Инструкция для ELECTROLUX EHD60150 P

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

èíñòðóêöèÿ

 ïî ýêñïëóàòàöèè

bruksanvisning

käyttöohje

Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ

ïîâåðõíîñòü

Glaskeramikhäll

Keraaminen keittotaso

EHD 60150 P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 121
  èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè bruksanvisning käyttöohje Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü Glaskeramikhäll Keraaminen keittotaso EHD 60150 P
 • Страница 2 из 121
  We were thinking of you when we made this product
 • Страница 3 из 121
  electrolux 3 Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð Electrolux Âû âûáðàëè ïåðâîêëàññíûé ïðîäóêòà îò Electrolux, êîòîðûé, ìû íàäååìñÿ, äîñòàâèò Âàì ìíîãî ðàäîñòè â áóäóùåì. Electrolux ñòðåìèòñÿ ïðåäëîæèòü êàê ìîæíî áîëåå øèðîêèé àññîðòèìåíò êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè, êîòîðûé ñìîæåò ñäåëàòü Âàøó æèçíü åùå áîëåå
 • Страница 4 из 121
  4 electrolux Ñîäåðæàíèå Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè Îïèñàíèå ïðèáîðà Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè Ìûòüå è óõîä ×òî äåëàòü, åñëè … 5 8 12 25 31 33 Óòèëèçàöèÿ Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà ìîíòàæ Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà 35 36 38 40 113 117 Â
 • Страница 5 из 121
  ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè electrolux 5 Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè Ïðîñèì îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàòü ýòè ïðàâèëà, èáî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîëüçîâàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå ïðè âîçíèêíîâåíèè â ïðèáîðå íåèñïðàâíîñòåé. Ïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ • Ëèöà (â òîì ÷èñëå è äåòè), êîòîðûå ïî
 • Страница 6 из 121
  6 electrolux ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèáîðîì • Óäàëèòå ñî ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè âñå íàêëåéêè è çàùèòíûå ïëåíêè. • Ïðè íåîñòîðîæíîì îáðàùåíèè ñ ïðèáîðîì ìîæíî ïîëó÷èòü îæîã. • Øíóðû ïèòàíèÿ íå äîëæíû êàñàòüñÿ ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé ýëåêòðîïðèáîðîâ è ãîðÿ÷åé
 • Страница 7 из 121
  ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè electrolux 7 Êàê èçáåæàòü ïîâðåæäåíèé ïðèáîðà • Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïàíåëü ìîæåò áûòü ïîâðåæäåíà óïàâøèìè íà íåå ïðåäìåòàìè. • Óäàðàìè êóõîííîé ïîñóäû ìîæíî ïîâðåäèòü êðàé ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïàíåëè. • Ñòåêëîêåðàìèêó ìîæíî ïîâðåäèòü, ïåðåäâèãàÿ ÷óãóíóþ èëè àëþìèíèåâóþ
 • Страница 8 из 121
  8 electrolux îïèñàíèå ïðèáîðà Îïèñàíèå ïðèáîðà Îáîðóäîâàíèå âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè Èíäóêöèîííàÿ êîíôîðêà 1850 Âò ñ ôóíêöèåé “Power” 2500 Âò Èíäóêöèîííàÿ êîíôîðêà 2300 Âò ñ ôóíêöèåé “Power” 3700 Âò Èíäóêöèîííàÿ êîíôîðêà 1850 Âò ñ ôóíêöèåé “Power” 2500 Âò Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Èíäóêöèîííàÿ êîíôîðêà 1400 Âò
 • Страница 9 из 121
  îïèñàíèå ïðèáîðà electrolux 9 Ñåíñîðíûå ïîëÿ Touch Control Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñåíñîðíûõ ïîëåé Touch Control. Íóæíûå ôóíêöèè àêòèâèçèðóþòñÿ ïðèêîñíîâåíèÿìè ê ñåíñîðíûì ïîëÿì è ïîäòâåðæäàþòñÿ êâèòèðóþùèìè çâóêîâûìè ñèãíàëàìè. Ïðèêàñàòüñÿ ê ñåíñîðíûì ïîëÿì ñëåäóåò ñâåðõó, íå
 • Страница 10 из 121
  10 electrolux îïèñàíèå ïðèáîðà Èíäèêàöèÿ Èíäèêàöèÿ Çíà÷åíèå Îñòàòî÷íîå òåïëî Îøèáêà Ñðàáîòàëà îøèáî÷íàÿ ôóíêöèÿ Ðàñïîçíàâàíèå êàñòðþëè Ïîñóäà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè íåïðèãîäíà ïî êà÷åñòâó, ñëèøêîì ìàëà èëè íå óñòàíîâëåíà íà êîíôîðêó. àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå + ÷èñëî Êîíôîðêà åùå íå îñòûëà
 • Страница 11 из 121
  îïèñàíèå ïðèáîðà electrolux 11 Îáñëóæèâàþùàÿ ïàíåëü Óñòàíîâêà ñòóïåíè íàãðåâà è ôóíêöèè “Power” âûïîëíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïîëîñû óïðàâëåíèÿ. Èíäèêàòîð ñòóïåíè íàãðåâà ñîñòîèò èç öåïî÷êè ñâåòîâûõ ýëåìåíòîâ. Èíäèêàöèÿ ãîòîâíîñòè âàðî÷íîé çîíû Èíäèêàöèÿ ñòóïåíè íàãðåâà Èíäèêàòîð ôóíêöèè “Power” Ôóíêöèÿ
 • Страница 12 из 121
  12 electrolux óïðàâëåíèå ïðèáîðîì Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè íà èíäóêöèîííûõ êîíôîðêàõ èñïîëüçóéòå òîëüêî ïîäõîäÿùóþ ïîñóäó. Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ïðèáîðà Ïîëå îáñëóæèâàíèÿ Èíäèêàöèÿ Âêëþ÷åíèå â òå÷åíèå 1 ñåêóíäû äîòðîíóòüñÿ ñâåòèòñÿ. Èíäèêàòîðû ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå îòäåëüíûõ
 • Страница 13 из 121
  óïðàâëåíèå ïðèáîðîì electrolux 13 Óñòàíîâêà ñòóïåíè íàãðåâà Ïîëîñà óïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïåöèàëüíîå ñåíñîðíîå ïîëå Touch-Control. Êîñíèòåñü ïîëîñû óïðàâëåíèÿ â ìåñòå æåëàåìîé ñòóïåíè íàãðåâà. Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ âûáðàííàÿ ñòóïåíü íàãðåâà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñêîððåêòèðóéòå çíà÷åíèå,
 • Страница 14 из 121
  14 electrolux óïðàâëåíèå ïðèáîðîì Áëîêèðîâàíèå è ðàçáëîêèðîâàíèå ïàíåëè óïðàâëåíèÿ Âî èçáåæàíèå ñëó÷àéíîãî ñáîÿ óñòàíîâëåííûõ ïàðàìåòðîâ, íàïðèìåð â ðåçóëüòàòå ïðîòèðàíèè ïðèáîðà òðÿïêîé, âñþ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñåíñîðíîãî ïîëÿ “Âêë./ Âûêë.”, ìîæíî çàáëîêèðîâàòü. Ñåíñîðíàÿ êíîïêà
 • Страница 15 из 121
  óïðàâëåíèå ïðèáîðîì electrolux 15 Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè STOP+GO Ôóíêöèÿ STOP+GO îäíîâðåìåííî ïåðåêëþ÷àåò âñå âêëþ÷åííûå êîíôîðêè íà ñòóïåíü ïîääåðæàíèÿ òåïëà è îáðàòíî — íà ðàíåå óñòàíîâëåííóþ ñòóïåíü íàãðåâà. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Èíäèêàöèÿ Âêëþ÷åíèå Ïðèêîñíèòåñü ê ñåíñîðíîìó ïîëþ STOP+GO
 • Страница 16 из 121
  16 electrolux óïðàâëåíèå ïðèáîðîì Ïðèìåíåíèå àâòîìàòèêè çàêèïàíèÿ Âñå êîíôîðêè îñíàùåíû ôóíêöèåé àâòîìàòè÷åñêîãî äîâåäåíèÿ äî êèïåíèÿ. Ïðè óñòàíîâêå ñòóïåíè íàãðåâà ñ âêëþ÷åíèåì ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî äîâåäåíèÿ äî êèïåíèÿ êîíôîðêà íà íåêîòîðîå âðåìÿ âêëþ÷àåòñÿ íà ïîëíóþ ìîùíîñòü, ïîñëå ÷åãî
 • Страница 17 из 121
  óïðàâëåíèå ïðèáîðîì electrolux 17 Ïðèìåíåíèå çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé Ñèñòåìà çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé ïðåïÿòñòâóåò íåñàíêöèîíèðîâàííîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà. Âêëþ÷åíèå çàùèòû îò äîñòóïà äåòåé Äåéñòâèå Ñåíñîðíàÿ êíîïêà Êîíòðîëüíàÿ ëàìïî÷êà 1. Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà (áåç óñòàíîâêè ñòóïåíè âàðêè) ñâåòèòñÿ.
 • Страница 18 из 121
  18 electrolux óïðàâëåíèå ïðèáîðîì Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè “Power” Ôóíêöèÿ “Power” ñíàáæàåò èíäóêöèîííûå êîíôîðêè äîïîëíèòåëüíûì ðåçåðâîì ìîùíîñòè, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ìîæíî, íàïðèìåð, áûñòðî âñêèïÿòèòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû. Ôóíêöèþ “Power” ìîæíî âêëþ÷àòü ìàêñèìóì íà 10 ìèíóò. Ïîñëå ýòîãî
 • Страница 19 из 121
  óïðàâëåíèå ïðèáîðîì electrolux 19 Óïðàâëåíèå ðåæèìîì ýëåêòðîïèòàíèÿ Êîíôîðêè âàðî÷íîé ïîâåðõíîñòè èìåþò ìàêñèìàëüíóþ ìîùíîñòü. Äâå êîíôîðêè ñîñòàâëÿþò îäíó ïàðó (ñì. ðèñóíîê). ×òîáû ôóíêöèÿ „Power“ ìîãëà ðàáîòàòü, ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåæèìîì ýëåêòðîïèòàíèÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè ñíèæàåò ìîùíîñòü äðóãîé
 • Страница 20 из 121
  20 electrolux óïðàâëåíèå ïðèáîðîì Èñïîëüçîâàíèå òàéìåðà Ôóíêöèÿ Óñëîâèå ïðèìåíåíèÿ Ðåçóëüòàò ïîñëå ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè âûïîëíåíèÿ Àâòîìàòèêà îòêëþ÷åíèÿ ïðè óñòàíîâëåííîé ñòóïåíè íàãðåâà çâóêîâîé ñèãíàë Ìèãàåò èíäèêàöèÿ 00 Êîíôîðêà îòêëþ÷àåòñÿ Êðàòêîâðåìåííûé òàéìåð ïðè íåçàäåéñòâîâàííûõ êîíôîðêàõ
 • Страница 21 из 121
  óïðàâëåíèå ïðèáîðîì electrolux 21 Âûáîð êîíôîðêè Øàã Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Èíäèêàöèÿ 1. Ïðèêîñíèòåñü ê ñåíñîðíîìó ïîëþ îäèíðàç Ìèãàåò êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð ïåðâîé êîíôîðêè. 2. Ïðèêîñíèòåñü ê ñåíñîðíîìó ïîëþ 1ðàç Ìèãàåò êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð âòîðîé êîíôîðêè 3. Ïðèêîñíèòåñü ê ñåíñîðíîìó ïîëþ îäèíðàç
 • Страница 22 из 121
  22 electrolux óïðàâëåíèå ïðèáîðîì Óñòàíîâêà âðåìåíè Øàã Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Èíäèêàöèÿ 1. Ñ ïîìîùüþ ñåíñîðíîãî Èíäèêàòîð âûáðàííîé êîíôîðêè ìèãàåò ïîëÿ âûáåðèòå íóæíóþ êîíôîðêó 2. Ïðèêîñíèòåñü ê ñåíñîðíîìó ïîëþ Âðåìÿ â äèàïàçîíå îò 00 äî 99 ìèíóò èëè ×åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä ÷àñòîòà ìèãàíèÿ êîíòðîëüíîãî
 • Страница 23 из 121
  óïðàâëåíèå ïðèáîðîì electrolux 23 Èíäèêàöèÿ îñòàþùåãîñÿ âðåìåíè ðàáîòû êîíôîðêè Øàã 1. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Èíäèêàöèÿ Âûáåðèòå êîíôîðêó Êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð âûáðàííîé êîíôîðêè íà÷èíàåò ìèãàòü áûñòðåå Âûïîëíÿåòñÿ èíäèêàöèÿ îñòàþùåãîñÿ âðåìåíè ×åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð íà÷èíàåò
 • Страница 24 из 121
  24 electrolux óïðàâëåíèå ïðèáîðîì Àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå Âàðî÷íàÿ çîíà • Åñëè ïîñëå âêëþ÷åíèÿ âàðî÷íîãî ïîëÿ â òå÷åíèå îêîëî 10 ñåêóíä íà îäíîé èç âàðî÷íûõ çîí íå óñòàíîâëåíà ñòóïåíü âàðêè, âàðî÷íîå ïîëå àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷àåòñÿ. • Åñëè îäíî èëè íåñêîëüêî ñåíñîðíûõ ïîëåé çàêðûòû ïðåäìåòàìè
 • Страница 25 из 121
  ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè electrolux 25 Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè Çàìå÷àíèå êàñàòåëüíî àêðèëàìèäà Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì íîâåéøèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé èíòåíñèâíàÿ òåïëîâàÿ îáðàáîòêà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ðóìÿíîé êîðè÷íåâîé êîðî÷êè îïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà èç-çà
 • Страница 26 из 121
  26 electrolux ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè Ïîñóäà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè íà èíäóêöèîííûõ êîíôîðêàõ Ìàòåðèàë ïîñóäû Ìàòåðèàë ïîñóäû ãîäèòñÿ Ñòàëü, ñòàëüíàÿ ýìàëü äà ×óãóí äà íåðæàâåþùàÿ ñòàëü äà, åñëè îá ýòîì èìååòñÿ ñïåöèàëüíîå óêàçàíèå èçãîòîâèòåëÿ Àëþìèíèé, ìåäü, ëàòóíü --- Ñòåêëî,
 • Страница 27 из 121
  ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè electrolux 27 Äíèùå ïîñóäû Äíèùå ïîñóäû äîëæíî áûòü òîëñòûì è ïðåäåëüíî ðîâíûì. Âåëè÷èíà êàñòðþëè Äî îïðåäåëåííîãî ïðåäåëà èíäóêöèîííûå êîíôîðêè àâòîìàòè÷åñêè ïîäñòðàèâàþòñÿ ïîä âåëè÷èíó äíèùà êóõîííîé ïîñóäû. Îäíàêî ìàãíèòíàÿ ÷àñòü òàêîé ïîñóäû äîëæíà èìåòü
 • Страница 28 из 121
  28 electrolux ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè Ñîâåòû ïî ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè Ïðåæäå ÷åì âêëþ÷èòü êîíôîðêó, ïîñòàâüòå íà íåå ïîñóäó äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè. Ïî âîçìîæíîñòè, âñåãäà íàêðûâàéòå êàñòðþëè êðûøêîé.
 • Страница 29 из 121
  ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè electrolux 29 Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ïðè âàðêå Äàííûå íèæåñëåäóþùåé òàáëèöû ÿâëÿþòñÿ îðèåíòèðîâî÷íûìè. Ñòóïåíü íàãðåâà Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ Ïðîäîëæèòåëüíîñòü Óêàçàíèÿ/ Ðåêîìåíäàöèè Ïîääåðæàíèå òåïëà ïî ïîòðåáíî-ñòè ïðèãîòîâëåí-íûõ ãîðÿ÷èõ áëþä Íàêðîéòå ïðîäóêò
 • Страница 30 из 121
  30 electrolux ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ âàðêè è æàðêè Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ Íàçíà÷åíèå Ïðîäîëæèòåëüíîñòü Óêàçàíèÿ/ Ðåêîìåíäàöèè 6-7 Ëåãêàÿ æàðêà Øíèöåëü, êîëáàñêè “êîðäîí á블, îòáèâíàÿ êîòëåòà, ôðèêàäåëüêè, ñûðûå êîëáàñû äëÿ æàðêè, ïå÷åíü, ìó÷íàÿ ïîäëèâêà, ÿéöà, îìëåò, ôðèòèðîâàíèå ïîí÷èêîâ íåïðåðûâíîå
 • Страница 31 из 121
  ìûòüå è óõîä electrolux 31 Ìûòüå è óõîä Îñòîðîæíî! Îñòàòî÷íîå òåïëî êîíôîðîê ìîæåò ïðè÷èíèòü îæîã. Âíèìàíèå! Îñòðûå è àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà ïîâðåæäàþò ïðèáîð. Ìîéòå ïðèáîð âîäîé ñ ìÿãêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì. Âíèìàíèå! Îñòàòêè ÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ ïîâðåæäàþò ïðèáîð. Óäàëÿéòå èõ âîäîé ñ ìîþùèì
 • Страница 32 из 121
  32 electrolux ìûòüå è óõîä Ìûòüå ïðèáîðà ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ 1. Ïðîòðèòå ïðèáîð âëàæíîé òêàíüþ ñ äîáàâëåíèåì ìîþùåãî ñðåäñòâà. 2. Íàñóõî âûòðèòå ïðèáîð ÷èñòîé òêàíüþ. Óäàëåíèå çàãðÿçíåíèé 1. Óñòàíîâèòå ñêðåáîê äëÿ ÷èñòêè ïîä óãëîì ê ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè. 2. Ñêîëüçÿùèìè äâèæåíèÿìè
 • Страница 33 из 121
  ×òî äåëàòü, åñëè … electrolux 33 ×òî äåëàòü, åñëè … Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ íåïîëàäêè Íåïîëàäêà Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà Íå óäàåòñÿ âêëþ÷èòü êîíôîðêè èëè îíè íå ôóíêöèîíèðóþò Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà ïðîøëî áîëåå 10 ñåêóíä Ñíîâà âêëþ÷èòü ïðèáîð. Âêëþ÷åíà áëîêèðîâêà Âûêëþ÷èòü áëîêèðîâêó (ñì. ãëàâó “Áëîêèðîâêà/
 • Страница 34 из 121
  34 electrolux ×òî äåëàòü, åñëè … Íåïîëàäêà Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà ãîðèò. Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ íåïîëàäêè Íåïîäõîäÿùàÿ ïîñóäà Èñïîëüçóéòå ïîäõîäÿùóþ ïîñóäó Íà êîíôîðêå íåò ïîñóäû Óñòàíîâèòü ïîñóäó Äèàìåòð äíà ïîñóäû ìåíüøå Ïåðåñòàâèòü íà êîíôîðêó ñ êîíôîðêè ìåíüøèì äèàìåòðîì Èñïîëüçóéòå ïîäõîäÿùóþ ïîñóäó
 • Страница 35 из 121
  óòèëèçàöèÿ electrolux 35 Óòèëèçàöèÿ Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíû è ïðèãîäíû äëÿ âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ñèíòåòè÷åñêèå ÷àñòè ñíàáæåíû ñïåöèàëüíîé ìàðêèðîâêîé, íàïðèìåð: >PE< äëÿ ïîëèýòèëåíà, >PS< äëÿ ïîëèñòèðîëà è äð. Ïîìåùàéòå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû â
 • Страница 36 из 121
  36 electrolux èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó îïðîêèíóòü íàõîäÿùóþñÿ â çîíå íàãðåâà ãîðÿ÷óþ ïîñóäó. Îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì. • Êëåììà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè íàõîäèòñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì. • Ðàáîòàÿ ñ êëåììîé ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, îáåñòî÷üòå åå! •
 • Страница 37 из 121
  èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó electrolux 37 Ïðè ýëåêòðîóñòàíîâêå íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü óñòðîéñòâî, ïîçâîëÿþùåå îòêëþ÷àòü îò ñåòè ïðèáîð ñ øèðèíîé ðàçìûêàíèÿ êîíòàêòîâ íå ìåíåå 3 ìì ïî âñåì ïîëþñàì. Ïðèãîäíûìè äëÿ ýòîé öåëè óñòðîéñòâàìè ðàçìûêàíèÿ ìîãóò ñëóæèòü, íàïð., àâàðèéíûå âûêëþ÷àòåëè,
 • Страница 38 из 121
  38 electrolux ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå è çàïàñíûå ÷àñòè  ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ðåìîíòà ïðèáîðà, èëè åñëè Âû õîòèòå ïðèîáðåñòè çàïàñíûå ÷àñòè, îáðàùàéòåñü â íàø áëèæàéøèé àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð (ñïèñîê ñåðâèñíûõ öåíòðîâ ïðèëàãàåòñÿ). Åñëè ó
 • Страница 39 из 121
  ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà electrolux 39 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÃÀÐÀÍÒÈß Äàííîå óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåòñÿ ãàðàíòèåé Electrolux â êàæäîé èç ñòðàí, ïåðå÷èñëåííûõ íà îáîðîòå ýòîãî ðóêîâîäñòâà, â òå÷åíèå ñðîêà, óêàçàííîãî â ãàðàíòèè íà óñòðîéñòâî èëè â èíîì îïðåäåëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.  ñëó÷àå Âàøåãî ïåðåìåùåíèÿ
 • Страница 40 из 121
  40 electrolux ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà Ïðè âîçíèêíîâåíèè òåõíè÷åñêèõ íåèñïðàâíîñòåé ïîïûòàéòåñü ñíà÷àëà óñòðàíèòü ïðîáëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ïîìîùüþ íàñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè (ðàçäåë “×òî äåëàòü åñëè…”). Åñëè Âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåïîëàäêó ñâîèìè ñèëàìè, îáðàòèòåñü,
 • Страница 41 из 121
  electrolux 41 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden. Electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment av produkter som kan göra livet enklare. Du hittar några exempel på omslaget
 • Страница 42 из 121
  42 electrolux Innehåll Säkerhetsanvisningar Beskrivning av produkten Hällens betjäning Tips för kokning och stekning Rengöring och skötsel Vad gör man när … 43 45 49 60 65 67 Avfallshantering Installationsanvisning Garanti/Kundtjänst Service och reservdelar Montering Typskilt 69 70 71 74 113 117 I
 • Страница 43 из 121
  säkerhetsanvisningar electrolux 43 Säkerhetsanvisningar Var vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom annars uppkommna skador inte täcks av garantin. Bestämmelser för användning • Personer (även barn), som på grund av bristande psykisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de saknar erfarenhet
 • Страница 44 из 121
  44 electrolux säkerhetsanvisningar Säkerhet vid rengöring • Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall. • Rengöring av hällen med ångstråleeller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl inte tillåten. Undvikande av skador på hällen • Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål. • Stötar med
 • Страница 45 из 121
  beskrivning av produkten electrolux 45 Beskrivning av produkten Kokhällens funktion Induktionskokzon 1850 W med Power-funktion 2500 W Induktionskokzon 1850 W med Power-funktion 2500 W Induktionskokzon 2300 W med Power-funktion 3700 W Manöverpanel Induktionskokzon 1400 W med Power-funktion 1800 W
 • Страница 46 из 121
  46 electrolux beskrivning av produkten Touch-kontroller Hällen betjänas med touchkontroller. Funktioner styrs genom tryck på touchkontroller och bekräftas med indikeringar och ljudsignaler. Touchkontrollerna trycks på uppifrån, utan att beröra flera samtidigt. Touch-kontroll Funktion På / Av
 • Страница 47 из 121
  beskrivning av produkten electrolux 47 Displayer Display Restvärme + siffra Fel Beskrivning Kokzon är fortfarande varm Felfunktion föreligger Kastrullavkänning Kokkärlet är olämpligt, för litet eller det finns inget kokkärl på kokzonen automatisk frånkoppling Frånkopplingen är aktiv
 • Страница 48 из 121
  48 electrolux beskrivning av produkten Inställningslist Värmeläget och Power-funktionen ställs in på inställningslisten. Värmelägesindikeringen består av en rad lysande segment. Driftindikering kokzon Indikering värmeläge Indikering Powerfunktion Power-funktion Kokzon av Värmelägesval Om
 • Страница 49 из 121
  hällens betjäning electrolux 49 Hällens betjäning Använd lämpliga kokkärl till induktionskokzoner. Slå på och av hällen Manöverpanel Display Slå på Tryck på i 1 sekund Lyser. Även driftindikeringarna för de olika kokzonerna lyser Stänga av Tryck på i 1 sekund Slocknar. Även driftindikeringarna för
 • Страница 50 из 121
  50 electrolux hällens betjäning Inställning av värmeläge Inställningslisten är ett speciellt touchkontrollfält. Tryck på det önskade värmeläget på inställningslisten. Värmeläget visas i displayen. Korrigera eventuellt åt vänster eller höger. Tag inte bort fingret innan det önskade värmeläget är
 • Страница 51 из 121
  hällens betjäning electrolux 51 Slå På/Av funktionslås Manöverpanelen kan, med undantag för touchkontrollen “På/Av”, när som helst vid användning av hällen spärras för att förhindra att gjorda inställningar ändras av misstag, till exempel vid avtorkning med en trasa. Manöverpanel Display Slå på
 • Страница 52 из 121
  52 electrolux hällens betjäning Användning av uppkokningsautomatik Alla kokzoner har en uppkokningsautomatik. Vid inställning av ett värmeläge med uppkokningsautomatiken, kopplas kokzonen under en viss tid in med full effekt och kopplar sedan automatiskt in det inställda värmeläget. Steg
 • Страница 53 из 121
  hällens betjäning electrolux 53 Användning av barnsäkring Barnsäkringen förhindrar en oönskad användning av hällen. Inkoppling av barnsäkring Steg Manöverpanel Kontrollampa 1. Slå på hällen (ställ inte in något värmeläge) Lyser. Även driftindikeringarna för de olika kokzonerna lyser 2. Tryck på
 • Страница 54 из 121
  54 electrolux hällens betjäning Slå På/Av Power-funktion Power-funktionen ökar effekten för induktionskokzonerna, för att till exempel snabbt koka upp en stor mängd vatten. Power-funktionen är aktiverad maximalt 10 minuter. Därefter kopplas induktionskokzonen automatiskt tillbaka till värmeläge 9.
 • Страница 55 из 121
  hällens betjäning electrolux 55 Effektstyrning Hällens kokzoner förfogar över en maximal effekt. Två kokzoner bildar ett par (se bild). För att alltid kunna genomföra effektfunktionen reducerar effektstyrningen eventuellt effekten för den ena av parets kokzoner. Exempel: För en kokzon har värmesteg
 • Страница 56 из 121
  56 electrolux hällens betjäning Användning av timer Funktion Förutsättning Avstängningsautomatik Vid ett inställt värmeläge Resultat när tiden gått ut Ljudsignal 00 blinkar Kokzon slås av Signalur Då kokzoner ej användes Ställs ett värmeläge in tillsammans med en timerinställning för en kokzon,
 • Страница 57 из 121
  hällens betjäning electrolux 57 Val av kokzon Steg Manöverpanel Display 1. Tryck på 1gång Indikeringen för den första kokzonen blinkar 2. Tryck på 1gång Indikeringen för den andra kokzonen blinkar 3. Tryck på 1gång Indikeringen för den tredje kokzonen blinkar 4. Tryck på 1gång Indikeringen för den
 • Страница 58 из 121
  58 electrolux hällens betjäning Ställa in tid Steg 1. 2. Manöverpanel Välj kokzon Tryck på eller Display Indikeringen för den valda kokzonen blinkar 00 till 99 minuter Efter några sekunder blinkar indikeringen långsammare. Tiden är inställd. Tiden räknas ner. Avstängning av timer-funktion Steg 1.
 • Страница 59 из 121
  hällens betjäning electrolux 59 Automatisk frånkoppling Kokhäll • Om inte ett värmeläge för en kokzon ställs in inom ca 10 sekunder efter att hällen har slagits på, slås hällen automatiskt av. • Om en eller flera touchkontroller övertäcks längre än ca 10 sekunder av något föremål (kastrull eller
 • Страница 60 из 121
  60 electrolux tips för kokning och stekning Tips för kokning och stekning Anvisning angående akrylamid Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som innehåller stärkelse, innebära en hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar
 • Страница 61 из 121
  tips för kokning och stekning electrolux 61 Kokkärl för induktionskokzoner Kokkärls material Kokkärls material Lämpligt Stål, stålemalj ja Gjutjärn ja Rostfritt stål Om det av tillverkaren är rekommenderat Aluminium, koppar, mässing --- Glas, keramik, porslin --- Om kokkärl är lämpliga för
 • Страница 62 из 121
  62 electrolux tips för kokning och stekning Kokkärlets botten Kokkärlsbotten bör vara så tjock och plan som möjligt. Kokkärlets storlek Induktionszonerna anpassar sig automatiskt efter kokkärlets botten upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste alltid ha en minsta
 • Страница 63 из 121
  tips för kokning och stekning electrolux 63 Tips för att spara energi Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på. Sätt om möjligt lock på kokkärl.
 • Страница 64 из 121
  64 electrolux tips för kokning och stekning Exempel på användning vid tillagning Angivelserna i följande tabell är riktvärden. VärTillagmeläningssätt ge 0 Lämpligt för Tid Råd/Tips Från-läge Varmhållning Varmhållning av tillagade rätter efter behov Täck över Smältning Hollandaisesås, smältning av
 • Страница 65 из 121
  rengöring och skötsel electrolux 65 Rengöring och skötsel Försiktigt! Risk för brännskador genom restvärme. Observera! Skarpa och repande rengöringsmedel skadar hällen. Rengör med vatten och diskmedel. Observera! Rester av rengöringsmedel skadar hällen. Avlägsna rester med vatten och diskmedel.
 • Страница 66 из 121
  66 electrolux rengöring och skötsel Rengöring av hällen efter varje användning 1. Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel. 2. Torrtorka hällen med en ren duk. Borttagning av föroreningar 1. Sätt en rengöringsskrapa snett mot glaskeramikytan. 2. Ta bort föroreningar genom att föra
 • Страница 67 из 121
  vad gör man när … electrolux 67 Vad gör man när … Problem Kokzonerna kan inte slås på eller de fungerar inte Möjlig orsak Åtgärd Mer än 10 sekunder har gått sedan hällen slogs på Slå på hällen igen. Funktionslåset är inkopplat Koppla från funktionslåset (se avsnitt “Slå På/Av funktionslås”)
 • Страница 68 из 121
  68 electrolux vad gör man när … Problem och siffra visas Möjlig orsak Fel i elektroniken Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder. Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer
 • Страница 69 из 121
  avfallshantering electrolux 69 Avfallshantering Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare. Avfallshantering
 • Страница 70 из 121
  70 electrolux installationsanvisning Installationsanvisning Säkerhetsanvisningar Varning! Skall absolut läsas! Gällande lagar, förordningar, riktlinjer och normer för respektive land skall efterföljas (säkerhetsbestämmelser, bestämmelser för avfallshantering etc). Installation får endast utföras av
 • Страница 71 из 121
  garanti/kundtjänst electrolux 71 Garanti/Kundtjänst Sverige Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår
 • Страница 72 из 121
  72 electrolux garanti/kundtjänst Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar
 • Страница 73 из 121
  garanti/kundtjänst electrolux 73 Europa-Garanti För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av
 • Страница 74 из 121
  74 electrolux service och reservdelar Service och reservdelar Sverige Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din
 • Страница 75 из 121
  service och reservdelar electrolux 75 Finland Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662 (0,1597H/min (0,95 mk/ min)+pvm), * eller
 • Страница 76 из 121
  76 electrolux service och reservdelar
 • Страница 77 из 121
  electrolux 77 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen, jonka toivomme tuovan Sinulle paljon iloa tulevaisuudessa. Electroluxilta on saatavilla laaja valikoima elämääsi helpottavia korkealaatuisia tuotteita. Joitakin esimerkkejä löydät tämän
 • Страница 78 из 121
  78 electrolux Sisällys Turvaohjeet 79 Laitteen kuvaus 81 Laitteen käyttö 85 Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen 99 Puhdistus ja hoito 104 Mitä tehdä, jos … 106 Jätehuolto Asennusohjeet Takuu/Huolto Huolto ja varaosat Laitten asentaminen Arvokilpi Tässä käyttöohjeessa seuraavia symboleita: 1 3 2 z
 • Страница 79 из 121
  turvaohjeet electrolux 79 Turvaohjeet Noudata ohjeita huolellisesti. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä. Määräystenmukainen käyttö • Henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti fyysisten, motoristen tai henkisten
 • Страница 80 из 121
  80 electrolux turvaohjeet Turvallisuus puhdistamisessa • Laitteen virta on katkaistava ja laitteen on oltava jäähtynyt ennen puhdistustöiden aloittamista. • Turvallisuussyistä laitteen puhdistus höyry- tai painepesurilla on kielletty. Vaurioiden estäminen • Keraamiset pinnat saattavat vaurioitua,
 • Страница 81 из 121
  laitteen kuvaus electrolux 81 Laitteen kuvaus Keittotason kuvaus Induktiokeittoalue 1850 W Power-toiminnolla 2500 W Induktiokeittoalue 1850 W Power-toiminnolla 2500 W Induktiokeittoalue 2300 W Power-toiminnolla 3700 W Käyttöpaneeli Induktiokeittoalue 1400 W Power-toiminnolla 1800 W Käyttöpaneeli
 • Страница 82 из 121
  82 electrolux laitteen kuvaus Kosketusherkät sensoripainikkeet Keittotasoa käytetään kosketuspainikkeiden avulla. Toimintoja ohjataan koskettamalla näitä kosketuspainikkeita, ja merkkivalot ja merkkiäänet vahvistavat suoritetun valinnan tai asetuksen. Sensoripainiketta painetaan suoraan yläpuolelta
 • Страница 83 из 121
  laitteen kuvaus electrolux 83 Näytöt Näyttö Kuvaus Jälkilämpö Virhe Keittotason virhetoiminto Keittoastian tunnistus Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittotasolla ei ole astiaa lainkaan automaattinen virrankatkaisu + numero Keittoalue on vielä lämmin Virrankatkaisu on aktivoitu
 • Страница 84 из 121
  84 electrolux laitteen kuvaus Käyttöpaneeli Tehotaso ja Power-toiminto asetetaan käyttöpaneelilta. Tehotaso ilmaistaan vierekkäisten valopalkkien avulla. Keittoalueen valmiustilan merkkivalo Keittotehon näyttö Power-toiminnon merkkivalo Power-toiminto Keittoalue pois päältä Keittoalueen tehon
 • Страница 85 из 121
  laitteen käyttö electrolux 85 Laitteen käyttö Käytä induktiokeittoalueilla niille soveltuvia astioita. Laitteen kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta Käyttöpaneeli Näyttö Kytkeminen toimintaan Kosketa painiketta sekunnin ajan Merkkivalo syttyy. Myös yksittäisten keittoalueiden valmiustilan
 • Страница 86 из 121
  86 electrolux laitteen käyttö Kuumennustehon säätö Käyttöpaneeli on erikoistyyppinen kosketusherkkä ohjausalue. Kosketa käyttöpaneelia haluamasi tehotason kohdalta. Tehotaso näkyy näytössä. Korjaa arvoa tarvittaessa vasemmalle tai oikealle. Älä ota sormea pois paneelilta, ennen kuin haluamasi
 • Страница 87 из 121
  laitteen käyttö electrolux 87 Käyttöpaneelin lukitus/lukituksen poisto Käyttöpaneelin kosketuspainikkeet voi lukita “Päällä/Pois"-painiketta lukuunottamatta milloin tahansa tason käytön aikana, jotta vältettäisiin asetusten muuttaminen vahingossa. Käyttöpaneeli Näyttö Kytkeminen toimintaan Kosketa
 • Страница 88 из 121
  88 electrolux laitteen käyttö STOP+GO-toiminnon kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta STOP+GO-toiminnossa kaikki toiminnassa olevat keittoalueet kytkeytyvät samanaikaisesti lämpimänäpitoteholle (STOP) ja edelleen aikaisemmin säädetylle tehotasolle (GO). Käyttöpaneeli Kytkentä toimintaan Näyttö
 • Страница 89 из 121
  laitteen käyttö electrolux 89 Automaattisen kuumennuksen käyttö Kaikilla keittoalueilla on automaattinen alkukuumennustoiminto. Kun tehotaso asetetaan automaattisella alkukuumennustoiminnolla, keittoalue kytkeytyy täydelle teholle tietyksi ajaksi ja palaa sen jälkeen automaattisesti takaisin
 • Страница 90 из 121
  90 electrolux laitteen käyttö Lapsilukon käyttö Lapsilukko estää laitteen käyttämisen vahingossa. Lapsilukon kytkeminen toimintaan Vaihe Käyttöpaneeli Merkkivalo 1. Kytke laite toimintaan (älä säädä te- Merkkivalo palaa. Yksittäishotasoa) ten keittoalueiden valmiustilan merkkivalot palavat. 2.
 • Страница 91 из 121
  laitteen käyttö electrolux 91 Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta Vaihe Käyttöpaneeli Merkkivalo 1. Kytke laite toimintaan (älä säädä te- Symbolin yläpuolella olehotasoa) va merkkivalo palaa. 2. Kosketa painiketta ajan. 3. Kytke virta pois laitteesta. neljän sekunnin Lapsilukko on kytketty pois
 • Страница 92 из 121
  92 electrolux laitteen käyttö Power-toiminnon kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta Power-toiminnossa induktiokeittoalueiden tehoa nostetaan siten, että esimerkiksi suuri määrä vettä kiehuu nopeammin. Power-toiminto aktivoituu korkeintaan 10 minuutin välein. Sen jälkeen induktiokeittoalue
 • Страница 93 из 121
  laitteen käyttö electrolux 93 Power-toiminnon hallinta Keittoalueilla on käytettävissä tietty enimmäisteho. Kaksi keittoaluetta muodostavat parin (katso kuva). Jotta Power-toiminto on aina käytettävissä, Power-toiminnon hallinta alentaa tarvittaessa toisen keittoalueen tehoa. Esimerkki: Parin
 • Страница 94 из 121
  94 electrolux laitteen käyttö Ajastimen käyttö Toiminto Käyttötilanne Asetetun ajan kuluttua loppuun Automaattinen virran katkaisu tehotaso on säädetty Äänimerkki 00 vilkkuu Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta Hälytinajastin keittoalueet eivät ole käytössä Äänimerkki 00 vilkkuu Jos kyseiselle
 • Страница 95 из 121
  laitteen käyttö electrolux 95 Keittoalueen valinta Vaihe Käyttöpaneeli Näyttö 1. Kosketa painiketta x Ensimmäisen keittoalueen merkkivalo vilkkuu 2. Kosketa painiketta x Toisen keittoalueen merkkivalo vilkkuu 3. Kosketa painiketta x Kolmannen keittoalueen merkkivalo vilkkuu 4. Kosketa painiketta x
 • Страница 96 из 121
  96 electrolux laitteen käyttö Ajan asetus Vaihe 1. 2. Käyttöpaneeli Näyttö Keittoalueen valinta Kosketa painiketta tai Valitun keittoalueen merkkivalo vilkkuu 00 - 99 minuuttia Muutaman sekunnin päästä merkkivalo alkaa vilkkua hitaammin. Aika on asetettu. Aikaa aletaan laskea taaksepäin.
 • Страница 97 из 121
  laitteen käyttö electrolux 97 Keittoalueen jäljellä olevan ajan näyttäminen Vaihe 1. Käyttöpaneeli Valitse keittoalue Näyttö Valitun keittoalueen merkkivalo vilkkuu nopeammin Näytössä näkyy jäljellä oleva aika Muutaman sekunnin kuluttua merkkivalo vilkkuu hitaammin. Äänimerkin vaientaminen Vaihe
 • Страница 98 из 121
  98 electrolux laitteen käyttö Automaattinen virrankatkaisu Keittotaso • Jos millekään keittoalueelle ei valita tehotasoa noin 10 sekunnin kuluessa siitä kun keittotaso on kytketty toimintaan, se kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. • Jos yhden tai useamman kosketuspainikkeen päällä on
 • Страница 99 из 121
  vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen electrolux 99 Vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen Akryyliamidia koskeva varoitus Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti erityisesti tärkkelyspitoisten ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveydellisen vaaran akryyliamidin vuoksi. Sen
 • Страница 100 из 121
  100 electrolux vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen Induktiokeittotasolle sopivat keittoastiat Astian materiaali Astian materiaali sopiva Teräs, teräsemali kyllä Valurauta kyllä Jaloteräs valmistajan merkinnän mukaisesti Alumiini, kupari, messinki --- Lasi, keramiikka, posliini ---
 • Страница 101 из 121
  vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen electrolux 101 Astian pohja Keittoastian pohjan on oltava mahdollisimman paksu ja tasainen. Keittoastian koko Induktiokeittoalueet pystyvät sopeutumaan automaattisesti astian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka. Keittoastian pohjan magneettisen osan on
 • Страница 102 из 121
  102 electrolux vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen Energiansäästövinkkejä Aseta keittoastia keittotason päälle ennen kuin kytket sen toimintaan. Peitä keittoastiat kannella aina kun se on mahdollista.
 • Страница 103 из 121
  vihjeitä keittämiseen ja paistamiseen electrolux 103 Käyttöesimerkkejä ruoanvalmistuksessa Taulukon arvot ovat suuntaa-antavia. Teho- Kypsennystaso tapa 0 käyttökohde Kesto Ohjeita/vinkkejä Tarjollepano Lämpimänäpito Valmiiden ruokien lämpimänäpito tarpeen mukaisesti Peitä ruoka kannella Sulatus
 • Страница 104 из 121
  104 electrolux puhdistus ja hoito Puhdistus ja hoito Varo! Jälkilämmön aiheuttama palovammavaara. Huomio! Terävät ja hankaavat puhdistusvälineet vaurioittavat laitetta. Puhdista veden ja pesuaineen avulla. Huomio! Pesuvälineen jäämät vaurioittavat laitetta. Poista jäämät veden ja pesuaineen avulla.
 • Страница 105 из 121
  puhdistus ja hoito electrolux 105 Laite on puhdistettava joka käytön jälkeen. 1. Pyyhi laite kostutetulla liinalla. Käytä pesuvettä, johon on lisätty hieman pesuainetta. 2. Kuivaa laite puhtaalla liinalla. Tahrojen poistaminen 1. Aseta puhdistuskaavin viistoon keraamista pintaa vasten. 2. Poista
 • Страница 106 из 121
  106 electrolux mitä tehdä, jos … Mitä tehdä, jos … Ongelma Mahdollinen syy Korjaus Keittoalueet eivät kytkeydy toi- Virran kytkemisestä on kulunut Kytke virta uudelleen laitteemintaan tai eivät toimi. yli 10 sekuntia. seen. Lukitus on kytketty Vapauta lukitus (katso kappale Käyttöpaneelin
 • Страница 107 из 121
  mitä tehdä, jos … electrolux 107 Ongelma Merkkivalo palaa. Mahdollinen syy Korjaus ja lukema Kytke keittoalue pois toiminnasta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan. Automaattinen virrankatkaisu on toiminut. Näytössä näkyy Keittoalueen ylikuumenemissuoja on lauennut. Kytke virta pois laitteesta.
 • Страница 108 из 121
  108 electrolux jätehuolto Jätehuolto Pakkausmateriaalit Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata materiaalimerkinnöistä
 • Страница 109 из 121
  asennusohjeet electrolux 109 Asennusohjeet • Sähköliitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Sähkövirran aiheuttama laitteen vaurioitumisen vaara. • Löysät tai epäasianmukaisesti tehdyt liitännät voivat ylikuumentaa liitintä. • Kytke liitännät asianmukaisesti. • Varmista kaapelin
 • Страница 110 из 121
  110 electrolux takuu/huolto Takuu/Huolto Huolto ja varaosat Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,16 e/min +pvm), tai katsomalla puhelinluettelon
 • Страница 111 из 121
  takuu/huolto electrolux 111 Euroopan Takuu Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa maissa tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön mukaiseksi ajaksi.Muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy mukanasi seuraavien ehtojen mukaisesti: •
 • Страница 112 из 121
  112 electrolux huolto ja varaosat Huolto ja varaosat Jos laitteessa ilmenee tekninen häiriö, tarkista ensin, onko ongelma korjattavissa käyttöohjeen avulla (katso kappale "Mitä tehdä, jos..."). Jos ongelma ei ole korjattavissa käyttöohjeessa annettujen ohjeiden avulla, ota yhteyttä valtuutettuun
 • Страница 113 из 121
  Ìîíòàæ / montering / laitteen asentaminen electrolux 113 Ìîíòàæ / Montering / Laitteen asentaminen
 • Страница 114 из 121
  114 electrolux Ìîíòàæ / montering / laitteen asentaminen
 • Страница 115 из 121
  Ìîíòàæ / montering / laitteen asentaminen electrolux 115
 • Страница 116 из 121
  116 electrolux Ìîíòàæ / montering / laitteen asentaminen
 • Страница 117 из 121
  electrolux 117 Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà / Typskylt / Arvokilpi EHD60150P 55GAD80AG 949 592 880 230 V 50 Hz 7,4 7,4 kW ELECTROLUX
 • Страница 118 из 121
  118 electrolux
 • Страница 119 из 121
 • Страница 120 из 121
  www.electrolux.com www.electrolux.ru www.electrolux.se www.electrolux.fi 867 200 828-M-191007-01
 • Страница 121 из 121