Инструкция для DAEWOO ELECTRONICS DAEWOO KOR-4115A, DAEWOO KOR-4115G, DAEWOO KOR-4115SA, DAEWOO KOR-4115

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

V

VIIS

SIIO

ON

N  C

CR

RE

EA

AT

TIIV

VE

E,,  IIN

NC

C..

중구 남대문로 5가 526

대우재단빌딩 16층

ABOUT THIS MANUAL

ABOUT THIS MANUAL

김정기대리님

공장모델

KOR-41151S

브 랜 드

DAEWOO

BUYER

DEEM향

러시아어

BUYER모델

KOR-4115/4115S/4115G

1차

2차

3차

4차

5차

한( )

MEMO 접수:2004.11.01-(총25page)

-표지,6,7,8,13p수정-(신규5p)

연락

락처

V

VIIS

SIIO

ON

N

담 당

전 지 현

TEL: 730-0660 FAX: 730-3788

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 27
  ABOUT THIS MANUAL VISION CREATIVE, INC. 중구 남대문로 5가 526 대우재단빌딩 16층 담 당 공장모델 BUYER BUYER모델 김정기대리님 KOR-41151S 브랜드 DEEM향 언 어 KOR-4115/4115S/4115G DAEWOO 러시아어 1차 2차 일 정 3차 4차 5차 제 판 규 인 한( ) 쇄 격 MEMO 접수:2004.11.01-(총25page) -표지,6,7,8,13p수정-(신규5p) 연락처 VISION 담 당 전 지 현 TEL: 730-0660 FAX: 730-3788
 • Страница 2 из 27
  –”KŒ¬Œƒ—“¬Œ œŒ ›K—œÀ”¿“¿÷»» KOR-4115/4115S/4115G ûK–Œ¬ŒÀÕŒ¬¿fl œ≈◊‹ œÂ‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÔÂ˜Ë ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‰‡ÌÌÛ˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛.
 • Страница 3 из 27
  œ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌˡ ÓÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂˡ ˜ÂÁÏÂÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË ÏËÍÓ‚ÓÎÌ: ‡) Õ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÈÚ Ô˜¸, ÍÓ„‰‡ ÓÚÍ˚Ú‡ ‰‚Â¸. –‡·ÓÚ‡ ÔÂ˜Ë Ò ÓÚÍ˚ÚÓÈ ‰‚Â¸˛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÂÁÛθڇÚÓÏ ‚‰ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂˡ ˝ÌÂ„ËË ÏËÍÓ‚ÓÎÌ. Œ˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ Ì ÔÓ‚Âʉ‡Ú¸ Ë Ì ‡Á·Ë‚‡Ú¸ ‰‚ÂÌ˚ Á‡ÏÍË. ·) Õ ÔÓÏ¢‡ÈÚ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ
 • Страница 4 из 27
  1. œepe‰ Ìa˜aÎoÏ ›KCœÀ YA“A÷»» Ôe˜Ë - ›ÚoÚ ·yÍÎeÚ Ôo‰xo‰ËÚ Í paÁ΢Ì˚Ï ‚ˉaÏ ÏËÍpo‚oÎÌo‚˚x Ôe˜eÈ Ë co‰epÊËÚ ËÌÙopÏaˆË˛, ÍoÚopaˇ ˇ‚ΡeÚcˇ o·˘eÈ ‰Îˇ ÌËx. - œpo˜ËÚaÈÚe ‰aÌÌy˛ ËÌcÚpyÍˆË˛ Ë „apaÌÚËÈÌ˚e o·ˇÁaÚeθcÚ‚a, »x cÎe‰yeÚ coxpaÌËÚ¸ ‚ cÎy˜ae, ecÎË ÔpˉeÚcˇ o·paÚËÚ¸cˇ Í ÏacÚepy ‰o ËcÚe˜eÌˡ
 • Страница 5 из 27
  ¬ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ˆ‚ÂÚ‡ ÒËÎÓ‚˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚÓÔË·Ó‡ Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ ‡ÁÏÂÚÍ ÍÎÂÏÏ Ì‡ ¯ÚÂÔÒÂÎÂ, ÔÓÒÚÛÔ‡ÈÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: œÓ‚Ó‰, ÓÍ‡¯ÂÌÌ˚È ‚ ÊÂÎÚÓ-ÁÂÎÂÌ˚È ˆ‚ÂÚ, ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÓ‰ËÌÂÌ Ò ÍÎÂÏÏÓÈ Ì‡ ¯ÚÂÔÒÂÎÂ, ÍÓÚÓ‡ˇ Ó·ÓÁ̇˜Â̇ ·ÛÍ‚ÓÈ "≈" ËÎË Á̇ÍÓÏ Á‡ÁÂÏÎÂÌˡ " ". KÎÂÏχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
 • Страница 6 из 27
  - ƒÎˇ yÚo˜ÌÂÌˡ ‰eÚaÎeÈ ‚ce„‰a o·e„‰a o·pa˘aÈÚec¸ Í Ôo‚apeÌoÈ ÍÌË„e (ÍoÚopaˇ ÔpËÎa„aeÚcˇ Í ÏËÍpo‚oÎÌo‚oÈ Ôe˜Ë), oco·eÌÌo, ecÎË ÔpË„oÚo‚ΡeÏaˇ ËÎË paÁo„pe‚aeÏaˇ Ôˢa co‰epÊËÚ cÔËpÚ. - EcÎË ‚ Ôe˜Ë ÔpoËÁo¯Îo ‚oÁ„opaÌËe, ocÚa‚¸Úe ‰‚ep¸ ÁaÍp˚ÚoÈ, ‚˚Íβ˜ËÚe Ôe˜¸ Ë ‚˚̸Úe ¯ÚeÔceθ ËÁ poÁeÚÍË. ◊Úo·˚
 • Страница 7 из 27
  3. œ”À‹T ”œPABÀEH»fl –͇ۘ ‚˚·Ó‡ ÛÓ‚Ìˇ ÏÓ˘ÌÓÒÚË »ÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ‚˚·‡ÌÌ˚È ÛÓ‚Â̸ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ Ô˜Ë. –͇ۘ Ú‡ÈÏÂ‡ »ÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, /˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏˇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌˡ ‰Îˇ ‚ÒÂı ÙÛÌ͈ËÈ œËϘ‡ÌËÂ: ÂÒÎË ‚˚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ڇÈÏÂ ÏÂ̸¯Â, ˜ÂÏ Ì‡ Ó‰ÌÛ ÏËÌÛÚÛ,
 • Страница 8 из 27
  4. ”œPABÀEH»E 1. ”·e‰ËÚec¸, ˜Úo Ôe˜¸ Ôo‰Íβ˜eÌa ‚ poÁeÚÍy c ÌaÔpˇÊeÌËeÏ 230‚. œe˜¸ ‰oÎÊÌa ·˚Ú¸ ÁaÁeÏÎeÌa. 2. OÚÍpoÈÚe ‰‚epˆy Ë ÔoÏecÚËÚe ‚ÌyÚp¸ ÔoÔepe˜Ì˚È poÎËÍ Ë cÚeÍΡÌÌy˛ ‚pa˘a˛˘ycˇ Ôo‰cÚa‚Íy (Ìa ‰Ìe Ôe˜Ë). œoÏecÚËÚe ‚ ˆeÚp Ôo‰cÚa‚ÍË Ôocy‰y c ÔˢeÈ ‰Îˇ ee ÔpË„oÚo‚ÎeÌˡ. He „oÚo‚¸Úe Ôˢy Ìa
 • Страница 9 из 27
  6. Bo ‚peÏˇ pa·oÚ˚ Ôe˜Ë ‚˚ ÏoÊeÚe oÚÍp˚Ú¸ ‰‚ep¸. œoÍa oÚÍp˚Úa ‰‚ep¸, Áa˘ËÚÌ˚È ÏexaÌËÁÏ ocÚaÌa‚ÎË‚aeÚ pa·oÚy ÏËÍpo‚oÎÌo‚oÈ ˝Ìep„ËË Ë ÙËÍcËpyeÚ ycÚaÌo‚ÎeÌÌoe ‚peÏˇ ÔpË„oÚo‚ÎeÌˡ. EcÎË ‚o ‚peÏˇ pa·oÚ˚ Ôe˜Ë, ‚˚ xoÚËÚe ËÁÏeÌËÚ¸ ‚peÏˇ ÔpË„oÚo‚ÎeÌˡ, ÔpocÚo ycÚaÌo‚ËÚe ÚaÈÏep Ìa ÊeÎaeÏoe ‚peÏˇ. 7. Ko„‰a
 • Страница 10 из 27
  5. KŒÃœÀ≈K“”fiŸ»≈ ƒ≈“¿À» 1. œÓÔÂ˜Ì˚È ÓÎËÍ. - »ÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ, ÍÓ„‰‡ Ú·ÛÂÚÒˇ ÙÛÌÍˆËˇ ‚‡˘ÂÌˡ. ”Òڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ ÒÚÂÍΡÌÌÛ˛ ‚‡˘‡˛˘Û˛Òˇ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÛ. ÕËÍÓ„‰‡ Ì ÒÚ‡‚¸Ú ͇ÍÛ˛-ÎË·Ó ‰Û„Û˛ ÔÓÒÛ‰Û, ÍÓÏ ÒÚÂÍΡÌÌÓÈ ‚‡˘‡˛˘ÂÈÒˇ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍË, ̇ ÔÓÔÂ˜Ì˚È ÓÎËÍ. ƒÎˇ ˜ËÒÚÍË ÔÓÔÂ˜ÌÓ„Ó ÓÎË͇ ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ
 • Страница 11 из 27
  6. œŒ—”ƒ¿. »—œŒÀ‹«”≈ÿfl ¬ œ≈◊» —ÔÓÒÓ·˚ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌˡ ÔË˘Ë Ã‡ÚÂˇΠ√Ëθ ÃËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ KÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ‡) —ÚÂÍÎÓ (Ó·˚˜ÌÓÂ) ÌÂÚ ‰‡(1) ÌÂÚ ·) —ÚÂÍÎÓ Ê‡ÓÒÚÓÈÍÓ ƒ‡ ƒ‡ ƒ‡ ‚) —ÚÂÍÎÓÍÂ‡ÏË͇ Ë ÍÂ‡ÏË͇ (ʇÓÒÚÓÈÍËÂ) ƒ‡ ƒ‡(1) ‰‡ „) ‘‡ˇÌÒ ƒ‡ ‰‡ ƒ‡ ƒ) ‘‡ÙÓ (ʇÓÒÚÓÈÍËÈ) ƒ‡ ƒ‡ ‰‡ Â)
 • Страница 12 из 27
  »cÔoθÁo‚aÌËe ÚoθÍo ÏËÍpo‚oÎÌo‚o„o cÔoco·a œocy‰a, ËcÔoθÁyeÏaˇ ‚ ÏËÍpo‚oÎÌo‚oÈ Ôe˜Ë, ‰oÎÊÌa ·˚Ú¸ ËÁ„oÚo‚ÎeÌa ËÁ ÚaÍo„o ÏaÚepËaÎa, ÍoÚop˚È Ìe ·˚Î ·˚ ÔpeÔˇÚcÚ‚ËeÏ ‰Îˇ ˝Ìep„ËË ÏËÍpo‚oÎÌ. ›Úo oÁÌa˜aeÚ. ˜Úo ‚˚ ÏoÊeÚe „oÚo‚ËÚ¸ ‚ ·yÏaÊÌoÈ, ÔÎacÚËÍo‚oÈ, cÚeÍΡÌÌoÈ Ë ÍepaÏ˘ecÍoÈ Ôocy‰e. MeÚaÎ΢ecÍËe
 • Страница 13 из 27
  œpe‰yÔpeʉeÌËe: - œepe‰ ÚeÏ, ÍaÍ ÔoÍyÔaÚ¸ ÍoÏÔÎeÍÚy˛˘Ëe ËÎË ÁaÔacÌ˚e ‰eÚaÎË, y·e‰ËÚec¸, ˜Úo oÌË Ôo‰xo‰ˇÚ ‰Îˇ ÏËÍpo‚oÎÌo‚o„o ËcÔoθÁo‚aÌˡ. - Ko„‰a ‚˚ ÔoÏe˘aeÚe Ôpo‰yÍÚ˚ ‚ Ôe˜¸, y·e‰ËÚec¸, ˜Úo oÌË (Ôpo‰yÍÚ˚) Ë Ôocy‰a Ìe Íaca˛Úcˇ ‚ÌyÚpeÌÌËx cÚeÌoÍ ËÎË ÔoÚoÎÍa Ôe˜Ë, ÚaÍ ÍaÍ ˝Úo ÏoÊeÚ ·˚Ú¸ Ôp˘ËÌoÈ
 • Страница 14 из 27
  TexÌ˘ecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË »ÒÚÓ˜ÌËÍ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË. 230‚ - ÁÓ„ˆ œÓÚ·ÎÂÌË ˝ÌÂ„ËË ¬˚ıӉ̇ˇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 600‚Ú ◊‡ÒÚÓÚ‡ ÃËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚ 920‚Ú 2450Ã√ˆ Õ‡ÛÊÌ˚ ‡ÁÏÂ˚ 444 X 235 X 344 ¬ÌÛÚÂÌÌË ‡ÁÏÂ˚ 265 X 172 X 270 ¬ÂÒ 12Í„ “‡ÈÏÂ 35 ÏËÌ. ”Ó‚Â̸ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Œ·ÓÁ̇˜ÂÌË ”Ó‚Â̸ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ¬˚ıӉ̇ˇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
 • Страница 15 из 27
  8. OCHOBH¤E ”KA«AH»fl TaÍ ÍaÍ Ôpoˆecc ÔpË„oÚo‚ÎeÌˡ ‚ ÏËÍpo‚oÎÌo‚oÈ Ôe˜Ë oÚ΢aeÚcˇ oÚ Úpa‰ËˆËoÌÌo„o, cÎe‰y˛˘Ëe ocÌo‚Ì˚e yÍaÁaÌˡ cÎe‰yeÚ ÔpËÌˇÚ¸ ‚o ‚ÌËÏaÌËe ÔpË ËcÔoθÁo‚aÌËË Ôe˜Ë. B˚·op ypo‚Ìˇ Ïo˘ÌocÚË ƒÎˇ o·ecÔe˜eÌˡ ÏaÍcËÏaθÌoÈ ˝ÍcÔÎyaÚaˆËoÌÌoÈ „Ë·ÍocÚË ‚ Ôpoˆecce ÔpË„oÚo‚ÎeÌˡ Ôe˜¸ ËÏeeÚ
 • Страница 16 из 27
  Ko„‰a paÁÏopaÊË‚aeÚe Ôpo‰yÍÚ˚, ÔoÏÌËÚe: - ‘opÏa yÔaÍo‚ÍË ËÁÏeÌˇeÚ ‚peÏˇ paÁÏopoÁÍË. œpo‰yÍÚ˚ ‚ ÏeÎÍËx ÔpˇÏoy„oθÌ˚x yÔaÍo‚Íax paÁÏopaÊË‚a˛Úcˇ ·˚cÚpee, ˜eÏ ‚ „Îy·oÍËx. - OÚ‰eÎËÚe Íyco˜ÍË, Ío„‰a oÌË yÊe Ìa˜aÎË paÁÏopaÊË‚aÚ¸cˇ (ÚaÍ ÍaÍ oÚ‰eθÌ˚e ÍycÍË paÁÏopoÁˇÚcˇ „opaÁ‰o ·˚cÚpee). - HeÊÌ˚e ÏecÚa
 • Страница 17 из 27
  B ÍycÍaÍ Ìepo‚ÌoÈ ÙopÏ˚ ÚoÌÍËe y˜acÚÍË ÔpË„oÚo‚ˇÚcˇ ·˚cÚpee, ˜eÏ ·oÎee ÚoÎcÚ˚e, Ôo˝ÚoÏy ÚoÌÍËe Íp˚Î˚¯ÍË Ë ÌoÊÍË ˆ˚ÔÎˇÚ cÚapaÈÚec¸ ÔoÏe˘aÚ¸ ‚ ˆeÌÚp. paÁÏe¯Ë‚aÌËe Ë ÔepepacÔpe‰eÎeÌËe ÔË˘Ë PaÁÏe¯Ë‚aÌËe Ë ÔepepacÔpe‰eÎeÌËe ÔˢË, ËcÔoθÁyeÏ˚e ÔpË o·˚˜ÌoÏ ÔpË„oÚo‚ÎeÌËË, ÚaÍÊe ÔpËÏeÌˇ˛Úcˇ ÔpË o·pa·oÚÍe
 • Страница 18 из 27
  PaÁÏe˘eÌËe Ôpo‰yÍÚo‚ ›Úo ÏoÊÌo c‰eÎaÚ¸ ÌecÍoθÍËÏË cÔoco·aÏË, ˜Úo·˚ ‰oÒÚ˘¸ ·oÎee ˝ÙÙeÍÚË‚Ìo„o paÁyθÚaÚa. EcÎË B˚ ËÏeeÚe ÌecÍoθÍo o‰ËÌaÍo‚˚x Ôpo‰yÍÚo‚, ÚaÍËx, ÍaÍ ÍapÚoÙeθ ‚ ÍoÊype (ÌecÍoθÍo ÍapÚoÙeÎËÌ), paÁÏecÚËÚe Ëx Ôo Ípy„y. Ko„‰a ÌyÊÌo ÔpË„oÚo‚ËÚ¸ Ôpo‰yÍÚ˚ paÁ΢ÌoÈ ÙopÏ˚ Ë Úo΢ËÌ˚,
 • Страница 19 из 27
  10. ”CTPAHEH»E MEÀK»X HEœOÀAƒOK ƒO B¤«OBA MACTEPA - ÿÚeÔceθ ‰oÎÊeÌ ·˚Ú¸ ÔÎoÚÌo ‚cÚa‚ÎeÌ ‚ poÁeÚÍy. - ƒ‚epˆa ‰oÎÊÌa ·˚Ú¸ ÔÎoÚÌo ÁaÍp˚Úa. - ƒoÎÊÌo ·˚Ú¸ ycÚaÌo‚ÎeÌo ‚peÏˇ ÔpË„oÚo‚ÎeÌˡ. - œpo‚ep¸Úe Ôpe‰oxpaÌËÚeÎË Ë y·e‰ËÚec¸, ˜Úo ecÚ¸ Ôo‰a˜a ˝ÎeÍÚpo˝Ìep„ËË. - œo‰oʉËÚe 10 ÏËÌyÚ, ÁaÚeÏ ÔoÔpo·yÈÚe
 • Страница 20 из 27
  ŒÚ.: ÕÂÚ. ÃÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÈ ˝Í‡Ì ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ˝ÌÂ„˲ ‚ÌÛÚ¸ Ô˜Ë. ŒÚ‚ÂÒÚˡ, ҉·ÌÌ˚ ‰Îˇ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ò‚ÂÚ‡ ‚ÌÛÚ¸ Ô˜Ë, Ú‡ÍÊ Ì ÔÓÔÛÒ͇˛Ú ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚Û˛ ˝ÌÂ„˲. ¬.: ÃËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡ˇ Ô˜¸ Ó͇Á˚‚‡ÂÚ ‚ÎˡÌË ̇ ‡·ÓÚÛ ÚÂ΂ËÁÓ‡. ›ÚÓ ÌÓχθÌÓ? ŒÚ.: »ÌÓ„‰‡ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌË͇ڸ ÚÂÎÂ- ËÎË ‡‰ËÓÔÓÏÂıË ‚Ó ‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ˚
 • Страница 21 из 27
  KoÌcyθÚaˆËoÌÌ˚È ˆeÌÚp ÔoÚpe·ËÚeÎfl: «ÑùPOC» „. MocÍ‚a, yÎ. AÍa‰eÏËÍa KaÔˈ˚, 34/121, ÚeÎ.: (095) 420-1222 www.deros.ru info@deros.ru èo ‚ceÏ ‚oÔpocaÏ cep‚ËcÌo„o o·cÎyÊË‚aÌËfl: “ÉOãÑTEXCEPBàC” ÚeÎ.: (095) 131-4798 ÙaÍc: (095)131-4798 ÚeÎ.: (095) 745-0687 www.goldtechservice.ru info@goldtechservice.ru
 • Страница 22 из 27
  DS4T10-MV ÉapaÌÚËfl ‰eÈcÚ‚ËÚeθÌa ÚoθÍo ‚ ÚoÏ cÎy˜ae, ecÎË Ìa opË„ËÌaθÌoÏ „apaÌÚËÈÌoÏ ÚaÎoÌe “DAEWOO” ÔpocÚa‚ÎeÌ˚ Ôo‰ÔËc¸ ÔoÍyÔaÚeÎfl, a ÚaÍÊe Ôo‰ÔËc¸ Ë Ôe˜aÚ¸ poÁÌ˘Ìo„o Ôpo‰a‚ˆa. HacÚofl˘afl „apaÌÚËfl Ìe pacÔpocÚpaÌfleÚcfl Ìa cÎe‰y˛˘Ëe cÎy˜aË: - ecÎË ÔoÚpe·ËÚeθ Ìapy¯aeÚ Ôpa‚ËÎa ÔoθÁo‚aÌËfl ËÁ‰eÎËeÏ,
 • Страница 23 из 27
  PacÔpocÚpaÌfleÚcfl Ìa Úo‚ap˚, ÔpËo·peÚfiÌÌ˚e Ìa ÚeppËÚopËË PoccËË TeÎeÙoÌ èo‰ÔËc¸ ÏacÚepa PacÔpocÚpaÌfleÚcfl Ìa Úo‚ap˚, ÔpËo·peÚfiÌÌ˚e Ìa ÚeppËÚopËË PoccËË A‰pec TeÎeÙoÌ DS4T10-MV ìÔoÎÌoÏo˜eÌÌ˚È a„eÌÚ î.à.O. ÔoÍyÔaÚeÎfl ÉapaÌÚËÈÌ˚È ÚaÎoÌ ‹ PacÔpocÚpaÌfleÚcfl Ìa Úo‚ap˚, ÔpËo·peÚfiÌÌ˚e Ìa ÚeppËÚopËË PoccËË
 • Страница 24 из 27
  HoÏep ÁaÍaÁ-Ìapfl‰a èpofl‚ÎeÌËe ‰eÙeÍÚa HoÏep ÁaÍaÁ-Ìapfl‰a HoÏep ÁaÍaÁ-Ìapfl‰a ÑaÚa peÏoÌÚa Co‰epÊaÌËe peÏoÌÚa CepËÈÌ˚È ÌoÏep èpofl‚ÎeÌËe ‰eÙeÍÚa ÑaÚa peÏoÌÚa ÑaÚa ÔocÚyÔÎeÌËfl Mo‰eθ HoÏep ÁaÍaÁ-Ìapfl‰a “A” OTPõBHOâ TAãOH “A” ÑaÚa peÏoÌÚa Co‰epÊaÌËe peÏoÌÚa ÑaÚa peÏoÌÚa èpofl‚ÎeÌËe ‰eÙeÍÚa ÑaÚa
 • Страница 25 из 27
  CEPBàCHõâ ñEHTP ¿ıÒÂ‚ËÒ-÷ÂÌÚ —‘-›ÎÍÓÏ ›ÙË √ÓΡ٠—÷ ƒ˝Û(◊œ Ã‡Î˛¯ÍËÌ) —Ó˛Á- —Â‚ËÒ ŒŒŒ "–‡‰ËÓÒ‚ˇÁ¸" –Û·ËÌ ŒÎ‡ÍÒ ŒŒŒ "ÀÂÍÒË͇ ›ÎÂÍÚÓÌËÍÒ" ƒ˝Û-¬ËÎ¸Ì˛Ò –ÓÒÚ-—Â‚ËÒ ›ÎÂÍÚÓÌ-ÒÂ‚ËÒ œÎ‡ÌÂÚ‡-ÒÂ‚ËÒ ÃË ¬Ë‰ÂÓ ’ÓÏ-“Ë-“Âȉ (◊œ KÓÓ·Ó‚) √‡‡ÌÚ ¬ÓÓÌÂÊ ÒÂ‚ËÒ ›Î¸-ÒÂ‚ËÒ »ÌÊÂÌÂ-—Â‚ËÒ Œ·ËÚ‡-—Â‚ËÒ
 • Страница 26 из 27
  ›Î¸‰Ó‡‰Ó-—Â‚ËÒ ¿‚‡ÎÎÓÌ ŒÎˇ‚Ë ƒ˝ÒË·-ÒÂ‚ËÒ —Ë·-ÇÒÚÂ ÔÎ˛Ò ¿ÍÒÂθ “ÂÎÂ‡‰ËÓ·˚ÚÚÂıÌË͇ –‡‰ËÓÚÂıÌË͇ ƒÓÏÓÚÂıÌË͇ - ÒÂ‚ËÒ —Ë·ÚÂÍÒ ◊œ √‡ÌÓ‚ —Â‚ËÒ·˚ÚÚÂıÌË͇ KÓÏ-ËÌ-ÍÓÏ Ã‡ÒÚÂ˙ √ÓÎÛ·ÓÈ ˝Í‡Ì ¿ÒÚ‡ ŒŒŒ –‡‰ËÓÍÓÏÔÎÂÍÚ Œ·ËÚ‡-—Â‚ËÒ –“¬ - —Â‚ËÒ ›Î¸‰Ó‡‰Ó-—Â‚ËÒ »œ ÃÓÒÛÌÓ‚ (≈‚Ó-ÒÂ‚ËÒ) »ÏÔÓÚ-ÒÂ‚ËÒ
 • Страница 27 из 27