Инструкция для BOSCH HEV230250

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

NL Gebruiksaanwijzing

3

HU Használati  útasítás

39

PL Instrukcja  obs³ugi

74

RU ¥pa­åæa  ÿo濵o­a¸åø

113

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 151
  NL HU PL RU Gebruiksaanwijzing Használati útasítás Instrukcja obs³ugi ¥pa­åæa ÿo濵o­a¸åø 3 39 74 113
 • Страница 2 из 151
  fåÜçìÇ eáÉêçé ãçÉí ì äÉííÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K R sççê ÜÉí áåÄçìïÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K R sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K S lçêò~âÉå î~å ëÅÜ~ÇÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K T rï
 • Страница 3 из 151
  fåÜçìÇ låÇÉêÜçìÇ Éå êÉáåáÖáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K _ìáíÉåòáàÇÉ ~éé~ê~~í K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K ON lîÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OO `äÉ~åJÑìåÅíáÉ E~ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÇÉ ãçÇÉääÉåF K K K K K K K OQ
 • Страница 4 из 151
  eáÉêçé ãçÉí ì äÉííÉå iÉÉë ÇÉòÉ ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ òçêÖîìäÇáÖ ÇççêK ^ääÉÉå Ç~å âìåí ì ÜÉí Ñçêåìáë çé ÉÉå îÉáäáÖÉ Éå Éå àìáëíÉ ã~åáÉê ÖÉÄêìáâÉåK _Éï~~ê ÇÉ ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ Éå ÇÉ ãçåí~ÖÉJ áåëíêìÅíáÉë òçêÖîìäÇáÖK dÉÉÑí ì ÜÉí ~éé~ê~~í Çççê ~~å ~åÇÉêÉåI ÇçÉ ÇÉ Ü~åÇäÉáÇáåÖÉå Éê Ç~å ÄáàK aÉòÉ
 • Страница 5 из 151
  sÉáäáÖÜÉáÇëJ îççêëÅÜêáÑíÉå eÉíÉ çîÉå aáí ~éé~ê~~í áë ~ääÉÉå îççê ÜìáëÜçìÇÉäáàâ ÖÉÄêìáâ ÄÉëíÉãÇK dÉÄêìáâ ÜÉí Ñçêåìáë ìáíëäìáíÉåÇ îççê ÜÉí ÄÉêÉáÇÉå î~å ÖÉêÉÅÜíÉåK aÉ çîÉåÇÉìê îççêòáÅÜíáÖ çéÉåÉåK bê â~å ÜÉíÉ ëíççã îêáàâçãÉåK kççáí ÇÉ ÄáååÉåâ~åí î~å ÇÉ çîÉå Éå ÇÉ îÉêï~êãáåÖëÉäÉãÉåíÉå ~~åê~âÉåK
 • Страница 6 из 151
  lçêò~âÉå î~å ëÅÜ~ÇÉ _~âéä~~í çÑ ~äìãáåáìãÑçäáÉ çé ÇÉ ÄçÇÉã î~å ÇÉ çîÉå pÅÜìáÑ ÖÉÉå Ä~âéä~~í çé ÇÉ ÄçÇÉã î~å ÇÉ çîÉåK _ÉÇÉâ ÜÉã åáÉí ãÉí ~äìãáåáìãÑçäáÉK bê çåëí~~í Ç~å ÉÉå çéÉÉåÜçéáåÖ î~å ï~êãíÉK aÉ Ä~âJ Éå Äê~~ÇíáàÇÉå âäçééÉå åáÉí ãÉÉê Éå ÜÉí Éã~áä ïçêÇí ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇK t~íÉê áå ÇÉ çîÉå dáÉí åççáí
 • Страница 7 из 151
  rï åáÉìïÉ Ñçêåìáë eáÉê äÉÉêí ì ìï åáÉìïÉ ~éé~ê~~í âÉååÉåK tÉ äÉÖÖÉå ì ÇÉ ïÉêâáåÖ î~å ÜÉí ÄÉÇáÉåáåÖëé~åÉÉä ãÉí ÇÉ ëÅÜ~âÉä~~êë Éå áåÇáÅ~íáÉë ìáíK r âêáàÖí áåÑçêã~íáÉ çîÉê ÇÉ îÉêï~êãáåÖëãÉíÜçÇÉå Éå ÇÉ ÄáàÖÉîçÉÖÇÉ íçÉÄÉÜçêÉåK eÉí ÄÉÇáÉåáåÖëJ é~åÉÉä bê òáàå âäÉáåÉ îÉêëÅÜáääÉå ãçÖÉäáàâI ~ÑÜ~åâÉäáàâ î~å
 • Страница 8 из 151
  Standen V Vlakgrillen, klein x Vlakgrillen, groot Y Ontdooien t~ååÉÉê ì ÇÉ ÑìåÅíáÉâÉìòÉâåçé áåëíÉäíI Ö~~í ÇÉ ä~ãé áå ÇÉ çîÉå ~~åK qÉãéÉê~íììêJ âÉìòÉâåçé jÉí ÇÉ íÉãéÉê~íììêâÉìòÉâåçé ëíÉäí ì ÇÉ íÉãéÉê~íììê çÑ ÇÉ Öêáääëí~åÇ áåK Temperatuur 50 - 270 Temperatuurbereik in ºC Grill x N O Z ORM Grill
 • Страница 9 из 151
  sÉêï~êãáåÖëJ ãÉíÜçÇÉå bê ëí~~å ì îççê ÇÉ çîÉå îÉêëÅÜáääÉåÇÉ îÉêï~êãáåÖëãÉíÜçÇÉå íÉê ÄÉëÅÜáââáåÖK lé ÇáÉ ã~åáÉê âìåí ì îççê Éäâ ÖÉêÉÅÜí ÇÉ çéíáã~äÉ ÄÉêÉáÇáåÖëëççêí âáÉòÉåK _çîÉåJ Éå çåÇÉêï~êãíÉ eáÉêÄáà îÉêëéêÉáÇí ÇÉ ï~êãíÉ òáÅÜ î~å çåÇÉê Éå ÄçîÉå ÖÉäáàâã~íáÖ çîÉê ÜÉí ÖÉÄ~â çÑ ÜÉí îäÉÉëK `~âÉë áå
 • Страница 10 из 151
  `áêÅìä~íáÉÖêáääÉå eÉí ÖêáääîÉêï~êãáåÖëÉäÉãÉåí Éå ÇÉ îÉåíáä~íçê ëÅÜ~âÉäÉå ~ÑïáëëÉäÉåÇ ~~å Éå ìáíK få ÇÉ îÉêï~êãáåÖëé~ìòÉ ïÉêîÉäí ÇÉ îÉåíáä~íçê ÇÉ ÜáííÉ ÇáÉ Çççê ÇÉ Öêáää ïçêÇí ~ÑÖÉÖÉîÉå êçåÇ ÇÉ ÖÉêÉÅÜíÉåK wç ïçêÇÉå îäÉÉëëíìââÉå ~~å ~ääÉ â~åíÉå âå~ééÉêáÖ ÄêìáåK sä~âÖêáääÉåI âäÉáå eáÉêÄáà ïçêÇí ~ääÉÉå
 • Страница 11 из 151
  lîÉå Éå íçÉÄÉÜçêÉå aÉ íçÉÄÉÜçêÉå âìååÉå çé R îÉêëÅÜáääÉåÇÉ ÜççÖíÉë áå ÇÉ çîÉå ÖÉëÅÜçîÉå ïçêÇÉåK r âìåí ÇÉ íçÉÄÉÜçêÉå îççê íïÉÉ ÇÉêÇÉ å~~ê ÄìáíÉå íêÉââÉåI òçåÇÉê Ç~í òÉ çãâáÉéÉåK wç âìååÉå ÇÉ ÖÉêÉÅÜíÉå ÖÉã~ââÉäáàâ ìáí ÇÉ çîÉå ïçêÇÉå ÖÉÜ~~äÇK qçÉÄÉÜçêÉå qçÉÄÉÜçêÉå âìåí ì âçéÉå Äáà ÇÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉ
 • Страница 12 из 151
  sççê ÜÉí ÉÉêëíÉ ÖÉÄêìáâ få Çáí ÜççÑÇëíìâ îáåÇí ì ~ääÉë ï~í ì ãçÉí ÇçÉå îççêÇ~í ì îççê ÜÉí ÉÉêëí Ö~~í âçâÉåK i~~í ÇÉ çîÉå çéï~êãÉå Éå ã~~â ÇÉ íçÉÄÉÜçêÉå ëÅÜççåK iÉÉë ÇÉ îÉáäáÖÜÉáÇë~~åïáàòáåÖÉå áå ÜÉí ÜççÑÇëíìâ t~~êçé ì ÇáÉåí íÉ äÉííÉåÒK `çåíêçäÉÉê ÉÉêëí çÑ çé ÜÉí Çáëéä~ó î~å ÜÉí Ñçêåìáë ÜÉí ëóãÄççä
 • Страница 13 из 151
  aÉ çîÉå áåëíÉääÉå r ÜÉÉÑí îÉêëÅÜáääÉåÇÉ ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå çã ìï çîÉå áå íÉ ëíÉääÉåK aÉ çîÉå ãÉí ÇÉ Ü~åÇ ìáíëÅÜ~âÉäÉå ^äë ÜÉí ÖÉêÉÅÜí âä~~ê áëI ëÅÜ~âÉäí ì ÇÉ çîÉå òÉäÑ ìáíK aÉ çîÉå ïçêÇí ~ìíçã~íáëÅÜ ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇ r âìåí ÇÉ âÉìâÉå ççâ ÖÉÇìêÉåÇÉ ä~åÖÉêÉ íáàÇ îÉêä~íÉåK aÉ çîÉå ïçêÇí ~ìíçã~íáëÅÜ áåJ Éå
 • Страница 14 из 151
  ^äë ÜÉí ÖÉêÉÅÜí âä~~ê áëI pÅÜ~âÉäí ì ÇÉ ÑìåÅíáÉâÉìòÉâåçé ìáíK fåëíÉääáåÖ ïáàòáÖÉå r âìåí ÇÉ íÉãéÉê~íììê çÑ ÇÉ Öêáääëí~åÇ çé Éäâ ÖÉïÉåëí ãçãÉåí îÉê~åÇÉêÉåK aÉ çîÉå ãçÉí ~ìíçã~íáëÅÜ ìáíëÅÜ~âÉäÉå píÉä áå òç~äë áå éìåí N Éå O ÄÉëÅÜêÉîÉåK sçÉê åì åçÖ ÇÉ ÄÉêÉáÇáåÖëíáàÇ EíáàÇëÇììêF îççê ìï ÖÉêÉÅÜí áåK
 • Страница 15 из 151
  aÉ çîÉå ëÅÜ~âÉäí ~ìíçã~íáëÅÜ áå Éå ìáí iÉí Éê çé Ç~í äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå ÇáÉ ëåÉä ÄÉÇÉêîÉå åáÉí íÉ ä~åÖ áå ÇÉ çîÉå ãçÖÉå ëí~~åK píÉä áå òç~äë áå éìåí N íçí Q ÄÉëÅÜêÉîÉåK aÉ çîÉå ëí~êíK sççêÄÉÉäÇW ÜÉí áë NMWQR ììêK eÉí Çììêí QR ãáåìíÉå îççê ìï ÖÉêÉÅÜí âä~~ê áë Éå ÜÉí ãçÉí çã NOWQR ììê âä~~ê òáàåK RK aÉ
 • Страница 16 из 151
  qáàÇ k~ ÇÉ ÉÉêëíÉ ~~åëäìáíáåÖ çÑ å~ ÉÉå ëíêççãìáíî~ä âåáééÉêÉå ÜÉí ëóãÄççä j Éå ÇêáÉ åìääÉå çé ÜÉí Çáëéä~óK píÉä ÇÉ íáàÇ áåK aÉ ÑìåÅíáÉâÉìòÉâåçé ÇáÉåí ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇ íÉ òáàåK wç ëíÉäí ì áå sççêÄÉÉäÇW NPWMM ììê NK qçÉíë qáàÇ j áåÇêìââÉåK lé ÜÉí Çáëéä~ó îÉêëÅÜáàåí NOWMM ììê Éå ÜÉí ëóãÄççä j âåáééÉêíK
 • Страница 17 из 151
  tÉââÉê r âìåí ÇÉ ïÉââÉê ÖÉÄêìáâÉå ~äë ÉÉå âççâïÉââÉêK eáà äççéí çå~ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÇÉ çîÉåK aÉ ïÉââÉê ÜÉÉÑí ÉÉå ëéÉÅá~~ä ëáÖå~~äK wç Üççêí ì çÑ ÇÉ ïÉââÉê çÑ ÇÉ áåÖÉëíÉäÇÉ íáàÇëÇììê î~å ÇÉ çîÉå ~ÑÖÉäçéÉå áëK r âìåí ÇÉ ïÉââÉê ççâ áåëíÉääÉå ï~ååÉÉê ÜÉí âáåÇÉêëäçí ~ÅíáÉÑ áëK wç ëíÉäí ì áå sççêÄÉÉäÇW OM
 • Страница 18 из 151
  aÉ ïÉââÉê Éå íáàÇëÇììê äçéÉå ÖÉäáàâíáàÇáÖ ~Ñ aÉ ëóãÄçäÉå Äê~åÇÉåK aÉ ïÉââÉêíáàÇ äççéí òáÅÜíÄ~~ê çé ÜÉí Çáëéä~ó ~ÑK oÉëíÉêÉåÇÉ íáàÇ ?I ÉáåÇíáàÇ ! çÑ íáàÇ j çéîê~ÖÉåW ÇÉ íçÉíë qáàÇ j òç î~~â áåÇêìââÉå íçí ÜÉí ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ ëóãÄççä îÉêëÅÜáàåíK aÉ çéÖÉîê~~ÖÇÉ ï~~êÇÉ îÉêëÅÜáàåí ÉåâÉäÉ ëÉÅçåÇÉå çé ÜÉí
 • Страница 19 из 151
  _~ëáëáåëíÉääáåÖÉå ïáàòáÖÉå bê ã~Ö ÖÉÉå ÑìåÅíáÉ òáàå áåÖÉëíÉäÇK sççêÄÉÉäÇW íáàÇëïÉÉêÖ~îÉ ìáí NK aÉ íçÉíë qáàÇ j Éå ÇÉ íçÉíë H ÖÉäáàâíáàÇáÖ áåÇêìââÉåI íçí Éê ÉÉå 1 îÉêëÅÜáàåíK aáí áë ÇÉ Ä~ëáëáåëíÉääáåÖ íáàÇ çé ÇÉ îççêÖêçåÇK OK jÉí ÇÉ íçÉíë H çÑ ÇÉ íçÉíë JJ ÇÉ Ä~ëáëáåëíÉääáåÖ îÉê~åÇÉêÉåK PK jÉí ÇÉ
 • Страница 20 из 151
  háåÇÉêëäçí lã íÉ îççêâçãÉå Ç~í âáåÇÉêÉå éÉê çåÖÉäìâ ÇÉ çîÉå áåëÅÜ~âÉäÉåI áë ÇÉòÉ îççêòáÉå î~å ÉÉå âáåÇÉêëäçíK aÉ çîÉå ÄäçââÉêÉå qçÉíë päÉìíÉä p áåÇêìââÉåI íçí ÜÉí Çáëéä~ó ÜÉí ëóãÄççä p ïÉÉêÖÉÉÑíK aáí Çììêí Å~K Q ëÉÅçåÇÉåK _äçââÉêáåÖ çéÜÉÑÑÉå qçÉëí päÉìíÉä p áåÇêìââÉåI íçí ÜÉí ëóãÄççä p îÉêÇïáàåíK
 • Страница 21 из 151
  dÉÄêìáâ îÉêòçêÖáåÖëãáÇÇÉäÉå îççê êçÉëíîêáàëí~~äK eçìÇ ì ~~å ÇÉ ~~åïáàòáåÖÉå î~å ÇÉ Ñ~Äêáâ~åíK mêçÄÉÉê ÜÉí ãáÇÇÉä ÉÉêëí çé ÉÉå âäÉáåÉ éä~~íë ìáí ~äîçêÉåë ÜÉí çé ÜÉí ÖÉÜÉäÉ çééÉêîä~â íÉ ÖÉÄêìáâÉåK lîÉå dÉÄêìáâ ÖÉÉå Ü~êÇÉ ëÅÜììêëéçåëàÉë çÑ ~Ñï~ëëéçåëàÉëK lîÉåêÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉå ã~Ö ì ~ääÉÉå çé ÇÉ
 • Страница 22 из 151
  aÉ ÄÉìÖÉä çé ÇÉ Öêáää å~~ê îçêÉå íêÉââÉå Éå å~~ê ÄçîÉå ÇêìââÉå íçí Üáà ÜççêÄ~~ê áåâäáâíK eÉí ÖêáääÉäÉãÉåí ÜáÉêÄáà î~ëíÜçìÇÉå Éå å~~ê ÄÉåÉÇÉå âä~ééÉåK k~ ÇÉ êÉáåáÖáåÖW eÉí ÖêáääÉäÉãÉåí ïÉÉê å~~ê ÄçîÉå âä~ééÉåK aÉ ÄÉìÖÉä å~~ê ÄÉåÉÇÉå ÇêìââÉå Éå ÜÉí ÖêáääÉäÉãÉåí ä~íÉå áåâäáââÉåK h~í~äóíáëÅÜÉ
 • Страница 23 из 151
  fë ÇÉ ÄçÇÉã ëíÉêâ îÉêîìáäÇI Ç~å âìåí ÜÉí ÄÉëíÉ çîÉåêÉáåáÖÉê ÖÉÄêìáâÉåK dÉÄêìáâ ÇÉ çîÉåêÉáåáÖÉê ìáíëäìáíÉåÇ áå ÉÉå çåîÉêï~êãÇÉ çîÉåK _ÉÜ~åÇÉä ÇÉ òÉäÑêÉáåáÖÉåÇÉ çééÉêîä~ââÉå ÜáÉê åççáí ãÉÉK lîÉêáÖÉåëW eÉí Éã~áä ïçêÇí áåÖÉÄê~åÇ çé òÉÉê ÜçÖÉ íÉãéÉê~íìêÉåK eáÉêÇççê âìååÉå Éê âäÉáåÉ âäÉìêîÉêëÅÜáääÉå
 • Страница 24 из 151
  k~ ÉåâÉäÉ ëÉÅçåÇÉå ïçêÇí ÇÉ áåëíÉääáåÖ çîÉêÖÉåçãÉåK k~ ÉÉå ììê ïçêÇí ÇÉ çîÉå ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇK wÉí ÇÉ ÑìåÅíáÉâÉìòÉâåçé ìáíK t~ååÉÉê ÇÉ çîÉå áë ~ÑÖÉâçÉäÇ oÉáåáÖáåÖ î~å ÇÉ çîÉåêìáíÉå sÉêïáàÇÉê òçìíêÉëíÉå ãÉí ÉÉå îçÅÜíáÖÉ ÇçÉâ î~å ÇÉ òÉäÑêÉáåáÖÉåÇÉ ÇÉäÉåK r âìåí ÇÉ çîÉåêìáí î~å ÇÉ çîÉåÇÉìê ~ÑåÉãÉå çã ÜÉã
 • Страница 25 из 151
  cê~ãÉë êÉáåáÖÉå r âìåí ÇÉ Ñê~ãÉë îççê ÜÉí êÉáåáÖÉå îÉêïáàÇÉêÉåK aÉ Ñê~ãÉë ìáí ÇÉ ÜÉåÖëÉäë Ü~äÉåW NK OK PK QK eÉí Ñê~ãÉ îççê~~å çãÜççÖ íáääÉå Éå ìáí ÇÉ ÜÉåÖëÉäë äáÅÜíÉåI ÜáÉêå~ ÜÉí Ñê~ãÉ å~~ê îçêÉå íêÉââÉå Éå îÉêïáàÇÉêÉå oÉáåáÖ ÇÉ Ñê~ãÉë ãÉí ~Ñï~ëãáÇÇÉä Éå ëéçåëI çÑ ãÉí ÉÉå ÄçêëíÉäK fåÜ~åÖÉå î~å ÇÉ
 • Страница 26 из 151
  t~í íÉ ÇçÉå Äáà ëíçêáåÖÉå\ píçêáåÖÉå ïçêÇÉå î~~â îÉêççêò~~âí Çççê ÉÉå âäÉáåáÖÜÉáÇK kÉÉã ~äëíìÄäáÉÑí ÇÉ îçäÖÉåÇÉ ~~åïáàòáåÖÉå áå ~ÅÜí îççê ì ÇÉ âä~åíÉåíÉåëÉêîáÅÉ ÄÉäíW Storing Mogelijke oorzaak Aanwijzing/oplossing Het apparaat werkt niet. Zekering defect. Kijk in de zekeringkast na of de zekering
 • Страница 27 из 151
  dä~òÉå ~ÑëÅÜÉêãáåÖ îÉêî~åÖÉå ^äë ÇÉ Öä~òÉå ~ÑëÅÜÉêãáåÖ î~å ÇÉ çîÉå ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ áëI ÇáÉåí Üáà íÉ ïçêÇÉå îÉêî~åÖÉåK r âìåí ÉÉå Öä~òÉå ~ÑëÅÜÉêãáåÖ îÉêâêáàÖÉå îá~ ÇÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉK sÉêãÉäÇ ~KìKÄK ÜÉí bJåìããÉê Éå ÜÉí caJåìããÉê î~å ìï ~éé~ê~~íK hä~åíÉåëÉêîáÅÉ r âìåí ÜÉí ~éé~ê~~í ä~íÉå êÉé~êÉêÉå Çççê çåòÉ
 • Страница 28 из 151
  aÉ îÉêé~ââáåÖ Éå ìï çìÇÉ ~éé~ê~~í qáàÇÉåë ÜÉí íê~åëéçêí ïÉêÇ ìï åáÉìïÉ ~éé~ê~~í ÄÉëÅÜÉêãÇ Çççê ÇÉ îÉêé~ââáåÖK ^ääÉ ÖÉÄêìáâíÉ ã~íÉêá~äÉå òáàå åáÉí ëÅÜ~ÇÉäáàâ îççê ÜÉí ãáäáÉì Éå âìååÉå ïçêÇÉå ÜÉêÖÉÄêìáâíK táà îÉêòçÉâÉå ì Ç~å ççâ ÇÉ îÉêé~ââáåÖ çé ÉÉå ãáäáÉìîêáÉåÇÉäáàâÉ ã~åáÉê çé íÉ êìáãÉåK lìÇÉ
 • Страница 29 из 151
  q~~êíI Å~âÉ Éå ÖÉÄ~â _~âîçêãÉå eÉí ãÉÉëí ÖÉëÅÜáâí òáàå ÇçåâÉêÉ ãÉí~äÉå Ä~âîçêãÉåK _áà ÜÉäÇÉêÉ Ä~âîçêãÉå î~å Çìå ã~íÉêá~~ä çÑ îççê Öä~òÉå îçêãÉå ÇáÉåí ì ÜÉíÉäìÅÜí íÉ ÖÉÄêìáâÉåK qçÅÜ áë ÇÉ Ä~âíáàÇ ä~åÖÉê Éå ïçêÇí ÜÉí ÖÉêÉÅÜí åáÉí òç ÖÉäáàâã~íáÖ ÄêìáåK mä~~íë ÇÉ îçêã ~äíáàÇ çé ÜÉí êççëíÉêK q~ÄÉääÉå aÉ
 • Страница 30 из 151
  Gebak op de plaat Hoogte Verwarmings- Temperatuur methode ºC Tijdsduur, minuten Pizza Bakplaat 2 bakplaten* 2 2+4 t ; 210-230 180-200 25-35 45-55 Bladerdeeg Bakplaat 2 bakplaten* 3 2+4 ; ; 170-190 170-190 20-30 30-40 Schuimgebak Bakplaat 3 ; 80-100 155-205 Spritsgebak Bakplaat 2 bakplaten* 3 2+4 t
 • Страница 31 из 151
  Het brood of de taart (bijv. kwarktaart) ziet er goed uit, maar is van binnen klef. Voeg de volgende keer minder vloeistof toe en bak het gerecht iets langer op een lagere temperatuur. Bij taarten met een vochtige vulling: bak eerst de bodem voor. Bestrooi hem daarna met amandelen of paneermeel en
 • Страница 32 из 151
  ^äë ÜÉí Äê~~Çëíìâ âä~~ê áëI ãçÉí ÜÉí åçÖ NM ãáåìíÉå áå ÉÉå ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇÉI ÖÉëäçíÉå çîÉå ÄäáàîÉå äáÖÖÉåK eÉí îçÅÜí â~å òáÅÜ Ç~å ÄÉíÉê îÉêÇÉäÉåK ^~åïáàòáåÖÉå îççê ÜÉí ÖêáääÉå dêáä ~äíáàÇ áå ÉÉå ÖÉëäçíÉå çîÉåK dÉÄêìáâ òçîÉÉä ãçÖÉäáàâ ÖÉäáàâÉ ëíìââÉå çã íÉ ÖêáääÉåK wÉ ãçÉíÉå ãáåëíÉåë O íçí P Åã Çáâ
 • Страница 33 из 151
  qáéë îççê ÜÉí Äê~ÇÉå Éå ÖêáääÉå Voor het vleesgewicht staan er geen opgaven in de tabel. Kies de waarde van het eerstvolgende lagere gewicht en verleng de tijd. Hoe kunt u vaststellen of het vlees gaar is? Gebruik een vleesthermometer (verkrijgbaar in de vakhandel) of voer de “lepeltest” uit. Druk
 • Страница 34 из 151
  kK_K aÉ éä~~í â~å îÉêîçêãÉå Äáà ÜÉí Ä~ââÉå î~å ÇáÉéîêáÉëéêçÇìÅíÉåK aáí ïçêÇí îÉêççêò~~âí Çççê ÇÉ ÖêçíÉ íÉãéÉê~íììêîÉêëÅÜáääÉåK aÉ îÉêîçêãáåÖ îÉêÇïáàåí ~ä íáàÇÉåë ÜÉí Ä~ââÉåK låíÇççáÉå iÉîÉåëãáÇÇÉäÉå ìáí ÇÉ îÉêé~ââáåÖ Ü~äÉå Éå áå ÉÉå ÖÉëÅÜáâíÉ ëÅÜ~~ä çé ÜÉí êççëíÉê éä~~íëÉåK iÉÉë ÇÉ ~~åïáàòáåÖÉå î~å
 • Страница 35 из 151
  aêçÖÉå dÉÄêìáâ ìáíëäìáíÉåÇ Ñêìáí Éå ÖêçÉåíÉ òçåÇÉê ÖÉÄêÉâÉå Éå ï~ë ÇÉòÉ ÖêçåÇáÖK i~~í ÇÉòÉ ÖçÉÇ ~ÑÇêìáéÉå Éå ÇêççÖ òÉ ~ÑK _ÉÇÉâ ÇÉ Éã~áä éä~~í Éå ÜÉí êççëíÉê ãÉí Ä~âJ çÑ éÉêâ~ãÉåíé~éáÉêK Gerecht Hoogte Verwarmings- Temperatuur methode ºC Tijdsduur, uren 600 g appelringen 2+4 ; 80 ca. 5 800 g
 • Страница 36 из 151
  ^Åêóä~ãáÇÉ áå äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå jçãÉåíÉÉä áë Éê çåÇÉê ÇÉëâìåÇáÖÉå ÉÉå ÇáëÅìëëáÉ Ö~~åÇÉ çîÉê ÇÉ îê~~Ö ÜçÉ ëÅÜ~ÇÉäáàâ ~Åêóä~ãáÇÉ áå äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå áëK lé Ä~ëáë î~å ÇÉ ~ÅíìÉäÉ çåÇÉêòçÉâëêÉëìäí~íÉå ÜÉÄÄÉå ïáà îççê ì ÇÉòÉ áåÑçêã~íáÉ ë~ãÉåÖÉëíÉäÇK eçÉ çåíëí~~í ~Åêóä~ãáÇÉ\ ^Åêóä~ãáÇÉ âçãí åáÉí áå
 • Страница 37 из 151
  _~ââÉå píÉä Äáà ÄçîÉåJ Éå çåÇÉêï~êãíÉ ÇÉ íÉãéÉê~íììê áå çé ã~ñK OMM ⁄`I Äáà ÜÉíÉäìÅÜí çé ã~ñK NUM ⁄`K hçÉâàÉëW píÉä Äáà ÄçîÉåJ Éå çåÇÉêï~êãíÉ ÇÉ íÉãéÉê~íììê áå çé ã~ñK NVM ⁄`I Äáà ÜÉíÉäìÅÜí çé ã~ñK NTM ⁄`K bá çÑ ÉáÉêÇççáÉê áå ÜÉí ÇÉÉÖ çÑ ÜÉí ÄÉëä~Ö îççêâçãí ÇÉ îçêãáåÖ î~å ~Åêóä~ãáÇÉK ^~êÇ~ééÉäë áå
 • Страница 38 из 151
  Tárgymutató Mire ügyeljen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 A beépítés előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Biztonsági útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 A sérülések okai . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 39 из 151
  Tárgymutató Ápolás és tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Külső tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Sütő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Tisztítási, ”clean” funkció (típustól
 • Страница 40 из 151
  Mire ügyeljen Kérjük, olvassa át figyelmesen ezt a használati utasítást. Csak így tudja tűzhelyét helyesen és biztonságosan kezelni. Őrizze meg a használati utasítást és a szerelési útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja vele oda az útmutatókat is. Jelen használati utasítás vonatkozik mind az
 • Страница 41 из 151
  Ha a készüléket földelés nélkül vagy helytelenül összeszerelve használja - bár nagyon valószínűtlen igen komoly károkat is okozhat (személyi sérülést vagy áramütés általi halált). A nem előírásszerű elektromos csatlakoztatásból eredő nem megfelelő működésért és esetleges károkért a gyártó semmilyen
 • Страница 42 из 151
  A sérülések okai Sütőlap vagy alufólia a sütő fenéklapján Ne toljon be a sütő fenéklapjára sütőlapot. Ne helyezzen be alufóliát sem. Hőtorlódás léphet fel. A sütési időtartam megváltozik és a zománc megsérül. Víz a sütőben Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőbe. Így a zománc megsérülhetne.
 • Страница 43 из 151
  Az Ön új tűzhelye Itt megismerheti új készülékét. Bemutatjuk a kezelőfelület a kapcsolókkal és a kijelzőkkel. Információkat kap a fűtési módokról és a mellékelt tartozékokról. Kezelőfelület A készülékek típusonkénti eltérései. Funkcióválasztó Kijelző-mező és kezelő nyomógombok Hőfokszabályozó
 • Страница 44 из 151
  Állásai V Felületi grill, kis felület x Felületi grill, nagy felület Y Felolvasztás Ha a funkcióválasztót beállítja, akkor bekapcsol a sütőben lévő lámpa. Hőfokszabályozó A hőfokszabályozóval állíthatja be a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot. Hőmérséklet 50-270 Hőmérséklet tartomány ºC-ban Grill
 • Страница 45 из 151
  Fűtési módok A sütő használatánál különböző fűtési módok állnak rendelkezésre. Így minden ételhez az optimális elkészítési módot választhatja. Felső és alsó fűtés Így a meleg felülről és alulról egyenletesen éri a süteményt vagy a sültet. A sütőformában készülő kevert tészták és a felfújtak így
 • Страница 46 из 151
  Légkeverős grillezés Grill-fűtőtest és a ventilátor felváltva kapcsolják egymást ki és be. A sütés szünetelésekor a ventilátor a grillsütő által leadott meleget keveri az étel körül. Így a húsok minden oldalról egyenletesen ropogósra pirulnak. Felületi grill, kis felület Ennél a fűtőtest középső
 • Страница 47 из 151
  Sütő és tartozékai A tartozék 5 különböző magasságban tolható be a sütőbe. A tartozékokat akár kétharmad részig kihúzhatja anélkül, hogy kibillennének. Így könnyen kiveheti az ételeket. Tartozékok A tartozékokat az ügyfélszolgálatnál vagy a szakkereskedőknél szerezheti be pótlólag. Rostély az
 • Страница 48 из 151
  Az első használat előtt Ebben a fejezetben találja meg azokat a tennivalókat, amelyet az első főzés előtt el kell végeznie. Melegítse fel a sütőt, és tisztítsa meg a tartozékokat. Olvassa el a biztonsági útmutatót a ”Mire ügyeljen” fejezetben. Elsőként azt nézze meg, hogy a tűzhely kijelzőjén
 • Страница 49 из 151
  A sütő beállítása A sütő beállítására különböző lehetőségei vannak. A sütő manuális kikapcsolása Ha az étel készen van, Ön kapcsolja ki a sütőt. A sütő automatikus kikapcsolása Így a konyhát hosszabb időre is elhagyhatja. A sütő automatikusan kapcsol be- és ki Ilyenkor az étel pl. reggel beteheti a
 • Страница 50 из 151
  2. A hőfokszabályozóval állítsa be a hőmérsékletet, vagy a grillfokozatot. Ha kész az étel Kapcsolja ki a funkcióválasztót. A beállítások megváltoztatása A hőmérsékletet vagy a grillfokozatot bármikor megváltoztathatja. Ha a sütőnek automatikusan ki kell kapcsolnia Végezze el a beállítást az 1. és
 • Страница 51 из 151
  Ha a beállított időtartam lefutott Egy hangjelzés hallható. A sütő kikapcsol. Nyomja meg kétszer a j nyomógombot, és kapcsolja ki a funkcióválasztót. A beállítások megváltoztatása Nyomja meg az óra j nyomógombot. A H vagy a J nyomógombbal változtassa meg az időtartamot. J A beállítás megszakítása
 • Страница 52 из 151
  Ha a beállított időtartam lefutott Egy hangjelzés hallható. A sütő kikapcsol. Nyomja meg kétszer a j nyomógombot, és kapcsolja ki a funkcióválasztót. Megjegyzés A beállításokon addig tud változtatni, amíg a szimbólum villog. Amikor a szimbólum világít, a beállítás már átvételre került. A várakozási
 • Страница 53 из 151
  Az idő átállítása pl. a nyári időszámításról a télire Nyomja meg kétszer az óra j nyomógombot, és változtassa meg a + vagy a - nyomógombbal. Az időkijelzés eltüntetése Az időkijelzést láthatatlanná teheti. Ezután csak akkor lesz látható, ha azt újra beállítja. Ehhez meg kell változtatnia az
 • Страница 54 из 151
  Ha az idő letelt Egy hangjelzés hallható. Nyomja meg a jelzőóra a nyomógombot. A jelzőóra-kijelző a kialszik. A jelzőóra idejének megváltoztatása Nyomja meg a jelzőóra a nyomógombot. A + vagy a nyomógombbal változtassa meg az időt. A beállítás törlése Nyomja meg a jelzőóra a nyomógombot. Nyomja a -
 • Страница 55 из 151
  Az alapbeállítások megváltoztatása Semmilyen fűtési mód nem lehet beállítva. Példa: Az időkijelzés eltüntetése 1. Nyomja meg egyidejűleg az óra j nyomógombot és a H nyomógombot, amíg a kijelzőn egy 1 megjelenik. Ez az alapbeállítás a pontos idő láthatóságára. 2. A H vagy a JJ nyomógombbal
 • Страница 56 из 151
  Gyerekbiztosítás Hogy a gyerekek a sütőt tévedésből nehogy bekapcsolják, a sütő gyerekzárral van ellátva. A sütő lezárása Nyomja meg a p kulcs nyomógombot, míg a p szimbólum a kijelzőn kialszik. Ez körülbelül 4 másodpercig tart. A zár feloldása Nyomja meg a p kulcs nyomógombot, míg a p szimbólum a
 • Страница 57 из 151
  Használjon nemesacél-ápolószert. Tartsa be a tisztítószer-gyártó utasításait. Mindig próbálja ki egy kis helyen a tisztítószert, mielőtt az egész felületre felhordaná. Sütő Ne használjon semmilyen kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot. A sütőtisztítószert csak a sütő zománcozott felületén
 • Страница 58 из 151
  A lehajtható grill tartókengyelét húzza előre, majd nyomja meg felfelé, míg az hallhatóan be nem kattan. Tartsa meg ekkor a grillfűtőtestet, majd hajtsa le. A tisztítás után: Hajtsa vissza a grillfűtőtestet. Nyomja le a tartókengyelt és akassza be a grillfűtőtestet. A sütő katalitikus felületeinek
 • Страница 59 из 151
  Egyebek: A zománcot nagyon magas hőmérsékleten égetik ki. Ezért enyhe színeltérések keletkezhetnek. Ez normális és nem befolyásolja a készülék működését. Ne kezelje ezeket az elszíneződéseket sem kemény súrolópárnával, sem erős tisztítószerekkel. A vékony sütőlapok éleit nem lehet tökéletesen
 • Страница 60 из 151
  Ha a sütő lehűlt Az üvegtáblák tisztítása A sómaradványokat törölje le egy nedves kendővel az öntisztító részekről. A sütőajtó üveglapját az alaposabb tisztítás érdekében leveheti. 1. Szerelje ki a sütőajtót, és a fogantyúval lefelé fektesse egy konyharuhára. 2. A sütőajtó felső borítását
 • Страница 61 из 151
  Az állványok tisztítása A tartóállványokat a tisztításhoz kiveheti. Az állványok kiakasztása: 1. 2. 3. 4. Emelje meg az állvány első részét, akassza ki, ezután húzza előre az állványt, és vegye ki Tisztítsa meg a tartóállványt mosogatószerrel és mosogatószivaccsal, vagy egy kefével. Az állványok
 • Страница 62 из 151
  Mi a teendő zavar esetén? Gyakran csak egy apróság az oka annak, hogy zavar lép fel. Mielőtt kihívná a vevőszolgálatot, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat: Zavar Lehetséges ok Útmutatás/elhárítás A készülék nem működik. A biztosíték hibás. Nézzen utána a biztosítékos szekrényben, hogy a
 • Страница 63 из 151
  Az üvegbúra cseréje Ha a sütőlámpa búrája megsérült, ki kell cserélni. Csere üvegbúrát a vevőszolgálatnál kap. Kérjük, adja meg készülékének termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD-Nr.). Vevőszolgálat Amennyiben a készüléke javításra szorul, szervizhálózatunk a rendelkezésére áll. A
 • Страница 64 из 151
  Csomagolás és a régi készülék Új készülékét a szállítás alatt a csomagolás védi. Minden felhasznált anyag környezetkímélő és újrahasznosítható. Kérjük, segítsen Ön is a csomagolás környezetkímélő módon történő ártalmatlanításában. A régi készülékek nem értéktelen hulladékok. Környezetbarát
 • Страница 65 из 151
  Torták és sütemények Sütőformák: A sötét, fémből készült sütőformák a legalkalmasabbak. Vékonyfalú, világos sütőformák, valamint üvegformák használatakor a forró levegőt kell használnia. Ennek ellenére ilyenkor a sütési idő hosszabb, és a sütemény nem sül meg olyan egyenletesen. Állítsa a
 • Страница 66 из 151
  Sütőtepsiben sült sütemény Magasság Fűtési mód Hőmérséklet, ºC-ban A sütési idő, percben Pizza Sütőtálca 2 sütőtálca* 2 2+4 t ; 210-230 180-200 25-35 45-55 Rakott tészta Sütőtálca 2 sütőtálca* 3 2+4 ; ; 170-190 170-190 20-30 30-40 Habcsók Sütőlap 3 ; 80-100 155-205 Kinyomós sütemény Sütőtálca 2
 • Страница 67 из 151
  A kenyér vagy a sütemény (pl. túrótorta) jól néz ki, de belülről nyúlós, ragacsos (kenődik, vizes). Adjon a következő alkalommal kevesebb folyadékot hozzá, és süsse alacsonyabb hőmérsékleten kicsit tovább. Lédús töltelékkel készülő sütemény: Süsse meg először az aljat. Szórja meg mandulával vagy
 • Страница 68 из 151
  Tudnivalók a grillezéshez Mindig csukott sütőben grillezzen. Lehetőleg egyforma vastag húsdarabokat vegyen. A húsdaraboknak legalább 2 - 3 cm vastagak legyenek. Így a hús egyenletesen pirul és nem lesz száraz. A frissensültet csak grillezés után sózza meg. A grillezni való darabokat helyezze
 • Страница 69 из 151
  Tippek sütéshez és grillezéshez Ha a táblázatban nincs megadva semmilyen, a sült súlyára vonatkozó adat. Válassza ki a következő legalacsonyabb súlynak megfelelő adatot, és hosszabbítsa meg az időt. Hogyan tudja megállapítani, hogy készen van-e a sült? Használjon hús-hőmérőt (a szakkereskedésben
 • Страница 70 из 151
  Megjegyzés A tálca mélyhűtött termékek sütésekor deformálódhat. Ennek oka a tartozékon fellépő nagy hőmérsékletkülönbség. A deformálódás már sütés közben megszűnik. Felolvasztás Vegye ki az élelmiszert a csomagolásból, és állítsa egy megfelelő edényben a rostélyra. Kérjük, vegye figyelembe a
 • Страница 71 из 151
  Megjegyzés: Hasznos tanácsok az energiamegtakarításhoz A nagyon lédús gyümölcsöt vagy zöldséget többször fordítsa meg. Az aszalt gyümölcsöt szárítás után haladéktalanul vegye le a papírról. Csak akkor melegítse elő a sütőt, ha a recept vagy a használati utasítás táblázata így adja meg. Sötét,
 • Страница 72 из 151
  Mely ételekről lehet szó? Az akrilamid mindenekelőtt a magas hőmérsékletre hevítéssel készített gabonafélékben és burgonyatermékekben keletkezik, mint pl.: burgonya chipsek, hasábburgonya, pirítós, zsemle, kenyér, omlós tésztájú finom péksütemények (mint a keksz, mézeskalács, mézesbáb). Hogyan
 • Страница 73 из 151
  Spis treści Na co należy zwracać uwagę . . . . . . . . . . . . . . . . Przed zabudową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . 77 Przyczyny szkód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Państwa nowa
 • Страница 74 из 151
  Spis treści Pielęgnacja i oczyszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Urządzenie z zewnątrz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Piekarnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Funkcja ”Clean” (w zależności od modelu) . . . . . . . . . 97
 • Страница 75 из 151
  Na co należy zwracać uwagę Prosimy o dokładne zapoznanie się z intrukcją obsługi. Tylko wtedy będziecie Państwo bezpiecznie i prawidłowo korzystać z kuchenki. Instrukcję obsługi i dane montażowe należy zachować. Jeżeli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane innej osobie, to należy również
 • Страница 76 из 151
  Użytkowanie tego urządzenia bez uziemienia lub niepoprawnie zamontowanego może spowodować (w bardzo nieprawdopodobnych okolicznościach) poważne szkody. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie funkcjonowanie urządzenia i za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwą instalację
 • Страница 77 из 151
  Przyczyny szkód Blacha do pieczenia lub folia aluminiowa na dnie piekarnika Na dno piekarnika nie należy wsuwać blachy do pieczenia. Nie należy go również wykładać folią aluminiową. Mogłoby dojść do nadmiernego gromadzenia się ciepła. Zmieni to czasy wypieku lub pieczenia i może dojść do
 • Страница 78 из 151
  Państwa nowa kuchenka Teraz macie Państwo okazję zapoznać się z Waszym nowym urządzeniem. Objaśniamy tu Państwu pulpit obsługi włócznikami i wskaźnikami. Przedstawimy też informacje na temat możliwych rodzajów grzania i dołączonego wyposażenia. Pulpit obsługi Niewielkie różnice w zależności od typu
 • Страница 79 из 151
  Pozycje V Grillowanie na płasko, mała powierzchnia x Grillowanie na płasko, duża powierzchnia Y Rozmrażanie Przy nastawieniu programatora funkcji zapala się lampka świecić w piekarniku. Regulator temperatury Regulatorem temperatury nastawia się temperaturę lub stopnie grilla. Temperatura 50-270
 • Страница 80 из 151
  Na polu wskaźników można odczytać nastawione wartości. Rodzaje grzania Piekarnik wyposażony jest w różne rodzaje grzania. To umożliwia wybranie optymalnego sposobu przygotowania dla każdej potrawy. Grzanie górne i dolne Ciepło równomiernie z góry i zdołu dochodzi do ciasta lub pieczeni. Przy jego
 • Страница 81 из 151
  Grillowanie z opływem powietrza Grzałka grilla i wentylator na zmianę włączają się i wyłączają. W przerwie grzania wentylator rozdmuchuje ciepło z grzałki wokół potrawy. Dzięki temu kawałki mięsa są przyrumienione z wszystkich stron. Grillowanie na płasko, mała powierzchnia Włącza się środkowa
 • Страница 82 из 151
  Piekarnik i wyposażenie Wyposażenie można wsuwać do komory piekarnika na 5 poziomach. Wyposażenie można wyciągać na dwie trzecie długości, bez obawy, że się przechyli. Dzięki temu łatwiej wyjmować potrawy z piekarnika. Wyposażenie Wyposażenie można nabyć w punkcie serwisowym lub specjalistycznych
 • Страница 83 из 151
  Wentylator Piekarnik wyposażony jest w wentylator chłodzący. Wentylator włącza się się i wyłącza się wtedy, kiedy jest to konieczne. Gorące powietrze ulatnia się poprzez klapę piekarnika. Przed pierwszym użytkowaniem W tym rozdziale znajdziecie Państwo wszystko, co musicie zrobić, zanim zaczniecie
 • Страница 84 из 151
  Pierwsze czyszczenie wyposażenia Przed użytkowaniem wyposażenie należy gruntownie wymyć ściereczką w roztworze ługu. Nastawianie piekarnika Macie Państwo rozmaite możliwości nastawiania piekarnika. Ręczne wyłączanie piekarnika Gdy potrawa jest gotowa można samemu wyłączyć piekarnik. Piekarnik
 • Страница 85 из 151
  2. Regulatorem temperatury nastawić temperaturę lub stopień mocy grzania grilla. Gdy potrawa jest gotowa Wyłączyć programator funkcji. Zmiana nastawienia Temperaturę lub stopień mocy grilla można w każdej chwili zmienić. Automatyczne wyłączanie piekarnika Należy nastawiać jak opisano w punktach 1 i
 • Страница 86 из 151
  Upłynął czas trwania/ przebiegu Rozlega się sygnał dźwiękowy. Piekarnik wyłąącza się. Dwa razy nacisnąć przycisk j i wyłączyć programator funkcji. Zmiana nastawienia Raz nacisnąć przycisk zegara j. Przyciskiem + lub przyciskiem J zmienić czas trwania/przebiegu. J Przerwanie pracy nastawionego
 • Страница 87 из 151
  Upłynął czas trwania/ przebiegu Rozlega się sygnał dźwiękowy. Piekarnik wyłącza się. Dwa razy nacisnąć przycisk zegara j i wyłączyć programator funkcji. Wskazówka Tak długo, jak miga symbol można wprowadzać zmiany. Gdy symbol świeci się, to nastawienie zostało przejęte. Czas oczekiwania aż
 • Страница 88 из 151
  2. Przyciskiem + lub przyciskiem - nastawić czas zegarowy. Po kilku sekundach czas zegarowy zostaje przejęty. Zmiana np. czasu letniego na czas zimowy Dwa razy nacisnąć przycisk zegara j i przyciskiem + lub przyciskiem - zmienić czas. Wygaszanie czasu zegarowego Czas zegarowy można wygasić.
 • Страница 89 из 151
  Sposób nastawiania Przykład: 20 minut 1. Nacisnąć przycisk zegara funkcyjnego a. Symbol a miga. 2. Przyciskiem + lub przyciskiem - nastawić czas na zegarze funkcyjnym. Przycisk + proponowana wartość = 10 minut. Przycisk - proponowana wartość = 5 minut. Po kilku sekundach zegar funkcyjny zaczyna
 • Страница 90 из 151
  Czas nastawiony na zegarze funkcyjnym i nastawiony czas trwania/przebiegu upływają równocześnie Obydwa symbole świecą się. Upływ czasu nastawionego na zegarze funkcyjnym widoczny jest na wskaźniku. Sprawdzanie pozostałego czasu trwania/ przebiegu ?, czasu wyłączenia ! lub czasu zegarowego j: tak
 • Страница 91 из 151
  Zmiana nastawień podstawowych Nie może być nastawiona żadna funkcja pracy urządzenia. Przykład: wygasić czas zegarowy 1. Równocześnie nacisnąć przycisk zegara j i przycisk H, aż na wskaźniku ukaże się cyfra 1. Nastawienie podstawowe czasu zegarowego jest na pierwszym planie. 2. Przyciskiem H lub
 • Страница 92 из 151
  Nie zamierza się zmieniać wszystkich nastawień podstawowych Jeżeli nie zamierza się zmieniać jakiegoś nastawienia podstawowego, to należy nacisnąć przycisk zegara j. Ukaże się następne nastawienie podstawowe. Korekta Wasze nastawienia można w każdej chwili zmienić. Zabezpieczenie przed dziećmi Aby
 • Страница 93 из 151
  Pielęgnacja i oczyszczanie Nie należy używać żadnych rozpylaczy pary lub sprężonego powietrza. Urządzenie z zewnątrz Przetrzeć urządzenie ściereczką namoczoną w wodzie z dodatkiem środka czyszczącego. Osuszyć miękką ściereczką. Nie nadają się środki ostre i szorujące. Jeżeli taki środek dostanie
 • Страница 94 из 151
  1. Całkowicie otworzyć klapę piekarnika. 2 Zwolnić obie blokady po prawej i lewej stronie. 3. Klapę piekarnika ustawić pod kątem. Obydwiema dłońmi chwycić od dołu po lewej i prawej stronie. Teraz trochę domknąć i wyciągnąć. Po oczyszczeniu klapę założyć wykonując poprzednie czynności w odwrotnej
 • Страница 95 из 151
  Po oczyszczeniu: Z powrotem rozłożyć grzałkę grilla do góry. Wieszak trzymający docisnąć do dołu i założyć grzałkę grilla żeby zapadka zaskoczyła. Oczyszczanie powierzchni katalitycznych w piekarniku Tylna ścianka, sufit i boczne ścianki piekarnika pokryte zostały samoczyszczającą się emalią (w
 • Страница 96 из 151
  Poza tym: Emalia wypalana jest w bardzo wysokich temperaturach. Mogą przy tym powstać niewielkie przebarwienia. Jest to normalne zjawisko i nie ma wpływu na funkcjonowanie. Takich przefarbowań nie należy próbować czyścić twardymi gąbkami szorującymi lub innymi ostrymi przedmiotami. Brzegów cienkich
 • Страница 97 из 151
  4. Przyciskiem + nastawić 1.00 h. Po kilku sekundach nastawienie zostaje przejęte. Piekarnik wyłącza się po upływie 1 godziny. Wyłączyć programator funkcji. Po ostudzeniu komory piekarnika Czyszczenie szklanych szyb Resztki soli na powierzchniach się samooczyszczających należy zetrzeć mokrą
 • Страница 98 из 151
  Oczyszczanie wieszaków Wieszaki można do czyszczenia wyjmować. Wyjmowanie wieszaków: 1. 2. 3. 4. Wieszaki należy z przodu podnieść do góry i wyjąć, następnie wyciągnąć do przodu i wyjąć z urządzenia Wieszaki najlepiej oczyszczać gąbką i środkiem do mycia naczyń lub szczotką. Zawieszanie wieszaków:
 • Страница 99 из 151
  Usterka, co robić? Przyczynami wystąpienia usterek są często drobiazgi. Przed telefonem do punktu serwisowego należy zapoznać się z następującymi wskazówkami: Usterka Możliwa przyczyna Wskazówka/pomoc Urządzenie nie funkcjonuje. Bezpiecznik jest uszkodzony. Sprawdzić w skrzynce bezpieczników czy
 • Страница 100 из 151
  Wymiana szklanej osłony Jeżeli uszkodzona została szklana osłona lampki piekarnika, to należy dokonać jej wymiany. Szklane osłony można nabyć w punkcie serwisowym. Należy podać numery E i FD Waszej kuchenki. Serwis W razie konieczności naprawy Waszego urządzenia należy zwrócić się do naszego punktu
 • Страница 101 из 151
  Opakowanie i stare urządzenie Państwa nowe urządzenie było w czasie transportu do Państwa chronione opakowaniem. Wszystkie użyte materiały nie szkodzą środowsku naturalnemu i można je ponownie wykorzystać. Opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska. Stare urządzenia nie są
 • Страница 102 из 151
  Tabele i wskazówki Znajdziecie tu Państwo wiele potraw i optymalne dla nich nastawienia. Dowiecie się, jaki rodzaj ogrzewania i jaka temperatura najlepiej pasują do danej potrawy, jakiego użyć wyposażenia i na jakim poziomie należy ją wsunąć. Znajdziecie tu wiele wskazówek na temat naczyń i
 • Страница 103 из 151
  Ciasto w formach Forma na ruszcie Wysokość Rodzaj /poziom ogrzewania Temperatura w ºC Czas wypieku, w minutach Tatynki Forma do tatynek Biał blacha, Õ 31 cm 1 2+4 t ; 220-240 190-210 40-50 45-55 Quiche Forma do tatynek Biała blacha, Õ 31 cm 1 t 210-230 40-50 Ciasto* Forma do ciasta Biała blacha, 28
 • Страница 104 из 151
  Wskazówki nt. pieczenia Zamierzacie Państwo piec według własnego przepisu. Nastawiać wedłgu danych dotyczących podobnych wypieków w tabeli nt. pieczenia. Jak sprawdzić, czy ciasto ucierane jest już wypieczone. Około 10 minut przed podanym w przepisie czasem pieczenia należy nakłuć drewnianym
 • Страница 105 из 151
  Przy wypieku soczystych ciast powstaje woda skondensowana. Przy pieczeniu można powstawać para wodna. Ulatnia się poprzez uchwyt klapy. Para wodna osadza się na płycie bez własnego sterowania lub na przednich ściankach sąsiadujących mebli i skrapla się jako woda skondensowana. To całkowicie
 • Страница 106 из 151
  Grillowane kawałki powinn się obrócić po upływie dwóch trzecich czasu nastawionego według tabeli. Grzałka grilla włącza się i wyłącza. To całkowicie normalne zjawisko. Jak często, zależy od nastawionego stopnia grillowania. Przykład Ilość Naczynia Wysokość Rodzaj /poziom ogrzewania Temperatura ºC,
 • Страница 107 из 151
  Wskazówki nt. pieczenia i grillowania Na temat wagi pieczeni nie podano danych w tabeli. Nastawić według następnej niższej wagi i przedłużyć czas. Jak można sprawdzić, czy pieczeń jest gotowa? Należy użyć termometru kuchennego (można nabyć w specjalistycznych placówkach handlowych) do mięsa lub
 • Страница 108 из 151
  Wskazówka Taca może się zdeformować podczas przygotowania produktów mrożonych. Przyczyną są duże różnice temperatur na blasze. Deformacja jest jednak krótkotrwała i znika w czasie pieczenia. Rozmrażanie Produkty spożywcze wyjąć z opakowania i w odpowiednim naczyniu położyć na ruszcie. Należy
 • Страница 109 из 151
  Suszenie owoców Do suszenia przeznaczyć tylko owoce i jarzyny w idealnym stanie, należy je dokładnie je umyć. Dobrze osączyć i osuszyć. Blachę taca emaliowana lub ruszt wyłożyć papierem do pieczenia lub pergaminem. Potrawa Wysokość/ poziom Rodzaj ogrzewania Temperatura w ºC Czas twania/ przebiegu,
 • Страница 110 из 151
  Akrylamid w produktach spożywczych Szkodliwość akrylamidu w produktach spożywczych jest obecnie dyskutowana w kręgach specjalistów. Te informacje przygotowaliśmy dla Państwa na podstawie aktualnych wyników prac naukowo-badawczych. Jak powstaje akrylamid? Akrylamid nie powstaje w produktach
 • Страница 111 из 151
  Co można zrobić Informacje ogólne Pieczenie Przy smażeniu, pieczeniu i grillowaniu można zapobiegać powstawaniu wysokiego poziomu akrylamidu. Następujące zalecenia zostały na ten temat opublikowane przez BMVEL1: Należy gotować/piec możliwie krótko. ”Ozłacać zamiast zwęglać” J przyrumieniać produkt
 • Страница 112 из 151
  0tndË~`„¯d 5` Ʌt b°dn†d… tfË`…¯…‹ y„¯{`„¯d   ! jdËdn {t„…`~t{              ! jË`y¯°` …d‚„¯z¯ fdtÿ`b„tb…¯       " j˯ɯ„Š ÿtyËd~nd„¯ˆ           # `·` „ty`º ÿ°¯…`        
 • Страница 113 из 151
  0tndË~`„¯d e°tz¯Ëtyz` n°º fdtÿ`b„tb…¯ nd…dˆ   š‚tn ¯ tɯb…z`               ¯b…z` ÿ˯ftË` b„`ˆ~¯          o†‚tytˆ ·z`µ                ™†„z¾¯º tɯb…z¯ vbqd`su
 • Страница 114 из 151
  5` Ʌt b°dn†d… tfË`…¯…‹ y„¯{`„¯d „¯{`…d°‹„t ¯†É¯…d n`„„td C†ztytnb…yt ÿt ¹zbÿ°†`…`¾¯¯ B„t ÿt{t~d… `{ „`†É¯…‹bº ÿË`y¯°‹„t ¯ fdtÿ`b„t †ÿË`y°º…‹ ÿ°¯…tˆ QË`„¯…d C†ztytnb…yt ÿt ¹zbÿ°†`…`¾¯¯ ¯ {t„…`~† y „`nd~„t{ {db…d j˯ ÿdËdn`Éd ÿ˯ftË` „tyt{† y°`nd°‹¾† „d `f†n‹…d ÿdËdn`…‹ …`z~d ¹…¯ ntz†{d„…Š
 • Страница 115 из 151
  ‘bÿt°‹ty`„¯d ÿ˯ftË` fd `d{°d„¯º ¯°¯ ÿ˯ „dÿË`y¯°‹„tˆ †b…`„tyzd {t~d… ÿ˯ydb…¯ n`~d y b`{t{ ÿËtb…t{ b°†É`d z bdˋd„Š{ ÿtyËd~nd„¯º{ ‘pt…ty¯…d°‹ „d „dbd… t…yd…b…yd„„tb…¯ ` „dÿË`y¯°‹„†Æ Ë`ft…† ÿ˯ftË` ¯ yt{t~„Šˆ †¸dËf yŠy`„„Šd „dÿË`y¯°‹„Š{ ÿtnz°ÆÉd„¯d{ z ¹°dz…Ëtbd…¯ jË`y¯°` …d‚„¯z¯
 • Страница 116 из 151
  j˯ɯ„Š ÿtyËd~nd„¯ˆ jËt…¯yd„‹ ¯°¯ µt°‹p` „` n„d n†‚tytpt ·z`µ` 5d b…`y‹…d ÿËt…¯yd„‹ „` n„t n†‚tytpt ·z`µ` ¯ „d yŠb…¯°`ˆ…d dpt `°Æ{¯„¯dytˆ µt°‹ptˆ ‘„`Éd {t~d… yt„¯z„†…‹ `b…tˆ …dÿ°` Ëd{º yŠÿdz`„¯º ¯ yËd{º ~`Ëd„¯º ¯{d„ºÆ…bº ¯` Édpt ÿt˅¯…bº ¹{`°‹ tn` y n†‚tyt{ ·z`µ† 5¯ztpn` „d °dˆ…d ytn† y
 • Страница 117 из 151
  `·` „ty`º ÿ°¯…` 5¯~db°dn†Æ¸`º ¯„µtË{`¾¯º ÿt{t~d… `{ ÿt„`zt{¯…‹bº y `·dˆ „tytˆ ÿ°¯…tˆ ndb‹ Š „`ˆnd…d ¯„µtË{`¾¯Æ t ÿ`„d°¯ †ÿË`y°d„¯º b yŠz°ÆÉ`…d°º{¯ ¯ ¯„n¯z`…tË`{¯ ` …`z~d t y¯n`‚ „`pËdy` ¯ y‚tnº¸¯‚ y zt{ÿ°dz… ÿtb…`yz¯ ÿ˯„`n°d~„tb…º‚ j`„d°‹ †ÿË`y°d„¯º t{t~„Š „dft°‹·¯d t…z°t„d„¯º y
 • Страница 118 из 151
  jJ°J~@„¯º V j°J>z¯ˆ p˯°‹ {<°<º ÿ°J¸<n‹ x j°J>z¯ˆ p˯°‹ fJ°‹·<º ÿ°J¸<n‹ Y +<{JË<~¯y<„¯@ j˯ yz°ÆÉd„¯¯ ˆÉz¯ yŠftË` µ†„z¾¯ˆ `ptË`d…bº °`{ÿtÉz` y n†‚tyt{ ·z`µ† Cdp†°º…tË …d{ÿdË`…†ËŠ šb…`„ty¯…d …d{ÿdË`…†Ë† ¯°¯ Ëd~¯{ p˯°º b ÿt{t¸‹Æ Ëdp†°º…tË` …d{ÿdË`…†ËŠ ™@{ÿ@Ë<…†Ë< !i-#i o¯`ÿ`t„ „`Éd„¯ˆ
 • Страница 119 из 151
  Ž„tÿz` ¢j°Æb¢ j˯ ÿt{t¸¯ ¹…tˆ z„tÿz¯ †yd°¯É¯y`ƅbº `n`„„Šd „`Éd„¯º Ž„tÿz` ¢Ž°ÆÉ¢ p j˯ ÿt{t¸¯ ¹…tˆ z„tÿz¯ yz°ÆÉ`d…bº ¯ yŠz°ÆÉ`d…bº f°tz¯Ëtyz` n°º fdtÿ`b„tb…¯ nd…dˆ o¯bÿ°dˆ t…tfË`~`d… `n`„„Šd „`Éd„¯º ¯n „`pËdy` o†‚tytˆ ·z`µ ÿËdntb…`y°ºd… y `·d Ë`bÿt˺~d„¯d b`{Šd Ë`„ttfË`„Šd y¯nŠ
 • Страница 120 из 151
  #¯~„¯ˆ ~<Ë 0 ÿt{t¸‹Æ Ëd~¯{` ¢5¯~„¯ˆ ~`Ë¢ Š {t~d…d ÿtnˆ{º„¯…‹ f°Ænt ¯°¯ ntÿdɋ dpt b„¯† ™`z~d t„ ÿËdzË`b„t ÿtn‚tn¯… n°º zt„bdËy¯Ëty`„¯º k˯°‹ > zJ„y@z¾¯@ˆ  ¹…t{ Ëd~¯{d ÿtÿdËd{d„„t yz°ÆÉ`ƅbº „`pËdy`…d°‹„Šˆ ¹°d{d„… p˯°º ¯ yd„…¯°º…tË jtz` „`pËdy`…d°‹„Šˆ ¹°d{d„… yŠz°ÆÉd„ yd„…¯°º…tË tfn†y`d…
 • Страница 121 из 151
  +<{JË<~¯y<„¯@ d„…¯°º…tË †b…`„ty°d„„Šˆ y `n„dˆ b…d„zd n†‚tytpt ·z`µ` tfn†y`d… `{tËt~d„„Šd ÿËtn†z…Š j˯ ¹…t{ `{tËt~d„„Šd z†bz¯ {ºb` ÿ…¯¾` ‚°df ¯ ÿ¯Ëtp¯ Ë`{tË`~¯y`ƅbº Ë`y„t{d˄t o†‚tytˆ ·z`µ ¯ ÿ˯„`n°d~„tb…¯ j˯„`n°d~„tb…¯ {t~„t Ë`{d¸`…‹ y n†‚tyt{ ·z`µ† „` ! Ë`°¯É„Š‚ †Ëty„º‚
 • Страница 122 из 151
  °Æ{¯„¯@yŠˆ ÿËJ…¯y@„‹ n°º ÿ˯pt…ty°d„¯º ÿ¯Ëtpty ¯ zˆp°tpt ÿdÉd„‹º šb…`„`y°¯y`ˆ…d ÿËt…¯yd„‹ ÿtn †p°t{ z nyd˾d n†‚tytpt ·z`µ` nt †ÿtË` B‚°`~n`Ƹ¯ˆ yd„…¯°º…tË o†‚tytˆ ·z`µ tb„`¸d„ t‚°`~n`Ƹ¯{ yd„…¯°º…tËt{ B„ yz°ÆÉ`d…bº ¯ yŠz°ÆÉ`d…bº ÿ˯ „dtf‚tn¯{tb…¯ ™dÿ°Šˆ ytn†‚ yŠ‚tn¯… ¯ nyd˾Š jdËdn ÿdËyŠ{
 • Страница 123 из 151
  5`pËdy`„¯d n†‚tytpt ·z`µ` jtb°dnty`…d°‹„tb…‹ ndˆb…y¯ˆ …tfŠ †b…Ë`„¯…‹ `ÿ`‚ „tytpt ÿ˯ftË` „`pËdˆ…d ÿ†b…tˆ `zˊ…Šˆ n†‚tytˆ ·z`µ šb…`„ty¯…d ˆÉz† yŠftË` µ†„z¾¯ˆ „` t šb…`„ty¯…d i |0 b ÿt{t¸‹Æ Ëdp†°º…tË` …d{ÿdË`…†ËŠ dËd "i {¯„†… yŠz°Æɯ…d ˆÉz† yŠftË` µ†„z¾¯ˆ jËdny`˯…d°‹„`º tɯb…z`
 • Страница 124 из 151
  šb…`„tyz` j˯{dË& d˂„¯ˆ ¯ „¯~„¯ˆ ~`Ë t %i ⁄0 šb…`„ty¯…d „dtf‚tn¯{Šˆ y¯n „`pËdy` b ÿt{t¸‹Æ ˆÉz¯ yŠftË` µ†„z¾¯ˆ šb…`„ty¯…d …d{ÿdË`…†Ë† ¯°¯ Ëd~¯{ p˯°º b ÿt{t¸‹Æ Ëdp†°º…tË` …d{ÿdË`…†ËŠ Žtpn` f°Ænt f†nd… pt…tyt Šz°Æɯ…d ˆÉz† yŠftË` µ†„z¾¯ˆ ‘{d„d„¯d †b…`„tyz¯ ™d{ÿdË`…†Ë† ¯°¯ Ëd~¯{ p˯°º
 • Страница 125 из 151
  y…t{`…¯Édbztd yŠz°ÆÉd„¯d n†‚tytpt ·z`µ` Šÿt°„¯…d †b…`„tyz¯ z`z tÿ¯b`„t y ÿ†„z…`‚ ¯ `n`ˆ…d yËd{º ÿ˯pt…ty°d„¯º vÿËtnt°~¯…d°‹„tb…‹u n°º `·dpt f°Æn` j˯{dË& jËtnt°~¯…d°‹„tb…‹ ! {¯„†… 5`~{¯…d z„tÿz† ¢`bŠ¢ j 0¯{yt° ¢jËtnt°~¯…d°‹„tb…‹¢ ? {¯p`d… šb…`„ty¯…d ÿËtnt°~¯…d°‹„tb…‹ b ÿt{t¸‹Æ
 • Страница 126 из 151
  o†‚tytˆ ·z`µ nt°~d„ yz°ÆÉ`…‹bº ¯ yŠz°ÆÉ`…‹bº `y…t{`…¯Édbz¯ 0°dn¯…d ` …d{ ɅtfŠ bztËtÿt˅º¸¯dbº ÿËtn†z…Š „d tb…`y`°¯b‹ y n†‚tyt{ ·z`µ† b°¯·zt{ „`nt°pt Šÿt°„¯…d †b…`„tyz¯ z`z tÿ¯b`„t y ÿ†„z…`‚  o†‚tytˆ ·z`µ „`ɯ„`d… Ë`ft…`…‹ j˯{dË& 0dˆÉ`b i& ! e°Ænt pt…ty¯…bº ! {¯„†… ¯ nt°~„t fŠ…‹ pt…tyt
 • Страница 127 из 151
  Ëd{º b†…tz jtb°d ÿdËytpt ÿtnz°ÆÉd„¯º ¯°¯ ÿtb°d ÿdËdftº y ¹°dz…Ëtb„`f~d„¯¯ „` ¯„n¯z`…tËd f†nd… {¯p`…‹ b¯{yt° j ¯ …˯ „†°º šb…`„tyz` yËd{d„¯ b†…tz C†Éz` yŠftË` µ†„z¾¯ˆ nt°~„` fŠ…‹ y ÿt°t~d„¯¯ yŠz°ÆÉd„¯º šb…`„tyz` j˯{dË& 0dˆÉ`b &ii 5`~{¯…d z„tÿz† ¢`bŠ¢ j 5` ¯„n¯z`…tËd ÿtºy¯…bº ii É`bty
 • Страница 128 из 151
  ™`ˆ{dË ™`ˆ{dË Ë`ft…`d… z`z tfŠÉ„Šˆ fŠ…tytˆ …`ˆ{dË B„ Ë`ft…`d… „d`y¯b¯{t t… n†‚tytpt ·z`µ` ™`ˆ{dË ¯n`d… ‚`Ë`z…d˄Šˆ y†ztytˆ b¯p„`° ‘ Š {t~d…d †b°Š·`…‹ Ʌt †b…`„ty°d„„`º ÿËtnt°~¯ …d°‹„tb…‹ ¯°¯ yËd{º „` …`ˆ{dËd ¯b…dz°t Š {t~d…d †b…`„`y°¯y`…‹ …`ˆ{dË ztpn` `z…¯y¯¯ Ëty`„` f°tz¯Ëtyz` n°º
 • Страница 129 из 151
  „„†°¯Ëty`„¯d †b…`„tyz¯ 5`~{¯…d z„tÿz† ¢™`ˆ{dË¢ a 5`~¯{`ˆ…d z„tÿz† ÿtz` ÿtz``„¯d „` ¯„n¯z`…tËd „d †b…`„ty¯…bº „` i Ëd{º …`ˆ{dË` ¯ ÿËtnt°~¯…d°‹„tb…‹ ¯b…dz`ƅ tn„tyËd{d„„t kt˺… tf` b¯{yt°` 5` ¯„n¯z`…tËd ÿtz`Šy`d…bº t…bÉd… yËd{d„¯ …`ˆ{dË` Šty tb…`y·dptbº yËd{d„¯ ÿ˯pt…ty°d„¯º ? yËd{d„¯
 • Страница 130 из 151
  ‘{d„d„¯d f`tyŠ‚ †b…`„tytz 5¯ tn¯„ Ëd~¯{ Ë`ft…Š „d nt°~d„ fŠ…‹ †b…`„ty°d„ j˯{dË& Ëd{º bzˊ…‹ Bn„tyËd{d„„t „`~¯{`ˆ…d z„tÿz¯ ¢`bŠ¢ j ¯ H ÿtz` „` ¯„n¯z`…tËd „d ÿtºy¯…bº 1 ¡…t ºy°ºd…bº f`tytˆ †b…`„tyztˆ n°º yËd{d„¯ b†…tz „` ÿdËdn„d{ ÿ°`„d ‘{d„¯…d f`ty†Æ †b…`„tyz† b ÿt{t¸‹Æ z„tÿz¯ ¯°¯
 • Страница 131 из 151
  e°tz¯Ëtyz` n°º fdtÿ`b„tb…¯ nd…dˆ …tfŠ nd…¯ „d b{tp°¯ b°†É`ˆ„t yz°Æɯ…‹ n†‚tytˆ ·z`µ t„ tftˆnty`„ e°tz¯Ëtyztˆ n°º fdtÿ`b„tb…¯ nd…dˆ e°tz¯Ëtyz` n†‚tytpt ·z`µ` 5`~{¯…d z„tÿz† ¢Ž°ÆÉ¢ p ¯ †ndË~y¯y`ˆ…d nt …d‚ ÿtË ÿtz` „` ¯„n¯z`…tËd „d ÿtºy¯…bº b¯{yt° p ¡…t `„¯{`d… ÿ˯{ bdz†„nŠ B…{d„`
 • Страница 132 из 151
  j˯ftˊ bt b…`°‹„tˆ ÿdËdn„dˆ ÿ`„d°‹Æ 0Ë`† ~d †n`°ºˆ…d ÿº…„` ¯ydb…¯ ~¯Ë` zË`‚{`°` ¯ º¯É„tpt fd°z` jtn …`z¯{¯ ÿº…„`{¯ {t~d… yt„¯z`…‹ ztËËt¯º ‘bÿt°‹†ˆ…d bÿd¾¯`°‹„Šd bËdnb…y` ÿt †‚tn† ` b…`°‹Æ 0°dn†ˆ…d †z``„¯º{ ÿËt¯ytn¯…d°º jtÿËtf†ˆ…d bËdnb…yt „` „dft°‹·t{ †É`b…zd ÿdËdn …d{ z`z
 • Страница 133 из 151
  5`pËdy`…d°‹„Šˆ ¹°d{d„… p˯°º …tfŠ yd˂„ÆÆ É`b…‹ n†‚tytpt ·z`µ` fŠ°t †ntf„dd ɯb…¯…‹ „`pËdy`…d°‹„Šˆ ¹°d{d„… p˯°º {t~„t t…z¯„†…‹ y„¯ „¯{`„¯d¡ jdËdn ɯb…ztˆ n†‚tytˆ ·z`µ b°dn†d… t‚°`n¯…‹ Bÿ`b„tb…‹ t~tp`¡ jt…º„¯…d bztf† †ndË~¯y`Ƹ†Æ „`pËdy`…d°‹„Šˆ ¹°d{d„… p˯°º „` bdfº ¯ yyd˂ nt ¸d°Éz` j˯
 • Страница 134 из 151
  Bɯb…z` n„` n†‚tytpt ·z`µ` ‘bÿt°‹†ˆ…d …dÿ°Šˆ {Š°‹„Šˆ ¯°¯ †zb†b„Šˆ Ë`b…ytË j˯ b¯°‹„t{ `p˺„d„¯¯ n†‚tytpt ·z`µ` °†É·d ybdpt ytbÿt°‹ty`…‹bº bËdnb…yt{ n°º ɯb…z¯ n†‚tytz 0Ëdnb…yt{ n°º ɯb…z¯ n†‚tytz {t~„t ÿt°‹ty`…‹bº …t°‹zt ÿ˯ ‚t°tn„tˆ n†‚tyzd 0Ëdnb…yt{ n°º ɯb…z¯ n†‚tytz „d°‹º tfË`f`…Šy`…‹
 • Страница 135 из 151
   j˯ ÿt{t¸¯ z„tÿz¯ yŠfd˯…d ii g dËd „dbzt°‹zt bdz†„n „`b…Ëtˆz` `z…¯y„` jt ¯b…dÉd„¯¯ ¹…tpt É`b` n†‚tytˆ ·z`µ t…z°ÆÉ`d…bº Šz°Æɯ…d ˆÉz† yŠftË` µ†„z¾¯ˆ 2b°¯ n†‚tytˆ ·z`µ tb…Š° ¯b…z` b…dz°` jËt…˯…d n†‚tytˆ ·z`µ ¯ tɯ¸d„„Šd ÿ˯„`n°d~„tb…¯ y°`~„tˆ …˺ÿtÉztˆ o°º °†É·dpt Ëd†°‹…`…` ɯb…z¯
 • Страница 136 из 151
  Bɯb…z` „`ydb„Š‚ ¹°d{d„…ty 5`ydb„Šd ¹°d{d„…Š {t~„t b„º…‹ n°º tɯb…z¯ 0„º…¯d „`ydb„Š‚ ¹°d{d„…ty& jtn„¯{¯…d ÿdËdn„¯d „`ydb„Šd ¹°d{d„…Š yyd˂ ¯ t…zËdÿ¯…d `…d{ ÿt…º„¯…d ÿdËdn„¯d „`ydb„Šd ¹°d{d„…Š yÿdËdn ¯ b„¯{¯…d Bɯb…¯…d „`ydb„Šd ¹°d{d„…Š p†fztˆ b {tƸ¯{ bËdnb…yt{ ¯°¯ ¸d…tÉztˆ n°º
 • Страница 137 из 151
  …t nd°`…‹ ÿ˯ „d¯bÿË`y„tb…¯¨ `b…t b°†É`d…bº Ʌt ÿ˯ɯ„tˆ „d¯bÿË`y„tb…¯ b…`°` z`z`º…t {d°tɋ jËd~nd Éd{ tfË`¸`…‹bº y 0dËy¯b„†Æ b°†~f† ÿËtɅ¯…d b°dn†Æ¸¯d †z``„¯º& 5d¯bÿË`y„tb…‹ t{t~„`º ÿ˯ɯ„` šb…Ë`„d„¯d j˯ftË „d Ë`ft…`d… 5d¯bÿË`yd„ ÿËdnt‚ Ë`„¯…d°‹ jËtydˋ…d y ÿt˺nzd °¯ ÿËdnt‚
 • Страница 138 из 151
   šb…`„ty¯…d „ty†Æ °`{ÿtÉz† `„`°tp¯É„tpt …¯ÿ` šb…`„ty¯…d „` {db…t b…dz°º„„Šˆ zt°ÿ`z Š„‹…d ÿtb†n„td ÿt°t…d„¾d ¯ b„ty` yz°Æɯ…d ÿËdnt‚Ë`„¯…d°‹ `{d„` b…dz°º„„tpt zt°ÿ`z` 2b°¯ b…dz°º„„Šˆ zt°ÿ`z °`{ÿtÉz¯ y n†‚tyt{ ·z`µ† ÿtyËd~nd„ dpt b°dn†d… `{d„¯…‹ Žt°ÿ`z {t~„t ÿ˯tfËdb…¯ ÉdËd 0dËy¯b„†Æ
 • Страница 139 из 151
  šÿ`ztyz` ¯ t…b°†~¯y·¯ˆ ÿ˯ftË t yËd{º …Ë`„bÿt˅¯Ëtyz¯ `· „tyŠˆ ÿ˯ftË `¸¯¸d„ †ÿ`ztyztˆ bd ¹°d{d„…Š †ÿ`ztyz¯ ¹zt°tp¯É„Š ¯‚ {t~„t ¯bÿt°‹ty`…‹ ÿty…t˄t jtbtndˆb…y†ˆ…d t‚Ë`„d tzˆ~`Ƹdˆ bËdnŠ yŠfË`bŠy`º †ÿ`ztyz†  bytÆ tÉdËdn‹ t…b°†~¯y·¯d ÿ˯ftˊ ytybd „d ºy°ºÆ…bº fdbÿt°d„Š{¯ t…‚tn`{¯ j˯
 • Страница 140 из 151
  j¯Ëtp¯ ¯ yŠÿdÉz` ™tË{Š n°º yŠÿdz`„¯º ’†É·d ybdpt ÿtn‚tnº… …d{„Šd {d…`°°¯Édbz¯d µtË{Š n°º yŠÿdz`„¯º j˯ yŠÿdz`„¯¯ y byd…°Š‚ …t°b…tb…d„„Š‚ µtË{`‚ n°º yŠÿdz`„¯º ¯°¯ b…dz°º„„Š‚ µtË{`‚ ¯bÿt°‹†ˆ…d Ëd~¯{ ¢kt˺ɯˆ ytn†‚¢ 5t ÿ˯ ¹…t{ ybd Ë`y„t ÿ˯nd…bº †yd°¯É¯…‹ yËd{º yŠÿdz`„¯º ` ÿ¯Ëtp ÿtnˆ{º„¯…bº
 • Страница 141 из 151
  j¯Ëtp y µtË{d ™tË{` „` Ëd·d…zd šËt yd„‹ ¯n „` pËdy` ™d{ÿdË` …†Ë` |0 jËtnt°~¯ …d°‹„tb…‹ yŠÿdz`„¯º {¯„ ™t˅ ™tË{` n°º …t˅` ¯ fd°tˆ ~db…¯ Õ b{ 1 2+4 t ; 220-240 190-210 40-50 45-55 j¯Ëtp ™tË{` n°º …t˅` ¯ fd°tˆ ~db…¯ Õ b{ 1 t 210-230 40-50 j¯Ëtp ™tË{` n°º yŠÿdÉz¯ ÿ¯Ëtp` ¯ fd°tˆ
 • Страница 142 из 151
  Cdzt{d„n`¾¯¯ ÿt yŠÿdz`„¯Æ Š ‚t…¯…d ÿdɋ ÿt btfb…yd„„t{† Ëd¾dÿ…† B˯d„…¯Ë†ˆ…db‹ „` ÿt‚t~†Æ ¯{dƸ†Æbº y …`f°¯¾`‚ yŠÿdÉz† jËtydËz` b…dÿd„¯ ÿËtÿdz`„¯º bntf„tpt ÿ¯Ëtp` ` i {¯„ nt ¯b…dÉd„¯º †b…`„ty°d„„tpt ÿt Ëd¾dÿ…† yËd{d„¯ yŠÿdz`„¯º ÿËt…z„¯…d ÿ¯Ëtp y b`{t{ yŠbtzt{ {db…d ndËdyº„„tˆ ÿ`°tÉztˆ 2b°¯
 • Страница 143 из 151
  j˯ yŠÿdz`„¯¯ „` „dbzt°‹z¯‚ †Ëty„º‚& 5` yd˂„d{ †Ëty„d yŠÿdÉz` ÿt°†É`d…bº …d{„dd Éd{ „` „¯~„d{ o°º yŠÿdz`„¯º „` „dbzt°‹z¯‚ †Ëty„º‚ bË`† ybdpn` ¯bÿt°‹†ˆ…d pt˺ɯˆ ytn†‚ ; ŠÿdÉz` „` tn„tyËd{d„„t †b…`„ty°d„„Š‚ ÿËt…¯y„º‚ „d tfº`…d°‹„t f†nd… pt…ty` y tn„t ¯ …t ~d yËd{º t yËd{º yŠÿdz`„¯º btɄŠ‚
 • Страница 144 из 151
  Cdzt{d„n`¾¯¯ ÿt ~`Ëd„¯Æ y p˯°d kt…ty¯…‹ ÿ¯¸† y p˯°d {t~„t …t°‹zt ÿ˯ `zˊ…tˆ nyd˾d n†‚tytpt ·z`µ` jt yt{t~„tb…¯ z†bz¯ nt°~„Š fŠ…‹ tn¯„`ztytˆ …t°¸¯„Š {¯„¯{†{  b{  ¹…t{ b°†É`d t„¯ ÿtnˆ{º„¯y`ƅbº Ë`y„t{d˄t ¯ tb…`ƅbº btɄŠ{¯ 0t°¯…‹ °†É·d †~d pt…tyŠd b…dˆz¯ Ž°`n¯…d z†bz¯
 • Страница 145 из 151
  Cdzt{d„n`¾¯¯ ÿt ~`Ëd„¯Æ y p˯°d o°º …`ztpt ydb` ~`Ëztpt y …`f°¯¾d „d… „`Éd„¯ˆ Šfd˯…d f°¯~`ˆ·dd {d„‹·dd „`Éd„¯d ydb` ¯ †yd°¯É‹…d †z``„„td yËd{º ÿ˯pt…ty°d„¯º Ž`z †„`…‹ pt…tyt ~`Ëztd ¯°¯ „d… ‘bÿt°‹†ˆ…d …dË{t{d…Ë n°º {ºb` vŠ {t~d…d ÿ˯tfËdb…¯ dpt y bÿd¾¯`°¯¯Ëty`„„t{ {`p`¯„du ¯°¯ b„¯{¯…d
 • Страница 146 из 151
  šz``„¯d C`{tË`~¯y`„¯d jËt…¯yd„‹ {t~d… ndµtË{¯Ëty`…‹bº yt yËd{º ÿ˯pt…ty°d„¯º `{tËt~d„„Š‚ ÿËtn†z…ty j˯ɯ„` zËtd…bº y ft°‹·tˆ Ë`„tb…¯ …d{ÿdË`…†Ë „` ÿ˯„`n°d~„tb…º‚ odµtË{`¾¯º †f¯Ë`d…bº †~d y ÿËt¾dbbd yŠÿdz`„¯º jËtn†z…Š yŠ„†…‹ ¯ †ÿ`ztyz¯ ÿdËd°t~¯…‹ y ÿtn‚tnº¸†Æ ÿtb†n† ¯ ÿtb…`y¯…‹ „` Ëd·d…z†
 • Страница 147 из 151
  jtnb†·¯y`„¯d B…f¯Ë`ˆ…d µË†z…Š ¯ tyt¸¯ fd ÿtËɯ„z¯ …¸`…d°‹„t ¯‚ yŠ{tˆ…d o`ˆ…d ¯{ ‚tËt·t tfbt‚„†…‹ ¯°¯ tfb†·¯…d ¯‚ Š°t~¯…d ¹{`°¯Ëty`„„Šˆ ÿËt…¯yd„‹ ¯ Ëd·d…z† ÿdËp`{d„…„tˆ f†{`ptˆ e°Ænt šËtyd„‹ 0ÿtbtf „`pËdy` ™d{ÿdË`…†Ë` |0 jËtnt°~¯…d°‹„tb…‹ É Äf°tz¯ zˆ~z`{¯ "ii p ; $i tz ! kˆ·¯
 • Страница 148 из 151
  z˯°`{¯n y ÿËtn†z…`‚ ÿ¯…`„¯º B yËdnd `z˯°`{¯n` y ÿËtn†z…`‚ ÿ¯…`„¯º bdptn„º ydnd…bº {„tpt n¯bz†bb¯ˆ o°º ¹…tˆ Ëdz°`{„tˆ fËt·Æˊ {Š btÿtb…`y¯°¯ Ëd†°‹…`…Š btyËd{d„„Š‚ „`†É„Š‚ ¯bb°dnty`„¯ˆ Ž`z tfË`†d…bº `z˯°`{¯n¨ z˯°`{¯n ÿtºy°ºd…bº y ÿËtn†z…`‚ ÿ¯…`„¯º „d yb°dnb…y¯d ÿtÿ`n`„¯º ¯y„d B„
 • Страница 149 из 151
  Šÿdz`„¯d `zb …d{ÿdË`…†Ë` y Ëd~¯{d ¢d˂„¯ˆ ¯ „¯~„¯ˆ ~`Ë¢ ii ⁄0 y Ëd~¯{d ¢pt˺ɯˆ ytn†‚¢ $i ⁄0 ŽË†p°td ÿdÉd„‹d& `zb …d{ÿdË`…†Ë` y Ëd~¯{d ¢d˂„¯ˆ ¯ „¯~„¯ˆ ~`Ë¢ %i ⁄0 y Ëd~¯{d ¢pt˺ɯˆ ytn†‚¢ #i ⁄0 Ĉ¾t ¯°¯ º¯É„Šˆ ~d°…tz y …db…d ÿËdÿº…b…y†Æ… tfË`ty`„¯Æ `z˯°`{¯n` j˯
 • Страница 150 из 151
  5430004464 (1W01G1) 02 8703
 • Страница 151 из 151