Инструкция для CANDY GO4 106 1TXT

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

A

Au

utto

om

ma

attiic

ck

á  p

prra

ök

ka

a

N

Na

av

vo

od

diillo

o  zza

a  u

up

po

orra

ab

bo

o

Èícòpyêöèÿ ïî 

êcïëyaòaöèè

Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿ 

Návod na obsluhu

CZ

SL

RU

UKR

SK

GO4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 39
  CZ SL RU UKR SK Automatická praöka Navodilo za uporabo Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿ Návod na obsluhu GO4
 • Страница 2 из 39
  CZ SL RU SK UKR ÚVOD âESTITAMO! ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ ! ÚVOD VáÏen˘ zákazníku, Z nakupom na‰ega stroja ste pokazali, da ne i‰ãete kompromisnih re‰itev in da ste kupec, ki hoãe le najbolj‰e. Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå. Êóïèâøè öю
 • Страница 3 из 39
  SL CZ OBSAH : KAZALO Úvod Uvod Väeobecné pokyny püi püevzetí vÿrobku Splo‰na opozorila in nasveti ob prevzemu aparata Záruka KAPITOLA POGLAVJE ÏAPAÃPAÔ PÎÇÄIË KAPITOLA RU SK UKR ÇÌIÑÒ OBSAH: Ââåäåíèe Âñòóï Úvod 1 Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî ∋êñïëyàòàöèè Çàãàëüíi âiäîìîñòi V‰eobecné pokyny pri prevzatí
 • Страница 4 из 39
  CZ KAPITOLA 1 VÄEOBECNÉ POKYNY PÜI PÜEVZETÍ VŸROBKU. SL UKR RU SK 1. POGLAVJE ÏÀPÀÃPÀÔ 1 PÎÇÄIË 1 KAPITOLA 1 SPLO·NA OPOZORILA IN NASVETI OB PREVZEMU APARATA ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÇÀÃÀËÜÍI ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯ V·EOBECNÉ POKYNY PRI PREVZATÍ V¯ROBKU Püi dodání a püevzetí vÿrobku zkontrolujte peölivë,
 • Страница 5 из 39
  CZ SL SK UKR RU KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 2. POGLAVJE ÏÀPÀÃPÀÔ 2 PÎÇÄIË 2 ZÁRUKA GARANCIJA ÃÀPÀÍÒÈß ÃÀPÀÍÒI¯ ZÁRUKA Pro poskytnutí kvalitního záruãního a pozáruãního servisu uschovejte v‰echny doklady o koupi a pfiípadn˘ch opravách v˘robku . Doporuãujeme Vám po dobu záruãní doby uchovat pÛvodní obaly k
 • Страница 6 из 39
  SL CZ KAPITOLA 3 3. POGLAVJE POKYNY PRO BEZPEÖNÉ POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY VARNOSTNI PREDPISI POZOR! NÍÏE UVEDENÉ POKYNY PLATÍ PRO JAKŸKOLIV DRUH ÖIÄTËNÍ A ÚDR ÏBY ● Vytáhnëte vidlici el. äñåry ze zásuvky el. sítë ● Uzavüete kohout püívodu vody ● Väechny el.spotüebiöe zn.Candy jsou uemnëny. Zajistëte, aby
 • Страница 7 из 39
  CZ RU SL UKR SK ● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè ● NepouÏívajte adaptéry alebo viacnásobné zásuvky. ● Nepouïívejte adaptéry nebo vícenásobné zásuvky. ● Odsvetujemo prikljuãitev stroja na elektriãno omreÏje preko razliãnih pretvornikov ali razdelilnikov. ● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè ● Nedovolte, aby
 • Страница 8 из 39
  SL CZ 4. POGLAVJE KAPITOLA 4 UKR RU ÏÀPÀÃPÀÔ 4 PÎÇÄIË 4 SK KAPITOLA 4 85 cm 40 cm 60 cm TECHNICKÉ ÚDAJE MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA PERILA ZA ENO PRANJE NORMÁLNÍ HLADINA VODY KOLIâINA VODE PRI OBIâAJNEM PRANJU MAX.PÜÍKON Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè TEHNIâNI PODATKI Òåõíi÷íi
 • Страница 9 из 39
  CZ SL KAPITOLA 5 5. POGLAVJE UVEDENÍ DO PROVOZU INSTALACE NAMESTITEV IN PRIKLJUâITEV STROJA Odstrañte ochrannou podloïku z pënového polystyrénu (souöást obalu) a praöku umístëte nedaleko místa trvalého pouïívání. Stroj brez podstavka postavite v bliÏino mesta, kjer bo stalno prikljuãen. Odstfiihnûte
 • Страница 10 из 39
  CZ SL RU Çaêpeïèòå ∧ècò ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a ía äíe, êaê ïoêaçaío ía pècyíêe. Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè, ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó. Upevnite ku dnu práãky priloÏen˘ protihlukov˘ ‰tít z vlnitého materiálu podºa obrázka. Dotoãno cev za vodo privijte na pipo. Ïpèñîåäèíèòå
 • Страница 11 из 39
  CZ SL RU UKR SK Umístûte praãku do roviny pomocí 4 nastaviteln˘ch noÏiãek: Uporabite vse 4 nogice, zravnate pralni stroj z tlemi Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‚Ò¥ 4 Ì¥ÊÍË, ˘Ó· ‚Ë¥‚ÌflÚË Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ Ô¥‰ÎÓÁ¥. Umiestnite praãku do roviny pomocou 4 nastavovacích noÏiãiek:
 • Страница 12 из 39
  SL CZ RU ÏÀPÀÃPÀÔ 6 6. POGLAVJE KAPITOLA 6 M G L I H UKR PÎÇÄIË 6 SK KAPITOLA 6 N P F E D C B A OVLÁDACÍ PRVKY OPIS STIKALNE PLO·âE DrÏadlo otevfiení dvífiek Roãaj vrat Kontrolka zamãená dvífika Kontrolna luãka zaklenjena vrata Tlaãítko “Start” Tipka Start Tlaãítko pro zabránûní pomaãkání Tipka za
 • Страница 13 из 39
  CZ POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÅ DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK K otevfiení dvífick stisknûte pojistku umístûnou na vnitfiní stranû drÏadla. POZOR: SPECIÁLNÍ POJISTKA ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ DVÍÜEK PRAÖKY IHNED PO SKONÖENÍ PRANÍ. JAKMILE SKONÖÍ ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2 MINUTY A POTOM TEPRVE DVÍÜKA OTEVÜETE. SL ROâAJ VRAT
 • Страница 14 из 39
  CZ SL TLAâÍTKO START Po zvolení programu vyãkejte neÏ kontrolka “STOP” zaãne blikat, poté stisknûte tlaãítko START. TIPKA START Ko je program izbran, poãakajte, da zaãne utripati kontrolna luãka STOP, nato pa pritisnite na tipko START. Stisknutím tohoto tlaãítka dojde ke spu‰tûní programu
 • Страница 15 из 39
  CZ SL Tlaãítka funkcí musí b˘t navolena pfied stisknutím tlaãítka start. Na tipke za opcije pritisnite pred pritiskanjem na tipko START! TLAÖÍTKO PRO ZABRÁNËNÍ POMAÖKÁNÍ TIPKA ZA LAHKO LIKANJE Nastavením této funkce, (Není k dispozici pro programi BAVLNA), je moïné sníïit na minimum pomaökání prádla
 • Страница 16 из 39
  CZ SL TLAâÍTKO AQUAPLUS TIPKA ALLERGIE Díky novému systému Sensor Activa System je moÏné pomocí tlaãítka provést nov˘ speciální cyklus praní, kter˘ je vhodn˘ pfii praní odoln˘ch a smûsn˘ch tkanin a kter˘ peãuje o vlákna a jemnou pokoÏku toho, kdo je nosí. PouÏití mnohem vût‰ího mnoÏství vody a nová
 • Страница 17 из 39
  CZ TLAâÍTKO NTENZIVNÍ PRANÍ Stisknutím tohoto tlaãítka, které je aktivní pouze u programÛ bavlna, zaãnou fungovat snímaãe nového Activa systému. Tyto snímaãe pracují jak se zvolenou teplotou, kterou udrÏují konstantní bûhem v‰ech fází pracího programu, tak s mechanickou ãinností bubnu. Buben se v
 • Страница 18 из 39
  CZ TLAâÍTKO ODLOÎENÉHO STARTU Pomocí tohoto tlaãítka je moÏné naprogramovat spu‰tûní pracího cyklu se zpoÏdûním o 3, 6 nebo 9 hodin. Pro nastavení odloÏeného startu postupujte následujícím zpÛsobem: Nastavte zvolen˘ program (kontrolka STOP zaãne blikat) Stisknûte tlaãítko ODLOÎEN¯ START (pfii kaÏdém
 • Страница 19 из 39
  CZ SL TLAâÍTKO VOLBA ODST¤EDùNÍ GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI CENTRIFUGIRANJA Faza centrifugiranja je zelo pomembna, saj naj bi iz perila odstranila ãimveã vlage, ne da bi ga pri tem po‰kodovala. Hitrost centrifuge lahko prilagodite svojim potrebam. Z nastavitvijo niÏjih vrednosti lahko zniÏate
 • Страница 20 из 39
  CZ KONTROLKY TLAÖÍTEK Kontrolka okolo tlaöítka volitelné funkce se rozsvítí, je-li nastavena tato zvláätní volba. VOLIâ PROGRAMÒ S OFF LZE JÍM OTÁâET V OBOU SMùRECH. JAKMILE ZVOLÍTE NùJAK¯ PROGRAM, PO NùKOLIKA SEKUNDÁCH ZAâNE BLIKAT SVùTELNÁ SIGNALIZACE “STOP”. ZHASNUTÍ SVùTLENÉ SIGNALIZACE “STOP”
 • Страница 21 из 39
  RU TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ ÏÀPÀÃPÀÔ 7 Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ Teìïepa òypa °C êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ èêéÉêÄåå Ç èéãéÜÖçàà Çäã.: Maêc. çaãpyçêa, êã ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË 90 6 90° ● ● Õëîïîê, ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ 60 P 6 60° ● ● Õëîïîê, ñìåcoâûe òêàíè ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË 60 **
 • Страница 22 из 39
  UKR ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ PÎÇÄIË 7 Òèï òêàíèíè Ïpîãpàìà ïpàííÿ Ìàêñ. çàâàíòàæåííÿ, êã Òåìïåpàòópa, °Ñ Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ 2 Áàâîâíà, ëüîí 1 6 90° ● ● Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ 60 P 6 60° ● ● Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ 60 6 60° ● ● 40 6 40° ● ● Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ Áàâîâíà, ñóìiøíi
 • Страница 23 из 39
  CZ SL UKR RU SK KAPITOLA 8 8. POGLAVJE ÏÀPÀÃPÀÔ 8 PÎÇÄIË 8 KAPITOLA 8 VOLBA PROGRAMÅ IZBIRANJE PROGRAMOV ÇõÅéê èêéÉêÄåå ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ VOªBAPROGRAMOV Pro råzné typy tkaniny s råznÿm stupnëm zaäpinëní má praöka 4 okruhy programå rozdëlenÿch podle druhu praní, teploty a doby praní (viz tabulka
 • Страница 24 из 39
  SL CZ UKR RU SK 4. Speciální programy 4. Posebni programi 4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ 4. éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥ 4 . ·peciálne programy SPECIÁLNÍ PROGRAM “MÁCHÁNÍ” Tento program provádí 3 máchání prádla s prÛbûÏn˘m odstfieìováním (které lze pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka). PouÏívá se pro
 • Страница 25 из 39
  CZ SL RU UKR SK PROGRAM “MIX & WASH SYSTEM” èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH SYSTEM” èêéÉêÄåÄ ◊MIX AND WASH SYSTEM” PROGRAM „MIX & WASH SYSTEM“ Jde o program, kter˘ je v˘hradním patentem firmy Candy a kter˘ pfiiná‰í pro uÏivatele 2 velké v˘hody: To je ekskluzivni Candyjev sistem pranja, ki nudi uporabniku dve
 • Страница 26 из 39
  SL CZ KAPITOLA 9 9. POGLAVJE ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTÜEDKÅ PREDALâEK ZA PRALNA SREDSTVA Zásobník na prací prostfiedky je rozdûlen do 3 ãástí: – Öást je oznaãen “1” a slouÏí pro prací prostfiedky urãené pro pfiedpírku. – Öást je oznaãena “ ”, slouÏí pro speciální pfiísady, zmûkãovadla, rÛzná parfémovaná
 • Страница 27 из 39
  CZ SL RU UKR PÎÇÄIË 10 SK KAPITOLA 10 10. POGLAVJE èÄêÄÉêÄî 10 PRÁDLO PRIPRAVA PERILA NA PRANJE íàè ÅÖãúü ÂÈPÎÁÈ, ÏPÈÇÍÀЧÅÍI ÄËß ÏPÀÍÍß BIELIZE≈ ÇçàåÄçàÖ. ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸ ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„Ë ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ. Óâàãà! ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè êèëèìè, ïîêpèâàëà
 • Страница 28 из 39
  CZ SL KAPITOLA 11 11. POGLAVJE UÎITEâNÉ RADY PRO UÎIVATELE NEKAJ KORISTNIH NASVETOV Pfii pouÏívání va‰eho spotfiebiãe dbejte zásad ochrany Ïivotního prostfiedí a ekonomického provozu. V nadaljevanju vam navajamo nekaj koristnih, da boste lahko va‰ pralni stroj uporabljali dobro, varãno in v skladu z
 • Страница 29 из 39
  SL CZ SK UKR RU PRANÍ PRANJE ÑÒÈPÊÀ ÏPÀÍÍß PRANIE PROMËNLIVÁ KAPACITA PRAÖKY PRILAGODLJIVA ZMOGLJIVOST POLNJENJA Âàpüèpyeìûe âoçìoæíocòè Çìiííi ìîæëèâîñòi PREMENLIVÁ KAPACITA PRÁâKY Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè oò òèïa òêaíè è êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
 • Страница 30 из 39
  CZ ● Zkontrolujte, zda máte puätënou vodu a zda odtoková hadice je na místë. VOLBA PROGRAMU V˘bûr nejvhodnûj‰ího programu proveìte podle tabulky programÛ. - Otoãením voliãe programÛ aktivujte zvolen˘ program - poãkejte, aÏ kontrolka “STOP” zaãne blikat - pak stisknûte tlaãítko START. Po stisknutí
 • Страница 31 из 39
  CZ SL KAPITOLA 12 12. POGLAVJE ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA âI·âENJE IN VZDRÎEVANJE STROJA K öiätëní zevnëjäku praöky nepouïívejte abrazivní prostüedky, alkohol a rozpouätëdla. Vystaöí pouïít vlhkÿ hadr. Praöka vyïaduje jen minimální údrïbu: Ohi‰je pralnega stroja obri‰ite vedno le z vlaÏno krpo. Ohi‰ja stroja
 • Страница 32 из 39
  CZ SL ÖISTËNÍ FILTRU âI·âENJE FILTRA Praöka je vybavena speciálním filtrem, kterÿ zachycuje vëtäí püedmëty, které by mohly ucpat odtokovou hadici, napü. mince, knoflíky, atd. Ty pak mohou bÿt vyñaty následujícím zpåsobem: Pralni stroj ima vgrajen filter, ki zadrÏi vse veãje delce (npr. kovance,
 • Страница 33 из 39
  CZ SL KAPITOLA 13 MOTNJA ZÁVADA 1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ PROGRAM 13. POGLAVJE MOTNJE V DELOVANJU ODSTRANËNÍ PÜÍÖINA 1. Stroj ne deluje na nobenem programu KAKO JO ODPRAVITE MOREBITNI VZROK zasuñte záströku není zapnutÿ hlavní spínaö zkontrolovat uzavüenÿ püívod vody narovnejte odtokovou hadici Ucpanÿ
 • Страница 34 из 39
  RU UKR ÏÀPÀÃPÀÔ 13 PÎÇÄIË 13 MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ 1. Ìàøèíà íå pàáîòàåò íè íà îäíîé ïpîãpàììå ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ ÏPÈЧÈÍÛ ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI ÓÑÓÍÅÍÍß ÏPÈЧÈÍÈ Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó. Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi Ïiäêëю÷iòü
 • Страница 35 из 39
  SK 1 KAPITOLA13 PORUCHA PRÍâINA ODSTRÁNENIE zástrãka nie je v zásuvke zasuÀte zástrãku nie je zapnut˘ hlavn˘ spínaã zapnite hlavn˘ spínaã v˘padok el. prúdu skontrolujte porucha el. fázy skontrolujte otvorené dvierka práãky zatvorte dvierka viì príãina 1 skontrolovaÈ uzatvoren˘ prívod vody otvoriÈ
 • Страница 36 из 39
 • Страница 37 из 39
  V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití. Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku. Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne
 • Страница 38 из 39
  Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení (WEEE). Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v
 • Страница 39 из 39