýa µa®p¾¹a ¸eÿæo¹¸o. ¥po­ep¿¹e, ¸e µa²a¹¾ æå ª­epýe¼ oc¹a¹®å ÿåóå åæå ÿoc¹opo¸¸åe ÿpeª¯e¹¾ Ž¸oÿ®a "Start" ¸e ¸a²a¹a. Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º
 • Страница 191 из 201
  ³aóå¹a o®pº²a÷óe¼ cpeª¾ š®aµa¸åø ÿo º¹åæåµaýåå aòa ÿæå¹a ÿepeª o¹ÿpa­®o¼ ® a¯ ¢¾æa ¹óa¹e濸o ºÿa®o­a¸a ªæø µaóå¹¾ o¹ ¹pa¸cÿop¹¸¾x ÿo­pe²ªe¸å¼. ce ¯a¹epåaæ¾ ºÿa®o­®å õ®oæo¨åñec®å ñåc¹¾e å ÿpå¨oª¸¾ ªæø ­¹opåñ¸o¼ ÿepepa¢o¹®å. ¸ecå¹e, ÿo²a溼c¹a, c­o¼ ­®æaª ­ ªeæo µaóå¹¾ o®pº²a÷óe¼ cpeª¾ å ÿo¯o¨å¹e
 • Страница 192 из 201
  C溲¢a cep­åca Ecæå aòa ÿæå¹a ¸º²ªae¹cø ­ pe¯o¸¹e, ¹o ¸aòa C溲¢a cep­åca ¸axoªå¹cø ­ce¨ªa ® aòå¯ ºc溨a¯. Aªpec å ¹eæeío¸¸¾¼ ¸o¯ep ¢æå²a¼òe¼ cep­åc¸o¼ ¯ac¹epc®o¼ ¾ ¸a¼ªe¹e ­ ¹eæeío¸¸o¼ ®¸å¨e.  cep­åc¸¾x ýe¸¹pax, ¹eæeío¸¾ ®o¹op¾x ÿpå­eªe¸¾ ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå, ¾ ¯o²e¹e ¹a®²e ºµ¸a¹¿ aªpec
 • Страница 193 из 201
  A®påæa¯åª ­ ÿpoªº®¹ax ÿå¹a¸åø O ­peªe a®påæa¯åªa ­ ÿpoªº®¹ax ÿå¹a¸åø ce¨oª¸ø ­eªe¹cø ¯¸o¨o ªåc®ºccå¼. ©æø õ¹o¼ pe®æa¯¸o¼ ¢poò÷p¾ ¯¾ coÿoc¹a­åæå peµºæ¿¹a¹¾ co­pe¯e¸¸¾x ¸aºñ¸¾x åccæeªo­a¸å¼. Ža® o¢paµºe¹cø a®påæa¯åª? A®påæa¯åª ÿoø­æøe¹cø ­ ÿpoªº®¹ax ÿå¹a¸åø ¸e ­cæeªc¹­åe ÿoÿaªa¸åø åµ­¸e. O¸
 • Страница 194 из 201
  Žpº¨æoe ÿeñe¸¿e: a®c. ¹e¯ÿepa¹ºpa ­ pe²å¯e "epx¸å¼ å ¸å²¸å¼ ²ap" 190 ºC, ­ pe²å¯e "¨opøñå¼ ­oµªºx" - 170 ºC. ؼýo åæå øåñ¸¾¼ ²eæ¹o® ­ ¹ec¹e ÿpeÿø¹c¹­º÷¹ o¢paµo­a¸å÷ a®påæa¯åªa. ¥på ÿpå¨o¹o­æe¸åå ®ap¹oíeæø ­ ªºxo­o¯ ò®aíº º®æaª¾­a¼¹e e¨o pa­¸o¯ep¸o å ÿo ­oµ¯o²¸oc¹å ­ oªå¸ pøª. acca ¸e ¯e¸ee 400 ¨
 • Страница 195 из 201
  Žo¸¹po濸¾e ¢æ÷ªa  coo¹­e¹c¹­åå c DIN 60705 Ha ÿpå¯epe õ¹åx ¢æ÷ª ®o¸¹poæåpº÷óåe op¨a¸¾ ÿpo­oªø¹ ÿpo­ep®º ®añec¹­a å ÿpa­å濸oc¹å íº¸®ýåo¸åpo­a¸åø ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå c ®o¯¢å¸åpo­a¸¸¾¯å pe²å¯a¯å. Paµ¯opa²å­a¸åe c ¯å®po­oæ¸a¯å ¡æ÷ªo oó¸oc¹¿ ¯å®po­oæ¸, ¹ ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿, ¯å¸ ¥på¯eña¸åø øco 180
 • Страница 196 из 201
  ¡æ÷ªo oó¸oc¹¿ ¯å®po­oæ¸, ¹ ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿, ¯å¸ Cÿoco¢ ¸a¨pe­a ™e¯ÿepa¹ºpa, ºC ¥på¯eña¸åø ݾÿæe¸o® 360 ¹, 30Ć35 ¦opøñå¼ ­oµªºx 180 ¥oæo²å¹¿ ý¾ÿæe¸®a ¨pºª®o¼ ­¸åµ ¸a ¸å²¸÷÷ peòe¹®º. Ñepeµ 15 ¯å¸ ÿepe­ep¸º¹¿. Žo¸¹po濸¾e ¢æ÷ªa  coo¹­e¹c¹­åå c DIN 44547 å EN 60350 Ha ÿpå¯epe õ¹åx ¢æ÷ª
 • Страница 197 из 201
  ¦påæ¿ ³¸añe¸åø, ÿpå­eªe¸¸¾e ­ ¹a¢æåýe, ªe¼c¹­å¹e濸¾, ecæå ¾ ºc¹a¸a­æå­ae¹e ¢æ÷ªo ­ xoæoª¸¾¼ ªºxo­o¼ ò®aí. ¡æ÷ªo ¥ocºªa ¦påæ¿ ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿, ¯å¸ Pº¯ø¸¾e ¹oc¹¾ H岸øø peòe¹®a Cå濸¾¼ ¸a¨pe­ 20Ć30 ¡åí¢ºp¨ep 7 ò¹.* epx¸øø peòe¹®a Cå濸¾¼ ¸a¨pe­ 20Ć25 * ¥o åc¹eñe¸åå C ­pe¯e¸å ÿepe­ep¸º¹¿. 197
 • Страница 198 из 201
  ©æø µa¯e¹o® 198
 • Страница 199 из 201
  ©æø µa¯e¹o® 199
 • Страница 200 из 201
  ©æø µa¯e¹o® 9000 112 451 BO 050683 200
 • Страница 201 из 201