Инструкция для BOSCH MES20A0 Entsafter weiß anthrazit, MES3000 Entsafter blau silber, MES20G0 Entsafter weiß apfelgrün, MES20C0 Entsafter weiß Cherry Cassis, MES3000 Licuadora. EAN 4242002505350, MES20C0 Licuadora. EAN 4242002569253, MES3000 Centrifugeuse bleu argent, MES20A0 Centrifugeuse blanc anthracite

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÇÉ

dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ

Éå

léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë

Ñê

kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå

áí

fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç

åä

dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ

Ç~

_êìÖë~åîáëåáåÖ

åç

_êìâë~åîáëåáåÖ

ëî

_êìâë~åîáëåáåÖ

Ñá

h®óíí∏çÜàÉ

Éë

fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç

éí

fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç

Éä

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò

íê

Kullanma talimatý

éä

Instrukcja obsługi

Üì

Használati utasítás

ìâ

I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï

êì

Ÿc¹pº®ýåø ÿo 
õ®cÿæºa¹aýåå

jbpOKKKLjbpPKKK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 72
  jbpOKKKLjbpPKKK ÇÉ Éå Ñê áí åä Ç~ åç ëî Ñá Éë dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ _êìÖë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ h®óíí∏çÜàÉ fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç éí fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç Éä íê Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Kullanma talimatý éä Üì ìâ
 • Страница 2 из 72
  de eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= fåíÉêåÉíëÉáíÉK Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher
 • Страница 3 из 72
  de Bedienen Entsaften Bild B  Zusammensetzen        Siebschale in die Motoreinheit einsetzen. Sieb einsetzen. Vorher auf Beschädigungen prüfen! Tresterbehälter in die Motoreinheit einsetzen. Deckel aufsetzen. Beide Verschlussbügel in die Deckelnasen einhängen (1.) und bis zum hörbaren
 • Страница 4 из 72
  de Tresterbehälter und Sieb entleeren Bild C Tresterbehälter entleeren, bevor der Trester den Rand der Siebschale erreicht. Dazu das Gerät ausschalten:  Schalter auf 0/off stellen.  Tresterbehälter beim Herausnehmen an der Griffmulde greifen und nach außen schwenken. Vor dem Fortsetzen der Arbeit
 • Страница 5 из 72
  en `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK This appliance is designed for processing normal household quantities in the home or
 • Страница 6 из 72
  en Operating the appliance Extracting juice Fig. B  Assemble      Insert filter tray into the motor unit. Insert filter. Check for damage beforehand! Insert the pulp container into the motor unit. Attach the cover. Attach both catches to the lugs on the lid (1.) and press down until they
 • Страница 7 из 72
  en Emptying the pulp container and filter Fig. C Empty the pulp container before the pulp reaches the edge of the filter tray. Switch off the appliance:  Move the switch to 0/off.  To remove the pulp container, take hold of it with the recessed grip and swivel out. Before continuing to operate
 • Страница 8 из 72
  fr Cet appareil est destiné à la préparation de quantités habituellement nécessaires dans un foyer, ou dans des applications non professionnelles similaires à celles d'un foyer. Les applications similaires à celles d'un foyer comprennent p. ex. l'utilisation dans les coinscuisine du personnel de
 • Страница 9 из 72
  fr Utilisation  Figure B Montage        Posez le panier filtre sur le bloc moteur. Mettez le filtre en place. Vérifiez auparavant l'absence de dégâts! Installez le réservoir à pulpe dans l'unité moteur. Mettez le couvercle en place. Accrochez les deux étriers de fermeture dans les saillies
 • Страница 10 из 72
  fr Vider le réservoir à pulpe et le filtre Figure C Videz le récipient à pulpe avant que cette dernière n'atteigne le bord du panier filtre.. Pour ce faire, éteignez l'appareil :  Ramenez l'interrupteur sur 0/off.  Pour retirer le récipient à pulpe, saisissez-le par l'auge de préhension puis
 • Страница 11 из 72
  it `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äD~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá= áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç= ëáíç=fåíÉêåÉíK Questo apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali
 • Страница 12 из 72
  it Uso  Figura B Montaggio        Inserire la vaschetta del filtro nel gruppo motore. Inserire il filtro. Controllare prima se presenta danni! Inserire il contenitore del residuo di centrifugazione nel gruppo motore. Applicare il coperchio. Agganciare le due leve di chiusura ai naselli del
 • Страница 13 из 72
  it Vuotare il contenitore residui ed il filtro Pulizia e cura Figura C Vuotare il contenitore del residuo di centrifugazione prima che il residuo di centrifugazione raggiunga il bordo della vaschetta del filtro. A tal fine spegnere l’apparecchio:  disporre l’interruttore su 0/off.  Per
 • Страница 14 из 72
  nl e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí= ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het huishouden en
 • Страница 15 из 72
  nl Bedienen Uitpersen Afb. B  In elkaar zetten        Zeefbakje aanbrengen in de motoreenheid. Zeef aanbrengen. Eerst controleren op beschadiging! Pulpbak aanbrengen in de motoreenheid. Deksel aanbrengen. Beide sluitbeugels over de dekselneuzen (1) plaatsen en aandrukken (2) tot ze hoorbaar
 • Страница 16 из 72
  nl Pulpbak en zeef leegmaken Afb. C Pulpbak leegmaken voordat de pulp de rand van het zeefbakje bereikt. Hiertoe het apparaat uitschakelen.  Schakelaar op 0/off zetten.  Om de pulpbak te verwijderen, deze bij de handgreep-uitholling vastpakken en naar buiten zwenken. De pulpbak weer aanbrengen
 • Страница 17 из 72
  da qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í= Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller husholdningslignende
 • Страница 18 из 72
  da Betjening Presning af citrusfrugter Billede B  Maskinen samles        Sæt siskålen ind i motorenheden. Sæt sien i. Kontrollér først om den er beskadiget! Sæt beholderen til frugt-/grøntsagskødet i motorenheden. Sæt låget på. Fastgør de to lukkebøjler i lågnæserne (1.) og tryk dem ned,
 • Страница 19 из 72
  da Tømning af beholder til frugt-/ grøntsagskød og si Billede C Tøm beholderen med faste bestanddele, før de faste bestanddele når op til kanten af siskålen. Sluk for maskinen:  Stil kontakten på 0/off.  Tag fat i gribefordybningen, når beholderen med faste bestanddele skal tages ud, og sving den
 • Страница 20 из 72
  no eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= ~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK= sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê= ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK Dette apparatet er beregnet for bearbeidelse av vanlige mengder for husholdningen og
 • Страница 21 из 72
  no Betjening Utpressing av saft Bilde B  Sammensetting        Silskålen settes inn i motorblokken. Sett inn sil. Kontroller først at den er i orden! Sett beholderen for frukt-/grønnsakrestene på motorblokken. Sett lokket på. Begge låsebøylene henges inn i kroken på lokket (1.) og trykkes
 • Страница 22 из 72
  no Tømming av beholderen for frukt- og grønnsakrester og silen Bilde C Beholderen for fruktrestene må tømmes før restene har nådd kanten på silskålen. Slå av apparatet for dette:  Slå bryteren på 0/off.  Grip i utsparingen på restebeholderen når du tar den ut og sving den ut. Før du fortsetter
 • Страница 23 из 72
  sv sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é= ~î Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê= Üáíí~ê Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK Denna produkt är avsedd att bearbeta endast sådana mängder som är normala för ett
 • Страница 24 из 72
  sv Montering och start Pressa ut saft Bild B  Montera råsaftcentrifugen        Lägg i silskålen med pipen i motorstativet. Sätt i sil. Kontrollera först att silen inte är skadad! Tryck in behållaren för fruktavfall i motorstativet. Sätt locket på blandarskålen. Haka fast de båda låsbyglarna
 • Страница 25 из 72
  sv Så här tömmer du behållaren för fruktavfall och silen Bild C Töm behållaren för fruktavfall innan avfallet når över markeringen på silskålen. Stäng först av produkten:  Vrid strömvredet till läge 0/off.  Fatta behållaren för fruktavfall i fördjupningarna och sväng den utåt. Glöm inte att sätta
 • Страница 26 из 72
  fi lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen rinnastettavassa käytössä. Se ei sovellu ammattimaiseen
 • Страница 27 из 72
  fi Käyttö Mehun valmistaminen Kuva B  Kokoaminen        Kiinnitä siiviläkulho moottoriosaan. Aseta siivilä paikalleen. Tarkista ensin, ettei siinä ole vaurioita! Kiinnitä puristusjäteastia moottoriosaan. Laita kansi paikalleen. Aseta molemmat lukituskahvat paikoilleen kannen (1.) päälle ja
 • Страница 28 из 72
  fi Puristusjäteastian ja siivilän tyhjennys Kuva C Tyhjennä puristusjäteastia, ennen kuin puristusjätettä ulottuu siiviläkulhoon reunaan asti. Katkaise laitteesta ensin virta:  Aseta valitsin asentoon 0/off.  Tartu puristusjäteastian kahvaosaan, kallista astiaa ulospäin ja poista. Aseta
 • Страница 29 из 72
  es båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= é•Öáå~=ïÉÄK Este aparato ha sido diseñado para la elaboración de alimentos en
 • Страница 30 из 72
  es 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Estribo de cierre Recipiente del rallador (con pico de salida) Tamiz Tapa Boca de llenado Empujador Jarra para recoger el zumo Separador de espuma Tapa de la jarra Cepillo de limpieza Manejo del aparato Figura B Armar el aparato        Colocar el recipiente del
 • Страница 31 из 72
  es fl^íÉåÅáμå> ^åíÉë=ÇÉ=~Äêáê=Éä=~é~ê~íç=Éë=áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ= ~Öì~êÇ~ê=~=èìÉ=Éä=ãçíçê=ëÉ=Ü~ó~=é~ê~ÇçK   Advertencias importantes – Vaciar el depósito para recoger la pulpa antes de que ésta alcance el borde superior de la cavidad de agarre del depósito. – Las vibraciones del aparato durante el
 • Страница 32 из 72
  es pt Garantía CONDICIONES DE GARANTIA PAE BOSCH, se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante el período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra
 • Страница 33 из 72
  pt Inutilizar os aparelhos fora de serviço. O cabo de alimentação não pode estar em contacto com superfícies quentes, nem com arestas afiadas, nem deve ser utilizado para transporte. Nunca mergulhar a máquina ou o cabo eléctrico em água. Desmontar o aparelho somente depois do motor estar
 • Страница 34 из 72
  pt Espremer  Colocar o aparelho, com todos os componentes montados, sobre uma superfície plana e limpa.  Desenrolar o cabo de alimentação de rede, só até ao comprimento necessário.  Ligar a ficha à tomada.  Ligar o aparelho. A fase 1 é indicada, principalmente, para frutos/legumes macios, p.
 • Страница 35 из 72
  pt el Manchas provocadas, por exemplo, por cenouras ou beterrabas, nas superfícies de peças de plástico, podem ser facilmente eliminadas com um pouco de óleo vegetal. Seguidamente, arrumar as peças na máquina de lavar loiça (se apropriadas). Substituição do filtro Substitua imediatamente o filtro
 • Страница 36 из 72
  el Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ, üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç, åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé ìüíïí áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ Þ ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Þ áðü êáôÜëëçëá êáôáñôéóìÝíï ðñüóùðï, þóôå íá áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé. Ïé åðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá áíáôßèåíôáé
 • Страница 37 из 72
  el      Ôá öñïýôá ìå ÷ïíôñÝò êáé óêëçñÝò öëïýäåò (ð. ÷. áíáíÜò, êáñðïýæé, ðåðüíé, êïêêéíïãïýëéá) ðñÝðåé íá êáèáñßæïíôáé ðñïçãïõìÝíùò. Áöáéñåßôå ôçí Üóðñç öëïýäá áðü ôá åóðåñéäïåéäÞ! Ç õöÞ ôïõ ÷õìïý áðü ìÞëá åîáñôÜôáé áðü ôï åßäïò ôùí ÷ñçóéìïðïéïýìåíùí ìÞëùí. ¼óï ðéï ÷õìþäç åßíáé ôá ìÞëá, ôüóï
 • Страница 38 из 72
  el Áðïóõíáñìïëüãçóç Áðüóõñóç Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò! Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôç óõóêåõÞ ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. Åéêüíá D  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ åêôüò ëåéôïõñãßáò êáé ôñáâÞîôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.  ÐåñéìÝíåôå, ìÝ÷ñé íá áêéíçôïðïéçèåß ï êéíçôÞñáò (ðåñ. 10–12 äåõôåñüëåðôá).  ÁöáéñÝóôå ôïí
 • Страница 39 из 72
  el 3. 4. 5. 6. 7. tr ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï) óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò. ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç áðïêëåßåôáé. Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
 • Страница 40 из 72
  tr Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir hasar olduðu zaman, sadece üretici tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir. Cihazda yapýlacak onarýmlar,
 • Страница 41 из 72
  tr  Elma suyunun kývamý, kullanýlan elma türüne baðlýdýr. Elmalar ne kadar sulu olursa, sýkýlan su da o kadar ince ve sývý olur. Elma suyunun kahverengileþmesini önlemek için, içine birkaç damla limon suyu ilave ediniz.  Yapraklar ve saplar (örn. yaprak salata saplarý) da bu meyve/sebze suyu
 • Страница 42 из 72
  tr  Her iki kilitleme birimini altta dýþa doðru çekiniz. Sonra üst tarafta kapak dillerinden kaldýrýp çýkarýnýz.  Kapaðý açýp alýnýz.  Süzgeç kabýný iki elinizle motor ünitesinden kaldýrýnýz ve dýþarý çýkarýnýz.  Süzgeci süzgeç kabýndan dýþarý çýkarýnýz. Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý Cereyan
 • Страница 43 из 72
 • Страница 44 из 72
 • Страница 45 из 72
  pl Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urzadzenia firmy BOSCH. Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego. Dalsze informacje o naszych produktach mo¿na znaleŸć na stronie internetowej naszej firmy. Niniejsze urz¹dzenie nie jest
 • Страница 46 из 72
  pl 6 7 8 9 10 11 12 13 Sitko Pokrywka Otwór wsypowy Popychacz Dzbanek na sok Oddzielacz piany Pokrywa dzbanka na sok Szczotka do czyszczenia Obsługa Rysunek B Monta¿ urz¹dzenia        Miskê sitka wło¿yć do korpusu z silnikiem. Wło¿yć sitko. Przed zało¿eniem sitka sprawdzić, czy nie jest
 • Страница 47 из 72
  pl Opró¿nianie zbiornika resztek i sitka Rysunek C Zbiornik wytłoków nale¿y opró¿nić zanim dosiêgn¹ one krawêdzi miski sitka. W tym celu wył¹czyć urz¹dzenie:  Wył¹cznik przekrêcić do pozycji 0/off.  Zbiornik wytłoków chwycić za wgłêbienie i wychylić na zewn¹trz. Ponownie zało¿yć zbiornik wytłoków
 • Страница 48 из 72
  pl hu Gwarancja. Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urz¹dzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest
 • Страница 49 из 72
  hu A csatlakozó vezeték ne érintkezzen forró tárgyakkal, ne húzza azt végig éles sarkokon, és ne emelje a készüléket ennél fogva. A készüléket vagy a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe. Csak akkor szedje szét a készüléket, ha a motor áll. A készüléket egy személy általi használatra
 • Страница 50 из 72
  hu Az 1-es fokozat különösen puha gyümölcs/ zöldség, p l. görögdinnye, szõlõ, paradicsom, uborka és málna feldolgozására alkalmas. A 2-es fokozat minden gyümölcs- és zöldségfajtához használható. A készüléket elegendõ 10 percig használni mindenféle gyümölcs és zöldség esetében, mint pl. répa,
 • Страница 51 из 72
  hu uk Ártalmatlanítás A készülék a 2002/96/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelõen van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az
 • Страница 52 из 72
  uk Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿo­å¸e¸ ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷ c溲¢o÷ cep­icº. ¥påæaªå, ø®i ­å¼òæå iμ ­²å¹®º, cæiª μpo¢å¹å ¸eÿpåªa¹¸å¯å ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø. š¸å®a¼¹e ®o¸¹a®¹º ò¸ºpa ²å­æe¸¸ø μ ¨apøñå¯å ÿpeª¯e¹a¯å i ¨oc¹på¯å ®paø¯å, ¸e ÿepe¸oc¿¹e ÿpåæaªº, ¹på¯a÷ñå ¼o¨o μa ò¸ºp. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷¼¹e ÿpåæaª
 • Страница 53 из 72
  uk  Ko¸cåc¹e¸ýiø ø¢æºñ¸o¨o co®º μaæe²å¹¿ ­iª ­å®opåc¹o­º­a¸o¨o cop¹º ø¢æº®. Ñå¯ co®o­å¹iòe ø¢æº®o, ¹å¯ piª®iòå¼ ci®. ©oªa¼¹e ªo ø¢æºñ¸o¨o co®º ªe®iæ¿®a ®paÿeæ¿ æå¯o¸¸o¨o co®º, óo¢ cÿo­i濸å¹å ÿo¹e¯¸i¸¸ø co®º.  Æåc¹ø i c¹e¢æa (¸aÿp., c¹e¢æi æåc¹®o­o¨o caæa¹º) ¯o²¸a ¹a®o² ÿepepo¢æø¹å ­ ýi¼
 • Страница 54 из 72
  uk Ñåc¹®a i ªo¨æøª Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø c¹pº¯o¯! Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷¼¹e ¢æo® ª­å¨º¸a ­ ­oªº i ¹på¯a¼¹e ¼o¨o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷. š­a¨a! ¥o­epx¸i ¯o²º¹¿ o¹på¯a¹å ÿoò®oª²e¸¸ø. He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx a¢paμå­¸åx μaco¢i­ ªæø ñåc¹®å.  ¥oñåc¹i¹¿ íi濹p cÿoña¹®º ói¹®o÷, a
 • Страница 55 из 72
  ru O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ BOSCH. ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e. Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, å¯ ¯o²¸o
 • Страница 56 из 72
  ru Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop ¥oª¨o¹o­®a o­oóe¼ å ípº®¹o­ O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åýº c påcº¸®a¯å. Påcº¸o® A 1 ¡æo® ª­å¨a¹eæø (c o¹ªeæe¸åe¯ ªæø õæe®¹poò¸ºpa) 2 ¾®æ÷ña¹eæ¿ 0/off ¾®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å 1 ®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å/ ¸åμ®aø c®opoc¹¿ 2 ®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å/ ­¾co®aø c®opoc¹¿ 3 E¯®oc¹¿ ªæø
 • Страница 57 из 72
  ru  ®æ÷ñå¹e co®o­¾²å¯a殺. Ha ÿep­o¼ c®opoc¹å æºñòe ­ce¨o ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹a®åe ¯ø¨®åe o­oóå å ípº®¹¾, ®a®, ¸aÿpå¯ep, ª¾¸å, ­å¸o¨paª, ¹o¯a¹¾, o¨ºpý¾ å ¯aæ帺. ¹opaø c®opoc¹¿ ÿoªxoªå¹ ªæø ÿepepa¢o¹®å o­oóe¼ å ípº®¹o­ æ÷¢¾x cop¹o­. ¥poªoæ²å¹e濸oc¹¿ åcÿoæ¿μo­a¸åø ÿpå¢opa coc¹a­æøe¹ 10 ¯å¸º¹ ªæø
 • Страница 58 из 72
  ru Ñåc¹®a å ºxoª š¹åæåμaýåø Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯! ¡æo® ª­å¨a¹eæø ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº åæå ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe. ¸å¯a¸åe! ¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹ ¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a. He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å.  C¸añaæa cå¹eñ®o cæeªºe¹ ÿoñåc¹å¹¿ óe¹®o¼,
 • Страница 59 из 72
  Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная). 7. Гарантия изготовителя Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим
 • Страница 60 из 72
  ЗЛАТОУСТ, ООО «Рембыттехника - Сервис», 456228, ул.Таганайская, д.204, тел: (3513) 65-37-47, факс: (3513) 65-13-56 ИВАНОВО, ООО «Центр ремонтных услуг», 153048, Генерала Хлебникова ул., д.36, тел: (4932) 29-17-38, 29-15-10, 23-76-71, факс: (4932) 29-17-38 ИЖЕВСК, ООО «ДС», 426000, ул. К. Маркса,
 • Страница 61 из 72
  ar Robert Bosch Hausgeräte GmbH 61
 • Страница 62 из 72
  ~ê SO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 • Страница 63 из 72
  ~ê oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe SP
 • Страница 64 из 72
  ar 64 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 • Страница 65 из 72
  Kundendienst – Customer Service DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6 – 8 90431 Nürnberg Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de Reparaturservice* (Mo-Fr:
 • Страница 66 из 72
  FR France BSH Electroménager S.A.S. 50 rue Ardoin – BP 47 93401 SAINT-OUEN cedex Service interventions à domicile: 01 40 10 11 00 Service Consommateurs: 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) mailto:soa-bosch-conso@bshg.com www.bosch-home.fr GB Great Britain BSH Home Appliances Ltd. Grand Union House Old
 • Страница 67 из 72
  MK Macedonia, GORENEC Jane Sandanski 69 lok.3 1000 Skopje Tel.: 02 2454 600 Mobil: 070 697 463 mailto:gorenec@yahoo.com MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maledives Lintel Investments Ma.
 • Страница 68 из 72
  Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) Tel.: 01805 267242* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die
 • Страница 69 из 72
 • Страница 70 из 72
 • Страница 71 из 72
 • Страница 72 из 72