Инструкция для BOSCH HMT85DL53 Edelstahl Dampfgarofen, HMT85DR53 Edelstahl Dampfgarofen, HMT85DL53 - inox Four vapeur

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Pripojenie spotrebiča

Spotrebič je pripravený na zapojenie do siete a smie byť 

pripojený len prívodným káblom, ktorý je súčasťou dodávky.
Istenie musí byť min. 10 ampérové (automat L alebo B).
Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na 

typovom štítku.
Spotrebič sa smie sa pripojiť len do zásuvky s ochranným 

kontaktom, ktorá je nainštalovaná v súlade s príslušnými 

predpismi.
Dlhší prívodný kábel si možno zakúpiť v zákazníckom servise. 

Prívodný kábel smie vymeniť za originálny kábel len 

koncesovaný odborník.
Pokiaľ zásuvka nie je po zabudovaní spotrebiča prístupná, musí 

sa pri inštalácii použiť odpojovač všetkých fáz so vzdialenosťou 

kontaktov min. 3 mm.
Inštaláciu sieťovej zásuvky smie vykonávať len odborník 

elektroinštalatér, pričom musí dodržiavať príslušné predpisy.
Odbornou inštaláciou musí byť zabezpečená ochrana proti 

dotyku.

Upevnenie spotrebiča

1.

Spotrebič celkom zasuňte. Pritom neprivrite prívodný kábel 

alebo ho neveďte cez ostré hrany.

2.

Spotrebič vyrovnajte pomocou vodováhy do vodorovnej 

polohy.
Medzi spotrebičom a hraničiacimi prednými hranami 

kuchynskej linky musí byť vzduchová medzera 5 mm.

3.

Spotrebič vyrovnajte do stredu a zaskrutkujte dve upevňovacie 

skrutky na strane bez závesov - obrázok 4.

4.

Na strane so závesmi predvŕtajte vrtákom (ø 2 mm) dva otvory 

pre upevňovacie skrutky - obrázok 5.

5.

Potom šikmo zaskrutkujte dve upevňovacie skrutky na strane 

so závesmi - obrázok 6.

Demontáž

1.

Spotrebič odpojte od siete.

2.

Uvoľnite upevňovacie skrutky.

3.

Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.

Chybný prívodný kábel smie vymeniť len výrobca alebo 

zákaznícky servis za špeciálny náhradný prívodný kábel.

hu

á

 Szerelési útm utató

Fontos tudnivalók

A szerelési munkáknál a készüléknek feszültségmentesnek kell 

lennie.
Beszerelés előtt ellenőrizze, nem sérült-e meg a készülék 

szállításkor.

ã=

Becsípődés veszélye!

Ne nyissa ki addig a készülék ajtaját, amíg a készülék nincs 

teljesen betolva a bútorba. Csak akkor nyissa ki óvatosan az 

ajtót, miután véglegesen becsavarozta a készüléket. Különben 

feldőlhet ill. kieshet a bútorból.

A bútor előkészítése

A biztonságos használatot csakis a jelen útmutató alapján 

készült szakszerű beszerelés garantálja. A hibás beszerelés 

miatti károkért a szerelő viseli a felelősséget.
A beépített bútoroknak 90 °C-ig, a szomszédos bútorlapoknak 

70 °C-ig hőállónak kell lenniük.
A bútor és a munkalap összes kivágási munkáját a készülék 

behelyezése előtt kell elvégezni. Távolítsa el a forgácsot! 

Akadályozhatja az elektromos részek működését.
A beépítésnél legyen óvatos! A szerelésnél hozzáférhető részek 

széle éles lehet. A vágási sérülések megelőzése érdekében 

viseljen védőkesztyűt.
A szellőztető nyílásokat és a szívónyílásokat ne fedje le.
A beépített szekrénynek a készülék mögött nem lehet hátfala.
Legkisebb beépítési magasság 85 cm.
Készülék felső szekrényben - 1a. ábra

A készülék szellőzéséhez az összes elválasztó lap 18 mm-re 

legyen a faltól.
Felső szekrénybe való szereléskor mind a négy készüléklábat el 

kell távolítani.

Készülék magas szekrényben - 1b. ábra

A készülék szellőzéséhez az összes elválasztólap 45 mm-re 

legyen a faltól.
A készülék magasságának szabályozásához a készüléklábak 

hozzáigazíthatók.
A készüléket csak olyan magasan építse be, hogy a tartozékot 

könnyedén ki lehessen venni.
A készülék szellőzővel rendelkező sütő vagy hűtőszekrény fölé 

is beépíthető.

A készülék csatlakoztatása

A készülék dugós csatlakozásra van előkészítve, és csak a 

mellékelt csatlakozókábellel szabad csatlakoztatni.
A biztosíték legalább 10 amperes (L- vagy B-automata) legyen.
A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a típustáblán 

szereplő feszültséggel.
A készüléket csak előírásszerűen felszerelt védőérintkezős 

dugaszolóaljzathoz szabad csatlakoztatni.
Hosszabb csatlakozókábel az ügyfélszolgálaton kapható. A 

csatlakozókábelt csak hivatalos engedéllyel rendelkező 

szakember cserélheti eredeti kábelre.
Ha a csatlakozó a beszerelés után már nem hozzáférhető, 

szerelési oldalon egy többpólusú elválasztó berendezésnek kell 

rendelkezésre állnia egy legalább 3 mm-es kontaktnyílással.
A csatlakozóaljzat áthelyezését csak elektromos szakember 

végezheti a vonatkozó előírások betartásával.
Az érintésvédelmet a beszereléssel biztosítani kell.

Készülék rögzítése

1.

A készüléket teljesen tolja be. Eközben a csatlakoztató kábelt 

ne törje meg, ne csíptesse be vagy ne húzza át éles széleken.

2.

A készüléket vízmértékkel állítsa be pontosan vízszintesre.
A készülék és a szomszédos bútorelőlapok között legyen 

5 mm-es légrés.

3.

A készüléket igazítsa középre és a két rögzítő csavart a 

csuklópánt nélküli oldalon erősen csavarozza be - 4. ábra.

4.

A csuklópántos oldalon egy fúróval (ø 2 mm) fúrjon két lyukat 

a rögzítő csavaroknak - 5. ábra.

5.

Végül ferdén csavarozza be a rögzítő csavarokat a 

csuklópántos oldalon - 6. ábra.

Kiszerelés

1.

Feszültségmentesítse a készüléket.

2.

Oldja ki a rögzítőcsavarokat.

3.

Enyhén emelje fel a készüléket és teljesen húzza ki.

A hibás csatlakozókábelt csak a gyártótól vagy az 

ügyfélszolgálattól beszerzett speciális csatlakozókábellel 

cserélje ki.

pl

ë

 Instrukcja montażu

Ważne wskazówki

Podczas wszystkich prac montażowych należy wyłączyć 

zasilanie urządzenia.
Przed montażem skontrolować, czy podczas transportu 

urządzenie nie zostało uszkodzone.

ã=

Niebezpieczeństwo przechylenia się!

Nie otwierać drzwiczek urządzenia przed jego całkowitym 

wsunięciem w mebel do zabudowy. Przed przymocowaniem 

urządzenia śrubami ostrożnie otworzyć drzwiczki. Może się ono 

przechylić lub wypaść z szafki.

Przygotowanie mebli

Wyłącznie prawidłowy montaż, wykonany zgodnie z instrukcją 

montażu, gwarantuje bezpieczne użytkowanie urządzenia. Za 

szkody powstałe w wyniki niewłaściwego montażu odpowiada 

monter.
Meble do zabudowy muszą być odporne na temperaturę do 

90 °C, a graniczące z piekarnikiem fronty mebli do 70 °C.
Meble i blat roboczy należy docinać przed wstawieniem 

urządzeń. Usunąć wióry! Mogą one zakłócać funkcjonowanie 

elementów elektrycznych.
Uwaga! Dostępne podczas montażu części mogą mieć ostre 

krawędzie. Należy nosić rękawice ochronne, chroniące przed 

skaleczeniem.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Оглавление инструкции

Document Outline