Инструкция для DELL DX6000G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 119 

תכרעמה םע הדובע תליחת 

למשח

(םרז קפס לכל) ןיפוליח םרז

קפסה

 טאוו 500

חתמ

 רפמא 7-3.5 ,ץרה 50/60 ,ח"ז טלוו 100-240

םוח רוזיפ

 רתויה לכל העש/BTU  1706

יברמ הריהנ םרז

 תביבס לש הלועפה חווטבו םייסופיט וק יאנתב

 עיגהל יושע (inrush) הריהנה םרז ,הלוכ תכרעמה

.תוחפ וא ש"מ 10 ךשמל םרז קפס לכל רפמא 25 -ל

תוללוס

תכרעמ תללוס

טלוו 3.0 לש CR 2032 םויתיל עבטמ תללוס

יזיפ

הבוג

מ"ס 4.3

בחור

מ"ס 43.4

קמוע

מ"ס 62.7

(תיברמ הרוצת) לקשמ

ג"ק 15.9

יתביבס

 תכרעמ תורוצת רובע תויתביבס תודידמ תודוא ףסונ עדימ תלבקל

 :הרעה

dell.com/environmental_datasheets האר ,תומיוסמ

הרוטרפמט

הלעפה

 םע (טייהנרפ 95° דע 50°) סויזלצ 35° דע 10°

 סויזלצ 10° לש הרוטרפמטב יברמ יתגרדה יוניש

העשב

 ,רטמ 900 לעמש םיהבגב

 :הרעה

 -ב תדרוי תיברמה הלעפהה תרוטרפמט

.רטמ 165 לכל בוריקב סויזלצ תולעמ 0.5

ןוסחא

 (טייהנרפ 149° דע -40°) סויזלצ 65° דע -40°

 20° לש הרוטרפמטב יברמ יתגרדה יוניש םע

העשב סויזלצ

תיסחי תוחל

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Оглавление инструкции

Document Outline