Инструкция для BOSCH MCM 2054

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

éí

fåëíêì´ Éë=ÇÉ=ëÉêîá´ç

Éä

Ïäçãßåò  ÷ñÞóçò

íê

Kullanma talimatý

éä

Instrukcja obs ugi

Üì

Használati utasítás

ìâ

I¸c¹pº®ýiø µ e®cÿæºa¹aýiï

êì

Ÿc¹pº®ýåø ÿo 
õ®cÿæºa¹aýåå

ÇÉ

dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ

Éå

léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë

Ñê

kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå

áí

fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç

åä

dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ

Ç~

_êìÖë~åîáëåáåÖ

åç

_êìâë~åîáëåáåÖ

ëî

_êìâë~åîáëåáåÖ

Ñá

h®óíí çÜàÉ

Éë

fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç

j`jOMKK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 12
  j`jOMKK ÇÉ Éå Ñê áí åä Ç~ åç ëî Ñá Éë dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ _êìÖë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ h®óíí çÜàÉ fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç éí fåëíêì´ Éë=ÇÉ=ëÉêîá´ç Éä íê Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Kullanma talimatý éä Üì Instrukcja
 • Страница 2 из 12
  êì ©a¸¸¾¼ ¢¾¹o o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aµ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿo濵o a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿo濵o a¹¿cø ¹oæ¿®o ªo¯aò¸e¯ xoµø¼c¹ e. C ÿo¯oó¿÷ ªa¸¸o¨o ®o¯¢a¼¸a ¯o²¸o ÿepepa¢a¹¾ a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹ o ÿpoªº®¹o å ¹eñe¸åe ¹a®o¨o pe¯e¸å, ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoµø¼c¹ a (c¯o¹på¹e paµªeæ
 • Страница 3 из 12
  êì å殺 åµ poµe¹®å cæeªºe¹ ¾¹ac®å a¹¿ ÿocæe ®a²ªo¨o ÿo濵o a¸åø ®ºxo¸¸¾¯ ®o¯¢a¼¸o¯, ecæå ¾ ÿo®åªae¹e ÿo¯eóe¸åe åæå cæºñae oµ¸å®¸o e¸åø ¸eåcÿpa ¸oc¹å. Cæeªå¹e µa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo peªå¹¿ ce¹e o¼ ò¸ºp õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e ®paø å ¨opøñåe ÿo epx¸oc¹å. o åµ¢e²a¸åe oµ¸å®¸o e¸åø oÿac¸o¼ c幺aýåå,
 • Страница 4 из 12
  êì ©åc®-c¢å aæ®a ªæø µ¢å a¸åø cæå o®, øåñ¸¾x ¢eæ®o , ®o®¹e¼æe¼. Hacaªå¹e ªåc® (7b) ¸a ªep²a¹eæ¿. ³a¨pºµå¹e ÿpoªº®¹¾. šc¹a¸o å¹e ®p¾ò®º (6a) c ¹oæ®a¹eæe¯ (6c) µa¨pºµoñ¸o¼ ¨opæo å¸e. ¥o opo¹¸¾¼ ¾®æ÷ña¹eæ¿ (1) ºc¹a¸o å¹e ÿoæo²e¸åe, º®aµa¸¸oe paµªeæe «Peýeÿ¹¾/Ko¯ÿo¸e¸¹¾/ ¥epepa¢o¹®a». ¥epeª µa¨pºµ®o¼
 • Страница 5 из 12
  êì Ñåc¹®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå å ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ Oÿac¸oc¹¿ ¹pa ¯åpo a¸åø o¢ oc¹p¾e æeµ åø ¸o²a! ¡epå¹ec¿ ¹oæ¿®o µa ÿæac¹¯acco ¾e pºñ®å º¸å epca濸o¨o ¸o²a å ªåc®o 嵯eæ¿ñå¹eæe¼. ce ªe¹aæå õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ¯¾¹¿ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. ¥æac¹¯acco ¾e ªe¹aæå ¸e濵ø µa²å¯a¹¿ ¯aòå¸e ¯e²ªº ÿocºªo¼, ¹a® ®a®
 • Страница 6 из 12
  êì Hacaª- ¥oæo®a ²e¸åe 2 2 2 2 1 1 pe¯ø Peýeÿ¹¾/Ko¯ÿo¸e¸¹¾/¥epepa¢o¹®a 1 ¯å¸º¹a ©po²²e oe ¹ec¹o Ma®c. 500 ¨ ¯º®å 25 ¨ c e²åx åæå 1 ÿa®e¹å® cºxåx ªpo²²e¼ 225 ¯æ ¹eÿæo¨o ¯oæo®a 1 ø¼ýo 1 óeÿo¹®a coæå 80 ¨ caxapa 60 ¨ ²åpa (cæe¨®a ¹eÿæo¨o) ýeªpa c ÿoæo 帾 æå¯o¸a (åæå æå¯o¸¸aø apo¯a¹åµåpº÷óaø ªo¢a ®a)
 • Страница 7 из 12
  êì Hacaª- ¥oæo®a ²e¸åe 2 pe¯ø 3 ¯å¸º¹¾ Peýeÿ¹¾/Ko¯ÿo¸e¸¹¾/¥epepa¢o¹®a oµªºò¸¾¼ ¯oæoñ¸¾¼ ®o®¹e¼æ¿ ªæø ¹ex, ®¹o cæeªå¹ µa í娺po¼ 500 ¨ ÿac¹epåµo a¸¸o¨o ¯oæo®a (²åp¸oc¹¿ 3,5 %), 3—4 c¹. æo²®å c epxo¯ pac¹ opå¯o¨o ÿopoò®a (¸aÿp. «Ka¢a») c ípº®¹o ¾¯ åæå a¸å濸¾¯ ®ºco¯. ©a¼¹e ¯oæo®º µa¯epµ¸º¹¿, ÿoæo²å
 • Страница 8 из 12
 • Страница 9 из 12
 • Страница 10 из 12
 • Страница 11 из 12
 • Страница 12 из 12