Инструкция для BOSCH TDA 8319

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Strykjärn med lyse 

Bild 8

(Beroende på modell)
Det här strykjärnet är försett med ett lyse och kan användas för 

att stryka när belysningen är svag. 
Tryck  på  knappen  för  att  tända  och  släcka  ljuset.  Titta  inte 

direkt mot ljuset.

Textilskyddsula 

Bild 9

(Beroende på modell)
Textilskyddsula används för ångstrykning av ömtåliga plagg vid 

maximal temperatur, för att förhindra att dessa skadas av höga 

temperaturer. Därmed undviks användningen av trasor, vilka kan 

orsaka blanka partier på mörka tyger. 
Det rekommenderas att först stryka en liten del av tyget vänt ut 

och in, för att kontrollera att önskad strykning uppnås.
För att montera skyddssulan i textil, placera strykjärnets spets 

inuti skyddsulans spets och pressa på skyddssulans bakre del 

tills ett klickljud hörs. För att ta loss skyddssulan, dra i den bakre 

kanten och lyft ut strykjärnet.  

Eventuellt gammalt strykjärn 

Hör med din kommun eller det Lokal renhållningsverket var du 

kan lämna gamla hushållsprodukter.

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska 

direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller 

innehåller elektroniska produkter (waste electrical 

and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och 

korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.
Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.
Rätt till ändringar förbehålles.

Dette strygejern er fremstillet efter økologiske kriterier, der 

har med holdbar udvikling at gøre, og dets livscyklus er blevet 

analyseret - fra materialevalg til dets senere genanvendelse 

eller genbrug - ligesom mulighederne for forbedring er blevet 

evalueret  ud  fra  et  teknisk,  økonomisk  eller  miljømæssigt 

synspunkt. 
Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke beregnet 

til erhvervsmæssig brug.
Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!

Generelle sikkerhedsadvarsler

 Fare for elektrisk stød eller brand!

Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med 

oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut  aldrig  apparatet  strømforsyningen,  hvis  ledningen  eller 

apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er nødvendigt 

at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere, at den passer 

til 10A eller mere og har et jordstik.
Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive 

børn)  med  nedsatte  fysiske,  sansemæssige  eller  psykiske 

funktioner eller som mangler erfaring eller viden, med mindre de 

har modtaget vejledning om brug.
Børn  skal  overvåges  for  at  sikre,  at  de  ikke  leger  med 

apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil overflade.
Når  det  er  placeret  i  en  støtteanordning,  skal  du  sørge  for,  at 

dennes overflade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på skader 

eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet kontrolleres 

af  en  autoriseret  tekniker  fra  vores  tekniske  servicecenter,  før 

det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med vand 

eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i forbindelse 

med påfyldning af vand. 
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
Det  elektriske  stik  må  ikke  udtages  af  stikkontakten  ved  at 

trække i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis der 

er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, 

som  apparatet  måtte  have  brug  for  som  f.eks.  udskiftning  af 

en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret personale fra en 

autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt til 

at gå fra det i en periode.

Før ibrugtagning første gang

Fjern  eventueller  mærkater  eller  beskyttelsesdæksler  fra 

bundpladen 
Fyld  strygejernets  beholder  med  almindeligt  postevand  og  stil 

temperaturregulatoren på “max”.
Tislut  strygejernet.  Når  strygejernet  har  nået  den  ønskede 

temperatur (kontrollampen slukker), stilles dampregulatoren på 

2  og  tasten 

  trykkes  ned  gentagne  gange,  hvorved  vandet 

fordamper.
Ved  brug  af  strygejernet  for  første  gang  kan  der  eventuelt 

dannes en lettere røg og lugt, hvilket dog forsvinder i løbet af 

et par minutter.

Brug

Når der tændes for strømmen, lyser kontrollampen.
Kontrollampen  lyser,  indtil  den  ønskede  temperatur  er  nået. 

Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i strygejernet 

stiger og falder.
Når  strygejernet  er  varmt,  kan  der  stryges,  også  selv  om 

strygejernet opvarmer. Sortér strygetøjet efter de internationale 

plejemærker og start med at stryge ved den laveste temperatur 

“•”:

Tanken fyldes op  

Fig. 1

 Stil dampregulatoren på “0” og træk stikket ud!

Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget i det. 

Tilføjelse  af  andre  væsker  som  f.eks.  parfume  vil  beskadige 

apparatet.
Brug  ikke  kondensvand  fra  tørretumblere,  airconditionanlæg 

eller  lignende.  Apparatet  er  udviklet  til  at  bruge  normalt  vand 

fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra 

vandhanen  med  destilleret  vand  i  forholdet  1:1.  Hvis  vandet  i 

dit område er meget hårdt, kan du blande det med destilleret 

vand i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket “max.”.”

Strygning uden damp  

Fig. 2

Stil dampregulatoren på “0”.

Strygning med damp  

Fig. 3

Stil tem peraturregulatoren på “Damp” og - efter
opvarmningen - dampregulatoren på 1 eller 2.
Temperaturregulator på position “••”: Stil
dampregulatoren på 1.
Temperaturregulator på position “•••” eller “max.”:
Stil dampregulatoren på 2.

Spray   

Fig. 4

Dampstråler  

Fig. 3

Temperatur: maks. Tryk flere gange på tasten 

, med pauser 

på mindst 5 sekunder.

Lodret damp  

Fig. 5

Stil temperaturen på “max”. Hæng strygetøjet på en bøjle. Før 

strygejernet lodret i en afstand på 10 cm og tryk flere gange på 

tasten 

, i pauser på mindst 5 sekunder.

Strygejernet må ikke benyttes på personer!

Når strygningen er færdig

Stil  dampregulatoren  flere  gange  fra  0  til  2  og  tilbage  igen 

(selvrens).  Tømning  af  vandbeholderen:  Hold  spidsen  på 

strygejernet nedad og ryst jernet let. Stil strygejernet på enden, 

ikke på strygesålen (Fig. 6). Vikle ikke ledningen for stramt op!

Rengøring

Er strygejernet en smule snavset, trækkes stikket ud og sålen 

afkøles. Tør kun hus og sål af med en fugtig klud.
Smelter syntetisk stof på den rustfrie strygesål, fordi indstillingen 

er for høj, slukkes for dampen og stofresterne tørres straks af sålen 

med en tyk, sammenfoldet, tør bomuldsklud (maks. trin).

 Pas på! Forbrændingsfare!

Emalje-strygesål: Den koIde sål rengøres groft med et stykke træ 

med lige kant eller en glasskraber.

 Pas på! Skraberen er skarp!

For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du sørge for at 

undgå kontakt med metalgenstande.Anvend aldrig skuresvampe 

eller kemikalier til rengøring af strygesålen.
Beholderen må aldrig afkalkes eller behandles med rense- 

eller  opløsningsmiddel:  Strygejernet  ville  i  dette  tilfælde 

dryppe under dampning!

Ekstrafunktioner

(Afhængigt af model)

Flerdelt afkalkningssystem

Afhængigt  af  model  er  denne  serie  udstyret  med 

afkalkningssystemet “2AntiCalc” (=komponent 1 + 2).
1. self-clean 

Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet “self-

clean” mekanismen for kedelstensaflejringer.
2. anti-calc 

Patronen  “anti-calc”  er  udviklet  til  at  nedsætte  opbygningen 

af  kedelsten,  der  dannes  under  strygning,  hvilket  hjælper 

med  at  forlænge  strygejernets  levetid.  Imidlertid  kan 

antikedelstenspatronen  ikke  fjerne  al  den  kedelsten,  der 

opbygges naturligt med tiden

”Secure” Automatisk  

sikkerhedsafbrydelse 

Fig. 7

(Afhængigt af model)
Den automatisk afbryderfunktion «Secure» slukker strygejernet, 

når  det  ikke  bruges,  hvilket  forøger  sikkerheden  og  sparer 

energi.
Direkte efter tilslutning af strygejernet er denne funktion inaktiv 

i 2 minutter, da strygejernet ellers ikke kan opnå den indstillede 

temperatur.
Hvis  strygejernet  herefter  ikke  bevæges  i  8  minutter,  mens 

det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står på 

bundpladen,  så  vil  sikkerhedskredsløbet  automatisk  afbryde 

apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge det lidt.
Når sikkerhedsafbrydelsen er aktiv, mens strygejernet hviler på 

bundpladen, kan apparatet dryppe gennem bundpladen. Anbring 

dampregulatoren i positionen “0”, tøm vandbeholderen, og varm 

strygejernet op igen, indtil det resterende vand er fordampet. 

Dråbebeskyttelse

(Afhængigt af model)
Hvis den indstillede temperatur er for lav, slukkes automatisk for 

dampen for undgå at der opstår dråber. Der høres evt. et klik.

Strygejern med lys   

 Fig. 8

(Afhængigt af model)
Dette strygejern er udstyret med en lyskilde, der kan anvendes 

når der stryges i omgivelser med ringe belysning.
Tryk på knappen for at tænde eller slukke for lampen. Kig ikke 

direkte ind i lyset. 

Tekstilbeskyttelsessål 

Fig. 9

(Afhængigt af model)
Tekstilbeskyttelsessål  anvendes  til  at  dampstryge  sarte 

klædningsstykker ved maksimum temperatur uden at skade dem. 

Brug af tekstilbeskytteren gør det endvidere unødvendigt at bruge 

en stofklud for at undgå, at mørke stoffer bliver blankslidte. 
Det anbefales først at stryge lidt af klædningsstykket på indersiden 

for at se, om det er egnet. 
For  at  sætte  tekstilbeskytteren  på  strygejernet  anbring 

spidsen af strygejernet for enden af tekstilbeskytteren og pres 

bagsiden af beskytteren op, indtil du hører et klik.  For at fjerne 

tekstilbeskytteren  hiv  ned  i  klemmen  på  bagsiden  og  fjern 

strygejernet.

Bortskaffelse

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og 

vær med til at skåne miljøet. 
Er  der  tvivl  om  ordningerne  og  hvor  genbrugs-pladserne  er 

placeret kan kommunen kontaktes.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske 

direktiv  2002/96/EF  om  affald  af  elektrisk-  og 

elektronisk udstyr (waste electrical and electronic 

equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling 

af kasserede apparater gældende for hele EU

GARANTI

Garanti betingelserne for dette apparat er som defineret af vor 

repræsentant i det land hvor det sælges.
Yderligere detaljer angående garanti betingelserne kan fås hos 

forhandleren, der har solgt apparatet.
FAKTURA eller kvittering skal fremvises i forbindelse med ethvert 

garanti krav.
Disse betingelser kan ændres uden forudgående advisering.

da

Det här strykjärnet har formgivits i enlighet med de ekologiska 

kriterier  som  ställts  upp  för  en  hållbar  utveckling.  Hela 

strykjärnets  livscykel  analyseras  -från  val  av  material 

till  återanvändning  eller  återvinning-  för  att  utvärdera 

möjligheterna  till  förbättringar  från  en  teknisk,  ekonomisk 

och miljömässig synvinkel. 
Detta  är  en  hushållsprodukt  och  alltså  inte  avsedd  för 

kontinuerlig  användning  i  storhushåll.  Läs  noga  igenom 

bruksanvisningen. Spara den!

Allmänna varningsmeddelanden angående 

säkerhet

 Fara för elektrisk stöt eller brand!

Apparaten skall anslutas och användas i enlighet med uppgifterna 

på märkskylten.
Anslut  aldrig  apparaten  till  elnätet  om  sladden  eller  själva 

apparaten uppvisar skador.
Apparaten  skall  anslutas  till  jordat  uttag.  Om  det  är  absolut 

nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den är 

anpassad för 10A eller mer och att kontakten är jordad.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även omfattande barn) 

med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande 

erfarenhet och kunskaper, utan tillsyn eller instruktioner.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
Apparaten skall placeras och användas på stabilt underlag.
Om  apparaten  ställs  på  ett  stöd  måste  stödets  underlag  vara 

stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om synliga 

skador finns eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras 

av servicetekniker innan det används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska hälla 

ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen. 
Utsätt inte apparaten för väder och vind.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag  ur  kontakten  när  apparaten  inte  används  eller  om  du 

misstänker fel.
För  att  undvika  fara  skall  alla  åtgärder  och  reparationer  på 

apparaten,  som  t.ex.  byte  av  elkabel,  utföras  av  auktoriserad 

servicetekniker.
Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.

Före första användningen

Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.
FyII  strykjärnets  tank  med  kranvatten  och  ställ  därefter  in 

termostaten på läge “max”. Sätt stickkontakten i vägguttaget. 

Vänta tills strykjärnet uppnått önskad temperatur (kontrollampan 

ska slockna).
Ställ nu in ångreglaget på läge 2 och låt vattnet förånga genom 

att upprepade gånger trycka på knappen 

.

Första gången strykjärnet används kan det utsöndra rök och lukter 

som upphör efter ett par minuter. 

Strykning

Sätt stickkontakten i vägguttaget. Kontrollampan tänds. Ställ in 

önskad temperatur med termostaten.
Den släcks när inställd temperatur uppnåtts.
Har strykjärnet väl blivit hett kan du fortsätta stryka när det åter 

värms upp. Sortera tvätten i enlighet med skötselråden. Börja alltid 

med de plagg som ska strykas i den lägsta temperaturen “•”:

FyIla på vatten  

Bild 1

  Ställ  ángreglaget  pá  “0”  och  dra  ut  stickkontakten  ur 

vágguttaget!

Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra vätskor 

t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Använd inte kondenserat vatten från torktumlare, luftkonditioneri

ngsaggregat eller liknande. Apparaten är avsedd för användning 

med normalt kranvatten.
För  att  bibehålla  ångfunktionen  i  gott  skick  rekommenderas 

att  blanda  lika  delar  kranvatten  och  destillerat  vatten.  Om 

ditt  kranvatten  har  ovanligt  hög  hårdhetsgrad,  blanda  en  del 

kranvatten med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket «max”.

Strykning utan ånga  

Bild 2

Ställ ångreglaget på “0”.

Strykning med ånga  

Bild 3

Ställ termostatvredet på “Ånga” och ställ ångreglaget på 1 eller 

2 efter det att strykjärnet blivit varmt.

Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran jälkeen, tai 

aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta  vaaratilanteet  vältettäisiin,  kaikki  laitteen  vaatimat 

toimenpiteet,  esim.  viallisen  virtajohdon  vaihto,  on  annettava 

valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota  silitysrauta  verkkovirtalähteestä,  kun  jätät  laitteen  ilman 

valvontaa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Poista silityspohjasta kaikki merkit ja suojat.
Täytä silitysraudan vesisäiliö vesijohtovedellä ja aseta lämpötilan 

säädin  asentoon  »max».  Kytke  rauta  verkkovirtaan.  Kun 

silitysraudan lämpötila on oikea (merkkivalo sammuu), anna veden 

höyrystyä asettamalla lämpötilan säädin asentoon 2 ja painamalla 

useamman kerran painiketta 

.

Silitysraudan  ensimmäisellä  käyttökerralla  saattaa  ilmetä 

savuamista tai hajuja, jotka häviävät lyhyen ajan kulutua.

Käyttö

Merkkivalo palaa kuumenemisvaiheessa, valo sammuu heti, kun 

säädetty lämpötila on saavutettu.
Kun  silitysrauta  en  lämmennyt,  sillä  voi  silittää  edelleen 

kuumenemisvaiheen aikana. Lajittele pyykki hoito-ohjemerkintöjen 

mukaan ja aloita silittäminen alhaisimmalla lämpötilalla “•”:

Vesisäiliön täyttö  

Kuva 1

  Aseta  höyrynsääd¡n  asentoon  “0”  ja  irrota  pistoke 

pistorasiasta.

Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen mitään. 

Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys vaurioittaa laitetta.
Älä  käytä  kuivauskoneiden,  ilmastointilaitteiden  tai  vastaavien 

laitteiden  lauhdevettä.  Tämä  laite  on  suunniteltu  käytettäväksi 

normaalin hanaveden kanssa.
Voit  pidentää  optimaalista  höyrytystoimintoa  sekoittamalla 

hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi hanavesi 

on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun veteen suhteessa 

1:2.
Älä koskaan täytä säiliötä yli “max.” merkinnän.

Silitys ilman höyryä  

Kuva 2 

Aseta höyrynsäädin asentoon “0”.

Silitys höyryllä  

Kuva 3

Aseta  lämpötilan  säädin  asentoon  »höyry«  ja  -  lämpenemisen 

jälkeen -höyrynsäädin asentoon 1 tai 2.
Lämpötilan  säädin  asennossa  “••”:  aseta  höyrynsäädin 

asentoon 1.
Lämpötilan  säädin  asennossa  “•••”  tai  »max«:  aseta 

lämpötilasäädin asentoon 2.

Sumutin   

Kuva 4

Höyryruiske 

Kuva 3

Lämpötila: max
Paina  useamman  kerran  painiketta 

  ja  odota  vähintään  5 

sekuntia painallusten välillä.

Pystysuora höyry 

Kuva 5

Valitse  lämpötilaksi  »max«.  Ripusta  vaate  vaatepuulle.  Pitele 

silitysrautaa  pystyasennossa  ja  höyrytä  vaatetta  noin  10  cm 

päästä  painamalla  useamman  kerran  painiketta 

,  odota 

vähintään viisi sekuntia painallusten välillä.
Älä suuntaa höyryä ihmisiä kohti!

Aina silittämisen jälkeen

Aseta  höyrynsäädin  monta  kertaa  asennosta  0  asentoon  2  ja 

takaisin (itsepuhdistustoiminto).
Tyhjennä  vesisäiliö;  pidä  silitysrautaa  kärki  alaspäin  ja  ravista 

kevyesti. Säilytä rautaa aina pystyasennossa (kuva 6).
Älä kelaa liitäntäjohtoa liian tiukalle!

Puhdistus

Jos silitysrauta en vain vähän likainen, irrota pistoke pistorasiasta 

ja anna raudan pohjan jäähtyä.
Pyyhi vaippa ja pohja puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä.
Jos lämpötila on säädetty liian korkeaksi ja synteettinen materiaali 

sulaa  kiinni  teräspohjaan,  kytke  höyry  pois  päältä  ja  ja  poista 

silittämisestä jääneet jäljet heti hankaamalla paksulla, taitetulla 

ja kuivalla puuvillaliinalla maksimi lämpötilalla.

 Varo! Palovamman vaara!

Emalipohja: Puhdista kylmä pohja suorareunaisella puukappaleella 

tai puhdistuslastalla.

 Varo! Puhdistuslastan terä on terävä!

Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden kanssa, 

jotta  pohja  pysyy  sileänä.  Älä  käytä  pohjan  puhdistukseen 

Żelazko  to  zostało  skonstruowane  z  zachowaniem  zasad 

ochrony  środowiska  i  zr—wnoważonego  rozwoju,  po 

przeprowadzeniu  wnikliwej  analizy  całego  jego  cyklu 

życiowego od wyboru materiał—w aż do recyklingu, a także  

możliwości ulepszeń aspekt—w technicznych, finansowych 

i środowiskowych.
Urzàdzenie jest przeznaczone tylko do u˝ytku w gospodarstwie 

domowym, a nie do u˝ytku zarobkowego.
Instrukcj´ u˝ytkowania przechowywaç starannie!

Ostrzeżenia ogólne

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru!

Urządzenie  musi  być  podłączone  i  używane  zgodnie  z 

informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej.

Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli przewód lub 

samo urządzenie noszą widoczne ślady uszkodzenia.

To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem. 

Jeśli  konieczne  jest  użycie  przedłużacza,  należy  upewnić  się, 

że jest on odpowiedni do natężenia 10A i lub wyższego oraz, że 

wyposażony jest we wtyczkę z uziemieniem.

Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Urządzenie  to  nie  jest  przeznaczone  do  użytkowania  przez 

osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, 

zmysłowymi  oraz  umysłowymi,  lub  pozbawione  wiedzy  i 

doświadczenia, chyba, że są nadzorowane lub zostały wcześniej 

odpowiednio poinstruowane.

Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie bawią 

się urządzeniem.

Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym podłożu.

Kiedy żelazko znajduje się na podstawie, należy upewnić się, że 

podłoże jest stabilne.

Nie  należy  używać  żelazka  jeśli  zostało  upuszczone,  nosi 

widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda. W 

takim  przypadku,  urządzenie  musi  zostać  sprawdzone  przez 

autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie mogło zostać 

ponownie użyte.

Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed napełnianiem 

zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody pozostałej w zbiorniku 

po użyciu.

Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym płynie.

Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu. 

Nie  należy  wystawiać  urządzenia  na  działanie  warunków 

atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)

Nie  należy  odłączać  wtyczki  elektrycznej  z  kontaktu  ciągnąc 

za przewód.

Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub w 

przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane prace 

i  naprawy  urządzenia  np.  wymiana  uszkodzonego  przewodu 

zasilającego,  muszą  być  wykonane  przez  wykwalifikowanego 

pracownika Autoryzowanego centrum serwisowego.

Jeśli  żelazko  ma  zostać  pozostawione  bez  nadzoru,  należy 

odłączyć je od prądu.

Przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia

Usunąć  ze  stopy  żelazka  wszelkie  naklejki  i  materiały 

zabezpieczające.

Zbiornik ˝elazka nape∏niç wodà z sieci wodociàgowej i regulator 

temperatury  nastawiç  na  “maks.”.  Pod∏àczyç  ˝elazko  do  sieci 

elektrycznej.  JeÊli  ˝elazko  osiàgnie  nastawionà  temperatur´ 

(gaÊnie lampka kontrolna), regulator pary nastawiç na 2 i ca∏kowicie 

odparowaç wod´, naciskajàc wielokrotnie przycisk 

.

Podczas pierwszego uruchomie z ˝elazka mo˝e wydobywaç si´ 

dym i zapach, który znika po kilku minutach.

Obs∏uga

Lampka  kontrolna  Êwieci  si´  podczas  podgrzewania  i  gaÊnie, 

gdy ˝elazko osiàgnie nastawionà temperatur´. Je˝eli ˝elazko ju˝ 

raz si´ rozgrza∏o, mo˝na dalej prasowaç podczas podgrzewania. 

Bielizn´  przeznaczonà  do  prasowania  posortowaç  wed∏ug 

oznaczeƒ na naszywkach i rozpoczàç prasowanie od najni˝szej 

temperatury “•”:

Nape∏nianie zbiornika  

rysunek 1

 

Regulator nat’˝enia przep∏ywu pary nastawiç na “0” i 

wyjàç wtyczk’ z gniazdka sieciowego!

Należy  używać  jedynie  czystej  wody  z  kranu  bez  żadnych 

dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy, może 

uszkodzić urządzenie.

Nie  należy  używać  skroplonej  wody  z  suszarek  bębnowych, 

klimatyzatorów  i  podobnych  urządzeń.  To  urządzenie  zostało 

zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.

Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy mieszać 

wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1. Jeśli woda z 

kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z wodą destylowaną 

w proporcji 1:2.

När termostatvredet står på “••”: Ställ ångreglaget på 1.
När termostatvredet står på “•••” eller “max”.
Ställ ångreglaget på 2.

Spray   

Bild 4

Ångpuff 

Bild 3

Ställ in temperaturen på “max”.
Tryck  upprepade  gånger  på  knappen 

  med  5  sekunder 

mellan varje tryck.

Vertikal ånga 

Bild 5

Ställ in temperatur “max”.
Häng klädesplagget på en galge.
Håll strykjärnet lodrätt med 10 cm avstånd från plagget. Tryck 

upprepade  gånger  på  knappen 

,  med  minst  5  sekunder 

mellan varje tryck.
Använd inte funktionen på människor!
Risk för brännskador av den heta ångan!

När du använt färdigt strykjärnet

Ställ in ångreglaget från 0 till 2 och tillbaka på 0.
Gör detta upprepade gånger (självrengöringsfunktion).
Töm sedan tanken genom att hålla strykjärnet med spetsen nedåt 

över ett kärl och lätt skaka det. Förvara strykjärnet på högkant, 

inte liggande se (Bild 6).
Linda inte ihop sladden för hårt!

Rengöring

Lätt nedsmutsat strykjärn: Dra ut stickkontakten ur vägguttaget 

och låt strykjärnet svalna. Torka sedan av strykjärnets utsida och 

sula med en fuktig duk.
Strykjärnet  var  för  varmt  så  att  syntetmaterial  smält  och 

fastnat på sulan: Stäng av ångfunktionen, ställ in max-läge och 

torka  genast  bort  smutsresterna  med  en  tjock,  ihopvikt  torr 

bomullshandduk.

 Var försiktig så att du inte bränner dig!

Stryksula i emalj: En kall sula kan grovrengöras med hjälp av en 

träbit med rak kant eller en glasskrapa.

 Var försikfig eftersom glasskrapan är vass!

För  att  hålla  stryksulan  slät  bör  du  se  till  att  den  inte  utsätts 

för  kontakt  med  metallföremål.  Använd  aldrig  skursvamp  eller 

kemikalier när du rengör stryksulan.
Häll aldrig rengörings- eller lösningsmedel i tanken för att 

avkalka  strykjärnet  eftersom  detta  då  gör  att  strykjärnet 

droppar när du använder ånga!

Ytterligare funktioner

(Beroende på modell)

Avkalkning i flera steg

Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning i 

flera steg: “2AntiCalc” (= steg 1 + 2).
1. self-clean

När  du  använder  ångreglaget  rengörs  mekanismen  från 

kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
2. anti-calc

Patronen “anti-calc” är utformad för att minska kalkavlagringar 

under  ångstrykning,  vilket  bidrar  till  att  förlänga  strykjärnets 

livstid. Patronen kan dock inte avlägsna all kalk som bildas.

”Secure” Automatisk  

säkerhetsavstängning 

Bild 7

(Beroende på modell)
Funktionen  «Secure»  för  automatisk  avstängning  kopplar  ur 

strykjärnet  när  det  står  orört,  vilket  förbättrar  säkerheten  och 

energiförbrukningen.
Efter  igångsättning  av  produkten  kommer  denna  funktion  att 

vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten tid att 

nå rätt temperatur. 
Efter denna tid, och om strykjärnet inte flyttas efter 8 minuter i 

stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar på sulan eller på 

sidan, kommer säkerhetskretsen att slå av apparaten automatiskt 

och kontrollampan kommer att börja blinka.

Droppstopp

(Beroende på modell)
Om  den  temperatur  du  ställt  in  är  för  låg  kommer  ångan 

automatiskt  att  stängas  av  för  att  undvika  dropp.  Ibland  hörs 

då ett klickljud.

 Vær forsiktig! Fare for forbrenning!

Emalje såle: Den kalde sålen kan rengjøres grovt med et stykke 

tre med rett kant eller en glasskrape.

 Vær forsikfig! Skrapen er skarp!

Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du unngå hard 

kontakt  med  metallgjenstander.  Bruk  aldri  skuresvampereller 

kjemikalier til å rengjøre strykesålen.
Tanken må aldri avkalkes eller behandles med rengjørings- 

hhv. løsemiddel:

Ekstra funksjoner

(Avhengig av modell)

Multippelt avkalkingssystem

Avhengig  av  modell  er  disse  apparatene  utstyrt  med 

avkalkingssystemene “2AntiCalc” (=komponent 1 + 2).
1. self-clean

Hver gang du bruker dampregulatoren, vil «self-clean»-systemet 

rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. anti-calc

“Anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk på å redusere 

mengden av kalk som samler seg opp i løpet av dampstrykingen, 

og  på  den  måten  forlenge  strykejernets  nyttbare  levetid. 

Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne all kalken som dannes 

naturlig over tid.

«Secure» auto shut-off-funksjon 

bilde. 7

(Avhengig av modell)

«Secure»  auto  shut-off-funksjonen  slår  av  strykejernet  hvis 

det  ikke  beveges  over  en  viss  tid.  Dette  øker  sikkerheten  og 

sparer energi.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne 

funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet er 

tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist 

posisjon,  eller  det  står  flatt  på  strykesålen  eller  på  siden  i  30 

sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk og 

kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.

Dryppebeskyttelse

(Avhengig av modell)

Dersom  det  er  innstilt  en  for  lav  temperatur,  blir  dampen 

automatisk slått av for å unngå at apparatet drypper. Det kan da 

eventuelt høres et klikk.

Strykejern med lyspunkt  

bilde. 8

(Avhengig av modell)

Dette strykejernet er utstyrt med et lyspunkt og kan brukes under 

forhold med dårlig belysning.
Trykk på knappen for å slå lampen av eller på. Ikke se direkte 

på lyset.

Tekstilbeskyttelsessåle 

bilde 9

(Avhengig av modell)

Tekstilbeskyttelsessåle brukes til stryking av fintfølende plagg på 

maksimal temperatur uten å skade dem Ved bruk av beskytteren 

unngår du glans på mørkt stoff.
Det rådes til å først stryke en liten del på innsiden av plagget for 

å se om det er passende.
For å knytte stoff beskytteren til strykejernet, plasser spissen av 

strykejernet Inni enden av stoff beskytteren å trykk baksiden på 

beskytteren oppover inntil du hører ett klikk. For å løsne stoff
Beskytteren,  dra  ned  på  klemmen  på  baksiden  å  fjern 

strykejernet. 

Skrofing

For aktuelle veiledninger angående skroting bør du ta kontakt med 

forhandleren eller med kommunen på stedet der du bor.

Dette  apparatet  er  klassifisert  i  henhold  til  det 

europeiske  direktivet  2002/96/EF  om  avhending 

av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical 

and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av 

innbytteprodukter.

Garanti

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt 

av  vår  representant  i  de  respektive  land.  Detaljer  om  disse 

garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen 

der  du  har  kjøpt  apparatet.  Ved  krav  i  forbindelse  med 

garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering 

for kjøpet av apparatet.
Endringer forbeholdes.

Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har synlige 

skader  eller  lekker  vann.  Det  må  kontrolleres  av  et  autorisert 

Teknisk Servicesenter før den kan brukes på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før resterende 

vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann. 
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold (regn, 

sol, frost, osv.)
Støpselet  må  ikke  trekkes  ut  av  stikkontakten  ved  å  dra  i 

ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke om 

at apparatet har en feil.
For  å  unngå  farlige  situasjoner,  må  nødvendig  arbeid  eller 

reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres 

av kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.

Før første gangs bruk 

Fjern  evnt.  klistremerker  eller  beskyttelsesdekke  fra 

strykesålen. 
FyII  tanken  på  strykejernet  med  vann  fra  springen  og  sett 

temperaturreguleringen  på  “max”.  Tilkople  så  apparatet.  Når 

strykejernet har fått riktig temperatur (kontrollampen slukkes), lar 

du vannet fordampe ved å innstille dampreguleringen på 2 og å 

trykke flere ganger på knappen 

.

Ved første gangs bruk av strykejernet kan det forekomme røyk- 

eller luktutvikling, men denne vil stoppe etter noen få minutter.

Bruk

Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker så snart 

den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er varmt, kan 

det strykes videre selv om det varmes opp. Sorter plaggene etter 

merkelappene og start med lavest temperatur “•”: 

Påfylling av tanken  

bilde 1

  Sett dampreguleringen på “0” og trekk ut støpselet!

Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med noe. Å 

bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge apparatet.
Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel, luftkondisjoneringsan

legg eller lignende. Dette apparatet er laget for å bruke normalt 

springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å forlenge 

optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig 

hardt, bland springvannet med destillert vann i forholdet 1:2.
Fyll aldri over merket for «max.» vannivå.

Stryking uten damp  

bilde 2

Sett dampreguleringen på “0”.

Spray   

bilde 4

Dampstøt  

bilde 3

Sett temperaturreguleringen på “Damp” og sett dampreguleringen 

på 1 eller 2 etter at den er oppvarmet.
Sett temperaturreguleringen i posisjonen “••”: dampreguleringen 

settes på 1.
Sett temperaturreguleringen i posisjonen “•••” eller på “max”; 

dampreguleringen settes på 2.

Vertikal damp  

bilde 5

Sett temperaturen på “max”.
Heng klærne på en bøyle.
Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm og trykk tasten 

 flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.

lkke bruk apparatet på personer!

Stryking med dampstøt  

bilde 3

Temperatur: max
Trykk tasten 

 flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.

Etter hver strykeomgang

Sett dampreguleringen fra 0 til 2 og tilbake flere ganger (selvrens). 

Tømming  av  tanken:  Hold  strykejerned  med  spissen  nedover 

og rist lett på det.
For oppbevaring settes det opp på bakkant, ikke la det stå på 

sålen (bilde 6).
Ikke vikle kabelen opp for stramt.

Rengjøring

Ved lett smuss trekkes støpselet ut og sålen avkjøles først. Tørk 

kun fuktig av sålen og jernet utvendig.
Dersom syntetisk stoff smelter når stålsålen er for høyt innstilt, 

må  dampen  slås  av  og  restene  tørkes  av  straks  med  et  tykt 

sammenlagt stykke av bomullstøy. Sett jernet på trinn max.

hankaustyynyä  tai kemikaaleja.
Älä  poista  vesisäiliöstä  kalkkia  tai  käsittele  säiliötä 

puhdistuskemikaaleilla  tai  liuotteilla:  silitysraudasta  alkaa 

tällöin vuotaa vettä silitettäessä höyryllä!

Lisätoiminnot

(Mallista riippuen)

Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä

Mallista  riippuen  laitteessa  on  “2AntiCalc”  (=osa  1  +  2) 

kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean

Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean” -järjestelmä 

puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
2. anti-calc

“anti-calc” -patruuna on suunniteltu vähentämään höyrysilityksen 

aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää silitysraudan käyttöikää. 

Kalkinpoistopatruuna  ei  kuitenkaan  voi  poistaa  kokonaan 

luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä kalkkia.

Automaattinen sammutustoiminto 

Kuva 7

(Mallista riippuen)
Automaattinen  sammutustoiminto  kytkee  silitysraudan  pois 

päältä silloin, kun se jätetään ilman valvontaa. Toiminto lisää näin 

laitteen turvallisuutta ja vähentää sen energian kulutusta.
Laitteen päällekytkennän jälkeen kyseinen toiminto ei aktivoidu 

2 minuuttiin, sillä tämän aikana silitysrauta saavuttaa asetetun 

lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen ollessa 

pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa silityspintaan tai 

sivupintaan,  turvapiiri  sammuttaa  laitteen  automaattisesti  ja 

merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan  voi  kytkeä  uudelleen  päälle  liikuttamalla  sitä 

hiukan.
Kun  automaattinen  sammutustoiminto  aktivoituu  silitysraudan 

nojatessa sen silityspintaan, silityspinnasta voi tulla vettä. Aseta 

höyrysäädin  asentoon  “0”,  tyhjennä  vesisäiliö  ja  kuumenna 

silitysrauta uudelleen, kunnes jäljelle jäävä vesi on haihtunut. 

Tippalukko

(Mallista riippuen)
Jos  olet  säätänyt  liian  alhaisen  lämpötilan  höyry  kytkeytyy 

automaattisesti  pois  päältä  veden  tippumisen  estämiseksi. 

Poiskytkeytymisen saattaa kuulla selvästi.

Valollinen silitysrauta  

Kuva 8

(Mallista riippuen)
Tässä silitysraudassa on valo, jota voidaan käyttää silitettäessä 

huonosti valaistuissa olosuhteissa.
Valo  sytytetään  ja  sammutetaan  nappia  painamalla.  Suoraan 

valoon katsomista on vältettävä.

Tekstiilisuojapohja 

Kuva 9

(Mallista riippuen)
Tekstiilisuojapohja  -pohjaa  käytetään  arkojen  vaatteiden 

höyrysilitykseen  korkeissa  lämpötiloissa,  jotta  tällaiset  kuidut 

eivät vaurioidu lämpötilan vuoksi. Pohjaa käytettäessä tummien 

kankaiden silittämiseen ei niihin helposti tulevan kiillon estämiseksi 

tarvitse käyttää silitysliinaa.
Jotta silityksen tuloksesta saadaan toivottava, suositellaan ensin 

pienen alueen silittämistä vaateen nurjalta puolelta.
Pohja kiinnitetään silitysrautaan asettamalla raudan kärki Textile 

Protector -pohjan kärjen sisään, ja sen jälkeen pohjan takaosaa 

painetaan  kunnes kuuluu “klik”-ääni. Suojus irrotetaan vetämällä 

suojuksen takaosassa olevasta painikkeesta, jolloin rauta irtoaa 

suojuksesta.

Hävittämisohjeita

Lähempiä tietoja keräyspisteistä saat myyjäliikkeestä ja kunnan tai 

kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Tämän  laitteen  merkintä  perustuu  käytettyjä 

sähkö-  ja  elektroniikkalaitteita    (waste  electrical 

and  electronic  equipment  -  WEEE)  koskevaan 

direktiiviin 2002/96/EG.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja 

kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Takuu

Tälle  laitteelle  ovat  voimassa  maahantuojan  myöntämät 

takuuehdot.
Täydelliset  takuuehdot  saat  myyntiIiikkeeltä,  josta  olet  ostanut 

laitteen.
Takuutapauksessa en näytettävä ostokuitti.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tämä  silitysrauta  on  suunniteltu  ekologisia  kriteerejä 

noudattaen. Nämä kriteerit liittyvät kestävään kehitykseen. 

Suunnittelun  aikana  on  analysoitu  laitteen  koko  elinkaari 

-materiaalien  valinnasta  laitteen  uudelleenkäyttöön  tai 

kierrätykseen- ja srvioitu parannusmahdollisuudet tekniseltä, 

taloudelliselta ja ympäristölliseltä kannalta.
Tämä  laite  on  tarkoitettu  kotitalouskäyttöön,  ei 

ammattikäyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti!

Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset

 Sähköisku- tai palovaara!

Tämä  laite  tulee  kytkeä  ja  sitä  tulee  käyttää  sen  tyyppikilven 

antamien tietojen mukaisesti.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos kaapelissa tai 

itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos jatkojohdon 

käyttö  on  välttämätöntä,  varmista,  että  se  sopii  10  A  tai 

suurempaan  virtaan  ja  että  siinä  on  maayhteydellä  varustettu 

pistoke.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden (mukaan 

lukien  lapset)  toimesta,  joilla  on  rajoitetut  fyysiset  tai  henkiset 

kyvyt,  aistivikoja  tai  puuttellinen  kokemus  ja  tieto,  ellei  heitä 

valvota tai ohjata.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun  laite  asetetaan  tukeen,  varmista,  että  tuki  on  asetettu 

tukevalle alustalle.
Silitysrautaa  ei  tule  käyttää,  jos  se  on  pudotettu,  jos  siinä 

havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Se tulee tarkistuttaa 

valtuutetussa teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan 

käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä tai 

ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Laitetta  ei  saa  koskaan  asettaa  hanan  alle  vesisäiliön  täyttöä 

varten. 
Älä  jätä  laitetta  alttiiksi  ilmastonmuutoksille  (vesisade, 

auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.

no

Dette  strykejernet  er  designet  i  henhold  til  økologiske 

kriterier, forbundet med den stadige utdviklingen, analysert i 

hele dens livssyklus, fra material valg til den siste nedbrytning 

eller resirkulering - evaluering av forbedrings muligheter, fra 

den tekniske, økonomiske og miljøvennlige side av saken 
Dette apparatet er  produsert utelukkende for bruk i hjemmet 

og er følgelig ikke egnet til industrielt bruk. 
Les  bruksanvisnigen  nøye  og  ta  vare  på  den  for  senere 

konsultasjoner.

Generelle sikkerhetsadvarsler

 Fare for elektrisk støt eller brann!

Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til informasjonen 

som står på merkeplaten.
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er synlig 

skadet.
Dette  apparatet  må  kobles  til  en  jordet  stikkontakt.  Hvis  det 

er  absolutt  nødvendig  å  bruke  en  skjøteledning,  sørg  for  at 

den  er  egnet  til  10A  eller  mer  og  at  den  har  et  støpsel  med 

jordforbindelse.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) 

med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner, medmindre 

de er under oppsyn eller har fått opplæring.
Barn  må  overvåkes  for  å  garantere  at  de  ikke  leker  med 

apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overflate.
Hvis apparatet settes i en støtte, sørg for at overflaten støtten 

står på er stabil.

sv

fi

pl

Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyżej oznaczenia 

“max.”.

Prasowanie bez u˝ycia pary 

rysunek 2

Regulator nat´˝enia przep∏ywu pary nastawiç na “0”.

Prasowanie z u˝yciem pary 

rysunek 3

Regulator temperatury ustawiç w pozycji “para” a po zagrzaniu 

˝elazka regulator nat´˝enia przep∏ywu pary na 1 lub 2. 

Regulator temperatury ustawiç w pozycji “••”, a regulator nat´˝enia 

przep∏ywu pary na 1. 

Regulator  temperatury  ustawiç  w  pozycji  “•••”  lub  “max»,  a 

regulator nat´˝enia przep∏ywu pary na 2.

Spryskiwanie

    

rysunek 4

Wyrzut pary

 

rysunek 3

Regulator temperatury nastawiç na "max". 

Przycisk 

 naciskaç wielokrotnie z przerwami co najmniej 5 

sekund.

Pionowy wyrzut pary

  

rysunek 5

Regulator temperatury nastawiç na “max.”.

Odzie˝ przeznaczonà do prasowania powiesiç na wieszaku.

˚elazko  prowadziç  pionowo  w  odleg∏oÊci  10  cm  i  naciskaç 

wielokrotnie przycisk 

 z przerwami co najmniej 5 sekund.

Nie stosowaç do prasowania odzie˝y na osobach!

Po ka˝dym u˝yciu

Regulator nat´˝enia przep∏ywu pary przestawiç kilkakrotnie z 0 

na 2 i z powrotem (samoczyszczenie). Opró˝niç zbiornik: ˝elazko 

skierowaç szpicem na dó∏ i lekko potrzàsaç.

Przechowywaç w pozycji pionowej, a nie na stopie (rysunek 6).

Elektrycznego przewodu zasilajàcego nie zawijaç zbyt mocno!

Czyszczenie

Je˝eli  ˝elazko  jest  lekko  zanieczyszczone,  wyjàç  wtyczk´  z 

gniazdka sieciowego i zaczekaç, a˝ ostygnie.

Stop´ ˝elazka i obudow´ wytrzeç wilgotnà Êcierkà. 

Natomiast je˝eli w czasie prasowania, na skutek nastawienia zbyt 

wysokiej temperatury, stopi si´ materia∏ syntetyczny i przylgnie 

do  stopy,  wy∏àczyç  dop∏yw  pary  i  przy  nastawieniu  na  maks. 

Stopione resztki zetrzeç natychmiast suchà Êcierkà bawe∏nianà 

posk∏adanà wielokrotnie. 

 Ostro˝nie! Niebezpieczeƒstwo poparzenia! 

Stopa emaliowana: Zimnà stop´ wyczyÊciç z grubsza kawa∏kiem 

drewna z prostà kraw´dzià lub skrobakiem do szk∏a. 

 Ostro˝nie! Skrobak jest ostry!

Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, żelazka nie 

należy  stawiać  w  pobliżu  żadnych  metalowych  przedmiotów. 

Do czyszczenia stopy nie wolno używać czyścików, ani innych 

środków chemicznych.
Ze  zbiornika  nie  usuwaç  kamienia  za  pomocà  Êrodków 

rozpuszczajàcych kamieƒ. Nie czyÊciç zbiornika Êrodkami 

czyszczàcymi ani rozpuszczalnikiem: przy prasowaniu parà, 

z ˝elazka b´dzie potem kapaç woda!
Do czyszczenia urzàdzenia nie nale˝y u˝ywaç “Profesjonalnego 

Sprz´tu Parowego”.

Funkcje dodatkowe 

(Zależnie od modelu)

Złożony system usuwania kamienia

Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona w system 

usuwania kamienia “2AntiCalc” (=komponent 1 + 2.
1. self-clean

Przy każdym użyciu regulatora pary, system samooczyszczania 

czyści mechanizm z odkładającego się kamienia.
2. anti-calc

Wkład “anti-calc” ma na celu zredukowanie ilosci gromadzonego 

kamienia wytwarzanego podczas prasowania parą, pomagając 

przedłużyć czas eksploatacji żelazka. Jednak wkład zapobiegający 

nagromadzeniu  kamienia  nie  jest  w  stanie  usunąć  całości 

naturalnie wytwarzanego z czasem kamienia.

Funkcja “Secure” automatycznie  

wyłączająca urządzenie 

rysunek 7

(Zależnie od modelu)

Po podłączeniu urządzenia, przez pierwsze 2 minuty funkcja ta 

będzie  niedostępna,  aby  urządzenie  mogło  osiągnąć  żądaną 

temperaturę.

Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie zostanie 

poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund kiedy leży na 

stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa automatycznie wyłączy 

012 TDA8…/01/08

da,no,sv,fi,pl,ru,bg,hu,ro,ar

BOSCH 

M-2

�����

TDA 8..

M-2

da 

Brugsanvisning

no 

Bruksanvisning

sv 

Bruksanvisning

fi 

Käyttöohjeet

pl 

Instrukcja obs∏ugi

ru 

Инструкции по эксплуатации

bg 

Уkaзaния за употpеба

hu 

Használati utasítások

ro 

Instructioni de folosire

аr 

ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ

BOSCH TDA8 M2.indd   1

15/1/08   11:19:36

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    TDA 8.. � da no sv fi pl ru bg hu ro аr � Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instrukcja obs∏ugi Инструкции по эксплуатации Уkaзaния за употpеба Használati utasítások Instructioni de folosire ‫إرﺷﺎدات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ � ����� M-2 012 TDA8…/01/08 da,no,sv,fi,pl,ru,bg,hu,ro,ar dit
  • Страница 2 из 3
    urządzenie, a lampka kontrolna zacznie migać. Aby ponownie włączyć żelazko wystarczy nim poruszyć. Ochrona przed kapaniem (Zależnie od modelu) Je˝eli ˝elazko nastawiono na zbyt niska temperatur´ nast´puje automatyczne wy∏àczenie pary, aby zapobiec kapaniu wody. Mo˝e byç przy tym s∏yszalny lekki
  • Страница 3 из 3