Инструкция для ELECTROLUX Electrolux ERG29710

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

gebruiksaanwijzing

user manual

Инструкция по

эксплуатации

Koel-vriescombinatie

Fridge-Freezer

Холодильник-морозильник

ERG29710

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 41
  gebruiksaanwijzing user manual Инструкция по эксплуатации Koel-vriescombinatie Fridge-Freezer Холодильник-морозильник ERG29710
 • Страница 2 из 41
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Inhoud Veiligheidsinformatie Bedieningspaneel Het eerste gebruik Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips 2 4 6 6 8 Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Montage Het milieu 9
 • Страница 3 из 41
  electrolux 3 vriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat
 • Страница 4 из 41
  4 electrolux • Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor. • Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met
 • Страница 5 из 41
  electrolux 5 peratuur in te stellen, op de temperatuurregelaar 'koudst' drukken . Op het temperatuurdisplay verschijnt de nieuw gekozen temperatuur gedurende enkele seconden waarna de temperatuur in het vak weer wordt weergegeven. De nieuw ingestelde temperatuur moet na 24 uur bereikt zijn. Let op!
 • Страница 6 из 41
  6 electrolux deren als het display knippert. Om een hogere temperatuur in te stellen, op de temperatuurregelaar 'warmst' drukken. Om een lagere temperatuur in te stellen, op de temperatuurregelaar 'koudst' drukken. Op het temperatuurdisplay verschijnt de nieuw gekozen temperatuur gedurende enkele
 • Страница 7 из 41
  electrolux 7 ling laten werken voordat u er producten in plaatst. Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd
 • Страница 8 из 41
  8 electrolux Nuttige aanwijzingen en tips Tips voor energiebesparing • De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk. • Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
 • Страница 9 из 41
  electrolux 9 Onderhoud en reiniging Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici. Periodieke reiniging Het
 • Страница 10 из 41
  10 electrolux Let op! Raak ingevroren voedsel niet met natte handen aan. Uw handen kunnen dan aan de producten vastvriezen. 3. Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de bodem, plaats er een opvangbak onder om het dooiwater op te
 • Страница 11 из 41
  electrolux 11 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact. Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien. De zoemer klinkt. De temperatuur in de vriezer is te
 • Страница 12 из 41
  12 electrolux Het lampje vervangen Volg onderstaande aanwijzingen om het lampje te vervangen: 1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer. 2. Druk op de achterste haak en schuif het kapje tegelijkertijd in de richting van de pijl. 3. Vervang het lampje met één van hetzelfde vermogen (het
 • Страница 13 из 41
  electrolux 13 Klimaatklasse Omgevingstemperatuur SN +10°C tot + 32°C N +16°C tot + 32°C ST +16°C tot + 38°C T +16°C tot + 43°C Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Het apparaat moet
 • Страница 14 из 41
  14 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Contents Safety information Control panel First use Daily Use Helpful hints and tips 14 16 18 18 19 Care and cleaning What to do if… Technical data Installation Environmental concerns 20 22 23 23 24 Subject
 • Страница 15 из 41
  electrolux 15 • It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. Warning! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified
 • Страница 16 из 41
  16 electrolux carded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat
 • Страница 17 из 41
  electrolux 17 Excessive temperature alarm In the event of an abnormal temperature rise inside the freezer (e.g. power cut) Alarm light will start to flash and a buzzer will sound. After the temperature has returned to normal, the Alarm light will continue to flash, although the buzzer has stopped.
 • Страница 18 из 41
  18 electrolux First use Cleaning the interior Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly. Important! Do not use detergents or
 • Страница 19 из 41
  electrolux 19 For better use of space, the front half-shelves can lie over the rear ones. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required. Positioning the door shelves To permit storage of food
 • Страница 20 из 41
  20 electrolux • only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs; • prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required; • wrap up the food in aluminium foil or polythene and make
 • Страница 21 из 41
  electrolux 21 Defrosting the freezer A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top compartment. Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm. Important! About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward
 • Страница 22 из 41
  22 electrolux What to do if… Warning! Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. Problem Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant
 • Страница 23 из 41
  electrolux 23 Problem Possible cause Solution Many products are stored at the same time. Store less products at the same time. The temperature in the refrigerator is too high. There is no cold air circulation in the appliance. Make sure that there is cold air circulation in the appliance. The
 • Страница 24 из 41
  24 electrolux Positioning Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance: Climate class Ambient temperature SN +10°C to + 32°C N min. 200 cm2 +16°C to + 38°C T Ventilation requirements The airflow
 • Страница 25 из 41
  electrolux 25 Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com Содержание Сведения по технике безопасности Панель управления Первое использование Ежедневное использование Полезные советы 25 28 30 30 32 Уход и чистка Что делать, если ... Технические данные
 • Страница 26 из 41
  26 electrolux Общие правила техники безопасности ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий. • Настоящий прибор предназначен для хранения продуктов питания и напит‐ ков в обычном домашнем хозяйстве, как описано в настоящем руководстве. • Не используйте механические приспо‐
 • Страница 27 из 41
  electrolux 27 привести к тому, что она лопнет и по‐ вредит холодильник. • Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот пря‐ мо из морозильной камеры. • Если возможно, изделие должно рас‐ полагаться обратной стороной к стене так, чтобы во избежание ожога нельзя было коснуться
 • Страница 28 из 41
  28 electrolux Панель управления Панель управления морозильной камеры ON/OFF ACTION COOL ACTION FREEZE 1 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Индикатор Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ Регулятор температуры (повышение) Дисплей температуры Регулятор температуры (понижение) Индикатор Action Freeze Выключатель Action
 • Страница 29 из 41
  electrolux 29 продолжает мигать, несмотря на отклю‐ чение зуммера. При нажатии кнопки сброса сигнализа‐ ции на дисплее будет мигать самая вы‐ сокая температура, установившаяся в камере. Если электропитание было отключено в течение длительного времени, заморо‐ женные продукты следует употребить в
 • Страница 30 из 41
  30 electrolux ВАЖНО! Внутренняя температура опускается до +2°C. Примерно через 6 часов функция Action Cool автоматически выключается. Первое использование Чистка холодильника изнутри Перед первым включением прибора вы‐ мойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой во‐ дой
 • Страница 31 из 41
  electrolux 31 Цифры указывают время хранения в ме‐ сяцах соответствующих типов заморо‐ женных продуктов. Какая из указанных величин срока хранения (верхняя или нижняя) является действительной, опре‐ деляется качеством продуктов и обра‐ боткой, которой они подверглись перед замораживанием.
 • Страница 32 из 41
  32 electrolux Полезные советы Рекомендации по экономии электроэнергии • Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше, чем необходимо. • Если температура окружающей среды высокая, регулятор температуры на‐ ходится в самом высоком положении и холодильник полностью загружен,
 • Страница 33 из 41
  electrolux 33 • убедиться, что продукты индустриаль‐ ной заморозки хранились у продавца в должных условиях; • обеспечить минимальное время до‐ ставки замороженных продуктов из магазина в свою морозильную камеру; • не открывать дверцу слишком часто и не держать ее открытой дольше, чем необходимо. •
 • Страница 34 из 41
  34 electrolux Также удаляйте упавшие кусочки на‐ леди, не дожидаясь их полного тая‐ ния. Размораживание морозильной камеры На полках и вокруг верхнего отделения морозильной камеры всегда образуется определенное количество наледи. Размораживайте морозильную камеру, когда слой наледи достигнет
 • Страница 35 из 41
  electrolux 35 • оставьте дверцы приоткрытыми, что‐ бы предотвратить образование непри‐ ятного запаха. Если прибор будет продолжать рабо‐ тать, попросите кого-нибудь проверять его время от времени, чтобы не допу‐ стить порчи находящихся в нем продук‐ тов в случае отключения электроэнер‐ гии. Что
 • Страница 36 из 41
  36 electrolux Неполадка Возможная причина Способ устранения Вода стекает на пол. Сброс талой воды направлен не в поддон испарителя над компрессором. Направьте сброс талой воды в поддон испарителя. Температура внутри при‐ бора слишком низкая. Неправильно задана темпера‐ тура. Задайте более высокую
 • Страница 37 из 41
  electrolux 37 Технические данные Размеры ниши для встраива‐ ния Высота 1780 мм Ширина 560 мм Глубина 550 мм Время повышения темпера‐ туры Технические данные указаны в табличке технических данных на левой стенке 24 ч внутри прибора и в табличке энергопо‐ требления. Установка Чтобы обеспечить
 • Страница 38 из 41
  38 electrolux электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными
 • Страница 39 из 41
  electrolux 39
 • Страница 40 из 41
  www.electrolux.com Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’ op: www.electrolux.nl www.electrolux.ru 222340892-00-012010
 • Страница 41 из 41