Инструкция для CANON MultiPASS™ C20 ч.7

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

6-1

Glava 6

VozmoÙnye neispravnosti

Glava

6

VozmoÙnye neispravnosti

Esli nevozmoÙno ustranitx nepoladki .............................................................. 6-3
Ukazatelx nepoladok ............................................................................................... 6-4

Zamqtie bumagi .............................................................................................. 6-6

Zamqtie v ustrojstve avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov

(APD) ................................................................................................ 6-6

Zamqtie v ustrojstve vvoda listov ............................................... 6-8

Problemy, voznikaÚie pri peˆati ...................................................... 6-9
Problemy, svqzannye s kaˆestvom peˆati ........................................... 6-14
Problemy, svqzannye s cvetnoj peˆatxÚ ............................................. 6-16
Problemy, svqzannye s vvodom bumagi v ustrojstvo podaˆi

apparata MultiPASS C20 ........................................................................ 6-19

Problemy, svqzannye s priemom i posylkoj faksov ....................... 6-22

Posylka faksov ............................................................................... 6-22
Priem faksov ................................................................................... 6-24

Problemy, svqzannye s telefonom ........................................................ 6-27
Problemy, voznikaÚie pri kopirovanii ......................................... 6-28
Obie problemy ........................................................................................ 6-29

Kody owibok, soobeniq i vozmoÙnye reweniq .......................................... 6-30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 51
  Glava 6 VozmoÙnye neispravnosti Esli nevozmoÙno ustranitx nepoladki .............................................................. 6-3 Ukazatelx nepoladok ............................................................................................... 6-4 Zamqtie bumagi
 • Страница 2 из 51
  Esli Vaw MultiPASS C20 rabotaet ploho, vospolxzujtesx svedeniqmi i sovetami, privedennymi v dannoj glave, dlq ustraneniq nepoladok. Krome togo, esli nekotorye neispravnosti voznikaÚt po odnoj priˆine, to drugie voznikaÚt v rezulxtate kombinacii priˆin. V poslednem sluˆae Vy moÙete opredelitx
 • Страница 3 из 51
  Esli nevozmoÙno ustranitx nepoladki Esli u Vas voznikaÚt problemy, svqzannye s MultiPASS C20, i Vy ne moÙete ustranitx ih s pomoxÚ informacii, privedennoj v dannoj glave, to obratitesx k mestnomu polnomoˆnomu dileru kompanii Canon ili v BÚro obsluÙivaniq. Popytki otremontirovatx MultiPASS C20
 • Страница 4 из 51
  Ukazatelx nepoladok Nepoladka Sm. str. Problemy, voznikaÚie pri peˆati Zagoraetsq avarijnyj signal ALARM (SBOJ), i MultiPASS C20 daet zvukovye signaly pri peˆati ............... 6-9 Niˆego ne peˆataetsq ........................................................................ 6-9
 • Страница 5 из 51
  Nepoladka Sm. str. Problemy, svqzannye s vvodom bumagi v ustrojstvo podaˆi apparata MultiPASS C20 Bumaga ne podaetsq v MultiPASS C20 ........................................... 6-19 Kosaq peˆatx ...................................................................................... 6-19 V MultiPASS
 • Страница 6 из 51
  Zamqtie bumagi Inogda dokument, vvodqijsq v ustrojstvo avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov (APD) apparata MultiPASS C20, moÙet vvoditxsq ploho ili zaminatxsq. V ˘tom sluˆae Vy moÙete ustranitx ˘to problemu s pomoxÚ odnoj iz niÙepereˆislennyh procedur. Pri ustranenii zamqtiq bumagi net neobhodimosti
 • Страница 7 из 51
  3. Udalite zamqtuÚ bumagu, vytqgivaq ee v lÚbom napravlenii. Esli bumaga ne vytqgivaetsq legko, to ne stoit primenqtx silu. Obratitesx k mestnomu polnomoˆnomu dileru kompanii Canon ili v BÚro obsluÙivaniq. 4. OstoroÙno zakrojte panelx upravleniq do fiksacii s harakternym elˆkom. 5. NaÙmite knopku
 • Страница 8 из 51
  Zamqtie v ustrojstve vvoda listov Ispolxzujte niÙeprivedennuÚ proceduru, esli bumaga dlq peˆati zaminaetsq ili ne vvoditsq v ustrojstvo podaˆi. V ˘tom sluˆae na ˘krane displeq poqvlqetsq soobenie CLEAR PAPER JAM (USTRANITE ZAMQTIE BUMAGI). 1. OstoroÙno vytqnite zamqtuÚ bumagu iz apparata, kak
 • Страница 9 из 51
  Problemy, voznikaÚie pri peˆati Esli u Vas voznikaÚt problemy pri peˆati s pomoxÚ apparata MultiPASS C20, to proverxte nepoladki i sposoby ih ustraneniq, pereˆislennye v tablice niÙe. Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Zagoraetsq avarijnyj signal ALARM (SBOJ), i MultiPASS C20 daet zvukovye
 • Страница 10 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Niˆego ne peˆataetsq Ne udalena oranÙevaq lenta s puzyrxkovostrujnogo kartridÙa vo vremq ego ustanovki. Sledite za tem, ˆtoby lenta byla udalena pri ustanovke kartridÙa. Sm. str. 2-31. Puzyrxkovo-strujnyj kartridÙ nepravilxno ustanovlen. Ubeditesx v pravilxnosti
 • Страница 11 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Puzyrxkovo-strujnyj kartridÙ peremeaetsq, no na bumage niˆego ne peˆataetsq Nepravilxno ustanovlen puzyrxkovo-strujnyj kartridÙ ili ˆernilxnica. Ubeditesx, ˆto puzyrxkovostrujnyj kartridÙ i vse ˆernilxnicy ustanovleny pravilxno. Sm. str. 2-29.
 • Страница 12 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Na peˆati poqvlqetsq ne to, ˆto Vy oÙidali Sliwkom dlinnyj interfejsnyj kabelx. Ubeditesx, ˆto dlina Vawego interfejsnogo kabelq ne prevywaet 2 metrov. Ispolxzuetsq nevernyj drajver printera. Ubeditesx v pravilxnosti ustanovki drajvera printera MultiPASS C20 v
 • Страница 13 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Raspeˆatki ne sootvetstvuÚt formatu bumagi Nevernyj drajver printera. Ubeditesx, ˆto vybran drajver printera MultiPASS C20. Sm. Rukovodstvo polxzovatelq po programmnomu obespeˆeniÚ MultiPASS Desktop Manager dlq Windowsă. Esli peˆataÚaq golovka peˆataet na stekle
 • Страница 14 из 51
  Problemy, svqzannye s kaˆestvom peˆati Esli kaˆestvo peˆati ne sootvetstvuet oÙidaemomu, to proverxte vozmoÙnye nepoladki i sposoby ih ustraneniq po niÙeprivedennoj tablice. Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Neˆetkaq peˆatx Ispolxzuemyj material dlq peˆati ne podderÙivaetsq apparatom MultiPASS
 • Страница 15 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Na raspeˆatke imeÚtsq belye polosy i otsutstvuÚt toˆki Ispolxzuemyj material dlq peˆati ne podderÙivaetsq apparatom MultiPASS C20. Ispolxzujte tolxko takoj material dlq peˆati, kotoryj ukazan v razdele ”Vybor materiala” na str. 2-35. Iznos peˆataÚej golovki.
 • Страница 16 из 51
  Problemy, svqzannye s cvetnoj peˆatxÚ. Sledujte niÙepereˆislennym ukazaniqm dlq ustraneniq nepoladok, kotorye mogut vozniknutx pri cvetnoj peˆati s pomoxÚ apparata MultiPASS C20. Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie OtsutstvuÚt cveta, i peˆatx poluˆaetsq tolxko v ˆernom cvete Ne zadan drajver
 • Страница 17 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Nerovnye cveta Esli Vy peˆataete tonkuÚ liniÚ ne v osnovnom cvete, to vozmoÙno, ˆto Vawe programmnoe obespeˆenie ukazyvaet apparatu stavitx cvetnuÚ toˆku ˆerez raz, ostavlqq v seredine beluÚ toˆku. Vyberite vmesto ˘togo birÚzovyj, Ùeltyj, malinovyj ili ˆernyj.
 • Страница 18 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Izmenenie ottenka Sopla peˆataÚej golovki zabity pylxÚ. Poˆistite peˆataÚuÚ golovku. Sm. str. 7-4. Pustaq ˆernilxnica. Zamenite ˆernilxnicu. Sm. str. 7-7. Sinij cvet peˆataetsq kak purpurnyj iz-za razliˆiq tehnologij, ispolxzuemyh monitorom PK i MultiPASS C20:
 • Страница 19 из 51
  Problemy, svqzannye s vvodom bumagi v ustrojstvo podaˆi apparata MultiPASS C20 Esli u Vas voznikaÚt problemy pri vvode bumagi ili drugogo materiala v ustrojstvo podaˆi apparata MultiPASS C20, to posmotrite niÙeprivedennuÚ tablicu. KaÙdyj raz pri ustranenii nepoladok ne zabudxte ubratx bumagu iz
 • Страница 20 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie V MultiPASS C20 vvodqtsq odnovremenno neskolxko listov Nepravilxnaq zagruzka bumagi v ustrojstvo podaˆi. Ubeditesx, ˆto bumaga ustanovlena v ustrojstvo podaˆi pravilxno. Sm. str. 2-43. Sliplisx vmeste listy bumagi. Ubeditesx, ˆto listy bumagi ne sliplisx.
 • Страница 21 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Ne podaÚtsq konverty Konverty nepravilxno ustanovleny. Ubeditesx v pravilxnosti ustanovki konvertov. Sm. str. 5-2. Ubeditesx, ˆto v ustrojstvo podaˆi ustanovleno ne bolee 10 konvertov. V drajvere printera vybran nepravilxnyj format konverta. Konverty ne otveˆaÚt
 • Страница 22 из 51
  Problemy, svqzannye s priemom i posylkoj faksov Vospolxzujtesx niÙeprivedennymi tablicami dlq ustraneniq nepoladok, voznikaÚih pri posylke i prieme faksov s pomoxÚ apparata MultiPASS C20. Posylka faksov Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie NevozmoÙno poslatx faks MultiPASS C20 peregrelsq i
 • Страница 23 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie NevozmoÙno poslatx faks Proizowla owibka vo vremq posylki. Raspeˆatajte otˆet o prodelannoj rabote i proverxte kod owibki. Sm. Rukovodstvo polxzovatelq po programmnomu obespeˆeniÚ MultiPASS Desktop Manager dlq Windowsă. Nepoladki na telefonnoj linii. Ubeditesx v
 • Страница 24 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie MultiPASS C20 ne moÙet poslatx faks v reÙime ECM Ne vklÚˆen reÙim ECM na prinimaÚem faksimilxnom apparate. Êastye owibki pri posylke faksov Plohoe sostoqnie telefonnoj linii ili plohoe soedinenie. Esli prinimaÚij faksimilxnyj apparat podderÙivaet reÙim ECM, to
 • Страница 25 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie MultiPASS C20 ne pereklÚˆaetsq avtomatiˆeski meÙdu telefonnymi i faksimilxnymi vyzovami MultiPASS C20 ne ustanovlen v reÙim Faks/ Tel. Dlq togo, ˆtoby MultiPASS C20 avtomatiˆeski pereklÚˆalsq meÙdu telefonnymi i faksimilxnymi vyzovami, on dolÙen bytx ustanovlen v
 • Страница 26 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Plohoe kaˆestvo peˆati Ispolxzuetsq ne ta bumaga. Ubeditesx, ˆto bumaga v ustrojstve podaˆi otveˆaet tehniˆeskim harakteristikam, privedennym v PriloÙenii A. Ploho rabotaet posylaÚij faksimilxnyj apparat. Sdelajte kopiÚ s pomoxÚ MultiPASS C20. Esli kopiq
 • Страница 27 из 51
  Nepoladka VozmoÙnaq priˆina Rewenie Prinimaemye faksy imeÚt pqtna ili nerovnuÚ peˆatx Plohoe sostoqnie telefonnyh linij ili plohoe soedinenie. Ispolxzujte priem v reÙime ECM, ˆtoby ustranitx ˘ti problemy. Odnako pri plohom sostoqnii telefonnyh linij vozmoÙno, ˆto potrebuetsq poslatx faks zanovo.
 • Страница 28 из 51
  Problemy, voznikaÚie pri kopirovanii Nepoladka Priˆina Rewenie MultiPASS C20 ne moÙet sdelatx kopiÚ V MultiPASS C20 ustanovlen puzyrxkovo-strujnyj kartridÙ dlq cvetnoj peˆati BC-21/21e, a ˆernilxnica s ˆernymi ˆernilami pusta. Zamenite pustuÚ ˆernilxnicu. Sm. str. 7-12. Mikrotelefonnaq trubka
 • Страница 29 из 51
  Obie problemy Nepoladka Priˆina Rewenie Na MultiPASS C20 ne podaetsq pitanie Wnur pitaniq neplotno vstavlen v apparat. Ubeditesx, ˆto wnur pitaniq plotno vstavlen v apparat i v rozetku seti. Esli wnur pitaniq podklÚˆen k kolodke pitaniq, to ubeditesx, ˆto kolodka podklÚˆena k seti pitaniq i
 • Страница 30 из 51
  Kody owibok, soobeniq i vozmoÙnye reweniq V ˘toj tablice pereˆisleny soobeniq ob owibkah, kotorye poqvlqÚtsq na ‰K displee apparata MultiPASS C20, i sootvetstvuÚie kody owibok, raspeˆatyvaemye v otˆetah o rabote, a takÙe ukazyvaÚtsq predprinimaemye dejstviq. Soobenie AUTO REDIAL (AVTOPOVTOR)
 • Страница 31 из 51
  Soobenie CHANGE CARTRIDGE (ZAMENITE KARTRID‰) Kod owibki #052 Priˆina Dejstviq Puzyrxkovo-strujnyj kartridÙ pust ili vysohli ˆernila. Sdelajte kopiÚ ili raspeˆatajte dokument. Esli raspeˆatka blednaq ili pustaq, to zamenite puzyrxkovo-strujnyj kartridÙ, i posle ˘togo raspeˆataÚtsq dokumenty,
 • Страница 32 из 51
  Soobenie Kod owibki Priˆina Dejstviq DOCUMENT READY (DOKUMENT GOTOV) ± Dokument, nahodqijsq v ustrojstve avtomatiˆeskoj podaˆi dokumentov (APD), gotov dlq skanirovaniq. Powlite faks, otskanirujte dokument ili sdelajte kopiÚ. ECM RX (PRIEM V RE‰IME ESM) ± MultiPASS C20 prinimaet faks v reÙime
 • Страница 33 из 51
  Soobenie MEMORY USED nn% (ISPOLXZOVANO PAMQTI nn%) Kod owibki Priˆina Dejstviq ± Pokazyvaet, kakoj ob˙em pamqti ispolxzuetsq apparatom MultiPASS C20. Esli Vam trebuetsq bolxwe pamqti, to napeˆatajte ili powlite vse dokumenty, hranqiesq v pamqti. NO ANSWER (NET OTVETA) #005 PrinimaÚij
 • Страница 34 из 51
  Soobenie Kod owibki Priˆina Dejstviq RECEIVED IN FILE (PRINQTO V FAJL) ± PK byl otklÚˆen i dokument byl prinqt v pamqtx apparata MultiPASS C20. Raspeˆatajte fajl s PK. START AGAIN (NAÊNITE SNAÊALA) ± Proizowel sboj na telefonnoj linii ili v sisteme. Naˆnite proceduru zanovo s samogo naˆala. TX/RX
 • Страница 35 из 51
  Glava 7 ObsluÙivanie apparata MultiPASS C20 Dlq apparata MultiPASS C20 vse obsluÙivanie zaklÚˆaetsq v ego periodiˆeskoj ˆistke i zamene puzyrxkovo-strujnyh kartridÙej ili ˆernilxnic v sootvetstvii s instrukciqmi. Êistka apparata MultiPASS C20
 • Страница 36 из 51
  Êistka apparata MultiPASS C20 Regulqrno provodite ˆistku apparata MultiPASS C20, ˆtoby podderÙivatx ego v horowem raboˆem sostoqnii. KaÙdyj raz pri ˆistke MultiPASS C20 vypolnqjte niÙepereˆislennye ukazaniq: ½ Pered naˆalom ˆistki apparata MultiPASS C20 ne zabudxte raspeˆatatx vse faksy, hranqiesq
 • Страница 37 из 51
  ½ Ni v koem sluˆae ne polxzujtesx dlq ˆistki apparata MultiPASS C20 takimi letuˆimi Ùidkostqmi, kak rastvoriteli, benzin, aceton i drugie himiˆeskie oˆistiteli, poskolxku oni mogut povreditx detali apparata. ½ Ne kasajtesx peˆataÚej golovki i ploskogo kabelq, nahodqihsq vnutri apparata. NE
 • Страница 38 из 51
  ObsluÙivanie puzyrxkovo-strujnyh (BJ) kartridÙej Odnim iz naibolee vaÙnyh ˘lementov podderÙaniq otliˆnogo kaˆestva peˆati apparata MultiPASS C20 qvlqetsq regulqrnaq ˆistka peˆataÚej golovki puzyrxkovo-strujnogo kartridÙa i, pri neobhodimosti, svoevremennaq zamena kartridÙa i ˆernilxnic. Êistka i
 • Страница 39 из 51
  4. NaÙmite knopku PUSK/KOPIROVANIE. ½ Po zaverwenii ˆistki MultiPASS C20 daet zvukovoj signal i vozvraaetsq v reÙim oÙidaniq. 5. Proverxte, pomogla li ˆistka ustranitx problemy, svqzannye s peˆatxÚ ili kopirovaniem dokumenta. Sm. razdel ”Poluˆenie kopij” na str. 4-9. 6. Pri neobhodimosti povtorite
 • Страница 40 из 51
  Krome togo: ½ Esli Vy ispolxzuete cvetnoj kartridÙ BC-21/21e, a na peˆati niˆego net, to vozmoÙno, ˆto pusta odna iz ˆernilxnic i trebuetsq ee zamena. Raspeˆatajte test NOZZLE CHECK (PROVERKA SOPLA), ˆtoby ubeditxsq, trebuetsq ili net zamena kartridÙa. ½ Esli soobenie CHANGE CARTRIDGE (ZAMENITE
 • Страница 41 из 51
  Zamena kartridÙa Pri zamene puzyrxkovo-strujnyh kartridÙej vsegda soblÚdajte mery predostoroÙnosti i vypolnqjte ukazaniq po vyboru kartridÙej, privedennye v razdele ”Ukazaniq po ispolxzovaniÚ i obsluÙivaniÚ puzyrxkovo-strujnyh (BJ) kartridÙej” na str. 2-25. Zamenqjte puzyrxkovo-strujnyj kartridÙ
 • Страница 42 из 51
  DerÙite kartridÙ tolxko za kraq. Ne kasajtesx peˆataÚej golovki, ostryh kraev vokrug peˆataÚej golovki, serebrqnoj plastiny vnizu kartridÙa, serebrqnogo metala ili shemy sboku. PEÊATA‚‡AQ GOLOVKA 4. Podnimite zelenyj ryˆag blokirovki kartridÙa (na derÙatele kartridÙa), ostoroÙno potqnuv ee vverh.
 • Страница 43 из 51
  6. Snimite folxgu s zaitnoj upakovki kartridÙa i vynxte kartridÙ. 7. Snimite oranÙevyj kolpaˆok s peˆataÚej golovki kartridÙa, a potom snimite oranÙevuÚ lentu. Srazu Ùe vybrosxte kolpaˆok i lentu. Ne pytajtesx zanovo ustanovitx kolpaˆok ili lentu na peˆataÚuÚ golovku: ˘to moÙet otricatelxno
 • Страница 44 из 51
  8. Vozxmite kartridÙ tak, ˆtoby markirovka byla obraena naruÙu, i slegka naklonite ego vpered i vpravo. Vstavxte kartridÙ v derÙatelx. C In a B rtrk C id C l- ge o 21 lo M a r d Ja e pa in n C In a B rtrk C id B l- ge l 2 ac 1 M k a Jade pa in n NE KASAJTESX NAPRAVLQ‚‡EGO RELXSA NE KASAJTESX
 • Страница 45 из 51
  Ne otsoedinqjte MultiPASS C20 ot seti, esli derÙatelx kartridÙa ne stoit v ishodnom poloÙenii sprava. Esli Vy otsoedinqete apparat ot seti vo vremq peˆati ili peremeaete kartridÙ iz ishodnogo poloÙeniq, to kartridÙ ne budet zakryt i ˆernila mogut vysohnutx. Glava 7 ObsluÙivanie apparata MultiPASS
 • Страница 46 из 51
  Zamena ˆernilxnicy v cvetnom puzyrxkovo-strujnom (BJ) kartridÙe BC-21/21e Esli Vy ispolxzuete cvetnoj puzyrxkovo-strujnyj kartridÙ BC-21/21e i pravilxno vypolnqete operacii peˆati, no peˆatx pri ˘tom otsutstvuet, to vozmoÙno, ˆto v odnoj iz ˆernilxnic kartridÙa BC-21/21e konˆilisx ˆernila. V ˘tom
 • Страница 47 из 51
  Cvetnaq ˆernilxnica nahoditsq sleva, a ˆernaq - sprava. Color Slot CVETNAQ ÊERNILXNICA BCI-21 Black Slot Ink Cartridge Ink Cartridge BCl-21 Color BCl-21 Black Made in Japan Made in Japan ÊERNAQ ÊERNILXNICA BCI-21 Made in Japan Color BJ Cartridge BC-21 4. Snimite pustuÚ ˆernilxnicu, vzqv ee za
 • Страница 48 из 51
  6. Vynxte novuÚ ˆernilxnicu iz paketa i snimite oranÙevyj kolpaˆok. Sledite za tem, ˆtoby ne kasatxsq dna ˆernilxnicy, poskolxku moÙno ispaˆkatx ruki. NE KASATXSQ 7-14 ObsluÙivanie apparata MultiPASS C20 Glava 7
 • Страница 49 из 51
  7. Vstavxte novuÚ ˆernilxnicu v svobodnoe uglublenie. NE KASAJTESX NAPRAVLQ‚‡EGO RELXSA C In ar Btkid r C C l-ge ol21 o M r a C In ar Btkid r C Jde ap ain n C l-ge ol21 o M r C In a B rtrk C id ad Jae pain n C In a B rtrk C id B l-2ge la 1 ck M a Jade pa in n B l-2ge la 1 ck NE KASAJTESX PLOSKOGO
 • Страница 50 из 51
  Transportirovka apparata MultiPASS C20 KaÙdyj raz, kogda Vy sobiraetesx transportirovatx MultiPASS C20, Vy dolÙny podgotovitx ego tak, ˆtoby on ne povredilsq vo vremq transportirovki. 1. NE SNIMAJTE kartridÙ s apparata. 2. Ubeditesx, ˆto derÙatelx kartridÙa nahoditsq v svoem ishodnom poloÙenii
 • Страница 51 из 51