Инструкция для BOSCH MSM 6260

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

éí

fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç

Éä

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò

íê

Kullanma talimatý

éä

Instrukcja obsługi

Üì

Használati utasítás

ìâ

I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï

êì

Ÿc¹pº®ýåø ÿo 
õ®cÿæºa¹aýåå

ÇÉ

dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ

Éå

léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë

Ñê

kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå

áí

fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç

åä

dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ

Ç~

_êìÖë~åîáëåáåÖ

åç

_êìâë~åîáëåáåÖ

ëî

_êìâë~åîáëåáåÖ

Ñá

h®óíí∏çÜàÉ

Éë

fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç

jpjSOKK=L=SPKK=
jpjSQKK=L=SRKK=
jpjSSKK=L=STKK

=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 85
  = jpjSOKK=L=SPKK= jpjSQKK=L=SRKK= jpjSSKK=L=STKK ÇÉ Éå Ñê áí åä Ç~ åç ëî Ñá Éë dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ _êìÖë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ h®óíí∏çÜàÉ fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç éí fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç Éä íê Ïäçãßåò
 • Страница 2 из 85
  ÇÉ eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= fåíÉêåÉíëÉáíÉK aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ
 • Страница 3 из 85
  ÇÉ mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê= â∏êéÉêäáÅÜÉå=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê= ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê= bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí= ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå= ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ= ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=dÉÄê~ìÅÜë=ÇÉë=dÉê®íÉë=ÇìêÅÜ=
 • Страница 4 из 85
  ÇÉ råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê wìã=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=hê®ìíÉêåI=wïáÉÄÉäåI=lÄëíI= dÉãΩëÉI=báëI=e~êíâ®ëÉ=ìåÇ=cäÉáëÅÜ=EëáÉÜÉ= ~ìÅÜ=łqáééë=òìã=wÉêâäÉáåÉêå=áã= råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê“FK jáí=fÅÉJ`êìëÜJjÉëëÉê=EÄÉá=ÉáåáÖÉå=jçÇÉääÉåF= â∏ååÉå=páÉ=báë=òÉêâäÉáåÉêåK=léíáã~äÉ= sÉê~êÄÉáíìåÖëãÉåÖÉW=QÓS=báëïΩêÑÉäåK ^ÅÜíìåÖ>
 • Страница 5 из 85
  ÇÉ qáééë=òìã=wÉêâäÉáåÉêå=áã=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê e∏ÅÜëíãÉåÖÉ sçêÄÉêÉáíìåÖ mÉíÉêëáäáÉ wïáÉÄÉäå _~Äóå~ÜêìåÖ N=_ìåÇ NMM=Ö NTR=Ö ãáííÉäÜ~êíÉê=h®ëÉ=EòK _K bããÉåí~äÉêF e~êíâ®ëÉ OMM=Ö NMM=Ö íêçÅâÉåÉë=_êçí cäÉáëÅÜ NRM=Ö OMM=Ö a∏êêçÄëí=ENLQ=cÉáÖÉåI=NLQ=mÑä~ìãÉåI= =eçåáÖF OMM=Ö wÉáí=EpÉâìåÇÉåF
 • Страница 6 из 85
  Éå `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ= åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê=
 • Страница 7 из 85
  Éå qç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=êÉé~áêë=ëìÅÜ=~ë=êÉéä~ÅáåÖ= ~ Ç~ã~ÖÉÇ=ÅçêÇI=ëÜçìäÇ=çåäó=ÄÉ=Å~êêáÉÇ= çìí Äó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=Ç~ãé=Ü~åÇë= ~åÇ=Çç=åçí=çéÉê~íÉ=áí=~í=åç=äç~ÇK léÉê~íÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=çêáÖáå~ä= ~ÅÅÉëëçêáÉë=çåäóK `~ìíáçå=ïÜÉå=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=äáèìáÇëK=
 • Страница 8 из 85
  Éå ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉL ÅäÉ~åáåÖ `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ïÜáëâ oÉãçîÉ=íÜÉ=ïÜáëâ=Ñêçã=íÜÉ=ÖÉ~ê= ~íí~ÅÜãÉåíK  qÜÉ=ïÜáëâ=Å~å=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áå=íÜÉ=ÇáëÜJ ï~ëÜÉêI=Äìí=ïáéÉ=íÜÉ=ÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåí= ïáíÜ ~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=çåäóK  t~êåáåÖ> kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=çê= íÜÉ ÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåí=áå=ï~íÉê=~åÇ=
 • Страница 9 из 85
  Éå Ñê aáëéçë~ä qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ= áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å= ÇáêÉÅíáîÉ=OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ= bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó= tbbbK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó= Ñçê ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ= ìíáäáò~íáçå=çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK=
 • Страница 10 из 85
  Ñê Q qçìÅÜÉë=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ mçìê=êÉíáêÉê=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=L=äÛÉãÄçìí= ǨãìäíáéäáÅ~íÉìêI=~ééìóÉò=ëáãìäí~å¨ãÉåí= ëìê=äÉë=íçìÅÜÉë=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉK R máÉÇ=ãáñÉìê j~íá≠êÉ=éä~ëíáèìÉ=E~F=çì=ã¨í~ä=EÄF= EëÉäçå äÉ ãçÇ≠äÉFK S cçìÉí=~îÉÅ=ÉãÄçìí=ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê
 • Страница 11 из 85
  Ñê ríáäáë~íáçå mêìÇÉåÅÉ=> kÉ=éçëÉò=Éí=åÉ=êÉíáêÉò=äÉ=éáÉÇ= ãáñÉìêI=äÛÉãÄçìí=ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê=Éí= ä~=ÅçáÑÑÉ=Çì=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=èìÛìåÉ= Ñçáë=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=ëÛÉëí=áããçÄáäáë¨K oÉã~êèìÉ=áãéçêí~åíÉ pá=äÛ~éé~êÉáä=ëÛ¨íÉáåí=éÉåÇ~åí= äÛìíáäáë~íáçåI=ÅÛÉëí=èìÉ=äÉ=ÇáëàçåÅíÉìê= ~åíáJëìêÅÜ~êÖÉ=ëÛÉëí=~Åíáî¨K= 
 • Страница 12 из 85
  Ñê kÉííçó~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ kÉííçó~ÖÉ=Çì=ÑçìÉí a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ= ÇÉ Åçìê~åíK  ^ééìóÉò=ëìê=äÉë=íçìÅÜÉë=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ= éìáë=Ǩí~ÅÜÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=L=äÛÉãÄçìí= ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK  bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=
 • Страница 13 из 85
  Ñê áí jáëÉ=~ì=êÉÄìí `Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨= ~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ= Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë= ~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë= ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ= ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ= äÉ Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=ÇÉ=
 • Страница 14 из 85
  áí S cêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉ=Åçå=~Ç~íí~íçêÉ i~=Ñêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉ=E~F=ÇÉîÉ=áååÉëí~êëá= åÉääÛ~Ç~íí~íçêÉ=EÄFK T _áÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=Åçå=ÅçéÉêÅÜáç fãéÉÇáëÅÉ=Öäá=ëéêìòòá=Çìê~åíÉ=áä=ä~îçêç= åÉä ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=E~FK=^ééäáÅ~êÉ= áä ÅçéÉêÅÜáç=EÄF=ëìä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ= éÉê
 • Страница 15 из 85
  áí máÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ mÉê=Ñêìää~êÉ=ã~áçåÉëÉI=ë~äëÉI=Ñêìää~íá=Ç~=ÄÉêÉI= ~äáãÉåíá=éÉê=åÉçå~íá=É=éÉê=ëãáåìòò~êÉ=Ñêìíí~= Åçíí~=É=îÉêÇìê~K fä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=åçå=≠=áÇçåÉç= éÉê ä~ éêÉé~ê~òáçåÉ=Çá=éìê≠=Çá=é~í~íÉK= cáÖìê~=R  fåëÉêáêÉ=áä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=åÉä=ÄäçÅÅç= ãçíçêÉ=ÉÇ=~êêÉëí~êäçK 
 • Страница 16 из 85
  áí mìäáêÉ=ä~=Ñêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉ pí~ÅÅ~êÉ=áä=ÄäçÅÅç=ãçíçêÉ=Ç~ääÛ~Ç~íí~íçêÉK oìçí~êÉ=äÛ~Ç~íí~íçêÉ=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç= É íçÖäáÉêäç=Ç~ä=ãáåá=íêáí~íìííçK  ^ÑÑÉêê~êÉ=ä~=ä~ã~=ëìääÛáãéìÖå~íìê~= Çá éä~ëíáÅ~=ÉÇ=Éëíê~êä~K  jáåá=íêáí~íìííç=É=ä~ã~=ëçåç=ä~î~Äáäá= áå ä~î~ëíçîáÖäáÉK=mìäáêÉ=äÛ~Ç~íí~íçêÉ=ëçäç=
 • Страница 17 из 85
  åä e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí= ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå= ÇáÉ
 • Страница 18 из 85
  åä eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçJ åÉå=Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàJ âÉ=ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI= çÑ Çççê=éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ= Éå=âÉååáëI=íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å= çÑ=òáàå=ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=
 • Страница 19 из 85
  åä ^ääÉëëåáàÇÉê sççê=ÜÉí=ÑáàåëåáàÇÉå=î~å=âêìáÇÉåI=ìáÉåI=ÑêìáíI= ÖêçÉåíÉI=áàëI=Ü~êÇÉ=â~~ë=Éå=îäÉÉë=EòáÉ=ççâ= łqáéë îççê=ÜÉí=ÑáàåëåáàÇÉå=áå=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ= ÑáàåëåáàÇÉêÒFK jÉí=ÜÉí=áàëÅêìëÜÉêãÉë=EÄáà=ëçããáÖÉ=ãçÇÉääÉåF= âìåí=ì=áàë=âäÉáå=ã~âÉåK=léíáã~äÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇW= QÓS=áàëÄäçâàÉëK ^ííÉåíáÉ>
 • Страница 20 из 85
  åä qáéë=îççê=ÜÉí=ÑáàåëåáàÇÉå=áå=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê j~ñK=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ sççêÄÉêÉáÇáåÖ mÉíÉêëÉäáÉ ráÉå _~ÄóîçÉÇáåÖ jáÇÇÉäÜ~êÇÉ=â~~ë= EÄáàîK ÉããÉåíÜ~äÉêF e~êÇÉ=â~~ë aêççÖ=ÄêççÇ säÉÉë dÉÇêççÖÇÉ=îêìÅÜíÉå=ENLQ=îáàÖÉåI= N LQ=éêìáãÉåI=OLQ=ÜçåáåÖF ráíëäìáíÉåÇ=îççê=ãçÇÉääÉå= î~å TRM=ï~ííW eçåáåÖÄçíÉê
 • Страница 21 из 85
  Ç~ qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í= Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ
 • Страница 22 из 85
  Ç~ iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ= â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK oÉé~ê~íáçåÉê=é™=ã~ëâáåÉå=ëçã=ÑKÉâëK= ìÇëâáÑíåáåÖ=~Ñ=Éå=ÄÉëâ~ÇáÖÉí=ÉäÉâíêáëâ=äÉÇåáåÖ= ã™=âìå=ÑçêÉí~ÖÉë=~Ñ=Ñ~ÖÑçäâ=Ñçê=~í=ìåÇÖ™= ëâ~ÇÉêK e‹åÇÉêåÉ=ã™=áââÉ=î‹êÉ=ÑìÖíáÖÉI=å™ê=ÇÉê= ~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉåK=_Éåóí=áââÉ=
 • Страница 23 из 85
  Ç~ p‹í=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=é™=é™ë~íëÉå=çÖ=âäáâ= ë~ããÉåK  p‹í=ëíáââÉí=áK  eçäÇ=Ñ~ëí=á=ÖêìåÇãçÇÉä=çÖ=ãáåáÜ~ââÉêK= qêóâ é™=ëí~êíí~ëíÉåK  bÑíÉê=~êÄÉàÇÉíLêÉåÖ›êáåÖ m~ë=é™> aóé=~äÇêáÖ=ÇêÉîI=é™ë~íë=çÖ=ãçíçêJ ÉåÜÉÇ=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉã=~äÇêáÖ= á çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK ^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê>
 • Страница 24 из 85
  Ç~ åç _çêíëâ~ÑÑÉäëÉ aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=ÄÉëíÉãJ ãÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=ÇáêÉâíáî= OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=ÉäÉâíêáëâ= çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä= ~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=ÄÉëíÉããÉäëÉê= ãÜíK=êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=
 • Страница 25 из 85
  åç T jáâëÉÄÉÖÉê=ãÉÇ=äçââ ^êÄÉáÇ=ãÉÇ=ãáâëÉÄÉÖÉêÉí=E~F=ÑçêÜáåÇêÉê= ~í ÇÉí=ëéêìíÉêK=içââÉí=EÄF=â~å=ëÉííÉë=é™=ëäáâ= ~í=íáåÖÉåÉ=ëçã=Éê=ÄÉ~êÄÉáÇÉí=ÜçäÇÉê=ëÉÖ= ÑÉêëâÉK îÉÇ=åçÉå=ãçÇÉääÉê=EëÉ=ãçÇÉääçîÉêëáâíÉåFW U råáîÉêë~äâìííÉê=E~F=ãÉÇ=é™ë~íë=EÄFI= äçââ EÅF=çÖ=fÅÉJ`êìëÜJâåáî=EÇF
 • Страница 26 из 85
  åç sáëé cçê=îáëéáåÖ=~î=âêÉãÑä›íÉI=ÉÖÖÉÜîáíÉ=çÖ= ãÉäâÉëâìã=Eâ~äÇ=ãÉäâI=ã~âëK=U=ø`FK lÄë> sáëéÉå=ã™=~äÇêá=ëÉííÉë=áåå=á=Ä~ëáëã~ëâáåÉå= ìíÉå=ÇêÉîÑçêë~íëÉåK _áäÇÉ=S  pÉíí=ÇêáîÑçêë~íëÉå=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=çÖ= ä~ ÇÉå=ëãÉââÉ=é™K  pÉíí=îáëéÉå=áåå=á=ÇêáîÑçêë~íëÉå=çÖ=ä~=ÇÉå= ëãÉââÉ=é™K  píáââ=áåå=ëí›éëÉäÉíK
 • Страница 27 из 85
  åç qáéë=Ñçê=âìííáåÖ=á=ìåáîÉêë~äâìííÉê e›óÉëíÉ=ãÉåÖÇÉ cçêÄÉêÉÇÉäëÉ mÉêëáääÉ i›â _~Äóâçëí jáÇÇÉäë=Ü~êÇ=çëí= EÑK=ÉâëKëîÉáíëÉêçëíF e~êÇ=çëí q›êí=Äê›Ç hà›íí q›êâÉí=Ñêìâí=ENLQ=ÑáâÉåI= N LQ=ëîáëâÉêI=OLQ=ÜçååáåÖF hìå=Ñçê=ãçÇÉääÉê=ãÉÇ=TRM= ï~ííW eçååáåÖ=é™äÉÖÖ ENRM=Ö=ëã›êI=NMM=Ö=ÜçååáåÖF qáÇ=EëÉâìåÇÉêF
 • Страница 28 из 85
  ëî sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î= Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê= Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
 • Страница 29 из 85
  ëî pâ~Ççê=é™=â∏âëã~ëâáåÉåI=íKÉñK=çã=ëä~ÇÇÉå= ëâìääÉ=ëâ~Ç~ëI=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=êÉé~êÉê~ë=~î=ëÉêîáÅÉK= aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=çäóÅâçêK q~=áåíÉ=á=ëí~îãáñÉêå=ãÉÇ=î™í~=Ü®åÇÉê=çÅÜ= ä™í áåíÉ=ëí~îãáñÉêå=Ö™=é™=íçãÖ™åÖK q~=áåíÉ=á=ëí~îãáñÉêå=ãÉÇ=î™í~=Ü®åÇÉê=çÅÜ= ä™í áåíÉ=ëí~îãáñÉêå=Ö™=é™=íçãÖ™åÖK
 • Страница 30 из 85
  ëî i®ÖÖ=á=äáîëãÉÇäÉíK p®íí=é™=∏îÉêÇÉäÉå=é™=Ä®Ö~êÉå=çÅÜ=îêáÇ= ãÉÇìêë=íáääë=Çì=Ü∏ê=~íí=ÇÉå=Ñ~ëíå~êK  p®íí=ãçíçêÇÉäÉå=íáää=ëí~îãáñÉêå=é™=∏îÉêJ ÇÉäÉå=çÅÜ=íêóÅâ=íáääë=ÇÉå=Ñ~ëíå~êK  p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=Éíí=î®ÖÖìíí~ÖK  e™ää=çêÇÉåíäáÖí=á=ãçíçêÇÉä=çÅÜ=Ä®Ö~êÉ= çÅÜ íêóÅâ=é™=ëíê∏ãÄêóí~êÉåK
 • Страница 31 из 85
  ëî Ñá aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê= ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd= çã=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~= ÜìëÜ™ääëéêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ= ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ∏ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ= çÅÜ=™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê= áåçã=brK
 • Страница 32 из 85
  Ñá T h~ååÉääáåÉå=âìäÜç h®óíí®ã®ää®=âìäÜç~=E~F=î®äíóí=êçáëâìãáëÉäí~K= ^ëÉí~=â~åëá=EÄF=âìäÜçå=é®®ääÉI=âìå=â®óí®í= âìäÜç~=î~äãááâëá=â®ëáíÉäíóàÉå=Éäáåí~êîáâJ âÉáÇÉå=ë®áäóíí®ãáëÉÉåK î~áå=àçáëë~áå=ã~ääÉáëë~=Eâ~íëç=í~ìäìââçFW U jáåáäÉáââìêá=E~F=àçëë~=óä®çë~=EÄFI=à~=â~åëá= EÅF=à~=à®®åãìêëâ~áåíÉê®=EÇF=
 • Страница 33 из 85
  Ñá s~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=åçéÉìëK=máÇ®=âááååá= ë~ìî~ëÉâçáííáãÉëí~=à~=âìäÜçëí~K= gçíí~ î®äíóí êçáëâÉáäí~I=é~áå~=î~êëáçë~= Éåëáå ëÉâçáíÉíí~îááå=~áåÉâëááå=à~=â®óååáëí®= î~ëí~=ëáííÉå=ä~áíÉ=â®óååáëíóëâóíâáãÉää®K hóíâÉ=ë~ìî~ëÉâçáíáå=~áå~=éçáë=é®®äí®I=ÉååÉå= âìáå=åçëí~í=ëÉå=éçáë=ëÉâçáíÉíí~îáëí~=~áåÉâëáëí~K
 • Страница 34 из 85
  Ñá lÜàÉáí~=ÜáÉåçåí~ãáëÉÉå=ãáåáäÉáââìêáää~ j~âëáãáã®®ê® mÉêëáäà~ páéìäáí s~ìî~åêìçâ~ mìçäáâçî~=àììëíç= EÉëáãK ÉããÉåí~äF hçî~=àììëíç åáéìääáåÉå NMM=Ö NTR=Ö OMM=Ö NMM=Ö s~äãáëíÉäìí h®óíí∏~áâ~= EëÉâìååÉáëë~F éçáëí~=î~êêÉí äÉáââ~~=Q=çë~~å î~äãáëí~=à~=é~äçáííÉäÉ à®®ÜÇóí®=Eà®®â~~éáëë~F NMÓOM RÓNM NMÓOM NM
 • Страница 35 из 85
  Éë båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= é•Öáå~=ïÉÄK bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J
 • Страница 36 из 85
  Éë ^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë= ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=Éä¨ÅíêáÅ~> `çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=ÇÉ=ÅçåÑçêJ ãáÇ~Ç=Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~= ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~= Éå Å~ëç=ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå= ç Éä
 • Страница 37 из 85
  Éë ^àìëí~ê=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇÉëÉ~Ç~K= pìàÉí~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ó=Éä=î~ëçK=m~ê~=áãéÉÇáê= èìÉ=ëÉ=éêçÇìòÅ~å=ë~äéáÅ~Çìê~ë=Çìê~åíÉ= ä~ Éä~Äçê~Åáμå=ÇÉ=äçë=~äáãÉåíçëI=éìäë~ê= ä~ íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ëμäç=ìå~=îÉò=èìÉ= ëÉ Ü~=ëìãÉêÖáÇç=Éä=éáÉ=ÇÉä=~é~ê~íç=Éå=äçë= ~äáãÉåíçë=èìÉ=ëÉ=î~å=~=Éä~Äçê~ê=Éå=Éä=î~ëçK
 • Страница 38 из 85
  Éë iáãéá~ê=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~ i~î~ê=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ë= ç=Åçå=ìå=ÅÉéáääç=Ä~àç=Éä=ÖêáÑç=ÇÉ=~Öì~K  aÉà~ê=ëÉÅ~ê=Éä=éáÉ=Éå=éçëáÅáμå=îÉêíáÅ~ä= EÅìÅÜáää~=Ü~Åá~=~êêáÄ~FI=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ= Éä ~Öì~=èìÉ=ÜìÄáÉê~=éÉåÉíê~Çç=éìÉÇ~= ÉëÅìêêáê=Åçå=Ñ~ÅáäáÇ~ÇK fl^íÉåÅáμå>
 • Страница 39 из 85
  Éë `çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åáμå= ÇÉ ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ= ÇÉ ~é~ê~íçë=ìë~Ççë bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë= ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~= ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~= êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë= Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë= EtbbbFK=bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=
 • Страница 40 из 85
  éí jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç= ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK= k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•= ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ= çë åçëëçë=éêçÇìíçëK bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç=
 • Страница 41 из 85
  éí fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~ mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç> iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=ÇÉ=~ÅçêÇç= Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Åçåëí~åíÉë=Ç~=éä~Å~= ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK ríáäáò~ê=ëμI=ëÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=É=ç=~é~J êÉäÜç=å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=èì~áëèìÉê=Ç~åçëK j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK
 • Страница 42 из 85
  éí cáÖK=S  jçåí~ê=~=ÉåÖêÉå~ÖÉã=~Ç~éí•îÉä=åç= ãμÇìäç=Ä~ëÉ=É=éêçÅÉÇÉê=~ç=ëÉì=ÉåÅ~áñÉK  jçåí~ê=É=ÉåÅ~áñ~ê=ç=Ä~íÉÇçê=å~= ÉåÖêÉå~ÖÉã=~Ç~éí•îÉäK  iáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=¶=íçã~Ç~K  `çäçÅ~ê=çë=~äáãÉåíçë=ÇÉåíêç=Çç=ÅçéçK  oÉÖìä~ê=~ë=êçí~´πÉë=éêÉíÉåÇáÇ~ë= EêÉÅçãÉåÇ~´©çW=êçí~´πÉë=ÉäÉî~Ç~ëFK 
 • Страница 43 из 85
  éí oçÇ~ê=~=é~êíÉ=ëìéÉêáçê=ÇÉ=ÉåÅ~áñÉ= Éã ëÉåíáÇç=Åçåíê•êáç=~ç=Ççë=éçåíÉáêçë= Çç êÉäμÖáç=É=ÇÉëãçåí•Jä~=Çç=éáÅ~Ççê= ìåáîÉêë~äK  pÉÖìê~ê=~=äßãáå~=éÉäç=Å~Äç=ÇÉ=éä•ëíáÅç= É êÉíáê•Jä~K   l=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä=É=~=äßãáå~=éçÇÉã= ëÉê ä~î~Ççë=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K= ^
 • Страница 44 из 85
  Éä Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH. Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ. ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá ìáò. Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá ôï
 • Страница 45 из 85
  Éä V ÓõãêñÜôçóç ôïß÷ïõ Ãéá ôç öýëáîç ôïõ ìßîåñ ÷åéñüò. Óôåñåþóôå ôç óõãêñÜôçóç ôïß÷ïõ ìå 2 âßäåò (ðáñáäßäïíôáé ìáæß) óå êáôÜëëçëç êÜèåôç åðéöÜíåéá. NM ÓõíïðôéêÞ Üðïøç ìïíôÝëïõ Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôï ðñïóÜñôçìá ìåôÜäïóçò êßíçóçò ìÝóá óå õãñü. Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï êïöôåñü ìá÷áßñé/ôçí
 • Страница 46 из 85
  Éä  Ñõèìßóôå ôïí åðéèõìçôü áñéèìü óôñïöþí. ÊñáôÞóôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò êáé ôï ðïôÞñé ãåñÜ. Ãéá íá åìðïäßóåôå ôá ðéôóéëßóìáôá áðü ôá áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá, ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá, áöïý âõèßóåôå ôï ðüäé ìßîåñ ìÝóá óôá áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá. Ðñïôïý âãÜëåôå ôï ðüäé ìßîåñ áðü ôá
 • Страница 47 из 85
  Éä Êáèáñéóìüò ôïõ êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò ÓõìâïõëÞ: ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ð. ÷. êüêêéíïõ ëÜ÷áíïõ âÜöïõí ôá ðëáóôéêÜ ìÝñç. Ôï ÷ñþìá öåýãåé ìå ëßãåò óôáãüíåò âñþóéìïõ ëáäéïý. Ðñïóï÷Þ! Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ìÝóá óå íåñü ôï åðßèåìá ôïõ êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò ïýôå íá ôï ðëýíåôå óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí. Êáèáñéóìüò ôïõ
 • Страница 48 из 85
  Éä Áðüóõñóç Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96 Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ç ïäçãßá äßíåé ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç ôçí åðéêñÜôåéá ôçò Å. Å. éó÷ýïõóá ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí ðáëéþí
 • Страница 49 из 85
  EEE yönetmeliðine uygundur Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için sizi candan kutluyoruz. Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen internet sitemize bakýnýz. Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için
 • Страница 50 из 85
  íê Güvenlik bilgileri Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazý sadece tip levhasýndaki bilgilere uygun bir þekilde elektrik prizine baðlayýp çalýþtýrýnýz. Cihazý ancak baðlantý kablosunda veya kendisinde herhangi bir arýza yoksa kullanýnýz. Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz. Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya
 • Страница 51 из 85
  íê Çýrpma teli Kremþanti, yumurta aký ve süt köpüðü (soðuk süt, azm. 8 °C) çýrpmak için kullanýlýr. Dikkat! Çýrpma telini ana cihaza kesinlikle diþli ara parçasýz takýp yerleþtirmeyiniz. Resim 6  Diþli ara parçayý ana cihaza takýnýz ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.  Çýrpma telini diþli ara
 • Страница 52 из 85
  íê Üniversal doðrayýcýnýn temizlenmesi Dikkat! Üniversal doðrayýcýnýn üst ara parçasýný kesinlikle suya sokmayýnýz ve bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz.   Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz. Ana cihazý üst ara parçadan çýkarýnýz.  Üst ara parçayý saatin çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz ve
 • Страница 53 из 85
 • Страница 54 из 85
 • Страница 55 из 85
  éä Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urzadzenia firmy BOSCH. Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego. Dalsze informacje o naszych produktach mo¿na znaleŸć na stronie internetowej naszej firmy. Niniejsze urz¹dzenie nie jest
 • Страница 56 из 85
  éä Wskazówki bezpieczeñstwa Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym! Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej. Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie nie s¹
 • Страница 57 из 85
  éä Koñcówka do ubijania Do ubijania œmietany, piany z białek i pianki z mleka (zimne mleko, maks. 8 °C). Uwaga! Nigdy nie wkładać do urz¹dzenia koñcówki do ubijania bez przystawki przekładni. Rysunek 6  Przystawkê przekładni nało¿yć na korpus urz¹dzenia i zatrzasn¹ć.  Koñcówkê do ubijania wło¿yć
 • Страница 58 из 85
  éä Nasadkê przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ć z rozdrabniacza uniwersalnego.  Nó¿ chwycić za uchwyt z tworzywa sztucznego i wyj¹ć.   Rozdrabniacz uniwersalny i nó¿ rozdrabniacza mo¿na myć w zmywarce do naczyñ. Nasadkê wytrzeć tylko wilgotn¹ œcierk¹. Wskazówki
 • Страница 59 из 85
  Üì Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához. Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási készülék mellett döntött. A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az internetes oldalunkon talál. Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra tervezték, a készülék háztartási vagy
 • Страница 60 из 85
  Üì A hálózati csatlakozódugót húzza ki minden használat után, valamint tisztítás és összeszerelés elõtt, a helyiség elhagyásakor, és ha zavar lép fel. A csatlakozóvezeték ne legyen éles szélek és forró felületek közvetlen közelében. A késõbbi veszélyek elkerülése érdekében a készülék javításait,
 • Страница 61 из 85
  Üì Tegye föl a rátétet az univerzális aprítóra, és fordítsa el az óramutató járásával megegyezõ irányban, míg hallhatóan reteszel.  Csatlakoztassa az alapgépet a rátétre és reteszelje.  Dugja be a hálózati csatlakozódugót.  Tartsa szilárdan az alapgépet és az univerzális aprítót, és nyomja meg a
 • Страница 62 из 85
  Üì ìâ Ártalmatlanítás A készülék a 2002/96/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelõen van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az
 • Страница 63 из 85
  ìâ S i¸åño® ªæø μ¢å­a¸¸ø μ ÿpåc¹a­®o÷ ÿpå­oªº i¸åño® ªæø μ¢å­a¸¸ø (a) ÿo­å¸e¸ μaíi®cº­a¹åcø ­ ÿpåc¹a­ýi ÿpå­oªº (b). T Ñaòa ¢æe¸ªepa μ ®påò®o÷ ¥epepo¢®a ÿpoªº®¹i­ º ñaòi ¢æe¸ªepa (a) ªoμ­oæøƒ º¸å®¸º¹å ¢påμo®. ³a®på¼¹e ñaòº ¢æe¸ªepa ®påò®o÷ (b) ªæø μ¢epi¨a¸¸ø ÿepepo¢æe¸åx ÿpoªº®¹i­. ­ ªeø®åx
 • Страница 64 из 85
  ì⠍å®opåc¹a¸¸ø O¢epe²¸o! Hi²®º ¢æe¸ªepa, ÿpåc¹a­®º ÿpå­oªº ¹a ¸acaª®º º¸i­epca濸o¨o ÿoªpi¢¸÷­aña ¯o²¸a ­c¹a­æø¹å ñå μ¸i¯a¹å æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpåæaªº. a²æå­a ­®aμi­®a ¥påæaª ­å¯å®aƒ¹¿cø ÿiª ñac po¢o¹å ­ paμi a®¹å­aýiï μaxåc¹º ­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø.  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª ¹a ­å¹ø¨¸i¹¿ ò¹eÿce濸º
 • Страница 65 из 85
  ìâ ¥icæø po¢o¹å/Ñåc¹®a š­a¨a! Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷¼¹e oc¸o­¸o¨o ¢æo®º ÿpåæaªº i ÿpåc¹a­®º ÿpå­oªº ­ ­oªº i ¸e ¯å¼¹e ïx ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i. He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx ÿapo­åx ¯aòå¸ ªæø ñåc¹®å! Ñåc¹®a ­i¸åñ®a ªæø μ¢å­a¸¸ø   Ñåc¹®a º¸i­epca濸o¨o ÿoªpi¢¸÷­aña O¢epe²¸o! Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e
 • Страница 66 из 85
  ìâ ¥opaªå ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ÿpoªº®¹i­ ­ º¸i­epca濸o¯º ÿoªpi¢¸÷­añi ¯a®cå¯a濸a ÿiª¨o¹o­®a ®iæ¿®ic¹¿ ÿe¹pºò®a ý墺æø ÿ÷pe ªæø ¸e¯o­æø¹ cåp cepeª¸¿oï ¹­epªoc¹i (¸aÿp., e¯e¸¹aæ¿) ¹­epªå¼ cåp cºxå¼ xæi¢ ¯’øco cºòe¸i ípº®¹å (1/4 c¯o®­, 1 /4 cæå­, 2/4 ¯eªº) ™iæ¿®å ªæø ¯oªeæe¼ μ ÿo¹º²¸ic¹÷ 750 ­a¹: ¯eªo­a
 • Страница 67 из 85
  êì O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ BOSCH. ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e. Õ¹o¹ õæe®¹poÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a, ¸a ÿpo¯¾òæe¸¸oe
 • Страница 68 из 85
  êì V Hac¹e¸¸¾¼ ªep²a¹eæ¿ Õ¹o¹ ªep²a¹eæ¿ ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø xpa¸e¸åø ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa. ¥på®peÿå¹e ªep²a¹eæ¿ c ÿo¯oó¿÷ ª­ºx å¯e÷óåxcø ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ­å¸¹o­ ® ÿoªxoªøóe¼ ­ep¹å®a濸o¼ ÿo­epx¸oc¹å. NM O¢μop ¯oªeæe¼ ¡ºª¿¹e oc¹opo²¸¾ ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¨opøñåx ²åª®oc¹e¼. ™a® ®a® ²åª®oc¹å ¯o¨º¹ ÿpå
 • Страница 69 из 85
  êì Påcº¸o® 5  ¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º ¢æe¸ªepa ® oc¸o­¸o¯º ¢æo®º å μaíå®cåpº¼¹e ee.  c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.  ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ ­ c¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø.  šc¹a¸o­å¹e ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿ ­paóe¸åø. ¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep å c¹a®a¸ cæeªºe¹ ®peÿ®o ªep²a¹¿ ­ pº®ax. o åμ¢e²a¸åe paμ¢p¾μ¨å­a¸åø o¢paμº÷óe¼cø
 • Страница 70 из 85
  êì Pe®o¯e¸ªaýåø: ¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep, ®pac¸o®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ ¸a ÿæac¹¯acco­¾x ªe¹aæøx ¢æe¸ªepa o¢paμºe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹, ®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷ ¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa. Ñåc¹®a ¸acaª®å ªæø c¯eòå­a¸åø  Ho²®º ¢æe¸ªepa ¯o²¸o ÿoæo²å¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 åæå ÿo¯¾¹¿ ee ­
 • Страница 71 из 85
  êì š¹åæåμaýåø Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾ EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste electrical and electronic equipment Ó WEEE).  õ¹o¼ ©åpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
 • Страница 72 из 85
  Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная). Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании 1. Изделие __________________________________________________ 2. Модель
 • Страница 73 из 85
  Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется. АБАКАН, ИП Кобылянский Р.С., 655016, пр-т Д. Народов, д.16, тел: (3902) 26-65-64, факс: (3902) 22-65-64 АЛЬМЕТЬЕВСК, ООО «Альметьевский Сервисный Центр», 423450, Сулеймановой ул., д.10, тел: (8553) 30-25-00, 40-36-00, 43-57-00, факс: (8553)
 • Страница 74 из 85
  ~êJQ TQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 • Страница 75 из 85
  ~êJP oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe TR
 • Страница 76 из 85
  ~êJO TS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 • Страница 77 из 85
  ~êJN oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe TT
 • Страница 78 из 85
  Kundendienst – Customer Service DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6 – 8 90431 Nürnberg Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de Reparaturservice* (Mo-Fr:
 • Страница 79 из 85
  FR France BSH Electroménager S.A.S. 50 rue Ardoin – BP 47 93401 SAINT-OUEN cedex Service interventions à domicile: 01 40 10 11 00 Service Consommateurs: 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) Service Pièces Détachées et Accessoires: 0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) www.bosch-home.fr GB Great Britain BSH Home
 • Страница 80 из 85
  MK Macedonia, GORENEC Jane Sandanski 69 lok.3 1000 Skopje Tel.: 02 2454 600 Mobil: 070 697 463 mailto:gorenec@yahoo.com MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt NL Nederland, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Burg.
 • Страница 81 из 85
  Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) Tel.: 01805 267242* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die
 • Страница 82 из 85
 • Страница 83 из 85
 • Страница 84 из 85
 • Страница 85 из 85