Инструкция для BRAUN 1775

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Type 5729

1775

Fix 1775 UK   KURTZ DESIGN  21.02.05

 

trimmer

F

re

e

C

o

n

tr

o

l

5

7

7

1

e l

b

a

h s

a

w

FIX_1775_AMEE_S1  Seite 1  Dienstag, 28. März 2006  9:43 09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 54
  Fix 1775 UK KURTZ DESIGN 21.02.05 FIX_1775_AMEE_S1 Seite 1 Dienstag, 28. März 2006 9:43 09 1775 ol C o n tr F re e 1775 hable was trimmer Type 5729
 • Страница 2 из 54
  FIX_1775_AMEE_S2 Seite 1 Dienstag, 28. März 2006 9:42 09 Braun Infolines English 6, 46 GB 0800 783 70 10 Français 9, 46 IRL 1 800 509 448 Polski 12, 47 F 0 810 309 780 âesk˘ 15, 48 B 0 800 14 952 Slovensk˘ 18, 49 TR 0212 - 473 75 85 Magyar 21, 50 RUS 8 800 200 11 11 Hrvatski 24, 50 Slovenski 27, 50
 • Страница 3 из 54
  FIX_1775_AMEE_S4 Seite 1 Dienstag, 28. März 2006 9:44 09 1 2 2 1 3 4 6 F re eC o n t ro l trimmer 5 90° 7 90° 4
 • Страница 4 из 54
  FIX_1775_AMEE_S5 Seite 1 Dienstag, 28. März 2006 9:44 09 a b c d 5 oil
 • Страница 5 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 6 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 English Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you entirely enjoy your new Braun shaver. Warning Your shaver is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low
 • Страница 6 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 7 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Shaving Remove the foil protection cap (1). Activate the on/off switch (6). The floating foil frame automatically adapts to your skin surface for a close, smooth shave. For pre-shaving after a few days of not having shaved, use the long hair
 • Страница 7 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 8 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Alternatively, you may clean the shaver using the brush provided (c): • Switch off the shaver. Remove the shaver foil. • Using the brush, clean the cutter block and the inner area of the shaver head. However, do not clean the shaver foil with
 • Страница 8 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 9 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Française Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouveau rasoir Braun. Avertissement Le rasoir est livré avec
 • Страница 9 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 10 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 arrêt pour mettre en marche le rasoir. La grille flottante s’adapte automatiquement à votre surface de peau pour un rasage précis et doux. Pour vous pré-raser lorsque vous ne vous êtes pas rasé depuis quelques temps, utilisez la tondeuse
 • Страница 10 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 11 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Vous pouvez aussi nettoyer votre rasoir en utilisant la brosse de nettoyage qui a été fournie avec votre appareil (c): • Eteignez votre rasoir. Retirez la grille de rasage. • En vous servant de la brosse, nettoyez le bloc-couteaux ainsi que la
 • Страница 11 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 12 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Polski Nasze produkty zosta∏y zaprojektowane tak, aby spe∏nia∏y najwy˝sze standardy jakoÊci, funkcjonalnoÊci i wzornictwa. Mamy nadziej´, ˝e b´dà Paƒstwo w pe∏ni zadowoleni z nowej golarki Braun. Ostrze˝enie Golarka wyposa˝ona jest w specjalny
 • Страница 12 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 13 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Elastyczna folia automatycznie dopasowuje si´ do kszta∏tów Twojej twarzy, zapewniajàc dok∏adne golenie i g∏adkà skór´. W przypadku u˝ycia po kilkudniowej przerwie w goleniu u˝yj trymera do d∏u˝szego zarostu (4), aby wst´pnie skróciç d∏u˝sze
 • Страница 13 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 14 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 • Je˝eli regularnie czyÊcisz urzàdzenie pod strumieniem wody, co tydzieƒ wpuÊç kropl´ oleju maszynowego mi´dzy przystrzygacz I foli´ golàcà. Alternatywnie, mo˝esz wyczyÊciç golark´ za∏àczonà szczoteczkà (c): • Wy∏àcz golark´. Zdejmij foli´
 • Страница 14 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 15 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 âesk˘ Na‰e v˘robky jsou navrÏeny tak, aby splÀovaly nejvy‰‰í nároky na kvalitu, funkãnost a design. Doufáme, Ïe budete se sv˘m nov˘m holicím strojkem Braun plnû spokojeni. Upozornûní Tento holicí strojek je vybaven speciálním pfiívodem s
 • Страница 15 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 16 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Pokud jste se nûkolik dní neholili, pouÏijte zastfiihovaã dlouh˘ch vousÛ (4) pro pfiedbûÏné zkrácení vousÛ. Pak je oholte dohladka holicí planÏetou. Zastfiihování VysuÀte zastfiihovaã dlouh˘ch vousÛ (a). UmoÏÀuje dobfie kontrolovat zastfiihování
 • Страница 16 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 17 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Alternativnû mÛÏete holicí strojek ãistit pomocí pfiiloÏeného kartáãku (c): • Holicí strojek vypnûte. Sejmûte holicí planÏetu. • Kartáãkem vyãistûte bfiitov˘ blok a vnitfiní ãást holicí hlavy. Kartáãkem v‰ak neãistûte holicí planÏetu, jelikoÏ by
 • Страница 17 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 18 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Slovensk˘ Na‰e v˘robky sú navrhnuté tak, aby spæÀali najvy‰‰ie nároky na kvalitu, funkãnosÈ a dizajn. Veríme, Ïe budete s va‰ím nov˘m holiacim strojãekom Braun maximálne spokojn˘. Upozornenie Tento holiaci strojãek je vybaven˘ ‰peciálnou
 • Страница 18 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 19 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Holenie ZloÏte ochrann˘ kryt planÏety (1). Aktivujte prepínaã zapnutie/vypnutie (6). Rámãek holiacej planÏety sa za úãelom hladkého oholenia automaticky prispôsobuje povrchu va‰ej pokoÏky. Ak ste sa niekoºko dní neholili, pouÏite zastrihávaã
 • Страница 19 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 20 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 • Pokiaº holiaci strojãek pravidelne ãistíte pod teãúcou vodou, kvapnite jedenkrát t˘Ïdne kvapku jemného oleja na ‰ijacie stroje na zastrihávaã dlh˘ch fúzov a na holiacu planÏetu. Holiaci strojãek môÏete tieÏ ãistiÈ pomocou dodávanej kefky (c):
 • Страница 20 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 21 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Magyar Termékeinket a legmagasabb minŒségi, funkcionalitás és design elvárások kielégítésére tervezték. Reméljük, örömét leli új Braun borotvájában. Figyelem! A készüléket alacsonyfeszültségı adapterrel láttuk el. Ezért ne cserélje, és ne
 • Страница 21 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 22 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Amennyiben néhány napig nem borotválkozik, borotválkozás elŒtt használja a hosszúszŒrvágót (4) a hosszabb szŒrszálak lerövidítéséhez. A tökéletesen és egyenletesen borotvált arc eléréséhez fejezze be a borotválkozást a borotvaszita
 • Страница 22 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 23 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 • Amennyiben rendszeresen tisztítja meleg folyóvíz alatt a készüléket, hetente tegyen egy csepp finom gépolajat a hosszúszŒrvágóra és a szitára. Tisztíthatjuk a készüléket szárazon, folyóvíz nélkül is, a kefe segítségével (c): • Kapcsolja ki a
 • Страница 23 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 24 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Hrvatski Na‰i su proizvodi dizajnirani tako da zadovoljavaju najvi‰e standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da çete i Vi uÏivati u brijanju s novim Braunovim aparatom za brijanje. Upozorenje Va‰ aparat za brijanje ima
 • Страница 24 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 25 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Brijanje Skinite za‰titnu kapicu (1). Ukljuãite aparat (6). Pokretna glava aparata automatski çe se prilagoditi obliku Va‰eg lica, pruÏajuçi maksimalno ugodno i temeljito brijanje. Ukoliko se niste brijali nekoliko dana, prvo skratite dlaãice
 • Страница 25 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 26 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 • âistite li redovito aparat pod tekuçom vodom, jednom tjedno nanesite kap laganog strojnog ulja na podrezivaã dugih dlaãica i mreÏicu. Aparat moÏete i ãistiti ãetkicom koja dolazi s njim (c): • Iskljuãite aparat i skinite mreÏicu. • Uz pomoç
 • Страница 26 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 27 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Slovenski Na‰i izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvi‰jim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Îelimo si, da bi va‰ novi Braunov brivnik z veseljem uporabljali. Opozorilo Brivnik je opremljen s posebno prikljuãno vrvico z
 • Страница 27 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 28 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Britje Odstranite za‰ãitni pokrovãek (1). Vkljuãite aparat s stikalom za vklop/izklop (6). Gibljiv okvir mreÏice se samodejno prilagaja povr‰ini va‰e koÏe in tako omogoãa temeljito in gladko britje. âe se nekaj dni niste brili, pred ponovnim
 • Страница 28 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 29 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 • âe brivnik redno ãistite pod tekoão vodo, na prirezovalnik dalj‰ih dlak in na mreÏico vsak teden nanesite kapljico lahkega strojnega olja. Brivnik lahko oãistite tudi s priloÏeno ‰ãetko (c): • Izkljuãite brivnik. Odstranite mreÏico brivnika.
 • Страница 29 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 30 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Türkçe Ürünlerimiz yüksek kalite, fonksiyonellik ve µık dizayn ilkelerine baπlı kalınarak tasarlanmıµtır. Yeni Braun tıraµ makinenizden memnun kalacaπınızı umarız. Uyarı Tıraµ makinenizin ekstra düµük voltaj için güvenlik saπlayan adaptör
 • Страница 30 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 31 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Birkaç gün tıraµ olmamıµsanız tıraµ öncesinde uzun sakalları kesmek için uzun tüy düzelticisini kullanın (4). Yakın ve pürüzsüz tıraµ için tıraµınızı elek baµlıπı ile bitirin. Düzeltme Uzun tüy düzelticisini basarak açın (a). Uzun tüy
 • Страница 31 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 32 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Tıraµ makinenizi en iyi durumda tutmak için Yaklaµık 4 haftada bir kesiciyi Braun temizleyicileriyle temizleyin. Tıraµ makinesi parçalarını yenilemek %100 tıraµ performansı saπlamak için tıraµ makinesi eleπini ve kesiciyi her 18 ayda bir ya da
 • Страница 32 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 33 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 êÛÒÒÍËÈ ç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl Óڂ˜‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚË Ë ‰ËÁ‡È̇. 燉ÂÂÏÒfl, Ç‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒfl LJ¯‡ ÌÓ‚‡fl ˝ÎÂÍÚÓ·ËÚ‚‡ Braun. LJÊÌÓ ùÎÂÍÚÓ·ËÚ‚‡ Ò̇·ÊÂ̇ ÒÔˆˇθÌ˚Ï ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ¯ÌÛÓÏ ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ
 • Страница 33 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 34 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 ÅËڸ ëÌËÏËÚ Á‡˘ËÚÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ·²˘ÂÈ ÒÂÚÍË (1). ÇÍβ˜ËÚ ·ËÚ‚Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl (6). è·‚‡˛˘‡fl ·²˘‡fl ÒÂÚ͇ ·ËÚ‚˚ ÚÓ˜ÌÓ ÒΉÛÂÚ ÍÓÌÚÛ‡Ï ‚‡¯Â„Ó Îˈ‡, „‡‡ÌÚËÛfl ˜ËÒÚÓÂ Ë Ïfl„ÍÓ ·ËÚ¸Â. ÖÒÎË ‚˚ Ì ·ËÎËÒ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‰ÌÂÈ, ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ
 • Страница 34 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 35 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 • • íÂÔÂ¸ ‚˚Íβ˜ËÚ ·ËÚ‚Û, ÒÌËÏËÚ ÒÂÚÍÛ Ë ÂÊÛ˘ËÈ ·ÎÓÍ. чÈÚ ‡ÁÓ·‡ÌÌ˚Ï ‰ÂÚ‡ÎflÏ ÔÓÒÓıÌÛÚ¸. ê„ÛÎflÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ˜ËÒÚÍÛ ·ËÚ‚˚ ÔÓ‰ ÒÚÛÂÈ ‚Ó‰˚, ‡Á ‚ ̉Âβ ̇ÌÓÒËÚ Ì·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ·˚ÚÓ‚Ó„Ó Ï‡¯ËÌÌÓ„Ó Ï‡Ò· ̇ ÚËÏÏÂ ‰Îfl ‰ÎËÌÌ˚ı
 • Страница 35 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 36 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 ìÍ‡ªÌҸ͇ 燯¥ ‚ËÓ·Ë ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ Ì‡È‚Ë˘ËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï flÍÓÒÚ¥, ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌËı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ Ú‡ ‰ËÁ‡ÈÌÛ. åË ÒÔÓ‰¥‚‡πÏÓÒfl, ˘Ó ÇË ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌ¥ Ó·ÓÚÓ˛ LJ¯Óª ÌÓ‚Óª ·ËÚ‚Ë Braun. 삇„‡ LJ¯‡ ·ËÚ‚‡ ÓÒ̇˘Â̇ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÏ ¯ÌÛÓÏ ¥Á
 • Страница 36 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 37 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 ÉÓÎ¥ÌÌfl áÌflÚË Á‡ıËÒÌËÈ ÍÓ‚Ô‡˜ÓÍ Ò¥ÚÓ˜ÍË ‰Îfl „ÓÎ¥ÌÌfl (1). èË‚ÂÒÚË Û ‰¥˛ ‚ËÏË͇˜ (‚‚¥ÏÍÌ./‚ËÏÍÌ.). èÓ‚ÓÓÚÌËÈ ¥ÊÛ˜ËÈ ·ÎÓÍ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ô¥‰ÒÚÓ˛πÚ¸Òfl Ô¥‰ ÍÓÌÚÛ LJ¯Ó„Ó Ó·Î˘˜fl ¥ ˘¥Î¸ÌÓ ÔËÎfl„‡π ‰Ó ÈÓ„Ó ÔÓ‚ÂıÌ¥, Á‡‚‰flÍË ˜ÓÏÛ Á‡·ÂÁÔ˜ÛπÚ¸Òfl
 • Страница 37 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 38 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 • • ˜‡ÒÚËÌÓÍ. ÑÓ· ÁÏËÈÚ ԥÌÛ ¥ Á‡Î˯Ú ·ËÚ‚Û ˘Â ̇ ͥθ͇ ÒÂÍÛ̉ Û‚¥ÏÍÌÂÌÓ˛. èÓÚ¥Ï ‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ·ËÚ‚Û, Ḁ́ϥڸ Ò¥ÚÓ˜ÍÛ ‰Îfl „ÓÎ¥ÌÌfl Ú‡ ¥ÊÛ˜ËÈ ·ÎÓÍ ¥ ‰‡ÈÚ ‰ÂÚ‡ÎflÏ ÔÓÒÓıÌÛÚË. üÍ˘Ó ÇË „ÛÎflÌÓ ÏËπÚ ·ËÚ‚Û Ô¥‰ ‚Ó‰ÓÔÓ‚¥‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛, ‡Á ̇
 • Страница 38 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 39 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 äÓÏԇ̥fl Á‡Î˯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó ‚ÌÓÒËÚË ÁÏ¥ÌË ‚ ÍÓÌÒÚÛ͈¥˛ ÔËÒÚÓ˛ ·ÂÁ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ó„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl. ÖÎÂÍÚ˘̥ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡‰ÛÍÓ‚‡Ì¥ ̇ ˜‡ÒÚË̇ı ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ¯ÌÛ‡ ÊË‚ÎÂÌÌfl. ÇË¥· ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ‚ËÏÓ„‡Ï Ñëíì 3135.2-2000 (Ééëí
 • Страница 39 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 40 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 ‹ 40
 • Страница 40 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 41 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 41
 • Страница 41 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 42 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 42
 • Страница 42 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 43 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 43
 • Страница 43 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 44 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 44
 • Страница 44 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 45 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 45
 • Страница 45 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 46 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 English Guarantee We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship,
 • Страница 46 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 47 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Appelez au 08.10.30.97.80 (ou se référez à http://www.braun.com/global/ contact/servicepartners/europe.country.html) pour connaitre le Centre Service Agrée Braun le plus proche de chez vous. Clause spéciale pour la France Outre la garantie
 • Страница 47 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 48 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 – u˝ywania niew∏aÊciwych materia∏ów eksploatacyjnych; – napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprz´tu powoduje utrat´ gwarancji; – przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub u˝ywania
 • Страница 48 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 49 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 kompletní pfiístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního stfiediska Braun. Aktualizovan˘ seznam servisních stfiedisek je k dispozici v prodejnách v˘robkÛ Braun. Volejte bezplatnou infolinku 0800 11 33 22 pro informaci o nejbliωím
 • Страница 49 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 50 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 Magyar Garancia A garancia hatálya alól kivételt képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerıtlen, vagy nem rendeltetésszerı használatára vezethetŒk vissza, valamint a normál használatból adódó kopás, elhasználódás (pl.: szita
 • Страница 50 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 51 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 slabega materiala ali izdelave, bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo celega izdelka. Ta garancija velja v vsaki drÏavi, kjer je izdelek dobavljen od BRAUN ali njegovega poobla‰ãenega distributerja. Garancija ne pokriva okvar, ki so posledica
 • Страница 51 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 52 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ÚÂflÂÚ ÒËÎÛ ÂÒÎË ÂÏÓÌÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl Ì ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÚÓ ÎˈÓÏ Ë ÂÒÎË ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ Ì ÓË„Ë̇θÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË ÙËÏ˚ BRAUN. Ç ÒÎÛ˜‡Â Ô‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÂÍ·χˆËË ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË, ÔÂ‰‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ˆÂÎËÍÓÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï
 • Страница 52 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 53 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‰‡Ú˚ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ËÁ ÂÏÓÌÚ‡, ÒÓÍ „‡‡ÌÚËË ÔӉ΂‡ÂÚÒfl ̇ ‚ÂÏfl ̇ıÓʉÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ. Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ËÎË ÔÓÒ΄‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔÓÒ¸·‡ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚
 • Страница 53 из 54
  FIX_1775_AMEE Seite 54 Dienstag, 28. März 2006 9:47 09 ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ Ô‰’fl‚ÎÂÌÌfl ÂÍ·χˆÈ¥ª Á‡ ÛÏÓ‚‡ÏË ‰‡ÌÓª „‡‡ÌÚ¥ª, ÔÂ‰‡ÈÚ ‚Ëi· Û ÍÓÏÔÎÂÍÚ¥ ‡ÁÓÏ Á „‡‡ÌÚ¥ÈÌËÏ Ú‡ÎÓÌÓÏ Û ·Û‰¸-flÍËÈ ¥Á ˆÂÌÚ¥‚ ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÙiÏË Çr‡un. ÇÒ¥ ¥Ì¯¥ ‚ËÏÓ„Ë, ‡ÁÓÏ Á ‚ËÏÓ„‡ÏË ‚¥‰¯ÍÓ‰Û‚‡ÌÌfl Á·ËÚÍ¥‚, ÌÂ
 • Страница 54 из 54