Инструкция для BOSCH SRS 3039EU, SRS40E12 EU, SRS40E12 RU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

9000 

137 

906 

(8511-1)

 

¥ocºªo¯oeñ¸aø  ¯aòå¸a

ru Å¸c¹pº®ýåø  ÿo  õ®cÿæºa¹aýåå

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 35
  9000 137 906 (8511-1) ¥ocºªo¯oeñ¸aø ¯aòå¸a ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
 • Страница 2 из 35
 • Страница 3 из 35
  ru Coªep²a¸åe š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å ³¸a®o¯c¹­o c ¯aòå¸o¼ . . . . . . šc¹po¼c¹­o ªæø c¸å²e¸åø ²ec¹®oc¹å ­oª¾ . . . . . . . . . . . . . ³a¨pºµ®a cÿeýåa濸o¼ coæå . . Ža® µac¾ÿa¹¿ cpeªc¹­o ªæø ÿoæoc®a¸åø . . . . . . . . . . . . . . ѹo ¸e ÿoªxoªå¹ ªæø ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 . . . . . .
 • Страница 4 из 35
  ru š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å ¥på ÿoc¹a­®e Cpaµº ÿocæe ÿoæºñe¸åø ÿpo®o¸¹poæåpº¼¹e coc¹oø¸åe ºÿa®o­®å å ca¯º ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ¸a o¹cº¹c¹­åe ¹pa¸cÿop¹¸¾x ÿo­pe²ªe¸å¼. å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ­­oªå¹e ­ õ®cÿæºa¹aýå÷ ÿo­pe²ªe¸¸º÷ ¯aò帺.  ªa¸¸o¯ cæºñae cæeªºe¹ c­øµa¹¿cø c íåp¯o¼-ÿoc¹a­óå®o¯ aòe¼
 • Страница 5 из 35
  ru  cæºñae c o¹ªe濸o c¹oøóå¯å ÿocºªo¯oeñ¸¾¯å ¯aòå¸a¯å ¸e µa¢¾­a¼¹e, ñ¹o ÿpå ÿepe¨pºµ®e ®opµå¸ ÿocºªo¼ o¸å ¯o¨º¹ oÿpo®å¸º¹¿cø. oªº åµ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ÿ广 ¸e濵ø. å®o¨ªa ¸e ªo¢a­æø¼¹e ­ ­oªº ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ pac¹­opå¹eæå. Ÿañe ¸e åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ­µp¾­a. o ­pe¯ø ­¾ÿoæ¸e¸åø ÿpo¨pa¯¯¾
 • Страница 6 из 35
  ru ¥på º¹åæåµaýåå ¯aò帾 O¹c溲å­òº÷ c­o¼ cpo® ¯aò帺 cæeªºe¹, ­o åµ¢e²a¸åe ­oµ¯o²¸¾x ¸ecñac¹¸¾x cæºñae­, ¸e¯eªæe¸¸o ­¾­ec¹å åµ c¹poø. ¾¹aóå¹e ­å殺 åµ poµe¹®å, o¹pe²¿¹e ce¹e­o¼ ®a¢eæ¿ å cæo¯a¼¹e µa¯o® ª­ep®å. ¥ocæe õ¹o¨o ¯aò帺 cæeªºe¹ cªa¹¿ ­ ÿpåe¯¸¾¼ ÿº¸®¹, ¨ªe o¸a ¢ºªe¹ coo¹­e¹c¹­º÷óå¯ o¢paµo¯
 • Страница 7 из 35
  ru 25 26 27 28 29 30 31 32 ÿepe®æ÷ña¹eæ¿, ºc¹a¸a­æå­ae¯¾¼ ¸a µ¸añe¸åe ²ec¹®oc¹å ­oª¾ íå濹p¾ ®opµå¸¾ ªæø c¹oæo­¾x ÿpå¢opo­ ¸å²¸øø ®opµå¸a ªæø ÿocºª¾, c õ¹a²ep®o¼ ³aª­å²®a ªæø µa®p¾­a¸åø o¹ªeæe¸åø ªæø ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a e¯®oc¹¿ ªæø xpa¸e¸åø cpeªc¹­a ªæø ÿoæoc®a¸åø, c 帪å®aýåe¼, µa¨opa÷óe¼cø ÿpå
 • Страница 8 из 35
  ru ™a¢æåýa ²ec¹®oc¹å ­oª¾ ³a¨pºµ®a cÿeýåa濸o¼ coæå O¹®po¼¹e ­å¸¹o­º÷ ®p¾ò®º e¯®oc¹å ªæø coæå 24 . šc¹a¸o­å¹e ÿepe®æ÷ña¹eæ¿, c ÿo¯oó¿÷ ®o¹opo¨o µaªae¹cø µ¸añe¸åe ²ec¹®oc¹å ­oª¾, ¸a ºñac¹o® 25 . ¥peªºÿpe²ªe¸åe ¥epeª ­­oªo¯ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ­ õ®cÿæºa¹aýå÷ ­ ÿep­¾¼ paµ ­ e¯®oc¹¿ c coæ¿÷ ¸eo¢xoªå¯o
 • Страница 9 из 35
  ru ¥ocæe µa¨pºµ®å cæeªºe¹ oñåc¹å¹¿ ºñac¹o® ­o®pº¨ o¹­epc¹åø e¯®oc¹å o¹ oc¹a¹®o­ coæå å µa®p¾¹¿ e¨o ®p¾ò®o¼ ¹a®å¯ o¢paµo¯, ñ¹o¢¾ o¸a ¸e ÿepe®ocåæac¿. * ůee¹cø ¸e ­o ­cex ¯oªeæøx  µa­åcå¯oc¹å o¹ ¹o¨o, ®a® ñac¹o ¾ ÿo濵ºe¹ec¿ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸o¼, å ®a®aø c¹ºÿe¸¿ ²ec¹®oc¹å ­oª¾ ºc¹a¸o­æe¸a, ¯o¨º¹
 • Страница 10 из 35
  ru Åcÿo濵º¼¹e ¹oæ¿®o oÿoæac®å­a¹eæ¿, ÿpeª¸aµ¸añe¸¸¾¼ ªæø ÿocºªo¯oeñ¸¾x ¯aòå¸ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoµø¼c¹­a. ¥poæå¹¾¼ oÿoæac®å­a¹eæ¿ ¯o²e¹ ÿpå cæeªº÷óe¯ ¯¾¹¿e ÿocºª¾ ÿpå­ec¹å ® o¢paµo­a¸å÷ cæåò®o¯ o¢å濸o¼ ÿe¸¾, ÿoõ¹o¯º e¨o cæeªºe¹ co¢pa¹¿ ¹pøÿ®o¼. Ÿªå®aýåø ¸eo¢xoªå¯oc¹å ªo¢a­æe¸åø cpeªc¹­a ªæø
 • Страница 11 из 35
  ru ѹo ¸e ÿoªxoªå¹ ªæø ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾  ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e ¸e cæeªºe¹ ¯¾¹¿: ©epe­ø¸¸¾e c¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ å ÿocºªº. O¸å ­¾óeæañå­a÷¹cø å c¹a¸o­ø¹cø ¸eÿpå¨æøª¸¾¯å ¸a ­åª; åcÿo濵ºe¯¾¼ ÿpå 嵨o¹o­æe¸åå ÿocºª¾ ®æe¼ ¹a®²e ¸e ­¾ªep²å­ae¹ ÿo­¾òe¸¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾, ÿpå ®o¹opo¼ ÿocºªa ¯oe¹cø. ™o¸®åe
 • Страница 12 из 35
  ru Paµ¯eóe¸åe ÿocºª¾ Ža® ÿpa­å濸o pacc¹a­å¹¿ ÿocºªº C¸añaæa oñåc¹å¹e ÿocºªº o¹ oc¹a¹®o­ ÿåóå, ¸o oÿoæac®å­a¹¿ ee ÿoª ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªo¼ ¸e c¹oå¹. Pacÿoæa¨a¼¹e ÿocºªº cæeªº÷óå¯ o¢paµo¯: D ­ce ¯åc®å, ñaò®å, c¹a®a¸¾, ®ac¹p÷æå å ¹. ª. ºc¹a¸a­æå­a¼¹e ª¸o¯ ­­epx, D ÿocºªº c ­¾ÿº®æoc¹ø¯å åæå º¨æº¢æe¸åø¯å
 • Страница 13 из 35
  ru C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ Õ¹a²ep®a * C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ ­ce¨ªa cæeªºe¹ pacÿoæa¨a¹¿, ¸e cop¹åpºø, ­o¨¸º¹o¼ c¹opo¸o¼ ­¸åµ. ™e¯ ca¯¾¯ c¹pºe ­oª¾ ¢ºªe¹ æe¨ñe ªo¢pa¹¿cø ªo o¹ªe濸¾x ­åæo® å æo²e®. o åµ¢e²a¸åe ¹pa­¯åpo­a¸åø, ®æaªå¹e, ÿo²a溼c¹a, ªæ常¾e, oc¹p¾e ÿpeª¯e¹¾ ÿocºª¾ å ¸o²å ¸aĂõ¹a²ep®º (å¯ee¹cø ­
 • Страница 14 из 35
  ru Pe¨ºæåpo­®a ®opµå¸¾ ÿo ­¾co¹e * * ­ ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx epx¸øø ®opµå¸a co cÿape¸¸¾¯å poæå®a¯å ­­epxº å ­¸åµº ¥o¹ø¸å¹e ­epx¸÷÷ ®opµå¸º ¸a ce¢ø. ŵ­æe®å¹e ®opµå¸º å µa¹e¯ ­c¹a­¿¹e ee c¸o­a ­ ¯aò帺 ¹a®, ñ¹o¢¾ ­epx¸åe å ¸å²¸åe poæå®å ­oòæå ­ ¸aÿpa­æø÷óåe. epx¸÷÷ ®opµå¸º ªæø ÿocºª¾ ¯o²¸o ÿo ²eæa¸å÷
 • Страница 15 из 35
  ru ©æø ¹o¨o ñ¹o¢¾ oÿºc¹å¹¿ ®opµå¸º, ­ªa­å¹e oªå¸ µa ªpº¨å¯ o¢a íå®ca¹opa, pacÿoæo²e¸¸¾e cæe­a åĂcÿpa­a c ¸apº²¸o¼ c¹opo¸¾ ®opµå¸¾. ¥på õ¹o¯ cæeªºe¹ ®a²ª¾¼ paµ ®peÿ®o ªep²a¹¿ ®opµå¸º pº®o¼ µaĂ®pa¼. ™e¯ ca¯¾¯ a¯ ºªac¹cø ÿpeªo¹­pa¹å¹¿ ­¸eµaÿ¸oe ÿaªe¸åe ®opµå¸¾ ­¸åµ (å «cÿac¹å» ÿocºªº o¹ ÿo­pe²ªe¸åø,
 • Страница 16 из 35
  ru o÷óee cpeªc¹­o Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo ­¾¢opº ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a  aòe¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e ¾ ¯o²e¹e åcÿo濵o­a¹¿ æ÷¢¾e å¯e÷óåecø ­ ÿpoªa²e ²åª®åe, ÿopoò®oo¢paµ¸¾e åæå cÿpecco­a¸¸¾e ­ ¹a¢æe¹®å ¯o÷óåe cpeªc¹­a (¸o ¸e cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷!).  ¸ac¹oøóee ­pe¯ø ­ ÿpoªa²e å¯e÷¹cø ¹på ­åªa
 • Страница 17 из 35
  ru a²¸oe º®aµa¸åe ™a® ®a® ÿpoåµ­oªå¯¾e paµæåñ¸¾¯å íåp¯a¯å-嵨o¹o­å¹eæø¯å cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾, cÿpecco­a¸¸¾e ­ ­åªe ¹a¢æe¹o®, pac¹­opø÷¹cø c paµæåñ¸o¼ c®opoc¹¿÷, ¯o²e¹ cæºñ广cø, ñ¹o ÿpå ­¾¢ope ®opo¹®o¼ ÿpo¨pa¯¯¾ ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ õ¹å cpeªc¹­a ¸e ºcÿe÷¹ ÿoæ¸oc¹¿÷ ÿpoø­å¹¿ c­oå ñåc¹øóåe c­o¼c¹­a.
 • Страница 18 из 35
  ru ÅAÅE! A±AØ ÅÍOPAÝÅØ ¥O ÅC¥OƟ³OAÅ× ŽO¡ÅÅPOAžX O×ÓÅX CPE©C™ ¥på åcÿo濵o­a¸åå ¹a® ¸aµ¾­ae¯¾x ®o¯¢å¸åpo­a¸¸¾x ¯o÷óåx cpeªc¹­, ªeæa÷óåx åµæåò¸å¯ åcÿo濵o­a¸åe oÿoæac®å­a¹eæe¼ åæå coæå, co¢æ÷ªa¼¹e cæeªº÷óåe º®aµa¸åø: e®o¹op¾e cpeªc¹­a c ªo¢a­æe¸åe¯ oÿoæac®å­a¹eæø o®aµ¾­a÷¹cø
 • Страница 19 из 35
  ru O¢µop ÿpo¨pa¯¯  õ¹o¯ ÿepeñ¸e ÿpå­eªe¸o ¯a®cå¯a濸o ­oµ¯o²¸oe ®oæåñec¹­o ÿpo¨pa¯¯. ¥po¨pa¯¯¾, å¯e÷óåecø ­ aòe¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e, ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ÿa¸eæå o¢c溲å­a¸åø ¯aò帾. åª¾ ÿocºª¾: íapíop, ®ac¹p÷æå, c¹oæo­¾e ÿpå¢op¾, c¹a®a¸¾ å ¹. ª.: åª¾ oc¹a¹®o ­ÿåóå: Žoæåñec¹­o oc¹a¹®o­ ÿåóå:
 • Страница 20 из 35
  ru ¾¹¿e ÿocºª¾ Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo õ®o¸o¯åå Ecæå ¯aòå¸a ¸e ÿoæ¸oc¹¿÷ µa¨pº²e¸a, ¹o ­ ¢oæ¿òå¸c¹­e cæºñae­ cæeªºe¹ ­¾¢åpa¹¿ ¯e¸ee 帹e¸cå­¸º÷ ÿpo¨pa¯¯º, ñe¯ ¹a, ®o¹opaø º®aµa¸a ­ å¸c¹pº®ýåå. ¥apa¯e¹p¾ ÿpo¨pa¯¯ ¥apa¯e¹p¾ ÿpo¨pa¯¯ (ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿, pacxoª ­oª¾ å õæe®¹poõ¸ep¨åå) ¾ ¸a¼ªe¹e ­ Žpa¹®o¼
 • Страница 21 из 35
  ru ¥pep¾­a¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ a²¯å¹e ¸a ¨æa­¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ 5 . Ÿªå®a¹op¸aø æa¯ÿoñ®a ÿo¨ac¸e¹.  cæºñae ÿoªañå ­ ¯aò帺 ¨opøñe¼ ­oª¾ åµ ­oªoÿpo­oªa åæå ecæå ­oªa ­ ¯aòå¸e º²e ¸a¨peæac¿, å ÿocæe õ¹o¨o ¢¾æa o¹®p¾¹a ª­ep®a ¯aò帾, ¹o ee cæeªºe¹ c¸añaæa ¸a ¸ec®oæ¿®o ¯å¸º¹ ÿpåcæo¸å¹¿ å ¹oæ¿®o ÿocæe õ¹o¨o
 • Страница 22 из 35
  ru ¸å¯a¸åe! å®o¨ªa ¸e åcÿo濵º¼¹e ªpº¨åe xæopcoªep²aóåe ñåc¹øóåe cpeªc¹­a ªæø ¢¾¹o­¾x ¸º²ª! Õ¹o oÿac¸o ªæø µªopo­¿ø! Coæ¿ ªæø c¯ø¨ñe¸åø ­oª¾ Cæeªå¹e µa ÿo®aµa¸åø¯å 帪å®aýåå 24 , c娸aæåµåpº÷óe¼ o¢ ºpo­¸e ¸aÿoæ¸e¸åø e¯®oc¹å coæ¿÷. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å coæ¿ cæeªºe¹ ªoc¾ÿa¹¿. Cpeªc¹­o ªæø ÿoæoc®a¸åø
 • Страница 23 из 35
  ru acoc ªæø o¹®añå­a¸åø c¹oñ¸o¼ ­oª¾ * * ­ ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx Žpºÿ¸¾e oc¹a¹®å ÿåóå ­ ÿpo¯¾­oñ¸o¼ ­oªe, ®o¹op¾e ¸e ¢¾æå o¹íå濹po­a¸¾ íå濹pa¯å, ¯o¨º¹ µacop广 ¸acoc ªæø o¹®añå­a¸åø c¹oñ¸o¼ ­oª¾.  peµºæ¿¹a¹e ­oªa ¢ºªe¹ co¢åpa¹¿cø ¸aª íå濹po¯.  õ¹o¯ cæºñae ªe¼c¹­º¼¹e cæeªº÷óå¯ o¢paµo¯: C¸añaæa ­
 • Страница 24 из 35
  ru ...ÿpå ­®æ÷ñe¸åå aòå¸a ¸e ¸añå¸ae¹ pa¢o¹a¹¿. ¥peªoxpa¸å¹eæ¿ ¸e ­ ÿopøª®e. Ò¹eÿce濸aø ­åæ®a ¸e ­c¹a­æe¸a ­ poµe¹®º. ©­epýa ¯aò帾 ¸e ÿoæ¸oc¹¿÷ µa®p¾¹a. e o¹®p¾¹ ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸. Íå濹p ­ òæa¸¨e ÿoªañå ­oª¾ µacopåæcø. ¾®æ÷ñå¹e ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 å åµ­æe®å¹e ­å殺 åµ poµe¹®å. ³a®po¼¹e
 • Страница 25 из 35
  ru  ®æaÿa¸ax ¸aÿoæ¸e¸åø cæ¾ò¸¾ µ­º®å ºªapo­. ©a¸¸¾e òº¯¾ c­øµa¸¾ c ÿpo®æaª®o¼ ­oªoÿpo­oªa, ñ¹o ¸e o®aµ¾­ae¹ ¸a pa¢o¹º ¯aò帾 ¸å®a®o¨o ­æåø¸åø. šc¹pa¸å¹¿ ªa¸¸¾e òº¯¾ ¸e­oµ¯o²¸o. eºªo­æe¹­opå¹e濸oe ®añec¹­o ¯o¼®å a ÿocºªe ­åª¸¾ oc¹a¹®å ÿåóå. ¥ocºªa ¢¾æa ¸eÿpa­å濸o pacÿoæo²e¸a, c¹pºå ­oª¾ o¯¾­aæå
 • Страница 26 из 35
  ru a c¹oæo­¾x ÿpå¢opax ­åª¸¾ cæeª¾ p²a­ñ帾. a¹epåaæ, åµ ®o¹opo¨o 嵨o¹o­æe¸¾ ÿpå¢op¾, ¸eªoc¹a¹oñ¸o ºc¹o¼ñå­ ÿpo¹å­ p²a­ñ帾. Cæåò®o¯ ¢oæ¿òaø ®o¸ýe¸¹paýåø coæå ªæø c¯ø¨ñe¸åø ­oª¾. Žp¾ò®a e¯®oc¹å ªæø coæå ¸e ÿoæ¸oc¹¿÷ µa®pºñe¸a. ¥på ¸aÿoæ¸e¸åå e¯®oc¹å ¢¾æo ÿpoc¾ÿa¸o cæåò®o¯ ¯¸o¨o coæå. C¹a®a¸¾
 • Страница 27 из 35
  ru š®aµa¸åø š®aµa¸åø ÿo º¹åæåµaýåå O¹c溲å­òåe c­o¼ cpo® ÿocºªo¯oeñ¸¾e ¯aò帾 - õ¹o ¸e ¢ecÿoæeµ¸¾¼ ¯ºcop! ¡æa¨oªapø õ®oæo¨åñ¸o¼ º¹åæåµaýåå, åµ ¸åx ¯o²¸o ÿoæºñ广 ªopo¨oc¹oøóee c¾p¿e. ŵ­æe®å¹e åµ poµe¹®å ò¹eÿce濸º÷ ­å殺 c¹apo¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾. O¹pe²¿¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp c ­åæ®o¼ å º¢epå¹e e¨o
 • Страница 28 из 35
  ru o¸¹a² ©æø ¹o¨o ñ¹o¢¾ ÿocºªo¯oeñ¸aø ¯aòå¸a ¯o¨æa ¢eµºÿpeñ¸o íº¸®ýåo¸åpo­a¹¿, o¸a ªo沸a ¢¾¹¿ ®­aæåíåýåpo­a¸¸o ÿoª®æ÷ñe¸a. ©a¸¸¾e, ®aca÷óåecø ÿoªa÷óe¨o å cæå­¸o¨o òæa¸¨o­, a ¹a®²e ÿapa¯e¹p¾ õæe®¹poÿoª®æ÷ñe¸åø ªo沸¾ coo¹­e¹c¹­o­a¹¿ ¹pe¢ºe¯¾¯ ®på¹epåø¯, ÿpå­eªe¸¸¾¯ ­ cæeªº÷óåx paµªeæax åæå ­
 • Страница 29 из 35
  ru Pacxoª ­oª¾ Pacxoª ­oª¾ ªoæ²e¸ coc¹a­æø¹¿ ¯å¸å¯º¯ 10 æ/¯å¸. ™e¯ÿepa¹ºpa ­oª¾ ¥peªÿoñ¹å¹e濸o ÿoªa­a¹¿ ­ ¯aò帺 xoæoª¸º÷ ­oªº. Ecæå ¢ºªe¹ ÿoªa­a¹¿cø ¨opøñaø ­oªa, ¹o ¹e¯ÿepa¹ºpa ee ¸e ªo沸a ÿpe­¾òa¹¿ 60 _C. Õæe®¹poÿoª®æ÷ñe¸åe ¥ocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿ ® ºc¹a¸o­æe¸¸o¼ co¨æac¸o
 • Страница 30 из 35
  ru š¹åæåµaýåø š®aµa¸åø ÿo º¹åæåµaýåå O¹c溲å­òåe c­o¼ cpo® ÿocºªo¯oeñ¸¾e ¯aò帾 - õ¹o ¸e ¢ecÿoæeµ¸¾¼ ¯ºcop! ¡æa¨oªapø õ®oæo¨åñ¸o¼ º¹åæåµaýåå, åµ ¸åx ¯o²¸o ÿoæºñ广 ªopo¨oc¹oøóee c¾p¿e. ŵ­æe®å¹e åµ poµe¹®å ò¹eÿce濸º÷ ­å殺 c¹apo¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾. O¹pe²¿¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp c ­åæ®o¼ å º¢epå¹e e¨o
 • Страница 31 из 35
  ru ¥peªºÿpe²ªe¸åe ©e¹å ¯o¨º¹ µaÿepe¹¿cø ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e (oÿac¸oc¹¿ ºªºò¿ø) åæå o®aµa¹¿cø åµ-µa ¸ee ­ ªpº¨åx oÿac¸¾x ªæø ²åµ¸å c幺aýåøx. ¥oõ¹o¯º åµ­æe®å¹e ­å殺 ¯aò帾 åµ poµe¹®å, o¹pe²¿¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp å º¢epå¹e e¨o ÿoªaæ¿òe. ³a¯o® ª­epý¾ cæeªºe¹ cæo¯a¹¿, ñ¹o¢¾ o¸a ¢oæ¿òe ¸e µa®p¾­aæac¿.
 • Страница 32 из 35
  ru ru 32 ¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe 嵯e¸e¸å¼ oc¹a­æøe¯ µa co¢o¼
 • Страница 33 из 35
 • Страница 34 из 35
  ru ¦apa¸¹åø ¸a cåc¹e¯º «AQUA-STOP» (o¹ÿaªae¹ ­ cæºñae c ¯aòå¸a¯å ¢eµ cåc¹e¯¾ «Aqua-Stop») ©oÿoæ¸å¹e濸o ® ÿpa­º ÿo®ºÿa¹eæø ¸a ¢ecÿæa¹¸oe ºc¹pa¸e¸åe ÿpoªa­ýo¯ ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ ¯aò帾 ­o ­pe¯ø ¨apa¸¹å¼¸o¨o cpo®a, ®o¹opoe µa®peÿæe¸o ­ ªo¨o­ope ¸a ÿo®ºÿ®º 嵪eæåø, å ªoÿoæ¸å¹e濸o ® ¨apa¸¹å¼¸¾¯
 • Страница 35 из 35