Инструкция для ELECTROLUX ENB44693X

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

upute za uporabu

user manual

Инструкция по

эксплуатации

kullanma kılavuzu

Hladnjak-zamrzivač

Fridge-Freezer

Холодильник-морозильник

Buzdolabı

ENB44693X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 65
  upute za uporabu user manual Инструкция по эксплуатации kullanma kılavuzu Hladnjak-zamrzivač Fridge-Freezer Холодильник-морозильник Buzdolabı ENB44693X
 • Страница 2 из 65
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Sadržaj Informacije o sigurnosti Upravljačka ploča Prva uporaba Svakodnevna uporaba Korisni savjeti i preporuke 2 4 7 7 9 Čišćenje i održavanje Rješavanje problema Tehnički podaci Postavljanje Briga za
 • Страница 3 из 65
  electrolux 3 Upozorenje Sve električne komponente (električni kabel, utikač, kompresor) mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalificirani tehničar. 1. Električni kabel se ne smije produžavati. 2. Provjerite je li stražnji dio uređaja prignječio ili oštetio utikač. Prignječen ili oštećen utikač
 • Страница 4 из 65
  4 electrolux urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s važećim propisima koje možete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu jedinicu, naročito stražnji dio pored izmjenjivača topline. Materijali korišteni na ovom uređaju
 • Страница 5 из 65
  electrolux 5 Za odabir drugačije postavke temperature pogledajte „Regulacija temperature“. Isključivanje Za isključivanje uređaja učinite sljedeće: 1. Pritisnite tipku ON/OFF u trajanju od 5 sekundi. 2. Zaslon se isključuje. 3. Za isključivanje uređaja iz napajanja izvucite utikač iz utičnice.
 • Страница 6 из 65
  6 electrolux Indikator temperature hladnjaka prikazuje postavljenu temperaturu za nekoliko sekundi: 2. Za potvrdu pritisnite tipku OK. Prikazuje se indikator godišnjeg odmora. Za isključivanje funkcije: 1. Pritisnite tipku Mode sve dok indikator godišnjeg odmora trepće. 2. Za potvrdu pritisnite
 • Страница 7 из 65
  electrolux 7 2. Zvučni alarm se isključuje. 3. Indikator temperature zamrzivača prikazuje najvišu postignutu temperaturu za nekoliko sekundi. Potom ponovno prikazuje postavljenu temperaturu. 4. Indikator alarma nastavlja treptati sve dok se ne obnove normalni uvjeti. Kada se alarm vratio, indikator
 • Страница 8 из 65
  8 electrolux U ladici postoji pregrada koju možete staviti u različite položaje za omogućavanje najprikladnije podjele namirnica prema vlastitim potrebama. Na dnu ladice nalazi se rešetka (ako je predviđena), koja odvaja voće i povrće od vlage koja se može pojaviti na površini dna. Sve dijelove u
 • Страница 9 из 65
  electrolux 9 Upozorenje Nemojte koristiti metalni pribor za uklanjanje posuda iz zamrzivača. Za zamrzavanje svježih namirnica uključite Action Freeze funkciju najmanje 24 sata prije stavljanja namirnica koje treba zamrznuti u odjeljak zamrzivača. Svježe namirnice koje treba zamrznuti stavite u
 • Страница 10 из 65
  10 electrolux Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske vrećice i stavite na staklenu policu iznad ladice za povrće. Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način najdulje dan-dva. Skuhana hrana, hladna jela i sl.: potrebno ih je pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu. Voće i povrće:
 • Страница 11 из 65
  electrolux 11 stite vanjski dio kućišta uređaja samo toplom vodom s malo tekućeg deterdženta za pranje suđa. Po završetku čišćenja, ponovno priključite uređaj na električnu mrežu. Odmrzavanje zamrzivača Inje se automatski uklanja s isparivača odjeljka zamrzivača svaki put kada se zaustavi motor
 • Страница 12 из 65
  12 electrolux Važno Za vrijeme rada uvijek držite krilce za ventilaciju zraka zatvorenim. Filterom za zrak treba pažljivo rukovati kako bi se izbjeglo da površina filtera bude izgrebana. 2 1 Rješavanje problema Upozorenje Prije rješavanja problema isključite električni utikač iz utičnice mrežnog
 • Страница 13 из 65
  electrolux 13 Problem Mogući uzrok Proizvodi sprječavaju protok vode u kolektor vode. Rješenje Proizvodi ne smiju dodirivati stražnju ploču. Voda teče na pod. Voda koja se topi ne teče kroz ot- Postavite otvor za otopljenu vodu vor u pliticu za isparavanje iznad uz pliticu za isparavanje.
 • Страница 14 из 65
  14 electrolux Tehnički podaci Dimenzije prostora Visina 1950 mm Širina 695 mm Dubina 669 mm Vrijeme odgovora 20 h Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj pločici na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i na energetskom natpisu. Pozorno pročitajte "Sigurnosne informacije" za siguran i ispravan rad
 • Страница 15 из 65
  electrolux 15 Stražnji odstojnici Unutar uređaja pronaći ćete dva odstojnika koja treba postaviti kao što je prikazano na slici. Olabavite vijke i stavite odstojnik ispod glave vijka, zatim ponovno zategnite vijke. Vađenje kopči polica Vaš je uređaj opremljen kopčama polica koje omogućuju
 • Страница 16 из 65
  16 electrolux Promjena smjera otvaranja vrata Nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. Briga za okoliš Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za
 • Страница 17 из 65
  electrolux 17 Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Contents Safety information Control panel First use Daily use Helpful hints and tips 17 19 22 22 24 Care and cleaning What to do if… Technical data Installation Environmental concerns 25 27 29 29 31 Subject
 • Страница 18 из 65
  18 electrolux – avoid open flames and sources of ignition – thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated • It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. Warning! Any
 • Страница 19 из 65
  electrolux 19 either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local
 • Страница 20 из 65
  20 electrolux To reset the alarm refer to "High temperature alarm". 4. The temperature indicators show the setted default temperature. To select a different set temperature refer to "Temperature regulation". Switching off To switch off the appliance do these steps: 1. Press the ON/OFF button for 5
 • Страница 21 из 65
  electrolux 21 The Holiday indicator is shown. To switch off the function: 1. Press the Mode button until the Holiday indicator flashes. 2. Press the OK button to confirm. 3. The Holiday indicator goes off. 4. The Eco Mode function is restored if it has been previously selected. Important! The
 • Страница 22 из 65
  22 electrolux few seconds. Then show again the setted temperature. 4. The alarm indicator continue to flash until the normal conditions are restored. When the alarm has returned the alarm indicator goes off. First use Cleaning the interior Before using the appliance for the first time, wash the
 • Страница 23 из 65
  electrolux 23 There is a separator inside the drawer that can be placed in different positions to allow for the subdivision best suited to personal needs. There is a grille (if foreseen) on the bottom of the drawer to separate the fruit and vegetables from any humidity that may form on the bottom
 • Страница 24 из 65
  24 electrolux der if possible luke warm water for a few seconds. Warning! Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer. To freeze fresh food activate the Action Freeze function at least 24 hours before placing the food to be frozen in the freezer compartment. Place the fresh
 • Страница 25 из 65
  electrolux 25 Hints for refrigeration Useful hints: Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer. For safety, store in this way only one or two days at the most. Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any
 • Страница 26 из 65
  26 electrolux Important! Take care of not to damage the cooling system. Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water
 • Страница 27 из 65
  electrolux 27 Important! During the operation, always keep the air ventilation flap closed. The air filter should be handled carefully to prevent its surface from being scratched. 2 1 What to do if… Warning! Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket. Only a qualified
 • Страница 28 из 65
  28 electrolux Problem Possible cause Solution The water outlet is clogged. Clean the water outlet. Products prevent that water flows into the water collector. Water flows into the refrigerator. Make sure that products do not touch the rear plate. Water flows on the ground. The melting water outlet
 • Страница 29 из 65
  electrolux 29 Technical data Dimension of the recess Height 1950 mm Width 695 mm Depth 669 mm Rising Time 20 h The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label. Climate class Ambient temperature SN +10°C to + 32°C N +16°C
 • Страница 30 из 65
  30 electrolux Rear spacers Inside the appliance you find two spacers which must be fitted as shown in the figure. Slacken the screws and insert the spacer under the screw head, then retighten the screws. Removing the shelf holders Your appliance is equipped with shelf retainers that make it
 • Страница 31 из 65
  electrolux 31 Door reversibility The door reversibility is not possible. Environmental concerns The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of
 • Страница 32 из 65
  32 electrolux Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com Содержание Сведения по технике безопасности Панель управления Первое использование Ежедневное использование Полезные советы 32 35 38 38 41 Уход и чистка Что делать, если ... Технические данные
 • Страница 33 из 65
  electrolux 33 Общие правила техники безопасности ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий. • Настоящий прибор предназначен для хранения продуктов питания и напит‐ ков в обычном домашнем хозяйстве, как описано в настоящем руководстве. • Не используйте механические приспо‐
 • Страница 34 из 65
  34 electrolux привести к тому, что она лопнет и по‐ вредит холодильник. • Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот пря‐ мо из морозильной камеры. • Если возможно, изделие должно рас‐ полагаться обратной стороной к стене так, чтобы во избежание ожога нельзя было коснуться
 • Страница 35 из 65
  electrolux 35 Панель управления 1 2 7 3 6 4 5 1 Регулятор температуры холодильной камеры Кнопка "минус" 2 Регулятор температуры холодильной камеры Кнопка "плюс" 3 Кнопка ON/OFF Кнопка OK 4 Регулятор температуры морозиль‐ ной камеры Кнопка "плюс" Регулятор таймера 5 Дисплей 6 Регулятор температуры
 • Страница 36 из 65
  36 electrolux На индикаторе холодильника отобра‐ жаются черточки. 2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐ ния. 3. На дисплее отображается индикатор выключения холодильника. Включение холодильника Для включения холодильника выполни‐ те приведенные ниже действия. 1. Нажмите кнопку регулятора темпера‐
 • Страница 37 из 65
  electrolux 37 время продолжительного отсутствия владельца (например, во время отпус‐ ка), предотвращая образование в ней неприятных запахов ВАЖНО! При включенной функции "Отпуск" в холодильной камере не должно быть продуктов. Для включения функции выполните при‐ веденные ниже действия. 1. Нажимайте
 • Страница 38 из 65
  38 electrolux Для выключения функции до ее автома‐ тического завершения выполните приве‐ денные ниже действия. 1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дис‐ плее не начнет мигать индикатор "День покупок". 2. Нажмите кнопку OK для подтвержде‐ ния. 3. Индикатор "День покупок" гаснет. 4. Функция Eco Mode
 • Страница 39 из 65
  electrolux 39 Полка для бутылок Уложите бутылки (горлышком к себе) на предварительно установленную полку. ВАЖНО! Если полка установлена в горизонтальное положение, можно класть только закрытые бутылки. Эту полку для бутылок можно установить под наклоном, чтобы хранить ранее от‐ крытые бутылки. Для
 • Страница 40 из 65
  40 electrolux Размещение полок дверцы Чтобы обеспечить возможность хране‐ ния упаковок продуктов различных раз‐ меров, полки дверцы можно размещать на разной высоте. Чтобы переставить полку, действуйте следующим образом: медленно потяни‐ те полку в направлении, указанном стрелками, пока она не
 • Страница 41 из 65
  electrolux 41 Замораживание свежих продуктов Морозильная камера предназначено для замораживания свежих продуктов и продолжительного хранения заморо‐ женных продуктов, а также продуктов глубокой заморозки. Для замораживания свежих продуктов включите функцию Action Freeze не ме‐ нее, чем за 24 часа
 • Страница 42 из 65
  42 electrolux Храните мясо таким образом один, мак‐ симум два дня, иначе оно может испор‐ титься. Продукты, подвергшиеся тепловой об‐ работке, холодные блюда и т.д.: должны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке. Фрукты и овощи: должны быть тщатель‐ но очищенными; их следует помещать в
 • Страница 43 из 65
  electrolux 43 • тщательно проверьте уплотнение дверцы и вытрите его дочиста, чтобы оно было чистым и без мусора. • сполосните и тщательно вытрите. ВАЖНО! Не тяните, не двигайте и старайтесь не повредить трубки и кабели внутри корпуса. Никогда не пользуйтесь для чистки внут‐ ренних поверхностей
 • Страница 44 из 65
  44 electrolux щая передачу нежелательных запахов деликатным продуктам Для получения оптимальных результа‐ тов фильтр Taste Guard следует ежегод‐ но менять. Новые активные воздушные фильтры можно приобрести у местного предста‐ вителя. • Воздушный фильтр устанавливается позади заслонки, доступ к нему
 • Страница 45 из 65
  electrolux 45 Неполадка Возможная причина Способ устранения Дверца открывалась слишком часто. Не оставляйте дверцу открытой дольше, чем это необходимо. Температура продуктов слиш‐ ком высокая. Прежде чем положить продук‐ ты на хранение, дайте им охла‐ диться до комнатной темпера‐ туры. Температура
 • Страница 46 из 65
  46 electrolux 4. Установите плафон на место, зафик‐ сировав его в исходном положении. 5. Вставьте вилку сетевого шнура в ро‐ зетку. 6. Откройте дверцу. Убедитесь, что лампочка горит. max 25 W A Закрытие дверцы 1. Прочистите уплотнители дверцы. 2. При необходимости отрегулируйте дверцу. См. раздел
 • Страница 47 из 65
  electrolux 47 расстояние между корпусом и шкафчи‐ ком должно быть не менее 100 мм . Од‐ нако в идеальном случае лучше не устанавливать прибор в таких местах. Точное выравнивание достигается с по‐ мощью регулировки одной или несколь‐ кими регулировочными ножками в осно‐ вании корпуса. Задние
 • Страница 48 из 65
  48 electrolux 1. Откройте крышку заслонки, потянув ее на себя (1) 2. Достаньте фильтр из пластикового пакета 3. Вставьте фильтр в паз, расположен‐ ный с задней стороны крышки за‐ слонки (2) 4. Закройте крышку заслонки 2 Установка фильтра сохранения вкуса Фильтр сохранения вкуса представляет собой
 • Страница 49 из 65
  electrolux 49 Electrolux. Thinking of you. Düşüncelerinizi www.electrolux.com.tr adresinden bizimle daha fazla paylaşın İçindekiler Güvenlik bilgileri Kontrol Paneli İlk kullanım Günlük kullanım Yararlı ipuçları ve bilgiler 49 51 54 54 56 Bakım ve temizlik Servisi aramadan önce Teknik veriler
 • Страница 50 из 65
  50 electrolux – açık ateş ve ateşleme kaynaklarını uzak tutun – cihazın yerleştirildiği odayı iyice havalandırın • Bu ürünün özelliklerini veya ürünü herhangi bir şekilde değiştirmek tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir hasar bir kısa-devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir. •
 • Страница 51 из 65
  electrolux 51 rar veren gazlar bulunmaz. Bu cihaz, kentsel atıklar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar içerir: cihaz, yerel yetkili makamlarınızdan bilgi edinebileceğiniz yürürlükteki kanunlara uygun olarak elden çıkartılmalıdır. Soğutma ünitesine, özellikle ısı
 • Страница 52 из 65
  52 electrolux 4. Sıcaklık göstergeleri, fabrika ayarlı sıcaklık derecesini gösterir. Farklı bir sıcaklık seçmek için "Sıcaklık ayarlaması" bölümüne bakın. Cihazı kapama Cihazı kapamak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Kapamak için ON/OFF tuşuna 5 saniye basın. 2. Gösterge ekranı kapanacaktır. 3.
 • Страница 53 из 65
  electrolux 53 Soğutucu sıcaklık göstergesi birkaç saniye boyunca ayarlanmış sıcaklığı gösterir. 2. Onaylamak için OK tuşuna basın. Tatil göstergesi yanar. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için: 1. Tatil göstergesi yanıp sönene kadar Mode tuşuna basın. 2. Onaylamak için OK tuşuna basın. 3. Tatil
 • Страница 54 из 65
  54 electrolux 2. Sesli uyarı kapanır. 3. Dondurucu sıcaklık göstergesi birkaç saniye boyunca erişilen en yüksek sıcaklığı gösterir. Ardından, ayarlanmış olan sıcaklığı tekrar gösterir. 4. Normal şartlara dönülene kadar alarm göstergesi yanıp sönmeye devam eder. Alarm eski haline döndüğünde alarm
 • Страница 55 из 65
  electrolux 55 Çekmecenin içinde, kişisel ihtiyaçlarınıza göre çekmeceyi iki bölmeli hale getirmenizi sağlayan ve farklı konumlarda yerleştirebileceğiniz bir ayırıcı bulunmaktadır. Çekmecenin altında, meyve ve sebzelerin taban yüzeyinde oluşabilecek neme temas etmesini önlemek için tasarlanmış bir
 • Страница 56 из 65
  56 electrolux Buz küplerini daha kolay çıkarabilmek için, kabı kapağını açmadan birkaç saniye boyunca ılık suyun altına tutmanız tavsiye edilir. Uyarı Bu kapları dondurucudan çıkarmak için metal aletler kullanmayınız. muş yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için uygundur. Taze yiyecekleri dondurmak
 • Страница 57 из 65
  electrolux 57 Soğutma tavsiyeleri Faydalı tavsiyeler: Et (her türlü): polietilen torbalara koyun ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafa yerleştirin. Güvenlik açısından, bu şekilde sadece bir veya iki gün muhafaza edin. Hazır pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vb: Bunlar, ağzı kapalı olmak
 • Страница 58 из 65
  58 electrolux Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu (siyah ızgara) ve kompresörü bir fırça veya bir vakumlu temizlik cihazı ile temizleyin. Bu işlem, cihazın performansını artırır ve elektrik tüketimini azaltır. Önemli Soğutma sistemine zarar vermemeye dikkat edin. Birçok tescilli mutfak yüzeyi
 • Страница 59 из 65
  electrolux 59 Önemli Çalışma esnasında, hava giriş çıkış kapağını daima kapalı tutun. Filtre, yüzeyinin çizilmesini önlemek için dikkatli bir şekilde muamele görmelidir. 2 1 Servisi aramadan önce Uyarı Arıza teşhis işleminden önce, cihazın fişini prizden çekiniz. Bu kılavuzda yazılı olmayan bir
 • Страница 60 из 65
  60 electrolux Sorun Olası sebep Çözüm Cihazın içindeki nesneler / yiyecekler suyun su toplayıcısına akmasını engelliyordur. Cihazın içindeki nesnelerin arka panele temas etmediğinden emin olunuz. Tabana su akıyor. Eriyen su, kompresörün üstündeki buharlaşma tablasına akmıyordur. Buharlaşma
 • Страница 61 из 65
  electrolux 61 Teknik veriler Kabin boyutları Yükseklik 1950 mm. Genişlik 695 mm. Derinlik 669 mm. Başlatma süresi 20 s Teknik bilgiler, cihazın iç sol tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji etiketinde belirtilmektedir. Güvenliğiniz ve cihazın doğru çalışması için, cihazı monte etmeden önce
 • Страница 62 из 65
  62 electrolux Vidaları gevşetin ve aralayıcıyı vida başının altına takın, daha sonra vidaları geri sıkın. Tat Koruma Filtresinin takılması Tat Koruma Filtresi, kötü kokuları emen ve kokuların birbirine karışma riskini önleyerek tüm yiyeceklerin tat ve aromalarını korumasını sağlayan aktif bir
 • Страница 63 из 65
  electrolux 63 Çevreyle ilgili bilgiler Ürünün ya da ambalajının üzerindeki simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşüm için verildiği özel toplama noktalarından birine verilmesi gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesine
 • Страница 64 из 65
  www.electrolux.com www.electrolux.hr www.electrolux.ru www.electrolux.com.tr 222350433-00-122009
 • Страница 65 из 65