Инструкция для ELECTROLUX ENN 2401 AOW

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ENN2401AOW

.................................................. ...............................................

ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI

KASUTUSJUHEND

2

LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22

PL CHŁODZIARKO-

ZAMRAŻARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

42

RU ХОЛОДИЛЬНИК-

МОРОЗИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 93
  ENN2401AOW .................................................. ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS PL CHŁODZIARKOZAMRAŻARKA RU ХОЛОДИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИК ............................................... KASUTUSJUHEND 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 42 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 • Страница 2 из 93
  2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 KÄITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 93
  EESTI 3 OHUTUSINFO Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget ka‐ sutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate ma‐ sina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed
 • Страница 4 из 93
  4 www.electrolux.com • Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet ot‐ sese päikesevalgusega. • Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks. IGAPÄEVANE KASUTAMINE • Ärge asetage tuliseid nõusid seadme
 • Страница 5 из 93
  EESTI 5 KÄITUS SISSELÜLITAMINE Reeglina on keskmine asend sobivaim. Ühendage pistik pistikupessa. Keerake temperatuuri regulaatorit päripäeva keskmisele seadele. VÄLJALÜLITAMINE Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuuri regulaator "O" asendisse. TEMPERATUURI REGULEERIMINE Temperatuuri
 • Страница 6 из 93
  6 www.electrolux.com IGAPÄEVANE KASUTAMINE SISEMUSE PUHASTAMINE Enne seadme esmakordset kasutamist, peske seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uutele toode‐ tele omast lõhna ja kuivatage seade hoolikalt. 2 tundi kõrgemate seadetega töötada, enne kui
 • Страница 7 из 93
  EESTI 7 LIIGUTATAVAD RIIULID Külmiku seintel on mitu liugurit, tänu millele saab riiuleid paigaldada nii, nagu teile meeldib. NIISKUSKONTROLL Klaasriiuli küljes on väike sälkudega seadis (liu‐ guriga reguleeritav), mille abil saab reguleerida köögiviljasahtli(te) temperatuuri. Suletud
 • Страница 8 из 93
  8 www.electrolux.com VIHJEID JA NÄPUNÄITEID NÄPUNÄITEID ENERGIA SÄÄSTMISEKS • Ärge avage ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vältimatult vajalik. • Kui ümbritsev temperatuur on kõrge, tempera‐ tuuri regulaatori seade kõrgem ja seade on täis laetud, võib kompressor pidevalt töötada, mis
 • Страница 9 из 93
  EESTI 9 PUHASTUS JA HOOLDUS ETTEVAATUST Enne mistahes hooldustegevust tõm‐ make seadme toitejuhe seinast. Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist korraldama ainult volitatud tehnik. PERIOODILINE PUHASTAMINE Seadet tuleb regulaarselt puhastada: • puhastage
 • Страница 10 из 93
  10 www.electrolux.com Härmatise eemaldamiseks järgige alltoodud juhi‐ seid: 1. Lülitage seade välja. 2. Eemaldage säilitatavad toiduained, pakkige need mitme ajalehekihi sisse ja asetage ja‐ hedasse kohta. 3. 4. 5. 6. ETTEVAATUST Ärge puudutage külmutatud tooteid märgade kätega. Käed võivad
 • Страница 11 из 93
  EESTI 11 MIDA TEHA, KUI... HOIATUS Enne veaotsingut võtke pistik pesast välja. Veaotsingut, mida ei ole antud juhendis äratoodud, võib läbi viia ainult kvalifit‐ seeritud elektrik või kompetentne isik. Normaalsel kasutamisel on kuulda mõ‐ ningast müra (kompressor, jahutusve‐ deliku ringlus).
 • Страница 12 из 93
  12 www.electrolux.com Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seadme uks ei ole korralikult suletud. Vt jaotist "Ukse sulgemine". Mõne toiduaine temperatuur on Laske toidul jahtuda toatempe‐ liiga kõrge. ratuurini, enne kui selle külmu‐ tuskappi asetate. Samaaegselt on külmutuskappi Ärge pange
 • Страница 13 из 93
  EESTI 13 PAIGALDAMINE HOIATUS Lugege "Ohutusjuhendeid" hoolikalt en‐ ne seadme paigaldamist, et tagada tur‐ valisus ja seadme õige töö. PAIGUTAMINE Paigaldage seade kohta, kus ümbritsev tempera‐ tuur vastaks seadme andmeplaadil osutatud kllii‐ maklassile: Kliimak‐ lass Ümbritsev temperatuur SN
 • Страница 14 из 93
  14 www.electrolux.com • Keerake alumine tihvt lahti ja võtke see välja. Vastasküljel: • Keerake lahti alumine tihvt. • Paigaldage alumine uks. • Pinguldage keskmine hing. • Paigaldage vahepuks. • Paigaldage ülemine uks. • Pinguldage ülemine tihvt. NÕUDED VENTILATSIOONILE 5 cm Seadme taga tuleb
 • Страница 15 из 93
  EESTI 2 15 Paigutage seade paigaldusnišši. Lükake seadet noolega näidatud suunas (1), kuni ülemine vahekate puutub vastu köögimööblit. Lükake seadet noolega näidatud suunas (2) vastu uksehinge vastasküljel asuvat kappi. 1 Kohandage seadme asendit nišis. Jälgige, et seadme ja kapi esiserva vahele
 • Страница 16 из 93
  16 www.electrolux.com Eemaldage hinge kattelt õige osa (E). Parempool‐ se hinge puhul eemaldage osa DX, vasakpoolse hinge puhul osa SX. Kinnitage katted (C, D) hoidikutele ja hingeavaus‐ tele. Paigaldage ventilatsioonivõre (B). Kinnitage hingedele hingekatted (E). C D E E B G H Ühendage seade
 • Страница 17 из 93
  EESTI 17 Eemaldage osad (Ha), (Hb), (Hc) ja (Hd). Paigaldage osa (Ha) köögimööbli siseküljele. ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Lükake osa (Hc) osale (Ha). Ha Hc Avage seadme uks ja köögimööbli uks 90-kraadi‐ se nurga all. Asetage väike kandiline detail (Hb) juhikusse (Ha). Pange seadme uks
 • Страница 18 из 93
  18 www.electrolux.com Eemaldage kinnitused ja märgistage ukse välis‐ servast 8 mm kaugusele koht, kuhu kinnitatakse nael (K). 8 mm K Ha Asetage väike kandiline detail uuesti kohale ja kinnitage siis kaasasolevate kruvide abil. Seadke furnituuri luuk ja seadme uks kohakuti osa (Hb) abil. Hb Vajutage
 • Страница 19 из 93
  EESTI 19 HELID Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõ‐ ningaid helisid (kompressor, külmutusagensi süsteem). SSS RRR ! HISSS! OK BRRR! ! BB U BL CLICK! BRRR! BLUBB! K! IC CL CR AC K! CLICK! BRRR! BLUBB!
 • Страница 20 из 93
  20 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TEHNILISED ANDMED Niši mõõtmed Kõrgus 1446 mm Laius 560 mm Sügavus 550 mm Temperatuuri tõusu aeg 20 h Elektripinge 230-240 V Sagedus 50 Hz Täiendavad tehnilised andmed on kirjas andme‐ sildil, mis asub seadme vasakul siseküljel, ja
 • Страница 21 из 93
  EESTI 21 JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete
 • Страница 22 из 93
  22 www.electrolux.com TURINYS SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VEIKIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 23 из 93
  LIETUVIŲ 23 SAUGOS INFORMACIJA Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad prie‐ taisas būtų naudojamas pagal paskirtį, prieš jį įrengdami ir įjungdami pirmą kartą, atidžiai per‐ skaitykite šį vadovą, jame esančius patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų atsitikimų
 • Страница 24 из 93
  24 www.electrolux.com Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jei jo lemputė neuždengta gaubteliu (jeigu nu‐ matytas). Prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant ar perstu‐ miant reikia būti atsargiems. Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelieskite jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip galite
 • Страница 25 из 93
  LIETUVIŲ 25 VEIKIMAS ĮJUNGIMAS Kištuką įkiškite į lizdą. Temperatūros reguliatorių sukite pagal laikrodžio rodyklę iki vidutinės nuostatos IŠJUNGIMAS Prietaisą išjungsite temperatūros reguliatorių pa‐ sukę į "O" padėtį TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS Temperatūra reguliuojama automatiškai. Prietaisą
 • Страница 26 из 93
  26 www.electrolux.com KASDIENIS NAUDOJIMAS VIDAUS VALYMAS Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu neutraliu muilu nu‐ plaukite prietaiso vidų ir visas vidines dalis - tokiu būdu pašalinsite naujam prietaisui būdingą kva‐ pą; po to, gerai nusausinkite. Nenaudokite
 • Страница 27 из 93
  LIETUVIŲ 27 PERKELIAMOS LENTYNOS Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai, todėl lentynas galima įstatyti į norimas vietas. DRĖGMĖS KONTROLĖ Stiklinėse lentynose yra įpjovos (reguliuojama pastumiant svirtį), kuriomis galima reguliuoti tem‐ peratūrą daržovių stalčiuje (-uose). Kai ventiliacinės
 • Страница 28 из 93
  28 www.electrolux.com NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI • Neatidarinėkite dažnai durų, nepalikite jų at‐ virų ilgiau, negu yra būtina. • Jei aplinkos temperatūra aukšta, temperatūros reguliatorius nustatytas ties didžiausia nuosta‐ ta ir prietaisas pilnas produktų,
 • Страница 29 из 93
  LIETUVIŲ 29 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA ATSARGIAI Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išt‐ raukite prietaiso kištuką. Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra angliavandenilio; todėl šį įtaisą techniš‐ kai prižiūrėti ir užpildyti leidžiama tik įga‐ liotiems technikams. REGULIARUS VALYMAS Prietaisą būtina
 • Страница 30 из 93
  30 www.electrolux.com Šerkšno pašalinimo procedūra 1. Išjunkite prietaisą. 2. Išimkite laikomus maisto produktus, suvy‐ niokite juos į kelis laikraščio sluoksnius ir padėkite vėsioje vietoje. 3. 4. 5. 6. ATSARGIAI Nelieskite užšaldytų maisto produktų drėgnomis rankomis. Rankos gali prišal‐ ti prie
 • Страница 31 из 93
  LIETUVIŲ 31 KĄ DARYTI, JEIGU... ĮSPĖJIMAS Prieš šalindami sutrikimus, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Tik kvalifikuotas elektrikas arba kompe‐ tentingas asmuo gali atlikti šiame vado‐ ve neaprašytų trikčių šalinimą. Normalaus prietaiso naudojimo metu gali būti girdimi tam
 • Страница 32 из 93
  32 www.electrolux.com Problema Galima priežastis Sprendimas Maisto produkto temperatūra per aukšta. Prieš sudėdami maistą, palauki‐ te, kol jis atvės iki kambario tem‐ peratūros. Vienu metu laikoma daug maisto produktų. Vienu metu sudėkite mažiau maisto produktų. Temperatūra šaldytuve per aukšta.
 • Страница 33 из 93
  LIETUVIŲ 33 ĮRENGIMAS ĮSPĖJIMAS Norėdami užtikrinti savo saugumą ir prietaiso naudojimą pagal paskirtį prieš įrengdami prietaisą atidžiai perskaitykite skyrių Informaciją apie saugą. PADĖTIES PARINKIMAS Prietaisą įrenkite tokioje vietoje, kurioje aplinkos temperatūra atitiktų klimato klasę,
 • Страница 34 из 93
  34 www.electrolux.com • Atsukite ir išimkite apatinį kaištį. Priešingoje pusėje: • Prisukite apatinįjį kaištį. • Uždėkite apatines dureles. • Prisukite vidurinį lankstą. • Įdėkite tarpiklį. • Sumontuokite viršutines dureles. • Prisukite viršutinįjį kaištį. REIKALAVIMAI VENTILIACIJAI 5 cm Už
 • Страница 35 из 93
  LIETUVIŲ 2 35 Įrenkite prietaisą nišoje. Pastumkite prietaisą rodyklės (1) kryptimi, kol vir‐ šutinis dangtis prisispaus prie virtuvės baldų. Pastumkite prietaisą rodyklės (2) kryptimi link spintelės, esančios priešingoje lankstų pusėje. 1 Pareguliuokite prietaisą nišoje. Tarp prietaiso ir
 • Страница 36 из 93
  36 www.electrolux.com Nuo lanksto dangtelio (E) nuimkite tinkamą dalį. Jei lankstas yra dešinėje pusėje, būtinai išimkite dalį DX, jei lankstas kairėje pusėje – dalį SX. Prie ąselių ir lanksto angų pritvirtinkite dangtelius (C, D). Sumontuokite ventiliacijos angų groteles (B). Ant lanksto uždėkite
 • Страница 37 из 93
  LIETUVIŲ 37 Atskirkite dalis (Ha), (Hb), (Hc) ir (Hd). Virtuvės baldo vidinėje pusėje sumontuokite dalį (Ha). ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Dalį (Hc) užstumkite ant dalies (Ha). Ha Hc Prietaiso ir virtuvės baldo dureles atverkite 90° kampu. Mažą keturkampę dalį (Hb) įkiškite į kreipiklį
 • Страница 38 из 93
  38 www.electrolux.com Išimkite laikiklius ir pažymėkite 8 mm atstumą nuo durelių išorinio krašto, kur bus vinis (K). 8 mm K Ha Mažą keturkampę detalę vėl uždėkite ant kreipik‐ lio ir ją pritvirtinkite pristatytais varžtais. Reguliuodami dalį (Hb), sulyginkite virtuvės baldo ir prietaiso dureles. Hb
 • Страница 39 из 93
  LIETUVIŲ 39 TRIUKŠMAS Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi tam tikri garsai (kompresoriaus veikimo, šaldomosios medžiagos cirkuliavimo). SSS RRR ! HISSS! OK BRRR! ! BB U BL CLICK! BRRR! BLUBB! K! IC CL CR AC K! CLICK! BRRR! BLUBB!
 • Страница 40 из 93
  40 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNINIAI DUOMENYS Prietaiso įrengimo angos mat‐ menys Aukštis 1446 mm Plotis 560 mm Gylis 550 mm Kilimo laikas 20 val. Įtampa 230–240 V Dažnis 50 Hz Techninė informacija pateikta duomenų lentelėje, kuri yra prietaiso viduje,
 • Страница 41 из 93
  LIETUVIŲ 41 APLINKOSAUGA Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo . Išmeskite pakuotę į atitinkamą ženklu atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo
 • Страница 42 из 93
  42 www.electrolux.com SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 43 из 93
  POLSKI 43 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowni‐ ka i bezawaryjnej pracy urządzenia przed insta‐ lacją i pierwszym użyciem należy uważnie prze‐ czytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy
 • Страница 44 из 93
  44 www.electrolux.com Należy upewnić się, że tylna ścianka urządzenia nie przygniotła ani nie uszko‐ dziła wtyczki przewodu zasilającego. Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzewać i spowodować po‐ żar. 3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki prze‐ wodu zasilającego urządzenia. 4. Nie
 • Страница 45 из 93
  POLSKI przewidziane jest podłączenie do sieci wodo‐ ciągowej). SERWIS • Wszelkie prace elektryczne związane z serwi‐ sowaniem urządzenia powinny być przepro‐ wadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę. • Naprawy tego produktu muszą być wykony‐ wane w autoryzowanym punkcie
 • Страница 46 из 93
  46 www.electrolux.com EKSPLOATACJA WŁĄCZANIE Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego w gniazdku. Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara w położenie środko‐ we. WYŁĄCZANIE Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokręt‐ ło regulacji temperatury w położenie "O".
 • Страница 47 из 93
  POLSKI 47 CODZIENNA EKSPLOATACJA CZYSZCZENIE WNĘTRZA W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urządzenia na‐ leży wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim elementy letnią wodą z łagodnym mydłem, a na‐ stępnie dokładnie je wysuszyć. Nie należy stosować detergentów ani
 • Страница 48 из 93
  48 www.electrolux.com ZMIANA POŁOŻENIA PÓŁEK Ściany komory chłodziarki wyposażono w kilka prowadnic umożliwiających umieszczenie półek zgodnie z aktualnymi potrzebami. KONTROLA WILGOTNOŚCI Szklana półka posiada mechanizm ze szczelina‐ mi (regulowanymi dźwigienką), dzięki któremu można regulować
 • Страница 49 из 93
  POLSKI 49 PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA • Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to absolutnie konieczne. • Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, po‐ krętło regulacji temperatury
 • Страница 50 из 93
  50 www.electrolux.com • Po rozmrożeniu żywność szybko traci świe‐ żość i nie może być ponownie zamrażana. • nie przekraczać okresu przechowywania pod‐ anego przez producenta żywności.
 • Страница 51 из 93
  POLSKI 51 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE UWAGA! Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie od zasilania. Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą szczotki. Poprawi to wydajność urządzenia i zmniejszy zużycie ener‐ gii
 • Страница 52 из 93
  52 www.electrolux.com Aby usunąć szron, należy: 1. Wyłączyć urządzenie. 2. Wyjąć wszystkie przechowywane artykuły spożywcze, zawinąć w kilka warstw gazet i umieścić w chłodnym miejscu. 3. 4. 5. 6. UWAGA! Nie wolno dotykać zamrożonej żywnoś‐ ci mokrymi rękoma. Ręce mogłyby przy‐ marznąć do mrożonki.
 • Страница 53 из 93
  POLSKI 53 CO ZROBIĆ, GDY… OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do usunięcia problemu należy odłączyć urządzenie od zasilania. Naprawy nieuwzględnione w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wy‐ łącznie przez wykwalifikowanego elek‐ tryka lub osobę kompetentną. Podczas normalnej pracy urządzenia
 • Страница 54 из 93
  54 www.electrolux.com Awaria Prawdopodobna przyczyna Środek zaradczy Temperatura w urządzeniu Regulator temperatury nie jest jest zbyt niska. prawidłowo ustawiony. Ustawić wyższą temperaturę. Temperatura w urządzeniu Regulator temperatury nie jest jest zbyt wysoka. ustawiony prawidłowo. Ustawić
 • Страница 55 из 93
  POLSKI 55 INSTALACJA OSTRZEŻENIE! Przed instalacją urządzenia należy do‐ kładnie przeczytać "Informacje dotyczą‐ ce bezpieczeństwa" w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i prawidłowe‐ go działania urządzenia. USTAWIANIE Urządzenie należy instalować w miejscu, w któ‐ rym temperatura otoczenia
 • Страница 56 из 93
  56 www.electrolux.com • Odkręcić i wyjąć sworzeń dolnego zawiasu. Po przeciwnej stronie: • Przykręcić sworzeń dolnego zawiasu. • Zamontować dolne drzwi. • Przykręcić środkowy zawias. • Zamontować element dystansowy. • Zamontować górne drzwi. • Przykręcić sworzeń górnego zawiasu. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
 • Страница 57 из 93
  POLSKI 2 57 Umieścić urządzenie we wnęce. Przesunąć urządzenie w kierunku strzałki (1) aż do oparcia osłony górnej szczeliny o szafkę ku‐ chenną. Przesunąć urządzenie w kierunku strzałki (2) do ściany szafki po stronie przeciwnej do zawiasów. 1 Wypoziomować urządzenie we wnęce. Upewnić się, że
 • Страница 58 из 93
  58 www.electrolux.com Usunąć właściwą część osłony zawiasu (E). Nale‐ ży zwrócić uwagę, aby usunąć część DX, gdy za‐ wias zamontowano po prawej stronie, lub część SX, gdy zawias znajduje się po lewej stronie. Wcisnąć zaślepki (C, D) w otwory montażowe i ot‐ wory zawiasów. Zamontować kratkę
 • Страница 59 из 93
  POLSKI 59 Rozdzielić elementy (Ha), (Hb), (Hc) i (Hd). Zamontować prowadnicę (Ha) po wewnętrznej stronie drzwi szafki. ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Wcisnąć osłonę (Hc) w prowadnicę (Ha). Ha Hc Otworzyć drzwi urządzenia oraz drzwi szafki pod kątem 90°. Umieścić mały kątownik (Hb) w
 • Страница 60 из 93
  60 www.electrolux.com Zdjąć kątowniki i w odległości 8 mm od zewnętrz‐ nej krawędzi drzwi zaznaczyć gwoździem (K) miejsca na otwory. 8 mm K Ha Umieścić ponownie małe kątowniki na prowadnicy i przykręcić je dołączonymi wkrętami. Wyrównać drzwi szafki kuchennej i drzwi urządze‐ nia, odpowiednio
 • Страница 61 из 93
  POLSKI 61 HAŁAS/GŁOŚNA PRACA Podczas normalnego działania urządzenia sły‐ chać odgłosy pracy (sprężarka, obieg czynnika chłodniczego). SSS RRR ! HISSS! OK BRRR! ! BB U BL CLICK! BRRR! BLUBB! K! IC CL CR AC K! CLICK! BRRR! BLUBB!
 • Страница 62 из 93
  62 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! DANE TECHNICZNE Wymiary wnęki Wysokość 1446 mm Szerokość 560 mm Głębokość 550 mm Czas utrzymywania tempera‐ tury bez zasilania 20 godz. Napięcie 230-240 V Częstotliwość Dane techniczne podane są na tabliczce znamio‐ nowej znajdującej
 • Страница 63 из 93
  POLSKI 63 OCHRONA ŚRODOWISKA Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne
 • Страница 64 из 93
  64 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ РАБОТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 65 из 93
  РУССКИЙ 65 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внима‐ тельно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и не‐
 • Страница 66 из 93
  66 www.electrolux.com ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев замену любых электротехнических деталей (шнура питания, вилки, ком‐ прессора) должен производить сер‐ тифицированный представитель сер‐ висного центра или квалифицирован‐ ный обслуживающий персонал. Запрещается удлинять сетевой шнур.
 • Страница 67 из 93
  РУССКИЙ • • • • вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐ тановке. Если возможно, изделие должно распола‐ гаться обратной стороной к стене так, что‐ бы во избежание ожога нельзя было кос‐ нуться горячих частей (компрессор, испа‐ ритель). Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления
 • Страница 68 из 93
  68 www.electrolux.com ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧЕНИЕ Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Поверните регулятор температуры по часо‐ вой стрелке до среднего значения. ВЫКЛЮЧЕНИЕ Чтобы выключить прибор, поверните регуля‐ тор температуры в положение "O". РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Температура
 • Страница 69 из 93
  РУССКИЙ 69 ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА ИЗНУТРИ Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах, характерный для только что изготовленного изделия, затем тщательно протрите их.
 • Страница 70 из 93
  70 www.electrolux.com ЗАМОРАЖИВАНИЕ КУБИКОВ ЛЬДА Данный прибор оснащен одной или несколь‐ кими ванночками для замораживания кубиков льда. Налейте в эти ванночки воду и поставь‐ те их в морозильную камеру. Не используйте металлические ин‐ струменты для отделения ванночек от дна морозильного
 • Страница 71 из 93
  РУССКИЙ 71 РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛОК ДВЕРЦЫ Чтобы обеспечить возможность хранения упа‐ ковок продуктов различных размеров, полки дверцы можно размещать на разной высоте. Для выполнения этой операции действуйте следующим образом: медленно потяните пол‐ ку в направлении, указанном стрелками, пока она не
 • Страница 72 из 93
  72 www.electrolux.com ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ • Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше, чем необхо‐ димо. • Если температура окружающей среды вы‐ сокая, регулятор температуры находится в самом высоком положении и холодильник полностью
 • Страница 73 из 93
  РУССКИЙ • обеспечить минимальное время доставки замороженных продуктов из магазина в свою морозильную камеру; • не открывать дверцу слишком часто и не держать ее открытой дольше, чем необхо‐ димо. • После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замо‐ раживанию. • Не
 • Страница 74 из 93
  74 www.electrolux.com УХОД И ОЧИСТКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед выполнением каких-либо опе‐ раций по чистке или уходу за прибо‐ ром выньте вилку сетевого шнура из розетки. В холодильном контуре данного при‐ бора содержатся углеводороды; по‐ этому его обслуживание и заправка должны осуществляться только
 • Страница 75 из 93
  РУССКИЙ РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 75 Примерно за 12 часов до начала раз‐ мораживания поверните регулятор температуры по направлению к верх‐ ним положениям, чтобы создать до‐ статочный резерв холода на время перерыва в работе. На полках и вокруг верхнего отделения моро‐ зильника всегда образуется
 • Страница 76 из 93
  76 www.electrolux.com • оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятного запаха. Если прибор будет продолжать работать, по‐ просите кого-нибудь проверять его время от времени, чтобы не допустить порчи находя‐ щихся в нем продуктов в случае отключения электроэнергии.
 • Страница 77 из 93
  РУССКИЙ 77 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... ВНИМАНИЕ! Перед устранением неисправностей выньте вилку сетевого шнура из ро‐ зетки. Устранять неисправности, не описан‐ ные в данном руководстве, должен только квалифицированный электрик или уполномоченный специалист. При нормальных условиях слышны некоторые звуки
 • Страница 78 из 93
  78 www.electrolux.com Неполадка Возможная причина Способ устранения Вода стекает на пол. Слив талой воды направлен не в поддон испарителя над компрессором. Направьте слив талой воды в поддон испарителя. Температура внутри при‐ Неправильно установлена бора слишком низкая. температура. Установите
 • Страница 79 из 93
  РУССКИЙ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ 1. 2. 3. Прочистите уплотнители дверцы. При необходимости отрегулируйте двер‐ цу. См. раздел «Установка». При необходимости замените непригод‐ ные уплотнения дверцы. Обратитесь в сервисный центр. 79
 • Страница 80 из 93
  80 www.electrolux.com УСТАНОВКА ВНИМАНИЕ! Перед установкой прибора внима‐ тельно прочитайте "Информацию по технике безопасности" для обеспече‐ ния собственной безопасности и пра‐ вильной эксплуатации прибора. РАЗМЕЩЕНИЕ Устанавливайте холодильник в месте, где температура окружающей среды соответ‐
 • Страница 81 из 93
  РУССКИЙ • Открутите и извлеките нижнюю ось. На противоположной стороне: • Затяните нижнюю ось. • Установите нижнюю дверцу. • Затяните среднюю петлю. • Установите прокладку. • Установите верхнюю дверцу. • Затяните верхнюю ось. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 5 cm Необходимо обеспечить достаточную цирку‐
 • Страница 82 из 93
  82 www.electrolux.com 2 Установите прибор в нишу. Сдвиньте прибор в направлении, указанном стрелкой (1), так, чтобы верхняя крышка зазо‐ ра уперлась в кухонный шкаф. Сдвиньте прибор в направлении, указанном стрелкой (2), к боковой стенке кухонного шка‐ фа, на которой нет петель. 1 Отрегулируйте
 • Страница 83 из 93
  РУССКИЙ 83 Удалите соответствующую деталь крышки пет‐ ли (Е). Если дверная петля находится справа, то следует удалить деталь DX; в противном случае удалите деталь SX. Установите крышки (C, D) в выемки и отвер‐ стия под петли. Установите вентиляционную решетку (B). Наденьте крышки петли (E) на
 • Страница 84 из 93
  84 www.electrolux.com Отделите друг от друга детали (Ha), (Hb), (Hc) и (Hd). Прикрепите деталь (Ha) к внутренней стороне кухонного шкафа. ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Надавив, соедините деталь (Hc) с деталью (Ha). Ha Hc Откройте дверцу прибора и дверцу кухонной мебели под углом 90°.
 • Страница 85 из 93
  РУССКИЙ 85 Снимите кронштейны и отметьте расстояние 8 мм от внешнего края дверцы: это место для гвоздя (K). 8 mm K Ha Снова установите маленькую планку на на‐ правляющую и закрепите ее прилагающимися винтами. Выровняйте дверцу кухонного шкафа и дверцу прибора, регулируя положение детали (Hb). Hb
 • Страница 86 из 93
  86 www.electrolux.com ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы компрессора, цирку‐ ляции хладагента). SSS RRR ! HISSS! OK BRRR! ! BB U BL CLICK! BRRR! BLUBB! K! IC CL CR AC K! CLICK! BRRR! BLUBB!
 • Страница 87 из 93
  РУССКИЙ HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Размеры ниши для встраи‐ вания Высота 1446 мм Ширина 560 мм Глубина 550 мм Время повышения темпера‐ туры 20 час Напряжение 230-240 В Частота 50 Гц 87
 • Страница 88 из 93
  88 www.electrolux.com Технические данные указаны на паспортной табличке на левой стенке внутри прибора и на табличке энергопотребления. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая
 • Страница 89 из 93
  РУССКИЙ 89
 • Страница 90 из 93
  90 www.electrolux.com
 • Страница 91 из 93
  РУССКИЙ 91
 • Страница 92 из 93
  www.electrolux.com/shop 222331628-A-502011
 • Страница 93 из 93