Инструкция для DELL Vostro 1000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

Connect the AC Adapter

ÓõíäÝóôå ôï ìåôáó÷çìáôéóôÞ AC
Ïîäñîåäèíèòå àäàïòåð ïåðåìåííîãî òîêà

ÓõíäÝóôå ôï ìüíôåì
Ïîäñîåäèíèòå ìîäåì

ÓõíäÝóôå óôï äßêôõï
Ïîäêëþ÷èòåñü ê ñåòè

ÐáôÞóôå ôï êïõìðß ëåéôïõñãßáò
Íàæìèòå êíîïêó ïèòàíèÿ

CAUTION: 

Before you set up and operate your
Dell™ computer, see the safety
instructions in the 

Product Information

Guide. See your Owner's Manual for a
complete list of features.

NOTE: Because the battery may not be
fully charged, use the AC adapter to
connect your new computer to an
electrical outlet the first time you use
the computer.

ÐÑÏÓÏ×Ç:

Ðñéí åôïéìÜóåôå êáé ëåéôïõñãÞóåôå ôïí
õðïëïãéóôÞ Dell™ óáò, áíáôñÝîôå óôéò
ïäçãßåò áóöáëåßáò óôïí 

Ïäçãü

ðëçñïöïñéþí ðñïúüíôïò. Äåßôå ôï
Åã÷åéñßäéï êáôü÷ïõ ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá
äõíáôïôÞôùí.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ÅðåéäÞ ç ìðáôáñßá ìðïñåß
íá ìçí åßíáé ðëÞñùò öïñôéóìÝíç,
÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï ìåôáó÷çìáôéóôÞ AC
ãéá íá óõíäÝóåôå ôïí íÝï õðïëïãéóôÞ óáò
óå ìéá çëåêôñéêÞ ðñßæá êáôÜ ôçí ðñþôç
÷ñÞóç ôïõ õðïëïãéóôÞ.

Ï

ÏÐ

ÐÅ

ÅÄ

ÄÓ

ÓÏ

ÏÐ

ÐÅ

ÅÆ

ÆÄ

ÄÅ

ÅÍ

ÍÈ

ÈÅ

Å..

Ïåðåä óñòàíîâêîé è
èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðà
Dell™ ïðî÷òèòå óêàçàíèÿ ïî
áåçîïàñíîñòè, îïèñàííûå â
Èíôîðìàöèîííîì ðóêîâîäñòâå ïî
ïðîäóêòàì. Ïîëíûé ñïèñîê
ôóíêöèé ñì. â ðóêîâîäñòâå
ïîëüçîâàòåëÿ.

Ï

ÏÐ

ÐÈ

ÈÌ

ÌÅ

Å×

×À

ÀÍ

ÍÈ

ÈÅ

Å.. Òàê êàê ïðè

ïåðâîì èñïîëüçîâàíèè íîâîãî
êîìïüþòåðà àêêóìóëÿòîð ìîæåò
áûòü íå ïîëíîñòüþ çàðÿæåí,
èñïîëüçóéòå àäàïòåð
ïåðåìåííîãî òîêà äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ êîìïüþòåðà ê
ýëåêòðîñåòè.

Setting Up Your Computer

Ðñïåôïéìáóßá ôïõ õðïëïãéóôÞ | Íàñòðîéêà êîìïüþòåðà | 

1. AC adapter connector
2. network connector
3. modem connector
4. USB connectors (2)
5. video connector
6. security cable slot
7. optical drive
8. touch pad buttons (2)
9. touch pad

10. power button
11. ExpressCard slot
12. 3-in-1 media card reader
13. audio connectors 

(1-microphone, 1-headphone)

14. USB connectors (2)

1. èýñá ìåôáó÷çìáôéóôÞ AC
2. èýñá äéêôýïõ
3. èýñá ìüíôåì
4. èýñåò USB (2)
5. èýñá DVI video
6. õðïäï÷Þ êáëùäßïõ áóöáëåßáò
7. ìïíÜäá ïðôéêþí äßóêùí
8. êïõìðéÜ åðéöÜíåéáò áöÞò (2)
9. åðéöÜíåéá áöÞò

10. êïõìðß ëåéôïõñãßáò
11. õðïäï÷Þ ExpressCard
12. óõóêåõÞ áíÜãíùóçò êáñôþí 3 óå 1
13. èýñåò óýíäåóçò Þ÷ïõ

(1 ìéêñïöþíïõ, 1 áêïõóôéêþí)

14. èýñåò USB (2)

1. Ðàçúåì àäàïòåðà

ïåðåìåííîãî òîêà

2. Ñåòåâîé ðàçúåì
3. Ðàçúåì äëÿ ìîäåìà
4. Ðàçúåìû USB (2)
5. Âèäåîðàçúåì
6. Ãíåçäî çàùèòíîãî êàáåëÿ
7. Îïòè÷åñêèé äèñêîâîä
8. Êíîïêè ñåíñîðíîé ïàíåëè (2)
9. Ñåíñîðíàÿ ïàíåëü

10. Êíîïêà ïèòàíèÿ
11. Ãíåçäî äëÿ ïëàòû ExpressCard
12. Óñòðîéñòâî ÷òåíèÿ êàðò

ïàìÿòè 

3-â-1

13. Àóäèîðàçúåìû

(1-ìèêðîôîí, 1-íàóøíèêè)

14. Ðàçúåìû USB (2)

About Your Computer | Ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí õðïëïãéóôÞ óáò | Î êîìïüþòåðå | 

2

Connect the Modem

3

Connect to the Network

4

Press the Power Button

66

77

88

99

22

33

55

11

44

1111

1122

1133 1144

1100

בשחמה תנקתה

:

הארתה

 

 בשחמ תא ליעפתו ןיקתתש ינפל

 תוארוהב ןייע ,ךתושרבש 

Dell™

 ךירדמ ב תוטרופמה תוחיטבה

 המישר תלבקל.

רצומה עדימ

 ךירדמ ב ןייע ,תונוכת לש האלמ

.

שמתשמל

 היושע הללוסהש ןוויכמ :הרעה

 ,ירמגל הנועט תויהל אלש

 ןיפוליחה םרז םאתמב שמתשה

 שדחה בשחמה תא רבחל ידכ

 ןושארה שומישב ,למשח עקשל

.בשחמב

ןיפוליח םרז םאתמ רבחמ

 .1 

תשר רבחמ

 .2 

םדומ רבחמ

 .3 

 (2) USB 

ירבחמ

 .4  

ךסמ רבחמ

 .5 

החטבא לבכ ץירח

 .6 

יטפוא ןנוכ

 .7 

(2) 

עגמ חטשמ ינצחל

 .8 

עגמ חטשמ

 .9 

הלעפה ןצחל

 .10 

ExpressCard ץירח

 .11

1

 -ב 

3

 הידמ סיטרכ ארוק

 .12 

עמש ירבחמ

 .13 

(

תוינזוא 

1

 ,ןופורקימ 

1)

(2) USB 

ירבחמ

 .14

בשחמה תודוא

ןיפוליחה םרז םאתמ תא רבח

םדומה תא רבח

תשרל רבחתה

הלעפהה ןצחל לע ץחל

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    Setting Up Your Computer Ðñïåôïéìáóßá ôïõ õðïëïãéóôÞ | Íàñòðîéêà êîìïüþòåðà | ‫התקנת המחשב‬ ÐÑÏÓÏ×Ç: CAUTION: Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the Product Information Guide. See your Owner's Manual for a complete list of features. NOTE: Because the
  • Страница 2 из 3
    Ðñïåôïéìáóßá ôïõ õðïëïãéóôÞ | Íàñòðîéêà êîìïüþòåðà | ‫התקנת המחשב‬ Setting Up Your Computer Wireless Network (Optional) 4 5 3 2 Áóýñìáôï äßêôõï (ðñïáéñåôéêü) Áåñïðîâîäíàÿ ñåòü (äîïîëíèòåëüíî) 1. Internet service 2. cable or DSL modem 3. wireless router 4. desktop computer with network adapter
  • Страница 3 из 3