Инструкция для CANON MultiPASS™ C20 ч.6

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

3-17

Glava 3

Posylka i priem faksov

Sohranenie nomerov dlq bystrogo kodirovannogo
nabora

Dlq bystrogo kodirovannogo nabora moÙno sohranitx do 50 telefonnyh/
faksimilxnyh nomerov. Kak i dlq odnoknopoˆnogo nabora, Vy moÙete
registrirovatx nomera neposredstvenno s paneli upravleniq MultiPASS
C20 ili iz programmnogo obespeˆeniq Desktop Manager. Bolee podrobnye
svedeniq o vvode nomerov s PK privedeny v Rukovodstve polxzovatelq po
programmnomu obespeˆeniÚ MultiPASS Desktop Manager dlq Windows

ă.

1. NaÙmite knopku FUNCTION (FUNKCIQ).

ФУ К

FUNCTION

2. NaÙimajte knopku

ili

, poka na displee ne poqvitsq soobenie TEL

REGISTRATION (REGISTRACIQ TELEFONA).

1

2

TEL REGISTRATION

3. NaÙmite knopku PUSK/KOPIROVANIE, a zatem ispolxzujte knopku

ili

dlq otobraÙeniq na displee soobeniq CODED SPEED DIAL

(BYSTRYJ KODIROVANNYJ NABOR).

1

2

CODED SPEED DIAL

4. NaÙmite knopku PUSK/KOPIROVANIE.

*

00=

5. Ispolxzujte knopku

ili

dlq vybora dvuhrazrqdnogo koda na displee

(00-49).

1

2

*

05=

½ Esli kakoj-to nomer uÙe zaregistrirovan dlq vybrannogo Vami

koda, to ˘tot nomer otobraÙaetsq na displee.

½ Esli vybiraemyj Vami kod zaregistrirovan dlq gruppovogo nabora,

to na displee poqvlqetsq soobenie GROUP DIAL (GRUPPOVOJ
NABOR).

6. NaÙmite dvaÙdy knopku PUSK/KOPIROVANIE.

TELEPHONE NUMBER

TEL=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 51
  Sohranenie nomerov dlq bystrogo kodirovannogo nabora Dlq bystrogo kodirovannogo nabora moÙno sohranitx do 50 telefonnyh/ faksimilxnyh nomerov. Kak i dlq odnoknopoˆnogo nabora, Vy moÙete registrirovatx nomera neposredstvenno s paneli upravleniq MultiPASS C20 ili iz programmnogo obespeˆeniq Desktop
 • Страница 2 из 51
  ABC 1 GHI 4 PQRS 3 MNO 5 TUV 7 DEF 2 JKL 6 7. Ispolxzujte cifrovye knopki dlq vvoda telefonnogo/faksimilxnogo nomera, kotoryj Vy hotite sohranitx. WXYZ 8 9 Primer: 0 TEL=7390802 ½ Telefonnyj/faksimilxnyj nomer moÙet imetx dlinu do 39 razrqdov. ½ NaÙimajte knopku dlq vvoda probelov meÙdu ˆislami
 • Страница 3 из 51
  Izmenenie nomera/imeni, hranqegosq pod kodom bystrogo kodirovannogo nabora Vypolnite niÙepereˆislennye operacii, esli hotite izmenitx nomer i/ ili imq, zaregistrirovannoe pod kodom bystrogo kodirovannogo nabora, ili esli Vy hotite udalitx vsÚ informaciÚ, hranquÚsq pod kodom. ФУ К 1. NaÙmite
 • Страница 4 из 51
  Dlq udaleniq nomera: 7. NaÙimajte knopku , poka ne budet udalen vesx nomer, a zatem naÙmite knopku PUSK/KOPIROVANIE. 1 NAME ½ Pri udalenii nomera udalqetsq takÙe i imq, zaregistrirovannoe dlq ˘togo nomera. 8. Po zaverwenii udaleniq nomerov naÙmite knopku STOP dlq vozvrata v reÙim oÙidaniq. 14:38
 • Страница 5 из 51
  10. NaÙmite knopku PUSK/KOPIROVANIE. *06=49 ½ 39 25 25 Dlq izmeneniq drugogo nomera i/ili imeni povtorite punkty 5 - 10. 11. NaÙmite knopku STOP dlq vozvrata v reÙim oÙidaniq. 14:38 Glava 3 Manual Posylka i priem faksov 3-21
 • Страница 6 из 51
  Ispolxzovanie bystrogo odnoknopoˆnogo ili kodirovannogo nabora Posle registracii nomerov dlq odnoknopoˆnogo ili kodirovannogo nabora Vy moÙete ispolxzovatx ih dlq peredaˆi sleduÚim obrazom: 1. Podgotovxte dokument, zagruzite ego v ustrojstvo avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov (APD) i ustanovite
 • Страница 7 из 51
  Pri ispolxzovanii kodirovannogo nabora: 2. NaÙmite knopku CODED DIAL (KODIROVANNYJ NABOR): КОД О БО * ABC 1 GHI 4 PQRS 3 MNO 5 TUV 7 DEF 2 JKL 8 6 3. Ispolxzujte cifrovye knopki dlq vvoda dvuhrazrqdnogo koda, prisvoennogo faksimilxnomu nomeru: WXYZ 9 *03 0 ½ Na displee otobraÙaetsq imq,
 • Страница 8 из 51
  Avtomatiˆeskij povtor nabora. Vy moÙete nastroitx MultiPASS C20 na avtomatiˆeskij povtornyj nabor faksimilxnogo nomera, esli prinimaÚij faksimilxnyj apparat ne otveˆaet, esli zanqta liniq ili esli proizowla owibka vo vremq peredaˆi. Vy moÙete takÙe ustanavlivatx koliˆestvo popytok povtornogo
 • Страница 9 из 51
  Otmena avtomatiˆeskogo povtora nabora Vy moÙete otmenitx avtomatiˆeskij povtor nomera naÙatiem knopki (STOP). Odnako pri posylke faksa iz pamqti Vy ne moÙete otmenitx povtornyj nabor, poka MultiPASS C20 nahoditsq v oÙidanii sleduÚej popytki (na displee poqvlqetsq soobenie AUTO REDIAL
 • Страница 10 из 51
  Posledovatelxnaq peredaˆa Funkciq posledovatelxnoj peredaˆi apparata MultiPASS C20 pozvolqet Vam poslatx svoj faks posledovatelxno po 57 faksimilxnym nomeram, ispolxzuq lÚboe soˆetanie metodov nabora: ½ Bystryj odnoknopoˆnyj nabor: do 6 adresatov ½ Bystryj kodirovannyj nabor: do 50 adresatov ½
 • Страница 11 из 51
  Posle pervogo vvoda knopki bystrogo odnoknopoˆnogo nabora ili koda kodirovannogo nabora u Vas estx pqtx sekund, ˆtoby vvesti druguÚ knopku ili kod nabora preÙde, ˆem MultiPASS C20 naˆnet posylku avtomatiˆeski. Esli Vy zadali bolee odnoj knopki ili koda nabora, to MultiPASS C20 Ùdet 10 sekund
 • Страница 12 из 51
  Gruppovoj nabor Esli Vy ˆasto posylaete faksy odnoj gruppe lÚdej, to Vy moÙete sformirovatx ”gruppu”. Gruppy hranqtsq pod knopkami bystrogo odnoknopoˆnogo nabora ili pod kodami bystrogo kodirovannogo nabora i vvodqtsq s paneli upravleniq MultiPASS C20 ili iz programmnogo obespeˆeniq MultiPASS
 • Страница 13 из 51
  5. Dlq sohraneniq gruppy pod knopkoj bystrogo odnoknopoˆnogo nabora: 1 Ispolxzujte knopku ili dlq vybora neispolxzovannoj knopki bystrogo odnoknopoˆnogo nabora (01 - 06). 2 01= ½ Esli gruppa ili nomer uÙe zaregistrirovany pod vybiraemoj knopkoj, to na displee otobraÙaetsq soobenie GROUP DIAL
 • Страница 14 из 51
  ½ 4 PQRS MoÙno otmenitx registraciÚ nomerov i vernutxsq v reÙim oÙidaniq, (STOP) v lÚboj moment do naÙatiq knopki naÙav knopku (PUSK/KOPIROVANIE) v punkte 8. 3 MNO 5 TUV 7 DEF 2 JKL Nelxzq registrirovatx dlq grupp takie nomera, kotorye ne byli zaregistrirovany dlq bystrogo nabora. ½ ABC 1 GHI Dlq
 • Страница 15 из 51
  Ispolxzovanie gruppovogo nabora Dlq posylki faksa gruppe sledujte niÙeprivedennym ukazaniqm. 1. Podgotovxte dokument, zagruzite ego v ustrojstvo avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov (APD) i ustanovite razrewenie, kak opisano v razdele ”Zagruzka dokumenta” na str. 4-5. 2. Ispolxzujte knopki bystrogo
 • Страница 16 из 51
  V sluˆae propadaniq pitaniq V sluˆae propadaniq pitaniq apparata MultiPASS C20 vse dokumenty, hranqiesq v pamqti faksa, budut poterqny. (MultiPASS C20 avtomatiˆeski raspeˆatyvaet spisok poterqnnyh dokumentov pri vosstanovlenii pitaniq.) Po ˘toj priˆine sleduet kak moÙno bystree raspeˆatyvatx ili
 • Страница 17 из 51
  Nabor ˆerez kommutator UˆreÙdenˆeskaq telefonnaq stanciq (PBX) predstavlqet soboj mestnyj telefonnyj kommutator. Esli Vaw apparat MultiPASS C20 podklÚˆaetsq ˆerez PBX ili druguÚ telefonnuÚ kommutacionnuÚ sistemu, to Vy snaˆala dolÙny nabratx nomer dostupa k vnewnej linii, a zatem nomer adresata,
 • Страница 18 из 51
  5. NaÙmite knopku PUSK/KOPIROVANIE, a zatem knopku vybora tipa dostupa dlq kommutacionnoj sistemy. 1 ili dlq 2 PREFIX HOOKING EARTH CONNECTION 6. NaÙmite knopku PUSK/KOPIROVANIE. ABC 1 GHI 4 PQRS JKL 3 MNO 5 TUV 7 DEF 2 8 6 Esli Vy vybiraete PREFIX (PREFIKS) v punkte 5 7. Vvedite s pomoxÚ cifrovyh
 • Страница 19 из 51
  Priem faksov Apparat MultiPASS C20 predlagaet ˆetyre razliˆnyh reÙima priema faksov. Êtoby rewitx, kakoj reÙim budet luˆwe vsego otveˆatx Vawim trebovaniq, podumajte, kakim obrazom Vy hotite ispolxzovatx MultiPASS C20: ½ ReÙim faks/telefon. Ispolxzujte ˘tot reÙim, esli Vy inogda hotite ispolxzovatx
 • Страница 20 из 51
  Nastrojka reÙima priema Ustanovite reÙim priema dlq MultiPASS C20 sleduÚim obrazom: 1. NaÙmite knopku RECEIVE MODE (RE‰IM PRIEMA) ½ Na ‰K displee poqvitsq parametr tekuego reÙima priema. MANUAL MODE 2. Esli Vy hotite izmenitx reÙim priema, to naÙimajte mnogokratno knopku RECEIVE MODE (RE‰IM
 • Страница 21 из 51
  Avtomatiˆeskij priem faksov i telefonnyh vyzovov: Fax/Tel Mode V reÙime faks/tel MultiPASS C20 kontroliruet vse vhodqie vyzovy, ˆtoby vyqsnitx, idet li vyzov s faksimilxnogo apparata ili telefona: Tip vyzova Faks Faks Ruˆnaq posylka dokumentov Naˆalo otsˆeta oplatydlq zvonqego Telefon
 • Страница 22 из 51
  ½ ½ Ne vse faksimilxnye apparaty imeÚt vozmoÙnostx posylatx TON FAKSA. Dlq ˘tih sluˆaev Vy moÙete ustanovitx MultiPASS C20 dlq avtomatiˆeskogo pereklÚˆeniq na reÙim priema i naˆala priema dokumentov. Esli dokument ne postupaet, to apparat otklÚˆaetsq primerno ˆerez 35 sekund. Instrukcii po
 • Страница 23 из 51
  Priem faksov vruˆnuÚ: MANUAL MODE Dlq raboty ˘toj funkcii k telefonnomu raz˙emu apparata MultiPASS C20 neobhodimo podsoedinitx dopolnitelxnuÚ mikrotelefonnuÚ trubku ili telefon. Sm. razdel ”PodklÚˆenie dopolnitelxno ustanavlivaemoj mikrotelefonnoj trubki, telefonnogo apparata ili avtootvetˆika” na
 • Страница 24 из 51
  Avtomatiˆeskij priem faksov: FAX ONLY MODE Esli MultiPASS C20 nahoditsq v reÙime FAX ONLY MODE (TOLXKO FAKS. RE‰IM), to predpolagaetsq, ˆto vse postupaÚie vyzovy idut s faksimilxnogo apparata i faksy prinimaÚtsq avtomatiˆeski. Krome togo, apparat otklÚˆaet vse vyzovy, kotorye idut ne ot faksa.
 • Страница 25 из 51
  ¼ V svoem soobenii skaÙite zvonqemu, kak posylatx faks. Naprimer: ”Zdravstvujte. Q sejˆas ne mogut podojti k telefonu. PoÙalujsta, ostavxte svoe soobenie posle signala. Q perezvonÚ pri pervoj vozmoÙnosti. Esli Vy hotite poslatx faks, to naÙmite knopku puska na svoem faksimilxnom apparate posle
 • Страница 26 из 51
  OtobraÙaemye soobeniq pri prieme faksov v pamqtx MultiPASS C20 sposoben prinimatx faksy v pamqtx (do 42 stranic formata A4) kaÙdyj raz, kogda po kakim-libo priˆinam faks ne moÙet peˆatatx obyˆnym sposobom. KaÙdyj raz, kogda ˘to proishodit, MultiPASS C20 pooˆeredno peˆataet soobenie RECEIVED IN
 • Страница 27 из 51
  Peˆatx dokumentov, hranqihsq v pamqti Dlq togo, ˆtoby raspeˆatatx faksy, ne peredavaq ih na PK, ne vklÚˆajte svoj PK i vypolnite sleduÚie operacii: ФУ К 1. NaÙmite knopku FUNCTION (FUNKCIQ). FUNCTION 1 2 2. NaÙimajte knopku ili , poka na displee ne poqvitsq soobenie FILE PRINT (PEÊATX FAJLA).
 • Страница 28 из 51
  Priem vo vremq registracii, kopirovaniq ili peˆati Poskolxku MultiPASS C20 predstavlqet soboj mnogozadaˆnoe ustrojstvo, to on moÙet prinimatx faksy i telefonnye zvonki, poka Vy vvodite polxzovatelxskuÚ informaciÚ ili drugie parametry, delaete kopii ili peˆataete otˆet. Esli MultiPASS C20 nastroen
 • Страница 29 из 51
  Glava 4 Skanirovanie dokumentov i poluˆenie kopij V ˘toj glave opisyvaetsq, kak zagruÙatx dokumenty v apparat MultiPASS C20 dlq faksimilxnoj svqzi, kopirovaniq ili skanirovaniq i pokazyvaetsq, kak delatx kopii. Skanirovanie dokumentov
 • Страница 30 из 51
  Skanirovanie dokumentov Pervyj ˘tap skanirovaniq dokumentov zaklÚˆaetsq v zagruzke dokumenta v avtomatiˆeskoe ustrojstvo podaˆi dokumentov (APD). Dalee Vy moÙete ispolxzovatx programmnoe obespeˆenie MultiPASS Desktop Manager dlq skanirovaniq dokumentov i sohraneniq skanirovannyh izobraÙenij v vide
 • Страница 31 из 51
  Ustrojstvo avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov (APD) apparata MultiPASS C20 vmeaet do 20 listov formata A4 ili Letter ili do 10 listov formata Legal. Esli v Vawem dokumente bolxwe stranic, to Vy moÙete dobavlqtx dokumenty v processe skanirovaniq. Sm. razdel ”Dobavlenie stranic dokumenta v ustrojstvo
 • Страница 32 из 51
  Èffektivnaq oblastx izobraÙeniq Apparat MultiPASS C20 ne skaniruet uˆastki polq wirinoj maksimum 3,0 mm po obeim storonam lista i 4,0 mm vverhu i vnizu lista. Ubeditesx, ˆto tekst i grafika na dokumente ne popadaÚt na ˘ti uˆastki. MAKS. 4,0 mm A4 MAKS. 4,0 mm 208 mm MAKS. 3,0 mm 4-4 Skanirovanie
 • Страница 33 из 51
  Zagruzka dokumenta 1. Esli v dokumente mnogo stranic, to vyrovnqjte kraq, postukivaq paˆkoj po ploskoj poverhnosti. 2. Ustanovite napravlqÚie dokumenta na wirinu dokumenta. A4 LTR Esli Vy skaniruete vizitku ili otkrytku tolinoj bolee 0,13 mm, to skanirovanie moÙet ne poluˆitxsq. Esli Vy hotite
 • Страница 34 из 51
  3. OstoroÙno vstavlqjte dokument v ustrojstvo avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov (APD) licevoj storonoj vniz (verh dokumenta napravlen k Vam), poka ne razdastsq zukovoj sinal. Teperx dokument gotov dlq skanirovaniq. Apparat MultiPASS C20 avtomatiˆeski podaet stranicy odnu za drugoj, naˆinaq s niÙnej
 • Страница 35 из 51
  Dobavlenie stranic dokumenta v ustrojstvo podaˆi Ustrojstvo avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov (APD) apparata MultiPASS C20 vmeaet do 20 listov formata A4, do 20 listov formata Letter ili do 10 listov formata Legal. Esli koliˆestvo stranic Vawego dokumenta prevywaet ˘to ˆislo, to Vy moÙete dobavlqtx
 • Страница 36 из 51
  Problemy, voznikaÚie pri rabote s mnogostraniˆnymi dokumentami Esli u Vas voznikaÚt trudnosti pri rabote s mnogostraniˆnym dokumentom, to sdelajte sleduÚee: 1. Vynxte paˆku i postuˆite paˆkoj po ploskoj poverhnosti, ˆtoby vyrovnqtx kraq. 2. ”Sdvinxte” paˆku tak, ˆtoby ee perednij kraj byl slegka
 • Страница 37 из 51
  Poluˆenie kopij Odnoj iz udobnyh funkcij apparata MultiPASS C20 qvlqetsq vozmoÙnostx sdelatx do 99 vysokokaˆestvennyh kopij dokumenta. Dlq poluˆeniq kopij vypolnite sleduÚie operacii: 1. Podgotovxte dokument i zagruzite ego v ustrojstvo avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov (APD), kak opisano v razdele
 • Страница 38 из 51
  ½ ½ Razrewenie FINE (VYSOKOE) horowo podhodit dlq kopirovaniq bolxwinstva tekstovyh dokumentov. ½ Ispolxzujte razrewenie PHOTO (FOTO) pri kopirovanii dokumentov s fotografiqmi. Pri ˘tom uˆastki dokumenta, soderÙaie fotografii, kopiruÚtsq s 64 ottenkami serogo, i v rezulxtate vosproizvedenie
 • Страница 39 из 51
  Esli v processe poluˆeniq mnogoˆislennyh kopij dokumenta na displee poqvitsq soobenie MEMORY FULL (PEREPOLNENIE PAMQTI), to Vy ne smoÙete ispolxzovatx funkciÚ poluˆeniq mnoÙestvennyh kopij dokumenta. Vmesto ˘togo Vam potrebuetsq delatx po odnoj kopii dokumenta (stolxko raz, skolxko nuÙno). Êtoby
 • Страница 40 из 51
  4-12 Skanirovanie dokumentov i poluˆenie kopij Glava 4
 • Страница 41 из 51
  Glava 5 Peˆatx s PK V ˘toj glave opisyvaetsq, kak ispolxzovatx MultiPASS C20 dlq peˆati s PK. V nej opisyvaetsq, kak podgotovitx material dlq peˆati i daÚtsq nekotorye sovety po cvetnoj peˆati. Obraenie s bumagoj
 • Страница 42 из 51
  Obraenie s bumagoj V ˘tom razdele opisyvaetsq, kak podgotovitx material dlq peˆati v apparate MultiPASS C20. Vybor tipa bumagi Odnim iz samyh glavnyh uslovij dostiÙeniq nailuˆwego kaˆestva peˆati qvlqetsq vybor materiala dlq peˆati, naibolee otveˆaÚego Vawim trebovaniqm. Svedeniq, kotorye pomogut
 • Страница 43 из 51
  Vypolnite niÙepereˆislennye operacii po ustanovke konvertov v ustrojstvo podaˆi. 1. PoloÙite paˆku konvertov na ploskuÚ, ˆistuÚ poverhnostx i krepko naÙmite na kraq konvertov, ˆtoby sdelatx ih bolee ostrymi. ½ Razgladxte konverty, ˆtoby sgladitx vse nerovnosti i udalitx vozduh iz konvertov. Krome
 • Страница 44 из 51
  3. Ubeditesx, ˆto klapany konvertov rovnye i ne skruˆivaÚtsq. KLAPAN 4. Otkrojte krywku printera, vzqvwisx rukami za napravlqÚie dokumenta i podnimaq ee, ˆtoby ubeditxsq, ˆto ryˆag toliny bumagi ustanovlen pravilxno. ½ Bolee podrobnye svedeniq privedeny v razdele ”Ryˆag ustanovki toliny bumagi”
 • Страница 45 из 51
  6. Vstavxte paˆku konvertov v ustrojstvo podaˆi do upora. ½ Ustanovite napravlqÚuÚ bumagi po levomu kraÚ paˆki. ION PAR AV PHON 3-16-1 , TAKAT NOGE , SHIMO 111 )811-2 E:(044 CANON INC. TAMAG UKU, AWA KAWA PLANT SAKI-S HI, KANAG AWA 213, JAPAN Teperx MultiPASS C20 gotov k peˆati konvertov. Glava 5
 • Страница 46 из 51
  Nekotorye sovety po cvetnoj peˆati Apparat MultiPASS C20 kompanii Canon predstavlqet soboj monyj cvetnoj printer. Esli Vy polxzuetesx cvetnym printerom v pervyj raz, to proˆtite ˘tot razdel, gde daÚtsq nekotorye rekomendacii po ˘ffektivnoj cvetnoj peˆati. Cvet pozvolqet Vam usilitx obee
 • Страница 47 из 51
  V Vawem priloÙenii mogut takÙe bytx razliˆnye funkcii upravleniq cvetom, kak naprimer, smewenie, intensivnostx ili ottenok: ½ Smewenie formiruet cveta naborom ˆereduÚihsq toˆek. Naprimer, ˆeredovanie krasnogo i belogo nabora toˆek moÙet datx rozovyj cvet. ½ Intensivnostx (nasyennostx) pozvolqet
 • Страница 48 из 51
  Uveliˆenie skorosti peˆati Apparat MultiPASS C20 moÙet obespeˆitx polnyj spektr do 16,7 millionov cvetov. Pri peˆati tolxko ˆernymi ˆernilam drajver obrabatyvaet informaciÚ tolxko dlq odnogo cveta. No pri cvetnoj peˆati MultiPASS C20 dolÙen obrabatyvatx znaˆitelxno bolxwe informacii i peˆatx
 • Страница 49 из 51
  Kontrolx rashodov na peˆatx Cvetnaq peˆatx stoit bolxwe, ˆem ˆernaq. Êtoby snizitx rashody na peˆatx, sledujte niÙepereˆislennym ukazaniqm: ½ ½ Dlq grafikov i shem ustanovite opciÚ zapolneniq na wtrihovanie vmesto splownoj zalivki. Wtrihovanie potreblqet menxwe ˆernil. ½ Ispolxzujte bolee svetlye
 • Страница 50 из 51
  5-10 Peˆatx s PK Glava 5
 • Страница 51 из 51