Инструкция для ELECTROLUX ENB38633W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Ръководство за употреба

Инструкция по

эксплуатации

Упутство за употребу

návod na používanie

navodila za uporabo

Хладилник-фризер

Холодильник-морозильник

Фрижидер-замрзивач

Chladnička s mrazničkou

Hladilnik z zamrzovalnikom

ENB32633W

ENB32633X

ENB34633W

ENB34633X

ENB38633W

ENB38633X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  Ръководство за употреба Инструкция по эксплуатации Упутство за употребу návod na používanie navodila za uporabo Хладилник-фризер Холодильник-морозильник Фрижидер-замрзивач Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom ENB32633W ENB32633X ENB34633W ENB34633X ENB38633W ENB38633X
 • Страница 2 из 73
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Споделете още от нашето мислене на www.electrolux.com СЪДЪРЖАНИЕ Информация за безопасност Действие Първа употреба Всекидневна употреба Полезни препоръки и съвети 2 4 5 5 8 Грижи и почистване 9 Как да постъпите, ако 10 Технически данни 12 Инсталиране 12
 • Страница 3 из 73
  electrolux 3 • В хладилната верига на уреда се съдържа изобутан (R600a) - природен газ, който има високо ниво на съвместимост с околната среда, но въпреки това е запалим. По време на транспортиране и инсталиране на уреда внимавайте да не повредите някой от компонентите на хладилната верига. Ако
 • Страница 4 из 73
  4 electrolux • Редовно проверявайте канала за оттичане за вода от обезскрежаване на хладилника. При необходимост почиствайте канала. Ако каналът за оттичане се запуши, водата ще се събере на дъното на уреда. Инсталиране ВАЖНО! За свързването към електроснабдяването внимателно следвайте
 • Страница 5 из 73
  electrolux 5 ратурата във вътрешността на уреда зависи от: • стайната температура • колко често се отваря вратата • количеството на съхраняваните храни • местоположението на уреда. ВАЖНО! Ако температурата в помещението е висока или ако уредът е напълно зареден и е настроен на най- ниската
 • Страница 6 из 73
  6 electrolux Поставка за бутилки Поставете бутилките (с отвора напред) в предварително поставения рафт. ВАЖНО! Ако рафтът е разположен хоризонтално, поставяйте само затворени бутилки. Позициониране на рафтовете на вратата За да е възможно съхранението на продукти в опаковки с различна големина,
 • Страница 7 из 73
  electrolux 7 лната част на хладилника, директно върху чекмеджето за зеленчуци. Ако желаете да свалите отделението за пресни продукти, изпълнете тези стъпки: 1. Отворете възможно по-широко вратата на хладилника. Ако не можете да отворите вратата под ъгъл 180°, поради ограничение или други обекти,
 • Страница 8 из 73
  8 electrolux ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ Звуци при нормална работа • Може да чуете леко клокочене и бълбукане, когато хладилният агент се изпомпва през серпентините или тръбите. Това е нормално. • Когато компресорът работи, хладилният агент циркулира, задвижван от помпите, и можете да чуете свистящ
 • Страница 9 из 73
  electrolux 9 избегнете повишаване на температурата им; • постните храни се съхраняват по-добре от мазните; солта намалява периода на съхранение на продуктите; • има вероятност ледените кубчета, ако се консумират веднага след изваждането им от фризерното отделение, да причинят "студено изгаряне" на
 • Страница 10 из 73
  10 electrolux Важно е периодично да почиствате отвора за оттичане на размразената вода в средата на хладилното отделение, за да попречите на преливането на водата и отцеждането й върху храната вътре. Използвайте специалното приспособление за почистване, което ще намерите пъхнато в отвора за
 • Страница 11 из 73
  electrolux 11 Проблем Възможна причина Решение Температурата в помещението е твърде висока. Намалете температурата в помещението. По задната стена на хладилника се стича вода. По време на процеса на обезскрежаване, водата от скрежа се стича по задната стена. Това е нормално. В хладилника се събира
 • Страница 12 из 73
  12 electrolux Проблем Възможна причина Решение Към уреда няма захранване. Няма напрежение в мрежовия контакт. Лампичката е в режим на изчакване. Затворете и отворете вратата. Крушката е дефектна. Осветлението не работи. Включете друг електроуред в контакта. Обърнете се към квалифициран
 • Страница 13 из 73
  electrolux 13 Климатичен клас Стайната температура SN +10°C до + 32°C N +16°C до + 32°C ST +16°C до + 38°C Т +16°C до + 43°C Местоположение Уредът трябва да се инсталира достатъчно далеч от източници на топлина, като радиатори, бойлери, пряка слънчева светлина и др. Погрижете се да има циркулация
 • Страница 14 из 73
  14 electrolux друго лице, което да държи здраво вратите на уреда по време на работата. За да смените посоката на отваряне на вратата, извършете следните стъпки: 1. Отворете вратите. Развинтете средната панта (m2). Свалете пластмасовата втулка (m1). m1 Сваляне на държачите на рафтовете Вашият уред е
 • Страница 15 из 73
  electrolux 15 5. Поставете отново капака (b1) на отсрещната страна. b1 b2 b3 6. Свалете ограничителите (1) и ги преместете на отсрещната страна на вратите. 1 7. Развийте опорния щифт на горната пантата (t1) и го завийте на отсрещната страна. 8. Свалете щифта на левия капак на средната панта (m3,m4)
 • Страница 16 из 73
  16 electrolux ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Символът върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този
 • Страница 17 из 73
  electrolux 17 Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ Сведения по технике безопасности Описание работы Первое использование Ежедневное использование Полезные советы 17 19 20 20 23 Уход и очистка Что делать, если ... Технические данные
 • Страница 18 из 73
  18 electrolux • Не используйте механические приспособления и другие средства для ускорения процесса размораживания. • Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если производителем не допускается возможность такого использования. • Не допускайте
 • Страница 19 из 73
  electrolux 19 • Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из морозильной камеры. Чистка и уход • Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором, выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки. Если невозможно достать розетку, отключите
 • Страница 20 из 73
  20 electrolux Регулирование температуры Температура регулируется автоматически. Чтобы привести прибор в действие, выполните следующие операции: • поверните регулятор температуры по направлению к нижним положениям, чтобы установить минимальный холод. • поверните регулятор температуры по направлению
 • Страница 21 из 73
  electrolux 21 ВАЖНО! При случайном размораживании продуктов, например, при сбое электропитания, если напряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышающего указанное в таблице технических данных "время повышения температуры", размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или
 • Страница 22 из 73
  22 electrolux 5 6 Ящик для свежих продуктов Отделение для свежих продуктов предназначено для хранения свежих продуктов, таких, как рыба, мясо, морепродукты, т.к. температура в нем ниже, чем в остальной части холодильника. Оно размещается в нижней части холодильной камеры, непосредственно над ящиком
 • Страница 23 из 73
  electrolux 23 2 1 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Нормальные рабочие звуки • Когда хладагент прокачивается через контуры или трубки, может быть слышно журчание или бульканье. Это нормально. • Когда компрессор включен, хладагент прокачивается по кругу, и при этом слышны жужжание и пульсация, исходящие от
 • Страница 24 из 73
  24 electrolux жны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке. Фрукты и овощи: должны быть тщательно очищенными; их следует помещать в специально предусмотренные для их хранения ящики. Сливочное масло и сыр: должны помещаться в специальные воздухонепроницаемые контейнеры или быть обернуты
 • Страница 25 из 73
  electrolux 25 ВАЖНО! Не тяните, не двигайте и старайтесь не повредить трубки и кабели внутри корпуса. Никогда не пользуйтесь для чистки внутренних поверхностей моющими средствами, абразивными порошками, чистящими средствами с сильным запахом или полировальными пастами, так как они могут повредить
 • Страница 26 из 73
  26 electrolux Неполадка Возможная причина Способ устранения Прибор работает слишком шумно. Прибор установлен неправильно. Проверьте, чтобы холодильник стоял устойчиво (опираясь на все четыре ножки). Компрессор работает непрерывно. Возможно, неправильно установлен температурный регулятор. Задайте
 • Страница 27 из 73
  electrolux 27 Неполадка Возможная причина Способ устранения Температура в холодильнике слишком высокая. В приборе не циркулирует холодный воздух. Убедитесь, что в приборе циркулирует холодный воздух. Температура в морозильной камере слишком высокая. Продукты расположены слишком близко друг к другу.
 • Страница 28 из 73
  28 electrolux ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ENB32633W ENB32633X ENB34633W ENB34633X ENB38633W ENB38633X Габариты Высота 1750 мм 1850 мм 2010 мм Ширина 595 мм 595 мм 595 мм Глубина 658 мм 658 мм 658 мм Время повышения температуры 16 ч 18 ч 18 ч Напряжение 230 В 230 В 230 В Частота 50 Гц 50 Гц 50 Гц Технические
 • Страница 29 из 73
  electrolux 29 Подключение к электросети Перед включением прибора в сеть удостоверьтесь, что напряжение и частота, указанные в табличке технических данных, соответствуют параметрам вашей домашней электрической сети. Прибор должен быть заземлен. С этой целью вилка сетевого шнура имеет специальный
 • Страница 30 из 73
  30 electrolux ВАЖНО! Следующие операции рекомендуется выполнять вдвоем, чтобы надежно удерживать дверцы прибора. 5. Установите крышку (b1) на противоположной стороне. Для изменения направления открывания дверцы выполните следующие операции: 1. Откройте дверцы. Отвинтите среднюю петлю (m2). Снимите
 • Страница 31 из 73
  electrolux 31 9. Вставьте штифт средней петли (m5) в левостороннее отверстие нижней дверцы. 10. Насадите обратно нижнюю дверцу на поворотный штифт нижней петли (b2). 11. Наденьте верхнюю дверцу на штифт верхней петли (t1). 12. Насадите верхнюю дверцу обратно на поворотный штифт средней петли (m5),
 • Страница 32 из 73
  32 electrolux Electrolux. Thinking of you. О нашем начину размишљања наћићете више на сајту www.electrolux.com САДРЖАЈ Упутства о безбедности Руковање Прва употреба Свакодневна употреба Помоћне напомене и савети 32 34 35 35 37 Нега и чишћење 39 Шта учинити ако... 39 Технички подаци 41 Инсталирање
 • Страница 33 из 73
  electrolux 33 Уколико дође до оштећења кружног тока средства за хлађење: – избегавајте отворени пламен и изворе паљења – темељно проветрите просторију у којој се уређај налази • Мењање спецификација или модификовање овог производа на било који начин је опасно. Свако оштећење кабла може да изазове
 • Страница 34 из 73
  34 electrolux • Препоручљиво је да сачекате најмање два часа пре него што прикључите уређај, да би уље могло да се слије назад у компресор. • Око уређаја треба да има одговарајуће струјање ваздуха, у супротном може да дође до прегревања. Придржавајте се упутстава у односу на монтажу, да би постигли
 • Страница 35 из 73
  electrolux 35 ПРВА УПОТРЕБА Чишћење унутрашњости Пре прве употребе уређаја. оперите унутрашњост и сав прибор млаком водом са мало неутралног сапуна, да би уклонили типичан мирис сасвим новог производа, те га темељно осушите. ВАЖНО Не употребљавајте детерџенте или абразивне прашкове, јер ће оштетити
 • Страница 36 из 73
  36 electrolux Овај држач за боце може да се нагне како би се ставиле и отворене боце. Да бисте то постигли, повуците полице према горе како бисте могли да их окренете и поставити на следећи ниво. Постављање полица на вратима Да би омогућили чување паковања хране разних величина, полице на вратима
 • Страница 37 из 73
  electrolux 37 Када је враћате на место, мало подигните предњи део корпе да би је увукли у замрзивач. Када пређете преко крајње тачке, гурните корпу у њен положај. 5 6 2 3 Да би вратили одељак за одржавање свежине у почетни положај, поновите горе наведени поступак обрнутим редом. 2 Вађење корпи из
 • Страница 38 из 73
  38 electrolux Савети за заштеду енергије • Немојте да често отварате врата или да их остављате отвореним дуже од потребног. • Ако је температура околине висока и ако је регулатор температуре подешен на веће подешење, а уређај је пун, компресор може да ради непрекидно, изазивајући стварање мраза на
 • Страница 39 из 73
  electrolux 39 НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ ПАЖЊА Извуците утикач уређаја из напајања пре него што почнете са извођењем било каквих радова одржавања. Овај уређај садржи углјоводонике у својој јединици за хлађење; Стога, одржавање и пуњење мора да изводе овлашћени техничари. Периодично чишћење Опрема треба редовно
 • Страница 40 из 73
  40 electrolux ВАЖНО Рад уређаја прате одређени звуци (звук компресора и циркулације). Проблем То није знак за проблем, већ нормалан рад. Могући узрок Решење Уређај је бучан. Уређај не стоји како треба. Проверите да ли уређај стабилно стоји (све четири ножице треба да буду на поду). Компресор ради
 • Страница 41 из 73
  electrolux 41 Проблем Могући узрок Решење Температура у замрзивачу је сувише висока. Производи су сувише близу један другом. Поставите производе тако да има циркулације хладног ваздуха. Уређај не ради. Уређај је искључен. Укључите уређај. Мрежни утикач није исправно утакнут у утичницу. Исправно
 • Страница 42 из 73
  42 electrolux Техничке информације се налазе на плочици са ознаком типа, на унутраш- њој левој страни уређаја и на етикети са подацима о снази. Постављање Уређај инсталирајте на месту на којем собна температура одговара климатској класи означеној на плочици са техничким карактеристикама уређаја:
 • Страница 43 из 73
  electrolux 43 2 1 3 Нивелисање Када постављате уређај, осигурајте се да стоји равно. То може да се постигне помоћу двеју предњих подесивих ногара. Промена правца отварања врата УПОЗОРЕЊЕ Пре обављања било каквих радова, извуците утикач из мрежне утичнице. ВАЖНО За извођење следећих операција,
 • Страница 44 из 73
  44 electrolux 1. Отворите врата. Одшрафите средњу шарку (m2). Скините пластични држач размака (m1). 6. Скините граничнике (1) и преместите их на другу страну врата. 1 m1 m5 m3 m2 m6 7. Одвијте рукавац горње шарке (t1) и поставите га на супротну страну. m4 2. Скините врата. 3. Уклоните држач размака
 • Страница 45 из 73
  electrolux 45 • Сви завртњи морају да буду притегнути. • Магнетна заптивка приања уз кућиште уређаја. • Врата се правилно отварају и затварају. Ако је температура околине ниска (на пример, зими), заптивка може да не приања савршено уз уређај. У том случају, сачекајте да заптивка природно налегне. У
 • Страница 46 из 73
  46 electrolux Electrolux. Thinking of you. Viac o nás na www.electrolux.com OBSAH Bezpečnostné pokyny Prevádzka Prvé použitie Každodenné používanie Užitočné rady a tipy 46 48 48 49 51 Ošetrovanie a čistenie 52 Čo robiť, keď... 53 Technické údaje 55 Inštalácia 55 Otázky ochrany životného prostredia
 • Страница 47 из 73
  electrolux 47 spotrebič. Akékoľvek poškodenie prípojného kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Varovanie Elektrické komponenty (sieťový kábel, zástrčka, kompresor) smie vymieňať len autorizovaný servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný personál, aby sa predišlo
 • Страница 48 из 73
  48 electrolux • Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti radiátorov alebo sporákov. • Ubezpečte sa, či je sieťová zástrčka po nainštalovaní spotrebiča prístupná. • Spotrebič pripájajte výhradne k zdroju pitnej vody.16) Servis • Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách spotrebiča musí
 • Страница 49 из 73
  electrolux 49 KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE Zmrazovanie čerstvých potravín Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín a na uchovávanie mrazených a hlboko zmrazených potravín po dlhší čas. Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné meniť nastavenie spotrebiča. Na dosiahnutie
 • Страница 50 из 73
  50 electrolux Umiestnenie poličiek na dvierkach Aby ste mohli uložiť balenia s potravinami rôznych veľkostí, poličky na dvierkach možno umiestniť do rôznej výšky. Pri týchto úpravách postupujte takto: postupne vytiahnite policu v smere šípky, až pokiaľ sa neuvoľní, potom ju vložte do inej
 • Страница 51 из 73
  electrolux 51 Pri opätovnom zasunutí mierne nadvihnite prednú časť zásuvky a zásuvku vložte do mrazničky. Po prekonaní miesta zarážky zásuvku zatlačte na miesto. 2 1 UŽITOČNÉ RADY A TIPY Normálne zvuky pri prevádzke • Počas prečerpávania chladiva cez rúrky počuť žblnkotanie alebo bublanie. Je to
 • Страница 52 из 73
  52 electrolux Fľaše s mliekom: mali by byť uzavreté viečkom a treba ich skladovať v stojane na fľaše na vnútornej strane dverí. V chladničke sa nesmú skladovať banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak. Rady na zmrazovanie Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádzame niekoľko dôležitých rád: • maximálne
 • Страница 53 из 73
  electrolux 53 priestoru pri každom zastavení motora kompresora. Odmrazená voda steká cez žliabok do osobitnej nádoby na zadnej stene spotrebiča, nad motorom kompresora, z ktorej sa odparuje. Je dôležité, aby sa vypúšťací otvor v strednej časti chladiaceho priestoru pravidelne čistil, aby sa
 • Страница 54 из 73
  54 electrolux Problém Možná príčina Riešenie Teplota prostredia je príliš vysoká. Znížte teplotu v miestnosti. Po zadnej stene chladničky steká voda. Počas automatického procesu rozmrazovania sa rozmrazuje námraza na zadnej stene. Je to normálne. Voda steká do chladiaceho priestoru. Je upchatý
 • Страница 55 из 73
  electrolux 55 3. Vyberte kryt žiarovky (2). 4. Vymeňte žiarovku za žiarovku s rovnakým príkonom a špeciálne určenú iba pre domáce spotrebiče. 5. Namontujte kryt žiarovky. 6. Zapojte spotrebič 7. Otvorte dvierka. Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila. Zatvorenie dverí 1. Očistite tesnenia dverí.
 • Страница 56 из 73
  56 electrolux je spotrebič umiestnený pod visiacou skrinkou upevnenou na stene, na zabezpečenie správnej účinnosti nechajte medzi vrchnou časťou spotrebiča a skrinkou medzeru aspoň 100 mm . Najlepšie by bolo spotrebič neumiestňovať pod visiace skrinky. Vodorovnú polohu spotrebiča zabezpečte jednou
 • Страница 57 из 73
  electrolux 57 1. Otvorte dvere. Odskrutkujte stredný záves (m2). Vyberte plastovú vymedzovaciu vložku (m1). m1 m5 Možnosť zmeny smeru otvárania dverí m3 m2 m6 m4 Varovanie Pred akýmkoľvek zásahom vytiahnite zástrčku spotrebiča zo zásuvky elektrickej siete. Dôležité upozornenie Pri vykonávaní
 • Страница 58 из 73
  58 electrolux 6. Vyberte zarážky (1) a premiestnite ich na opačnú stranu dverí. 1 7. Odskrutkujte čap horného závesu (t1) a naskrutkujte ho na opačnú stranu. 8. Vyberte kolík ľavého krytu na strednom závese (m3,m4) a premiestnite ho na opačnú stranu. 9. Upevnite kolík stredného závesu (m5) do
 • Страница 59 из 73
  electrolux 59 Electrolux. Thinking of you. Sodelujte pri naših razmišljanjih na spletni strani: www.electrolux.com VSEBINA Varnostna navodila Delovanje Prva uporaba Vsakodnevna uporaba Koristni namigi in nasveti 59 61 61 62 64 Vzdrževanje in čiščenje 65 Kaj storite v primeru… 66 Tehnični podatki 68
 • Страница 60 из 73
  60 electrolux – izogibajte se odprtemu ognju in virom vžiga, – temeljito prezračite prostor, kjer stoji naprava. • Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali samega izdelka je nevarno. Poškodbe kabla lahko povzročijo kratek stik, požar in/ali električni udar. Opozorilo! Da se izognete nevarnosti,
 • Страница 61 из 73
  electrolux 61 • Električni vtič mora biti dostopen tudi po namestitvi hladilnika. • Priključite le na vodovodni sistem s pitno vodo.20) Servis • Vsa električna dela, potrebna za servisiranje naprave, mora izvesti usposobljen električar ali strokovno usposobljena oseba. • Izdelek lahko servisira
 • Страница 62 из 73
  62 electrolux VSAKODNEVNA UPORABA Zamrzovanje svežih živil Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje svežih živil in dolgotrajno shranjevanje zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil. Za zamrzovanje svežih živil ni potrebno preklopiti srednje nastavitve. Za hitrejše zamrzovanje zavrtite regulator
 • Страница 63 из 73
  electrolux 63 1. Čim bolj na široko odprite vrata hladilnika. Če vrat zaradi omejevalnika ali drugih predmetov ne morete odpreti pod kotom 180°, iz vrat odstranite predal za steklenice. 2. Predal do konca izvlecite proti sebi. 3. Nekoliko dvignite sprednji del predala. 4. Predal odstranite iz
 • Страница 64 из 73
  64 electrolux Predal vstavite nazaj tako, da rahlo dvignete sprednji konec in ga vstavite v zamrzovalnik. Ko predal pomaknete čez končni točki, ga potisnite nazaj na svoje mesto. 2 1 KORISTNI NAMIGI IN NASVETI Zvoki pri normalnem delovanju • Med črpanjem hladilnega sredstva skozi tuljave ali cevi
 • Страница 65 из 73
  electrolux 65 Nasveti za zamrzovanje Nekaj pomembnih nasvetov za čim boljši postopek zamrzovanja: • največja količina živil, ki jih lahko zamrznete v času 24 ur je prikazana na napisni ploščici; • postopek zamrzovanja traja 24 ur; med tem časom ne dodajajte drugih živil za zamrznitev; • zamrznete
 • Страница 66 из 73
  66 electrolux de in kapljanje na živila v notranjosti. Za čiščenje uporabite poseben priložen pripomoček, ki je vstavljen v odprtini za izpust. Odtaljevanje zamrzovalnika Zamrzovalnik ima pri tem modelu uporabljeno tehnologijo "No frost". To pomeni, da se v zamrzovalniku med delovanjem ne nabira
 • Страница 67 из 73
  electrolux 67 Motnja Možen vzrok Rešitev Voda teče na tla. Staljena voda ne teče v zbiralni podstavek nad kompresorjem. Izhod za staljeno vodo namestite v zbiralni podstavek. Nastaja preveč ivja in ledu. Živila niso pravilno zavita. Živila bolje zavijte. Vrata niso dobro zaprta. Oglejte si poglavje
 • Страница 68 из 73
  68 electrolux TEHNIČNI PODATKI ENB32633W ENB32633X ENB34633W ENB34633X ENB38633W ENB38633X Dimenzije Višina 1750 mm 1850 mm 2010 mm Širina 595 mm 595 mm 595 mm Globina 658 mm 658 mm 658 mm Čas dviganja 16 h 18 h 18 h Napetost 230 V 230 V 230 V Frekvenca 50 Hz 50 Hz 50 Hz Tehnični podatki so
 • Страница 69 из 73
  electrolux 69 predpisi. Posvetujte se z usposobljenim električarjem. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih opozoril. Hladilnik je izdelan v skladu z naslednjimi smernicami EGS. 1. Držala za police premaknite v smeri puščice (A). 2. Dvignite zadnji del
 • Страница 70 из 73
  70 electrolux 1. Odprite vrata. Odvijte srednji tečaj (m2). Odstranite plastični distančnik (m1). m1 m5 6. Odstranite zaporo (1) in jo prestavite na drugo stran vrat. 1 m2 m6 7. Odvijte zgornji tečaj (t1) in ga privijte na nasprotno stran. m3 m4 2. Odstranite vrata. 3. Odstranite distančnik (m6) in
 • Страница 71 из 73
  electrolux 71 Če je temperatura okolice nizka (na primer pozimi), je možno, da se tesnilo ne prilega popolnoma na ohišje. V tem primeru počakajte, da se tesnilo naravno prilagodi. Če položaja vrat ne želite spreminjati sami, se obrnite na najbližjo pooblaščeno servis- no službo. Strokovnjaki
 • Страница 72 из 73
  www.electrolux.com/shop 210621583-A-472010
 • Страница 73 из 73