Инструкция для BOSCH MUM4832 KITCHEN MACHINE 600W BLANC Couleur blanc blanc, MUM4409 Macchina da cucina 500W Bianca Colore bianco Bianco

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MUM44..
MUM46..
MUM48..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 175
  MUM44.. MUM46.. MUM48..
 • Страница 2 из 175
  de Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 en English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 fr Français . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 175
  de eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=mêçÇìâíÉå= ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=fåíÉêåÉíëÉáíÉK Inhalt Zu Ihrer Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 4 из 175
  de sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben. Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Das
 • Страница 5 из 175
  de Verletzungsgefahr durch scharfe Messer/rotierenden Antrieb! Nie in den aufgesetzten Mixer greifen! Mixer nie am Grundgerät zusammenbauen. Mixer nur bei Stillstand des Antriebes abnehmen/ aufsetzen! Den Mixer nur im zusammengesetzten Zustand und mit aufgesetztem Deckel betreiben. Mixermesser
 • Страница 6 из 175
  de Arbeitspositionen Vorbereiten ^ÅÜíìåÖ> dÉê®í=åìê=ÄÉíêÉáÄÉåI=ïÉåå=tÉêâòÉìÖLwìÄÉÜ∏ê= å~ÅÜ=ÇáÉëÉê=q~ÄÉääÉ=~ã=êáÅÜíáÖÉå=^åíêáÉÄ=ìåÇ=áå= ÇÉê=êáÅÜíáÖÉå=mçëáíáçå=~åÖÉÄê~ÅÜí=ìåÇ=áå= ^êÄÉáíëëíÉääìåÖ=áëíK aÉê=pÅÜïÉåâ~êã=ãìëë=áå=àÉÇÉê=^êÄÉáíëéçëáíáçå= ÉáåÖÉê~ëíÉí=ëÉáåK Einstellen der Arbeitsposition Bild 
 • Страница 7 из 175
  de Zutaten nachfüllen  Gerät am Drehschalter ausschalten.  Drehschalter auf P stellen und festhalten, bis der Antrieb stehen bleibt.  Deckel abnehmen.  Entriegelungstaste drücken und Schwenkarm in Position 7 bringen.  Zutaten einfüllen oder  Zutaten durch die Nachfüllöffnung im Deckel
 • Страница 8 из 175
  de Mixer reinigen sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ= jÉëëÉê> jáñÉêãÉëëÉê=åáÅÜí=ãáí=Ääç≈Éå=e®åÇÉå= ÄÉêΩÜêÉåK=jáñÉê=â~åå=òìã=oÉáåáÖÉå= ~ìëÉáå~åÇÉê=ÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK ^ÅÜíìåÖ> hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä= îÉêïÉåÇÉåK=jÉëëÉêÉáåë~íò=áëí=åáÅÜí= ëéΩäã~ëÅÜáåÉåÑÉëíK=jÉëëÉêÉáåë~íò=åìê=ìåíÉê=
 • Страница 9 из 175
  de  Alle Zutaten ca. ½ Minute auf Stufe 1, dann Mixer-Aufsatz Kunststoff (MUZ4MX2) ca. 2–3 Minuten mit dem Rührbesen (Stufe 3) oder Knethaken (Stufe 2) verarbeiten. Höchstmenge: 2 x Grundrezept Zum Mixen von Getränken, zum Pürieren von Obst und Gemüse, zur Zubereitung von Mayonnaise, zum
 • Страница 10 из 175
  de Spritzgebäckvorsatz (MUZ45SV1) Entsorgung Für den Fleischwolf MUZ4FW3. Mit Metallschablone für 4 verschiedene Gebäckformen. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE)
 • Страница 11 из 175
  en `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK vçì=Å~å=ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK Contents For your safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overview . . . . . .
 • Страница 12 из 175
  en Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning. Do
 • Страница 13 из 175
  en The operating instructions describe several models, see also overview of models (Fig. ). The appliance requires no maintenance. Overview Please fold out the illustrated pages. Fig.  Base unit 1 Release button 2 Swivel arm (see “Operating positions”) 3 Rotary switch 0/off = Stop /P = Parking
 • Страница 14 из 175
  en Operation  Press the Release button and move the swivel arm to position 6.  Insert the bowl. The base of the mixing bowl oáëâ=çÑ=áåàìêó> aç=åçí=áåëÉêí=ã~áåë=éäìÖ=ìåíáä=~ää=éêÉé~ê~íáçåë= Ñçê=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=ÅçãéäÉíÉK ^ííÉåíáçå> aç=åçí=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜçìí=~å=
 • Страница 15 из 175
  en Blender Fig.  oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ> kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉê>= aç=åçí=êÉãçîÉL~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ìåíáä=íÜÉ= ÇêáîÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáää>= léÉê~íÉ=íÜÉ=~ëëÉãÄäÉÇ=ÄäÉåÇÉê=çåäó=~åÇ=ïáíÜ= íÜÉ=äáÇ=~íí~ÅÜÉÇK oáëâ=çÑ=ëÅ~äÇáåÖ>
 • Страница 16 из 175
  en Taking the blender apart Fig.   Rotate the base of the blender jug in a clockwise direction and remove.  Upon the flanks, rotate the blade insert in an anti-clockwise direction. The blade insert is released.  Take blade insert out and remove sealing ring. Putting the blender together Fig. 
 • Страница 17 из 175
  en  Process the ingredients (except the oil) in the Grating disc coarse (MUZ45RS1) blender for several seconds at setting 2.  Switch the blender to setting 4 and slowly pour the oil through the funnel and mix until the mayonnaise emulsifies. For the continuous-feed shredder MUZ4DS3. For grating
 • Страница 18 из 175
  en Disposal Warranty conditions This appliance has been identified in accordance with the European directive 2012/19/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE. The Directive paves the way for effective EU-wide withdrawal and utilization of waste appliances. Please ask your dealer or
 • Страница 19 из 175
  fr sçìë=îÉåÉò=ÇD~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= _lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= ÅçêÇá~äÉãÉåíK sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇDçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= èì~äáí¨K pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=ÇÉë= áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK Sommaire Pour votre sécurité . . . . .
 • Страница 20 из 175
  fr Les personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l’expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser les appareils à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'elles aient compris les
 • Страница 21 из 175
  fr Risque de blessures avec les lames tranchantes / l’entraînement en rotation ! N’introduisez jamais les doigts dans le mixeur en place ! Ne retirez / posez le mixeur qu’après avoir arrêté l’entraînement ! N’utilisez le mixeur qu’une fois assemblé et avec son couvercle en place. Ne touchez pas les
 • Страница 22 из 175
  fr Mixeur 15 Socle 16 Porte-lame 17 Bague d’étanchéité 18 Bol mixeur 19 Couvercle 20 Entonnoir Utilisation * Si un accessoire n’a pas été livré d’origine, vous pouvez vous le procurer dans le commerce et auprès du service après-vente. ^ííÉåíáçå=> kÉ=Ñ~áíÉë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~îÉÅ=äÉë=
 • Страница 23 из 175
  fr  Amenez le sélecteur rotatif sur P et maintenez-le en position jusqu'à ce que l’entraînement s’immobilise. Remarque : Si l’entraînement ne bouge pas, cela signifie que l’accessoire se trouve déjà dans cette position.  Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras pivotant sur la
 • Страница 24 из 175
  fr Rajouter des ingrédients Figure -6  Éteignez l’appareil par l’interrupteur rotatif.  Retirez le couvercle et ajoutez les ingrédients ou  retirez l’entonnoir et rajoutez progressivement les ingrédients fermes par l’ouverture ou  versez les ingrédients liquides par l’entonnoir. Après le
 • Страница 25 из 175
  fr Blanc d’œuf 1 à 8 blancs d’œufs  Travaillez les blancs d’œufs avec le fouet batteur pendant 4 à 6 minutes sur la position 4. Pâte à biscuits oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ= 2 œufs 2–3 c. à soupe d’eau très chaude 100 g de sucre 1 sachet de sucre vanillé 70 g de farine 70 g de fécule éventuellement de la
 • Страница 26 из 175
  fr Figure  Bol mélangeur en plastique (MUZ4KR3) Dans le bol, vous pouvez traiter jusqu’à 1 kg de farine plus les ingrédients. Bol mélangeur en acier inoxydable (MUZ4ER2) Dans le bol, vous pouvez traiter jusqu’à 1 kg de farine plus les ingrédients. Bol mixeur en plastique (MUZ4MX2) Pour passer des
 • Страница 27 из 175
  fr Mise au rebut Conditions de garantie Cet appareil a été labélisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2012/19/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le
 • Страница 28 из 175
  it `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá= éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=ëáíç=fåíÉêåÉíK Indice Per la vostra sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . Guida
 • Страница 29 из 175
  it Collegare e usare l’apparecchio solo rispettando i dati della targhetta d’identificazione. Utilizzare solo se il cavo di alimentazione e l’apparecchio non presentano danni. Staccare sempre l’apparecchio dalla rete quando non è sorvegliato e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
 • Страница 30 из 175
  it Pericolo di scottature! Durante la lavorazione di frullati molto caldi, dal bicchierino dosatore nel coperchio esce vapore. Introdurre massimo 0,5 litri di liquido molto caldo o che produce schiuma. Importante! Usare solo un attrezzo o un accessorio per volta. Questo libretto d’istruzioni per
 • Страница 31 из 175
  it Posizioni di lavoro Preparazione ^ííÉåòáçåÉ> rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=ëÉ=äÛìíÉåëáäÉL~ÅÅÉëJ ëçêáç=ëÉÅçåÇç=ä~=ëÉÖìÉåíÉ=í~ÄÉää~=≠=~ééäáÅ~íç= ~ääÛáåÖê~å~ÖÖáç=áåÇáÅ~íç=åÉää~=éçëáòáçåÉ=ÅçêêÉíí~= ÉÇ=≠=áå=éçëáòáçåÉ=Çá=ä~îçêçK fä=Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=~êêÉëí~íç=áå=çÖåá= éçëáòáçåÉK Regolazione
 • Страница 32 из 175
  it Aggiungere ingredienti  Spegnere l’apparecchio con l’interruttore rotante.  Ruotare la manopola su P e mantenerla finché l’ingranaggio non si ferma.  Rimuovere il coperchio.  Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio oscillante nella posizione 7.  Aggiungere gli ingredienti oppure
 • Страница 33 из 175
  it Pulizia e cura ^ííÉåòáçåÉ> kçå=ìíáäáòò~êÉ=ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK= mçëëáÄáäá=Ç~ååá=~ääÉ=ëìéÉêÑáÅáK= Pulire l’apparecchio base mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅ~=ÉäÉííêáÅ~> kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ= áå ~Åèì~I=å¨=ä~î~êäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK  Staccare la spina.  Pulire l’apparecchio base con un panno
 • Страница 34 из 175
  it Pasta fluida miscelata oáÅÉíí~=Ä~ëÉ 3–4 uova 200–250 g zucchero 1 pizzico sale 1 bustina zucchero vanigliato o buccia di ½ limone 200–250 g burro (a temperatura ambiente) 500 g farina 1 bustina lievito in polvere 1/ l di latte 8  Mescolare tutti gli ingredienti con la frusta per ca. ½ minuto al
 • Страница 35 из 175
  it Disco per patatine fritte (MUZ45PS1) Per lo sminuzzatore continuo MUZ4DS3. Per tagliare patate crude, per fare le patatine fritte. Disco verdura Asia (MUZ45AG1) Macina per cereali con sistema di macina conico in acciaio (MUZ4GM3) Per tutti i tipi di cereali escluso il mais, anche per semi
 • Страница 36 из 175
  nl e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=î~å= ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK jÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=ì= çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK Inhoud Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In één oogopslag . . .
 • Страница 37 из 175
  nl gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet zijn beschadigd. Het
 • Страница 38 из 175
  nl Verwondingsgevaar door scherpe messen/roterende aandrijving! Niet in de aangebrachte mixer grijpen! De mixer alleen verwijderen of aanbrengen wanneer de aandrijving stilstaat! De mixer uitsluitend in samengebouwde toestand en met aangebracht deksel gebruiken. Mixermes niet met blote handen
 • Страница 39 из 175
  nl Bedrijfsposities Voorbereiden ^ííÉåíáÉ> eÉí=~éé~ê~~í=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí= ÜìäéëíìâLíçÉÄÉÜçêÉå=îçäÖÉåë=ÇÉòÉ=í~ÄÉä= áë ~~åÖÉÄê~ÅÜí=çé=ÇÉ=àìáëíÉ=~~åÇêáàîáåÖ=Éå=áå= ÇÉ àìáëíÉ=éçëáíáÉI=Éå=çé=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇ=ëí~~íK aÉ=Çê~~á~êã=ãçÉí=áå=ÉäâÉ=ÄÉÇêáàÑëéçëáíáÉ=òáàå= î~ëíÖÉâäáâíK Instellen van de
 • Страница 40 из 175
  nl Ingrediënten toevoegen  Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar.  Draaischakelaar op P zetten en vasthouden tot de aandrijving stilstaat.  Deksel verwijderen.  Ontgrendelknop indrukken en de draaiarm op positie 7 zetten.  Ingrediënten toevoegen of  ingrediënten toevoegen via de
 • Страница 41 из 175
  nl  Het basisapparaat schoonvegen met een vochtige doek.  Indien nodig een beetje afwasmiddel gebruiken.  Daarna het apparaat afdrogen. Mengkom en toebehoren reinigen Alle delen kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd. Kunststof onderdelen niet vastklemmen in de afwasautomaat, ze kunnen
 • Страница 42 из 175
  nl Zandtaartdeeg _~ëáëêÉÅÉéí= 125 g boter (kamertemperatuur) 100–125 g suiker 1 ei 1 snufje zout stukje citroenschil of vanillesuiker 250 g meel eventueel bakpoeder  Alle ingrediënten ca. ½ minuut verwerken op stand 1, dan ca. 2–3 minuten verwerken met de roergarde (stand 3) of de kneedhaak (stand
 • Страница 43 из 175
  nl Vleesmolen (MUZ4FW3) Afvoer van het oude apparaat Voor het fijnmaken van vlees voor tartaar of gehakt. Dit apparaat is geclassificeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn
 • Страница 44 из 175
  da qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~= Ñáêã~Éí=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI= Ñ›êëíÉâä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK vÇÉêäáÖÉêÉ=áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=éêçÇìâíÉê= ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK Indhold For din egen sikkerheds skyld . . . . . . . . . . Overblik . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 45 из 175
  da Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet. Må kun tages i brug, hvis ledningen og apparatet er ubeskadigede. Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn, før det samles, før det skilles ad eller før det rengøres. Ledningen må ikke trækkes hen over
 • Страница 46 из 175
  da Fare for skoldning! Ved blanding af varme ingredienser kommer der damp ud gennem tragten i låget. Påfyld max. 0,5 liter varm eller skummende væske. Vigtigt! Brug kun et redskab eller et tilbehør ad gangen. Brugsanvisningen beskriver forskellige modeller (se også modeloversigt, Billede ).
 • Страница 47 из 175
  da Position hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ= ~Ñ êçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉê> 1 píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ëâ™äÉåI=å™ê=~éé~ê~íÉí= Éê=á=Ö~åÖK rÇëâáÑí=âìå=êÉÇëâ~ÄI=å™ê=~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=Ó= ~éé~ê~íÉí=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=ÇÉí=Éê=ëäìââÉí= EÉÑíÉêä›ÄFK _ÉëâóííÉäëÉëâ~ééÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=ë~í=
 • Страница 48 из 175
  da Blender Billede  hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ= âåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî> píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ÄäÉåÇÉê>= _äÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=ë~í=êáÖíáÖí=é™=çÖ=ä™ÖÉí= î‹êÉ=ëíê~ããÉí=ÜÉäí=Ñ~ëíI=å™ê=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ= ÄäÉåÇÉêÉåK= _äÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ë‹ííÉë=é™=çÖ=í~ÖÉë=~ÑI=å™ê=
 • Страница 49 из 175
  da Adskillelse af blender Billede   Drej blendersoklen til højre og tag den af.  Drej knivens vinger mod venstre. Kniven løsnes.  Tag kniven ud og fjern pakringen. Samle blender Billede  c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê> cçêë›Ö=~äÇêáÖ=~í=ë~ãäÉ=ÄäÉåÇÉêÉå=é™= ÖêìåÇãçÇÉääÉåK     Anbring pakringen på
 • Страница 50 из 175
  da  Æg, sennep, citronsaft, salt og sukker Riveskive grov (MUZ45RS1) kommes i blenderen og blandes i nogle sekunder på trin 2.  Stil blenderen på trin 4. Hæld langsomt olie gennem hullet i låget og bliv ved med at blande mayonnaisen, til den har fået en fast konsistens. Til hurtigsnitteren
 • Страница 51 из 175
  da Bortskaffelse Garantibetingelser Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og
 • Страница 52 из 175
  no eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= ~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK sáÇÉêÉ=áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê= ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK Innhold For din egen sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . En oversikt . . . . . .
 • Страница 53 из 175
  no Apparatet må kun tilkoples og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet. Det må kun benyttes når ledningen og apparatet selv ikke viser tegn på ytre skade. Apparatet må alltid skilles fra strømnettet når det ikke kan overvåkes og når det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres.
 • Страница 54 из 175
  no Fare for skolding! Ved bearbeiding av varme mikseprodukter, kommer det damp ut av trakten i lokket. Fyll derfor på maksimalt 0,5 liter varm eller skummende væske. Viktig! Bruk kun et verktøy hhv. tilbehør. Bruksanvisningen beskriver forskjellige utførelser (se også modelloversikt, Bilde ).
 • Страница 55 из 175
  no Posisjon c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå= ~î êçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›ó jÉåë=~êÄÉáÇÉí=é™Ö™ê=ã™=Çì=~äÇêá=ÖêáéÉ=åÉÇ= á ÄçääÉåK sÉêâí›ó=ã™=âìå=ëâáÑíÉë=å™ê=ã~ëâáåÉå=ëí™ê=ëíáääÉ= Ó=ÉííÉê=~í=ãçíçêÉå=Éê=ëä™íí=~îI=Ö™ê=ã~ëâáåÉå= ÉííÉê=á=âçêí=íáÇ=ÉííÉêK aÉí=ã™=âìå=~êÄÉáÇÉë=å™ê=ÇêÉî=ëçã=áââÉ= Éê á
 • Страница 56 из 175
  no Mikseren Bilde  c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ= âåáîÉêLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî> q~=~äÇêá=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ãáâëÉêÉå>= jáâëÉêÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™Lí~ë=~î=å™ê=ÇêÉîÉí= ëí™ê=ëíáääÉ>= jáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ÇÉå=Éê=ãçåíÉêí= ë~ããÉå=çÖ=ãÉÇ=é™ë~íí=äçââK c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇáåÖ>
 • Страница 57 из 175
  no Når mikseren skal tas fra hverandre Bilde   Drei sokkelen på miksebegeret i klokkens retning og tas av.  Knivinnsatsen dreies ved vingene imot klokkens retning. Knivinnsatsen løsnes således.  Knivinnsatsen tas ut og pakningsringen fjernes. Når mikseren skal settes sammen igjen Bilde 
 • Страница 58 из 175
  no Majones Asia grønnsakskive (MUZ45AG1) 2 egg 2 teskje sennep ¼ liter olje 2 spiseskje sitronsaft eller eddik 1 knivsodd salt 1 knivsodd sukker Ingrediensene bør ha samme temperatur.  Bland sammen alle ingrediensene i noen sekunder (unntatt oljen) på trinn 2.  Slå mikseren over på trinn 4. La
 • Страница 59 из 175
  no Henvisning om avskaffing Garantibetingelser Dette apparatet tilsvarer det europeiske direktivet 2012/19/EG som kjennetegner gamle elektro- og elektronikk apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet angir rammen for returnering og gjenvinning av de gamle
 • Страница 60 из 175
  sv sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=Éå= ~éé~ê~í=Ñê™å=_lp`eK aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK jÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=Çì= é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK Innehåll För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 61 из 175
  sv Låt inte barn leka med apparaten. Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är densamma som anges på apparatens typskylt. Apparaten får inte användas om den eller sladden är skadad. Se alltid till att sladden är utdragen ur vägguttaget när du inte har uppsikt över apparaten, när den ska
 • Страница 62 из 175
  sv Risk för skada pga vassa knivarna/roterante drivuttag! Stoppa aldrig ned fingrarna i den fastsätta mixern. Montera alltid ihop mixern helt och hållet innan den sätts på köksmaskinen för att användas. Sätt på/lossa mixern endast när drivuttaget står stilla! Mixern måste vara helt ihopmonterad och
 • Страница 63 из 175
  sv Arbetslägen för funktionsarmen Förberedelser s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ> h∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=ëí~êí~ë=Ñ∏êëí=å®ê=îÉêâíóÖ=êÉëéK= íáääÄÉÜ∏ê=ëáííÉê=Ñ~ëí=á=ê®íí=Çêáîìíí~Ö=çÅÜ=ÑìåâíáçåëJ ~êãÉå=ëí™ê=á=ê®íí=ä®ÖÉK=pÉ=í~ÄÉääÉå=∏îÉê=çäáâ~= ~êÄÉíëä®ÖÉå=Ñ∏ê=Ñìåâíáçåë~êãÉåK aÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìåâíáçåë~êãÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~=ëí~ÇáÖí=
 • Страница 64 из 175
  sv Så här fyller du på med mera ingredienser  Stäng av maskinen med strömvredet.  Vrid strömvredet till läge P och håll den i det läget tills drivuttaget står helt stilla.  Ta bort locket.  Tryck på låsknappen och sväng upp funktionsarmen till läge 7.  Fyll på med mera ingredienser eller 
 • Страница 65 из 175
  sv Blandarskålen med tillbehören Samtliga delar kan rengöras i diskmaskin. Ställ delarna på sådant sätt i diskmaskinen att de inte kan deformeras under diskningen. Kläm inte fast dem. Diska i överkorgen på äldre diskmaskiner. Rengöra mixern s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
 • Страница 66 из 175
  sv  Bearbeta samtliga ingredienser ca. ½ minut Mixer i slagfast plast (MUZ4MX2) på hastighet 1, därefter ca. 2–3 minuter på hastighet 3 (om du använder grovvispen) eller på hastighet 2 (om du använder degkroken). Max mängd: 2 ggr grundreceptet För att blanda drycker, göra puré av frukt och
 • Страница 67 из 175
  sv Rivtillsats (MUZ45RV1) Den gamla apparaten Till köttkvarn MUZ4FW3. För att riva nötter, mandel, choklad och torkat bröd. Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2012/19/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
 • Страница 68 из 175
  fi lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= âçÇáåâçåÉK iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=áåíÉêåÉíJ ëáîìáäí~ããÉK Sisältö Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laitteen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käyttö . . . . . . . .
 • Страница 69 из 175
  fi Liitä laite vain tyyppikilvessä olevan käyttöjännitemerkinnän mukaiseen pistorasiaan. Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa. Irrota laite aina sähköverkosta, kun se jää ilman valvontaa ja ennen sen kokoamista, osiin purkamista tai puhdistamista. Varo, että
 • Страница 70 из 175
  fi Palovamman vaara! Kannessa olevan suppilon kautta tulee ulos höyryä sekoitettaessa kuumia aineksia. Täytä tehosekoittimeen kuumaa tai kuohuvaa nestettä enintään 0,5 litraa. Tärkeää! Käytä samanaikaisesti vain yhtä varustetta tai lisävarustetta. Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille (katso myös
 • Страница 71 из 175
  fi Taikinakoukku (c), jossa on taikinanohjain (d) vaivaa paksut taikinat ja sekoittaa taikinaan ainekset, joita ei tarvitse hienontaa (esim. rusinat, suklaalastut) Asento 1 2 s~êç=éó∏êáîá®=î~êìëíÉáí~=Ó= äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> 3 4 5 Vispilän, pallovispilän ja taikinakoukun kiinnitys/irrotus. 6
 • Страница 72 из 175
  fi  Irrota varuste käyttöliitännästä.  Poista kulho.  Puhdista kaikki osat, katso kohta »Puhdistus«. Tehosekoitin Kuva  s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®Léó∏êáî®®= â®óíí∏~âëÉäá~=Ó= äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> ûä®=í~êíì=é~áâ~ääÉÉå=âááååáíÉííóóå= íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå>= fêêçí~Lâááååáí®=íÉÜçëÉâçáíáå=î~áå=âìå=âçåÉÉå=
 • Страница 73 из 175
  fi Ohje: Nesteiden sekoittamisen jälkeen tehosekoittimen voi usein puhdistaa purkamatta sitä osiin. Kaada koneeseen kiinnitettyyn sekoittimeen vähän vettä, johon on lisätty käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta. Käynnistä tehosekoitin muutamaksi sekunniksi (valitse nopeudeksi M koneissa,
 • Страница 74 из 175
  fi Majoneesi WOK-terä (MUZ45AG1) 2 munaa 2 tl sinappia ¼ l öljyä 2 rkl etikkaa tai sitruunanmehua ripaus suolaa ripaus sokeria Ainesten pitää olla huoneenlämpöisiä.  Sekoita kaikkia aineksia (paitsi öljyä) tehosekoittimessa muutama sekunti nopeudella 2.  Kytke tehosekoitin nopeudelle 4 ja kaada
 • Страница 75 из 175
  fi Kierrätysohjeita Takuuehdot Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2012/19/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeu-desta ja hyödyntämisestä ja se
 • Страница 76 из 175
  es båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå= ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å= Å~äáÇ~ÇK j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~=é•Öáå~= ïÉÄK Índice Observaciones para su seguridad . . . . . . . Descripción
 • Страница 77 из 175
  es , Advertencias de seguridad de carácter general ¡Peligro de descarga eléctrica! Este aparato no deberá ser usado por niños. Mantener a los niños alejados del aparato y de su cable de conexión a la red eléctrica. Estos aparatos no podrán ser usados por personas cuyas facultades físicas,
 • Страница 78 из 175
  es Conectar o desconectar el aparato exclusivamente a través del mando giratorio. Extraer el cable de conexión de la toma de corriente en caso de no utilizar el aparato. Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, extraer el cable de conexión de la toma de corriente. En caso de corte o
 • Страница 79 из 175
  es Las presentes instrucciones de uso son válidas para diferentes modelos de aparato (véase al respecto la vista general de modelos, Fig. ). El aparato no requiere un mantenimiento especifico. Descripción del aparato Despliegue, por favor, las páginas con las ilustraciones. Fig.  Base motriz 1
 • Страница 80 из 175
  es Posiciones de trabajo fl^íÉåÅáμå> rë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=Åçå=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=ÅçäçÅ~J Ççë=Éå=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=éêÉëÅêáíç=ó ä~ éçëáÅáμå= ÇÉ=íê~Ä~àç=ÅçêêÉÅí~I=ÇÉ=ÅçåÑçêãáÇ~Ç=~=ä~=í~Ää~= ~Çàìåí~K bä=Äê~òç=Öáê~íçêáç=íáÉåÉ=èìÉ=Éëí~ê=ëáÉãéêÉ= ÉåÅä~î~ÇçI=Åçå=áåÇÉéÉåÇÉåÅá~=ÇÉ=ä~=éçëáÅáμå= ÇÉ
 • Страница 81 из 175
  es  Montar el accesorio que vaya a utilizarse, varilla mezcladora, varilla batidora o garfio amasador, haciéndolo encajar hasta el tope en el accionamiento. En la varilla de amasado, girar el separador de masa hasta que encaje la varilla en el accionamiento.  Incorporar los ingredientes en el
 • Страница 82 из 175
  es Tras concluir el trabajo  Desconectar el aparato a través del mando giratorio.  Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.  Retirar la batidora de la base motriz, girándola a tal efecto hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas de reloj). Retirar la tapa de la jarra.
 • Страница 83 из 175
  es Claras de huevo a punto de nieve 1–8 claras de huevo  Batir las claras de huevo con la varilla batidora durante 4–6 minutos en la posición de trabajo «4». Masa de bizcocho oÉÅÉí~=Ä•ëáÅ~ 2 huevos 2–3 cucharadas soperas de agua caliente 100 gramos de azúcar 1 sobrecito de azúcar de vainilla 70
 • Страница 84 из 175
  es Accesorios/Accesorios opcionales Disco rallador, grueso (MUZ45RS1) Los restantes accesorios (véase la vista general de modelos, Fig. ) incluidos en el embalaje se describe en las instrucciones de uso correspondientes. Los accesorios/accesorios opcionales también se pueden adquirir
 • Страница 85 из 175
  es Consejos para la eliminación de embalajes y el desguace de aparatos usados El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la directiva europea CE/2012/19 relativa a la retirada y el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos usados (WEEE). Esta directiva constituye el marco
 • Страница 86 из 175
  pt jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=ìã= åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK k~=åçëë~=é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•= ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=çë=åçëëçë= éêçÇìíçëK Índice Para sua segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 87 из 175
  pt Crianças não podem brincar com o aparelho. O aparelho só deve ser ligado e utilizado de acordo com as indicações constantes da chapa de características. Utilizar o aparelho somente, se o cabo de alimentação ou o próprio aparelho não apresentarem quaisquer danos. Desligar o aparelho da corrente
 • Страница 88 из 175
  pt Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada/aos accionamentos em rotação! Nunca segurar no misturador, depois deste estar montado! Nunca montar o misturador sobre o aparelho base. Desmontar/montar o misturador, só com o accionamento completamente parado. O misturador só deve funcionar na
 • Страница 89 из 175
  pt Misturador 15 Base 16 Lâminas 17 Anel de vedação 18 Copo misturador 19 Tampa 20 Funil Utilização * Se um acessório não estiver incluído no fornecimento, ele pode ser adquirido no comércio da especialidade ou nos Serviços Técnicos. ^íÉå´©ç> ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=Åçã=~ÅÉëëμêáçëL
 • Страница 90 из 175
  pt  Colocar o selector em P e segurar aí, até o accionamento parar. Nota: Quando o accionamento estiver completamente parado, significa que foi alcançada a posição de inclinação correcta.  Premir a tecla de desbloqueamento e colocar o braço móvel na posição 6.  Aplicar a tigela. A base da tigela
 • Страница 91 из 175
  pt Adicionar os ingredientes Fig. -6  Desligar o aparelho através do selector.  Desmontar a tampa e adicionar os ingredientes ou  desmontar o funil e introduzir lentamente os ingredientes sólidos na abertura de enchimento ou  introduzir os ingredientes líquidos através do funil. Depois do
 • Страница 92 из 175
  pt Exemplos de utilização Natas batidas 100 g–600 g  Bater as natas 1½ a 4 minutos na fase 4, (dependendo da quantidade e das características das natas) com a vara para bater claras em castelo. Claras 1 a 8 claras  Bater as claras 4 a 6 minutos na fase 4 com a vara para claras em castelo. Massa
 • Страница 93 из 175
  pt Acessórios/Acessórios especiais Disco de raspar grosso (MUZ45RS1) Outros acessórios, para além dos que estão incluídos na embalagem (ver panorâmica dos modelos anexa, Fig. ), estão descritos nas instruções de serviço dos respectivos aparelhos. Os acessórios/acessórios especiais anexos, podem
 • Страница 94 из 175
  pt Indicações sobre reciclagem Condições de garantia Este aparelho está identificado de acordo com a Norma Europeia 2012/19/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados (Waste electrical and electronic equipment – WEEE). A Norma prevê as condições para recolha e valorização de aparelhos
 • Страница 95 из 175
  el Óõã÷áñçôÞñéá ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH. Ì’ áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ. ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá ìáò. Ðåñéå÷üìåíá Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò . . . . . . . . . . . . . 95 Ìå ìéá ìáôéÜ . . .
 • Страница 96 из 175
  el Ïé óõóêåõÝò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ðñüóùðá ìå ìåéùìÝíåò öõóéïëïãéêÝò, áéóèçôÞñéåò Þ íïçôéêÝò éêáíüôçôåò êáèþò êáé Ýëëåéøç åìðåéñßáò êáé ãíþóçò, üôáí åðéâëÝðïíôáé Þ Ý÷ïõí êáôáñôéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôçí áóöáëÞ ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò êáé Ý÷ïõí êáôáíïÞóåé ôïõò êéíäýíïõò ðïõ áðïññÝïõí áðü áõôÞ. Ôá
 • Страница 97 из 175
  el Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ðåñéóôñåöüìåíá åñãáëåßá! Ìçí ðéÜíåôå ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç. ÊáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ìç âÜæåôå ðïôÝ ôï ÷Ýñé óáò ìÝóá óôï ìðïë. ÁëëÜæåôå ôï åñãáëåßï ìüíïí ìå áêéíçôï-ðïéçìÝíç ôçí êßíçóç – ìåôÜ ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò ç êßíçóç åîáêïëïõèåß íá ëåéôïõñãåß ãéá êÜìðïóï ÷ñüíï. Ç
 • Страница 98 из 175
  el 6 Êßíçóç ãéá – åñãáëåßá (åñãáëåßï áíÜäåõóçò, åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò, åñãáëåßï æõìþìáôïò) – åñãáëåßï áíÜäåõóçò ôçò ðáãùôïìç÷áíÞò * – êáôåâáóìÝíï Þ áíåâáóìÝíï ãéá ôçí êñåáôïìç÷áíÞ * 7 Ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé êßíçóçò ìßîåñ 8 Êßíçóç ãéá – ìßîåñ – ðïëõìßîåñ ¼ôáí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé, ôïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé
 • Страница 99 из 175
  el Åñãáëåßï áíÜäåõóçò, åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò êáé åñãáëåßï æõìþìáôïò Åéêüíá  Åñãáëåßï áíÜäåõóçò (a) ãéá ôï áíáêÜôåìá æýìçò (ð. ÷. æýìç êÝéê) Åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò (b) ãéá ôï ÷ôýðçìá ìáñÝãêáò, óáíôéãß êáé ãéá ôï ÷ôýðçìá åëáöñéÜò æýìçò, ð. ÷. æýìç ìðéóêüôïõ Åñãáëåßï æõìþìáôïò (c) ìå ôåìÜ÷éï áðþèçóçò
 • Страница 100 из 175
  el Ðñïóï÷Þ! Ôï ìßîåñ ìðïñåß íá ðÜèåé æçìéÜ. Ìç äïõëåýåôå êáôåøõãìÝíá õëéêÜ (åêôüò áðü ðáãÜêéá). Ìç ëåéôïõñãåßôå ôï ìßîåñ Üäåéï. Ðñïóï÷Þ! Åðåîåñãáóßá õãñþí óôï ãõÜëéíï ìßîåñ: ôï ðïëý óôç âáèìßäá 3. Ãåìßæåôå ôï ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ ìå 0,5 ëßôñá ôï ðïëý êáõôü õãñü Þ õãñü ðïõ áöñßæåé.  ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï
 • Страница 101 из 175
  el Áðïóõíáñìïëüãçóç ôïõ ìßîåñ Åéêüíá   ÓôñÝøôå ôç âÜóç ôïõ ðïôçñéïý ôïõ ìßîåñ óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý êáé áöáéñÝóôå ôçí.  ÓôñÝöåôå ôï Ýíèåôï ìá÷áéñéïý óôá ðôåñýãéá áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý. Ôï Ýíèåôï ìá÷áéñéïý ëýíåôáé.  Áöáéñåßôå ôï Ýíèåôï ìá÷áéñéïý êáé ôïí
 • Страница 102 из 175
  el Æýìç ìå ìáãéÜ ÂáóéêÞ óõíôáãÞ 500 g áëåýñé 1 áâãü 80 g ëßðïò (óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ) 80 g æÜ÷áñç 200–250 ml ÷ëéáñü ãÜëá 25 g öñÝóêéá ìáãéÜ Þ 1 öáê. áðïîçñáìÝíç ìáãéÜ óêüíç îýóìá ôçò öëïýäáò ½ ëåìïíéïý 1 ðñÝæá áëÜôé  ÄïõëÝøôå üëá ôá õëéêÜ åðß ½ ðåñßðïõ ëåðôü óôç âáèìßäá 1 êáé êáôüðéí åðß ðåñ.
 • Страница 103 из 175
  el Äßóêïò ãéá ôï ôñßøéìï ðáôÜôáò ãéá ðáôáôïêåöôÝäåò (MUZ45KP1) Ãéá ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë MUZ14DS3. Ãéá ôï ôñßøéìï ùìÞò ðáôÜôáò ãéá ñüóôé êáé ðáôáôïêåöôÝäåò, ãéá ôï êüøéìï öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí óå ÷ïíôñÝò öÝôåò. Óôýöôçò åóðåñéäïåéäþí (MUZ4ZP1) Ãéá ôï óôýøéìï ðïñôïêáëéþí, ëåìïíéþí êáé
 • Страница 104 из 175
  el 3. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ðñïúüí äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ ëüãù ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ êáé åöüóïí ç ðëçììåëÞò ëåéôïõñãßá åêäçëþèçêå êáôÜ ôçí ðåñßïäï åããýçóçò, ôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò (ç ôï åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï) ôçò BSH ÅëëÜò ÁÂÅ èá ôï åðéóêåõÜóåé ìå óêïðü ôç ÷ñÞóç ãéá ôçí ïðïßá êáôáóêåõÜóôçêå,
 • Страница 105 из 175
  EEE yönetmeliðine uygundur Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için sizi candan kutluyoruz. Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen internet sitemize bakýnýz. tr Ýçindekiler Kendi güvenliðiniz için . .
 • Страница 106 из 175
  tr Çocuklarýn cihaz ile oynamasýna izin vermeyiniz. Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik gerilimine baðlayýnýz ve çalýþtýrýnýz. Sadece elektrik kablosunda ve cihazda herhangi bir hasar yoksa kullanýnýz. Cihaz, baþýnda kimse yokken, monte edilmeden önce, sökülüp
 • Страница 107 из 175
  tr Dönen alet ve takýmlardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur! Dönen parçalarý tutmayýnýz ve dokunmayýnýz. Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn, yani çanaðýn içine kesinlikle sokmayýnýz. Cihaza takýlan alet ve aksesuarlarý sadece cihazýn tahrik sistemi dururken deðiþtiriniz. Cihaz
 • Страница 108 из 175
  tr 7 Mikser tahrik sistemi koruyucu kapaðý 8 Aletler — Mikser — Multi mikser Kullanýlmadýðý zaman, mikser tahrik sistemi (motor) koruyucu kapaðý yerine takýlmalýdýr. 9 Kablo muhafaza bölümü (Resim ) MUM 44..: Kablonun sarýlmasý. MUM 46../48..: Elektrik kablosunu kablo gözü içine yerleþtiriniz Kap
 • Страница 109 из 175
  tr Karýþtýrma teli, çýrpma teli ve yoðurma kancasý Resim  Çýrpma/karýþtýrma teli (a) Hamur (örn. basit hamur) karýþtýrmak için kullanýlýr Çýrpma teli (b) Krema, kremþanti ve hafif hamur (örn. bisküvi hamuru) hazýrlamak için kullanýlýr Yoðurma kancasý (c) ve hamur tutmama (sýyýrma) düzeni (d) Aðýr
 • Страница 110 из 175
  tr Dikkat! Cam mikser (yetkili satýcýlardan alýnabilir) içinde sývý iþlenmesi: Azami 3 kademesinde. Azami 0,5 litre sýcak veya köpüren sývý doldurunuz.  Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu 3 pozisyonuna alýnýz.  Mikser tahrik sistemi (motor) koruyucu kapaðýný yerinden çýkarýnýz.
 • Страница 111 из 175
  tr Mikserin parçalarýna ayrýlmasý Resim   Mikser kabýnýn tabanýný saatin çalýþma istikametinin yönüne doðru çevirip, kabý çýkarýnýz.  Mikser parçasýný kanatlarýndan saatin çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz. Mikser parçasý çözülür.  Mikser parçasýný ve contayý çýkarýnýz. Mikserin
 • Страница 112 из 175
  tr Mayonez Doðrayýcý (MUZ4DS3) 2 yumurta 2 kahve kaþýðý hardal ¼ l likit yað 2 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke 1 tutam tuz 1 tutam þeker Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr.  Bütün malzemeleri (yað hariç) kademe 2’de bir kaç saniye mikserde karýþtýrýnýz.  Mikseri kademe 4’e ayarlayýnýz, yaðý
 • Страница 113 из 175
  tr Meyve sýkýcý ön takýmý (MUZ45FV1) Giderme bilgileri Kýyma makinesi MUZ4FW3 için kullanýlýr. Böðürtlen gibi üzümsü meyveler (ahududu hariç), domates ve kuþburnu sýkýp pürelemek için kullanýlýr. Ayný anda örn. Frenk üzümü otomatik olarak sapçýklardan ve çekirdekten arýndýrýlýr. Bu cihaz, elektro
 • Страница 114 из 175
 • Страница 115 из 175
 • Страница 116 из 175
  pl Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urz¹dzenia marki BOSCH. Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego. Dalsze informacje dotycz¹ce naszych produktów znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej. Spis treœci Dla własnego
 • Страница 117 из 175
  pl Urz¹dzenia mog¹ być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnoœciach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia/wiedzy tylko pod kontrol¹ osoby odpowiadaj¹cej za bezpieczeñstwo osoby obsługuj¹cej urz¹dzenie lub po dokładnym przeszkoleniu w
 • Страница 118 из 175
  pl Niebezpieczeñstwo skaleczenia obracaj¹cymi siê narzêdziami! Nigdy nie dotykać wiruj¹cych elementów urz¹dzenia. Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wkładać r¹k do miski. Wyposa¿enie i narzêdzia zmieniać tylko po wył¹czeniu urz¹dzenia i po zatrzymaniu siê napêdu – po wył¹czeniu urz¹dzenia napêd
 • Страница 119 из 175
  pl 9 Schowek dla elektrycznego przewodu zasilaj¹cego (Rysunek ) MUM 44..: Przewód elektryczny nawin¹ć na uchwycie MUM 46../48..: Przewód elektryczny zwin¹ć w schowku Miska z wyposa¿eniem 10 Miska do mieszania 11 Pokrywa Koñcówki 12 Koñcówka do mieszania 13 Koñcówka do ubijania 14 Hak do
 • Страница 120 из 175
  pl Hak do zagniatania (c) z odgarniaczem ciasta (d) do zagniatania ciê¿kich ciast i do mieszania dodatków, które nie powinny być rozdrobnione (np. rodzynki, wiórki czekoladowe). Niebezpieczeñstwo zranienia obracaj¹cymi siê narzêdziami! Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wkładać r¹k do miski.
 • Страница 121 из 175
  pl  Wło¿yć składniki. Maksymalna iloœć dla miksera z tworzywa sztucznego: składniki płynne = 1 litr, dla miksera ze szkła: składniki płynne = 0,75 litra, maksymalnie 0,5 litra pieni¹cych lub gor¹cych płynów; optymalna iloœć miksowanych składników stałych = 50–100 gramów.  Nało¿yć pokrywê i mocno
 • Страница 122 из 175
  pl Usuwanie drobnych usterek W przypadku wyst¹pienia usterek proszê zwrócić siê do naszego autoryzowanego punktu serwisowego. Przykłady zastosowania Bita œmietana 100 g–600 g  Œmietanê ubijać koñcówk¹ do ubijania 1½ do 4 minut na zakresie 4 (zale¿nie od iloœci i właœciwoœci œmietany). Piana z
 • Страница 123 из 175
  pl Wyposa¿enie/wyposa¿enie dodatkowe Pozostałe elementy wyposa¿enia nale¿¹cego do zakresu dostawy (patrz zał¹czony przegl¹d modeli, rysunek ) opisane s¹ w oddzielnych instrukcjach obsługi. Wyposa¿enie i wyposa¿enie dodatkowe nale¿¹ce do zakresu dostawy mo¿na równie¿ nabyć pojedynczo. Wyposa¿enie
 • Страница 124 из 175
  pl Podstawka do przechowywania (MUZ4ZT1) Do przechowywania elementów wyposa¿enia, jak haki do zagniatania, koñcówk¹ do ubijania, koñcówk¹ do mieszania, tarcze do ciêcia na plasterki, do tarcia na wiórki i do tarcia drobnego. Młynek do mielenia ziarna zbó¿ z ¿arnem ze stali (MUZ4GM3) Do ró¿nych
 • Страница 125 из 175
  hu Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához. Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási készülék mellett döntött. A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az internetes oldalunkon talál. Tartalom Az Ön biztonsága érdekében . . . . . . . . . . 125 A készülék részei . . . . . .
 • Страница 126 из 175
  hu A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse. Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, továbbá összeszerelés, szétszedés,
 • Страница 127 из 175
  hu Jelen használati utasításban különbözõ modelleket írtunk le. A képes oldalon a különbözõ modellek áttekintése látható ( ábra). A készülék nem igényel karbantartást. A készülék részei Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt. Alapgép  ábra 1 Kioldógomb 2 Lengõkar (lásd: „Munkapozíciók”) 3
 • Страница 128 из 175
  hu A készülék kezelése  Helyezze be a tálat. A tál lábazatát be le kell helyezni az alapkészülék nyílásába.  A feldolgozási mûveletnek megfelelõ keverõ- Sérülésveszély! Csak akkor dugja be a hálózati csatlakozót, ha a készülékkel való munkához már minden elõkészületet befejezett. Figyelem! A
 • Страница 129 из 175
  hu Tisztítás és ápolás Forrázásveszély! Ha forró anyagot kever, akkor a fedélben lévõ tölcséren keresztül gõz távozik. Maximum 0,5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad betölteni. Figyelem! A turmixgép megsérülhet. Ne dolgozzon mélyhûtött hozzávalókkal (kivéve jégkocka). Ne járassa a turmixgépet
 • Страница 130 из 175
  hu A turmixfeltét összeszerelése  ábra Sérülésveszély! A turmixfeltétet soha ne az alapgépen szerelje össze.  Tegye fel a késbetéten lévõ tömítõgyûrût.  A késbetétet alulról tegye be a turmixpohárba.  A lábazat segítségével a késbetétet csavarozza szorosra.  A keverõpohár lábazatát az
 • Страница 131 из 175
  hu Tartozékok/megvásárolható tartozékok további, a csomagoláshoz mellékelt tartozékok (lásd a mellékelt modell áttekintést,  ábra) leírását külön kezelési utasítások tartalmazzák. A mellékelt tartozék/különleges tartozék egyenként is megvásárolhatók. A MUM 45.. készülék tartozéka alkalmas a MUM
 • Страница 132 из 175
  hu Környezetvédelmi tudnivalók A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és elektronikus használt készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelõen van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének
 • Страница 133 из 175
  uk Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o ÿpåæaªº íip¯å BOSCH. å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼ ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª. ©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼ c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i. ³¯ic¹ ©æø aòoï ¢eμÿe®å . . . . . . . . . . . . . . . Kopo¹®å¼ o¨æøª . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 134 из 175
  uk , ³a¨a濸i ­®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø eæe®¹påñ¸å¯ ¹o®o¯ ©i¹ø¯ μa¢opo¸øƒ¹¿cø ®opåc¹º­a¹åcø ýå¯ ÿpåæaªo¯. ¥påæaª ¹a ¼o¨o ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ¹på¯a¹å oc¹opo¸¿ ­iª ªi¹e¼. Oco¢å iμ o¢¯e²e¸å¯å íiμåñ¸å¯å, ce¸cop¸å¯å a¢o poμº¯o­å¯å μªi¢¸oc¹ø¯å ñå iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº i μ¸a¸¿ ¯o²º¹¿
 • Страница 135 из 175
  uk He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø o¢ep¹o­å¯å ¸acaª®a¯å! He ¹op®a¼¹ecø o¢ep¹o­åx ªe¹aæe¼. He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ñaòi ÿiª ñac po¢o¹å. A®cecºapå ¯i¸ø¼¹e æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpå­oªº — ÿicæø ­å¯®¸e¸¸ø ÿpå­iª óe ªeø®å¼ ñac ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø. E®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ªoÿºc®aƒ¹¿cø æåòe μa º¯o­å ªo¹på¯a¸¸ø
 • Страница 136 из 175
  uk 8 ¥på­iª ªæø — ¯i®cepa — ¯ºæ¿¹i-¢æe¸ªepa ³a®på¼¹e ÿpå­iª μaxåc¸o÷ ®påò®o÷, ø®óo å ¸å¯ ¸e ®opåc¹ºƒ¹ecø. 9 iªci® ªæø ®a¢eæ÷ (Maæ÷¸o® ) MUM 44..: ³¯o¹a¼¹e ®a¢eæ¿ MUM 46../48..: Poμ¯ic¹i¹¿ ®a¢eæ¿ º ­iªci®º ªæø ®a¢eæ÷. Ñaòa μ a®cecºapa¯å 10 Po¢oña ñaòa 11 Kpåò®a Hacaª®å 12 i¸åño®-¯iòaæ®a 13
 • Страница 137 из 175
  uk He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø o¢ep¹o­å¯å ¸acaª®a¯å! He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ñaòi ÿiª ñac po¢o¹å. A®cecºapå ¯i¸ø¼¹e æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpå­oªº — ÿicæø ­å¯®¸e¸¸ø ÿpå­iª óe ªeø®å¼ ñac ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø. ¥iª ñac po¢o¹å ÿpåæaªº ÿpå­oªå, ø®i ¸e ­å®opåc¹o­º÷¹¿cø, cæiª o¢o­’øμ®o­o μa®på¹å μaxåc¸å¯å
 • Страница 138 из 175
  uk  ³a­a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å. Ñåc¹®a ñaòi μ a®cecºapa¯å Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿ ªæø ¢æe¸ªepº iμ ÿæac¹¯acå, piªå¸a = 1 æ, ªæø ¢æe¸ªepº iμ c®æa, piªå¸a = 0,75 æ; ÿi¸åc¹a a¢o ¨apøña piªå¸a ¯a®c寺¯ 0,5 æ; oÿ¹å¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿ ªæø ÿepepo¢®å, ¹­epªi ÿpoªº®¹å = 50—100 ¨pa¯.  ³a®på¹å ®påò®º i μa¹åc¸º¹å.
 • Страница 139 из 175
  uk ©oÿo¯o¨a ÿpå ¸eÿoæaª®ax š paμi ¸eÿoæaªo® μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a μa ªoÿo¯o¨o÷ ªo aòoï c溲¢å cep­icº. ¥på®æaªå ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ³¢å¹i ­epò®å 100 ¨—600 ¨  epò®å μ¢å­a¼¹e ­i¸ñå®o¯μ¢å­aæ®o÷ 1½—4 x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i 4 (­ μaæe²¸oc¹i ­iª ®iæ¿®oc¹i ¹a ­æac¹å­oc¹e¼ ­epò®i­). ؃ñ¸å¼ ¢iæo® 1—8 ¢iæ®i­ 
 • Страница 140 из 175
  uk Ko¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å/ Cÿeýia濸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å I¸òi ­®æaªe¸i ­ ºÿa®o­®º ®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å (ªå­i¹¿cø ªoªa¸å¼ o¨æøª ¯oªeæe¼ ¯aæ÷¸o® ) oÿåcºƒ¹¿cø ­ o®pe¯åx i¸c¹pº®ýiøx μ e®cÿæºa¹aýiï. ©oªa¸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å/cÿeýia濸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å ¯o²¸a ¹a®o² ªo®ºÿå¹å o®pe¯o.
 • Страница 141 из 175
  uk ¥iªc¹a­®a ªæø a®cecºapi­ (MUZ4ZT1) ©æø μ¢epi¨a¸¸ø a®cecºapi­, ¸aÿp., ¨año® ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø, ­i¸åño®-μ¢å­aæ®a, ­i¸åño®-¯iòaæ®a, ªåc® ªæø ¸apiμa¸¸ø, ò帮º­a¸¸ø i ¸a¹åpa¸¸ø ³ep¸o­å¼ ¯æå¸o® μ ®o¸iñ¸å¯ ÿoªpi¢¸÷­añe¯ iμ c¹aæi (MUZ4GM3) ©æø ­cix ­åªi­ μep¸a, ®pi¯ ®º®ºpºªμå; ¹a®o² ªæø ¸aci¸¸ø
 • Страница 142 из 175
  ru O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ BOSCH. ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e. Coªep²a¸åe ©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . . 142 Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
 • Страница 143 из 175
  ru , O¢óåe º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯ ©a¸¸¾¼ ÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ªe¹¿¯å. ¥på¢op å e¨o ce¹e­o¼ ò¸ºp ªep²a¹¿ ­ªaæå o¹ ªe¹e¼. Æåýa c o¨pa¸åñe¸¸¾¯å íåμåñec®å¯å, ce¸cop¸¾¯å åæå º¯c¹­e¸¸¾¯å cÿoco¢¸oc¹ø¯å åæå c ¸eªoc¹a¹®o¯ oÿ¾¹a å μ¸a¸å¼
 • Страница 144 из 175
  ru Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø ­paóa÷óå¯åcø ¸acaª®a¯å! He ÿpå®aca¼¹ec¿ ® ­paóa÷óå¯cø ªe¹aæø¯. o ­pe¯ø pa¢o¹¾ õæe®¹poÿpå¢opa ¸å®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº. ³a¯e¸ø¹¿ ¸acaª®å ¯o²¸o ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa — ÿocæe ­¾®æ÷ñe¸åø ÿpå­oª eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø ª­å²e¹cø ÿo å¸epýåå. Åμ
 • Страница 145 из 175
  ru 5 ¥på­oª ªæø — ò帮o­®å ¸eÿpep¾­¸o¨o ªe¼c¹­åø * — co®o­¾²å¯aæ®å ªæø ýå¹pºco­¾x * — μep¸o­o¼ ¯e濸åý¾ * Ecæå ¾ ¸e ÿoæ¿μºe¹ec¿ õ¹å¯å ÿpåcÿoco¢æe¸åø¯å, ¹o μa®p¾­a¼¹e ÿpå­oª μaó幸o¼ ®p¾ò®o¼. 6 ¥på­oª ªæø — ¸acaªo® (­e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø, ­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø, ®p÷® ªæø ¹ec¹a) — ¯eòaæ®å
 • Страница 146 из 175
  ru šÿpa­æe¸åe Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø! c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¨o o®o¸ña¸åø ÿoª¨o¹o­®å ÿpå¢opa ® pa¢o¹e. ¸å¯a¸åe! Hañå¸a¼¹e ÿoæ¿μo­a¹¿cø ®ºxo¸¸¾¯ ®o¯¢a¼¸o¯ ¹oæ¿®o ÿocæe ÿepe­oªa ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼/¸acaªo® ­ pa¢oñee ÿoæo²e¸åe. Heæ¿μø ­®æ÷ña¹¿ ÿºc¹o¼ ®ºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸. ¥på¢op å
 • Страница 147 из 175
  ru  Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe «7».  ³a¨pºμå¹e ªo¢a­oñ¸¾e ®o¯ÿo¸e¸¹¾ åæå  ­¾ÿoæ¸å¹e ªoμa¨pºμ®º ®o¯ÿo¸e¸¹o­ ñepeμ o¹­epc¹åe ­ ®p¾ò®e. ¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾  ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø.  ¥o­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ºc¹a¸o­å¹¿ ¸a
 • Страница 148 из 175
  ru Ñåc¹®a å ºxoª ¸å¯a¸åe! He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å. ¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹ ¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a. Ñåc¹®a oc¸o­¸o¨o ¢æo®a Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯! Oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe.
 • Страница 149 из 175
  ru ¡åc®­å¹¸oe ¹ec¹o Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ 2 ø¼ýa, 2—3 c¹. æ. ¨opøñe¼ ­oª¾, 100 ¨ caxapa, 1 ÿa®e¹å® ­a¸å濸o¨o caxapa, 70 ¨ ¯º®å, 70 ¨ ®pax¯aæa, ¸e¯¸o¨o ÿe®apc®o¨o ÿopoò®a  μ¢å­a¼¹e ­ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾ (®po¯e ¯º®å å ®pax¯aæa) ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o 4—6 ¯å¸º¹ ¸a 4-¼ c®opoc¹å c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø ªo
 • Страница 150 из 175
  ru Cep弸¾e/cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å He ÿpå­eªe¸¸¾e ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå, ¸o å¯e÷óåecø ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å (c¯o¹på¹e o¢μop paμæåñ¸¾x ¯oªeæe¼ ®ºxo¸¸¾x ®o¯¢a¼¸o­, Påcº¸o® ) oÿåca¸¾ ­ o¹ªe濸¾x å¸c¹pº®ýåøx ÿo õ®cÿæºa¹aýåå. Æ÷¢aø åμ ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ¯o²e¹ ¢¾¹¿ a¯å ªoÿoæ¸å¹e濸o
 • Страница 151 из 175
  ru Hacaª®a-ÿpecc ªæø o¹²å¯a co®a (MUZ45FV1) ©æø ¯øcopº¢®å MUZ4FW3. ©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯ºcca åμ ø¨oª, (®po¯e ¯aæ帾), ÿo¯åªopo­ å òåÿo­¸å®a. Oª¸o­pe¯e¸¸o a­¹o¯a¹åñec®å o¹ªeæøe¹ ­e¹oñ®å å μep¸¾ò®å, ¸aÿp., c¯opoªå¸¾. ¥oªc¹a­®a ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ (MUZ4ZT1) ©æø xpa¸e¸åø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼, ¸aÿpå¯ep,
 • Страница 152 из 175
  Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная). информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании 1. Изделие __________________________________________________ 2. Модель
 • Страница 153 из 175
  Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется. Абакан, ИП Кобылянский Роман Сергеевич, 655016, Д. Народов пр‑т, д.16, тел: (3902) 26‑65‑64 Альметьевск, ООО «Альметьевский Сервисный Центр», 423450, Нефтяников ул., д.37, тел: (8553) 38‑43‑43, 22‑17‑00 Анжеро‑Судженск, ООО «Сервисный центр
 • Страница 154 из 175
 • Страница 155 из 175
 • Страница 156 из 175
  ar-9 156 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 • Страница 157 из 175
  ar-8 Robert Bosch Hausgeräte GmbH 157
 • Страница 158 из 175
  ar-7 158 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 • Страница 159 из 175
  ar-6 Robert Bosch Hausgeräte GmbH 159
 • Страница 160 из 175
  ar-5 160 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 • Страница 161 из 175
  ar-4 Robert Bosch Hausgeräte GmbH 161
 • Страница 162 из 175
  ar-3 162 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 • Страница 163 из 175
  ar-2 Robert Bosch Hausgeräte GmbH 163
 • Страница 164 из 175
  ar-1 164 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 • Страница 165 из 175
  Kundendienst – Customer Service DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6 – 8 90431 Nürnberg Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de Reparaturservice* (Mo-Fr:
 • Страница 166 из 175
  FI Suomi, Finland BSH Kodinkoneet Oy Itälahdenkatu 18 A, PL 123 00201 Helsinki Tel.: 0207 510 700 Fax: 0207 510 780 mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com www.bosch-home.fi Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23%) FR France BSH
 • Страница 167 из 175
  MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maledives Lintel Investments Ma. Maadheli, Majeedhee Magu Malé Tel.: 0331 0742 mailto:mohamed.zuhuree@ lintel.com.mv NL Nederland, Netherlands BSH
 • Страница 168 из 175
  Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) Tel.: 01805 267242* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die
 • Страница 169 из 175
 • Страница 170 из 175
 • Страница 171 из 175
 • Страница 172 из 175
 • Страница 173 из 175
 • Страница 174 из 175
 • Страница 175 из 175