Инструкция для BOSCH WVTI 2842EU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

C¹åp®a  å  cºò®a

ru

Pº®o­oªc¹­o  ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå  å  ºc¹a¸o­®e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  C¹åp®a å cºò®a ru Pº®o­oªc¹­o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå å ºc¹a¸o­®e
 • Страница 2 из 57
  O¨æa­æe¸åe 6 7 9 12 ¥epeª ÿep­o¼ c¹åp®o¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ¥po¨pa¯¯¾ å íº¸®ýåå . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 C¹åp®a å cºò®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 O®o¸ña¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ñåc¹®a å ºxoª . . . . . . . .
 • Страница 3 из 57
  Oµ¸a®o¯¿¹ec¿ c pº®o­oªc¹­o¯ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå å ºc¹a¸o­®e, a ¹a®²e c oc¹a濸¾¯å ÿpåæa¨a÷óå¯åcø ªo®º¯e¸¹a¯å. ©e¼c¹­º¼¹e ­ coo¹­e¹c¹­åå c ­¾òe¸aµ­a¸¸¾¯ pº®o­oªc¹­o¯. Coxpa¸ø¼¹e ­c÷ ªo®º¯e¸¹aýå÷ ªæø ªa濸e¼òe¨o åcÿo濵o­a¸åø åæå ªæø ÿepeªañå ¸o­o¯º ­æaªeæ¿ýº ¢¾¹o­o¼ ¹ex¸å®å. O¢óåe ÿpa­åæa ¹ex¸å®å
 • Страница 4 из 57
  - He õ®cÿæºa¹åpº¼¹e ¯aò帺 c ­åªå¯¾¯å ÿo­pe²ªe¸åø¯å.  cæºñae co¯¸e¸åø o¢pa¹å¹ec¿ ­ Cep­åc¸º÷ c溲¢º åæå ® ÿpoªa­ýº. Åcÿo濵o­a¸åe ÿo ¸aµ¸añe¸å÷ Õ¹a c¹åpa濸o-cºòå濸aø ¯aòå¸a ÿpeª¸aµ¸añe¸a ªæø: - ÿpå¯e¸e¸åø åc®æ÷ñå¹e濸o ­ ªo¯aò¸e¯ xoµø¼c¹­e; - c¹åp®å ­ ¯aòå¸e 嵪eæå¼ åµ ¹®a¸å, ®o¹op¾e ¯o²¸o
 • Страница 5 из 57
  - Co¢æ÷ªa¼¹e oc¹opo²¸oc¹¿ ÿpå cæå­e ¨opøñe¼ ­oª¾. - He µaæeµa¼¹e ¸a c¹åpa濸o-cºòå濸º÷ ¯aò帺. ³aóå¹a c¹åpa濸ocºòå濸o¼ ¯aò帾 - He oÿåpa¼¹ec¿ ¸a o¹®p¾¹º÷ ª­epýº ¯aò帾. - He ºc¹a¸a­æå­a¼¹e c¹åpa濸o-cºòå濸º÷ ¯aò帺 ­ ¯ec¹e, ¨ªe cºóec¹­ºe¹ º¨poµa µa¯epµa¸åø. - He ÿepe­oµå¹e ¯aò帺 ¢eµ
 • Страница 6 из 57
  aòa ¸o­aø c¹åpa濸o-cºòå濸aø ¯aòå¸a ¥a¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø ©åcÿæe¼ o¹o¢pa²ae¹ ­¾¢pa¸¸¾e ºc¹a¸o­®å (¸aÿp., c®opoc¹¿ ­paóe¸åø,Ă­pe¯ø cºò®å, ­pe¯ø ÿºc®a), a ¹a®²e coc¹oø¸åe ÿpo¨pa¯¯¾. Ž¸oÿ®a ¥ºc®/C¹oÿ M ªæø µaÿºc®a å oc¹a¸o­®å ÿpo¨pa¯¯¾ Ÿªå®a¹op¾ pe¯ø ÿºc®a, ñ W/Delay timer, O®o¸ña¸åe m/ Time to end,
 • Страница 7 из 57
  Oÿåca¸åeĂc¹åpa濸ocºòå濸o¼Ă¯aò帾 Õ®cÿæºa¹aýåø å cÿeýåa濸oe o¢opºªo­a¸åe Cºóec¹­ºe¹ 3 ­oµ¯o²¸oc¹å åcÿo濵o­a¸åø aòe¼ c¹åpa濸o-cºòå濸o¼ ¯aò帾: - ¹oæ¿®o c¹åp®a, - ¹oæ¿®o cºò®a, - c¹åp®a å cºò®a ¢eµ oc¹a¸o­®å ¥på ­¾¢ope ÿpo¨pa¯¯¾ c¹åp®å å cºò®å ¢eµ oc¹a¸o­®å ¯aòå¸a ¢eµ ªoÿoæ¸å¹e濸o¨o ºÿpa­æe¸åø
 • Страница 8 из 57
  ³­º®o­o¼ c娸aæ ³­º®o­o¼ c娸aæ paµªae¹cø ÿpå: - ¸a²a¹åå ®¸oÿ®å, - µaÿºc®e ÿpo¨pa¯¯¾, - o®o¸ña¸åå ÿpo¨pa¯¯¾, - ­oµ¸å®¸o­e¸åå oòå¢o® åæå ¸eÿoæaªo® ­ pa¢o¹e. q Ha²¯å¹e oª¸o­pe¯e¸¸o ®¸oÿ®å ¡¾c¹paø c¹åp®a/Reduced Time I å pe¯ø ÿºc®a, ñ/Delay Timer W, ñ¹o¢¾ a®¹å­åpo­a¹¿ åæå ªea®¹å­åpo­a¹¿ µ­º®o­o¼
 • Страница 9 из 57
  ¥oª¨o¹o­®a å cop¹åpo­®a ¢eæ¿ø ¥oª¨o¹o­®a ¢eæ¿ø ® c¹åp®e ¸å¯a¸åe ¥oc¹opo¸¸åe ÿpeª¯e¹¾ (¯o¸e¹¾, ®a¸ýeæøpc®åe c®peÿ®å, ¨­oµªå åæå ¢ºæa­®å å ¹. ÿ.) ¯o¨º¹ ÿo­peªå¹¿ ®a® ¢eæ¿e, ¹a® å ºµæ¾ c¹åpa濸o¼ ¯aò帾 (¸aÿp., ¢apa¢a¸) q Oc­o¢oªå¹e ®ap¯a¸¾ ¢eæ¿ø o¹ ÿoc¹opo¸¸åx ÿpeª¯e¹o­. q ¾¹pøx¸å¹e ÿeco® åµ
 • Страница 10 из 57
  ¥oª¨o¹o­®a ¢eæ¿ø ® cºò®e - Cºòå¹e ¹oæ¿®o ÿpeª­apå¹e濸o ­¾c¹åpa¸¸¾e, ­¾ÿoæoóe¸¸¾e å o¹²a¹¾e ¹e®c¹å濸¾e 嵪eæåø. - ¥epeª cºò®o¼ cæeªºe¹ ¹a®²e o¹²a¹¿ 嵪eæåø åµ ¹®a¸e¼, ¸e ¹pe¢º÷óåx oco¢o¨o ºxoªa. - O¹cop¹åpº¼¹e ¢eæ¿e ­ µa­åcå¯oc¹å o¹ ­åªa ¹®a¸å å ¸º²¸o¼ c¹eÿe¸å cºò®å, ñ¹o¢¾ ªo¢å¹¿cø pa­¸o¯ep¸o¼
 • Страница 11 из 57
  ©æø oÿ¹å¯a濸o¨o peµºæ¿¹a¹a cºò®å ¸e濵ø ÿpe­¾òa¹¿ pe®o¯e¸ªo­a¸¸¾¼ o¢½e¯ µa¨pºµ®å ¢eæ¿ø: a®cå¯a濸o ªoÿºc¹å¯aø¯acca µa¨pºµ®å Cop¹åpo­®a ¢eæ¿ø ÿepeª cºò®o¼ ¡eæoe ¢eæ¿e/Ý­e¹¸oe ¢eæ¿e ™®a¸å, ¸e ¹pe¢º÷óåe oco¢o¨o ºxoªa ™o¸®oe ¢eæ¿e Òepc¹¿/òeæ®, ÿoªæe²aóåe ¯aò常o¼ c¹åp®e 5,0 ®¨ 2,5 ®¨ 2,0 ®¨ 1,0 ®¨
 • Страница 12 из 57
  o÷óåe cpeªc¹­a å cpeªc¹­a ÿo ºxoªº ©oµåpo­®a ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a d Oÿac¸oc¹¿ o¹pa­æe¸åø! Xpa¸å¹e ¯o÷óåe cpeªc¹­a å cpeªc¹­a ÿo ºxoªº ­ ¸eªoc¹ºÿ¸o¯ ªæø ªe¹e¼ ¯ec¹e. ©oµåpº¼¹e ¯o÷óåe cpeªc¹­a ­ µa­åcå¯oc¹å o¹ q ²ec¹®oc¹å ­oª¾, (å¸íop¯aýå÷ o ²ec¹®oc¹å ­oª¾ a¯ ÿpeªoc¹a­å¹ ­oªoÿpo­oª¸aø c¹a¸ýåø) q
 • Страница 13 из 57
  Cå濸o µa¨pøµ¸e¸¸oe ¢eæ¿e q ¾¢epå¹e ÿpo¨pa¯¯º c ÿpeª­apå¹e濸o¼ c¹åp®o¼. q 1/4 pe®o¯e¸ªo­a¸¸o¨o ÿpoåµ­oªå¹eæe¯ ®oæåñec¹­a c¹åpa濸o¨o ÿopoò®a ÿoæo²å¹e ­ o¹ªeæe¸åe 1 ­¾ª­å²¸o¨o øóå®a, a 3/4 c¹åpa濸o¨o ÿopoò®a ­ o¹ªeæe¸åe 2. ©oµåpo­®a ²åª®o¨o ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a i Åcÿo濵º¼¹e ²åª®åe ¯o÷óåe cpeªc¹­a
 • Страница 14 из 57
  ³a¨pºµ®a ¯o÷óåx cpeªc¹­/ cpeªc¹­ ÿo ºxoªº O¹ªeæe¸åe 1 o÷óåe cpeªc¹­a ªæø ÿpeª­apå¹e濸o¼ c¹åp®å O¹ªeæe¸åe 2 o÷óåe cpeªc¹­a ªæø oc¸o­¸o¼ c¹åp®å Ž ñåcæº ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ªæø c¹åpa濸o-cºòå濸o¼ ¯aò帾 o¹¸ocå¹cø ®pac¸aø ­c¹a­®a A, ÿocæe ee ºc¹a¸o­®å ­ o¹ªeæe¸åå 2 ¯o²¸o ÿpå¯e¸ø¹¿ ²åª®åe ¯o÷óåe
 • Страница 15 из 57
  ¥epeª ÿep­o¼ c¹åp®o¼ C¹åpa濸o-cºòå濸aø ¯aòå¸a ÿpoxoªå¹ ÿpo­ep®º ÿepeª ­¾ÿºc®o¯ c µa­oªa. ©æø ºªaæe¸åø ­oª¾, ®o¹opaø ¯o¨æa oc¹a¹¿cø ÿocæe åcÿ¾¹a¸å¼, ÿep­º÷ c¹åp®º ÿpoåµ­eªå¹e ¢eµ ¢eæ¿ø. q š¢eªå¹ec¿, ñ¹o ¹pa¸cÿop¹åpo­oñ¸¾e ®peÿæe¸åø, ¸axoªøóåecø ¸a µaª¸e¼ c¹e¸®e ¯aò帾, ºªaæe¸¾. q He µa¨pº²a¼¹e
 • Страница 16 из 57
  ¥po¨pa¯¯¾ å íº¸®ýåå Pºñ®a ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ ¥po¨pa¯¯¾ c¹åp®å ¥po¨pa¯¯¾ ºc¹a¸a­æå­a÷¹cø c ÿo¯oó¿÷ pºñ®å ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯. O¸a ­paóae¹cø ­ o¢oåx ¸aÿpa­æe¸åøx. ¡eæoe/ý­e¹¸oe ¢eæ¿e/Cottons y 30, 40, 60, 90 °C ¥po¨pa¯¯¾ 帹e¸cå­¸o¼ c¹åp®å ªæø ÿpoñ¸¾x xæoÿña¹o¢º¯a²¸¾x ¹®a¸e¼, ý­e¹¸o¨o ¢eæ¿ø åæå 濸a.
 • Страница 17 из 57
  ™®a¸å, ¸e ¹pe¢º÷óåe oco¢o¨o ºxoªa/EasyĆCare A 30, 40, 60 °C ©æø ªeæå®a¹¸¾x 嵪eæå¼ åµ c帹e¹å®å, c¯eco­¾x ¹®a¸e¼ åæå 濸a. C¸å²e¸¸aø c®opoc¹¿ o¹²å¯a ÿpå c¹åp®e. ŵªeæåø ¯e¸¿òe ¯¸º¹cø a®cå¯a濸o ªoÿºc¹å¯¾¼ ­ec ¢eæ¿ø: 2,5 ®¨ ™o¸®oe ¢eæ¿e/Delicates 30 °C ©æø ªeæå®a¹¸o¨o, ¹o¸®o¨o ¢eæ¿ø, ¸aÿp., åµ
 • Страница 18 из 57
  Cºò®a/Drying r ªæø ÿpoñ¸¾x ¹e®c¹å濸¾x 嵪eæå¼ E; ¥po¨pa¯¯¾ cºò®å šc¹o¼ñå­oe ® ®åÿøñe¸å÷ ¢eæoe å ý­e¹¸oe ¢eæ¿e åµ xæoÿ®a å 濸a ³a¨pºµ®a: 1,5-2,5 ®¨ ¡epe²¸aø cºò®a/Delicate drying ~ ªæø 嵪eæå¼ åµ ¹®a¸e¼, ¸e ¹pe¢º÷óåx oco¢o¨o ºxoªa D; C¸å²e¸¸aø ¹e¯ÿepa¹ºpa cºò®å ŵªeæåø åµ ¹®a¸e¼, ¸e ¹pe¢º÷óåx
 • Страница 19 из 57
  Aut1 ©æø cºò®å ¹o¸®åx, c¹a¸ªap¹¸¾x ¹®a¸e¼ ³a¨pºµ®a: 1,5-2,5 ®¨ Aut2 ©æø cºò®å ¹oæc¹¾x, ¯¸o¨ocæo¼¸¾x ¹®a¸e¼. ³a¨pºµ®a: 1,5-2,5 ®¨ Ÿªå®aýåø ¸a ªåcÿæee ÿpå ¸eÿpa­å濸o¼ µa¨pºµ®e LO O¢½e¯ µa¨pºµ®å cæåò®o¯ ¯aæ; ªæø µaóå¹¾ ¢eæ¿ø ÿpo¨pa¯¯a cºò®å ÿpep¾­ae¹cø ÿocæe ÿpå¯. 44 ¯å¸º¹. HI O¢½e¯ µa¨pºµ®å cæåò®o¯
 • Страница 20 из 57
  Cÿeýåa濸¾e ÿpo¨pa¯¯¾ ¥oæoc®a¸åe+O¹²å¯/Freshen up/Rinse+Spin á ©æø ªoÿoæ¸å¹e濸o¨o ÿoæoc®a¸åø ¢eæ¿ø ºc¹a¸o­å¹e pºñ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ ¸a ¥oæoc®a¸åe+O¹²å¯/Freshen up/Rinse+Spin á. ¥po¨pa¯¯a µa­epòå¹cø ®opo¹®å¯ óaªøóå¯ o¹²å¯o¯ co c®opoc¹¿÷ 900 o¢./¯å¸. Ecæå ¾ xo¹å¹e ­¾¸º¹¿ ¢eæ¿e åµ ¯aò帾 co­epòe¸¸o
 • Страница 21 из 57
  Ecæå ¾ xo¹å¹e ÿocæe ¸a®pax¯aæå­a¸åø ­¾cºò广 ¢eæ¿e ­ ¯aòå¸e, ¸aæe¼¹e ¸a 30-50 % ¢oæ¿òe ®pax¯aæøóe¨o cpeªc¹­a å ­¾¢epå¹e ÿpo¨pa¯¯º Cæå­+O¹²å¯/ Drain+Spin b+B c ¯a®cå¯a濸o¼ c®opoc¹¿÷ ­paóe¸åø, ñ¹o¢¾ o¢ecÿeñ广 ®a® ¯o²¸o ¢oæ¿òº÷ o¹®añ®º ­oª¾. ¾ÿoæac®å­a¸åe ­opcå¸o® (ÿocæe cºò®å)  ÿpoýecce ¸oc®å
 • Страница 22 из 57
  ¥på¯ep¸o ñepeµ 15 ¯å¸º¹ ºc¹a¸o­å¹e pºñ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ ¸a ¾®æ./off m å µa¯oñå¹e ¢eæ¿e ¸a ²eæae¯oe ­pe¯ø ­ ¯¾æ¿¸o¯ pac¹­ope. i Ñepeµ 1 ¯å¸º¹º ª­epýa ¯aò帾 ¢ºªe¹ paµ¢æo®åpo­a¸a. ¾æ¿¸¾¼ pac¹­op ¯o²e¹ ­¾æ广cø ÿpå o¹®p¾¹åå ª­epý¾! ©æø µa­epòe¸åø ÿpo¨pa¯¯¾ µa¯añå­a¸åø: - O¹®aña¼¹e ¯¾æ¿¸¾¼ pac¹­op,
 • Страница 23 из 57
  O¹¢eæå­a¸åe Åcÿo濵º¼¹e ¯aò帺 ªæø o¹¢eæå­a¸åø 嵪eæå¼ åµ ¹®a¸å ¹oæ¿®o ­ ¹o¯ cæºñae, ecæå ¸a o¹ªeæe¸åå 4 ¸e¹ ¸a ®p¾ò®å c c寭oæo¯ . Cæå­ Cæå­ ­oª¾ ÿocæe ÿoæoc®a¸åø ÿocæe o®o¸ña¸åø ÿpo¨pa¯¯ c ÿo¯oó¿÷ íº¸®ýåå "Oc¹a¸o­®a ÿoæoc®a¸åø" (c®opoc¹¿ ­paóe¸åø = 000), c. 27. q šc¹a¸o­å¹e pºñ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯
 • Страница 24 из 57
  ¥pep¾­a¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ Ž¸oÿ®a ¡¾c¹paø c¹åp®a/ Reduced Time I ©ep²å¹e ®¸oÿ®º ¥ºc®/C¹oÿ M ¸a²a¹o¼ ­o ­pe¯ø ªe¼c¹­åø ÿpo¨pa¯¯¾ (ÿpå¯ep¸o 8 ce®º¸ª), ÿo®a ¸a õ®pa¸e ¸e ­¾c­e¹å¹cø ¸aªÿåc¿ 0000. ©a¸¸aø ®¸oÿ®a co®paóae¹ o¢óº÷ ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿ ÿpo¨pa¯¯¾ (c¹åp®å, ÿoæoc®a¸åø, o¹²å¯a). Õ¹a íº¸®ýåø cæº²å¹ ªæø
 • Страница 25 из 57
  ŵ¯e¸e¸åe ºc¹a¸o­æe¸¸o¨o ­pe¯e¸å ÿºc®a Ha²å¯a¼¹e ¸a ®¸oÿ®º pe¯ø ÿºc®a, ñ/ Delay Timer W ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸e ­¾c­e¹å¹cø ¸º²¸oe ®oæåñec¹­o ñaco­. O¹®po¼¹e ª­epýº ¯aò帾 ¾ ¯o²e¹e o¹®p¾­a¹¿ ª­epýº ¯aò帾 ­o ­pe¯ø ªe¼c¹­åø ÿpo¨pa¯¯¾ µaªep²®å ­pe¯e¸å ÿºc®a, ¸aÿp., ñ¹o¢¾ ªoæo²å¹¿ ¢eæ¿e ­ ¯aò帺. i
 • Страница 26 из 57
  Hac¹po¼®a ­pe¯e¸å cºò®å ¥ocæe ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯¾ c pe¨ºæåpºe¯¾¯ ­pe¯e¸e¯ cºò®å ¸a²å¯a¼¹e ®¸oÿ®º Cºò®a/ Drying Y ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a ªåcÿæee ¸e ÿoø­å¹cø ¸º²¸aø ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿ cºò®å. Ñepeµ ÿpå¯. 5 ce®º¸ª ¢ºªe¹ ­¾ÿoæ¸e¸ ­¾xoª åµ pe²å¯a ¸ac¹po¼®å ­pe¯e¸å cºò®å. ¡ºªº¹ ÿpå¸ø¹¾ ºc¹a¸o­æe¸¸¾e µ¸añe¸åø.
 • Страница 27 из 57
  Ž¸oÿ®a O¹²å¯/Spin B Ha²å¯a¼¹e ®¸oÿ®º O¹²å¯/Spin B ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸e ¢ºªe¹ ­¾¢pa¸a ¸º²¸aø c®opoc¹¿ ­paóe¸åø. ¾ ¯o²e¹e ºc¹a¸o­å¹¿ cæeªº÷óåe µ¸añe¸åø c®opoc¹å ­paóe¸åø: 000 o¢./¯å¸: ͺ¸®ýåø o¹²å¯a ¸ea®¹å­¸a. ¡eæ¿e oc¹ae¹cø ­ ­oªe, ­ ®o¹opo¼ ÿpoåµ­oªåæoc¿ ÿocæeª¸ee ÿoæoc®a¸åe.  ¢apa¢a¸e oc¹ae¹cø
 • Страница 28 из 57
  C¹åp®a å cºò®a Cºóec¹­ºe¹ 3 ­oµ¯o²¸oc¹å åcÿo濵o­a¸åø aòe¼ c¹åpa濸o-cºòå濸o¼ ¯aò帾: - ¹oæ¿®o c¹åp®a, - ¹oæ¿®o cºò®a, - c¹åp®a å cºò®a ¢eµ oc¹a¸o­®å ¥på ­¾¢ope ÿpo¨pa¯¯¾ c¹åp®å å cºò®å ¢eµ oc¹a¸o­®å ¯aòå¸a ¢eµ ªoÿoæ¸å¹e濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿepe®æ÷ñae¹cø ÿocæe ÿpoýecca c¹åp®å ¸a ÿpoýecc cºò®å.
 • Страница 29 из 57
  ™oæ¿®o c¹åp®a Oc¹a¸o­®a ÿpo¨pa¯¯¾ c¹åp®å q O¹¯ep¿¹e å ªo¢a­¿¹e ¯o÷óåe cpeªc¹­a å cpeªc¹­a ÿo ºxoªº ªæø ÿpo¨pa¯¯¾ c¹åp®å åæå ªæø ÿpo¨pa¯¯¾ c¹åp®å å cºò®å. q O¹®po¼¹e ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸. q šc¹a¸o­å¹e pºñ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ ¸a ¸º²¸º÷ ÿpo¨pa¯¯º, ¸aÿp. Ý­e¹¸oe ¢eæ¿e 60 ºC y. Ha ªåcÿæee ÿoÿepe¯e¸¸o
 • Страница 30 из 57
  i ¥ocæe ®opo¹®o¼ ÿaºµ¾ ¸a ªåcÿæee o¹o¢paµå¹cø ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿ ¸o­o¼ ÿpo¨pa¯¯¾. i Ecæå ­ ¢apa¢a¸e º²e ec¹¿ ¯¾æ¿¸¾¼ pac¹­op, ¸o­aø ÿpo¨pa¯¯a ÿpoÿºc¹å¹ íaµº ¸aÿoæ¸e¸åø ­oª¾. Ho­¾¼ ­¾¢op ÿpo¨pa¯¯¾ ™oæ¿®o cºò®a i ¥ocæe o®o¸ña¸åø ÿpo¨pa¯¯¾ (¸a ªåcÿæee ÿoø­æøe¹cø ¸aªÿåc¿ O®o¸ña¸åe/End) ¯aò帺 ¸º²¸o
 • Страница 31 из 57
  ¥poªoæ²e¸åe ªe¼c¹­åø ÿpo¨pa¯¯¾: c¸o­a ¸a²¯å¹e ®¸oÿ®º "¥ºc®/C¹oÿ" M. O¹®po¼¹e ª­epýº ¯aò帾 d Oÿac¸oc¹¿ o²o¨a!  µa­åcå¯oc¹å o¹ ÿpo¨pa¯¯¾ cºò®å ¢eæ¿e ¯o²e¹ ¢¾¹¿ oñe¸¿ ¨opøñå¯. q Ha²¯å¹e ®¸oÿ®º ©­epýa/Door r ¸a ÿepeª¸e¼ ÿa¸eæå. i ©­epýº ¯aò帾 ¯o²¸o ¢ºªe¹ o¹®p¾¹¿ ÿpå¯ep¸o ñepeµ 3 ¯å¸º¹¾. ¥pep¾­a¸åe
 • Страница 32 из 57
  q ¾¢epå¹e ¸º²¸º÷ c®opoc¹¿ ­paóe¸åø, c. 27. q C ÿo¯oó¿÷ ®¸oÿ®å Cºò®a/Drying r ­¾¢epå¹e ÿpo¨pa¯¯º cºò®å, c. 19 å 25. q Ha²å¯a¼¹e ®æa­åòº ¡epe²¸aø cºò®a/ Delicate drying J ªæø ­¾¢opa ÿo¸å²e¸¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾ cºò®å. Ha ªåcÿæee ÿoÿepe¯e¸¸o o¹o¢pa²a÷¹cø c®opoc¹¿ o¹²å¯a å ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹¿ ÿpo¨pa¯¯¾. q
 • Страница 33 из 57
  O®o¸ña¸åe ÿpo¨pa¯¯¾ ¥po¨pa¯¯¾ c¹åp®å å cºò®å µa­epòa÷¹cø a­¹o¯a¹åñec®å. Ha ªåcÿæee ÿoø­æøe¹cø ¸aªÿåc¿ O®o¸ña¸åe/End å µa¨opae¹cø c­e¹o­o¼ 帪å®a¹op O®o¸ña¸åe/ Time to end m. Oc¹a¸o­®a ÿoæoc®a¸åø q šc¹a¸o­å¹e pºñ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ ¸a ¾®æ./off m. q ¾¸¿¹e ¢eæ¿e åµ ¢apa¢a¸a. q Oc¹a­¿¹e ª­epýº ¯aò帾
 • Страница 34 из 57
  oªa ¢ºªe¹ o¹®aña¸a; ÿpoåµ­oªå¹cø o¹²å¯. Žo¨ªa ¸a ªåcÿæee ÿoø­å¹cø ¸aªÿåc¿ O®o¸ña¸åe/End, ÿpo¨pa¯¯a µa®o¸ñe¸a. q ¾¸¿¹e ¢eæ¿e. q Oc¹a­¿¹e ª­epýº ¯aò帾 o¹®p¾¹o¼, ñ¹o¢¾ ­¸º¹pe¸¸øø ñac¹¿ ¯aò帾 ­¾coxæa. q ³a®po¼¹e ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸. Ñåc¹®a å ºxoª d Oÿac¸oc¹¿ ºªapa ¹o®o¯! ce¨ªa o¹®æ÷ña¼¹e ¯aò帺 o¹
 • Страница 35 из 57
  ¾ª­å²¸o¼ øóå® ªæø ¯o÷óåx cpeªc¹­ Cæå­¸o¼ ¸acoc Ecæå c®oÿåæåc¿ oc¹a¹®å ¯o÷óåx cpeªc¹­ åæå cpeªc¹­ ÿo ºxoªº: q ¾¹aóå¹e ­¾ª­å²¸o¼ øóå® ªæø ¯o÷óåx cpeªc¹­ ªo ºÿopa. q Æe¨®o ÿo¹ø¸å¹e ­­epx å, ÿpåæo²å­ ¸e¢oæ¿òoe ºcåæåe, ­¾¹aóå¹e åµ ¯aò帾. q Oñåc¹å¹e ¸aÿpa­æø÷óº÷ ­¾ª­å²¸o¨o øóå®a ªæø ¯o÷óåx cpeªc¹­ ­
 • Страница 36 из 57
  Cæe¼¹e ­oªº q ¾¸¿¹e cæå­¸o¼ òæa¸¨ åµ ªep²a¹eæø å ­¾¹aóå¹e åµ ®opÿºca. q ¾¸¿¹e µa¨æºò®º B å cÿºc¹å¹e ­oªº ­ ÿoªc¹a­æe¸¸¾¼ ÿoª òæa¸¨ ÿoªªo¸. i  µa­åcå¯oc¹å o¹ ®oæåñec¹­a ­oª¾ ¸eo¢xoªå¯o ÿepåoªåñec®å ­¾æå­a¹¿ ­oªº åµ ÿoªªo¸a. šc¹a¸o­å¹e å µa®po¼¹e o¢c溲å­a÷óå¼ ®æaÿa¸ q Žo¨ªa ­oªa ÿepec¹a¸e¹
 • Страница 37 из 57
  q O¹coeªå¸å¹e òæa¸¨ o¹ ­oªoÿpo­oª¸o¨o ®pa¸a. q ¥oñåc¹å¹e ce¹®º c ÿo¯oó¿÷ ¯aæe¸¿®o¼ óe¹®å åæå ®åc¹oñ®å. q C¸o­a ÿpåcoeªå¸å¹e òæa¸¨. q O¹®po¼¹e ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸. q ¥po­ep¿¹e, ¸e ÿpocañå­ae¹cø æå ­oªa ¸a ®o¸ýe òæa¸¨a. Ecæå ­oªa ÿpocañå­ae¹cø, ÿpo­ep¿¹e ÿpa­å濸oc¹¿ ÿoæo²e¸åø íå濹pa. šªaæe¸åe
 • Страница 38 из 57
  ѹo ªeæa¹¿, ecæå... d Oÿac¸oc¹¿ ºªapa ¹o®o¯! ©o­epø¼¹e pe¯o¸¹ ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯ Cep­åc¸o¼ c溲¢¾ åæå a­¹opåµo­a¸¸o¨o ªåæepa.  cæºñae pe¯o¸¹a åæå ecæå ¾ ¸e ¯o²e¹e ca¯oc¹oø¹e濸o ºc¹pa¸å¹¿ ¸eåcÿpa­¸oc¹¿ c ÿo¯oó¿÷ cæeªº÷óe¼ ¹a¢æåý¾: q ºc¹a¸o­å¹e pºñ®º ­¾¢opa ÿpo¨pa¯¯ ¸a ¾®æ./off m; q o¹coeªå¸å¹e
 • Страница 39 из 57
  Žoª ¸eåcÿpa­¸oc¹å oµ¯o²¸aø ÿpåñå¸a šc¹pa¸e¸åe He ÿoc¹ºÿae¹ ­oªa ªæø c¹åp®å. ¥po­ep¿¹e: - ­c¹a­æe¸a æå ­åæ®a ­ poµe¹®º, - µa®p¾¹a æå ª­epýa ¯aò帾, - o¹®p¾¹ æå ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸, - ¸e µacope¸a æå ce¹®a ­ òæa¸¨e ªæø ÿoªañå ­oª¾. Ñåc¹®a ce¹®å, c. 36. ¥o¹epø ­oª¾ ­ ¯aòå¸e. Cæå­¸o¼ ¸acoc ÿoc¹oø¸¸o
 • Страница 40 из 57
  Heåcÿpa­¸oc¹¿ oµ¯o²¸aø ÿpåñå¸a šc¹pa¸e¸åe ©­epýa ¯aò帾 ¸e o¹®p¾­ae¹cø. šc¹a¸o­æe¸a c®opoc¹¿ ­paóe¸åø = 0. ¾¢epå¹e å µaÿºc¹å¹e ÿpo¨pa¯¯º Cæå­+O¹²å¯ b+B. ¥poªoæ²ae¹cø ªe¼c¹­åe ÿpo¨pa¯¯¾ åæå cpa¢o¹aæo µaó幸oe ºc¹po¼c¹­o. ¥oªo²ªå¹e, ÿo®a ¸a ªåcÿæee ¸e ÿoø­å¹cø ¸aªÿåc¿ O®o¸ña¸åe/End. He ¸a²a¹a
 • Страница 41 из 57
  Heåcÿpa­¸oc¹¿ oµ¯o²¸aø ÿpåñå¸a šc¹pa¸e¸åe Oc¹a¹®å ¯o÷óåx cpeªc¹­ ­ ­¾ª­å²¸o¯ øóå®e ªæø ¯o÷óåx cpeªc¹­. o÷óee cpeªc¹­o ­æa²¸oe åæå c ®o¯®a¯å. ¥oñåc¹å¹e å ­¾cºòå¹e ­¾ª­å²¸o¼ øóå® ªæø ¯o÷óåx cpeªc¹­, c. 35. oªa ¸e ÿoc¹ºÿae¹ ­ ¯aò帺. Ò¹eÿce濸aø ­åæ®a ¸eÿpa­å濸o ÿoªcoeªå¸e¸a ® õæe®¹påñec®o¼
 • Страница 42 из 57
  Heåcÿpa­¸oc¹¿ oµ¯o²¸aø ÿpåñå¸a šc¹pa¸e¸åe ¡eæ¿e ÿæoxo o¹²å¯ae¹cø. Žpºÿ¸¾e ÿpeª¯e¹¾ oªe²ª¾ ¸epa­¸o¯ep¸o pacÿpeªeæe¸¾ ­ ¢apa¢a¸e. ³aó幸aø cåc¹e¯a a­¹o¯a¹åñec®å co®paóae¹ c®opoc¹¿ ­paóe¸åø. ce¨ªa c¹åpa¼¹e ­¯ec¹e ®pºÿ¸¾e å ¯eæ®åe ÿpeª¯e¹¾ oªe²ª¾. Peµºæ¿¹a¹ c¹åp®å ¸eºªo­æe¹­opå¹e濸¾¼. C¹eÿe¸¿
 • Страница 43 из 57
  Heåcÿpa­¸oc¹¿ oµ¯o²¸aø ÿpåñå¸a šc¹pa¸e¸åe Oc¹a¹®å ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a ¸a ¢eæ¿e. He®o¹op¾e ¯o÷óåe cpeªc¹­a, ¸e coªep²aóåe íocía¹o­, ­¾ªeæø÷¹ ¸epac¹­op対¼ ­ ­oªe ocaªo®, ®o¹op¾¼ ¯o²e¹ ÿpoø­æø¹¿cø ­ ­åªe c­e¹æ¾x ÿø¹e¸ ¸a ¢eæ¿e. ¥poÿoæoóå¹e ¢eæ¿e ÿo­¹op¸o åæå ÿo ­oµ¯o²¸oc¹å ÿepe¼ªå¹e ¸a ²åª®oe ¯o÷óee
 • Страница 44 из 57
  Cep­åc¸aø c溲¢a ¥epeª ¹e¯ ®a® ­¾µ­a¹¿ cÿeýåaæåc¹a Cep­åc¸o¼ c溲¢¾, º¢eªå¹ec¿, ñ¹o ¾ ¸e ¯o²e¹e ca¯oc¹oø¹e濸o ºc¹pa¸å¹¿ ÿpåñ帺 ¸eåcÿpa­¸oc¹å, c¯. c. 38. Žo¸cºæ¿¹aýåå cÿeýåaæåc¹a, ªa²e ­ ÿepåoª ªe¼c¹­åø ¨apa¸¹åå, ÿæa¹¸¾e. Aªpec ¢æå²a¼òe¼ Cep­åc¸o¼ c溲¢¾ ¾ ¯o²e¹e ºµ¸a¹¿ åµ ÿpåæa¨ae¯o¨o ÿepeñ¸ø.
 • Страница 45 из 57
  ©a¸¸¾e o ÿo¹pe¢æe¸åå C¹åp®a ¥po¨pa¯¯a ³a¨pºµ®a ©a¸¸¾e o ÿo¹pe¢æe¸åå Ý­e¹¸oe ¢eæ¿e 60 °C 5,0 ®¨ ¥o¹pe¢æe¸åe õ¸ep¨åå: 1,1 ®¹/ñ oªa: 49 æ C¹åp®a å cºò®a Xæoÿo® 60 °C (ý­e¹¸oe ¢eæ¿e) 5,0 ®¨ ¥o¹pe¢æe¸åe õ¸ep¨åå: 4,05 ®¹/ñ å cºò®a ­ ò®aí 2 x 2,5 ®¨ (ªæø cºò®å) oªa: 95 æ ¥po¨pa¯¯¾ c¹åp®å/cºò®å ¢eµ
 • Страница 46 из 57
  ™pa¸cÿop¹åpo­®a, ºc¹a¸o­®a, ÿoª®æ÷ñe¸åe šc¹a¸a­æå­a¼¹e å ÿoª®æ÷ña¼¹e ­c¹paå­ae¯º÷ ¹ex¸å®º co¨æac¸o ÿpåæa¨ae¯o¯º pº®o­oªc¹­º ÿo ºc¹a¸o­®e å ¯o¸¹a²º. ¥på õ¹o¯ o¢øµa¹e濸o co¢æ÷ªa¼¹e º®aµa¸åø ­ õ¹o¼ ¨æa­e! ¥pa­åæa ¹ex¸å®å ¢eµoÿac¸oc¹å d Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø! C¹åpa濸o-cºòå濸aø ¯aòå¸a oñe¸¿
 • Страница 47 из 57
  Žo¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å ¥a®e¹ ­ ¢apa¢a¸e: - ¸a®æaª®å ªæø o¹­epc¹å¼, oc¹a÷óåxcø ÿocæe ºªaæe¸åø ¹pa¸cÿop¹åpo­oñ¸¾x íå®ca¹opo­, - c½e¯¸aø ­c¹a­®a ªæø ²åª®åx ¯o÷óåx cpeªc¹­, - ®æ÷ñ - 1 xo¯º¹ ªæø òæa¸¨a Ø 24-40 ¯¯ (­ cÿeýåaæåµåpo­a¸¸¾x ¯a¨aµå¸ax) ªæø ÿoªcoeªå¸e¸åø ® cåío¸º, - ª­ep¸o¼ òa¢æo¸, - ªe¹aæå ªæø
 • Страница 48 из 57
  q ³a®peÿå¹e ¸a ÿoæº ÿoc¹a­æøe¯¾e ­¯ec¹e c ¯aòå¸o¼ æåc¹¾ c¹aæå c ª­ºc¹opo¸¸e¼ ®æe¼®o¼ æe¸¹o¼. ©æø ÿopåc¹¾x ÿo­epx¸oc¹e¼ (¸aÿp., ¢ecòo­¸¾e ¯o¸oæ幸¾e ÿoæ¾) ºc¹a¸a­æå­a¼¹e ÿoªxoªøóee ®æee­oe coeªå¸e¸åe. q šc¹a¸o­å¹e ¯aò帺 ¸a æåc¹¾ c¹aæå. q ¥epeª ­c¹paå­a¸åe¯ ¯aò帾 º­æa²¸å¹e æåc¹¾ c¹aæå pac¹­opo¯
 • Страница 49 из 57
  ¥oª®æ÷ñe¸åe ® ­oªoÿpo­oª¸o¼ ce¹å o åµ¢e²a¸åe º¹eñ®å å ÿo­pe²ªe¸å¼ o¹ ­oª¾ o¢øµa¹e濸o cæeªº¼¹e º®aµa¸åø¯, ÿpå­eªe¸¸¾¯ ­ õ¹o¼ ¨æa­e! ¸å¯a¸åe ©æø õ®cÿæºa¹aýåå c¹åpa濸o-cºòå濸o¼ ¯aò帾 åcÿo濵º¼¹e ¹oæ¿®o xoæoª¸º÷ ­oªoÿpo­oª¸º÷ ­oªº. He ÿoª®æ÷ña¼¹ec¿ ® c¯ecå¹eæ÷ ­oªo¸a¨pe­a¹eæø ¸åµ®o¨o ªa­æe¸åø. 
 • Страница 50 из 57
  ¥ocæe ÿoª®æ÷ñe¸åø òæa¸¨a ªæø ÿoªañå ­oª¾: q ÿoæ¸oc¹¿÷ o¹®po¼¹e ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸; q ÿpo­ep¿¹e ¯ec¹a ÿoª®æ÷ñe¸åø ¸a ¨ep¯e¹åñ¸oc¹¿. šªæå¸e¸åe òæa¸¨a cåc¹e¯¾ µaóå¹¾ o¹ ÿpo¹eñe® ­oª¾ Aquastop  cÿeýåaæåµåpo­a¸¸¾x ¯a¨aµå¸ax ¯o²¸o ÿpåo¢pec¹å cæeªº÷óåe ®o¯ÿæe®¹º÷óåe: Cæå­ ­oª¾ ¸å¯a¸åe He c¨å¢a¼¹e å ¸e
 • Страница 51 из 57
  ™pa¸cÿop¹åpo­®a c¹åpa濸ocºòå濸o¼ ¯aò帾 ¥oª®æ÷ñe¸åe ® õæe®¹poce¹å ¥epeª ¹pa¸cÿop¹åpo­®o¼ ¯aò帾 (¸aÿp., ÿpå ÿepeeµªe): - µa®po¼¹e ­oªoÿpo­oª¸¾¼ ®pa¸; - º¯e¸¿òå¹e ªa­æe¸åe ­oª¾ ­ òæa¸¨e ªæø ÿoªañå ­oª¾; - cæe¼¹e oc¹a­òº÷cø ­oªº, c. 36; - o¹coeªå¸å¹e ÿå¹a¸åe ¯aò帾 o¹ õæe®¹poce¹å; - ªe¯o¸¹åpº¼¹e
 • Страница 52 из 57
  He ÿoªcoeªå¸ø¼¹e/¸e o¹®æ÷ña¼¹e ò¹eÿce濸º÷ ­å殺 ® poµe¹®e/o¹ poµe¹®å ¯o®p¾¯å pº®a¯å. ¾¸å¯a¼¹e ò¹eÿce濸º÷ ­å殺 åµ poµe¹®å ¹oæ¿®o µa pº®oø¹®º. 52
 • Страница 53 из 57
  Aæía­å¹¸¾¼ º®aµa¹eæ¿ ¡ ¡apa¢a¸, 34 ¡eæoe/ý­e¹¸oe, 16 ¡eæ¿e ­¾e¯®a, 9 ÿoª¨o¹o­®a, 9, 10 cop¹åpo­®a, 10, 11 ¡epe²¸aø cºò®a, 6, 18, 25 ¡¾c¹paø c¹åp®a, 6, 8, 24  pe¯ø ÿºc®a, 8 pe¯ø ÿºc®a, ñ, 6, 24 pe¯ø cºò®å, 6, 26 ¾¢op ÿpo¨pa¯¯, 16 ¾ª­å²¸o¼ øóå® ªæø ¯o÷óåx cpeªc¹­, 14, 35 ¾ÿoæac®å­a¸åe
 • Страница 54 из 57
  Cºò®a, 25 Cep­åc¸aø c溲¢a, 44 ¥a¸eæ¿ ºÿpa­æe¸åø, 6 Cep­åc¸o¼ c溲¢¾, 44 ¥ep­aø c¹åp®a, 15 Cåc¹e¯a ®o¸¹poæø ¥epeª ÿep­o¼ ªåc¢aæa¸ca, 27 c¹åp®o¼, 15 Cæe¼¹e ­oªº, 36 ¥o­epx¸oc¹¿ ªæø ºc¹a¸o­®å, 47 Cæå­, 23 ¥oª®æ÷ñe¸åe ® Cæå­ ­oª¾, 50 ­oªoÿpo­oª¸o¼ Cæå­¸o¼ ¸acoc, 35 ce¹å, 49 C¯eòa¸¸oe, 16 ¥oª®æ÷ñe¸åe ®
 • Страница 55 из 57
  C Consumption data, 45 Cotton, 16 D Delay, 6 Delicate drying, 6, 18 Dry, 18 E S Silk, 17 Spin, 6, 27 W Wool, 17 Easy-care, 17 55
 • Страница 56 из 57
  WVTI2842EU 9000288338 0807 ru 19 590 1728 00
 • Страница 57 из 57