Инструкция для BOSCH SGS 44E02 RU, SGS 44E12 RU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

9000 

259 

046 

(8703)

ru Å¸c¹pº®ýåø  ÿo  µ®cÿæºa¹aýåå

¥ocyªo¯oeñ¸aø  ¯aòå¸a

 
                                                                 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  9000 259 046 (8703) ¥ocyªo¯oeñ¸aø ¯aòå¸a ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo µ®cÿæºa¹aýåå
 • Страница 2 из 37
 • Страница 3 из 37
  ru Coªep²a¸åe š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . . . . . . . ³¸a®o¯c¹­o c ¯aòå¸o¼ . . . . . . šc¹po¼c¹­o ªæø c¸å²e¸åø ²ec¹®oc¹å ­oª¾ . . . . . . . . . . . . . ³a¨pºµ®a cÿeýåa濸o¼ coæå . . ³a¨pºµ®a oÿoæac®å­a¹eæø . . . . ¥ocºªa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mo÷óee
 • Страница 4 из 37
  š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å ¥på ÿoc¹a­®e Cpaµº ÿocæe ÿoæºñe¸åø ÿpo®o¸¹poæåpº¼¹e coc¹oø¸åe ºÿa®o­®å å ca¯º ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ¸a o¹cº¹c¹­åe ¹pa¸cÿop¹¸¾x ÿo­pe²ªe¸å¼. å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ­­oªå¹e ­ õ®cÿæºa¹aýå÷ ÿo­pe²ªe¸¸º÷ ¯aò帺.  ªa¸¸o¯ cæºñae cæeªºe¹ c­øµa¹¿cø c íåp¯o¼-ÿoc¹a­óå®o¯ aòe¼
 • Страница 5 из 37
  ¥på e²eª¸e­¸o¼ õ®cÿæºa¹aýåå ¥peªºÿpe²ªe¸åe o²å å ÿpoñåe ®ºxo¸¸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å c oc¹p¾¯å ®o¸ýa¯å cæeªºe¹ pacÿoæa¨a¹¿ ­ ®opµå¸e ªæø c¹oæo­¾x ÿpå¢opo­ oc¹påø¯å ­¸åµ åæå ­ ®opµå¸e ªæø ÿocºª¾ ­ ¨opåµo¸¹a濸o¯ ÿoæo²e¸åå. ©a¸¸º÷ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ¯o²¸o åcÿo濵o­a¹¿ ¹oæ¿®o ­ ªo¯aò¸e¯ xoµø¼c¹­e å
 • Страница 6 из 37
  ¥på º¹åæåµaýåå o åµ¢e²a¸åe ¸ecñac¹¸¾x cæºñae­, cpaµº ²e ÿpå­oªå¹e o¹c溲å­òåe c­o¼ cpo® ¢¾¹o­¾e ÿpå¢op¾ ­ ¸e¨oª¸oc¹¿. Cªa¼¹e ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ¸a º¹åæåµaýå÷, ÿpo­oªå¯º÷ co¨æac¸o coo¹­e¹c¹­º÷óå¯ ÿpeªÿåca¸åø¯. ³¸a®o¯c¹­o c ¯aòå¸o¼ Påcº¸®å, åµo¢pa²a÷óåe ÿa¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø å ­¸º¹pe¸¸ee oc¸aóe¸åe
 • Страница 7 из 37
  ¸º¹pe¸¸ee oc¸aóe¸åe ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 epx¸øø ®opµå¸a ªoÿoæ¸å¹e濸aø ®opµå¸®a ªæø c¹oæo­¾x ÿpå¢opo­ ® ­epx¸e¼ ®opµå¸e * epx¸å¼ paµ¢p¾µ¨å­a¹eæ¿ Õ¹a²ep®a * å²¸å¼ paµ¢p¾µ¨å­a¹eæ¿ ¥oÿæa­®o­¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ** å²¸øø ®opµå¸a E¯®oc¹¿ ªæø µa¨pºµ®å cÿeýåa濸o¼
 • Страница 8 из 37
  šc¹po¼c¹­o ªæø c¸å²e¸åø ²ec¹®oc¹å ­oª¾ ©æø ªoc¹å²e¸åø xopoòåx peµºæ¿¹a¹o­ ¯o¼®å ­ ¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ªo沸a ÿoªa­a¹¿cø ¯ø¨®aø, ÿoñ¹å ¢eµ coªep²a¸åø coæe¼ ®aæ¿ýåø ­oªa.  ÿpo¹å­¸o¯ cæºñae ¸a ÿocºªe å ¸a ­¸º¹pe¸¸åx c¹e¸®ax ¯aò帾 ¢ºªe¹ oca²ªa¹¿cø ¸a®åÿ¿. oªoÿpo­oª¸aø ­oªa, ®aæ¿ýåe­aø ²ec¹®oc¹¿ ®o¹opo¼
 • Страница 9 из 37
  ®æ÷ñå¹e ¯aò帺, ¸a²a­ ¨æa­¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ 1 å ¸e o¹ÿºc®aø e¨o ­ ¹eñe¸åe ¯å¸. 3 ce®º¸ª. Ÿªå®a¹op 9 ¯å¨ae¹, å c­e¹ø¹cø æa¯ÿoñ®å ¸aª å . c寭oæa¯å (a µa­oªe-嵨o¹o­å¹eæe ¢¾æo ºc¹a¸o­æe¸o µ¸añe¸åe ²ec¹®oc¹å ­oª¾ 2). ѹo¢¾ 嵯e¸å¹¿ ºc¹a¸o­®º: ÿo­ep¸å¹e pºñ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ 3 . ¾ ¯o²e¹e ­¾¢pa¹¿ oª¸o
 • Страница 10 из 37
  ³a¨pºµ®a cÿeýåa濸o¼ coæå C ýeæ¿÷ µaóå¹¾ o¹ ®oppoµåå coæ¿ ­ce¨ªa ªo沸a µa¨pº²a¹¿cø ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ÿepeª ­®æ÷ñe¸åe¯ ¯aò帾. Te¯ ca¯¾¯ ºªae¹cø ªoc¹å¨¸º¹¿ ¹o¨o, ñ¹o ÿepeæå­òå¼cø ñepeµ ®pa¼ pac¹­op coæå cpaµº ²e c¯¾­ae¹cø, å ­o®pº¨ e¯®oc¹å ªæø coæå ¸e ÿoø­æøe¹cø p²a­ñå¸a. O¹®po¼¹e ­å¸¹o­º÷ ®p¾ò®º
 • Страница 11 из 37
  ³a¨pºµ®a oÿoæac®å­a¹eæø Oÿoæac®å­a¹eæ¿ åcÿo濵ºe¹cø ªæø ¹o¨o, ñ¹o¢¾ ¸a ÿocºªe ¸e oc¹a­aæoc¿ ÿø¹e¸, å c¹a®a¸¾ ¢¾æå ÿpoµpañ¸¾¯å. ¥o濵º¼¹ec¿ ¹oæ¿®o oÿoæac®å­a¹eæe¯, ÿpeª¸aµ¸añe¸¸¾¯ ªæø ¢¾¹o­¾x ÿocºªo¯oeñ¸¾x ¯aòå¸. O¹®å¸¿¹e ®p¾ò®º e¯®oc¹å ªæø oÿoæac®å­a¹eæø 30 . ©æø õ¹o¨o ¸a²¯å¹e ¸a å¯e÷óº÷cø ¸a
 • Страница 12 из 37
  ¥ocºªa ©æø ¯¾¹¿ø ­ ¯aòå¸e ¸e ÿpeª¸aµ¸añe¸¾: ªepe­ø¸¸¾e c¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ å ÿocºªa, ¹o¸®åe c¹a®a¸¾ c pocÿåc¿÷, a¸¹åñ¸aø ÿocºªa å ÿocºªa c xºªo²ec¹­e¸¸¾¯ oíop¯æe¸åe¯ (ÿpå ¯¾¹¿e ¹a®o¼ ÿocºª¾ ­ ¯aòå¸e ªe®opa¹å­¸oe oíop¯æe¸åe ¯o²e¹ ÿoc¹paªa¹¿), ÿæac¹¯acco­aø ÿocºªa, «ñº­c¹­å¹e濸aø» ® ¨opøñe¼ ­oªe,
 • Страница 13 из 37
  ¾¸å¯a¸åe ÿocºª¾ C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ ѹo¢¾ åµ¢e²a¹¿ c¹e®a¸åø ®aÿeæ¿ c ÿocºª¾ åµ ­epx¸e¨o æo¹®a ¸a ÿocºªº ­ ¸å²¸e¯ æo¹®e, pe®o¯e¸ªºe¹cø c¸añaæa ­¾¸º¹¿ ÿocºªº åµ ¸å²¸e¨o æo¹®a, å ¹oæ¿®o ÿo¹o¯ paµ¢åpa¹¿ ­epx¸å¼ æo¹o®. C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ ­ce¨ªa cæeªºe¹ pacÿoæa¨a¹¿, ¸e cop¹åpºø, ­o¨¸º¹o¼ c¹opo¸o¼ ­¸åµ. ™e¯
 • Страница 14 из 37
  ©æø ªæ常¾x c¹oæo­¾x ÿpå¢opo­, ¹a®åx, ®a® æo²®å ªæø ¸a®æaª¾­a¸åø, óåÿý¾ ªæø caæa¹a, ÿo­apeò®å åæå ¸o²å, ¹a®²e ¸a¼ªe¹cø ¯ec¹o ¸a õ¹a²ep®e, ¨ªe o¸å ¸e ¢ºªº¹ ¯eòa¹¿ ­paóe¸å÷ paµ¢p¾µ¨å­a¹eæe¼. Õ¹a²ep®º ¯o²¸o ÿo ²eæa¸å÷ paµæo²å¹¿ åæå oÿø¹¿ º¢pa¹¿. ©ep²a¹eæ¿ ªæø ¯eæ®o¼ ÿocºª¾ * * ­ ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx
 • Страница 15 из 37
  Mo÷óee cpeªc¹­o, ¾ ¯o²e¹e åcÿo濵o­a¹¿ å¯e÷óåecø ­ ÿpoªa²e ²åª®åe å ÿopoò®oo¢paµ¸¾e íåp¯e¸¸¾e cpeªc¹­a ªæø ÿocºªo¯oeñ¸¾x ¯aòå¸ åæå õ¹å cpeªc¹­a, cÿpecco­a¸¸¾e ­ ¹a¢æe¹®å (¸o ¸e cpeªc¹­o ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷!). Åcÿo濵o­a¸åe ¯o÷óåx cpeªc¹­ ¢eµ coªep²a¸åø íocía¹o­ ÿpå ²ec¹®o¼ ­oªe ¯o²e¹ ¢¾c¹po
 • Страница 16 из 37
  Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo õ®o¸o¯åå Ecæå aòa ÿocºªa æåò¿ cæe¨®a µa¨pøµ¸e¸a, ¹o ­ ¢oæ¿òå¸c¹­e cæºñae­ pe®o¯e¸ªºe¹cø µa¨pº²a¹¿ ¯e¸¿òee ®oæåñec¹­o ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a, ñe¯ ¹o, ®o¹opoe ÿpå­eªe¸o ­ å¸c¹pº®ýåå. ³a®po¼¹e e¯®oc¹¿ ªæø ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a. ©æø õ¹o¨o: 1. µaª­å¸¿¹e ®p¾ò®º e¯®oc¹å, 2. ¸aªa­å¹e ¸a ¸ee ¹a®,
 • Страница 17 из 37
  O¢µop ÿpo¨pa¯¯  õ¹o¯ ÿepeñ¸e ÿpå­eªe¸o ¯a®cå¯a濸o ­oµ¯o²¸oe ®oæåñec¹­o ÿpo¨pa¯¯. ¥po¨pa¯¯¾, å¯e÷óåecø ­ aòe¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e, ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ÿa¸eæå o¢c溲å­a¸åø ¯aò帾. åª¾ ÿocºª¾: íapíop, ®ac¹p÷æå, c¹oæo­¾e ÿpå¢op¾, c¹a®a¸¾ å ¹. ª.: åª¾ oc¹a¹®o­ ÿåóå: ¸expºÿ®aø c¯eòa¸¸aø xpºÿ®aø Ecæå
 • Страница 18 из 37
  o¼®a ÿocºª¾ Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo õ®o¸o¯åå Ecæå ¯aòå¸a ¸e ÿoæ¸oc¹¿÷ µa¨pº²e¸a, ¹o ­ ¢oæ¿òå¸c¹­e cæºñae­ cæeªºe¹ ­¾¢åpa¹¿ ¯e¸ee 帹e¸cå­¸º÷ ÿpo¨pa¯¯º, ñe¯ ¹a, ®o¹opaø º®aµa¸a ­ å¸c¹pº®ýåå. ¥apa¯e¹p¾ ÿpo¨pa¯¯ ¥apa¯e¹p¾ ÿpo¨pa¯¯ (ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿, pacxoª ­oª¾ å õæe®¹poõ¸ep¨åå) ¾ ¸a¼ªe¹e ­ Žpa¹®o¼
 • Страница 19 из 37
  ¾®æ÷ñe¸åe ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 O®o¸ña¹e濸oe ÿpep¾­a¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ (Reset) Ñepeµ ¸ec®oæ¿®o ¯å¸º¹ ÿocæe o®o¸ña¸åø ÿpo¨pa¯¯¾: ¾®æ÷ñå¹e ¯aò帺 c ÿo¯oó¿÷ ¨æa­¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø 1 . Ÿªå®aýåø o®o¸ña¸åø ÿpo¨pa¯¯¾ 7 ÿo¨ac¸e¹. ³a®po¼¹e ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸. (o¹ÿaªae¹ ÿpå ¸aæåñåå cåc¹e¯¾ «Aqua-Stop»). Pºñ®º
 • Страница 20 из 37
  ©oÿoæ¸å¹e濸¾e íº¸®ýåå * *  ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx, ºc¹a¸a­æå­ae¹cø c ÿo¯oó¿÷ ®¸oÿo® ªæø ­¾¢opa ªoÿoæ¸å¹e濸¾x íº¸®ýå¼ 4 . ³a¯añå­a¸åe * ©oÿoæ¸å¹e濸aø ÿpo¨pa¯¯a ”³a¯añå­a¸åe“ ­¾ÿoæ¸øe¹cø ÿepeª oc¸o­¸o¼ ÿpo¨pa¯¯o¼ ¯o¼®å. ¥på ­¾ÿoæ¸e¸åå õ¹o¼ ÿpo¨pa¯¯¾ ¸axoªøóåecø ­ ¸å²¸e¼ ®opµå¸e ®ac¹p÷æå, ¯åc®å å ÿp.
 • Страница 21 из 37
  ™exo¢c溲å­a¸åe å ºxoª Pe¨ºæøp¸¾e ÿpo­ep®å å ¹exo¢c溲å­a¸åe aòe¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ÿo¯o¨º¹ a¯ åµ¢e²a¹¿ ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼. Õ¹o cõ®o¸o¯å¹ a¯ ªe¸¿¨å å ¸ep­¾. O¢óee coc¹oø¸åe ¯aò帾 ¥po­ep¿¹e, ¸e¹ æå ¸a ®opo¯¾cæax o¹æo²e¸å¼ ²åpa å ¸a®åÿå. Ecæå ¾ ¸a¼ªe¹e ¹a®åe o¹æo²e¸åø, ¹o: ³a¨pºµå¹e ¯o÷óee
 • Страница 22 из 37
  Paµ¢p¾µ¨å­a¹eæå C¢op®a: šc¹a¸o­å¹e íå濹p¾ ¸a ¯ec¹o å µaíå®cåpº¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷ cå¹o­o¨o ýåæ帪pa. O¹­epc¹åø å ÿoªòåÿ¸å®å paµ¢p¾µ¨å­a¹eæe¼ 22 å 24 o¨º¹ µa¢å¹¿cø ¸a®åÿ¿÷ å ªpº¨å¯å µa¨pøµ¸e¸åø¯å, ÿpå¸oc対¯å ­oªo¼ ¥oõ¹o¯º ¸eo¢xoªå¯o ÿpå¸å¯a¹¿ cæeªº÷óåe ¯ep¾: ÿoc¹oø¸¸o ®o¸¹poæåpo­a¹¿, ¸e µa¢åæåc¿ æå
 • Страница 23 из 37
  Ka¸aæåµaýåo¸¸¾¼ ¸acoc * * ­ ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx Žpºÿ¸¾e oc¹a¹®å ÿåóå ­ ÿpo¯¾­oñ¸o¼ ­oªe, ®o¹op¾e íå濹p¾ ¸e c¯o¨æå µaªep²a¹¿, ¯o¨º¹ µa¢æo®åpo­a¹¿ ®a¸aæåµaýåo¸¸¾¼ ¸acoc. ™o¨ªa ­oªa ¸e o¹®añå­ae¹cø å c¹oå¹ ¸aª íå濹po¯.  õ¹o¯ cæºñae: ¸a²¯å¹e ¸a ¨æa­¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ 1 . ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å ­¾ñepÿa¼¹e
 • Страница 24 из 37
  ¥oåc® ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ Ža® ca¯oc¹oø¹e濸o ºc¹pa¸å¹¿ ¯eæ®åe ¸eåcÿpa­¸oc¹å Ža® ÿo®aµ¾­ae¹ oÿ¾¹, ¢oæ¿òå¸c¹­o ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼, ­oµ¸å®a÷óåx e²eª¸e­¸o ­ ÿpoýecce õ®cÿæºa¹aýåå ¯aò帾, ¾ ¯o²e¹e ºc¹pa¸å¹¿ ca¯oc¹oø¹e濸o, ¸e ­¾µ¾­aø c溲¢º cep­åca. ™a®å¯ o¢paµo¯ ¾, ­o-ÿep­¾x, åµ¢e²å¹e ¸e¸º²¸¾x pacxoªo­,
 • Страница 25 из 37
  eÿoæaª®å ­ ca¯o¼ ¯aòå¸e å²¸å¼ paµ¢p¾µ¨å­a¹eæ¿ ÿo­opañå­ae¹cø c ¹pºªo¯. Paµ¢p¾µ¨å­a¹eæ¿ µa¢æo®åpo­a¸ ¯eæ®o¼ ÿocºªo¼ åæå oc¹a¹®a¯å ÿåóå. Žp¾ò®a ¸a e¯®oc¹å c ¯o÷óå¯ cpeªc¹­o¯ ¸e µa®p¾­ae¹cø. ep¸aø e¯®oc¹¿ ÿepeÿoæ¸e¸a. exa¸åµ¯ µa®p¾­a¸åø ¸e cpa¢a¹¾­ae¹ åµ-µa ¸aæåÿòåx oc¹a¹®o­ ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a.
 • Страница 26 из 37
   ®æaÿa¸ax ¸aÿoæ¸e¸åø cæ¾ò¸¾ µ­º®å ºªapo­. ©a¸¸¾e òº¯¾ c­øµa¸¾ c ÿpo®æaª®o¼ ­oªoÿpo­oªa, ñ¹o ¸e o®aµ¾­ae¹ ¸a pa¢o¹º ¯aò帾 ¸å®a®o¨o ­æåø¸åø. šc¹pa¸å¹¿ ªa¸¸¾e òº¯¾ ¸e­oµ¯o²¸o. ... ¸a ÿocºªe Žoe-¨ªe ¸a ÿocºªe ­åª¸¾ ÿpåcoxòåe oc¹a¹®å ÿåóå. ¥ocºªa ¢¾æa ¸eÿpa­å濸o pacÿoæo²e¸a, ÿoõ¹o¯º c¹pºå ­oª¾ ¸e
 • Страница 27 из 37
  C¹a®a¸¾ c¹a¸o­ø¹cø ¯º¹¸¾¯å. šc¹a¸o­æe¸ cæåò®o¯ ¸åµ®å¼ pacxoª cpeªc¹­a ªæø oÿoæac®å­a¸åø. aæe¹ o¹ ñaø åæå cæeª¾ ¨º¢¸o¼ ÿo¯aª¾ o¹¯¾æåc¿ ¸e ÿoæ¸oc¹¿÷. Cpeªc¹­o ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ o¢æaªae¹ cæåò®o¯ cæa¢¾¯å o¹¢eæå­a÷óå¯å c­o¼c¹­a¯å. ¡¾æa ºc¹a¸o­æe¸a cæåò®o¯ ¸åµ®aø ¹e¯ÿepa¹ºpa ­oª¾ ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾. Cæeª¾
 • Страница 28 из 37
  š®aµa¸åø š®aµa¸åø o¹¸ocå¹e濸o cpa­¸å¹e濸¾x åcÿ¾¹a¸å¼ šcæo­åø ÿpo­eªe¸åø cpa­¸å¹e濸¾x åcÿ¾¹a¸å¼ ¾ ¸a¼ªe¹e ­ ÿpåæo²e¸åå «š®aµa¸åø o¹¸ocå¹e濸o cpa­¸å¹e濸¾x åcÿ¾¹a¸å¼». ³¸añe¸åø ÿapa¯e¹po­ pacxoªa ªæø coo¹­e¹c¹­º÷óåx ÿpo¨pa¯¯ ÿpå­eªe¸¾ ­ ®pa¹®o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå. O¢óaø å¸íop¯aýåø Ecæå
 • Страница 29 из 37
  ¥oª®æ÷ñe¸åe ® cåc¹e¯e ®a¸aæåµaýåå Pa¢oñåe oÿepaýåå oÿåca¸¾ ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo ¯o¸¹a²º. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ºc¹a¸o­å¹e cåío¸ co cæå­¸¾¯ ÿa¹pº¢®o¯. C ÿo¯oó¿÷ å¯e÷óåxcø ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ®peÿe²¸¾x ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ÿpåcoeªå¸å¹e cæå­¸o¼ òæa¸¨ ® ÿa¹pº¢®º cåío¸a. ¥pocæeªå¹e, ÿo²a溼c¹a, ñ¹o¢¾ cæå­¸o¼ òæa¸¨
 • Страница 30 из 37
  ™pa¸cÿop¹åpo­®a Cæe¼¹e ­oªº åµ ¯aò帾. ³a®peÿå¹e ÿoª­å²¸¾e ªe¹aæå. aò帺 ¯o²¸o ¹pa¸cÿop¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o ­ ­ep¹å®a濸o¯ ÿoæo²e¸åå. Ecæå ¯aòå¸a ¢ºªe¹ ¹pa¸cÿop¹åpo­a¹¿cø ­ ¨opåµo¸¹a濸o¯ ÿoæo²e¸åå, ¹o oc¹a¹®å ­oª¾ ¯o¨º¹ ÿoÿac¹¿ ­ cåc¹e¯º ºÿpa­æe¸åø, ñ¹o ­ ªa濸e¼òe¯ ñac¹o ÿpå­oªå¹ ® c¢oø¯ ÿpå
 • Страница 31 из 37
  š¹åæåµaýåø ºÿa®o­®å Cªa¼¹e, ÿo²a溼c¹a, ºÿa®o­®º ¸a º¹åæåµaýå÷ ­ cÿeýåa濸¾¼ ÿpåe¯¸¾¼ ÿº¸®¹. å®o¨ªa ¸e ÿoµ­oæø¼¹e ªe¹ø¯ å¨pa¹¿ c ºÿa®o­®o¼, ¹a® ®a® o¸å ¯o¨º¹ µaªox¸º¹¿cø, µa®p¾­òåc¿ ­ c®æaª¸¾x ®ap¹o¸¸¾x ®opo¢®ax åæå µaÿº¹a­òåc¿ ­ ºÿa®o­oñ¸o¼ ÿæe¸®e. D ¦oípåpo­a¸¸¾¼ ºÿa®o­oñ¸¾¼ ®ap¹o¸ 嵨o¹o­æe¸
 • Страница 32 из 37
  de 27
 • Страница 33 из 37
  de 27
 • Страница 34 из 37
  de 27
 • Страница 35 из 37
  ¡æo®åpo­®a ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ * 40 41 42 ®æ÷ñe¸åe ¢æo®åpo­®å ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ O¹®p¾­a¸åe ª­epý¾ c ­®æ÷ñe¸¸o¼ ¢æo®åpo­®o¼ ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ ¾®æ÷ñe¸åe ¢æo®åpo­®å ªæø µaóå¹¾ ªe¹e¼ ¥på o¹®p¾¹o¼ ª­epýe ¢æo®åpo­®a ¸e ­¾ÿoæ¸øe¹ c­oåx µaó幸¾x íº¸®ýå¼. Paµ¢p¾µ¨å­a÷óaø ¨oæo­®a ªæø ¯o¼®å ÿpo¹å­¸e¼ * C ÿo¯oó¿÷
 • Страница 36 из 37
  ru ¦apa¸¹åø ¸a cåc¹e¯º «AquaĆStop». (o¹ÿaªae¹ ­ cæºñae c ¯aòå¸a¯å ¢eµ cåc¹e¯¾ «AquaĆStop ») ©oÿoæ¸å¹e濸o ® ÿpa­º ÿo®ºÿa¹eæø ¸a ¨apa¸¹å¼¸oe o¢c溲å­a¸åe, ­¾¹e®a÷óe¯º åµ ªo¨o­opa o ÿo®ºÿ®e, å ªoÿoæ¸å¹e濸o ® ¸aòe¼ ¨apa¸¹åå ¸a ¯aò帺 íåp¯a o¢øµºe¹cø ­oµ¯ec¹å¹¿ ºóep¢ ¸a cæeªº÷óåx ºcæo­åøx: 1. Ecæå
 • Страница 37 из 37