Инструкция для ELECTROLUX ENN 3153 AOW

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ENN3153AOW

................................................ .............................................

ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI

KASUTUSJUHEND

2

LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22

RU ХОЛОДИЛЬНИК-

МОРОЗИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

42

SL HLADILNIK Z

ZAMRZOVALNIKOM

NAVODILA ZA UPORABO

64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 85
  ENN3153AOW ................................................ ET KÜLMIK-SÜGAVKÜLMUTI LT ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS RU ХОЛОДИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИК SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM ............................................. KASUTUSJUHEND 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 ИНСТРУКЦИЯ ПО 42 ЭКСПЛУАТАЦИИ NAVODILA ZA UPORABO
 • Страница 2 из 85
  2 www.electrolux.com SISUKORD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 85
  EESTI 1. 3 OHUTUSINFO Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget ka‐ sutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate ma‐ sina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed
 • Страница 4 из 85
  4 www.electrolux.com • Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet ot‐ sese päikesevalgusega. • Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks. 1.3 Igapäevane kasutamine • Ärge asetage tuliseid nõusid seadme
 • Страница 5 из 85
  EESTI 5 2. JUHTPANEEL ˚C 1 2 MODE 3 4 1 SISSE/VÄLJA-lüliti Hoiatussignaali lähtestuslüliti 6 Külmiku temperatuuriregulaator 3 Külmik-sügavkülmuti temperatuurinupp 4 Ekraan Ekraan 2 3 1 Külmikuosa indikaator 2 Sügavkülmutiosa indikaator 3 Positiivse või negatiivse temperatuuri indi‐ kaator 4
 • Страница 6 из 85
  6 www.electrolux.com – Ekraanil kuvatakse viimati valitud sügav‐ külmutitemperatuur. 2.5 Funktsioonide menüü Funktsiooninupu vajutamisel aktiveeritakse päri‐ päevasuunaliselt järgmised funktsioonid: • Funktsioon Action Freeze • Funktsioon Shopping • Funktsioon FreeStore • ilma sümbolita: tavaline
 • Страница 7 из 85
  EESTI • temperatuurinäit jätkab vilkumist; • ekraanivalgus jääb punaseks. Kui te vajutate signaali väljalülitamiseks funkt‐ siooninuppu või hoiatussignaali lähtestuslülitit, il‐ mub mõneks sekundiks indikaatorile kõrgei‐ ma vahepeal mõõdetud temperatuuri näit. Nüüd vilkumine peatub ja ekraanivalgus
 • Страница 8 из 85
  8 www.electrolux.com 3.7 Temperatuuri indikaator Seda seadet müüakse Prantsusmaal. Vastavalt selles riigis kehtivatele eeskir‐ jadele peab seadmel olema spetsiaalne seadis (vt joonist), mis on paigutatud külmiku alumisse kambrisse, et tähista‐ da selle kõige külmemat tsooni. 3.8 Teisaldatavad
 • Страница 9 из 85
  EESTI 9 3.11 FreeStore Külmutuskapiosa on varustatud seadisega, mis võimaldab toiduainete kiiret jahutamist ja tagab külmikus ühtlasema temperatuuri. See seadis aktiveerub vajadusel ise, et taastada kiiresti vajalik temperatuur, kui ust on lahti hoitud, või juhul, kui ümbritsev temperatuur on liiga
 • Страница 10 из 85
  10 www.electrolux.com • ärge laske värskel külmutamata toidul puutu‐ da vastu juba külmutatud toitu; nii väldite tem‐ peratuuri tõusu viimases; • lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem kui rasvased; sool vähendab toidu säilivusae‐ ga; • jää, kui seda tarvitatakse vahetult pärast sü‐
 • Страница 11 из 85
  EESTI 11 5.3 Külmiku sulatamine Normaalkasutuse ajal eemaldatakse härmatis külmiku aurusti küljest automaatselt iga kord, kui kompressor seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda renni spetsiaalsesse seadme tagaküljel kom‐ pressori kohal asuvasse anumasse, kus see au‐ rustub. Puhastage regulaarselt külmiku
 • Страница 12 из 85
  12 www.electrolux.com Probleem Võimalik põhjus Lahendus Mõne toiduaine temperatuur on Laske toidul jahtuda toatempe‐ liiga kõrge. ratuurini, enne kui selle külmu‐ tuskappi asetate. Ruumitemperatuur on liiga kõr‐ Alandage ruumi temperatuuri. ge. Vesi voolab mööda külmu‐ Automaatse sulatamisprotsessi
 • Страница 13 из 85
  EESTI 13 7. PAIGALDAMINE HOIATUS Lugege "Ohutusjuhendeid" hoolikalt en‐ ne seadme paigaldamist, et tagada tur‐ valisus ja seadme õige töö. 7.1 Paigutamine Paigaldage seade kohta, kus ümbritsev tempera‐ tuur vastaks seadme andmeplaadil osutatud kllii‐ maklassile: Kliimak‐ lass Ümbritsev temperatuur
 • Страница 14 из 85
  14 www.electrolux.com • Eemaldage alumine uks. • Keerake lahti alumine polt. Vastasküljel. • Paigaldage alumine polt. • Paigaldage alumine uks. • Sobitage poldid (B) ja vahepuksid (C) keskmi‐ sele uksehingele vastasküljel. • Paigaldage ülemine uks. • Pingutage vahepuksi ja ülemist polti. 7.4 Nõuded
 • Страница 15 из 85
  EESTI 15 Kinnitage hinge kate A, nagu näha joonisel. Paigutage katted A ja A1 (leiate tarvikute kotist) keskmisele hingele. A A1 2 Paigutage seade paigaldusnišši. Lükake seadet noolega näidatud suunas (1), kuni ülemine vahekate puutub vastu köögimööblit. Lükake seadet noolega näidatud suunas (2)
 • Страница 16 из 85
  16 www.electrolux.com Kinnitage seade nišši 4 kruvi abil. I I Eemaldage hinge kattelt õige osa (E). Parempool‐ se hinge puhul eemaldage osa DX, vasakpoolse hinge puhul osa SX. Kinnitage katted (C, D) hoidikutele ja hingeavaus‐ tele. Paigaldage ventilatsioonivõre (B). Kinnitage hingedele hingekatted
 • Страница 17 из 85
  EESTI Kui seade peab ühenduma küljetsi köögimööbli uksega. 1. Keerake lahti kinnitusnurkade (H) kruvid. 2. Liigutage nurki (H). 3. Keerake kruvid uuesti kinni. H H Eemaldage osad (Ha), (Hb), (Hc) ja (Hd). Paigaldage osa (Ha) köögimööbli siseküljele. ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm 17
 • Страница 18 из 85
  18 www.electrolux.com Lükake osa (Hc) osale (Ha). Ha Hc Avage seadme uks ja köögimööbli uks 90-kraadi‐ se nurga all. Asetage väike kandiline detail (Hb) juhikusse (Ha). Pange seadme uks ja köögimööbliuks kokku ja märgistage avauste kohad. 8 mm Ha Hb Eemaldage kinnitused ja märgistage ukse välis‐
 • Страница 19 из 85
  EESTI 19 Asetage väike kandiline detail uuesti kohale ja kin‐ nitage siis kaasasolevate kruvide abil. Seadke furnituuri luuk ja seadme uks kohakuti osa (Hb) abil. Hb Vajutage osa (Hd) osale (Hb). Hb Hd Lõpuks kontrollige kõik üle, veendumaks järgne‐ vas. • Kõik kruvid on kinni keeratud. •
 • Страница 20 из 85
  20 www.electrolux.com SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 21 из 85
  EESTI 21 9. TEHNILISED ANDMED Niši mõõtmed Kõrgus 1850 mm Laius 560 mm Sügavus 560 mm Temperatuuri tõusu aeg 21 h Elektripinge 230-240 V Sagedus 50 Hz Täiendavad tehnilised andmed on kirjas andme‐ sildil, mis asub seadme vasakul siseküljel, ja energiasildil. 10. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud
 • Страница 22 из 85
  22 www.electrolux.com TURINYS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 23 из 85
  LIETUVIŲ 1. 23 SAUGOS INFORMACIJA Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tai, kad prie‐ taisas būtų naudojamas pagal paskirtį, prieš jį įrengdami ir įjungdami pirmą kartą, atidžiai per‐ skaitykite šį vadovą, jame esančius patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų
 • Страница 24 из 85
  24 www.electrolux.com Prietaisą draudžiama eksploatuoti, jei jo lemputė neuždengta gaubteliu (jeigu nu‐ matytas). Prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant ar perstu‐ miant reikia būti atsargiems. Jei jūsų rankos drėgnos, neimkite ir nelieskite jokių produktų šaldiklio skyriuje, kitaip galite
 • Страница 25 из 85
  LIETUVIŲ 25 2. VALDYMO SKYDELIS ˚C 1 2 MODE 3 4 1 ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis Įspėjamojo signalo išjungimo jungiklis 6 Šaldytuvo temperatūros reguliatorius 3 Šaldytuvo-šaldiklio temperatūros indikacijos mygtukas 4 Ekrano rodmuo Ekrano rodmuo 2 6 5 Funkcijų mygtukas 2 Šaldiklio temperatūros
 • Страница 26 из 85
  26 www.electrolux.com 2. – Šaldiklio kameros indikatorius šviečia.2) – Ekrane rodoma vėliausiai nustatyta šal‐ diklio temperatūra. 2.5 Funkcijų meniu Kaskart paspaudus funkcijos mygtuką, laikrodžio rodyklės kryptimi bus įjungiamos šios funkcijos: • Funkcija Action Freeze • Funkcija Shopping •
 • Страница 27 из 85
  LIETUVIŲ 2.10 Įspėjimas dėl pernelyg aukštos temperatūros Temperatūros padidėjimą (pavyzdžiui, nutrūkus elektros tiekimui) šaldiklio kameroje parodo: • žybčiojantis temperatūros rodmuo; • žybčiojantis šaldiklio kameros simbolis (šaldik‐ lio kameros indikatorius / įspėjimo apie atida‐ rytas duris
 • Страница 28 из 85
  28 www.electrolux.com 3.4 Ledo kubelių gamyba 3.6 Atitirpinimas Šiame prietaise yra vienas arba keli dėklai ledo kubeliams gaminti. Šiuos dėklus pripildykite van‐ deniu ir juos sudėkite į šaldyklės skyrių. Visiškai užšaldytus arba užšaldytus maisto pro‐ duktus prieš juos naudojant galima
 • Страница 29 из 85
  LIETUVIŲ 29 3.10 Drėgmės kontrolė Stiklinėse lentynose yra įpjovos (reguliuojama pastumiant svirtį), kuriomis galima reguliuoti tem‐ peratūrą daržovių stalčiuje (-uose). Kai ventiliacinės angos yra uždarytos: į daržovių ir vaisių skyrius sudėto maisto natūrali drėgmė išsilaiko ilgiau. Kai
 • Страница 30 из 85
  30 www.electrolux.com Taip laikyti ją galima ne ilgiau negu vieną arba dvi dienas. Gatavi produktai, šalti patiekalai ir kt.: tokius pro‐ duktus reikėtų uždengti; jie gali būti dedami ant bet kurios lentynos. Vaisiai ir daržovės: juos reikia gerai nuvalyti ir sudėti į specialų (-ius) stalčių
 • Страница 31 из 85
  LIETUVIŲ Netraukite, nejudinkite ir nepažeiskite jokių korpuso viduje esančių vamzdelių ir (arba) kabelių. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos. Prietaisą nuvalę, jį prijunkite prie elektros tinklo. 5.2 Periodai, kai prietaisas nenaudojamas 31 • prietaisą atjunkite nuo elektros
 • Страница 32 из 85
  32 www.electrolux.com Triktis Galima priežastis Sprendimas Prietaisas neveikia. Lem‐ putė nešviečia. Prietaisas išjungtas. Ijunkite prietaisą. Kištukas netinkamai įkištas į maitinimo tinklo lizdą. Tinkamai įkiškite kištuką į maiti‐ nimo tinklo lizdą. Prietaisui netiekiamas maitini‐ mas. Maitinimo
 • Страница 33 из 85
  LIETUVIŲ Triktis Galima priežastis 33 Sprendimas Temperatūra šaldiklyje per Produktai sudėti pernelyg arti aukšta. vienas kito. Produktus laikykite taip, kad ga‐ lėtų cirkuliuoti šaltas oras. Per daug šerkšno. Maisto produktai suvynioti ne‐ tinkamai. Tinkamai suvyniokite maisto produktus.
 • Страница 34 из 85
  34 www.electrolux.com 7.3 Durelių atidarymo krypties pakeitimas Prietaiso durelės atsidaro į dešinę pusę. Jei nori‐ te, kad durelės atsidarytų į kairę pusę, prieš įrengdami prietaisą atlikite tokius veiksmus: • Atlaisvinkite viršutinį kaištį ir išimkite tarpiklį. • Ištraukite viršutinį kaištį ir
 • Страница 35 из 85
  LIETUVIŲ 35 7.4 Reikalavimai ventiliacijai 5 cm Už prietaiso turi būti pakankamas oro srautas. min. 200 cm2 min. 200 cm2 7.5 Prietaiso įrengimas Atlikite tokius veiksmus. ATSARGIAI Patikrinkite, ar maitinimo laidas gali lais‐ vai judėti. Jeigu reikia, nupjaukite lipnią sandarinimo juostą, paskui
 • Страница 36 из 85
  36 www.electrolux.com 2 Įrenkite prietaisą nišoje. Pastumkite prietaisą rodyklės (1) kryptimi, kol vir‐ šutinis dangtis prisispaus prie virtuvės baldų. Pastumkite prietaisą rodyklės (2) kryptimi link spin‐ telės, esančios priešingoje lankstų pusėje. 1 Pareguliuokite prietaisą nišoje. Atstumas tarp
 • Страница 37 из 85
  LIETUVIŲ 37 Nuo lanksto dangtelio (E) nuimkite tinkamą dalį. Jei lankstas yra dešinėje pusėje, būtinai išimkite dalį DX, jei lankstas kairėje pusėje – dalį SX. Prie ąselių ir lanksto angų pritvirtinkite dangtelius (C, D). Sumontuokite ventiliacijos angų groteles (B). Ant lanksto uždėkite lanksto
 • Страница 38 из 85
  38 www.electrolux.com Atskirkite dalis (Ha), (Hb), (Hc) ir (Hd). Virtuvės baldo vidinėje pusėje sumontuokite dalį (Ha). ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Dalį (Hc) užstumkite ant dalies (Ha). Ha Hc Prietaiso ir virtuvės baldo dureles atverkite 90° kampu. Mažą keturkampę dalį (Hb) įkiškite į
 • Страница 39 из 85
  LIETUVIŲ 39 Išimkite laikiklius ir pažymėkite 8 mm atstumą nuo durelių išorinio krašto, kur bus vinis (K). 8 mm K Ha Mažą keturkampę detalę vėl uždėkite ant kreipiklio ir ją pritvirtinkite pristatytais varžtais. Reguliuodami dalį (Hb), sulyginkite virtuvės baldo ir prietaiso dureles. Hb Dalį (Hd)
 • Страница 40 из 85
  40 www.electrolux.com SSS RRR ! HISSS! OK BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! UB B! CLICK! BRRR! CRACK! IC CL K! BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 41 из 85
  LIETUVIŲ 41 9. TECHNINIAI DUOMENYS Prietaiso įrengimo angos mat‐ menys Aukštis 1850 mm Plotis 560 mm Gylis 560 mm Kilimo laikas 21 val. Įtampa 230–240 V Dažnis 50 Hz Techninė informacija pateikta duomenų lentelėje, kuri yra prietaiso viduje, kairėje pusėje, ir energi‐ jos plokštelėje. 10.
 • Страница 42 из 85
  42 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 43 из 85
  РУССКИЙ 1. 43 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внима‐ тельно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и не‐
 • Страница 44 из 85
  44 www.electrolux.com Запрещается удлинять сетевой шнур. Убедитесь, что вилка сетевого шнура не раздавлена и не повреждена зад‐ ней частью прибора. Раздавленная или поврежденная вилка сетевого шнура может перегреться и стать при‐ чиной пожара. 3. Убедитесь в наличии доступа к вилке сетевого шнура
 • Страница 45 из 85
  РУССКИЙ • Убедитесь, что к розетке будет доступ по‐ сле установки прибора. • Подключайте прибор только к питьевому водоснабжению (если такое подключение предусмотрено конструкцией прибора). 45 бора не содержат газов, которые мог‐ ли бы повредить озоновый слой. Дан‐ ный прибор нельзя утилизировать
 • Страница 46 из 85
  46 www.electrolux.com 5 Функция Action Freeze («Быстрое замора‐ живание») 6 Функция Shopping («Покупки») 7 Функция FreeStore («Свободное хране‐ ние») 2.1 Включение Если после включения вилки сетевого шнура в розетку дисплей не загорается, нажмите на переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ». После включения прибора
 • Страница 47 из 85
  РУССКИЙ • поверните регулятор температуры по часо‐ вой стрелке, чтобы установить максималь‐ ный холод; • поверните регулятор температуры против часовой стрелки, чтобы установить мини‐ мальный холод. Среднее положение, как правило, подходит лучше всего. При выборе конкретного значения температу‐ ры
 • Страница 48 из 85
  48 www.electrolux.com 3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3.1 Чистка холодильника изнутри Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах, характерный для только что изготовленного изделия, затем
 • Страница 49 из 85
  РУССКИЙ 3.5 Аккумуляторы холода Морозильник содержит не менее одного акку‐ мулятора холода, который повышает время хранения в случае отключения электропита‐ ния или поломки. 3.6 Размораживание продуктов Замороженные продукты, включая продукты глубокой заморозки, перед использованием 49 можно
 • Страница 50 из 85
  50 www.electrolux.com 3.10 Контроль влажности Стеклянная полка включает в себя устройство с пазами (регулируемыми специальным скользящим рычажком), позволяющее упра‐ влять температурой в ящике (ящиках) для овощей. Когда вентиляционные отверстия закрыты: дольше сохраняется естественное содержа‐ ние
 • Страница 51 из 85
  РУССКИЙ • не помещайте в холодильник теплые про‐ дукты или испаряющиеся жидкости • накрывайте или заворачивайте продукты, особенно те, которые имеют сильный запах • располагайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух 4.3 Рекомендации по охлаждению Полезные советы: Мясо
 • Страница 52 из 85
  52 www.electrolux.com 5. УХОД И ОЧИСТКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед выполнением каких-либо опе‐ раций по чистке или уходу за прибо‐ ром выньте вилку сетевого шнура из розетки. В холодильном контуре данного при‐ бора содержатся углеводороды; по‐ этому его обслуживание и заправка должны осуществляться
 • Страница 53 из 85
  РУССКИЙ 5.4 Размораживание морозильной камеры Морозильная камера данной модели относит‐ ся к типу "no frost" (без инея). Это означает, что в ней не образуются иней и лед ни на про‐ дуктах, ни на стенках самой камеры. 53 Отсутствие инея обеспечивается благодаря постоянной циркуляции холодного
 • Страница 54 из 85
  54 www.electrolux.com Неполадка Возможная причина Способ устранения Потоки воды на задней стенке холодильника. Во время автоматического размораживания на задней стенке размораживается на‐ ледь. Это нормально. Потоки воды в холодиль‐ Засорилось сливное отвер‐ нике. стие. Продукты мешают воде сте‐
 • Страница 55 из 85
  РУССКИЙ 55 7. УСТАНОВКА ВНИМАНИЕ! Перед установкой прибора внима‐ тельно прочитайте "Информацию по технике безопасности" для обеспече‐ ния собственной безопасности и пра‐ вильной эксплуатации прибора. 7.1 Размещение Устанавливайте холодильник в месте, где температура окружающей среды соответ‐
 • Страница 56 из 85
  56 www.electrolux.com • Снимите нижнюю дверцу. • Открутите нижний винт. На противоположной стороне: • Установите нижний винт. • Установите нижнюю дверцу. • Вставьте винты (B) и шайбы (C) в среднюю петлю на противоположной стороне. • Установите верхнюю дверцу. • Затяните шайбу и верхний винт. 7.4
 • Страница 57 из 85
  РУССКИЙ 57 Просверлите крышку петли A, как показано на рисунке. Поставьте крышки A и A1 (из пакета с принад‐ лежностями) на среднюю петлю. A A1 2 Установите прибор в нишу. Сдвиньте прибор в направлении, указанном стрелкой (1), так, чтобы верхняя крышка зазора уперлась в кухонный шкаф. Сдвиньте
 • Страница 58 из 85
  58 www.electrolux.com Закрепите прибор внутри ниши 4-мя винтами. I I Удалите соответствующую деталь крышки пет‐ ли (Е). Если дверная петля находится справа, то следует удалить деталь DX; в противном случае удалите деталь SX. Установите крышки (C, D) в выемки и отверстия под петли. Установите
 • Страница 59 из 85
  РУССКИЙ Если прибор примыкает к стенке кухонной ме‐ бели: 1. Ослабьте винты в крепежных скобах (Н) 2. Переместите скобы (Н) 3. Затяните винты. H H Отделите друг от друга детали (Ha), (Hb), (Hc) и (Hd). Прикрепите деталь (Ha) к внутренней стороне кухонного шкафа. ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21
 • Страница 60 из 85
  60 www.electrolux.com Надавив, соедините деталь (Hc) с деталью (Ha). Ha Hc Откройте дверцу прибора и дверцу кухонной мебели под углом 90°. Вставьте маленькую планку (Hb) в направляю‐ щую (Ha). Совместите друг с другом дверцу прибора и дверцу кухонной мебели, затем наметьте от‐ верстия. 8 mm Ha Hb
 • Страница 61 из 85
  РУССКИЙ 61 Снова установите маленькую планку на на‐ правляющую и закрепите ее прилагающимися винтами. Выровняйте дверцу кухонного шкафа и дверцу прибора, регулируя положение детали (Hb). Hb Надавив, соедините деталь (Hd) с деталью (Hb). Hb Hd В завершение проверьте, чтобы: • все винты были
 • Страница 62 из 85
  62 www.electrolux.com SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 63 из 85
  РУССКИЙ 63 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Размеры ниши для встраи‐ вания Высота 1850 мм Ширина 560 мм Глубина 560 мм Время повышения темпера‐ туры 21 час Напряжение 230-240 В Частота 50 Гц Технические данные указаны на паспортной табличке на левой стенке внутри прибора и на табличке энергопотребления. 10.
 • Страница 64 из 85
  64 www.electrolux.com VSEBINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UPRAVLJALNA PLOŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 65 из 85
  SLOVENŠČINA 1. 65 VARNOSTNA NAVODILA Pred vgradnjo in prvo uporabo hladilnika natanč‐ no preberite navodila za uporabo, vključno z na‐ sveti in opozorili. S tem zagotovite varno in pra‐ vilno uporabo. V izogib nepotrebnim napakam in nesrečam poskrbite, da bodo vsi uporabniki hla‐ dilnika podrobno
 • Страница 66 из 85
  66 www.electrolux.com • Naprava je težka. Bodite previdni, ko jo premi‐ kate. • Ne odstranite ali se dotikajte elementov v predalih zamrzovalnika, če imate mokre/vlaž‐ ne roke, ker lahko pride do odrgnin ali ozeblin na koži. • Naprava ne sme biti dlje časa izpostavljena neposrednemu soncu. •
 • Страница 67 из 85
  SLOVENŠČINA 67 2. UPRAVLJALNA PLOŠČA ˚C 1 2 MODE 3 4 1 Stikalo za VKLOP/IZKLOP Stikalo za ponastavitev alarma 6 Regulator temperature v hladilniku 3 Tipka za prikaz temperature hladilnika in za‐ mrzovalnika 4 Prikazovalnik Prikazovalnik 2 3 1 Indikator hladilnika 2 Indikator zamrzovalnika 3
 • Страница 68 из 85
  68 www.electrolux.com 2. – Prikazovalnik prikazuje zadnjo nastavlje‐ no temperaturo hladilnika. – Sveti indikator zamrzovalnika.4) – Prikazovalnik prikazuje zadnjo nastavlje‐ no temperaturo zamrzovalnika. 2.5 Meni funkcij Ob vsakem pritisku funkcijske tipke se vklopijo naslednje funkcije v smeri
 • Страница 69 из 85
  SLOVENŠČINA • rdeče obarvan prikazovalnik, • zvočni signal. Ko se ponovno vzpostavijo normalni pogoji: • se zvočni signal izklopi, • vrednost temperature še naprej utripa, • prikazovalnik ostane rdeč. Ko za izklop alarma pritisnete funkcijsko tipko / stikalo za ponastavitev alarma, se na
 • Страница 70 из 85
  70 www.electrolux.com 3.7 Prikazovalnik temperature Ta naprava je na prodaj v Franciji. V skladu s predpisi, ki veljajo v tej drža‐ vi, mora vključevati posebno napravo (glej sliko), nameščeno v spodnjem predalu hladilnika, za prikaz najhladnej‐ šega predela v njem. 3.8 Premične police Stene
 • Страница 71 из 85
  SLOVENŠČINA 71 3.11 FreeStore Predal hladilnika je opremljen z napravo, ki omo‐ goča hitro hlajenje živil in bolj enakomerno tem‐ peraturo v predalu. Ta naprava se po potrebi vklopi samodejno, na primer za hitro obnovitev temperature, ko odpre‐ te vrata ali pri visoki okoljski temperaturi. Omogoča
 • Страница 72 из 85
  72 www.electrolux.com • pusta živila se shranjujejo bolje in daljši čas kot mastna živila; sol skrajša čas shranjevanja živil; • če ledene kocke zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika, lahko pride do ozeblin; • priporočamo, da na posamezne pakete napi‐ šete datum, da zagotovite pregled nad
 • Страница 73 из 85
  SLOVENŠČINA 73 5.3 Odmrzovanje hladilnika Med običajno uporabo se ob vsaki zaustavitvi kompresorja ivje samodejno odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru. Odtajana voda odteka skozi odprtino za odtekanje vode v posebno posodo na zadnji strani naprave nad kompresorjem, kjer izhlapi. Redno čistite
 • Страница 74 из 85
  74 www.electrolux.com Motnja Možen vzrok Rešitev Vrata niso dobro zaprta. Oglejte si poglavje "Zapiranje vrat". Vrata se prepogosto odpirajo. Vrat ne držite odprtih dalj časa, kot je potrebno. Temperatura živila je previso‐ ka. Pred shranjevanjem živila poča‐ kajte, da se njegova temperatu‐ ra
 • Страница 75 из 85
  SLOVENŠČINA 75 7. NAMESTITEV OPOZORILO! Pred namestitvijo hladilnika natančno preberite "varnostna navodila" za vašo varnost in pravilno delovanje hladilnika. 7.1 Namestitev To napravo namestite v prostoru s temperaturo, ki ustreza klimatskemu razredu s ploščice za teh‐ nične navedbe naprave:
 • Страница 76 из 85
  76 www.electrolux.com • Odstranite spodnja vrata. • Popustite spodnji zatič. Na nasprotno stran: • Namestite spodnji zatič. • Namestite spodnja vrata. • Znova namestite zatiča (B) in distančnika (C) v srednji tečaj na nasprotni strani. • Namestite zgornja vrata. • Privijte distančnik in zgornji
 • Страница 77 из 85
  SLOVENŠČINA 77 Prevrtajte pokrovček tečaja A, kot prikazuje slika. Namestite pokrovčka A in A1 (v vrečki z opremo) v srednji tečaj. A A1 2 Napravo namestite v odprtino. Napravo potiskajte v smeri puščice (1), dokler se pokrov zgornje odprtine ne ustavi ob kuhinjski omari. Napravo potisnite v smeri
 • Страница 78 из 85
  78 www.electrolux.com Napravo pritrdite v odprtino s štirimi vijaki. I I Odstranite pravi del pokrovčka tečaja (E). Poskrbi‐ te za odstranitev dela DX v primeru desnega teča‐ ja ali dela SX v nasprotnem primeru. Namestite pokrovčka (C, D) na ušesce in odprtini tečaja. Namestite prezračevalno
 • Страница 79 из 85
  SLOVENŠČINA 79 Če je treba napravo združiti z vrati kuhinjske oma‐ re s strani: 1. Odvijte vijake na pritrdilnih nosilcih (H). 2. Premaknite nosilca (H). 3. Ponovno privijte vijake. H H Ločite dele (Ha), (Hb), (Hc) in (Hd). Del (Ha) namestite na notranjo stran kuhinjske omare. ca. 50 mm 90° 21 mm
 • Страница 80 из 85
  80 www.electrolux.com Del (Hc) pritisnite na del (Ha). Ha Hc Odprite vrata naprave in kuhinjske omare pod ko‐ tom 90°. Majhen nosilni element (Hb) namestite na vodilo (Ha). Združite vrata naprave in vrata omare ter označite luknje. 8 mm Ha Hb Odstranite nosilce in označite razdaljo 8 mm od
 • Страница 81 из 85
  SLOVENŠČINA 81 Ponovno namestite majhen nosilni element na vo‐ dilo in ga pritrdite s priloženima vijakoma. Poravnajte vrata kuhinjske omare in vrata napra‐ ve, tako da prilagodite del (Hb). Hb Del (Hd) pritisnite na del (Hb). Hb Hd Nazadnje preverite: • Ali so priviti vsi vijaki. • Ali tesnilni
 • Страница 82 из 85
  82 www.electrolux.com SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 83 из 85
  SLOVENŠČINA 83 9. TEHNIČNI PODATKI Dimenzija izreza Višina 1850 mm Širina 560 mm Globina 560 mm Čas naraščanja temperature 21 h Napetost 230-240 V Frekvenca 50 Hz Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za teh‐ nične navedbe na notranji levi strani naprave in energijski nalepki. 10. SKRB ZA
 • Страница 84 из 85
  222356044-A-182012 www.electrolux.com/shop
 • Страница 85 из 85