Инструкция для DIGMA HDMP-302, HDMP-302

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image',*0$ +'03

ǰǵǺǭǸǵǭǺ  ǴǭǬǰǨǾǭǵǺǸ

ǸțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ

ǪȍȘșȐȧ 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 128
   ',*0$ +'03 ǰǵǺǭǸǵǭǺ ǴǭǬǰǨǾǭǵǺǸ ǸțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ ǪȍȘșȐȧ 
 • Страница 2 из 128
   ǩȓȈȋȖȌȈȘȐȔ ǪȈș ȏȈ ȊȣȉȖȘ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ ',*0$ ǷȖȎȈȓțȑșȚȈ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȖȟȚȐȚȍ ȌȈȕȕȖȍ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȗȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ țșȚȘȖȑșȚȊȈ 'LJPD +'03 ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȑ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ Ȋșȍ șȈȔȣȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȈțȌȐȖ ȜȖȚȖ Ȑ ȊȐȌȍȖ ȜȖȘȔȈȚȣ ȊȒȓȦȟȈȧ ȏȈȗȐșȐ ȊȣșȖȒȖȑ ȟȍȚȒȖșȚȐ +'79
 • Страница 3 из 128
  ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ ȊȈȠȍȋȖ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȈ ȐȓȐ ȔȖȕȐȚȖȘȈ Ȉ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȎȍșȚȒȐȑ ȌȐșȒ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȌȈȕȕȖȍ țșȚȘȖȑșȚȊȈ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȔȖȉȐȓȤȕȖȋȖ ȕȖșȐȚȍȓȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ ǪȈȔ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȗȖȚȘȍȉțȍȚșȧ ȝȘȈȕȐȚȤ șȖȚȕȐ ȊȐȌȍȖ ȌȐșȒȖȊ Ǫșȍ ȟȚȖ ȊȈȔ ȕțȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ Ȍȓȧ ȒȖȔȜȖȘȚȕȖȋȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȜȐȓȤȔȖȊ
 • Страница 4 из 128
   ǹǶǬǭǸǮǨǵǰǭ ǺǭǽǵǰǿǭǹDzǰǭ ǽǨǸǨDzǺǭǸǰǹǺǰDzǰ ǻǹǺǸǶDZǹǺǪǨ ǶǷǰǹǨǵǰǭ ǪǵǭȀǵǰǽ ǰǵǺǭǸǼǭDZǹǶǪ ǷǻdzȄǺ ǬǰǹǺǨǵǾǰǶǵǵǶǫǶ ǻǷǸǨǪdzǭǵǰȇ ǷǶǬDzdzȆǿǭǵǰǭ ǴǭǬǰǨǷdzǭǭǸǨ Dz ǺǭdzǭǪǰǯǶǸǻ ǴǶǵǰǺǶǸǻ ǷǭǸǪǶǭ ǪDzdzȆǿǭǵǰǭ ǻǹǺǸǶDZǹǺǪǨ ǫdzǨǪǵǶǭ ǴǭǵȆ ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǴǭǬǰǨǷdzǭǭǸǨ ǸǨǯǬǭdz ©ǹǰǹǺǭǴǨª ǸǨǯǬǭdz ©ǨǻǬǰǶª ǸǨǯǬǭdz ©ǪǰǬǭǶª 
 • Страница 5 из 128
   ǺǭǽǵǰǿǭǹDzǰǭ ǽǨǸǨDzǺǭǸǰǹǺǰDzǰ ǻǹǺǸǶDZǹǺǪǨ ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ ǷȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȔȣȍ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ ǴȍȌȐȈȗȓȍȍȘ 'LJPD +'03 +'0, $XWR LS LS S#+] S#+] L#+] L#+] S#+] S#+] S#+] 3$/ 176& ǰȕȚȍȘȜȍȑșȣ $XGLR /5 &9%6 <3E3U 63',)&RD[LDO +'0, 6$7$
 • Страница 6 из 128
  03(* 03*92%,62,)27673076076
 • Страница 7 из 128
  03(* 03$9,$63029076076
 • Страница 8 из 128
  'LY; [[[['LY; +''LY; +' 3OXV 0.9 'LY[
 • Страница 9 из 128
   ;YLG 9 0.9 ;YLG
 • Страница 10 из 128
   5HDO 9LGHR +' #S PRY PS 0.9+$9&0.99& 0.9 03(*)/992% '9'
 • Страница 11 из 128
  ,62 '9'
 • Страница 12 из 128
  ,)2 '9'
 • Страница 13 из 128
   '$7 9&'
 • Страница 14 из 128
  %OX5D\ GLVN %'URP
 • Страница 15 из 128
  ȉȍȏ ȔȍȕȦ 'ROE\ 'LJLWDO $& '76 '76 SDVVWKURXJK '76(; '76B '760$ 
 • Страница 16 из 128
   ''WUXH+' 
 • Страница 17 из 128
   03(*, /D\HU 03(*,, /D\HU PXOWLFKDQQHO 5HDO $XGLR 03(* +( $$&Y /3&0 ǷȖȌȌȍȘȎȒȈ ȏȊțȒȈ :0$ SUR $$& 03(* OD\HU  &+
 • Страница 18 из 128
   03(* OD\HU 0XOWLFKDQQHO
 • Страница 19 из 128
  03(* +( $$&Y :0$ 2** )/$& Ȋșȍ ȒȖȔȗȘȍșșȐȐ
 • Страница 20 из 128
   $$& $3( Ȋșȍ ȒȖȔȗȘȍșșȐȐ
 • Страница 21 из 128
  ǿȍȘȍȏ ȊȕȍȠȕȐȑ ȘȈȏȤȍȔ 6$7$ -3(*%037,))31**,) 0ELW )$7)$717)68')(;7
 • Страница 22 из 128
   ȜȈȑȓȖȊȣȝ șȐșȚȍȔ ǹȍȚȍȊȣȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ǷȖȌȌȍȘȎȒȈ ȒȓȈȊȐȈȚțȘȣ Ȑ ȔȣȠȐ ǼȈȑȓȖȊȣȑ ȔȍȕȍȌȎȍȘ ǷȖȌȌȍȘȎȒȈ șțȉȚȐȚȘȖȊ ǸțșșȒȐȑ ȧȏȣȒ ǷȐȚȈȕȐȍ ǷȖȚȘȍȉȓȍȕȐȍ ȥȕȍȘȋȐȐ ǷȖȌȌȍȘȎȒȈ ȗȐȚȈȕȐȧ 86% ǪȘȍȔȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ țșȚȘȖȑșȚȊȈ 6DPEDX313 ȒȓȐȍȕȚǺȖȘȘȍȕȚ1$6 ǬȈ 3& 86% ǬȈ ȘȍȎȐȔ ȒȖȗȐȘȖȊȈȕȐȧ ȜȈȑȓȖȊ 657 68% 60, LG[VXE 66$ '9'
 • Страница 23 из 128
   ǶǷǰǹǨǵǰǭ ǪǵǭȀǵǰǽ ǰǵǺǭǸǼǭDZǹǶǪ ǪȐȌ șȗȍȘȍȌȐ   DzȕȖȗȒȈ 3OD\3DXVH ± ȌțȉȓȐȘțȍȚ șȖȖȚȊ ȒȕȖȗȒț ȕȈ ȗțȓȤȚȍ DzȕȖȗȒȈ 5HWXUQ ± ȌțȉȓȐȘțȍȚ șȖȖȚȊ ȒȕȖȗȒț ȕȈ ȗțȓȤȚȍ DzȖȓȍșȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ± ȊȊȍȘȝ ȊȕȐȏ ȊȓȍȊȖ ȊȗȘȈȊȖ ǪȒȓȦȟȍȕȐȍȊȣȒȓȦȟȍȕȐȍ ȗȐȚȈȕȐȧ ǪȐȌ șȏȈȌȐ ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ ȘȈȏȢȍȔȖȊ     DzȕȖȗȒȈ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ
 • Страница 24 из 128
     ǶȗȚȐȟȍșȒȑȐ ȊȣȝȖȌ DzȕȖȗȒȈ șȉȘȖșȈ ǸȈȏȤȍȔ +'0, ǹȍȚȍȊȖȑ ȘȈȏȤȍȔ 5- ǸȈȏȤȍȔ Ȍȓȧ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ Ȓ ǷDz ± 86% VODYH ǪȐȌ șȉȖȒț ǵȈȏȕȈȟȍȕȐȍ ȘȈȏȢȍȔȖȊ  ǸȈȏȤȍȔȣ 86% ǸȈȏȤȍȔ 6$7$
 • Страница 25 из 128
   ǷǻdzȄǺ ǬǰǹǺǨǵǾǰǶǵǵǶǫǶ ǻǷǸǨǪdzǭǵǰȇ 32:(5 ǷȐȚȈȕȐȍ 0XWH ± ȖȚȒȓȦȟȍȕȐȍ ȏȊțȒȈ *272 ± ȗȍȘȍȝȖȌ ,1)2 ± ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȐȊȣȏȖȊ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ ȔȍȕȦ 6ORZ ± ȏȈȔȍȌȓȍȕȕȖȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ =RRP ± țȊȍȓȐȟȍȕȐȍ 5HSHDW ± ȊȣȉȖȘ ȘȍȎȐȔȈ ȗȖȊȚȖȘȈ $% ± ȏȈȌȈȕȐȍ ȋȘȈȕȐȞ ȗȖȊȚȖȘȈ 9RO țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȋȘȖȔȒȖșȚȤȦ
 • Страница 26 из 128
   ǷǶǬDzdzȆǿǭǵǰǭ ǴǭǬǰǨǷdzǭǭǸǨ Dz ǺǭdzǭǪǰǯǶǸǻ ǴǶǵǰǺǶǸǻ ǰȏȊȓȍȒȐȚȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ Ȑ șȖȍȌȐȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȒȈȉȍȓȐ Ȑȏ țȗȈȒȖȊȒȐ ǭșȓȐ ț ǪȈș ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ ș ȥȓȍȒȚȘȖȕȕȖȓțȟȍȊȖȑ ȚȘțȉȒȖȑ &57
 • Страница 27 из 128
   șȖȍȌȐȕȐȚȍ 5&$ ȒȈȉȍȓȍȔ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ Ȑ 5&$ ȊȝȖȌ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȈ ȉȍȓȣȑ ȒȘȈșȕȣȑ ȎȍȓȚȣȑ
 • Страница 28 из 128
  ǹȖȉȓȦȌȈȑȚȍ ȞȊȍȚȖȊȖȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍ ǭșȓȐ ǪȈȠ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ ȐȔȍȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȏȢȍȔ ȚȐȗȈ 6&$57 ȚȖ ȊȈȔ ȗȖȚȘȍȉțȍȚșȧ ȗȘȐȖȉȘȍșȚȐ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ ȗȍȘȍȝȖȌȕȐȒ 6&$57!5&$ ǭșȓȐ ț ǪȈș șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ ǮDz ȐȓȐ ȗȓȈȏȔȍȕȕȣȑ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ ȚȖ ȊȈȔ ȌȖșȚțȗȕȖ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ șȗȖșȖȉȖȊ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ +'0, ± ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȗȘȍȌȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ ȊȈȘȐȈȕȚ
 • Страница 29 из 128
   DzȖȔȗȖȏȐȚȕȣȑ ȊȝȖȌ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȥȚȖȚ ȊȝȖȌ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ șȓțȟȈȍ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ Ȓ ȗȍȘȊȣȔ ȌȊțȔ ȚȐȗȈȔ
 • Страница 30 из 128
  
 • Страница 31 из 128
   ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȗȘȍȌȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȑ Ȍȓȧ ȊȈș șȗȖșȖȉ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ Ȑ șȖȍȌȐȕȐȚȍ ǪȈȠȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ș ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘȖȔ ǭșȓȐ ț ǪȈș ȐȔȍȍȚșȧ $9 ȘȍșȐȊȍȘ ȚȖ ȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ șȖȍȌȐȕȐȚȤ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ș ȘȍșȐȊȍȘȖȔ ș ȗȖȔȖȡȤȦ +'0, ȒȈȉȍȓȧ ǺȍȓȍȊȐȏȖȘ ș ȘȍșȐȊȍȘȖȔ ȚȈȒ Ȏȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȗȖȌȒȓȦȟȈȚȤ ȗȖ +'0, ǵȍ
 • Страница 32 из 128
   ǷǭǸǪǶǭ ǪDzdzȆǿǭǵǰǭ ǻǹǺǸǶDZǹǺǪǨ ǹȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȗȍȘȊȖȋȖ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ǪȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ ȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕțȦ ȕȈșȚȘȖȑȒț ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȘțșșȒȐȑ ȧȏȣȒ ǵȈșȚȘȖȑȚȍ ǪȈȠț șȍȚȤ ȉȖȓȍȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖ Ȗ ȕȈșȚȘȖȑȒȍ șȍȚȐ Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȘȖȟȐȚȈȚȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȔ ȘȈȏȌȍȓȍ
 • Страница 33 из 128
 • Страница 34 из 128
   ǹȖȝȘȈȕȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ǵȈ ȥȚȖȔ ȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȓȍȍȘȈ ȏȈȒȖȕȟȍȕȈ
 • Страница 35 из 128
   ǫdzǨǪǵǶǭ ǴǭǵȆ ǷȖșȓȍ ȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘȈ Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ ȋȓȈȊȕȖȍ ȔȍȕȦ Ǫ ȕȍȔ Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȊȣȉȘȈȚȤ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȘȈȏȌȍȓȣ ǷȘȖșȔȖȚȘ Ȋșȍȝ ȜȐȓȤȔȖȊ ȕȈ Ȋșȍȝ ȌȖșȚțȗȕȣȝ ȕȖșȐȚȍȓȧȝ ȗȍȘȍȌ ȥȚȐȔ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȊȣȗȖȓȕȍȕȖ șȒȈȕȐȘȖȊȈȕȐȍ
 • Страница 36 из 128
  
 • Страница 37 из 128
   ǷȘȖșȔȖȚȘ ȔțȏȣȒȐ ȕȈ Ȋșȍȝ ȌȖșȚțȗȕȣȝ ȕȖșȐȚȍȓȧȝ ȗȍȘȍȌ ȥȚȐȔ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȊȣȗȖȓȕȍȕȖ șȒȈȕȐȘȖȊȈȕȐȍ
 • Страница 38 из 128
  
 • Страница 39 из 128
   ǷȘȖșȔȖȚȘ ȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȝ ȜȈȑȓȖȊ ȕȈ Ȋșȍȝ ȌȖșȚțȗȕȣȝ ȕȖșȐȚȍȓȧȝ ȗȍȘȍȌ ȥȚȐȔ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȊȣȗȖȓȕȍȕȖ șȒȈȕȐȘȖȊȈȕȐȍ
 • Страница 40 из 128
  
 • Страница 41 из 128
   ǷȍȘȍȝȖȌ Ȓ ȗȘȖșȔȖȚȘț ȜȈȑȓȖȊ ȗȖ ȕȖșȐȚȍȓȧȔ
 • Страница 42 из 128
   ǰȕȚȍȘȕȍȚ ȔȍȌȐȈ șȍȘȊȐșȣ ± <RXWXEH Ȑ ȌȘțȋȐȍ
 • Страница 43 из 128
   ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘȈ
 • Страница 44 из 128
   ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǴǭǬǰǨǷdzǭǭǸǨ ǷȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȗȘȐșȚțȗȐȚȤ Ȓ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȦ țșȚȘȖȑșȚȊȈ Ȕȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȔ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ ȍȋȖ ȕȈșȚȘȖȑȒț Ȍȓȧ ȉȖȓȍȍ ȒȖȔȜȖȘȚȕȖȋȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ Ǭȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȏȈȑȚȐ Ȋ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘȈ ȊȣȉȍȘȐȚȍ Ȋ ȋȓȈȊȕȖȔ ȔȍȕȦ ȗțȕȒȚ ©ǻșȚȈȕȖȊȒȐª Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȘȈȏȌȍȓȖȊ Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ șȖȌȍȘȎȈȚșȧ
 • Страница 45 из 128
   ǸǨǯǬǭdz ©ǹǰǹǺǭǴǨª ȇȏȣȒ ȔȍȕȦ ± ȧȏȣȒ șȖȖȉȡȍȕȐȑ Ȋ ȔȍȕȦ Ȑ ȗȘȐ ȗȘȖșȔȖȚȘȍ ȜȐȓȤȔȖȊ DzȖȌȐȘȖȊȒȈ ȚȍȒșȚȈ ± ȒȖȌȐȘȖȊȒȈ ȚȍȒșȚȖȊȣȝ ȜȈȑȓȖȊ Ȑ șțȉȚȐȚȘȖȊ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ 55: ǨȊȚȖȊȖșȗȘȖȐȏȊ ±± ȈȊȚȖȏȈȗțșȒ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ '9' ȌȐșȒȖȊ ȗȘȐ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȕȖȔ ȊȕȍȠȕȍȔ ȗȘȐȊȖȌȍ '9' ǯȈșȚȈȊȒȈ ± ȘȍȎȐȔȣ ȘȈȉȖȚȣ ȏȈșȚȈȊȒȐ șȒȘȐȕșȍȑȊȍȘȈ
 • Страница 46 из 128
  
 • Страница 47 из 128
   ȇȏȣȒ ȊȊȖȌȈ ± ȊȣȉȖȘ ȧȏȣȒȈ Ȍȓȧ șțȉȚȐȚȘȖȊ Ȑ ȊȐȘȚțȈȓȤȕȖȑ ȒȓȈȊȐȈȚțȘȣ ǨȊȚȖșȒȈȕȐȘȖȊȈȕȐȍ ± ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȍ ȌȖȉȈȊȓȍȕȐȍ ȜȈȑȓȖȊ Ȋ ȔțȓȤȚȐȔȍȌȐȑȕțȦ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒț ȗȘȐ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȐ ȕȖșȐȚȍȓȧ ǷȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȗȘȖșȔȖȚȘ" ± ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȗȘȖșȔȖȚȘ ȜȐȓȤȔȈ ș ȗȖșȓȍȌȕȍȑ ȚȖȟȒȐ ȖșȚȈȕȖȊȒȐ ǯȈȊȖȌșȒȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ șȉȘȖș
 • Страница 48 из 128
   ǸǨǯǬǭdz ©ǨǻǬǰǶª ǵȖȟȕȖȑ ȘȍȎȐȔ ± ȗȘȐȋȓțȠȍȕȐȍ ȏȊțȒȈ Ȋ ȕȖȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ +'0, ȊȣȝȖȌ ± ȊȣȉȖȘ ȘȍȎȐȔȈ ȒȖȌȐȘȖȊȈȕȐȧ ȏȊțȒȈ ȗȍȘȍȌȈȊȈȍȔȖȋȖ ȗȖ +'0, ǭșȓȐ ț ȊȈș ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕ Ȓ ȘȍșȐȊȍȘț ȚȖ ȊȣȉȐȘȈȑȚȍ 5$: ȘȍȎȐȔȣ Ȍȓȧ ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȔȕȖȋȖȒȈȕȈȓȤȕȖȋȖ ȏȊțȒȈ 63',) ȊȣȝȖȌ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȈȕȈȓȖȋȐȟȕȣ +'0, ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ
 • Страница 49 из 128
   ǸǨǯǬǭdz ©ǪǰǬǭǶª ǷȘȖȗȖȘȞȐȐ ± ȊȣȉȖȘ ȗȘȖȗȖȘȞȐȑ ȥȒȘȈȕȈ ȌȖșȚțȗȕȣ ȘȍȎȐȔ 3DQ 6FDQ /HWWHU %R[  
 • Страница 50 из 128
   ǸȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ± ȊȣȉȖȘ șȐșȚȍȔȣ ȞȊȍȚȕȖșȚȐ Ȑ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧ Ȍȓȧ ǮDz Ȑ ȗȓȈȏȔȍȕȕȣȝ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ
 • Страница 51 из 128
   ǻȊȍȓȐȟȐȚȤ ± țșȚȈȕȖȊȒȈ ȘȈȏȔȍȘȈ ȥȒȘȈȕȈ ȚȖȟȕȖ ȗȖ ȘȍȈȓȤȕȖȔț ȊȐȌȐȔȖȔț ȘȈȏȔȍȘț '15 ± ȗȖȌȈȊȓȍȕȐȍ ȞȐȜȘȖȊȣȝ ȠțȔȖȊ ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȗȘȐ ȗȘȖșȔȖȚȘȍ ȊȐȌȍȖ ș șȐȓȤȕȣȔ șȎȈȚȐȍȔ 3 )36 ± ȊȣȉȖȘ ȘȍȎȐȔ 7UXH &LQHPD Ȍȓȧ ȉȖȓȍȍ ȗȓȈȊȕȖȋȖ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȖȊ ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȔȍȦȚ ȜȖȘȔȈȚ ? ȒȈȌȘȈ Ȋ șȍȒțȕȌț ȅȚȖ
 • Страница 52 из 128
   ǷȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȜȐȓȤȔȖȊ ± ȊȒȓȦȟȐȚȤ ȘȍȎȐȔ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȜȐȓȤȔȈ ǰȋȘȈȚȤ ȗȈȗȒț ± ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ '9'%' ȌȐșȒȈ ȗȘȐ ȊȣȉȖȘȍ ȗȈȗȒȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȇȘȒȖșȚȤ ȥȒȘȈȕȈ ± ȧȘȒȖșȚȤ ȥȒȘȈȕȈ ȕȈ ȗȍȘȍȌȕȍȑ ȗȈȕȍȓȐ ȗȓȍȍȘȈ
 • Страница 53 из 128
   ǸǨǯǬǭdz ©ǹǭǺȄª ǵȈșȚȘ ȗȘȖȊ șȍȚȐ ± ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȘȖȊȖȌȕȖȑ șȍȚȐ ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȘȖȊ șȍȚȐ ± ȕȈșȚȘȖȑȒȈ șȍȚȍȊȣȝ ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ ȍșȓȐ țșȚȈȕȖȊȓȍȕ 86% :L)L ȈȌȈȗȚȍȘ ǻșȚȈȕȖȊȒȈ 333R( ± ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȍ Ȓ ȗȘȖȊȈȑȌȍȘț ȗȖ ȗȘȖȚȖȒȖȓț 333R( ǹȈȔȉȈ ± ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ȐȓȐ ȏȈȗȘȍȡȍȕȐȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ȒȈȒ ȝȘȈȕȐȓȐȡȍ ȌȈȕȕȣȝ
 • Страница 54 из 128
   ǸǨǯǬǭdz ©ǹǰǹǺǭǴǨǹǻǩǺǰǺǸȃª ǶȚșȚțȗ ± ȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȣȑ ȖȚșȚțȗ ȗȘȐ ȗȖȒȈȏȍ șțȉȚȐȚȘȖȊ ǸȈȏȔȍȘ ȠȘȐȜȚȈ ± ȘȈȏȔȍȘ ȠȘȐȜȚȈ șțȉȚȐȚȘȖȊ ǹȌȊȐȋ ȊȘȍȔȍȕȐ ± ȒȖȘȘȍȒȚȐȘȖȊȒȈ ȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ șȌȊȐȋȈ șțȉȚȐȚȘȖȊ ȇȏȣȒ ± ȒȖȌȐȘȖȊȒȈ șțȉȚȐȚȘȖȊ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ ǾȊȍȚ ± ȞȊȍȚ șțȉȚȐȚȘȖȊ
 • Страница 55 из 128
   ǸǨǯǬǭdz ©ǸǨǯǵǶǭª Ƕ ȗȘȖȠȐȊȒȍ ± ȊȍȘșȐȧ ȚȍȒțȡȍȑ ȗȘȖȠȐȊȒȐ ǬȈȕȕȣȍ Ȗ șȍȚȐ ± șȖșȚȖȧȕȐȍ șȍȚȍȊȖȋȖ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ ǶȉȕȖȊȓȍȕȐȍ ȗȘȖȠȐȊȒȐ ± ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȍ ȗȘȖȠȐȊȒȐ ș 86% ȕȖșȐȚȍȓȧ ǼȈȑȓ LQVWDOOLPJ ȌȖȓȎȍȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȒȖȘȕȍ 86%
 • Страница 56 из 128
   ǪǶǹǷǸǶǰǯǪǭǬǭǵǰǭ ǼǨDZdzǶǪ ǹ ǪǵǭȀǵǰǽ ǵǶǹǰǺǭdzǭDZ ǰǵǼǶǸǴǨǾǰǰ ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȓȍȍȘȈ ȉȣȓȈ ȊȣȗȖȓȕȍȕȈ Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȈȟȐȕȈȚȤ ȗȘȖșȔȖȚȘ ȜȐȓȤȔȖȊ Ȑ ȔțȏȣȒȐ ǪȕȐȔȈȕȐȍ ǶȚȒȓȦȟȍȕȐȍ ȎȍșȚȒȐȝ ȌȐșȒȖȊ ȉȍȏ ȗȐȚȈȕȐȧ ȗȘȐ ȘȈȉȖȚȈȦȡȍȔ ȗȓȍȍȘȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȗȈșȕȖȑ ȖȗȍȘȈȞȐȍȑ Ǵȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȔ ȊȣȒȓȦȟȐȚȤ ȗȓȍȍȘ Ȑ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔ
 • Страница 57 из 128
  Ȑ ȗȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ ȕȖșȐȚȍȓȤ Ȓ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘț ǿȍȘȍȏ ȗțȕȒȚ ȔȍȕȦ ©ǷȘȖȊȖȌȕȐȒª ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕȖșȐȚȍȓȤ Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȊȣȉȘȈȚȤ ȜȐȓȤȚȘ ǭșȓȐ ȜȐȓȤȚȘ ȉțȌȍȚ ȏȈȌȈȕ ȚȖ ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ ȉțȌțȚ ȗȖȒȈȏȣȊȈȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȜȈȑȓȣ ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ ȚȐȗȈ ǷȘȐȔȍȕȍȕȐȍ ȌȈȕȕȖȋȖ ȜȐȓȤȚȘȈ ȗȖȓȍȏȕȖ ȒȖȋȌȈ șȗȐșȖȒ ȜȈȑȓȖȊ ȖȟȍȕȤ ȉȖȓȤȠȖȑ ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȐȕȚȍȘȍșțȦȡȐȑ ǪȈș
 • Страница 58 из 128
   ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȜȓȍȠ ȕȖșȐȚȍȓȤ ȉțȌȍȚ ȘȈșȗȖȏȕȈȕ ȗȍȘȍȑȌȐȚȍ ȕȈ ȕȍȋȖ Ȑ ȖȚȒȘȖȑȚȍ ȗȈȗȒț 9LGHRB76 ǯȈȗțșȚȐȚȍ ȗȍȘȊȣȑ Ȋ șȗȐșȒȍ ȜȈȑȓ ș ȘȈșȠȐȘȍȕȐȍȔ ,)2 ǻǷǸǨǪdzǭǵǰǭ ǪǶ ǪǸǭǴȇ ǪǶǹǷǸǶǰǯǪǭǬǭǵǰȇ ǪǰǬǭǶǼǨDZdzǶǪ ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ Ȋȣ ȕȈȟȈȓȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȊȐȌȍȖ ȜȐȓȤȔȈ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȘȍȎȐȔȣ Ȍȓȧ
 • Страница 59 из 128
   DzȕȖȗȒȈ ³2SWLRQ´ ± ȊȣȏȖȊ ȔȍȕȦ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ Ǫ ȥȚȖȔ ȔȍȕȦ Ǫȣ șȔȖȎȍȚȍ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ șțȉȚȐȚȘȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȈțȌȐȖȌȖȘȖȎȒȐ Ȑ șȒȖȘȘȍȒȚȐȘȖȊȈȚȤ ȧȘȒȖșȚȤ ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗȍȘȍȝȖȌ ȟȚȖ ȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȈȕȍȓȐ ȗȍȘȍȝȖȌȈ ȗȖ ȊȘȍȔȍȕȐ
 • Страница 60 из 128
   DzȕȖȗȒȈ ³=RRP´ ± țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ DzȕȖȗȒȈ ©,QIRª ± ȗȖȒȈȏ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ Ȗ ȚȍȒțȡȍȔ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȍȔȖȔ ȜȈȑȓȍ ǿȚȖ ȉȣ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȜȐȓȤȔ ȏȈȔȍȌȓȍȕȕȖ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ©6ORZª Ǭȓȧ ȉȣșȚȘȖȑ șȔȍȕȣ șțȉȚȐȚȘȖȊ Ȑ ȈțȌȐȖȌȖȘȖȎȍȒ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȒȕȖȗȒȐ $XGLR Ȑ 6XE7 ǶǺdzǶǮǭǵǵȃDZ ǷǸǶǹǴǶǺǸ ǭșȓȐ Ȋ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȝ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘȈ Ǫȣ
 • Страница 61 из 128
   ǵȈȟȈȊ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ șȖȖȉȡȍȕȐȍ ǵȈȎȔȐȚȍ ǬǨ Ȍȓȧ ȕȈȟȈȓȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ș ȚȖȋȖ ȔȍșȚȈ ȋȌȍ Ȋȣ ȍȋȖ Ȋ ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȘȈȏ ȖșȚȈȕȖȊȐȓȐ ȐȓȐ ǶǺǴǭǵǨ Ȍȓȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ș ȕȈȟȈȓȈ
 • Страница 62 из 128
   ǷǸǶǹǴǶǺǸ ǼǰdzȄǴǶǪ ǷǶ ǹǭǺǰ ǷȘȖșȔȖȚȘ ȜȐȓȤȔȖȊ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȓȖȒȈȓȤȕȖȑ șȍȚȐ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȊȖȗȘȖșȖȊ șȊȧȏȈȕȕȣȝ ș ȕȈșȚȘȖȑȒȖȑ Ȋșȍȝ șȍȚȍȊȣȝ țșȚȘȖȑșȚȊ ǶȠȐȉȒȈ Ȋ ȕȈșȚȘȖȑȒȍ ȕȈ ȒȈȒȖȔ ȓȐȉȖ ȥȚȈȗȍ ȔȖȎȍȚ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȌȍȓȈȚȤ ȗȘȖșȔȖȚȘ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȗȖȥȚȖȔț ȖȚȕȍșȐȚȍșȤ ȖȟȍȕȤ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ Ȓ ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȐ
 • Страница 63 из 128
  Ȑ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ șȓțȟȈȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȉȍșȗȘȖȊȖȌȕȣȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȊȈȔ ȕțȎȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȊȈȠȍȑ șȍȚȤȦ ȅȚȖ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ $'6/ ȔȖȌȍȔ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȗȘȍȌȗȖȟȚȐȚȍȓȤȕȣȝ șȗȖșȖȉ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȕȈșȚȘȖȍȒ ȉțȌȍȚ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȔ ȕȍȕțȎȕȣȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ ȒȖȚȖȘȖȍ ȉțȌȍȚ ©țȗȘȈȊȓȧȚȤª
 • Страница 64 из 128
   Ǫ ȕȈȠȍȔ ȗȘȐȔȍȘȍ Ȓ ȔȈȘȠȘțȚȐȏȈȚȖȘț ȗȖȌȒȓȦȟȈȦȚșȧ ȌȖȔȈȠȕȐȝ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ Ȑ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ǵȈ ȔȈȘȠȘțȚȐȏȈȚȖȘȍ ȘȈȉȖȚȈȍȚ '+&3 șȍȘȊȍȘ ȒȖȚȖȘȣȑ ȉțȌȍȚ ȊȣȌȈȊȈȚȤ ,3 ȈȌȘȍșȈ Ȑȏ șȍȘȐȐ ȝ ǹȓȍȌțȦȡȐȑ ȥȚȈȗ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ± ȗȘȖȊȍȘȒȈ șȍȚȍȊȣȝ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȑ ȕȈ ǷDz Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ± ǷțșȒ ± ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ± ǹȍȚȍȊȣȍ
 • Страница 65 из 128
 • Страница 66 из 128
   Ǫ ȖȚȒȘȣȊȠȍȔșȧ ȖȒȕȍ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒț ȗȘȖȚȖȒȖȓȈ 7&3,3
 • Страница 67 из 128
   ǹȕȖȊȈ ȊȣȉȍȘȐȚȍ șȊȖȑșȚȊȈ
 • Страница 68 из 128
   ǰ țșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȊȍȏȌȍ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȍ ȗȖȓțȟȍȕȐȍ ȈȌȘȍșȖȊ 2EWDLQ DQ ,3 DGGUHVV DXWRPDWLFDOO\
 • Страница 69 из 128
  ǵȈȎȔȐȚȍ ȊȍȏȌȍ ǶDz Ȑ ȏȈȒȘȖȑȚȍ ȖȒȕȈ ǹȓȍȌțȦȡȐȑ ȥȚȈȗ ± ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȘȈȉȖȟȍȑ ȋȘțȗȗȣ ǰȔȧ ȘȈȉȖȟȍȑ ȋȘțȗȗȣ ȓțȟȠȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ șȚȈȕȌȈȘȚȕȖȍ :25.*5283 ȐȔȍȕȕȖ ȚȈȒ ȏȈȋȓȈȊȕȣȔȐ ȉțȒȊȈȔȐ
 • Страница 70 из 128
   Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕȈ ȘȈȉȖȟȍȔ șȚȖȓȍ ȧȘȓȣȒ ©ǴȖȑ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘª Ȑ ȡȍȓȒȕțȊ ȗȘȈȊȖȑ ȒȕȖȗȒȖȑ ȔȣȠȒȐ ȏȈȑȌȐȚȍ Ȋ șȊȖȑșȚȊȈ ǵȈȑȌȐȚȍ ȊȒȓȈȌȒț ©ǰȔȧ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈª Ȑ țșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȐȔȧ ȘȈȉȖȟȍȑ ȋȘțȗȗȣ Ȑ ȐȔȍȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȖȊ ȚȈȒ ȟȚȖ ȉȣ ȘȈȉȖȟȈȧ ȋȘțȗȗȈ ȉȣȓȈ ȖȌȐȕȈȒȖȊȈȧ Ȉ ȐȔȍȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȖȊ ȘȈȏȓȐȟȈȓȐșȤ ǷȖșȓȍ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȐȔȍȕ Ȑ
 • Страница 71 из 128
   DzȈȒ Ǫȣ ȊȐȌȐȚȍ ț ȕȈș Ȋ șȍȚȐ țȎȍ ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȣ ȌȊȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ ș ȐȔȍȕȈȔȐ 3& Ȑ 3& ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ,3 ȈȌȘȍșȈ Ȑ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ ǹȓȍȌțȦȡȐȑ ȠȈȋ ± ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘȈ ǯȈȑȌȐȚȍ Ȋ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ Ȑ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȗțȕȒȚ ©ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȘȖȊȖȌȕȖȑ șȍȚȐª
 • Страница 72 из 128
   Ǫ ȖȚȒȘȣȊȠȍȔșȧ ȖȒȕȍ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȍ ȗȖȓțȟȍȕȐȍ ,3 ȈȌȘȍșȈ
 • Страница 73 из 128
   ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗȖȓțȟȍȕȐȍ '16 ȈȌȘȍșȖȊ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ
 • Страница 74 из 128
   ǬȖȎȌȐȚȍșȤ ȗȖȒȈ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ȗȘȖȚȍșȚȐȘțȍȚ șȍȚȤ Ȑ ȗȖȓțȟȐȚ ,3 ȈȌȘȍșȈ
 • Страница 75 из 128
   ǭșȓȐ Ǫșȍ ȗȘȖȠȓȖ țșȗȍȠȕȖ ȕȈȠȈ șȍȚȤ ȊȣȋȓȧȌȐȚ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ
 • Страница 76 из 128
   ǴȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ȗȖȓțȟȐȓ ȈȌȘȍș Ȑ ȍȋȖ ȐȔȧ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ 9HQXV ǷǸǶǹǴǶǺǸ ǼǰdzȄǴǶǪ ǵǨ ǴǭǬǰǨǷdzǭǭǸǭ ǹ ǷDz ǿȚȖ ȉȣ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȜȐȓȤȔȣ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȍ ȕȈ ȊȈȠȐȝ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈȝ Ǫȣ ȌȖȓȎȕȣ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȌȖșȚțȗ Ȓ ȗȈȗȒȈȔ ș ȜȐȓȤȔȈȔȐ ǷȖȔȕȐȚȍ ȟȚȖ ȌȈȎȍ ȍșȓȐ Ǫȣ ȕȍ ȊȊȖȌȐȓȐ ȕȐȒȈȒȐȝ ȓȖȋȐȕȖȊ Ȑ ȗȈȘȖȓȍȑ ȕȍ ȏȈȡȐȡȈȓȐ
 • Страница 77 из 128
   x x x ǨȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȖȘȣ ǶȗȍȘȈȚȖȘȣ șȍȘȊȍȘȈ ǶȗȣȚȕȣȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȐ ǿȚȖȉȣ ȖȚȒȘȣȚȤ ȖȉȡȐȑ ȌȖșȚțȗ Ȓ ȗȈȗȒȍ ȐȓȐ ȌȐșȒț Ȍȓȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȍȑ ȐȓȐ ȋȘțȗȗ ȊȣȗȖȓȕȐȚȍ țȒȈȏȈȕȕȣȍ ȕȐȎȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ ǷȘȈȊȖȑ ȒȕȖȗȒȖȑ ȔȣȠȐ ȡȍȓȒȕȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǷțșȒ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȗțȕȒȚ ǷȘȖȊȖȌȕȐȒ Ȑ ȕȈȑȌȐȚȍ ȗȈȗȒț ȐȓȐ ȌȐșȒ Ȓ ȒȖȚȖȘȣȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
 • Страница 78 из 128
   ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȌȖșȚțȗȈ Ȍȓȧ ȖȗȍȘȈȞȐȖȕȕȣȝ șȐșȚȍȔ :LQGRZV ȉȖȓȍȍ șȓȖȎȕȈ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȗȖȚȘȍȉțȍȚșȧ ǯȈȑȌȐȚȍ Ȋ ǷȈȕȍȓȤ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȏȈȚȍȔ ȗȍȘȍȑȌȐȚȍ Ȋ ǾȍȕȚȘ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ șȍȚȧȔȐ Ȑ ȖȉȡȐȔ ȌȖșȚțȗȖȔ ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗțȕȒȚ ©ǰȏȔȍȕȐȚȤ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȈȘȈȔȍȚȘȣ ȖȉȡȍȋȖ ȌȖșȚțȗȈª ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȚȍȒțȡȐȑ ȗȘȖȜȐȓȤ Ȑ ȊȖȑȌȐȚȍ Ȋ ȍȋȖ
 • Страница 79 из 128
   ǪȣȗȖȓȕȐȚȤ ȊȊȍȌȐȚȍ ȒȖȔȈȕȌț 5HJHGLW Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔț Ȍȓȧ ȘȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȧ ȕȈșȚȘȖȍȒ ȘȍȍșȚȘȈ :LQGRZV ǵȈȑȌȐȚȍ Ȑ ȏȈȑȌȐȚȍ Ȋ +.(<B/2&$/B0$&+,1(?6\VWHP?&XUUHQW&RQWURO6HW?&RQWURO?/VD? ȊȍȚȒț ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ Ȋ ȗȈȘȈȔȍȚȘȍ HYHU\RQHLQFOXGHVDQRQ\PRXV ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ Ȋ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȗȈȘȈȔȍȚȘȈ 1R/P+DVK
 • Страница 80 из 128
   ǪȣȉȍȘȐȚȍ 1(7 ȘȈȉȖȟțȦ ȋȘțȗȗț ȕțȎȕȣȑ ȊȈȔ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ ǪȊȍȌȐȚȍ ȐȔȧ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ Ȑ ȗȈȘȖȓȤ Ǭȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȥȚȖ șȌȍȓȈȚȤ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȗȖȓȍ Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ǪǪǶǬ
 • Страница 81 из 128
   ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȊȐȘȚțȈȓȤȕȖȑ ȒȓȈȊȐȈȚțȘȣ ȕȈȉȍȘȐȚȍ Țȍ ȌȈȕȕȣȍ ȒȖȚȖȘȣȍ ț ǪȈș ȗȘȖȗȐșȈȕȣ Ȋ șȊȖȑșȚȊȈȝ ȖȚȒȘȣȚȖȑ ȕȈ ǷDz ȗȈȗȒȐ
 • Страница 82 из 128
   ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȕȈȎȔȐȚȍ ȓȐȉȖ ©ǶDzª ȓȐȉȖ ȒȕȖȗȒț ©ǶDz Ȑ șȖȝȘȈȕȐȚȤ Ȋ ǴȖȐ ȧȘȓȣȒȐª ȍșȓȐ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ Ȑ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȈȊȚȖȘȐȏȖȊȣȊȈȚȤșȧ ȗȘȐ ȊȝȖȌȍ Ȋ ȥȚț ȗȈȗȒț ǭșȓȐ Ǫȣ Ȋșȍ șȌȍȓȈȓȐ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ șȖȌȍȘȎȐȔȖȍ ȊȈȠȍȑ ȗȈȗȒȐ ǪȣȉȐȘȈȑȚȍ ȕțȎȕȣȑ ǪȈȔ ȜȈȑȓ Ȑ ȕȈȎȐȔȈȑȚȍ ǶDz ǪȕȐȔȈȕȐȍ ǷȍȘȍȌ
 • Страница 83 из 128
   Ȑ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȗțȕȒȚ ©ǹȈȔȉȈª ǺȍȗȍȘȤ ȕȈ ȘȈȉȖȟȍȔ șȚȖȓȍ ȊȣȉȍȘȐȚȍ șȍȚȍȊȖȍ ȖȒȘțȎȍȕȐȍ ȘȈȉȖȟțȦ ȋȘțȗȗț Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ ȐȔȍȕȈ ȊȈȠȐȝ ǷDz Ȑ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ș ȐȔȍȕȍȔ 9HQXV ȁȍȓȒȕȐȚȍ ȗȖ ȕȍȔț ȌȊȈ ȘȈȏȈ ȔȣȠȒȖȑ Ȑ ȊȈȔ ȖȚȒȘȖȍȚșȧ șȗȐșȖȒ ȕȖșȐȚȍȓȍȑ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȕȣȝ Ȓ ȗȓȍȍȘț ǪȣȉȐȘȈȑȚȍ ȚȘȍȉțȍȔȣȑ ȕȖșȐȚȍȓȤ Ȑ Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ șȗȐșȖȒ ȜȈȑȓȖȊ
 • Страница 84 из 128
  ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȖȌȒȓȦȟȈȚȤșȧ ȗȖ ȌȘțȋȐȔ șȍȚȍȊȣȔ ȗȘȖȚȖȒȖȓȈȔ ǶȌȐȕ Ȑȏ ȕȐȝ ± X313 8QLYHUVDO 3OXJ DQG 3OD\ 83Q3
 • Страница 85 из 128
  ² ȕȈȉȖȘ șȍȚȍȊȣȝ ȗȘȖȚȖȒȖȓȖȊ ȗțȉȓȐȒțȍȔȣȝ ȜȖȘțȔȖȔ 83Q3 ǾȍȓȤ 83Q3 ² țȕȐȊȍȘșȈȓȤȕȈȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȈȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ șȍȚȍȊȣȝ țșȚȘȖȑșȚȊ ȒȈȒ ȌȖȔȈ ȚȈȒ Ȑ Ȋ ȒȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȖȑ șȘȍȌȍ ǹȖșȚȖȐȚ Ȑȏ ȕȈȉȖȘȈ șȖȗțȚșȚȊțȦȡȐȝ ȗȘȖȚȖȒȖȓȖȊ ȗȖșȚȘȖȍȕȕȣȝ ȕȈ ȖȚȒȘȣȚȣȝ ȐȕȚȍȘȕȍȚșȚȈȕȌȈȘȚȈȝ X313 ȕȈȗȖȔȐȕȈȍȚ ȘȈȉȖȚț 86% Ǻȍ ȍșȓȐ Ȋ ȊȈȠȍȑ
 • Страница 86 из 128
   ȖȚȒȘȣȊȈȦȚ ȉȖȓȤȠȐȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȕȐȝ Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȚȘȈȕșȓȐȘȖȊȈȚȤ Ȋ ȊȈȠț șȍȚȤ ȚȍȓȍȊȐȌȍȕȐȍ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȔțȓȤȚȐȔȍȌȐȈ șȍȘȊȐșȣ ǵȈȐȉȖȓȍȍ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȔ X313 șȍȘȊȍȘȖȔ ȧȊȓȧȍȚșȧ ǬȖȔȈȠȕȐȑ ǴȍȌȐȈșȍȘȊȍȘ ǹȈȑȚ ȈȊȚȖȘȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ KWWSZZZKRPHPHGLDVHUYHUUX Ǭȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖ ȉȣ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȗȖ X313
 • Страница 87 из 128
   Ǫ ȘȈȏȌȍȓȍ ȔȍȌȐȈȘȍșțȘșȣ țȒȈȎȐȚȍ ȗȈȗȒȐ ȒȖȚȖȘȣȍ ȉțȌțȚ ȌȖșȚțȗȕȣ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȒȚȖ ȉțȌȍȚ ȗȖȌȒȓȦȟȈȚȤșȧ Ȓ ȌȈȕȕȖȔț șȍȘȊȍȘț Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȗȘȖșȚȖ ȕȈȎȔȐȚȍ ȗȓȦșȐȒ Ȑ ȌȖȉȈȊȤȚȍ ȗȈȗȒȐ ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȏȈȒȘȖȑȚȍ ȔȍȕȦ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ Ȑ ȏȈȗțșȚȐȚȍ ȔȍȌȐȈșȍȘȊȍȘ
 • Страница 88 из 128
   ǴȍȌȐȈșȍȘȊȍȘ ȉțȌȍȚ ȏȈȗțȡȍȕ Ȑ ȌȖșȚțȗȍȕ Ȋ șȍȚȐ ǵȈ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘȍ ȏȈȑȌȐȚȍ Ȋ ȗȘȖȊȖȌȕȐȒ ȜȈȑȓȖȊ ȊȣȉȍȘȐȚȍ X313 ǴȍȌȐȈșȍȘȊȍȘ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ Ȋ șȗȐșȒȍ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȍȋȖ Ȑ ȏȈȚȍȔ ȊȣȉȐȘȈȑȚȍ ȕțȎȕȣȍ ȘȈȏȌȍȓȣ ǸǭȀǭǵǰǭ ǷǸǶǩdzǭǴ ǵȈȐȉȖȓȍȍ ȟȈșȚȖ ȊȖȏȕȐȒȈȦȡȈȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ± ȖȠȐȉȒȈ ȓȖȋȐȕȈ Ȑ ȗȈȘȖȓȧ ȗȘȐ ȊȝȖȌȍ Ȋ ȖȚȒȘȣȚȣȍ ȗȈȗȒȐ
 • Страница 89 из 128
   ǪȚȖȘȈȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ± ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ȕȍ ȊȐȌȐȚ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ X313 Ȑ 1)6 șȍȘȊȍȘȖȊ Ǫ șȓțȟȈȍȊ ȊȐȕȖȊȈȚ ȉȘȈȕȌȔȈțȏȍȘ ȜȈȍȘȊȖȓ
 • Страница 90 из 128
   ǵțȎȕȈ ȋȐȉȒȈȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ǭșȓȐ Ǫȣ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚȍ ȈȕȚȐȊȐȘțș DzȈșȗȍȘșȒȖȋȖ ȓțȟȠȍ ȐȓȐ ȖȚȒȈȎȐȚȍșȤ ȖȚ ȍȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȚȒ Ȗȕ ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȚ Ȋșȍ șȍȚȍȊȣȍ ȗȖȚȖȒȐ
 • Страница 91 из 128
   ȓȐȉȖ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȓțȎȉȖȑ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ ȕȈșȚȘȖȑȚȍ ȖȟȍȕȤ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ șȈȔȣȑ ȉȣșȚȘȣȑ șȗȖșȖȉ ȘȍȠȍȕȐȧ ± ȖȚȒȓȦȟȐȚȤ ȉȘȈȕȌȔȈțȏȍȘ ȕȈ ȊȘȍȔȧ Ȑ ȗȍȘȍȏȈȗțșȚȐȚȤ șȍȘȊȍȘ ȍșȓȐ Ȋ ȚȈȒȖȑ ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȐ șȍȘȊȍȘ ȉțȌȍȚ ȊȐȌȍȕ Ȋ șȍȚȐ ȚȖ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ȚȖȟȕȖ Ȋ ȉȘȈȕȌȔȈțȏȍȘȍ ǺȘȍȚȤȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȍȎȍ
 • Страница 92 из 128
   ǵțȎȕȈ ȋȐȉȒȈȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ǭșȓȐ Ǫȣ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚȍ ȈȕȚȐȊȐȘțș DzȈșȗȍȘșȒȖȋȖ ȓțȟȠȍ ȐȓȐ ȖȚȒȈȎȐȚȍșȤ ȖȚ ȍȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȚȒ Ȗȕ ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȚ Ȋșȍ șȍȚȍȊȣȍ ȗȖȚȖȒȐ
 • Страница 93 из 128
   ȓȐȉȖ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȓțȎȉȖȑ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ ȕȈșȚȘȖȑȚȍ ȖȟȍȕȤ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ șȈȔȣȑ ȉȣșȚȘȣȑ șȗȖșȖȉ ȘȍȠȍȕȐȧ ± ȖȚȒȓȦȟȐȚȤ ȉȘȈȕȌȔȈțȏȍȘ ȕȈ ȊȘȍȔȧ Ȑ ȗȍȘȍȏȈȗțșȚȐȚȤ șȍȘȊȍȘ ȍșȓȐ Ȋ ȚȈȒȖȑ ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȐ șȍȘȊȍȘ ȉțȌȍȚ ȊȐȌȍȕ Ȋ șȍȚȐ ȚȖ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ȚȖȟȕȖ Ȋ ȉȘȈȕȌȔȈțȏȍȘȍ ǺȘȍȚȤȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȘȍȎȍ
 • Страница 94 из 128
   ǯǨǫǸǻǯDzǨ ǺǶǸǸǭǵǺǶǪ ǹ ǼdzǭȀDzǰ ǷȖȔȍșȚȐȚȍ ȚȖȘȘȍȕȚ ȜȈȑȓ ȕȈ ȜȓȍȠȒț ǷȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȜȓȍȠȒț Ȓ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘț ȏȈȑȚȍȔ ȏȈȑȌȐȚȍ ȟȍȘȍȏ ȗȘȖȊȖȌȕȐ ǪȣȉȍȘȐȚȍ WRUUHQW ȜȈȑȓ Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ǶDz ǵȍ ȏȈȉțȌȤȚȍ ȟȚȖ ȚȖȘȘȍȕȚ ȒȓȐȍȕȚ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȊȒȓȦȟȍȕ ȕȈșȚȘȖȍȕ ȘȈȊȕȖ ȒȈȒ Ȑ ȓȖȒȈȓȤȕȈȧ șȍȚȤ %,77255(17 DzdzǰǭǵǺ Ƕǩȁǰǭ ǹǪǭǬǭǵǰȇ
 • Страница 95 из 128
  Ȓ ȗȓȍȍȘț ǯȈȑȌȐȚȍ Ȋ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȗȓȍȍȘȈ ȒȕȖȗȒȈ ©6HWXSª
 • Страница 96 из 128
  Ȑ ȗȖșȔȖȚȘȐȚȍ ȒȈȒȖȑ ,3ȈȌȘȍș ȗȘȐșȊȖȍȕ ȗȓȍȍȘț Ȋ ȊȈȠȍȑ șȍȚȐ ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ Ȋ ȘȈȏȌȍȓȍ ©ǸȈȏȕȖȍª ȌȈȕȕȣȍ Ȗ șȍȚȐ
 • Страница 97 из 128
  
 • Страница 98 из 128
   ǶȚȒȘȖȑȚȍ ǪȈȠ ȐȕȚȍȘȕȍȚȉȘȈțȏȍȘ Ȑ ȊȊȍȌȐȚȍ țȊȐȌȍȕȕȣȑ ǪȈȔȐ ,3ȈȌȘȍș ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ ȋȓȈȊȕȖȍ ȔȍȕȦ ȉȐȚȚȖȘȘȍȕȚȒȓȐȍȕȚȈ ǭșȓȐ Ȋȣ țșȚȈȕȖȊȐȓȐ ȏȈȡȐȚț ȕȈ ȌȖșȚțȗ Ȓ :(% ȗȈȕȍȓȐ ȗȈȘȖȓȤ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ ± DGPLQ ȓȖȋȐȕ 
 • Страница 99 из 128
   ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗțȕȒȚ ©6HWWLQJª Ȑ ȊȣȗȖȓȕȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒț ȉȐȚȚȖȘȘȍȕȚȒȓȐȍȕȚȈ
 • Страница 100 из 128
   ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȕțȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ ȔȍșȚȖ Ȍȓȧ ȝȘȈȕȍȕȐȧ ȏȈȒȈȟȐȊȈȍȔȣȝ ȜȈȑȓȖȊ ȅȚȖ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ Ȋ ȘȈȏȌȍȓȍ ©6WRUDJHª Ǫ ȗȖȧȊȐȊȠȍȔșȧ șȗȐșȒȍ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȔȍșȚȖ Ȍȓȧ ȝȘȈȕȍȕȐȧ ȜȈȑȓȖȊ șȗȘȈȊȈ Ȋ șȗȐșȒȍ ȉțȌȍȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ ȖȉȢȍȔ șȊȖȉȖȌȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ ȕȈ ȊȣȉȘȈȕȕȖȔ ȕȖșȐȚȍȓȍ
 • Страница 101 из 128
   ǹȓȍȌțȦȡȐȑ ȥȚȈȗ ± ȊȣȉȖȘ ȚȖȘȘȍȕȚȜȈȑȓȈ ǯȈȑȌȐȚȍ ȕȈ șȈȑȚ ș ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ șȒȈȟȈȚȤ ȒȖȕȚȍȕȚ Ȑ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȚȖȘȘȍȕȚȜȈȑȓ
 • Страница 102 из 128
   ǹȐșȚȍȔȈ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚ ȊȈȔ ȓȐȉȖ ȖȚȒȘȣȚȤ ȜȈȑȓ ©2SHQª
 • Страница 103 из 128
   ȓȐȉȖ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȍȋȖ ©6DYHª
 • Страница 104 из 128
   ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȖȗȞȐȦ ©6DYHª
 • Страница 105 из 128
   ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȔȍșȚȖ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ ȜȈȑȓȈ ȕȈ ȎȍșȚȒȖȔ ȌȐșȒȍ ȊȈȠȍȋȖ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ ǶȚȒȘȖȑȚȍ șȕȖȊȈ ȖȒȕȖ ȚȖȘȘȍȕȚȒȓȐȍȕȚȈ
 • Страница 106 из 128
   ǪȣȉȍȘȐȚȍ ©$GG QHZ WRUUHQWª ©ǬȖȉȈȊȐȚȤ ȕȖȊȣȑ ȚȖȘȘȍȕȚª
 • Страница 107 из 128
   Ȑ Ȋȣ țȊȐȌȐȚȍ ȖȒȕȖ ȌȖȉȈȊȓȍȕȐȧ ȜȈȑȓȈ ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ©%URZVHª ©ǷȘȖșȔȖȚȘª
 • Страница 108 из 128
  Ȑ ȊȣȉȍȘȐȚȍ șȒȈȟȈȕȕȣȑ ȘȈȕȍȍ ȚȖȘȘȍȕȚȜȈȑȓ
 • Страница 109 из 128
   ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ©<HVª ©ǬȈª
 • Страница 110 из 128
   ǪȣȉȘȈȕȕȣȑ ȊȈȔȐ ȚȖȘȘȍȕȚȜȈȑȓ ȉțȌȍȚ ȗȖșȚȈȊȓȍȕ Ȋ ȖȟȍȘȍȌȤ ȏȈȋȘțȏȒȐ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȥȒȘȈȕȈ ȗȖȧȊȐȚșȧ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȑ ȏȕȈȟȖȒ
 • Страница 111 из 128
   ǭșȓȐ ȥȚȖȋȖ ȕȍ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ Ȑ Ǫȣ țȊȐȌȍȓȐ ȖȠȐȉȒț ȗȍȘȍȋȘțȏȐȚȍ ǪȈȠ ȗȓȍȍȘ ȐȓȐ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȌȘțȋȖȑ ȉȘȈțȏȍȘ ȕȈȗȘȐȔȍȘ 2SHUD ǭșȓȐ ȊșȨ ȗȘȖȠȓȖ țșȗȍȠȕȖ Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ ȊȣȉȘȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ Ȋ șȗȐșȒȍ ȏȈȋȘțȏȒȐ
 • Страница 112 из 128
   ǷȖșȚȈȊȐȊ ȋȈȓȖȟȒț ȘȧȌȖȔ ș ȜȈȑȓȖȔ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȈȎȈȊ ȕȈ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȒȕȖȗȒȐ ȕȈȟȈȚȤ ȍȋȖ ȏȈȋȘțȏȒț ©6WDUWª
 • Страница 113 из 128
   ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȏȈȋȘțȏȒț ©6WRSª
 • Страница 114 из 128
  ȐȓȐ țȌȈȓȐȚȤ ȏȈȋȘțȎȈȍȔȣȑ ȜȈȑȓ ©'HOHWHª
 • Страница 115 из 128
   Ǫ ȚȈȉȓȐȞȍ ȏȈȋȘțȏȒȐ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȜȈȑȓȍ 7RUUHQW ILOH QDPH ± ȐȔȧ ȏȈȋȘțȎȈȍȔȖȋȖ ȜȈȑȓȈ 6L]H ± ȘȈȏȔȍȘ 3ULRULW\ ± ȗȘȐȖȘȐȚȍȚ 3HUFHQW ± ȖȉȢȍȔ ȗȖȓțȟȍȕȕȖȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ Ȋ 3HHUV ± ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȘȈȏȌȈȦȡȐȝ 6SHHG ± șȒȖȘȖșȚȤ
 • Страница 116 из 128
   ǴǭǬǰǨ DzǨǺǨdzǶǫ Ǭȓȧ ȘȈȉȖȚȣ ȔȍȌȐȈȒȈȚȈȓȖȋȈ ǪȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ șȒȈȕȐȘȖȊȈȕȐȍ ȕȖșȐȚȍȓȍȑ ǬȖȎȌȐȚȍșȤ șȒȈȕȐȘȖȊȈȕȐȧ ȕȖșȐȚȍȓȍȑ ǭșȓȐ Ǫȣ ȝȖȚȐȚȍ ȗȍȘȍșȒȈȕȐȘȖȊȈȚȤ ȕȖșȐȚȍȓȐ ± ȕȈȎȔȐȚȍ ȏȍȓȍȕțȦ ȒȕȖȗȒț ȕȈ ȗțȓȤȚȍ ǷȖșȓȍ ȖȒȖȕȟȈȕȐȧ șȒȈȕȐȘȖȊȈȕȐȧ Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȏȈȑȚȐ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȘȈȏȌȍȓ ȜȐȓȤȔȣ ȔțȏȣȒȈ ȜȖȚȖ
 • Страница 117 из 128
  țȎȍ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȔȍȌȐȈȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ Ȋȣ ȏȈȠȓȐ Ȋ ȘȈȏȌȍȓ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ©0HQXª ȟȚȖ ȉȣ ȊȣȏȊȈȚȤ ȜȐȓȤȚȘ ȗȖȒȈȏȈ Ȑ ȔȍȕȦ ȕȈșȚȘȖȍȒ DzȘȈȚȒȖȍ ȖȗȐșȈȕȐȍ ȜȐȓȤȚȘȖȊ ©ǶȉȓȖȎȒȐª ȗȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȖȉȓȖȎȒȐ ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȖȊ ȍșȓȐ ȒȈȘȚȐȕȒȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȈȗȒȍ ș ȜȐȓȤȔȖȔ ©ǹȗȐșȖȒª ȗȖȒȈȏȣȊȈȚȤ șȗȐșȖȒ ȔȍȌȐȈȜȈȑȓȖȊ Ȋ ȊȐȌȍ
 • Страница 118 из 128
  
 • Страница 119 из 128
  65 11. ǰǵǺǭǸǵǭǺ ǹǭǸǪǰǹȃ
 • Страница 120 из 128
   Ǫ ȥȚȖȔ ȘȈȏȌȍȓȍ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ șȍȘȊȐșȣ ǷȍȘȍȑȌȐȚȍ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȑ ȘȈȏȌȍȓ Ȑ șȓȍȌțȑȚȍ ȐȕșȚȘțȒȞȐȧȔ ǷǶdzǭǯǵȃǭ ǹǶǪǭǺȃ ǰ ǸǭȀǭǵǰǭ ǷǸǶǩdzǭǴ ǹȖȊȍȚ ǭșȓȐ ǪȈȠ ȔȍȌȐȈȗȓȍȍȘ ȕȍ ȊȐȌȐȚ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȣ ȘȈȉȖȟȍȑ ȋȘțȗȗȣ Ȑ Ǫȣ ȕȍ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȌȖșȚțȗ Ȓ ȗȈȗȒȈȔ ȚȖ ǪȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȗȘȖȊȍȘȒț
 • Страница 121 из 128
  Ȑ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȗȖ șȍȚȐ ȐȌȍȚ ș ȏȈȌȍȘȎȒȈȔȐ ± șȒȖȗȐȘțȑȚȍ ȜȈȑȓ ȕȈ ȎȍșȚȒȐȑ ȌȐșȒ Ȑ ȗȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ 6$7$ ȒȈȉȍȓȧ ǹȖȊȍȚ ǭșȓȐ ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȈ Ǫȣ țȊȐȌȍȓȐ șȖȖȉȡȍȕȐȍ ©*0& ȕȍ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧª ȚȖ Ȍȓȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȌȈȕȕȖȋȖ ȜȐȓȤȔȈ ǪȈȔ ȓȐȉȖ ȗȖȚȘȍȉțȍȚșȧ ȍȋȖ ȗȍȘȍȒȖȌȐȘȖȊȈȚȤ ȓȐȉȖ ȕȈȑȚȐ Ȋ ȌȘțȋȖȔ ȜȖȘȔȈȚȍ
 • Страница 122 из 128
   ǺǨǩdzǰǾǨ ǹǶǪǴǭǹǺǰǴǶǹǺǰ ǼǶǸǴǨǺǶǪ DzȖȌȍȒ ǼțȕȒȞȐȐ ǬȘțȋȖȍ 03(* 03(* 'LY[ 0RYLH 9LGHR 03(* 5HDO 9LGHR $9& 8S WR 03#+/ S 'LY; 'LY[ +' 'LY[ +' 3OXV 03(* 9LVXDO 03(* 63$63 ;YLG 5HDO 9LGHR  + %3#/ + 03#/ + +3#/ :099& :09 9& $3#/ 029 8S WR #3
 • Страница 123 из 128
   03(* , 03(* ,, 5HDO $XGLR 03(* +( $$&Y 03(* , /D\HU &+
 • Страница 124 из 128
  03(* ,, /D\HU 0XOWL &KDQQHO
 • Страница 125 из 128
  5$5$ FRRN5$ ORVVOHVV /3&0 DXGLR FKDQQHO FKDQQHOV aNESV 9%5 08 03 OLVW
 • Страница 126 из 128
  VXSSRUWHG :0$ YHU &%5 XS WR NESV 9%5 XS WR NESV 03(* /D\HU :0$ :0$ &+
 • Страница 127 из 128
  :$9 /3&0 $'3&0 :$9 $$& 086,& 03 03(* /&+( SURILOH $$& YHU 83 WR NESV L7XQH 0$ $$& 03 0$ 2** 9RUELV 3KRWR %03 31* *,) 7,) 7,)) $6) :0$ 2** )/$& -3(* 03 )/$& 8S WR 0 SL[HO ZLWK XQOLPLWHG UHVROXWLRQ %DVHOLQH -3(* -3* -3(*
 • Страница 128 из 128