Инструкция для BOSCH SRV 53M03EU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

9000 

112 

914 

(8507-1)

 

¥ocºªo¯oeñ¸aø  ¯aòå¸a

ru Å¸c¹pº®ýåø  ÿo  õ®cÿæºa¹aýåå

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 36
  9000 112 914 (8507-1) ¥ocºªo¯oeñ¸aø ¯aòå¸a ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
 • Страница 2 из 36
 • Страница 3 из 36
  ru Coªep²a¸åe š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å ³¸a®o¯c¹­o c ¯aòå¸o¼ . . . . . . šc¹po¼c¹­o ªæø c¸å²e¸åø ²ec¹®oc¹å ­oª¾ . . . . . . . . . . . . . ³a¨pºµ®a cÿeýåa濸o¼ coæå . . ³a¨pºµ®a oÿoæac®å­a¹eæø . . . . ѹo ¸e ÿoªxoªå¹ ªæø ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 . . . . . . Paµ¯eóe¸åe ÿocºª¾ . . . . . . . . .
 • Страница 4 из 36
  ru š®aµa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eµoÿac¸oc¹å ¥på ÿoc¹a­®e Cpaµº ÿocæe ÿoæºñe¸åø ÿpo®o¸¹poæåpº¼¹e coc¹oø¸åe ºÿa®o­®å å ca¯º ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 ¸a o¹cº¹c¹­åe ¹pa¸cÿop¹¸¾x ÿo­pe²ªe¸å¼. å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ­­oªå¹e ­ õ®cÿæºa¹aýå÷ ÿo­pe²ªe¸¸º÷ ¯aò帺.  ªa¸¸o¯ cæºñae cæeªºe¹ c­øµa¹¿cø c íåp¯o¼-ÿoc¹a­óå®o¯ aòe¼
 • Страница 5 из 36
  ru ¸å¯a¸åe: Ecæå ÿpå¢op ºc¹a¸o­æe¸ ¸e ­ ¸åòe, å ÿoõ¹o¯º oc¹ae¹cø ªoc¹ºÿ ® ¢o®o­o¼ c¹e¸®e, ¹o ºñac¹o® ­o®pº¨ ª­ep¸¾x ÿe¹eæ¿ ªoæ²e¸ ¢¾¹¿ o¢æåýo­a¸ c¢o®º åµ coo¢pa²e¸å¼ ¹ex¸å®å ¢eµoÿac¸oc¹å. (Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø) O¢æåýo­oñ¸¾e ÿa¸eæå o¹¸ocø¹cø ® cÿeýåa濸¾¯ ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯, åx ¯o²¸o ÿpåo¢pec¹å ­
 • Страница 6 из 36
  ru ¥på ­oµ¸å®¸o­e¸åå ÿo­pe²ªe¸å¼ Pe¯o¸¹ ¯aò帾 ªoæ²e¸ ÿpo­oªå¹¿cø ¹oæ¿®o ®­aæåíåýåpo­a¸¸¾¯ cÿeýåaæåc¹o¯. ¥epeª ÿpo­eªe¸åe¯ pe¯o¸¹a åæå ¹óa¹e濸o¨o oc¯o¹pa ¯aò帾 ee cæeªºe¹ ¸eÿpe¯e¸¸o o¹®æ÷ñ广 o¹ ce¹å (­¾¹aóå¹e ­å殺 åµ poµe¹®å, ªep²ac¿ µa ca¯º ­å殺, a ¸e µa ®a¢eæ¿, åæå ­¾®pº¹å¹e ÿpeªoxpa¸å¹eæ¿).
 • Страница 7 из 36
  ru ¸º¹pe¸¸ee ºc¹po¼c¹­o ¯aò帾 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ­epx¸øø ®opµå¸a ªæø ÿocºª¾, c õ¹a²ep®o¼ ªoÿoæ¸å¹e濸aø ®opµå¸®a ªæø c¹oæo­¾x ÿpå¢opo­ ® ­epx¸e¼ ®opµå¸e * ­epx¸å¼ paµ¢p¾µ¨å­a¹eæ¿ ¸å²¸å¼ paµ¢p¾µ¨å­a¹eæ¿ e¯®oc¹¿ ªæø xpa¸e¸åø coæå ªæø c¯ø¨ñe¸åø ­oª¾, c 帪å®aýåe¼, µa¨opa÷óe¼cø ÿpå
 • Страница 8 из 36
  ru šc¹a¸o­oñ¸oe µ¸añe¸åe ¾ oÿpeªeæå¹e ÿo ¹a¢æåýe ²ec¹®oc¹å ­oª¾. a²¯å¹e ¸a ®æa­åòº ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ B å, ¸e o¹ÿºc®aø ee, ­®æ÷ñå¹e ¯aò帺 c ÿo¯oó¿÷ ¨æa­¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø 1 . ¥ocæe õ¹o¨o ®æa­åòº ¯o²¸o o¹ÿºc¹å¹¿. Ÿªå®aýåø 6 ¸añå¸ae¹ ¯å¨a¹¿, µa¨opae¹cø ÿoªc­e¹®a ®æa­åò A å B . (a µa­oªe-嵨o¹o­å¹eæe
 • Страница 9 из 36
  ru ³a¨pºµ®a cÿeýåa濸o¼ coæå O¹®po¼¹e ­å¸¹o­º÷ ®p¾ò®º e¯®oc¹å ªæø coæå 24 . ¥peªºÿpe²ªe¸åe ¥epeª ­­oªo¯ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aò帾 ­ õ®cÿæºa¹aýå÷ ­ ÿep­¾¼ paµ ­ e¯®oc¹¿ c coæ¿÷ ¸eo¢xoªå¯o ­æ广 o®. æå¹pa ­oª¾. ¥ocæe õ¹o¨o ªo¢a­¿¹e c¹oæ¿®o coæå (¸o ¸e ÿo­ape¸¸o¼), ñ¹o¢¾ e¯®oc¹¿ ªæø ee xpa¸e¸åø ¸aÿoæ¸åæac¿
 • Страница 10 из 36
  ru Ÿªå®aýåø Ę©o¢a­æe¸åe coæå“ Coæ¿ ªæø c¯ø¨ñe¸åø ­oª¾ cæeªºe¹ ªo¢a­æø¹¿, ecæå ¸a ÿa¸eæå µa¨opae¹cø ªa¸¸aø 帪å®aýåø 6 .  cæºñae c ¯oªeæø¯å ¢eµ 帪å®aýåå ¸a ÿa¸eæå coæ¿ ªo¢a­æøe¹cø ¹o¨ªa, ®o¨ªa ¸a ®p¾ò®e e¯®oc¹å c coæ¿÷ 24 ý­e¹¸aø ¹oñ®a ¢oæ¿òe ¸e ­åª¸a.  µa­åcå¯oc¹å o¹ ¹o¨o, ®a® ñac¹o ¾
 • Страница 11 из 36
  ru Pe¨ºæåpo­®a ÿoªa­ae¯o¨o ®oæåñec¹­a cpeªc¹­a ªæø ÿoæoc®a¸åø Žoæåñec¹­o cpeªc¹­a ªæø ÿoæoc®a¸åø, ÿoªa­ae¯oe ­ ¯aò帺 ÿpå ¯o¼®e ÿocºª¾, ¯o²¸o ¢ecc¹ºÿe¸ña¹o pe¨ºæåpo­a¹¿. a µa­oªe-嵨o¹o­å¹eæe pe¨ºæø¹op ºc¹a¸a­æå­ae¹cø ¸a µ¸añe¸åe 4. ŵ¯e¸ø¹¿ ¸ac¹po¼®º pe®o¯e¸ªºe¹cø ¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå ¸a ÿocºªe
 • Страница 12 из 36
  ru ¥o­pe²ªe¸åe c¹e®æø¸¸o¼ å íapíopo­o¼ ÿocºª¾ ¥påñ帾: xpºÿ®åe cop¹a c¹e®æa å íapíopa, ¸eÿoªxoªøóå¼ xå¯åñec®å¼ coc¹a­ ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a, ¸eÿpa­å濸o ­¾¢pa¸¸¾e ¹e¯ÿepa¹ºpa ­oª¾ å ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿ ÿpo¨pa¯¯¾ ¯o¼®å. Pe®o¯e¸ªaýåå: åcÿo濵º¼¹e ¹oæ¿®o ¹e cop¹a c¹e®æa å íapíopa, 嵨o¹o­å¹eæe¯ ®o¹op¾x
 • Страница 13 из 36
  ru Ñaò®å å c¹a®a¸¾ ­epx¸øø ®opµå¸a ªæø ÿocºª¾ C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ 20 C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ ­ce¨ªa cæeªºe¹ pacÿoæa¨a¹¿, ¸e cop¹åpºø, ­o¨¸º¹o¼ c¹opo¸o¼ ­¸åµ. ™e¯ ca¯¾¯ c¹pºe ­oª¾ ¢ºªe¹ æe¨ñe ªo¢pa¹¿cø ªo o¹ªe濸¾x ­åæo® å æo²e®. o åµ¢e²a¸åe ¹pa­¯åpo­a¸åø, ®æaªå¹e, ÿo²a溼c¹a, ªæ常¾e, oc¹p¾e ÿpeª¯e¹¾ ÿocºª¾
 • Страница 14 из 36
  ru ©æø c¹a®a¸o­, ñaòe® å ¸e¢oæ¿òåx ¯åco® ¸a¼ªe¹cø ¯ec¹o ¸a õ¹a²ep®e, ®o¹opº÷ ¯o²¸o ÿo ²eæa¸å÷ paµæo²å¹¿ åæå º¢pa¹¿. ©ep²a¹eæ¿ ªæø ¯eæ®o¼ ÿocºª¾ * * ­ ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx ³ªec¿ ¯o²¸o ¸aªe²¸o µa®peÿ广 æe¨®åe ÿpeª¯e¹¾ ÿocºª¾, ¸aÿpå¯ep, ÿæac¹¯acco­¾e c¹a®a¸ñå®å, ®p¾ò®å åĂ¹.Ăª. epx¸÷÷ ®opµå¸º ªæø ÿocºª¾
 • Страница 15 из 36
  ru Paµ¢p¾µ¨å­a÷óaø ¨oæo­®a ªæø ¯o¼®å ÿpo¹å­¸e¼ * ©æø ¹o¨o ñ¹o¢¾ oÿºc¹å¹¿ ®opµå¸º, ­ªa­å¹e oªå¸ µa ªpº¨å¯ o¢a íå®ca¹opa, pacÿoæo²e¸¸¾e cæe­a åĂcÿpa­a c ¸apº²¸o¼ c¹opo¸¾ ®opµå¸¾. ¥på õ¹o¯ cæeªºe¹ ®a²ª¾¼ paµ ®peÿ®o ªep²a¹¿ ®opµå¸º pº®o¼ µaĂ®pa¼. ™e¯ ca¯¾¯ a¯ ºªac¹cø ÿpeªo¹­pa¹å¹¿ ­¸eµaÿ¸oe ÿaªe¸åe
 • Страница 16 из 36
  ru o÷óee cpeªc¹­o Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo ­¾¢opº ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a  aòe¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e ¾ ¯o²e¹e åcÿo濵o­a¹¿ æ÷¢¾e å¯e÷óåecø ­ ÿpoªa²e ²åª®åe, ÿopoò®oo¢paµ¸¾e åæå cÿpecco­a¸¸¾e ­ ¹a¢æe¹®å ¯o÷óåe cpeªc¹­a (¸o ¸e cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷!).  ¸ac¹oøóee ­pe¯ø ­ ÿpoªa²e å¯e÷¹cø ¹på ­åªa
 • Страница 17 из 36
  ru ³a¨pºµ®a ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a ³a¨pºµå¹e ­ o¹ªeæe¸åe 30 cpeªc¹­o ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾. ©æø ¹o¨o, ñ¹o¢¾ ÿpa­å濸o ÿpo­ec¹å ªoµåpo­®º ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a, cæeªºe¹ co¢æ÷ªa¹¿ º®aµa¸åø 嵨o¹o­å¹eæø cpeªc¹­a, ÿpå­eªe¸¸¾e ¸a ºÿa®o­®e. a²¸oe º®aµa¸åe ™a® ®a® ÿpoåµ­oªå¯¾e paµæåñ¸¾¯å íåp¯a¯å-嵨o¹o­å¹eæø¯å cpeªc¹­a
 • Страница 18 из 36
  ru Ecæå ¾ åcÿo濵ºe¹e ¯o÷óee cpeªc¹­o, cÿpecco­a¸¸oe ­ ­åªe ¹a¢æe¹o®, ¹o ÿpoñå¹a¼¹e ¸a ºÿa®o­®e cpeªc¹­a, ®ºªa ¾ ªo沸¾ õ¹å ¹a¢æe¹®å ®æac¹¿ (­ ®opµå¸º co c¹oæo­¾¯å ÿpå¢opa¯å, ­ e¯®oc¹¿ ªæø cpeªc¹­a å ¹. ª.). Cæeªå¹e µa ¹e¯, ñ¹o¢¾ å ÿpå åcÿo濵o­a¸åå ¹a¢æe¹o® ®p¾ò®a e¯®oc¹å ªæø ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a
 • Страница 19 из 36
  ru O¢µop ÿpo¨pa¯¯  õ¹o¯ ÿepeñ¸e ÿpå­eªe¸o ¯a®cå¯a濸o ­oµ¯o²¸oe ®oæåñec¹­o ÿpo¨pa¯¯. ¥po¨pa¯¯¾, å¯e÷óåecø ­ aòe¼ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e, ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ÿa¸eæå o¢c溲å­a¸åø ¯aò帾. åª¾ ÿocºª¾: íapíop, ®ac¹p÷æå, c¹oæo­¾e ÿpå¢op¾, c¹a®a¸¾ å ¹. ª.: åª¾ oc¹a¹®o­ ÿåóå: ¸expºÿ®aø c¯eòa¸¸aø oc¹a¹®å cºÿo­,
 • Страница 20 из 36
  ru o¼®a ÿocºª¾ Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo õ®o¸o¯åå Ecæå ¯aòå¸a ¸e ÿoæ¸oc¹¿÷ µa¨pº²e¸a, ¹o ­ ¢oæ¿òå¸c¹­e cæºñae­ cæeªºe¹ ­¾¢åpa¹¿ ¯e¸ee 帹e¸cå­¸º÷ ÿpo¨pa¯¯º, ñe¯ ¹a, ®o¹opaø º®aµa¸a ­ å¸c¹pº®ýåå. ¥apa¯e¹p¾ ÿpo¨pa¯¯ ¥apa¯e¹p¾ ÿpo¨pa¯¯ ¾ ¸a¼ªe¹e ­ ®pa¹®o¼ å¸c¹pº®ýåå. O¸å ¢¾æå oÿpeªeæe¸¾ ÿpå õ®cÿæºa¹aýåå
 • Страница 21 из 36
  ru O®o¸ña¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ ¥po¨pa¯¯a o®o¸ñe¸a, ecæå ¨opø¹ 帪å®aýåø o®o¸ña¸åø ÿpo¨pa¯¯¾ 4 å 帪å®aýåø ­¾ÿoæ¸e¸¸o¼ ÿpo¨pa¯¯¾. ¥o o®o¸ña¸åå ÿpo¨pa¯¯¾ ªoÿoæ¸å¹e濸o µ­ºñå¹ c娸aæ, ¸aÿo¯å¸a÷óå¼ µ­º® µº¯¯epa. ¦po¯®oc¹¿ c娸aæa ¯o²¸o 嵯e¸å¹¿ cæeªº÷óå¯ o¢paµo¯: a²¯å¹e ¸a íº¸®ýåo¸a濸º÷ ®æa­åòº C å, ¸e
 • Страница 22 из 36
  ru ¥pep¾­a¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ (reset) ™oæ¿®o ÿpå ¸a²a¹o¯ ¨æa­¸o¯ ­¾®æ÷ña¹eæe: a²¯å¹e oª¸o­pe¯e¸¸o ¸a ®æa­åòå A å C å ¸e o¹ÿºc®a¼¹e åx ­ ¹eñe¸åe ÿpå¢æåµå¹e濸o ¹pex ce®º¸ª. ¾ÿoæ¸e¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ µa®a¸ñå­ae¹cø ÿpå¢æåµå¹e濸o ñepeµ 1 ¯å¸. ¥ocæe õ¹o¨o µa¨opa÷¹cø 帪å®aýåø o®o¸ña¸åø ÿpo¨pa¯¯¾ å 帪å®aýåø
 • Страница 23 из 36
  ru Íå濹p¾ ¸å¯a¸åe! å®o¨ªa ¸e åcÿo濵º¼¹e ªpº¨åe xæopcoªep²aóåe ñåc¹øóåe cpeªc¹­a ªæø ¢¾¹o­¾x ¸º²ª! Õ¹o oÿac¸o ªæø µªopo­¿ø! Coæ¿ ªæø c¯ø¨ñe¸åø ­oª¾ Cæeªå¹e µa ÿo®aµa¸åø¯å 帪å®aýåå 6 , c娸aæåµåpº÷óe¼ o¢ ºpo­¸e ¸aÿoæ¸e¸åø e¯®oc¹å coæ¿÷. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å coæ¿ cæeªºe¹ ªoc¾ÿa¹¿. Cpeªc¹­o ªæø
 • Страница 24 из 36
  ru Paµ¢p¾µ¨å­a¹eæå O¹­epc¹åø å ÿoªòåÿ¸å®å paµ¢p¾µ¨å­a¹eæe¼ 22 å 23 o¨º¹ µa¢å¹¿cø ¸a®åÿ¿÷ å ªpº¨å¯å µa¨pøµ¸e¸åø¯å, ÿpå¸oc対¯å ­oªo¼ ¥oõ¹o¯º ¸eo¢xoªå¯o ÿpå¸å¯a¹¿ cæeªº÷óåe ¯ep¾: ÿoc¹oø¸¸o ®o¸¹poæåpo­a¹¿, ¸e µa¢åæåc¿ æå o¹­epc¹åø paµ¢p¾µ¨å­a¹eæe¼ oc¹a¹®a¯å ÿåóå, ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å ¸å²¸å¼
 • Страница 25 из 36
  ru ¥oåc® ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ Ža® ca¯oc¹oø¹e濸o ºc¹pa¸å¹¿ ¯eæ®åe ¸eåcÿpa­¸oc¹å Ža® ÿo®aµ¾­ae¹ oÿ¾¹, ¢oæ¿òå¸c¹­o ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼, ­oµ¸å®a÷óåx e²eª¸e­¸o ­ ÿpoýecce õ®cÿæºa¹aýåå ¯aò帾, ¾ ¯o²e¹e ºc¹pa¸å¹¿ ca¯oc¹oø¹e濸o, ¸e ­¾µ¾­aø c溲¢º cep­åca. ™a®å¯ o¢paµo¯ ¾, ­o-ÿep­¾x, åµ¢e²å¹e ¸e¸º²¸¾x pacxoªo­,
 • Страница 26 из 36
  ru ¥o o®o¸ña¸åå ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ®o¸¹po濸¾e æa¯ÿoñ®å ¸e ¨ac¸º¹. aòå¸a eóe ­®æ÷ñe¸a. C­e¹å¹cø 帪å®aýåø «¥po­ep¿¹e ÿoªañº ­oª¾» 5 . ³a®p¾¹ ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸. O¹®æ÷ñåæå ­oªº. ³acopåæcø íå濹p ­ ÿoªa÷óe¯ òæa¸¨e. ¥epe¨¸º¹ ÿoªa÷óå¼ òæa¸¨. Oc¹a¹®å ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a ÿpåæåÿæå ® c¹e¸®a¯ e¯®oc¹å ªæø ÿoªañå
 • Страница 27 из 36
  ru ... ¸a ÿocºªe Žoe-¨ªe ¸a ÿocºªe ­åª¸¾ ÿpåcoxòåe oc¹a¹®å ÿåóå. ¥ocºªa ¢¾æa ¸eÿpa­å濸o pacÿoæo²e¸a, ÿoõ¹o¯º c¹pºå ­oª¾ ¸e ¯o¨æå ÿoÿac¹¿ ¸a ee ÿo­epx¸oc¹¿. Žopµå¸a ªæø ÿocºª¾ ¢¾æa ÿepeÿoæ¸e¸a. Õæe¯e¸¹¾ ÿocºª¾ ¢¾æå ¸aæo²e¸¾ ªpº¨ ¸a ªpº¨a. ¡¾æo µa¨pº²e¸o cæåò®o¯ ¯aæo cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾. ¡¾æa
 • Страница 28 из 36
  ru Cæeª¾ p²a­ñ帾 ¸a c¹oæo­¾x ÿpå¢opax. C¹oæo­¾e ÿpå¢op¾ ¸e ªoc¹a¹oñ¸o ®oppoµåo¸¸oºc¹o¼ñå­¾.  ­oªe ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ cæåò®o¯ ­¾co®oe coªep²a¸åe cÿeýåa濸o¼ coæå. Žp¾ò®a e¯®oc¹å c coæ¿÷ µa®pºñe¸a ¸eÿæo¹¸o. ¥på µa¨pºµ®e ¢¾æo ÿpoc¾ÿa¸o cæåò®o¯ ¯¸o¨o coæå. C¹a®a¸¾ c¹a¸o­ø¹cø a¢coæ÷¹¸o ¸eÿpoµpañ¸¾¯å å
 • Страница 29 из 36
  ru š®aµa¸åø š®aµa¸åø o¹¸ocå¹e濸o cpa­¸å¹e濸¾x åcÿ¾¹a¸å¼ šcæo­åø ÿpo­eªe¸åø cpa­¸å¹e濸¾x åcÿ¾¹a¸å¼ ¾ ¸a¼ªe¹e ­ ÿpåæo²e¸åå «š®aµa¸åø o¹¸ocå¹e濸o cpa­¸å¹e濸¾x åcÿ¾¹a¸å¼». ³¸añe¸åø ÿapa¯e¹po­ pacxoªa ªæø coo¹­e¹c¹­º÷óåx ÿpo¨pa¯¯ ÿpå­eªe¸¾ ­ ®pa¹®o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå. O¢óaø å¸íop¯aýåø
 • Страница 30 из 36
  ru ¥oª®æ÷ñe¸åe ® cåc¹e¯e ®a¸aæåµaýåå Pa¢oñåe oÿepaýåå oÿåca¸¾ ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo ¯o¸¹a²º. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ºc¹a¸o­å¹e cåío¸ co cæå­¸¾¯ ÿa¹pº¢®o¯. C ÿo¯oó¿÷ å¯e÷óåxcø ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ®peÿe²¸¾x ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ÿpåcoeªå¸å¹e cæå­¸o¼ òæa¸¨ ® ÿa¹pº¢®º cåío¸a. ¥pocæeªå¹e, ÿo²a溼c¹a, ñ¹o¢¾ cæå­¸o¼
 • Страница 31 из 36
  ru ™pa¸cÿop¹åpo­®a Cæe¼¹e ­oªº åµ ¯aò帾. ³a®peÿå¹e ÿoª­å²¸¾e ªe¹aæå. aò帺 ¯o²¸o ¹pa¸cÿop¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o ­ ­ep¹å®a濸o¯ ÿoæo²e¸åå. Ecæå ¯aòå¸a ¢ºªe¹ ¹pa¸cÿop¹åpo­a¹¿cø ­ ¨opåµo¸¹a濸o¯ ÿoæo²e¸åå, ¹o oc¹a¹®å ­oª¾ ¯o¨º¹ ÿoÿac¹¿ ­ cåc¹e¯º ºÿpa­æe¸åø, ñ¹o ­ ªa濸e¼òe¯ ñac¹o ÿpå­oªå¹ ® c¢oø¯ ÿpå
 • Страница 32 из 36
  ru š¹åæåµaýåø ºÿa®o­®å Cªa¼¹e, ÿo²a溼c¹a, ºÿa®o­®º ¸a º¹åæåµaýå÷ ­ cÿeýåa濸¾¼ ÿpåe¯¸¾¼ ÿº¸®¹. å®o¨ªa ¸e ÿoµ­oæø¼¹e ªe¹ø¯ å¨pa¹¿ c ºÿa®o­®o¼, ¹a® ®a® o¸å ¯o¨º¹ µaªox¸º¹¿cø, µa®p¾­òåc¿ ­ c®æaª¸¾x ®ap¹o¸¸¾x ®opo¢®ax åæå µaÿº¹a­òåc¿ ­ ºÿa®o­oñ¸o¼ ÿæe¸®e. D ¦oípåpo­a¸¸¾¼ ºÿa®o­oñ¸¾¼ ®ap¹o¸ 嵨o¹o­æe¸
 • Страница 33 из 36
  ru ru ¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe 嵯e¸e¸å¼ oc¹a­æøe¯ µa co¢o¼ 33
 • Страница 34 из 36
 • Страница 35 из 36
  ru ¦apa¸¹åø ¸a cåc¹e¯º «AQUA-STOP» (o¹ÿaªae¹ ­ cæºñae c ¯aòå¸a¯å ¢eµ cåc¹e¯¾ «Aqua-Stop») ©oÿoæ¸å¹e濸o ® ÿpa­º ÿo®ºÿa¹eæø ¸a ¢ecÿæa¹¸oe ºc¹pa¸e¸åe ÿpoªa­ýo¯ ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ ¯aò帾 ­o ­pe¯ø ¨apa¸¹å¼¸o¨o cpo®a, ®o¹opoe µa®peÿæe¸o ­ ªo¨o­ope ¸a ÿo®ºÿ®º 嵪eæåø, å ªoÿoæ¸å¹e濸o ® ¨apa¸¹å¼¸¾¯
 • Страница 36 из 36