Инструкция для DELONGHI KG 30

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MACINACAFFÉ
COFFE GRINDER
MOULIN À CAFÉ 
KAFFEEMÜHLE
KOFFIEMOLEN
MOLINILLO DE CAFÉ
MOINHO DE CAFÉ
ªÀ§√ ∞§E™Eø™ T√À ∫∞º∂
KÁVÉDARÁLÓ
M¸YNEK DO KAWY
KÁVOML¯NEK
ä

äé

éî

îÖ

Öå

åé

éã

ãä

äÄ

Ä

KAFFEMØLLE
KAFFEKVARN 
ENHETEN
KAHVIMYLLY

Istruzioni per l’uso
Instruction for use
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzingen
Instrucciones para el uso
Instruções
√¢∏°π∂™ Ã∏™∏™
Kezelési utasítás
Instrukcja obs∏ugi
Návod k pouÏití
àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
Brugervejledning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet

1
2
3
4
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 5
  MACINACAFFÉ COFFE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMOLEN MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ªÀ§√ ∞§E™Eø™ T√À ∫∞º∂ KÁVÉDARÁLÓ M¸YNEK DO KAWY KÁVOML¯NEK äéîÖåéãäÄ KAFFEMØLLE KAFFEKVARN ENHETEN KAHVIMYLLY Istruzioni per l’uso Instruction for use Mode d’emploi Bedienungsanleitung
 • Страница 2 из 5
  A B C D E G F 2 1 1 2 4 3 5
 • Страница 3 из 5
  RU èêà èÖêÇéå ÇäãûóÖçàà éèàëÄçàÖ èêàÅéêÄ ÇÌËχÚÂθÌÓ ÓÁ̇ÍÓϸÚÂÒ¸ Ò ËÌÒÚÛ͈ËflÏË. ùÚÓ ‚‡ÊÌÓ ‰Îfl Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl, Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔË·Ó‡ Ë ‚‡¯ÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ëÓı‡ÌËÚ ËÌÒÚÛ͈ËË ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂȯËı ÍÓÌÒÛθڇˆËÈ. Ä. Ç. ë. D. ÇÄÜçõÖ åÖêõ ÅÖáéèÄëçéëíà • • • • • • • • • • 26 èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸
 • Страница 4 из 5
  êÖäéåÖçÑÄñàà èé èéãúáéÇÄçàû äéîÖåéãäéâ • • • • • • ÑÂÊËÚ „ÂÏÂÚ˘ÌÓ Á‡Í˚ÚÓÈ Í˚¯ÍÛ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÍÓÙÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ÍÛÒ Ë ‡ÓÏ‡Ú ÁÂÂÌ. åÓÎËÚ ÚÓθÍÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÍÓÙÂ. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ÔÂÂÔÓÎÌflÈÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÍÓÙÂ. å‡ÍÒËχθÌÓ ˉ‡θÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÁÂÂÌ
 • Страница 5 из 5