Инструкция для BRAUN 370 Series 3, 360, 5774

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

370
360

Type 5774
Type 5779

full

low

370

Series 3

on

off

lock

replace

1

6

m onth

s

98908225_370_360_S01.indd   1

98908225_370_360_S01.indd   1

26.01.2009   12:20:21 Uhr

26.01.2009   12:20:21 Uhr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 63
  370 360 lock Series 3 on off full low replace m o nth s 1 6 370 Type 5774 Type 5779 98908225_370_360_S01.indd 1 26.01.2009 12:20:21 Uhr
 • Страница 2 из 63
  Braun Infolines 6 GB 0800 783 70 10 Français 10 IRL 1 800 509 448 Polski 15 âesk˘ 20 F 0 810 309 780 English Slovensk˘ 25 B 0 800 14 592 Magyar 30 E 901 11 61 84 Hrvatski 34 Slovensko 38 Türkçe 42 êÛÒÒÍËÈ 46 ìÍ‡ªÌҸ͇ 52 63 PL 0 801 127 286 0 801 1 BRAUN CZ 221 804 335 SK 02/5710 1135 H (06-1)
 • Страница 3 из 63
  1 2 washable 3 loc lockk Series 3 4 on off full full 5 low replace replace 8 1 m o nth s 8 1 7 low 370 8 360 370 360 mo nth s 6 10 360 lock 9 370 11 STOP loc k 3 ries r Se full s en siti ve low r 370 18 m ont lace ep hs 4 98908225_370_360_S04.indd 1 26.01.2009 12:21:38 Uhr
 • Страница 4 из 63
  lock on off full 90° low wa sh a ble lock full full on off on off lo ck click! on oi l lock lock lock 5 98908225_370_360_S05.indd 1 26.01.2009 12:22:21 Uhr
 • Страница 5 из 63
  English Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun Shaver. Warning Your shaving system is provided with a special cord set, which has an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or tamper
 • Страница 6 из 63
  • If the rechargeable batteries are discharged, you may also shave by connecting the shaver to an electrical outlet via the special cord set. • 5-minute quick charge is sufficient for a shave. Charging lights (5) The green charging lights show the charge status of the batteries. The green charging
 • Страница 7 из 63
  Regular cleaning ensures better shaving performance. Rinsing the shaver head under running water after each shave is an easy and fast way to keep it clean: • Switch the shaver on (cordless) and rinse the shaver head under hot running water. You may use liquid soap without abrasive substances. Rinse
 • Страница 8 из 63
  Environmental notice This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection sites provided
 • Страница 9 из 63
  Français Nos produits sont conçus pour répondre aux normes les plus élevées en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau rasoir Braun. Attention Votre rasoir est livré avec un cordon d’alimentation basse tension. Vous ne devez pas remplacer ou
 • Страница 10 из 63
  capacité maximale de la batterie ne sera atteinte qu’après plusieurs cycles de charge/décharge. • Si les batteries sont déchargées, vous pouvez aussi vous raser en branchant le rasoir à une prise électrique via le cordon d’alimentation. • Une charge rapide de 5 minutes est suffisante pour un
 • Страница 11 из 63
  Nettoyage La tête du rasoir peut être lavée sous l’eau chaude courante. Attention : débranchez toujours le rasoir de la prise électrique secteur avant de nettoyer la tête sous l’eau. Un nettoyage régulier assure une meilleure performance de rasage. Nettoyer la tête du rasoir sous l’eau après chaque
 • Страница 12 из 63
  Pendant ce temps là, le témoin lumineux de remplacement clignote et s’éteint quand la réinitalisation est faite. La réinitialisation manuelle peut être faite à n’importe quel moment. Conservation des batteries Pour maintenir la capacité optimale des batteries rechargeables, tous les 6 mois environ
 • Страница 13 из 63
  Cette garantie s‘étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif. Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l’usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi que les défauts d’usuresqui ont un
 • Страница 14 из 63
  Polski Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości, funkcjonalności i designu. Mamy nadzieję, ze będziesz usatysfakcjonowany naszą nową golarką Braun. Ostrzeżenie Twój system golący wyposażony jest w specjalną stację ładującą. Nie należy samodzielnie wymieniać lub wymontowywać
 • Страница 15 из 63
  • Jeżeli bateria golarki jest rozładowana, istnieje możliwość golenia z podłączeniem za pomocą przewodu zasilającego bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. • Szybkie, 5-minutowe ładowanie zapewnia czas pracy golarki wystarczający na jedno ogolenie. Wskaźniki naładowania baterii (5) Zielone
 • Страница 16 из 63
  Czyszczenie Głowica golarki jest przystosowana do mycia pod bieżącą wodą. Ostrzeżenie: Należy odłączyć golarkę od źródła prądu, zanim użytkownik zacznie czyścić głowicę po bieżącą wodą. Regularne czyszczenie zapewnia lepsze golenie. Opłukanie głowicy pod bieżącą wodą po każdym goleniu, to
 • Страница 17 из 63
  Po wymianie kasety z folią golącą i blokiem ostrzy (1), należy wcisnąć przycisk on/off (4) i przytrzymać przynajmniej przez 5 sekund, aby zresetować licznik. W czasie wykonywania tej czynności wskaźnik będzie pulsować i wyłączy się, kiedy reset golarki zostanie zakończony. Ręczne zresetowanie może
 • Страница 18 из 63
  2. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliżej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas
 • Страница 19 из 63
  Český Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým holicím strojkem Braun spokojeni. Výstraha Tento holicí strojek je vybaven speciálním síťovým přívodem s integrovaným bezpeč-nostním síťovým adaptérem. Nevyměňujte
 • Страница 20 из 63
  • Pokud je akumulátorová baterie vybita, můžete se také holit holicím strojkem, připojeným k síti pomocí speciálního síťového přívodu. • Pětiminutové rychlonabíjení postačí na jedno oholení bez síťového přívodu. Kontrolky nabíjení (5) Zelené kontrolky nabíjení indikují stav baterie. Odpovídající
 • Страница 21 из 63
  Čištění Tento přístroj je možné čistit pod tekoucí vodou. Upozornění: Před čištěním holicí hlavy vodou odpojte holicí strojek ze sítě. Pravidelným čištěním zlepšíte holicí výkon vašeho holicího strojku. Propláchnutí holicí hlavy pod tekoucí vodou po každém holení představuje rychlý a snadný způsob
 • Страница 22 из 63
  Ochrana akumulátorových baterií Pro udržení optimální kapacity akumulátorových baterií by měl být holicí strojek (normálním holením) plně vybit každých cca 6 měsíců. Poté holicí strojek nabijte na plnou kapacitu. Poznámka k životnímu prostředí Tento výrobek obsahuje akumulátorové baterie. V zájmu
 • Страница 23 из 63
  defekty, mající zanedbateln˘ vliv na hodnotu a pouÏitelnost pfiístroje. Záruka pozb˘vá platnosti, pokud byl v˘robek mechanicky po‰kozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovan˘mi osobami nebo pokud nejsou pouÏity originální díly Braun. Pfiístroj je urãen v˘hradnû pro domácí pouÏití. Pfii
 • Страница 24 из 63
  Slovenský Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňali tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že budete so svojím novým holiacim strojčekom Braun spokojní. Upozornenie Váš holiaci strojček je vybavený špeciálnym prevodníkom na nízke napätie (špeciálnym sieťovým káblom so sieťovým
 • Страница 25 из 63
  • Plne nabitá batéria zabezpečuje až 45 minút holenia bez použitia sieťového kábla v závislosti od dĺžky vašich fúzov. Maximálnu kapacitu batérie však dosiahnete až po niekoľkých cykloch nabitia/vybitia. • Keď sa akumulátorové batérie vybijú, môžete sa oholiť aj zapojením holiaceho strojčeka to
 • Страница 26 из 63
  Čistenie Holiacu hlavu strojčeka môžete umývať pod tečúcou vodou. Upozornenie: predtým, ako holiacu hlavu umyjete vodou, odpojte strojček z elektrickej siete. Pravidelné čistenie zaručuje lepšie výsledky holenia. Opláchnutie holiacej hlavy pod tečúcou vodou po každom holení je jednoduchý a rýchly
 • Страница 27 из 63
  Starostlivosť o batérie Približne každých 6 mesiacov nechajte holiaci strojček úplne vybiť (holením), aby sa zachovala optimálna kapacita akumulátorových batérií. Potom holiaci strojček opäť nabite na plnú kapacitu. Poznámka k životnému prostrediu Tento výrobok obsahuje akumulátorové batérie. V
 • Страница 28 из 63
  ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateºn˘ vplyv na hodnotu a pouÏitie prístroja. Záruka stráca platnosÈ v prípade, Ïe v˘robok bol mechanicky po‰koden˘, alebo sa uskutoãnili opravy neautorizovan˘mi osobami, alebo sa nepouÏili originálne diely Braun. Prístroj je v˘hradne urãen˘ na domáce pouÏitie.
 • Страница 29 из 63
  Magyar Termékeink előállítása során, messzemenően törekszünk a legmagasabb minőségi követelményekkel, funkcionalitással és formatervezéssel szembeni igények kielégítésére. Reméljük, örömét leli majd új Braun borotvájában! Figyelmeztetés Az Ön borotvarendszerét egy különleges csatlakozókábellel
 • Страница 30 из 63
  maximum kapacitását, több, egymást követő töltés-lemerülés folyamat után éri el. • Amennyiben az akkumulátor lemerült állapotban van, használhatja borotvakészülékét úgy is, hogy a különleges csatlakozókábel segítségével csatlakoztatja elektromos hálózathoz! • A lemerült készüléknek egyetlen
 • Страница 31 из 63
  A készülék tisztítása A készülék alkalmas a vízsugár alatt történő tisztításra. Figyelmeztetés: A borotvafej vízzel történő tisztításának megkezdése előtt, távolítsa el a borotvát az elektromos hálózatból! A rendszeres tisztítás növeli a készülék hatékonyságát. A borotvafej vízzel történő
 • Страница 32 из 63
  Az akkumulátor karbantartása A tölthető akkumulátor optimális kapacitásának megőrzése érdekében, a borotvát körülbelül félévente ajánlatos egyszer teljesen lemeríteni (normál használattal), majd teljesen újratölteni. Környezetvédelmi felhívás A készülék tölthető akkumulátorral rendelkezik. A
 • Страница 33 из 63
  Hrvatski Naši su proizvodi oblikovani su tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete uživati u brijanju novim Braunovim aparatom za brijanje. Upozorenje Vaš aparat za brijanje ima ugrađeni sigurnosni niskonaponski adapter. Nemojte mijenjati ili
 • Страница 34 из 63
  • Ako su baterije potpuno prazne, možete se brijati, a da ih prethodno ne napunite. Samo spojite uređaj s izvorom električne energije specijalnim priključnim kabelom. • Brzo punjenje u trajanju od 5 minuta dovoljno je za jedno brijanje. Indikator punjenja (5) Zeleno svijetlo indikatora punjenja
 • Страница 35 из 63
  Čišćenje Ovaj uređaj se može čistiti i pod mlazom tekuće vode. Upozorenje: prije čišćenja vodom uvijek isključite uređaj iz struje. Redovito čišćenje omogućuje kvalitetniji i bolji rad aparata. Ispiranje glave aparata vrućom tekućom vodom nakon svakog brijanja, jednostavan je i brz način održavanja
 • Страница 36 из 63
  Održavanje baterija Kako biste održali optimalni kapacitet baterija, treba pustiti aparat da se do kraja sam isprazni (upotrebom) otprilike svakih 6 mjeseci. Tada ga napunite do punog kapaciteta. Napomena o brizi za okoliš Ovaj uređaj sadrži punjive baterije. Kako biste zaštitili okoliš, na kraju
 • Страница 37 из 63
  Slovensko Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo si, da bi vaš novi Braunov brivnik z veseljem uporabljali. Opozorilo Sistem za britje je opremljen s posebno priključno vrvico z vgrajenim varnostnim nizkonapetostnim
 • Страница 38 из 63
  tudi tako, da brivnik priključite na električno omrežje s posebno priključno vrvico. • 5-minutno hitro polnjenje zadostuje za en postopek britja. Indikatorji polnjenja (5) Zeleni indikatorji polnjenja kažejo stanje napolnjenosti baterij. Kadar se brivnik polni ali kadar je vključen, utripa zeleni
 • Страница 39 из 63
  Redno čiščenje brivnika vam zagotavlja boljše rezultate britja. Izpiranje glave brivnika pod tekočo vodo po vsakem britju je preprost in hiter način za vzdrževanje čistoče: • Vključite brivnik (brez priključne vrvice) in glavo brivnika izperite pod vročo tekočo vodo. Uporabite lahko tudi tekoče
 • Страница 40 из 63
  Varovanje okolja Izdelek je opremljen z baterijami za ponovno polnjenje. Iz okoljevarstvenih razlogov vas prosimo, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odvržete med gospodinjske odpadke. Napravo lahko odnesete na ustrezno zbirno mesto, določeno v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki
 • Страница 41 из 63
  Türkçe Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için üretilmiştir. Yeni Braun tıraş makinenizden memnun kalacağınızı umarız. Uyarı Tıraş makinenizin ekstra düşük voltaj için güvenlik sağlayanadaptör içeren özel kablo seti vardır. Genel olarak, çocukların
 • Страница 42 из 63
  • Eğer sarj edilebilir bataryanız bitmiş ise, özel kablo seti ile cihazınız fişe takılıyken tıraş olabilirsiniz. • 5 dakikalık hızlı şarj etme özelliği tek seferlik tıraş işlemi için yeterlidir. Şarj ışıkları (5) Yeşil şarj ışığı cihazınızın şarj durumunu göstermektedir. Yeşil şarj ışığı yanıp
 • Страница 43 из 63
  Düzenli temizleme tıraş makineninizden en iyi performansı almanızı sağlayacaktır. Tıraş başlığını akan su altında temizlemek kolay ve hızlı bir temizleme yöntemidir: • Cihazı çalıştırınız (kablosuz olarak) ve tıraş başlığını sıcak suyun altına tutunuz. Dilerseniz aşındırıcı madde içermeyen sabunlu
 • Страница 44 из 63
  Çevre ile ilgili duyuru Bu ürün şarj edilebilir piller içermektedir. Doğal çevreyi korumak adına, lütfen ürünü kullanım ömrü sonunda ev atıkları ile beraber atmayınız. Ürünü atmak istediğinizde Braun servis merkezlerine götürebilirsiniz ya da bulunduğunuz ülkenin katı atık kuralları çerçevesinde
 • Страница 45 из 63
  êÛÒÒÍËÈ Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что Вам понравится новая бритва Braun. Предупреждение Бритва снабжена адаптером низкого напряжения. Не заменяйте и не модифицируйте никакие детали адаптера. Это может
 • Страница 46 из 63
  • Полностью заряженную бритву используйте, пока аккумулятор не разрядится. Затем зарядите бритву до полной емкости аккумулятора. Последующие зарядки будут занимать около 1 часа. • Полный заряд аккумулятора обеспечит вам до 45 минут непрерывной работы бритвы, в зависимости от густоты щетины. Однако,
 • Страница 47 из 63
  Рекомендации для чистого бритья Для достижения лучшего результата Braun рекомендует следовать трем простым правилам: 1. Мы рекомендуем бриться до умывания. 2. Держите бритву под прямым углом (90°) к коже. 3. Натяните кожу и перемещайте бритву в направлении против роста волос. Чистка бритвы Бреющая
 • Страница 48 из 63
  Замену рекомендуется производить при включении индикатора замены сетки и режущего блока (7) или по мере износа, но не реже, чем каждые 18 месяцев. Бреющая сетка и режущий блок №: 32S Индикатор замены сетки и режущего блока будет напоминать вам в течение последующих 7 сеансов бритья о необходимости
 • Страница 49 из 63
  Изделие использовать по назначению в Соответствии с инструкцией по эксплуатации Служба потребителей: Проктер энд Гэмбл, Россия, 123317, Москва, Краснопресненская наб., 18. Телефон горячей линии: 8 800 200 20 20 (звонок по России бесплатный) ɇ‡ÌÚËÈÌ˚ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÙËÏ˚ BRAUN ÑÎfl ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÎËÈ Ï˚
 • Страница 50 из 63
  Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ êî ‹ 2300-1 ÓÚ 7.02.1992 „. «é ᇢËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ» Ë ÔËÌflÚ˚Ï ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ Í Á‡ÍÓÌÛ êî ÓÚ 9.01.1996 „. «é ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ» Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ Á‡ÍÓÌ «é ᇢËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ» Ë «äÓ‰ÂÍÒ êëîëê Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËflı», ÙËχ BRAUN ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚
 • Страница 51 из 63
  ìÍ‡ªÌҸ͇ Продукція нашої компанії відповідає найвищим стандартам якості, функціональності та дизайну. Сподіваємося, Вам сподобається користуватися Вашою новою бритвою від Braun. Обережно! До комплекту Вашої бритви входить спеціальний шнур живлення з вмонтованим блоком запасного енергопостачання
 • Страница 52 из 63
  користування. Після того повністю зарядіть. Подальші зарядження триватимуть близько 1 години. • Повна зарядка дозволяє голитися до 45 хвилин без застосування електричного шнура. Цей час може змінюватись, залежно від росту Вашої бороди. Однак, повної зарядки акумулятора можна досягти лише після
 • Страница 53 из 63
  Маленькі поради для ідеального гоління Для досягнення найкращих результатів Braun радить дотримуватись 3-х простих правил: 1. Голитися слід завжди перед умиванням. 2. Завжди тримайте бритву під прямим кутом (90°) до шкіри. 3. Натягуйте шкіру і голіться проти напрямку росту бороди. Чищення Голівку
 • Страница 54 из 63
  Сіточка для гоління та ріжучий блок: 32S Лампочка-індикатор заміни буде нагадувати Вам під час наступних 7 голінь про необхідність заміни сіточки для гоління та ріжучого блоку. Потім бритва автоматично перезапустить дисплей. Після заміни сітки та ріжучого блоку (1), натисніть на кнопку
 • Страница 55 из 63
  Товар використовувати за призначенням, відповідно до інструкції з експлуатації. Дата виготовлення продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виготовлення, інші дві цифри є порядковим номером тижня у році.
 • Страница 56 из 63
  ብÈÒÌÂÌÌfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl Ì ‚ÔÎË‚‡π ̇ ‰‡ÚÛ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ÚÂÏ¥ÌÛ „‡‡ÌÚ¥ª. ɇ‡ÌÚ¥fl ̇ Á‡Ï¥ÌÂÌ¥ ˜‡ÒÚËÌË Á‡Í¥Ì˜ÛπÚ¸Òfl ‚ ÏÓÏÂÌÚ Á‡Íi̘ÂÌÌfl „‡‡ÌÚ¥ª ̇ ‰‡ÌËÈ ‚Ëi·. ɇ‡ÌÚ¥fl Ì ÔÓÍË‚‡π ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, ‚ËÍÎË͇̥ Ì‚iÌËÏ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ (‰Ë‚. Ú‡ÍÓÊ ÔÂÂÎiÍ ÌËʘÂ) ÌÓχθÌËÈ ÁÌÓÒ Ò¥ÚÓÍ Ú‡ ÌÓÊ¥‚
 • Страница 57 из 63
  58 98908225_370_360_S6-68.indd 58 26.01.2009 14:25:13 Uhr
 • Страница 58 из 63
  59 98908225_370_360_S6-68.indd 59 26.01.2009 14:25:14 Uhr
 • Страница 59 из 63
  60 98908225_370_360_S6-68.indd 60 26.01.2009 14:25:14 Uhr
 • Страница 60 из 63
  61 98908225_370_360_S6-68.indd 61 26.01.2009 14:25:15 Uhr
 • Страница 61 из 63
  62 98908225_370_360_S6-68.indd 62 26.01.2009 14:25:16 Uhr
 • Страница 62 из 63
  63 98908225_370_360_S6-68.indd 63 26.01.2009 14:25:16 Uhr
 • Страница 63 из 63