Инструкция для BOSCH MUM 6N21

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

de

Gebrauchsanleitung

en

Operating instructions

fr

Notice d’utilisation

it

Istruzioni per l’uso

nl

Gebruiksaanwijzing

da

Brugsanvisning

no

Bruksanvisning

sv

Bruksanvisning

fi

Käyttöohje

es

Instrucciones de uso

pt

Instruções de serviço

el

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò

tr

Kullanma talimatý

pl

Instrukcja obsługi

hu

Használati utasítás

uk

I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï

ru

Ÿc¹pº®ýåø ÿo 

õ®cÿæºa¹aýåå

ar

MUM6N..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 130
  MUM6N.. de en fr it nl da no sv fi es Gebrauchsanleitung Operating instructions Notice d’utilisation Istruzioni per l’uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso pt Instruções de serviço el tr Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Kullanma talimatý pl hu Instrukcja
 • Страница 2 из 130
  de eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= fåíÉêåÉíëÉáíÉK Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher
 • Страница 3 из 130
  de Bedienen sçêëáÅÜí> dÉê®í=åìê=ãáí=wìÄÉÜ∏êLtÉêâòÉìÖ= áå ^êÄÉáíëëíÉääìåÖ=ÄÉíêÉáÄÉåK= dÉê®í=åáÅÜí=äÉÉê=ÄÉíêÉáÄÉåK= dÉê®í ìåÇ=wìÄÉÜ∏êíÉáäÉ=âÉáåÉå= eáíòÉèìÉääÉå=~ìëëÉíòÉåK  Gerät und Zubehör vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen, siehe „Reinigen und Pflegen“. Vorbereiten  Grundgerät auf glatten
 • Страница 4 из 130
  de   Deckel aufsetzen. Drehschalter auf gewünschte Stufe stellen. Unsere Empfehlung: – schlagen mit Stufe 3–4, – unterrühren auf Stufe 1–2. – Knethaken: zuerst einrühren bei Stufe 1, kneten bei Stufe 3. Zutaten nachfüllen  Gerät am Drehschalter ausschalten.  Deckel abnehmen.  Zutaten
 • Страница 5 из 130
  de Reinigen und Pflegen Wichtiger Hinweis Vor dem Reinigen der Schüssel in der Spülmaschine die Antriebswelle aus der Schüssel nehmen. píêçãëÅÜä~ÖÖÉÑ~Üê sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=dÉê®í=ÇÉå= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK Grundgerät reinigen píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê dêìåÇÖÉê®í=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=
 • Страница 6 из 130
  de Hilfe bei Störungen píêçãëÅÜä~ÖÖÉÑ~Üê sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=dÉê®í=ÇÉå= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK Gerät läuft nicht an  Stromversorgung überprüfen.  Netzstecker überprüfen.  Gerät auf 0/off stellen und dann zurück auf gewünschte Stufe stellen. Bei Verwendung des Mixers:  Mixer bis zum Anschlag
 • Страница 7 из 130
  de Hefeteig Grundrezept: 500 g Mehl 1 Ei 60–80 g Fett (Raumtemperatur) 60–80 g Zucker 200–250 ml lauwarme Milch 25 g Hefe oder 1 Päckchen Trockenhefe Schale von ½ Zitrone 1 Prise Salz  Alle Zutaten ca. ½ Minute auf Stufe 1–2 vorkneten.  Dann ca. 4–6 Minuten auf Stufe 3 mit dem Knethaken
 • Страница 8 из 130
  en `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK This appliance is designed for processing normal household quantities in the home or
 • Страница 9 из 130
  en Preparation  Place the base unit on a smooth and clean worktop.  Pull out the power cord.  Insert the mains plug. Selecting the setting  Rotate the switch to the required setting. 0/off = Stop/Off M = Pulse switch Hold rotary switch. The drive operates at maximum speed. Settings 1–4=
 • Страница 10 из 130
  en Blender Important information When working, hold the blender cover by the edge. (some models) oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ= ÄäÉåÇÉê>=aç=åçí=êÉãçîÉL~íí~ÅÜ= íÜÉ ÄäÉåÇÉê=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=áë=~í= ~ ëí~åÇëíáää> kÉîÉê=çéÉê~íÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÉãéíóK=
 • Страница 11 из 130
  en Cleaning the bowl and tools Fig. D `~ìíáçå> aç=åçí=ïÉÇÖÉ=éä~ëíáÅ=é~êíë=áå=íÜÉ= ÇáëÜï~ëÜÉêI=~ë=íÜÉó=ÅçìäÇ=ÄÉ= éÉêã~åÉåíäó=ÇÉÑçêãÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ= ï~ëÜáåÖ=éêçÅÉëëK Bowl and double whisk are dishwasher-proof. Dismantle double whisk for cleaning. – Pull whisks out of the holder. – After drying the
 • Страница 12 из 130
  en Recipes Short pastry Whipped cream Basic recipe: 125 g butter (room temperature) 100–125 g sugar 1 egg 1 pinch of salt 1 packet of vanilla sugar 250 g flour Note: If processing the maximum quantity, use the kneading hook with dough blade!  Mix/knead all ingredients for approx. ½ minute at
 • Страница 13 из 130
  en  Knead all ingredients for approx. ½ minute at setting 1–2.  Then process into a dough for approx. 4–6 minutes at setting 3.  Leave the dough to prove until it is double the size and knead again for approx. 1 min. at setting 3.  Place dough in a greased loaf tin and leave to prove again,
 • Страница 14 из 130
  fr sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= _lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= ÅçêÇá~äÉãÉåíK sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇDçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò= ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK Cet appareil est destiné à la
 • Страница 15 из 130
  fr Utilisation mêìÇÉåÅÉ=> kÉ=Ñ~áíÉë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä= èìÛ~îÉÅ=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëLçìíáäë= Éå éçëáíáçå=ÇÉ=íê~î~áäK= kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä= ¶ îáÇÉK=kÛÉñéçëÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä= Éí ëÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=¶=ÇÉë=ëçìêÅÉë= ÇÉ ÅÜ~äÉìêK  Avant la première utilisation, nettoyez l’appareil à fond,
 • Страница 16 из 130
  fr  Réglez l’interrupteur rotatif sur la position voulue. Un conseil : – Battez à la vitesse 3–4. – Incorporez à la vitesse 1–2. – Crochet malaxeur : commencez par incorporer les ingrédients à la vitesse 1, puis malaxez à la vitesse 3. Rajouter des ingrédients  Éteignez l’appareil par
 • Страница 17 из 130
  fr Nettoyage et entretien Remarque importante ! Avant de mettre le bol au lave-vaisselle, retirez-en l’arbre d’entraînement. oáëèìÉë=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå ^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=äÉë=íê~î~ìñ= ëìê=äÛ~éé~êÉáäI=ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ= ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK Nettoyage de l’appareil de base
 • Страница 18 из 130
  fr Dérangements et remèdes oáëèìÉë=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå ^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=äÉë=íê~î~ìñ= ëìê=äÛ~éé~êÉáäI=ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ= ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK L’appareil ne démarre pas  Vérifiez l’alimentation électrique.  Vérifiez la fiche mâle.  Amenez l’appareil sur la position 0/off et puis
 • Страница 19 из 130
  fr Pâte à la levure de boulanger Recette de base : 500 g de farine 1 œuf 60 à 80 g de matière grasse (à la température ambiante) 60 à 80 g de sucre 200 à 250 ml de lait tiède 25 g de levure ou 1 sachet de levure en poudre Le zeste d’un demi-citron 1 pincée de sel  Pétrissez préalablement tous les
 • Страница 20 из 130
  it `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá= áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç= ëáíç=fåíÉêåÉíK Questo apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali
 • Страница 21 из 130
  it Uso ^ííÉåòáçåÉW rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Åçå= äÛìíÉåëáäÉL~ÅÅÉëëçêáç=áå=éçëáòáçåÉ= Çá ä~îçêçK= kçå=Ñ~êÉ=Ñìåòáçå~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç= ~ îìçíçK=kçå=ÉëéçêêÉ=~éé~êÉÅÅÜáç= ÉÇ=~ÅÅÉëëçêá=~=Ñçåíá=Çá=Å~äçêÉK  Al primo uso pulire accuratamente apparecchio ed accessori, vedi capitolo «Pulizia e cura».
 • Страница 22 из 130
  it Il nostro consiglio: – sbattere/montare livelli 3–4, – aggiungere mescolando livelli 1–2. – Braccio impastatore: mescolare prima al grado 1, impastare al grado 3. Aggiungere ingredienti  Spegnere l’apparecchio con l’interruttore rotante.  Togliere il coperchio.  Introdurre gli ingredienti.
 • Страница 23 из 130
  it Pulizia e cura mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅ~=ÉäÉííêáÅ~ pí~ÅÅ~êÉ=ëÉãéêÉ=ä~=ëéáå~=éêáã~= Çá ÉëÉÖìáêÉ=èì~äëá~ëá=áåíÉêîÉåíç= ëìääÛ~éé~êÉÅÅÜáçK Pulire l'apparecchio base mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~ kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç= Ä~ëÉ=áå=~Åèì~I=å¨=ä~î~êäç=ëçííç= ~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK=kçå=ìë~êÉ=éìäáíêáÅá= ~
 • Страница 24 из 130
  it In caso di utilizzo del frullatore:  Ruotare il frullatore fino all’arresto.  Applicare il coperchio del frullatore e ruotarlo fino all’arresto. In caso di utilizzo di ciotola/utensili:  In caso di utilizzo del frullatore: Il frullatore comincia a non funzionare o si ferma durante l’uso,
 • Страница 25 из 130
  it 1 pizzico sale  Prelavorare tutti gli ingredienti per ca. ½ minuto a livello 1–2.  Quindi lavorare per ca. 4–6 minuti a livello 3 con il gancio impastatore. Quantità massima: 4 x la dose della ricetta base Pane misto di frumento integrale Ricetta base 325 g di farina di frumento integale
 • Страница 26 из 130
  nl e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí= ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het huishouden en
 • Страница 27 из 130
  nl Bedienen sççêòáÅÜíáÖ> eÉí=~éé~ê~~í=~ääÉÉå=ãÉí=ÜÉí=íçÉJ ÄÉÜçêÉåLÜìäéëíìâ=áå=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇ= ÖÉÄêìáâÉåK= eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=òçåÇÉê=áåÖêÉÇáØåJ íÉå=ÖÉÄêìáâÉåK=^éé~ê~~í=Éå=íçÉÄÉJ ÜçêÉå=åáÉí=ÄäççíëíÉääÉå=~~å=ï~êãíÉJ ÄêçååÉåK  Het apparaat en het toebehoren grondig reinigen voordat u ze in gebruik
 • Страница 28 из 130
  nl  Draaischakelaar op de gewenste stand zetten. Ons advies: – kloppen op stand 3–4, – mengen op stand 1–2. – Kneedhaak: eerst roeren op stand 1, kneden op stand 3. Ingrediënten toevoegen  Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar.  Deksel verwijderen.  De ingrediënten toevoegen. Na gebruik
 • Страница 29 из 130
  nl Reiniging en onderhoud dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ sççê=~ääÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ÇÉ= åÉíëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=~éé~ê~~í=íêÉââÉåK Basisapparaat reinigen dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åççáí=áå=ï~íÉê= ÇçãéÉäÉå=çÑ=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê= ÜçìÇÉåK=dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê= ÖÉÄêìáâÉåK sççêòáÅÜíáÖ>
 • Страница 30 из 130
  nl Bij gebruik van de mixer:  De mixer tot aan de aanslag vastdraaien.  Mixerdeksel aanbrengen en tot aan de aanslag vastdraaien. Bij gebruik van de kom/hulpstukken:  Beschermdeksel aanbrengen op de mixeraandrijving. Mixer werkt niet of blijft tijdens het gebruik stilstaan, de aandrijving
 • Страница 31 из 130
  nl 25 g gist of 1 pakje gedroogde gist schil van ½ citroen snufje zout  Alle ingrediënten ca. ½ minuut voorkneden op stand 1–2.  Dan ca. 4–6 minuten met de kneedhaak verwerken op stand 3. Maximumhoeveelheid: 4 x basisrecept Volkoren rogge-tarwebrood Basisrecept 325 g vers gemalen
 • Страница 32 из 130
  da qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í= Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller husholdningslignende
 • Страница 33 из 130
  da Indstilling af arbejdstrin  Drej grebet hen på det ønskede trin. 0/off = stop/slukket M = momentfunktion Hold grebet fast. Drevudtaget arbejder med højeste hastighed. Trin 1–4 = arbejdshastighed (1 = langsom, 4 = hurtig) Vigtige råd Maskinen kan kun anvendes med røreskålen, hvis
 • Страница 34 из 130
  da c~êÉ=Ñçê=ÑçêÄê‹åÇáåÖ sÉÇ=Ää~åÇáåÖ=~Ñ=î~êãÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê= âçããÉê=ÇÉê=Ç~ãé=ìÇ=ÖÉååÉã= íê~ÖíÉåë=ä™ÖK=m™ÑóäÇ=ã~ñK=MIR=äáíÉê= î~êã=ÉääÉê=ëâìããÉåÇÉ=î‹ëâÉK m~ë=é™> Efter arbejdet  Sluk for apparatet med grebet.  Træk stikket ud.  Drej blenderen mod højre og tag den af. Tip: Det anbefales at rengøre
 • Страница 35 из 130
  da Vigtige råd Fjern drivakslen fra skålen, før skålen sættes i opvaskemaskinen.   Drej skålen med bunden opad. Drej vingerne på drivakslen til venstre og løsne dem.  Træk drivakslen ud.  Sæt drivakslen i igen, når delene er tørre.  Fastlås den ved at dreje den til højre. Rengøring af blender
 • Страница 36 из 130
  da  Rør ingredienserne (undtagen mel og maizenamel) sammen i ca. 4–6 minutter på trin 4 med det dobbelte piskeris, til det skummer.  Stil maskinen på trin 1–2 og tilsæt det sigtede mel og maizenamel skevis i løbet af ca. et halvt til et minut. Max. mængde: 3 x grunddej 25 g gær eller 1 pakke
 • Страница 37 из 130
  da no Honning til at smøre på brød 50 g smør (fra køleskabet) 250 g honning (fra køleskabet)  Skær smørret i små stykker og kom det i blenderen.  Tilsæt honning og bland det hele i 15 sekunder på trin 4. Bortskaffelse Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/96/
 • Страница 38 из 130
  no Sikkerhetshenvisninger Fare for elektrisk støt! Maskinen må kun tilkoples og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet. Den må kun brukes når strømkabelen og maskinen selv ikke viser tegn på ytre skader. Hold barn borte fra maskinen. Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
 • Страница 39 из 130
  no – Sett den dobbelte vispen opp på drivakslingen i bollen. – Pass på at tennene griper inn i hverandre, om nødvendig må du dreie og trykke litt ned. Eltekrok: – Sett først deigoppdeleren på drivakslingen i bollen, deretter – settes eltekroken oppå drivakslingen i bollen. Ta hensyn til anbefalt
 • Страница 40 из 130
  no Etter arbeidet  Slå maskinen av med dreiebryteren.  Trekk i støpselet.  Drei mikseren i klokkens retning og ta den av. Tips: Rengjør mikseren helst straks etter bruken. Rengjøring og pleie c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ã~ëâáåÉå= ã™ ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK Rengjøring av basismaskinen.
 • Страница 41 из 130
  no Hjelp ved feil c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ã~ëâáåÉå= ã™ ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK Maskinen går ikke  Kontroller strømforsyningen  Kontroller støpselet.  Sett maskinen på 0/off og sett den så tilbake til det ønskede trinnet. Ved bruk av mikseren:  Drei mikseren fast til anslag. 
 • Страница 42 из 130
  no Gjærdeig Majones Grunnoppskrift: 500 g mel 1 egg 60–80 g fett (romtemperatur) 60–80 g sukker 200–250 ml lunken melk 25 g gjær eller 1 pakke gjærpulver Skall av ½ sitron 1 knivsodd salt  Alle ingrediensene eltes på forhånd i ca. ½ minutt på trinn 1–2.  Deretter bearbeides det i ca. 4–6 minutter
 • Страница 43 из 130
  sv sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î= Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê= Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK Denna produkt är avsedd att bearbeta endast sådana mängder som är normala för ett
 • Страница 44 из 130
  sv Montering och start sáâíáÖí> pí~êí~=~äÇêáÖ=â∏âëã~ëâáåÉå=Ñ∏êê®å=Éíí= îÉêâíóÖLíáääÄÉÜ∏ê=ëáííÉê=é™=éä~íëK= pí~êí~=áåíÉ=â∏âëã~ëâáåÉå=ìí~å=~íí= ÇÉí=Ñáååë=äáîëãÉÇÉä=á=ÇÉåK=pí®ää=~äÇêáÖ= ÖêìåÇã~ëâáåÉå=ÉääÉê=çäáâ~=íáääÄÉÜ∏ê= é™=ÜÉí~=óíçêK  Rengör motorstativet och alla tillbehör grundligt före första
 • Страница 45 из 130
  sv  Vrid strömvredet till önskad hastighet. Vi rekommenderar: – hastighet 3–4 för att vispa, – hastighet 1–2 för att blanda. – Degkrok: Börja blanda på hastighet 1, knåda på hastighet 3. Så här fyller du på med mera ingredienser  Stäng av köksmaskinen med strömvredet.  Ta bort locket.  Häll
 • Страница 46 из 130
  sv Rengöring och skötsel oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí= Ñ∏êÉ=~ää~=ëä~Öë=~êÄÉíÉå=é™=â∏âëJ ã~ëâáåÉåK Motorstativet oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê aáëâ~=~äÇêáÖ=ãçíçêëí~íáîÉí=çÅÜ=ëâ∏äà= ÇÉí=ÜÉääÉê=áåíÉ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK= ^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=
 • Страница 47 из 130
  sv När du använder mixern:  Sätt mixern på mixeruttaget och vrid till stoppet.  Sätt locket på mixern och vrid fast det till stoppet. När du använder blandarskålen/verktygen (tillbehören):  Sätt skyddslocket över drivuttaget för mixern. Mixern startar inte eller stannar under arbetet, motorn
 • Страница 48 из 130
  sv Fullkornsvetebröd Den gamla maskinen Grundrecept 325 g fullkornsvetemjöl 325 g vetemjöl 100 g rågmjöl 75 g flytande surdeg ½ msk kummin ½ msk brödkryddor ½ msk salt 1½ pkt torrjäst 4,5–5 dl fingervarmt vatten (37 ºC för färsk jäst; ca. 40 ºC för torrjäst, se förpackningen)  Blanda först
 • Страница 49 из 130
  fi lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen rinnastettavassa käytössä. Se ei sovellu ammattimaiseen
 • Страница 50 из 130
  fi Käyttönopeuden säätö  Aseta valitsin haluamasi asennon kohdalle. 0/off = seis/pois päältä M = pitoasento Pidä valitsin painettuna. Kone toimii maksimi kierrosnopeudella. Nopeusalueet 1–4 = käyttönopeudet (1 = hidas, 4 = nopea) Tärkeä ohje Laitetta voi käyttää sekoituskulhon kanssa vain, kun
 • Страница 51 из 130
  fi m~äçî~ãã~å=î~~ê~ h~ååÉëë~=çäÉî~å=ëìééáäçå=â~ìíí~= íìäÉÉ=ìäçë=Ü∏óêó®=ëÉâçáíÉíí~Éëë~= âììãá~=~áåÉâëá~K=q®óí®=íÉÜçëÉâçáíJ íáãÉÉå=âììã~~=í~á âìçÜìî~~= åÉëíÉíí®=Éåáåí®®å=MIR äáíê~~K s~êçáíìë> qÉÜëÉâçáíáå=îçá=î~ìêáçáíì~>= ûä®=â®ëáííÉäÉ=é~â~ëíÉÜÉÇÉäãá®=í~á=Ó îáÜ~ååÉâëá~K Kuva C  Irrota suojakansi
 • Страница 52 из 130
  fi – Kiinnitä kuivat vispilät takaisin paikoilleen, varmista samalla, että ne kiinnittyvät hyvin hammastukseen. Harjaa taikinakoukku puhtaaksi juoksevan veden alla. Käytä tarvittaessa vähän käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta. Tärkeä ohje Poista käyttöakseli kulhosta ennen kulhon pesemistä
 • Страница 53 из 130
  fi Sokerikakkutaikina Perusohje: 3–4 munaa 3–4 rkl kuumaa vettä 150 g sokeria 1 tl vaniljasokeria 150 g jauhoja 50 g perunajauhoja 1 tl leivinjauhetta.  Vatkaa ainekset (paitsi jauhot ja perunajauho) kaksoisvispilällä vaahdoksi noin 4–6 minuutin ajan nopeudella 4.  Käännä valitsin asentoon 1–2 ja
 • Страница 54 из 130
  fi es Majoneesi 2 munaa 2 tl sinappia 250 ml öljyä 2 rkl etikkaa tai sitruunanmehua ripaus suolaa ripaus sokeria  Sekoita kaikkia aineksia (paitsi öljyä) muutama sekunti nopeudella 1.  Kaada sitten öljyä hitaasti suppilon kautta ja sekoita niin kauan nopeudella 3–4, kunnes majoneesi emulgoituu.
 • Страница 55 из 130
  es Accesorios: 8a Doble varilla batidora (sólo en algunos modelos) z. B. para batir nata y masas ligeras 8b Garfio amasador por ejemplo para amasar masas sólidas 8c Separador de masa Batidora (sólo en algunos modelos): 9a Jarra batidora 9b Tapa con boca de llenado 9c Embudo 9d Cuchilla Advertencias
 • Страница 56 из 130
  es Advertencia importante El aparato sólo funcionará con el recipiente de mezcla montado si la tapa protectora del accionamiento de la batidora se encuentra colocada en el mismo. Al usar el accionamiento de la batidora, deberá colocarse la tapa protectora no usada en el accionamiento del recipiente
 • Страница 57 из 130
  es Batidora (sólo en algunos modelos) flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë= ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå= ÇÉä=ãçíçê> flkç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë= Éå ä~=Ä~íáÇçê~=ãçåí~Ç~>=aÉëãçåí~ê= ç=ãçåí~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ëμäç=Éëí~åÇç= Éä ~ÅÅáçå~ãáÉåíç=é~ê~ÇçK flkç=Ü~ÅÉê=ÑìåÅáçå~ê=åìåÅ~=ä~=
 • Страница 58 из 130
  es Limpiar la base motriz flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=Éä¨ÅíêáÅ~> flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò= Éå=Éä=~Öì~>=flkç=ÅçäçÅ~ê=åìåÅ~= ä~ Ä~ëÉ=ãçíêáò=Ä~àç=Éä=ÅÜçêêç=ÇÉ= ~Öì~=ÇÉä=ÖêáÑç>=flkç=ìíáäáò~ê=åìåÅ~=ìå~= äáãéá~Ççê~=ÇÉ=î~éçê> fl^íÉåÅáμå> kç=ìë~ê=~ÖÉåíÉë=Ñêçí~ÇçêÉë=é~ê~= ëì äáãéáÉò~K      Colocar el
 • Страница 59 из 130
  es Localización de averías flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=Éä¨ÅíêáÅ~> ^åíÉë=ÇÉ=êÉ~äáò~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç= Éå=Éä=~é~ê~íç=ÇÉÄÉê•=Éñíê~ÉêëÉ= éêÉîá~ãÉåíÉ=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå= ÇÉä=ãáëãç=ÇÉ=ä~=íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK El aparato no se pone en marcha  Verificar la alimentación de corriente.  Verificar el enchufe del
 • Страница 60 из 130
  es Masa quebrada (pastaflora) Pan mixto de trigo Receta básica: 125 gramos de mantequilla (temperatura ambiente) 100–125 gramos de azúcar 1 huevo 1 pizca de sal 1 sobrecito de azúcar de vainilla 250 gramos de harina Advertencia: Al elaborar las máximas cantidades admisibles, usar el garfio amasador
 • Страница 61 из 130
  es Crema de miel para untar en el pan 50 gramos de mantequilla (del frigorífico) 250 gramos de miel (del frigorífico)  Cortar la mantequilla en trozos pequeños; ponerlos en la jarra batidora.  Agregar la miel y batir la masa durante 15 segundos en la posición 4. Consejos para la eliminación de
 • Страница 62 из 130
  pt jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç= ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK= k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•= ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ= çë åçëëçë=éêçÇìíçëK Este aparelho destina-se a ser utilizado no processamento de
 • Страница 63 из 130
  pt Utilização `ìáÇ~ÇçW ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=Åçã= ~ÅÉëëμêáçëLÑÉêê~ãÉåí~ë=å~=éçëá´©ç= ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãÉåíçK= k©ç=ÅçäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=î~òáç= Éã ÑìåÅáçå~ãÉåíçK=k©ç=Éñéçê= ç ~é~êÉäÜç=åÉã=çë=~ÅÉëëμêáçë= ~ èì~äèìÉê=ÑçåíÉ=ÇÉ=Å~äçêK  Limpar bem o aparelho e os acessórios, antes da primeira utilização,
 • Страница 64 из 130
  pt  Colocar os ingredientes a serem trabalhados dentro da tigela.  Colocar a tampa.  Colocar o selector na posição pretendida. A nossa sugestão: – bater na fase 3–4, – misturar na fase 1–2. – Vara para massas pesadas: Primeiro, iniciar a mistura dos ingredientes na fase 1 e amassar na fase 3.
 • Страница 65 из 130
  pt Depois do trabalho  Desligar o aparelho através do selector.  Desligar a ficha da tomada.  Rodar o copo misturado no sentido dos ponteiros do relógio e desmontá-lo. Sugestão: Limpar o copo misturador imediatamente após utilização. Limpeza e manutenção mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç
 • Страница 66 из 130
  pt Ajuda em caso de anomalias mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç ^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=èì~äèìÉê=íê~Ä~äÜç= åç=~é~êÉäÜçI=ÇÉîÉê•=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~= Ç~=íçã~Ç~K O aparelho não arranca  Verificar se há corrente.  Verificar a ficha.  Colocar o aparelho em 0/off e, depois retornar para a fase desejada. Ao utilizar o
 • Страница 67 из 130
  pt Indicação: Se for utilizada a quantidade máxima, utilizar a vara para massas pesadas com o distribuidor de massa!  Mexer/amassar todos os ingredientes durante cerca de ½ minuto, na fase 2.  Depois, misturar/amassar durante cerca de 1 minuto (se for utilizada a quantidade máxima, mexer/amassar
 • Страница 68 из 130
  pt el Indicações sobre reciclagem Este aparelho está identificado de acordo com a Norma Europeia 2002/ 96/UE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados (Waste elctrical and eletronic equipment – WEEE). A Norma prevê as condições para recolha e valorização de aparelhos usados, a vigorar em
 • Страница 69 из 130
  el Åñãáëåßá: 8a Äéðëü åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò (óå ìåñéêÜ ìïíôÝëá) ð. ÷. ãéá ôï ÷ôýðçìá óáíôéãß êáé åëáöñéÜò æýìçò 8b Åñãáëåßï æõìþìáôïò ð. ÷. ãéá ôï æýìùìá óöé÷ôÞò æýìçò 8c Åñãáëåßï ÷ùñßóìáôïò æýìçò Ìßîåñ (óå ìåñéêÜ ìïíôÝëá): 9a ÐïôÞñé ìßîåñ 9b ÊáðÜêé ìå Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò õëéêþí 9c ×ùíß 9d ¸íèåôï
 • Страница 70 из 130
  el Åñãáóßá ìå ôï ìðïë êáé ôá åñãáëåßá Äéðëü åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò (óå ìåñéêÜ ìïíôÝëá) ãéá ôï ÷ôýðçìá ìáñÝãêáò, óáíôéãß êáé ãéá ôï ÷ôýðçìá åëáöñéÜò æýìçò, ð. ÷. æýìç ìðéóêüôïõ. Åñãáëåßï æõìþìáôïò Ãéá ôï æýìùìá âáñéÜò æýìçò êáé ãéá ôçí áíÜìéîç õëéêþí, ôá ïðïßá äåí ðñÝðåé íá êïðïýí (ð. ÷. óôáößäåò,
 • Страница 71 из 130
  el Êßíäõíïò æåìáôßóìáôïò ¼ôáí äïõëåýåôå êáõôÜ õëéêÜ, åîÝñ÷åôáé áôìüò áðü ôï ÷ùíß óôï êáðÜêé. Ãåìßæåôå ôï ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ ìå 0,5 ëßôñá êáõôü Þ áöñßæïí õãñü ôï ðïëý. Ðñïóï÷Þ: Ôï ìßîåñ ìðïñåß íá ðÜèåé æçìéÜ! Ìçí äïõëåýåôå êáôåøõãìÝíá öñïýôá Þ ëá÷áíéêÜ. Åéêüíá C  ÁöáéñÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé áðü
 • Страница 72 из 130
  el Êáèáñéóìüò ôïõ ìðïë êáé ôùí åñãáëåßùí Åéêüíá D Ðñïóï÷Þ: Ìç ìáãêþíåôå ôá ðëáóôéêÜ ìÝñç ìÝóá óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí, ãéáôß ìðïñåß íá ìåßíïõí ìüíéìåò ðáñáìïñöþóåéò êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ðëõóßìáôïò. Ôï ìðïë êáé ôï äéðëü åñãáëåßï áíÜäåõóçò ðëÝíïíôáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí. Ãéá ôïí êáèáñéóìü
 • Страница 73 из 130
  el  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ åêôüò ëåéôïõñãßáò êáé âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.  ÁöáéñÝóôå ôï ìßîåñ êáé áðïìáêñýíåôå ôï åìðüäéï.  ÎáíáôïðïèåôÞóôå ôï ìßîåñ.  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå ëåéôïõñãßá. ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ìðïñåßôå íá áíôéìåôùðßóåôå åóåßò ôç âëÜâç, ðáñáêáëåßóèå íá êáëÝóåôå ôçí
 • Страница 74 из 130
  el Îýóìá ½ ëåìïíéïý 1 ðñÝæá áëÜôé  Æõìþóôå ðñïêáôáñêôéêÜ üëá ôá õëéêÜ åðß ðåñ. ½ ëåðôü óôç âáèìßäá 1–2.  ÄïõëÝøôå êáôüðéí åðß ðåñ. 4–6 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 3 ìå ôï åñãáëåßï æõìþìáôïò. ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 4 öïñÝò ôç âáóéêÞ óõíôáãÞ  Øùìß áðü áíÜìåéêôï óéôÜëåõñï ïëéêÞò Üëåóçò 50 g âïýôõñï (áðü ôï
 • Страница 75 из 130
  el 3. 4. 5. 6. 7. tr (ðëçí ôùí áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí áõôÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ êáé ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç, ôçí ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
 • Страница 76 из 130
  tr Mikser (bazý modellerde): 9a Mikser bardaðý 9b Takviye delikli kapak 9c Huni 9d Býçak ünitesi Kullanýlmasý Dikkat: Cihazý sadece aksesuar/alet takýlý durumda ve çalýþma pozisyonunda çalýþtýrýnýz. Cihazý içi boþ çalýþtýrmayýnýz. Cihazý ve aksesuarlarýný herhangi bir ýsý kaynaðýna maruz
 • Страница 77 из 130
  tr Yoðurma kancasý Aðýr hamurlarýn yoðrulmasý ve doðranmamasý gereken malzemelerin (örn. kuru üzüm, çikolata parçacýklarý) hamura karýþtýrýlmasý için kullanýlýr. Yoðurma kancasý kullanýldýðýnda, hamur bölücü daha önce takýlmalýdýr. Dönen alet ve takýmlardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
 • Страница 78 из 130
  tr Dikkat: Belli durumlarda miksere zarar gelebilir! Bu mikser ile dondurulmuþ meyve veya sebze iþlemeyiniz. Resim C  Koruyucu kapaðý mikser tahriðinden çýkarýnýz. Bunun için, arka taraftan koruyucu kapaða bastýrýnýz ve kapaðý alýnýz.  Koruyucu kapaðý kap/alet tahriðine takýnýz.  Mikseri takýnýz
 • Страница 79 из 130
  tr Çift çýrpma telini, temizlemek için ilgili parçalarýna ayýrýnýz. — Teli tutucu düzenden çekip çýkarýnýz. — Kuruduktan sonra, teli tekrar yerine takýnýz; bu esnada diþlerin birbirine tam oturmasýna dikkat ediniz. Yoðurma kancasýný musluktan akan su altýnda, bir fýrça ile temizleyiniz. Gerekirse
 • Страница 80 из 130
  tr Tarifler Kremþanti 200 g—1500 g  Kremayý, 1½—4 dakika 3—4 kademesinde (kremanýn miktarýna ve özelliklere baðlý) çift çýrpma teli ile iþleyiniz. Yumurta aký kremasý 2—20 yumurtanýn aký  Yumurta akýný, 2—6 dakika 4 kademesinde çift çýrpma teli ile iþleyiniz. Bisküvi hamuru Temel tarif: 3—4
 • Страница 81 из 130
  tr Kaba öðütülmüþ buðday karýþýmý undan ekmek Ekmek üstüne sürmek için ballý tereyaðý Temel tarif 325 g taze ve kaba öðütülmüþ buðday unu 325 g beyaz un Tip 405 100 g çavdar unu Tip 630 75 g sývý doðal mayalý hamur ½ ÇK kimyon ½ ÇK ekmek baharatý ½ ÇK tuz 1½ paket kuru maya 450—500 ml sýcak su 
 • Страница 82 из 130
 • Страница 83 из 130
 • Страница 84 из 130
  pl Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urzadzenia firmy BOSCH. Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego. Dalsze informacje o naszych produktach mo¿na znaleŸć na stronie internetowej naszej firmy. Niniejsze urz¹dzenie nie jest
 • Страница 85 из 130
  pl Obsługa Ostro¿nie! Urz¹dzenie wł¹czać tylko z wyposa¿eniem/narzêdziami i w odpowiedniej pozycji roboczej. Nie wł¹czać pustego urz¹dzenia (na biegu jałowym). Urz¹dzenia i czêœci wyposa¿enia nie poddawać działaniu ciepła.  Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y przed pierwszym u¿yciem dokładnie
 • Страница 86 из 130
  pl Pokrêtło wył¹cznika nastawić na odpowiedni¹ prêdkoœć. Zaleca siê: – ubijać na zakresie 3–4, – dodatki zamieszać na zakresie 1–2. – Hak do zagniatania ciasta: najpierw zamieszać składniki na zakresie 1, nastêpnie zagniatać na zakresie 3. Dodawanie składników  Urz¹dzenie wył¹czyć pokrêtłem
 • Страница 87 из 130
  pl Po pracy  Urz¹dzenie wył¹czyć pokrêtłem wył¹cznika.  Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.  Mikser przekrêcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdj¹ć. Wskazówka: Mikser wymyć najlepiej zaraz po u¿yciu. – Po wysuszeniu ponownie zało¿yć obie koñcówki, zwrócić przy tym uwagê na
 • Страница 88 из 130
  pl Usuwanie drobnych usterek Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym Przed przyst¹pieniem do wszelkich prac przy urz¹dzeniu nale¿y wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego. Urz¹dzenia nie wł¹cza siê  Sprawdzić dopływ pr¹du.  Sprawdzić wtyczkê.  Wył¹cznik nastawić na 0/off, a nastêpnie
 • Страница 89 из 130
  pl Wskazówka: Przy obrabianiu maksymalnej iloœci zastosować hak do zagniatania z rozdzielaczem ciasta!  Wszystkie składniki najpierw zamieszać/ zagniatać ok. ½ minuty na zakresie 2.  Nastêpnie mieszać/zagniatać ok. 1 minuty (przy obrabianiu maksymalnej iloœci ok. 3–4 minut) na zakresie 3–4.
 • Страница 90 из 130
  pl hu Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i œrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj¹cych z obecnoœci składników niebezpiecznych oraz niewłaœciwego składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
 • Страница 91 из 130
  hu Turmixfeltét (egyes modelleknél): 9a Turmixpohár 9c Fedél, utántöltõ nyílással 9c Tölcsér 9d Késbetét A készülék kezelése Vigyázat! A készüléket csak tartozékkal/ szerszámmal felszerelve szabad üzemeltetni. Ne járassa a készüléket üresen. A készüléket és a tartozékokat ne tegye ki hõforrásnak.
 • Страница 92 из 130
  hu Dagasztószár nehéz tészta gyúrásához, és olyan hozzávalók összekeveréséhez, amelyeket nem kell aprítani (pl.mazsola, csokoládélapocska). A dagasztószár használatakor elõször helyezze be tésztaelosztót. A szerszámok forgása következtében fellépõ veszély A készülék üzemelése közben soha ne nyúljon
 • Страница 93 из 130
  hu C ábra  Vegye le a védõfedelet a turmixgépmeghajtóról! Ehhez hátul nyomja meg a védõfedelet és vegye le a fedelet!  Helyezze rá a védõfedelet a tál/turmixgép meghajtójára!  Helyezze fel a turmixgépet, és fordítsa el ütközésig az óramutató járásával ellentétesen! Vegye figyelembe a turmixgépen
 • Страница 94 из 130
  hu A tálat fordítsa az aljával felfelé! A hajtótengelyt a szárnyaknál fogva fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba és lazítsa meg!  Húzza ki a hajtótengelyt!  Az alkatrészek megszáradása után helyezze vissza a hajtótengelyt!  Az óramutató járásával megegyezõen forgatva rögzítse! 
 • Страница 95 из 130
  hu Kevert tészta Alaprecept: 4 tojás 250 g cukor 1 csomag vaníliás cukor 250 g vaj vagy margarin (szobahõmérsékletû) 500 g liszt 1 csomag sütõpor 125 ml tej  Az összes hozzávalót keverje össze kb. ½ percig 1–2-es fokozaton!  Majd kb. 3–4 percig (maximális mennyiség feldolgozásakor kb. 5–6 percig)
 • Страница 96 из 130
  hu uk Környezetvédelmi tudnivalók A készülék a 2002/96/EG, az és elektronikus használt készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelvnek megfelelõen van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az
 • Страница 97 из 130
  uk Mi®cep (­ ªeø®åx ¯oªeæøx): 9a Ñaòa ¢æe¸ªepa 9b Kpåò®a μ o¹­opo¯ ªæø μa­a¸¹a²º­a¸¸ø 9c Bopo¸®a 9d Pi²ºña ­c¹a­®a E®cÿæºa¹aýiø O¢epe²¸o! E®cÿæºa¹º¼¹e ÿpåæaª æåòe μ a®cecºapa¯å/¸acaª®a¯å ­ po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i. He e®cÿæºa¹º¼¹e ÿpåæaª ÿopo²¸i¯. ™på¯a¼¹e ÿpåæaª ¹a ¼o¨o ®o¯ÿæe®¹º÷ñi ÿoªaæi ­iª ª²epeæ
 • Страница 98 из 130
  uk ¦año® ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø ­a²®o¨o ¹ic¹a ¹a ÿiª¯iòº­a¸¸ø i¸¨peªiƒ¸¹i­, ø®i ¸e ÿo­å¸¸i ÿoªpi¢¸÷­a¹åcø (¸aÿp., poªμå¸o®, òo®oæaª¸åx ÿæac¹i­ýi­). ¥på μac¹ocº­a¸¸i ¨añ®a ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø ­c¹a­¹e cÿoña¹®º poμªiæ÷­añ ¹ic¹a. He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø o¢ep¹o­å¯å ¸acaª®a¯å He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº®
 • Страница 99 из 130
  uk š­a¨a! Mi®cep ¯o²e μiÿcº­a¹åcø. He ÿepepo¢æø¼¹e ò­åª®oμa¯opo²e¸i ípº®¹å ¹a o­oñi. Maæ÷¸o® C  ³¸i¯i¹¿ μaxåc¸º ®påò®º μ ÿpå­oªº ¢æe¸ªepa. ³¸i¯i¹¿ μaxåc¸º ®påò®º, ¸a¹åc¸º­òå ¸a ¸eï μμaªº.  ³a®på¼¹e μaxåc¸o÷ ®påò®o÷ ÿpå­iª ªæø ñaòi/¸acaªo®.  c¹a­¹e ¢æe¸ªep ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ¼o¨o ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï
 • Страница 100 из 130
  uk Ñaòº ¹a ÿoª­i¼¸å¼ ­i¸åño®-μ¢å­a殺 ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i. ©æø ñåc¹®å ÿoª­i¼¸å¼ ­i¸åño®-μ¢å­a殺 cæiª poμi¢pa¹å. — å¼¯i¹¿ ­i¸åño® iμ ®piÿæe¸¸ø. — åcºòe¸å¼ ­i¸åño® ­c¹a­¹e ¸aμaª, μ­ep¸i¹¿ º­a¨º ÿpå ý¿o¯º ¸a ÿo­¸e μýiÿæe¸¸ø μº¢ýi­. ¦año® ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø ÿpo¯å¼¹e ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷ μa
 • Страница 101 из 130
  uk Peýeÿ¹å ¥icoñ¸e ¹ic¹o ³¢å¹i ­epò®å Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹: 125 ¨ ¯acæa (®i¯¸a¹¸oï ¹e¯ÿepa¹ºpå) 100—125 ¨ ýº®pº 1 ø¼ýe 1 ÿºñ®a coæi 1 ÿa®e¹å® ­a¸i濸o¨o ýº®pº 250 ¨ ¢opoò¸a B®aμi­®a: ¥på ÿepepo¢ýi ¯a®cå¯a濸oï ®iæ¿®oc¹i ®opåc¹º¼¹ecø ¨añ®o¯ ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø μ poμªiæ÷­añe¯ ¹ic¹a!  ¥epe¯iòº¼¹e/­å¯iòº¼¹e
 • Страница 102 из 130
  uk ¥òe¸åñ¸o-²å¹¸i¼ xæi¢ iμ ¢opoò¸a ¨pº¢o¨o ¯æå­a Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ 325 ¨ c­i²o-μ¯eæe¸o¨o ÿòe¸åñ¸o-²å¹¸¿o¨o ¢opoò¸a ¨pº¢o¨o ¯æå­a 325 ¨ ÿòe¸åñ¸o¨o ¢opoò¸a, ¯ap®a 405 100 ¨ ²å¹¸¿o¨o ¢opoò¸a, ¯ap®a 630 75 ¨ μa®­ac®å ½ c¹. æ. ®¯å¸º ½ c¹. æ. ÿpø¸oói­ ªæø xæi¢a ½ c¹. æ. coæi 1 ½ ÿa®º¸o® cºxåx ªpi²ª²i­
 • Страница 103 из 130
  ru O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ BOSCH. ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e. ©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø,
 • Страница 104 из 130
  ru o åμ¢e²a¸åe ­oμ¸å®¸o­e¸åø oÿac¸o¼ c幺aýåå, pe¯o¸¹ ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa (¸aÿpå¯ep, μa¯e¸a ÿo­pe²ªe¸¸o¨o õæe®¹poò¸ºpa) ªoæ²e¸ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø cÿeýåaæåc¹a¯å C溲¢¾ cep­åca ¸aòe¼ íåp¯¾. Oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe.
 • Страница 105 из 130
  ru š®aμa¸åe: ͺ¸®ýåo¸a濸¾e oco¢e¸¸oc¹å å ÿpå¸ýåÿ åcÿoæ¿μo­a¸åø ñaò åμ ÿæac¹¯acc¾ å ¸ep²a­e÷óe¼ c¹aæå (­ μa­åcå¯oc¹å o¹ åcÿoæ¸e¸åø ®o¯¢a¼¸a) ¸e o¹æåña÷¹cø ªpº¨ o¹ ªpº¨a, ÿoõ¹o¯º ¸a påcº¸®ax o¸å åμo¢pa²a÷¹cø oªå¸a®o­o. Påcº¸o®   šc¹a¸o­å¹e ¸a oc¸o­¸o¼ ¢æo® ®o¯¢a¼¸a c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº å ÿo­ep¸å¹e ee
 • Страница 106 из 130
  ru Påcº¸o® C  C¸å¯å¹e c ÿpå­oªa ¯å®cepa μaó幸º÷ ®p¾ò®º. ©æø õ¹o¨o ¸a²¯å¹e ¸a μaª¸å¼ ®pa¼ ®p¾ò®å å μa¹e¯ c¸å¯å¹e ee.  ³a®po¼¹e μaó幸o¼ ®p¾ò®o¼ ÿpå­oª ªæø ñaòå/å¸c¹pº¯e¸¹o­.  šc¹a¸o­å¹e ¯å®cep å ÿo­ep¸å¹e e¨o ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa. C¹peæ®a ¸a c¹a®a¸e ¯å®cepa ªo沸a co­ÿaªa¹¿ c
 • Страница 107 из 130
  ru Ñåc¹®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå å ¸acaªo® Påcº¸o® D Oc¹opo²¸o! ¥æac¹¯acco­¾e ªe¹aæå ¸eæ¿μø μa²å¯a¹¿ ¯e²ªº ¸axoªøóe¼cø ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e ÿocºªo¼, ¹a® ®a® o¸å ­ ÿpoýecce ¯¾¹¿ø ¯o¨º¹ o®o¸ña¹e濸o ªeíop¯åpo­a¹¿cø! C¯ecå¹e濸º÷ ñaòº å cª­oe¸¸¾¼ ­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
 • Страница 108 из 130
  ru ¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯! ¥epeª ¸añaæo¯ æ÷¢¾x pa¢o¹ ÿo o¢c溲å­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa åμ­æe®a¼¹e ­å殺 åμ poμe¹®å. Õæe®¹poÿpå¢op ¸e ­®æ÷ñae¹cø  ¥po­ep¿¹e, ¸e o¹®æ÷ñåæå æå õæe®¹poõ¸ep¨å÷.  ¥po­ep¿¹e ce¹e­º÷ ­å殺.  ¥epe­eªå¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ­
 • Страница 109 из 130
  ru Cªo¢¸oe ÿecoñ¸oe ¹ec¹o Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹: 125 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa (®o¯¸a¹¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾), 100—125 ¨ caxapa 1 ø¼ýo, 1 óeÿo¹®a coæå 1 ÿa®e¹å® ­a¸å濸o¨o caxapa, 250 ¨ ¯º®å, š®aμa¸åe: ¥på ÿepepa¢o¹®e ¯a®cå¯a濸o ªoÿºc¹å¯o¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­ ÿoæ¿μº¼¹ec¿ ¯ecå濸o¼ ¸acaª®o¼ c ¹ec¹oªeæå¹eæe¯! 
 • Страница 110 из 130
  ru  C¯eòå­a¼¹e ®o¯ÿo¸e¸¹¾ (®po¯e pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa) ­ ¹eñe¸åe ¸ec®oæ¿®åx ce®º¸ª ¸a 1-¼ c®opoc¹å.  ³a¹e¯ ¯eªæe¸¸o ­æå­a¼¹e ñepeμ ­opo¸®º pac¹å¹e濸oe ¯acæo å ­μ¢å­a¼¹e ¯a¼o¸eμ ¸a 3-¼—4-¼ c®opoc¹å ªo ¹ex ÿop, ÿo®a o¸ ¸e õ¯ºæ¿¨åpºe¹cø. Meªo­aø ¢º¹ep¢poª¸aø ¯acca 50 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa (åμ
 • Страница 111 из 130
  7. гарантия изготовителя Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год. 6. Аксессуары и средства по уходу Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней
 • Страница 112 из 130
  Златоуст, ООО «Рембыттехника - Сервис», 456228, ул.Таганайская, д.204, тел: (3513) 65-37-47, факс: (3513) 65-13-56 Иваново, ООО «Центр ремонтных услуг», 153048, ул. Генерала Хлебни­ кова, д.36, тел: (4932) 29-17-38, 29-15-10, 23-76-71, факс: (4932) 29-17-38 Ижевск, ООО «ДС», 426000, ул. К. Маркса,
 • Страница 113 из 130
  KM13 KM13 CNCM11ST CNCM11ST CNCM11ST1 CTES20 CTES25A CTES25 CTES25 CTES25B CTES1F CTES1F CTES1F TCA4101 TCA5201 TCA5601 TCA5608 TCA5809 TCA6401 TCA6801 TCA6809 MKM6000 MKM6003 CUKA2 CTKA6 CTKA6 CTKA6 CTKA6 CTKA15 CTKA15A TKA1410V TKA6001V TKA6024V TKA6028 TKA6621V TKA8011 TKA8633 MCM2050 MCM2054
 • Страница 114 из 130
  MAS4201 MAS4601 MAS6200 MAS9101 PHD1100 PHD1101 PHD1150 PHD3200 PHD3300 PHD3304 PHD3305 PHD5513 PHD5560 PHD5710 PHD5712 PHD5714 PHD5780 PHD5781 PHD5980 PHD7765 PHD7960 PHD7967 PHD9500 PHD9760 PHD9769 PHD6160 PHA2000 PHA2204 PHA2300 PHA2302 PHA2661 PHA2662 PHC2500 PHC2520 PHS2000 PHS2004 PHS2102
 • Страница 115 из 130
  ar Robert Bosch Hausgeräte GmbH 115
 • Страница 116 из 130
  ar 116 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 • Страница 117 из 130
  ar Robert Bosch Hausgeräte GmbH 117
 • Страница 118 из 130
  ar 118 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 • Страница 119 из 130
  ar Robert Bosch Hausgeräte GmbH 119
 • Страница 120 из 130
  ar 120 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 • Страница 121 из 130
  ar Robert Bosch Hausgeräte GmbH 121
 • Страница 122 из 130
  Kundendienst – Customer Service DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6 – 8 90431 Nürnberg Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de Reparaturservice* (Mo-Fr:
 • Страница 123 из 130
  FR France BSH Electroménager S.A.S. 50 rue Ardoin – BP 47 93401 SAINT-OUEN cedex Service interventions à domicile: 01 40 10 11 00 Service Consommateurs: 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) Service Pièces Détachées et Accessoires: 0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) www.bosch-home.fr GB Great Britain BSH Home
 • Страница 124 из 130
  MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt NL Nederland, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Burg. Stramanweg 122 1101 EN Amsterdam Zuidoost Storingsmelding: Tel.: 020 430 3 430 Fax: 020 430 3 445 mailto:contactcenter-nl@
 • Страница 125 из 130
  Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) Tel.: 01805 267242* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die
 • Страница 126 из 130
 • Страница 127 из 130
 • Страница 128 из 130
 • Страница 129 из 130
 • Страница 130 из 130