Инструкция для ELECTROLUX ENF 4450 AOW

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ENF4450AOW

ENF4450AOX

................................................ .............................................

CS CHLADNIČKA S

MRAZNIČKOU

NÁVOD K POUŽITÍ

2

RU ХОЛОДИЛЬНИК-

МОРОЗИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

17

ES FRIGORÍFICO-

CONGELADOR

MANUAL DE

INSTRUCCIONES

34

TR BUZDOLABI

KULLANMA KILAVUZU

52

UK ХОЛОДИЛЬНИК-

МОРОЗИЛЬНИК

ІНСТРУКЦІЯ

68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 89
  ENF4450AOW ENF4450AOX ................................................ CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU RU ХОЛОДИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИК ES FRIGORÍFICOCONGELADOR TR BUZDOLABI UK ХОЛОДИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИК ............................................. NÁVOD K POUŽITÍ 2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MANUAL DE
 • Страница 2 из 89
  2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 89
  ČESKY 1. 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použi‐ tím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omy‐ ly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento
 • Страница 4 из 89
  4 www.electrolux.com Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče dobře přístupná. 4. Netahejte za napájecí kabel. 5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, neza‐ sunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřního osvětlení (je-li součástí
 • Страница 5 из 89
  ČESKY 5 ku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné. 2. OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 1 Vypínač ventilátoru Optimální je obvykle střední nastavení. Osvětlení ventilátoru 2 Regulátor teploty Tlačítko Action Freeze 3 Ukazatel funkce Action Freeze 2.1 Zapnutí
 • Страница 6 из 89
  6 www.electrolux.com 3.2 Přemístitelné police Na stěnách chladničky jsou drážky, do kterých se podle přání zasunují police. 3.3 Police na láhve Láhve položte (hrdly dopředu) do roštu umístě‐ ného v chladničce. Pokud je police umístěná vodorovně, položte na ní pouze zavřené láhve. Rošt na láhve
 • Страница 7 из 89
  ČESKY 7 3.5 Umístění dveřních polic Dveřní police můžete umístit do různé výšky a vkládat tak do nich různě velká balení potravin. Poličky nastavíte následovně: pomalu posunujte polici ve směru šipek, dokud se neuvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polohy. 3.6 Chlazení vzduchem Systém dynamického
 • Страница 8 из 89
  8 www.electrolux.com 3.8 Zmrazování čerstvých potravin Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a pro dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin. Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte funkci Action Freeze minimálně 24 hodin před uložením zmrazovaných potravin
 • Страница 9 из 89
  ČESKY • zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté; • připravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak mo‐ žné rozmrazit pouze požadované množství; • zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky
 • Страница 10 из 89
  10 www.electrolux.com 5.3 Odmrazování chladničky Během normálního používání se námraza auto‐ maticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu při každém vypnutí motoru kompresoru. Rozmra‐ zená voda vytéká odtokovým otvorem do spe‐ ciální nádoby na zadní straně spotřebiče nad motorem kompresoru, kde
 • Страница 11 из 89
  ČESKY Problém 11 Možná příčina Řešení Teplota potravin je příliš vyso‐ ká. Nechte potraviny vychladnout na teplotu místnosti, teprve pak je vložte do spotřebiče. Teplota v místnosti je příliš vy‐ soká. Snižte teplotu v místnosti. Po vnitřní zadní stěně chladničky stéká voda. Během automatického
 • Страница 12 из 89
  12 www.electrolux.com 7. INSTALACE UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní infor‐ mace" ještě před instalací k zajištění bezpečnosti a správného provozu spotřebiče. Klimatic‐ ká třída Okolní teplota SN +10°C až + 32°C N +16°C až + 32°C 7.1 Umístění ST +16°C až + 38°C Spotřebič instalujte na
 • Страница 13 из 89
  ČESKY 13 7.4 Zadní rozpěrky Uvnitř spotřebiče jsou uloženy dvě rozpěrky, kte‐ ré musí být namontovány podle obrázku. Povolte šrouby a vložte rozpěrky pod hlavy šrou‐ bů, pak znovu dotáhněte šrouby. 7.5 Změna směru otvírání dveří UPOZORNĚNÍ Před každou činností vytáhněte zá‐ strčku ze síťové
 • Страница 14 из 89
  14 www.electrolux.com Vysaďte dolní dveře. Odstraňte větrací mřížku, která je zajištěna dvěma šrouby. Spotřebič opatrně položte na zadní stranu, zcela odšroubujte nastavitelnou nožičku a našroubujte ji na opačné straně. Odstraňte dolní závěs vyšroubováním připevňova‐ cích šroubů. Pomocí 12 mm klíče
 • Страница 15 из 89
  ČESKY SSS RRR ! HISSS! OK BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! UB B! CLICK! BRRR! CRACK! IC CL 15 K! BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 16 из 89
  16 www.electrolux.com 9. TECHNICKÉ ÚDAJE Rozměry výklenku Výška 1950 mm Šířka 695 mm Hloubka 669 mm Skladovací čas při poruše 20 h Napětí 230-240 V Frekvence 50 Hz Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku. 10. POZNÁMKY K
 • Страница 17 из 89
  РУССКИЙ 17 СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 18 из 89
  18 www.electrolux.com 1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внима‐ тельно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и
 • Страница 19 из 89
  РУССКИЙ возникновению пожара и/или поражению электрическим током. ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев замену любых электротехнических деталей (шнура питания, вилки, ком‐ прессора) должен производить сер‐ тифицированный представитель сер‐ висного центра или квалифицирован‐ ный обслуживающий
 • Страница 20 из 89
  20 www.electrolux.com • • • • ваться. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐ тановке. Если возможно, изделие должно распола‐ гаться обратной стороной к стене так, что‐ бы во избежание ожога нельзя было кос‐ нуться горячих частей (компрессор, испа‐ ритель). Данный
 • Страница 21 из 89
  РУССКИЙ • • • • температуры в помещении; частоты открывания дверцы; количества хранящихся продуктов; места расположения прибора. Если температура в помещении ниже 16°C, нажимайте регулятор темпера‐ туры, пока не загорится светодиод, соответствующий наименьшей тем‐ пературе. 21 2.4 Функция Action
 • Страница 22 из 89
  22 www.electrolux.com 3.4 Ящик для овощей с регуляцией влажности Ящик предназначен для хранения овощей и фруктов. Устанавливая разделитель внутри ящика в различных положениях, организуйте его про‐ странство в соответствии с текущими потреб‐ ностями. Находящаяся на дне ящика решетка (если она
 • Страница 23 из 89
  РУССКИЙ 23 3.7 Замораживание кубиков льда В этом приборе есть один или несколько лот‐ ков для изготовления кубиков льда. Они установлены по боковым краям верхнего ящика морозильного отделения. Выньте верхний ящик из морозильного отде‐ ления. Выньте ванночку для кубиков льда. Снимите заглушку.
 • Страница 24 из 89
  24 www.electrolux.com можно размораживать в холодильном отделе‐ нии или при комнатной температуре, в зави‐ симости от времени, которым Вы располагае‐ те для выполнения этой операции. Маленькие куски можно готовить, даже не размораживая, в том виде, в каком они взяты из морозильной камеры: в этом
 • Страница 25 из 89
  РУССКИЙ • пищевой лед может вызвать ожог кожи, если брать его в рот прямо из морозильной камеры; • рекомендуется указывать дату заморажи‐ вания на каждой упаковке; это позволит контролировать срок хранения. 4.5 Рекомендации по хранению замороженных продуктов Для получения оптимальных результатов
 • Страница 26 из 89
  26 www.electrolux.com 5.3 Размораживание холодильника При нормальных условиях эксплуатации уда‐ ление инея с испарителя холодильной каме‐ ры происходит автоматически при каждом вы‐ ключении компрессора. Талая вода стекает через сливное отверстие в специальный под‐ дон, установленный с задней
 • Страница 27 из 89
  РУССКИЙ Неисправность 27 Возможная причина Способ устранения Неплотно закрыта дверца. См. «Закрывание дверцы». Дверцу открывали слишком часто. Не оставляйте дверцу откры‐ той дольше, чем это необхо‐ димо. Температура продуктов слишком высокая. Прежде чем положить продук‐ ты на хранение, дайте им
 • Страница 28 из 89
  28 www.electrolux.com Вывинтите винт из плафона. Отожмите заднюю защелку плафона при по‐ мощи отвертки и снимите плафон, потянув его вниз. Замените лампу новой такой же мощности, предназначенной специально для бытовых приборов (максимальная мощность указана на плафоне лампы). Установите плафон.
 • Страница 29 из 89
  РУССКИЙ 29 7.2 Расположение 100 mm 15 mm 15 mm Прибор следует устанавливать вдали от ис‐ точников тепла, таких, как радиаторы отопле‐ ния, котлы, прямые солнечные лучи и т.д. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг задней части корпуса прибора. Если прибор расположен под подвесным шкафом,
 • Страница 30 из 89
  30 www.electrolux.com Для изменения направления открывания дверцы выполните следующие операции: Снимите верхнюю петлю; следите за тем, чтобы дверца не упала. Петлю сохраните для выполне‐ ния последующих действий. Снимите верхнюю дверцу. Снимите верхнее крепление и установите его с противоположной
 • Страница 31 из 89
  РУССКИЙ 31 Осторожно положите прибор на заднюю стенку, полностью вывинтите регулируемую ножку и привинтите ее с противоположной стороны Снимите нижнюю петлю, развинтив ее винты. С помощью 12-миллиметрового гаечного ключа развинтите шарнирный болт и закрепите его на противоположной стороне петли.
 • Страница 32 из 89
  32 www.electrolux.com SSS RRR ! HISSS! OK BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! UB B! CLICK! BRRR! CRACK! IC CL K! BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 33 из 89
  РУССКИЙ 33 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Размеры ниши для встраи‐ вания Высота 1950 мм Ширина 695 мм Глубина 669 мм Время повышения темпера‐ туры 20 час Напряжение 230-240 В Частота 50 Гц Технические данные указаны на паспортной табличке на левой стенке внутри прибора и на табличке энергопотребления. 10.
 • Страница 34 из 89
  34 www.electrolux.com ÍNDICE DE MATERIAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PANEL DE MANDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 35 из 89
  ESPAÑOL 1. 35 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que
 • Страница 36 из 89
  36 www.electrolux.com cuito, un incendio o una descarga eléctrica. ADVERTENCIA Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos. 1. • • • • El cable de alimentación no se
 • Страница 37 из 89
  ESPAÑOL • • • • ciente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación. Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra una pared, para evitar que se toquen las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras. El aparato no debe colocarse
 • Страница 38 из 89
  38 www.electrolux.com • • • • temperatura ambiente la frecuencia con que se abre la puerta la cantidad de alimentos guardados ubicación del aparato. Si la temperatura ambiente es inferior a 16 °C, pulse el regulador hasta que se encienda el LED correspondiente a la temperatura mínima. ces hasta que
 • Страница 39 из 89
  ESPAÑOL 39 3.3 Estante botellero Coloque las botellas (con la parte del tapón hacia fuera) en el estante botellero provisto al efecto. Si coloca el botellero en posición horizontal, úselo sólo para botellas cerradas. El estante botellero puede inclinarse para guardar botellas previamente abiertas.
 • Страница 40 из 89
  40 www.electrolux.com 3.5 Colocación de los estantes de la puerta Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas. Para cambiar la posición de los estantes: mueva paulatinamente el estante en la dirección de las flechas hasta
 • Страница 41 из 89
  ESPAÑOL 41 Retire la tapa Rellene de agua hasta el límite indicado "MAX". Vuelva a colocar la tapa e introduzca la bandeja en su lugar. Para extraer los cubitos de hielo, gire la bandeja con los cubitos hacia arriba y presione sobre una superficie rígida. Para extraer más fácilmente los cubitos de
 • Страница 42 из 89
  42 www.electrolux.com regulador de temperatura a valores inferiores para permitir la descongelación automática y ahorrar en el consumo eléctrico. 4.2 Consejos para la refrigeración de alimentos frescos Para obtener los mejores resultados: • no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni
 • Страница 43 из 89
  ESPAÑOL 43 • no supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos. 5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PRECAUCIÓN Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato. Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la
 • Страница 44 из 89
  44 www.electrolux.com 5.3 Descongelación del frigorífico La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga a través de un orificio hacia un recipiente especial
 • Страница 45 из 89
  ESPAÑOL Problema Posible causa 45 Solución La bombilla es defectuosa. Consulte la sección "Cambio de la bombilla". El compresor funciona continuamente. La temperatura no se ha ajustado correctamente. Seleccione una temperatura más alta. La puerta no está bien cerrada. Consulte la sección "Cierre de
 • Страница 46 из 89
  46 www.electrolux.com Retire el tornillo de la tapa de la bombilla. Utilizando un destornillador, tire hacia fuera del gancho trasero de la tapa de la bombilla, y tire de la tapa hacia abajo. Cambie la bombilla por otra de la misma potencia y diseñada específicamente para aparatos domésticos (la
 • Страница 47 из 89
  ESPAÑOL 47 7.2 Ubicación 100 mm 15 mm 15 mm Instale el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese también de que el aire pueda circular sin obstáculos por la parte trasera del aparato. Para garantizar un rendimiento óptimo, si el aparato se
 • Страница 48 из 89
  48 www.electrolux.com 7.5 Cambio del sentido de apertura de la puerta ADVERTENCIA Desenchufe siempre el electrodoméstico antes de llevar a cabo cualquier operación. Los procedimientos que se indican a continuación requieren la ayuda de otra persona que sujete bien las puertas del aparato durante
 • Страница 49 из 89
  ESPAÑOL 49 Apoye el aparato con cuidado sobre su parte posterior, desatornille por completo la pata ajustable y atorníllela en el lado opuesto. Extraiga los tornillos de fijación de la bisagra inferior y retírela. Con una llave de 12 mm, desatornille el pasador de la bisagra y vuelva a montarlo en
 • Страница 50 из 89
  50 www.electrolux.com SSS RRR ! HISSS! OK BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! UB B! CLICK! BRRR! CRACK! IC CL K! BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 51 из 89
  ESPAÑOL 51 9. DATOS TÉCNICOS Medidas de la cavidad Altura 1950 mm Anchura 695 mm Profundidad 669 mm Tiempo de estabilización 20 h Voltaje 230-240 V Frecuencia 50 Hz La información técnica se encuentra en la placa de características, situada en el la- do interior izquierdo del aparato, y en la
 • Страница 52 из 89
  52 www.electrolux.com İÇINDEKILER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. GÜVENLIK TALIMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTROL PANELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 53 из 89
  TÜRKÇE 1. 53 GÜVENLİK TALİMATLARI Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullanmadan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil olmak üzere, dikkatle okuyun. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm
 • Страница 54 из 89
  54 www.electrolux.com Elektrik kablosunu çekmeyin. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi takma‐ yın. Elektrik çarpması veya yangın riski söz konusudur. 6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının ka‐ pağı (bu özellik varsa) olmadan çalıştır‐ mamalısınız. Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalıdır.
 • Страница 55 из 89
  TÜRKÇE Üretici / İhracatçı : ELECTROLUX APPLIANCES AB BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE) ST GÖRANSGATAN 143 SE-105 45 STOCKHOLM SWEDEN TEL: +46 (8) 738 60 00 FAX: +46 (8) 738 63 35 55 www.electrolux.com Kullanım Ömrü Bilgisi : Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise
 • Страница 56 из 89
  56 www.electrolux.com Cihazın kaplamasına zarar verdiklerin‐ den, deterjanları veya aşındırıcı toz te‐ mizlik ürünlerini kullanmayın. 3.2 Hareketli raflar Soğutucunun yan panellerinde, rafları istediğiniz gibi yerleştirmenize olanak veren bir dizi ray bu‐ lunmaktadır. 3.3 Şişe rafı Şişeleri,
 • Страница 57 из 89
  TÜRKÇE 57 Şişe rafında, sebze çekmecesindeki sıcaklığın ayarlanabilmesini sağlayan delikli (sürgülü bir kolla ayarlanabilen) bir aparat bulunmaktadır. Havalandırma delikleri kapalı olduğunda: meyve ve sebze bölmelerindeki doğal nem oranı daha uzun bir süre boyunca muhafaza edilir. Havalandırma
 • Страница 58 из 89
  58 www.electrolux.com Kapağı çekerek çıkartın. Kabı "MAX" işareti ile belirtilen sınıra kadar suyla doldurun. Kapağı geri takın ve kabı yerine geri yerleştirin. Buz küplerini çıkarmak için, kabı buz küpleri yu‐ karı gelecek şekilde ters çevirin ve sert bir zemi‐ nin üstüne vurun. Buz küplerini daha
 • Страница 59 из 89
  TÜRKÇE 4.3 Soğutma tavsiyeleri Faydalı tavsiyeler: Et (her türlü): polietilen torbalara koyun ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafa yerleştirin. Güvenlik açısından, bu şekilde sadece bir veya iki gün muhafaza edin. Hazır pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vb: Bunlar, ağzı kapalı olmak suretiyle
 • Страница 60 из 89
  60 www.electrolux.com • Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu (siyah ızgara) ve kompresörü bir fırça ile temizleyin. Bu işlem, cihazın performansını artırır ve elek‐ trik tüketimini azaltır. Kabinin içerisindeki boruları ve/veya kabloları çekmeyin, oynatmayın veya zarar vermeyin. Soğutma sistemine
 • Страница 61 из 89
  TÜRKÇE Sorun 61 Olası neden Lamba bekleme modundadır. Kapıyı kapatıp açın. "Lambanın değiştirilmesi" bölü‐ müne bakın. Sıcaklık doğru ayarlanmamış‐ tır. Daha yüksek bir sıcaklık ayarla‐ yın. Kapı doğru kapatılmamıştır. "Kapının kapatılması" bölümüne bakın. Kapı çok sık açılıyordur. Kapıyı
 • Страница 62 из 89
  62 www.electrolux.com Lamba kapağının vidasını sökün. Bir tornavida yardımıyla, lamba kapağının arka kancasına bastırın ve kapağı aşağıya doğru çe‐ kerek çıkarın. Lambayı aynı güç değerinde ve özellikle ev ci‐ hazları için tasarlanmış bir lambayla değiştirin. (maksimum güç değeri lamba kapağında
 • Страница 63 из 89
  TÜRKÇE 63 7.2 Yer Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, doğrudan gelen gü‐ neş ışığı gibi ısı kaynaklarından yeterince uzağa monte edilmelidir. Havanın, kabinin arka tarafın‐ da rahatça devridaim yapabildiğinden emin olun. En iyi performansı elde etmek için, eğer cihaz bir asma tavan altına monte
 • Страница 64 из 89
  64 www.electrolux.com Kapının açılma yönünü değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yapın: Üst kapının düşmemesine dikkat ederek üst mente‐ şeyi sökün ve ileride kullanmak üzere saklayın. Üst kapıyı sökün. Üst desteği çıkarın ve bunu karşı tarafa takın. H Orta menteşeyi (H) sökün. Orta menteşenin
 • Страница 65 из 89
  TÜRKÇE 65 Ok yönünde iterek delik kapağını havalandırma ız‐ garasının dışına doğru kaydırıp çıkarın ve bunu kar‐ şı tarafa takın. Vidaları kullanarak havalandırma ızgarasını takın. Alt kapıyı takın. Orta menteşeyi (H) karşı tarafa takın. Üst kapıyı takın. Evrak poşetinizde, kapı yönünün
 • Страница 66 из 89
  66 www.electrolux.com HISSS! BLUBB! HISSS! BLUBB! BRRR! CRACK! 9. TEKNİK VERİLER Kabin boyutları Yükseklik 1950 mm Genişlik 695 mm Derinlik 669 mm Başlatma Süresi 20 sa. Gerilim 230-240 V Frekans 50 Hz Teknik bilgiler, cihazın iç sol tarafındaki bilgi eti‐ ketinde ve enerji etiketinde
 • Страница 67 из 89
  TÜRKÇE 67 10. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER Şu sembole sahip malzemeler geri . Ambalajı geri dönüşüm için dönüştürülebilir uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü bulunan cihazları
 • Страница 68 из 89
  68 www.electrolux.com ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 69 из 89
  Українська 1. 69 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В інтересах вашої безпеки та для належного використання приладу уважно прочитайте цю інструкцію, включаючи підказки та застере‐ ження, перш ніж встановлювати його і розпо‐ чинати ним користуватися. Аби уникнути по‐ милкових дій і нещасних випадків
 • Страница 70 из 89
  70 www.electrolux.com Попередження! Щоб уникнути нещасних випадків, за‐ міну всіх електричних компонентів (кабель живлення, вилка, компресор) має виконувати сертифікований май‐ стер або спеціаліст сервісного цент‐ ру. Забороняється подовжувати кабель живлення. 2. Подбайте про те, щоб вилка кабелю
 • Страница 71 из 89
  Українська • Подбайте про те, щоб до розетки був до‐ ступ після встановлення приладу. • Підключення з метою подачі води здійснюй‐ те лише до джерела питної води (якщо пе‐ редбачено підключення до водопроводу). 1.6 Технічне обслуговування • Електричні роботи, необхідні для обслуго‐ вування приладу,
 • Страница 72 из 89
  72 www.electrolux.com Якщо температура навколишнього середовища нижча 16°C, натискайте регулятор температури, поки не за‐ світиться індикатор найнижчої темпе‐ ратури. Щоб вимкнути функцію Action Freeze, натис‐ ніть кнопку Action Freeze кілька разів, поки не виберете потрібну температуру. 2.4
 • Страница 73 из 89
  Українська 73 3.4 Шухляда для овочів з контролем вологості Ця шухляда підходить для зберігання фруктів і овочів. Розділювач, що знаходиться всередині шу‐ хляди, можна встановлювати в різних поло‐ женнях для забезпечення найкращої відповід‐ ності власним потребам. Решітка на дні шухляди (якщо
 • Страница 74 из 89
  74 www.electrolux.com 3.7 Приготування кубиків льоду Цей прилад оснащений одним або кількома лотками для приготування кубиків льоду. Вони розміщуються з боків верхньої шухляди морозильника. Витягніть верхню шухляду морозильника. Витягніть лоток для льоду. Витягніть втулку. Наберіть воду до позначки
 • Страница 75 из 89
  Українська 75 Невеликі шматки можна готувати навіть замо‐ роженими, прямо з морозильника: У цьому ви‐ падку на готування піде більше часу. 4. КОРИСНІ ПОРАДИ 4.1 Поради про те, як заощаджувати електроенергію • Не відкривати часто дверцята і не залиша‐ ти їх відкритими довше, ніж це абсолютно
 • Страница 76 из 89
  76 www.electrolux.com 4.5 Поради щодо зберігання заморожених продуктів Щоб отримати найкращі результати: • переконайтеся, що продукти, які продають‐ ся замороженими, належним чином зберіга‐ лися в магазині; • подбайте про те, щоб заморожені продукти якнайшвидше були перенесені з продукто‐ вого
 • Страница 77 из 89
  Українська 77 5.3 Розморожування холодильника Іній автоматично видаляється з випарника хо‐ лодильного відділення щоразу, коли в режимі звичайної експлуатації припиняється робота компресора. Тала вода витікає через жолоб у спеціальний контейнер в задній частині при‐ ладу, над двигуном компресора, де
 • Страница 78 из 89
  78 www.electrolux.com Проблема Можлива причина Спосіб усунення Дверцята не зачинені належ‐ ним чином. Див. розділ «Зачинення дверцят». Дверцята відчинялися надто часто. Не тримайте дверцята відчи‐ неними довше, ніж необхідно. Температура продуктів надто Дайте продуктам охолонути до висока.
 • Страница 79 из 89
  Українська 79 Викрутіть гвинт із плафона. Витягніть назовні заднє кріплення плафона за допомогою викрутки та зніміть плафон, потяг‐ нувши його вниз. Вставте нову лампочку такої самої потужності, спеціально призначену для побутових прила‐ дів. (максимальна потужність зазначена на плафоні).
 • Страница 80 из 89
  80 www.electrolux.com 7.2 Розміщення 100 mm 15 mm 15 mm Прилад слід встановлювати подалі від джерел тепла, таких як батареї, бойлери, пряме со‐ нячне світло і т.д. Повітря повинне вільно цир‐ кулювати довкола задньої панелі приладу. Як‐ що прилад встановлюється під навісною ша‐ фою, для
 • Страница 81 из 89
  Українська 81 Для зміни напрямку відчинення дверцят виконай‐ те нижченаведені дії. Зніміть верхню завісу, тримаючи верхні дверця‐ та, щоб вони не впали, і збережіть – вона знадо‐ биться пізніше. Зніміть верхні дверцята. Зніміть верхню опору і переставте її на проти‐ лежний бік. H Відкрутіть середню
 • Страница 82 из 89
  82 www.electrolux.com Обережно покладіть прилад на задню панель, повністю викрутіть регульовані ніжки і вкрутіть їх з протилежного боку. Зніміть нижню завісу, відкрутивши кріпильні гвин‐ ти. За допомогою гайкового ключа на 12 мм викру‐ тіть стержень завіси і встановіть його на проти‐ лежному боці
 • Страница 83 из 89
  Українська SSS RRR ! HISSS! OK BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! UB B! CLICK! BRRR! CRACK! IC CL 83 K! BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 84 из 89
  84 www.electrolux.com 9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ Розміри ніші Висота 1950 мм Ширина 695 мм Глибина 669 мм Час виходу в робочий ре‐ жим 20 год. Напруга 230-240 В Частота 50 Гц Технічна інформація міститься на табличці, розташованій на внутрішньому лівому боці приладу, та на ярлику енергоспоживання. 10.
 • Страница 85 из 89
  Українська 85
 • Страница 86 из 89
  86 www.electrolux.com
 • Страница 87 из 89
  Українська 87
 • Страница 88 из 89
  222359502-A-032013 www.electrolux.com/shop
 • Страница 89 из 89