Инструкция для CANON MultiPASS™ C20 ч.1

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

i

MultiPASS

TM

C20

Rukovodstvo po apparatnomu

obespeˆeniÚ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 51
  MultiPASSTM C20 Rukovodstvo po apparatnomu obespeˆeniÚ i
 • Страница 2 из 51
  Hotq dannoe oborudovanie moÙet rabotatx i s signalizaciej cikliˆeskogo otboq i s signalizaciej DTMF, tolxko rabota signalizacii DTMF podˆinqetsq pravilam, vypolnenie kotoryh neobhodimo dlq normalxnoj raboty. Po˘tomu nastoqtelxno rekomenduetsq ispolxzovatx signalizaciÚ DTMF dlq dostupa k
 • Страница 3 из 51
  Torgovye marki Adobe Photoshopă i Adobe PageMakeră qvlqÚtsq zaregistrirovannymi torgovymi markami korporacii Adobe. Canonă i BJă qvlqÚtsq zaregistrirovannymi torgovymi markami, a MultiPASSTM, UHQTM i Bubble JetTM - torgovymi markami kompanii Canon Inc. Centronicsă qvlqetsq zaregistrirovannoj
 • Страница 4 из 51
  This CE Marking shows compliance of this equipment with Directive 73/23/EEC and Directive 89/336/EEC (as amended by Directive 92/31/EEC), both as amended by Directive 93/68/EEC. L’estampille CE indique que ce matériel est conforme aux dispositions de la Directive 73/23/CEE et de la Directive
 • Страница 5 из 51
  SoderÙanie Glava 1 Kratkoe opisanie apparata MultiPASS C20 ....................................................... 1-1 Dobro poÙalovatx! ................................................................................................... 1-2 Osnovnye vozmoÙnosti apparata MultiPASS C20
 • Страница 6 из 51
  VklÚˆenie pitaniq ................................................................................................ 2-23 Vybor i ustanovka puzyrxkovo-strujnogo (BJ) kartridÙa ........................ 2-25 Ukazaniq po ispolxzovaniÚ i obsluÙivaniÚ puzyrxkovo-strujnyh (BJ) kartridÙej
 • Страница 7 из 51
  Sohranenie nomerov dlq bystrogo kodirovannogo nabora .............. 3-17 Izmenenie nomera/imeni, hranqegosq pod kodom bystrogo kodirovannogo nabora ............................................................................ 3-19 Ispolxzovanie bystrogo odnoknopoˆnogo ili kodirovannogo nabora
 • Страница 8 из 51
  Glava 4 Glava 5 Peˆatx s PK ............................................................................................................... 5-1 Obraenie s bumagoj .............................................................................................. 5-2 Vybor tipa bumagi
 • Страница 9 из 51
  Glava 7 ObsluÙivanie apparata MultiPASS C20 ............................................................. 7-1 Êistka apparata MultiPASS C20 ........................................................................... 7-2 Êistka korpusa apparata MultiPASS C20
 • Страница 10 из 51
  x SoderÙanie
 • Страница 11 из 51
  Glava 1 Kratkoe opisanie apparata MultiPASS C20 V dannoj glave privoditsq kratkoe opisanie apparata MultiPASS C20 i ego osnovnyh funkcij. V nej takÙe opisany ustanavlivaemye ustrojstva i postavlqemye materialy dlq raboty s apparatom MultiPASS C20. Dobro poÙalovatx!
 • Страница 12 из 51
  Dobro poÙalovatx! Blagodarim Vas za pokupku apparata Canon MultiPASS C20. My uvereny, ˆto faksimilxnyj apparat MultiPASS C20 pomoÙet Vam naibolee ˘ffektivno vypolnqtx rabotu, obespeˆiv vse usloviq faksimilxnoj svqzi, vklÚˆaq takÙe peˆatx, kopirovanie i skanirovanie. 1-2 Kratkoe opisanie apparata
 • Страница 13 из 51
  Osnovnye vozmoÙnosti apparata MultiPASS C20 Faksimilxnyj apparat MultiPASS C20 predstavlqet soboj zakonˆennuÚ mnogofunkcionalxnuÚ sistemu dlq ispolxzovaniq doma ili v nebolxwom ofise. Apparat MultiPASS C20 ob˙edinqet niÙepereˆislennye funkcii v edinom udobnom nastolxnom bloke: ½ Faksimilxnyj
 • Страница 14 из 51
  VozmoÙnosti cvetnogo printera Cvetnaq puzyrxkovo-strujnaq peˆatx(BJ), razrabotannaq kompaniej Canon, i ˆernilxnye kartridÙi V apparate MultiPASS C20 ispolxzuetsq puzyrxkovo-strujnaq (BJ) peˆatx, razrabotannaq kompaniej Canon, i kartridÙi s ˆernilami, ˆto obespeˆivaet pervoklassnuÚ, ˆetkuÚ peˆatx i
 • Страница 15 из 51
  Peˆatx faksov na obyˆnoj bumage Sistema obrabotki izobraÙenij UHQTM V apparate MultiPASS C20 ispolxzuetsq razrabotannaq kompaniej Canon sistema super vysokokaˆestvennoj obrabotki izobraÙeniq (UHQ) dlq obespeˆeniq ˆetkosti pri faksimilxnoj peredaˆe fotografij. ReÙim korrekcii owibok (ECM)
 • Страница 16 из 51
  VozmoÙnosti skanera Ustrojstvo avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov Apparat MultiPASS C20 vklÚˆat v sebq ustrojstvo avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov (APD), kotoroe pozvolqt legko peredavatx ili skanirovatx do 20 stranic za odin raz pri ispolxzovanii priloÙenij Windows, podderÙivaÚih standart
 • Страница 17 из 51
  VozmoÙnosti kopira Do 99 kopij Apparat MultiPASS C20 moÙet sdelatx do 99 kopij dokumenta za odin raz pri skorosti tri kopii v minutu. Razrewenie 360 toˆek/dÚjm (dpi) Apparat MultiPASS C20 kopiruet dokumenty s vysokim razreweniem 360 toˆek/dÚjm. Umenxwenie kopii Apparat MultiPASS C20 moÙet umenxwitx
 • Страница 18 из 51
  Ispolxzovanie MultiPASS C20 s programmnym obespeˆenie MultiPASS Desktop Manager dlq Windows Programmnoe obespeˆenie MultiPASS Desktop Manager dlq Windows kompanii Canon pozvolqet vypolnqtx peˆatx, faksimilxnye operacii, skanirovanie i telefonnye funkcii na apparate MultiPASS C20 neposredstvenno s
 • Страница 19 из 51
  Postavlqemye materialy i dopolnitelxnoe oborudovanie V apparate MultiPASS C20 ispolxzuÚtsq puzyrxkovo-strujnye (BJ) kartridÙi Canon i ˆernilxnicy, materialy dlq peˆati i dopolnitelxnoe oborudovanie, prednaznaˆennoe dlq raboty s apparatom MultiPASS C20, ˆtoby obespeˆitx nailuˆwij rezulxtat. Èti
 • Страница 20 из 51
  Fotokomplekt Canon Dopolnitelxno ustanavlivaemyj fotokomplekt Canon pozvolqet ispolxzovatx v apparate MultiPASS C20 polutona dlq otliˆnoj peˆati fotografij. V fotokomplekt vhodqt cvetnoj puzyrxkovo-strujnyj kartridÙ dlq fotografij BC-22/22e, kontejner kartridÙa SB-21 BJ i 60 listov bumagi kompanii
 • Страница 21 из 51
  Instrukcii po tehnike bezopasnosti Pered tem, kak ispolxzovatx apparat MultiPASS C20, vnimatelxno proˆtite dannye instrukcii i derÙite ih pod rukoj na tot sluˆaj, esli oni potrebuÚtsq pozÙe. Ne pytajtesx samostoqtelxno vypolnitx operacii po obsluÙivaniÚ apparata MultiPASS C20, otliˆnye ot ukazannyh
 • Страница 22 из 51
  ½ ½ Izbegajte popadaniq melkih predmetov (naprimer, bulavok, skrepok i skobok) v apparat MultiPASS C20. Esli vse-taki v apparat ˆto-to popalo, to nemedlenno otsoedinite apparat ot seti i obratitesx k polnomoˆnomu dileru kompanii Canon ili v centr obsluÙivaniq. ½ Pered tem, kak peredvinutx ili
 • Страница 23 из 51
  V niÙepereˆislennyh situaciqh otsoedinite MultiPASS C20 ot seti i obratitesx k polnomoˆnomu dileru kompanii Canon ili v centr obsluÙivaniq: ½ ½ Pri popadanii Ùidkosti v blok ili popadanii bloka pod doÙdx. ½ Esli Vy zametili dym, neobyˆnyj wum ili zapah, iduie ot apparata. ½ Esli apparat MultiPASS
 • Страница 24 из 51
  Polxzovanie dokumentaciej Dlq Vawego apparata MultiPASS C20 razrabotana sleduÚaq dokumentaciq, kotoraq pomoÙet Vam uznatx, kak bystro i legko polxzovatxsq apparatom: ½ Rukovodstvo polxzovatelq (dannoe rukovodstvo) ± Nastoqee rukovodstvo predlagaet podrobnuÚ informaciÚ o tom, kak ustanavlivatx,
 • Страница 25 из 51
  Vidy soglawenij, ispolxzuemyh v dannom rukovodstve V dannom rukovodstve imeÚtsq sleduÚie vidy soglawenij, podˆerkivaÚie vaÙnostx opredelennoj informacii, ˆto pozvolit Vam pravilxno i bezopasno ˘kspluatirovatx apparat MultiPASS C20: Znak ”Vnimanie” ukazyvaet na to, kak izbeÙatx dejstvij, kotorye
 • Страница 26 из 51
  PodderÙka polxzovatelq Vaw MultiPASS C20 razrabotan po poslednej tehnologii, obespeˆivaÚej besperebojnuÚ ˘kspluataciÚ. Pri vozniknovenii problem, svqzannyh s rabotoj bloka, poprobujte ustranitx ih sami, ispolxzuq svedeniq, privedennye v Glave 6 ”VozmoÙnye neispravnosti”. Esli Vy ne moÙete
 • Страница 27 из 51
  Glava 2 Ustanovka apparata MultiPASS C20 V ˘toj glave ukazyvaetsq, kak raspakovyvatx i sobiratx apparat MultiPASS C20, vybiratx i ustanavlivatx puzyrxkovo-strujnyj (BJ) kartridÙ, zagruÙatx bumagu i vvoditx polxzovatelxskuÚ informaciÚ, - vse, ˆto nuÙno znatx dlq podgotovki MultiPASS C20 k
 • Страница 28 из 51
  Vybor i zagruzka materiala dlq peˆati ........................................................... 2-35 Vybor materiala dlq peˆati ................................................................... 2-35 Obyˆnyj material ......................................................................... 2-35
 • Страница 29 из 51
  Vybor mesta dlq apparata MultiPASS C20 Pered raspakovkoj apparata MultiPASS C20 sledujte niÙepereˆislennym ukazaniqm po vyboru nailuˆwego mesta dlq ustanovki. PoÙalujsta, obratite vnimanie na informaciÚ v razdele ”Instrukcii po tehnike bezopasnosti” na str. 1-11, ˆtoby garantirovatx bezopasnuÚ
 • Страница 30 из 51
  618 mm 482 mm 281 mm 400 mm 361 mm Esli Vam nuÙna pomox pri ustanovke apparata MultiPASS C20 ili voznikaÚt kakie-libo voprosy, to obratitesx k polnomoˆnomu dileru kompanii Canon ili v centr obsluÙivaniq. 2-4 Ustanovka apparata MultiPASS C20 Glava 2
 • Страница 31 из 51
  Raspakovka apparata MultiPASS C20 V toˆnosti sledujte niÙepereˆislennym instrukciqm i ubeditesx v naliˆii vseh komponentov i dokumentacii. Vse li Vy poluˆili? Pri raspakovke apparata MultiPASS C20 cohranite karton i upakovoˆnyj material v sluˆae, esli vozmoÙno peremeenie ili transportirovka
 • Страница 32 из 51
  2. Ubeditesx, ˆto Vami poluˆeny sleduÚie detali: BLOK MultiPASS C20 PODSTAVKA DLQ OTSYLAEMYH DOKUMENTOV PODSTAVKA DLQ OTSKANIROVANNYH DOKUMENTOV DOPOLNITELXNYJ VYVODNOJ LOTOK WNUR PITANIQ* TELEFONNYJ WNUR** KONTEJNER KARTRID‰A SB-21 RUKOVODSTVO POLXZOVATELQ APPARATOM MultiPASS C20 (Dannoe
 • Страница 33 из 51
  ½ ½ Glava 2 Esli ˆto-to iz vywepereˆislennogo isporˆeno ili otsutstvuet, to nemedlenno dajte ob ˘tom znatx dileru kompanii Canon. Pomimo pozicij, postavlqemyh s apparatom MultiPASS C20, Vam potrebuetsq Centronicsă-sovmestimyj parallelxnyj interfejsnyj kabelx, kotoryj moÙno priobresti u dilera
 • Страница 34 из 51
  Udalenie transportirovoˆnyh materialov Pri raspakovke apparata MultiPASS C20 uberite lentu i karton, vstavlennye v blok dlq ego zaity pri transportirovke. Sdelajte ˘to sleduÚim obrazom: 1. Udalite vsÚ lentu s vnewnej ˆasti apparata MultiPASS C20. 2. Udalite transportirovoˆnuÚ lentu i zaitnyj
 • Страница 35 из 51
  3. Otkrojte panelx upravleniq, vzqv ee obeimi rukami i ostoroÙno potqnuv na sebq. 4. Udalite mqgkij stirofom iz ustrojstva avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov (APD), a zatem ostoroÙno naÙmite na panelx upravleniq tak, ˆtoby ona zafiksirovalasx so elˆkom. Glava 2 Ustanovka apparata MultiPASS C20 2-9
 • Страница 36 из 51
  5. Snimite prozraˆnuÚ zaitnuÚ plenku s ‰K displeq. 2-10 Ustanovka apparata MultiPASS C20 Glava 2
 • Страница 37 из 51
  Znakomstvo s apparatom MultiPASS C20 Pered tem, kak ispolxzovatx apparat MultiPASS C20, posmotrite shemy na ˘toj i posleduÚih stranicah, ˆtoby oznakomitxsq s komponentami apparata i ih funkciqmi. Vid speredi PODSTAVKA DLQ BUMAGI PODSTAVKA DLQ POSYLAEMYH DOKUMENTOV NAPRAVLQ‚‡AQ BUMAGI USTROJSTVO
 • Страница 38 из 51
  Vid szadi GNEZDO DLQ TELEFONNOJ LINII GNEZDO DLQ DOPOLNITELXNOJ MIKROTELEFONNOJ TRUBKI/ DOPOLNITELXNOGO TELEFONNOGO APPARATA RAZÍEM PITANIQ USTROJSTVO RUÊNOJ PODAÊI DVUNAPRAVLENNYJ PARALLELXNYJ PORT Mikrotelefonnaq trubka (dopolnitelxno ustanavlivaemaq) Opisanie komponentov dopolnitelxnoj
 • Страница 39 из 51
  Panelx upravleniq · ‰KD DISPLEJ » RESOLUTION (RAZREWENIE) ¿ BYSTRYJ ODNOKNOPOÊNYJ NABOR/ KNOPKI SPECIALXNYH FUNKCIJ ³ RECEIVE MODE (RE‰IM PRIEMA) ABC 1 GHI 4 PQRS 7 2 JKL 5 TUV 8 DEF 3 ФУ К MNO К Д О ОБ О 6 WXYZ О 9 0 О / У СБО 1 2 3 СБ ОС КОД О БО С О 4 УСК/ КО О 5 О /+ ´ CIFROVYE KNOPKI 6 О С Л Л
 • Страница 40 из 51
  ¿ Knopki bystrogo odnoknopoˆnogo nabora/specialxnyh funkcij Èti knopki sluÙat dlq bystrogo odnoknopoˆnogo nabora, vvoda polxzovatelxskoj informacii, peˆati dokumentov, hranqihsq v pamqti, i ˆistki golovki printera. ´ Cifrovye knopki Èti knopki sluÙat dlq nabora nomerov i imen pri vvode informacii,
 • Страница 41 из 51
  Knopki specialxnyh funkcij ФУ К 1 К Д 2 О ОБ О 3 СБ ОС 4 5 ½ 6 О С О /+ Л Л R Knopka FUNCTION (FUNKCIQ) Èta knopka sluÙit dlq dostupa k razliˆnym funkciqm, naprimer, pri vvode polxzovatelxskoj informacii, pri vypolnennii operacii po avtooˆistke apparata MultiPASS C20, proverki sopel ili peˆati
 • Страница 42 из 51
  Uˆastok pod krywkoj printera RYÊAG USTANOVKI TOL‡INY BUMAGI DER‰ATELX KARTRID‰A 2-16 Ustanovka apparata MultiPASS C20 Glava 2
 • Страница 43 из 51
  Sborka apparata MultiPASS C20 Sledujte niÙepereˆislennym ukazaniqm po sborke osnovnogo bloka apparata MultiPASS C20 i ego komponentov. Êtoby uvidetx, kak vyglqdit polnostxÚ sobrannyj apparat MultiPASS C20, posmotrite razdel ”Znakomstvo s apparatom MultiPASS C20” na str. 2-11. Prisoedinenie
 • Страница 44 из 51
  Prisoedinenie podstavki dlq dokumentov Podstavka dlq dokumentov prinimaet dokumenty po mere ih vyvoda iz apparata MultiPASS C20 posle togo, kak oni byli poslany ili otskanirovany. Apparat MultiPASS C20 moÙet rabotatx s ˘toj podstavkoj i bez nee. Koncy metalliˆeskoj podstavki vstavlqÚtsq v otverstiq
 • Страница 45 из 51
  Prisoedinenie dopolnitelxnogo lotka dlq vyvoda Dopolnitelxnyj lotok dlq vyvoda prinimaet otpeˆatannye stranicy po mere ih vyvoda na lotok iz apparata MultiPASS C20. Koncy metalliˆeskoj podstavki vstavlqÚtsq v otverstiq vyvodnogo lotka, kak pokazano na risunke niÙe. Dlq ee ustanovki soÙmite koncy
 • Страница 46 из 51
  PodklÚˆenie apparata MultiPASS C20 k Vawemu PK V apparate MultiPASS C20 imeetsq 8 - bitnyj, dvunapravlennyj parallelxnyj interfejsnyj port, kotoryj pozvolqet podklÚˆatxsq k PK. Dlq ˘togo Vam neobhodimo priobresti u svoego dilera Centronicssovmestimyj parallelxnyj interfejsnyj kabelx. Dlq nailuˆwih
 • Страница 47 из 51
  PodklÚˆenie k telefonnoj linii PodklÚˆajte MultiPASS C20 k telefonnoj linii sleduÚim obrazom: 1. PodklÚˆite odin konec telefonnogo wnura k raz˙emu s metkoj bokovoj storone apparata MultiPASS C20. na 2. PodklÚˆite drugoj konec wnura k telefonnomu raz˙emu na stene. Glava 2 Ustanovka apparata
 • Страница 48 из 51
  PodklÚˆenie dopolnitelxno ustanavlivaemyh mikrotelefonnoj trubki, telefonnogo apparata ili avtootvetˆika Dlq togo, ˆtoby Vaw MultiPASS C20 delal ili poluˆal obyˆnye telefonnye vyzovy, Vy dolÙny podklÚˆitx dopolnitelxnuÚ mikrotelefonnuÚ trubku ili telefonnyj apparat. MoÙno takÙe podklÚˆitx
 • Страница 49 из 51
  VklÚˆenie pitaniq Sledujte niÙepereˆislennym ukazaniqm pri podklÚˆenii apparata MultiPASS C20 k istoˆniku pitaniq: ½ Apparat MultiPASS C20 prednaznaˆen tolxko dlq domawnego ispolxzovaniq i pitaetsq ot seti peremennogo toka 200-240 V. Ne ispolxzujte ego za predelami toj strany, gde on byl
 • Страница 50 из 51
  Apparat MultiPASS C20 ne imeet vyklÚˆatelq pitaniq, po˘tomu pitanie vklÚˆaetsq srazu Ùe pri podsoedinenii k rozetke seti. Posle podklÚˆeniq apparatu trebuetsq nekotoroe vremq na progrev preÙde, ˆem im moÙno budet polxzovatxsq. V zavisimosti ot koliˆestva stranic, hranqihsq v pamqti, apparatu
 • Страница 51 из 51