Инструкция для DELL XPS 17 (L702x)

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

5

  

עודמ

 

אל

 

העיפומ

 

הנומת

 

בשחמב

 

תעב

 

תנקתה

 

להנמ

 

ןקתהה

 

יפרגה

 

לש

 

Intel

?

  

העפות

 

וז

 

תשחרתמ

 

ןוויכמ

 

הגוצתהש

 

תבשחמב

 

תשמתשמ

 

להנמב

 

ןקתהה

 

יפרגה

 

לש

 

Intel

 .

ץלמומ

 

אל

 

ריסהל

 

תא

 

תנקתה

 

להנמ

 

ןקתהה

 

יפרגה

 

לש

 

Intel

 .

  

ידכ

 

רותפל

 

תאז

 ,

ךתורשפאב

 

ליעפהל

 

א

ת

 

בשחמה

 

שדחמ

 

וא

 

רבחל

 

תא

 

בשחמה

 

הגוצתל

 

תינוציח

 

תועצמאב

 

רבחמ

 

HDMI

 .

עדימל

 

ףסונ

 ,

ןייע

 

רמאמב

 

2758

 

רגאמב

 

עדיה

 

רתאב

 

www.nvidia.com

.

  

 

6

  

עודמ

 

םיעוציבה

 

םייפרגה

 

םיכומנ

 

רתוי

 

בצמב

 

תלת

 -

דמימ

 

תמועל

 

בצמ

 

וד

 -

דמימ

?

  

תתחפה

 

בצק

 

תורגסמה

 

יפרגה

 

בצמב

 

תלת

 -

דמימ

 

הניה

 

העפות

 

תרכומ

 .

םא

 

התא

 

לקתנ

 

בצקב

 

תורגסמ

 

ךומנ

 

ךלהמב

 

םיקחשמ

 ,

הסנ

 

תיחפהל

 

תא

 

תייצולוזר

 

ךסמה

 

וא

 

תורדגה

 

קחשמה

.

  

 

7

  

עודמ

 

למס

 

וגולה

 

לש

 

Windows

 

עיפומ

 

לע

-

יבג

 

ךסמ

 

בשחמה

 

םג

 

רחאל

 

תכרעמש

 

Windows

 

המייס

 

תולעל

?

  

העפות

 

וז

 

היושע

 

שחרתהל

 

תעב

 

תלעפה

 

בשחמה

 ,

םא

 

תתבשה

 

תא

 

םאתמ

 

הקיפרגה

 

לש

 

Intel

 .

ידכ

 

ףוקעל

 

א

ת

 

העפותה

 ,

לעפה

 

תא

 

םאתמ

 

הקיפרגה

 

לש

 

Intel

 

בשחמב

 .

עדימל

 

ףסונ

 ,

ןייע

 

רמאמב

 

2759

 

רגאמב

 

עדיה

 

רתאב

 

www.nvidia.com

.

  

  

  

____________________

  

עדימה

 

ךמסמב

 

הז

 

יושע

 

תונתשהל

 

אלל

 

העדוה

 

שארמ

.

   

©

 

2010

 

Dell Inc.

 

לכ

 

תויוכזה

 

תורומש

 .

דנלריאב ספדוה

.

  

לח

 

רוסיא

 

טלחומ

 

לע

 

הקתעה

 

לש

 

רמוח

םי

 

ולא

 ,

לכב

 

ךרד

 

איהש

 ,

אלל

 

תלבק

 

תושר

 

בתכב

 

תאמ

 

Dell Inc. 

.

  

םינמיס

 

םיירחסמ

 

םיעיפומה

 

ךמסמב

 

הז

 :

Dell™

 

אוה

 

ןמיס

 

ירחסמ

 

לש

 

Dell Inc. 

 

 ;

Intel

®

 

 

אוה

 

ןמיס

 

ירחסמ

 

םושר

 

לש

 

Intel Corporation

 

הראב

"

ב

 

תונידמבו

 

תורחא

 ;

Microsoft

®

 

 ו

-

Windows

®

 

 

םה

 

םינמיס

 

םיירחסמ

 

םימושר

 

לש

 

תברח

 

Microsoft

 

הראב

"

ב

 ו

/

וא

 

תונידמב

 

תורחא

.

  

ןכתיי

 

השעייש

 

שומיש

 

םינמיסב

 

םיירחסמ

 

תומשבו

 

םיירחסמ

 

םירחא

 

ךמסמב

 

הז

 

ידכ

 

סחייתהל

 

תויושיל

 

תונעוטה

 

תולעבל

 

לע

 

םינמיסה

 

תומשהו

 ,

וא

 

םירצומל

 

ןהלש

 .

תרבח

 

Dell Inc. 

 

תרתוומ

 

לע

 

לכ

 

ןיינע

 

יניינק

 

םינמיסב

 

םיירחסמ

 

תומשבו

 

םיירחסמ

 

טעמל

 

הלא

 

התולעבבש

 

הלש

.

  

1
2
3
4
5
6
7
8