Инструкция для BOSCH MCM 4100

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÇÉ

dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ

Éå

léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë

Ñê

kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå

áí

fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç

ìâ

I¸c¹pº®ýiø µ e®cÿæºa¹aýiï

êì

Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

Éë

fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç

íê

Kullanma talimatý

éä

Instrukcja obs ugi

j`jQNKK
j`jQOKK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  j`jQNKK j`jQOKK ÇÉ Éå Ñê áí Éë dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç I¸c¹pº®ýiø µ e®cÿæºa¹aýiï Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç íê Kullanma talimatý éä Instrukcja obs ugi ìâ êì
 • Страница 2 из 21
  ÇÉ aÉìíëÅÜ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K Q Éå båÖäáëÜ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NN Ñê cê~å´~áë
 • Страница 3 из 21
  ìâ ¥påÒ åªæaªªø ®ic¹¿ ™påPeýeÿ¹å/I¸¨peªiƒ¸¹å/¥epepo¢®a aæic¹¿ ¸åµ¿®a/ åco®a Ma¼o¸eµ 1 ø¼ýe 1 ñ. æ. ¨ipñåýi 150—200 ¯æ oæiï 1 c¹. æ. æå¯o¸¸o¨o co®º a¢o oý¹º 1 ÿºñ®a coæi 1 ÿºñ®a ýº®pº I¸¨peªiƒ¸¹å ÿo 常i ¢º¹å oª¸oï ¹e¯ÿepa¹ºpå. šci i¸¨peªiƒ¸¹å (®pi¯ oæiï) ÿepe¯iòa¼¹e ªe®iæ¿®a ce®º¸ª ¸a 1-o¯º
 • Страница 4 из 21
  êì ¥oæo²e¸åø 1—2 = c®opoc¹¿ pa¢o¹¾: 1 = ca¯oe ¸åµ®oe ñåcæo o¢opo¹o — ¯eªæe¸¸aø c®opoc¹¿, 2 = ¸aå ¾còee ñåcæo o¢opo¹o — ¢¾c¹paø c®opoc¹¿. B MCM42..: 0/off = ¾®æ÷ñe¸o, M = ¯o¯e¸¹a濸oe ®æ÷ñe¸åe ¸a ¯a®cå¯a濸º÷ c®opoc¹¿, ¾®æ÷ña¹eæ¿ cæeªºe¹ ªep²a¹¿ ¸a²a¹¾¯ ¹eñe¸åe ce¨o ÿpoýecca ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o . =
 • Страница 5 из 21
  êì o åµ¢e²a¸åe oµ¸å®¸o e¸åø oÿac¸o¼ c幺aýåå, pe¯o¸¹ ¢¾¹o o¨o õæe®¹poÿpå¢opa (¸aÿpå¯ep, µa¯e¸a ÿo pe²ªe¸¸o¨o õæe®¹poò¸ºpa) ªoæ²e¸ ¾ÿoæ¸ø¹¿cø cÿeýåaæåc¹a¯å C溲¢¾ cep åca ¸aòe¼ íåp¯¾. ¥på o¹®æ÷ñe¸åå õæe®¹poõ¸ep¨åå ¢¾¹o o¼ ÿpå¢op oc¹ae¹cø ®æ÷ñe¸¸¾¯ å ÿocæe ÿoªañå õæe®¹poõ¸ep¨åå c¸o a ¸añå¸ae¹
 • Страница 6 из 21
  êì ³aíå®cåpº¼¹e ÿpå oª¸º÷ oc¿ ªep²a¹eæe ªæø ¸acaªo®, ¸a²a ªo ºÿopa. šc¹a¸o å¹e ¸acaª®º: — c¹a ¿¹e c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº ªep²a¹eæ¿ ªæø ¸acaªo®. — šc¹a¸o å¹e º¸å epca濸¾¼ ¸o², ªåc®- µ¢å a殺 åæå ¯ecå濸º÷ ¸acaª®º ¸a ªep²a¹eæe ªæø ¸acaªo® å o¹ÿºc¹å¹e. ¸å¯a¸åe! ¥peª¸aµ¸añe¸¸¾e ªæø ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹¾
 • Страница 7 из 21
  êì šc¹a¸o å¹e ÿo opo¹¸¾¼ ¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿. ³a¨pºµå¹e ÿpoªº®¹¾, ÿpeª¸aµ¸añe¸¸¾e ªæø ¸apeµa¸åø åæå ò帮o a¸åø. ¥poªº®¹¾, ÿpeª¸aµ¸añe¸¸¾e ªæø ¸apeµa¸åø åæå ò帮o a¸åø, cæeªºe¹ æåò¿ cæe¨®a ÿoª¹aæ®å a¹¿ ¹oæ®a¹eæe¯. ŵ æe®å¹e ¹oæ®a¹eæ¿ å µa¨pºµå¹e ÿpoªº®¹¾ ñepeµ o¹ epc¹åe ®p¾ò®e.
 • Страница 8 из 21
  êì šc¹a¸o å¹e c¹a®a¸ ¯å®cepa ¸a oc¸o ¸o¼ ¢æo® (c¹peæ®a ¸a c¹a®a¸e ¯å®cepa ªo沸a ¸axoªå¹¿cø ¸aÿpo¹å ¹oñ®å ¸a oc¸o ¸o¯ ¢æo®e) å ÿo ep¸å¹e e¨o ÿo ñaco o¼ c¹peæ®e ªo ºÿopa. ³a¨pºµå¹e ÿpoªº®¹¾. Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹ o ²åª®oc¹å = 1,25 æå¹pa (cå濸oÿe¸øóåecø åæå ¨opøñåe ²åª®oc¹å — 0,4 æå¹pa). Oÿ¹å¯a濸oe
 • Страница 9 из 21
  êì Ñåc¹®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå å ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ C¢op®a ¯å®cepa Oÿac¸oc¹¿ ¹pa ¯åpo a¸åø! Oÿac¸oc¹¿ ¹pa ¯åpo a¸åø o¢ oc¹p¾e æeµ åø ¸o²a! š¸å epca濸¾¼ ¸o² ¯o²¸o ¢pa¹¿ ¹oæ¿®o µa ÿæac¹¯acco º÷ ñac¹¿ pºñ®å. š¸å epca濸¾¼ ¸o² ªoæ²e¸ ce¨ªa æe²a¹¿ ¢o®ce ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼, ecæå ¾ å¯ ¸e ÿo濵ºe¹ec¿. ce
 • Страница 10 из 21
  êì ¥på¸aªæe²¸oc¹å š®aµa¸åe: ¥epeª ÿo ¹op¸¾¯ åcÿo濵o a¸åe¯ õæe®¹poÿpå¢opa åµ c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå åæå ¯å®cepa cæeªºe¹ åµ æeñ¿ ce ÿpå¸aªæe²¸oc¹å. Kpeÿ广cø ® oc¸o ¸o¯º ¢æo®º ªo沸¾ ¹oæ¿®o ¹e ªe¹aæå, ®o¹op¾¯å ¾ ¢ºªe¹e ÿo濵o a¹¿cø. ¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå ¸eåcÿpa ¸oc¹e¼ Oÿac¸oc¹¿ ¹pa ¯åpo a¸åø! ¥epeª ¹e¯
 • Страница 11 из 21
  êì Peýeÿ¹¾/Ko¯ÿo¸e¸¹¾/¥epepa¢o¹®a Hacaª®å C®opoc¹¿ ¸åµ®aø/ ¾co®aø M ¾co®aø ¾co®aø RO pe¯ø o®. 1—2 ¯å¸ Peýeÿ¹¾/Ko¯ÿo¸e¸¹¾/¥epepa¢o¹®a ©po²²e oe ¹ec¹o Ma®c. 500 ¨ ¯º®å, 25 ¨ c e²åx åæå 1 ÿa®e¹å® cºxåx ªpo²²e¼ 225 ¯æ ¹eÿæo¨o ¯oæo®a, 1 ø¼ýo, 1 óeÿo¹®a coæå 80 ¨ caxapa 60 ¨ ²åpa (cæe¨®a ¹eÿæo¨o) ýeªpa c
 • Страница 12 из 21
  êì Hacaª®å C®opoc¹¿ pe¯ø Peýeÿ¹¾/Ko¯ÿo¸e¸¹¾/¥epepa¢o¹®a ¸åµ®aø µ¢å¹¾e ¢eæ®å Koæåñec¹ o: 2—6 ¢eæ®o . µ¢e¼¹e ¸a ¾co®o¼ c®opoc¹å. ©æø ÿoª¯eòå a¸åø ®æ÷ñå¹e ¸åµ®º÷ c®opoc¹¿. ¸åµ®aø µ¢å¹¾e cæå ®å Koæåñec¹ o: 200—400 ¨ µ¢e¼¹e ¸a ¾co®o¼ c®opoc¹å. ©æø ÿoª¯eòå a¸åø ®æ÷ñå¹e ¸åµ®º÷ c®opoc¹¿. ¾co®aø/ M Opexå,
 • Страница 13 из 21
 • Страница 14 из 21
 • Страница 15 из 21
 • Страница 16 из 21
 • Страница 17 из 21
 • Страница 18 из 21
 • Страница 19 из 21
 • Страница 20 из 21
 • Страница 21 из 21