Инструкция для ELECTROLUX ENX 4596 AOX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ENX4596AOX

................................................ .............................................

CS CHLADNIČKA S

MRAZNIČKOU

NÁVOD K POUŽITÍ

2

PL CHŁODZIARKO-

ZAMRAŻARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

23

RU ХОЛОДИЛЬНИК-

МОРОЗИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 69
  ENX4596AOX ................................................ CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKOZAMRAŻARKA RU ХОЛОДИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИК ............................................. NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 44
 • Страница 2 из 69
  2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 69
  ČESKY 1. 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použi‐ tím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omy‐ ly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento
 • Страница 4 из 69
  4 www.electrolux.com Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče dobře přístupná. 4. Netahejte za napájecí kabel. 5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, neza‐ sunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřního osvětlení (je-li součástí
 • Страница 5 из 69
  ČESKY 5 ku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné. 2. OVLÁDACÍ PANEL Ovládací panel mrazničky 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 3 4 5 6 7 8 9 Provozní kontrolka Vypínač ZAP/VYP Ovladač teploty (nejteplejší) Ukazatel teploty Ovladač teploty (nejchladnější)
 • Страница 6 из 69
  6 www.electrolux.com Pokud výpadek proudu trval delší dobu, je nutné rozmražené potraviny rychle spotřebovat nebo tepelně upravit a opět zmrazit. Kontrolka Action Freeze se rozsvítí. 2.6 Funkce Action Freeze Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím přepínače Action Freeze. Kontrolka Action Free‐
 • Страница 7 из 69
  ČESKY 7 3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 3.1 Čistění vnitřku spotřebiče Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně utřete do sucha. Nepoužívejte čisticí
 • Страница 8 из 69
  8 www.electrolux.com Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmraze‐ né, přímo z mrazničky: čas přípravy bude ale v tomto případě delší. 3.6 Přemístitelné police Na stěnách chladničky jsou drážky, do kterých se podle přání zasunují police. Pro lepší využití prostoru mohou přední poloviční police
 • Страница 9 из 69
  ČESKY 9 3.8 Oddíl vysoce účinného chlazení Teplotu v tomto oddíle (od 0 °C do +3 °C) sledu‐ je speciální snímač. Není třeba provádět žádné seřizování. Potraviny uložené v tomto oddíle zůstanou čer‐ stvé a v tom nejlepším stavu. Doporučujeme za‐ balit potraviny do hliníkové nebo plastové fólie. V
 • Страница 10 из 69
  10 www.electrolux.com • libové potraviny vydrží uložené déle a v le‐ pším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bez‐ pečného skladování potravin; • vodové zmrzliny mohou při konzumaci okam‐ žitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit po‐ páleniny v ústech; • doporučujeme napsat na každý balíček
 • Страница 11 из 69
  ČESKY 11 5.3 Odmrazování chladničky Během normálního používání se námraza auto‐ maticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu při každém vypnutí motoru kompresoru. Rozmra‐ zená voda vytéká odtokovým otvorem do spe‐ ciální nádoby na zadní straně spotřebiče nad motorem kompresoru, kde se odpařuje.
 • Страница 12 из 69
  12 www.electrolux.com Problém Možná příčina Řešení Otvírali jste dveře příliš často. Nenechávejte dveře otevřené déle, než je nezbytně nutné. Teplota potravin je příliš vyso‐ ká. Nechte potraviny vychladnout na teplotu místnosti, teprve pak je vložte do spotřebiče. Teplota v místnosti je příliš vy‐
 • Страница 13 из 69
  ČESKY 3. 13 V případě potřeby vadné těsnění dveří vy‐ měňte. Obraťte se na autorizované servisní středisko. 7. INSTALACE 7.1 Umístění Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče: Klimatic‐ ká třída Okolní teplota SN +10°C až +
 • Страница 14 из 69
  14 www.electrolux.com Před zasunutím spotřebiče mezi kuchyňské skříňky seřiďte výšku nožiček a zadních kole‐ ček. Kolečka byla ve výrobě nastavena na vý‐ šku 820 mm. Chcete-li nastavit výšku spotřebi‐ če na 870 mm, zdvihněte jej seřízením nožiček pomocí klíče, vyjměte kolečka a nasaďte je do
 • Страница 15 из 69
  ČESKY 15 Před instalací spotřebiče do skříně nasaďte na závěsy rozpěrky. Viz obrázek. D 2 D 1 D 3 1 D 2 Opřete panely o spotřebič. Připevněte zadní držáky; nezapomeňte vzít v úvahu tloušťku panelů (maximální šířka skříně je 900 mm). Z důvodu správného seřízení zajistěte, aby by‐ la vzdálenost mezi
 • Страница 16 из 69
  16 www.electrolux.com N L 90 L o 115 o N V případě potřeby lze zajistit maximální úhel otevírání dveří 90° pomocí zvlášť dodávaných čepů. Viz obrázek.
 • Страница 17 из 69
  ČESKY 17 7.5 Seřízení panelů (v případě potřeby) Zavřete dveře a zkontrolujte, jestli jsou malé dveře ve správné výšce. V případě potřeby je seřiďte pomocí nastavovacích šroubů. Pomocí stejných šroubů upravte vertikální za‐ rovnání malých dveří. V případě potřeby proveďte horizontální zarov‐ nání
 • Страница 18 из 69
  18 www.electrolux.com Připevněte držák umístěný pod dveřmi k panelu pomocí dvou plastových podložek nacházejí‐ cích se v krabici s příslušenstvím. Poté nasaďte kryt držáku. 3 2 1 7.6 Vestavba spotřebiče 1 2 Zasuňte spotřebič do výklenku. Správnou polohu dosáhnete otočením držáku o 180° (2). V
 • Страница 19 из 69
  ČESKY 50 mm 50 mm 19 Nad spotřebičem musí zůstat volný prostor, aby byla zajištěna lepší cirkulace vzduchu. Pokud je nad spotřebičem umístěna závěsná skříňka, musí být mezi touto skříňkou a stěnou mezera 50 mm a skříňka musí být minimálně 50 mm pod stropem. 7.7 Nasazení podstavce 820-870 mm 170-220
 • Страница 20 из 69
  20 www.electrolux.com Potřebujete-li podstavec o výšce 100 mm, použijte celý pruh pro kompen‐ zaci výšky. 140-190 mm 3 1 2 100-150 mm Výška zarovnání 870 mm Potřebujete-li použít podstavec o vý‐ šce 190 až 220 mm, postupujte pod‐ le obrázku. Pokud potřebujete podstavec vyšší než 150 mm, ale nižší
 • Страница 21 из 69
  ČESKY SSS RRR ! HISSS! OK BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! UB B! CLICK! BRRR! CRACK! IC CL 21 K! BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 22 из 69
  22 www.electrolux.com 9. TECHNICKÉ ÚDAJE Rozměry výklenku Výška 1900 mm Šířka 860 mm Hloubka 550 mm Skladovací čas při poruše 14 h Napětí 230-240 V Frekvence 50 Hz Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku. 10. POZNÁMKY K
 • Страница 23 из 69
  POLSKI 23 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 24 из 69
  24 www.electrolux.com 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowni‐ ka i bezawaryjnej pracy urządzenia przed insta‐ lacją i pierwszym użyciem należy uważnie prze‐ czytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy
 • Страница 25 из 69
  POLSKI OSTRZEŻENIE! Aby można było uniknąć niebezpie‐ czeństwa, wymiany elementów elek‐ trycznych (przewód zasilający, wtyczka, sprężarka) może dokonać wyłącznie technik autoryzowanego serwisu lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Nie wolno przedłużać przewodu zasilają‐ cego. 2. Należy upewnić
 • Страница 26 из 69
  26 www.electrolux.com ka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym opa‐ rzeniom. • Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek. • Należy zadbać o to, aby po instalacji urządze‐ nia możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej. • Urządzenie można podłączyć wyłącznie do in‐ stalacji
 • Страница 27 из 69
  POLSKI temperatury panującej wewnątrz komory urzą‐ dzenia. Nowa temperatura zostanie osiągnięta po upły‐ wie 24 godzin. UWAGA! W czasie stabilizacji temperatury przy pierwszym uruchomieniu podawana na wskaźniku wartość temperatury może nie być zgodna z ustawioną. 2.4 Wskaźnik temperatury W
 • Страница 28 из 69
  28 www.electrolux.com (najzimniej). Po dokonaniu zmiany wskaźnik temperatury wyświetla nową wartość przez kilka sekund, a następnie powraca do wyświetlania temperatury panującej wewnątrz komory urzą‐ dzenia. Nowa temperatura zostanie osiągnięta po upły‐ wie 24 godzin. UWAGA! W czasie stabilizacji
 • Страница 29 из 69
  POLSKI 29 3.2 Zamrażanie świeżej żywności Komora zamrażarki jest przeznaczona do dłu‐ gotrwałego przechowywania mrożonek, głęboko zamrożonej żywności oraz do zamrażania świe‐ żej żywności. Świeżą żywność do zamrożenia należy umieścić w lewej komorze, a po zamarznięciu przełożyć do koszy służących
 • Страница 30 из 69
  30 www.electrolux.com 3.6 Zmiana położenia półek Ściany komory chłodziarki wyposażono w kilka prowadnic umożliwiających umieszczenie półek zgodnie z aktualnymi potrzebami. Aby lepiej wykorzystać miejsce, przednią część dzielonej półki można położyć na jej tylnej częś‐ ci. 3.7 Drzwi chłodziarki W
 • Страница 31 из 69
  POLSKI 31 4. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI 4.1 Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności Aby uzyskać najlepsze wyniki: • Nie przechowywać w chłodziarce przechowy‐ wać ciepłej żywności ani parujących płynów. • Artykuły spożywcze należy przykryć lub owi‐ nąć, szczególnie te, które mają silny
 • Страница 32 из 69
  32 www.electrolux.com 5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE UWAGA! Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie od zasilania. • Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężar‐ kę z tyłu urządzenia za pomocą szczotki. Po‐ prawi to wydajność urządzenia i zmniejszy zu‐
 • Страница 33 из 69
  POLSKI 33 6. CO ZROBIĆ, GDY… OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy wyjąć wtyczkę prze‐ wodu zasilającego z gniazda. Rozwiązywanie problemów nieuwzględ‐ nionych w tej instrukcji można powierz‐ yć wyłącznie wykwalifikowanemu elek‐ trykowi lub innej kompetentnej osobie.
 • Страница 34 из 69
  34 www.electrolux.com Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Woda wylewa się na pod‐ łogę. Końcówka wężyka odprowa‐ dzającego skropliny nie jest skierowana do pojemnika umieszczonego nad sprężarką. Zamocować końcówkę wężyka odprowadzającego skropliny w pojemniku umieszczonym nad sprężarką.
 • Страница 35 из 69
  POLSKI Klasa kli‐ Temperatura otoczenia matycz‐ na SN od +10°C do +32°C N od +16°C do +32°C ST od +16°C do +38°C T od +16°C do +43°C 7.2 Przyłącze elektryczne Przed podłączeniem urządzenia do sieci elek‐ trycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz 35 częstotliwość podane na tabliczce znamionowej
 • Страница 36 из 69
  36 www.electrolux.com 7.4 Montowanie bocznych paneli A B 15 mm 17.5 mm 820 mm 1015 mm 15 mm 64 mm 280 mm C Zamontować wsporniki na panelach, tak jak to pokazano na schemacie. Wymiar 260* mm od‐ nosi się do montażu cokołu o wysokości 100 mm poniżej panelu urządzenia. Jeśli cokół ma inną wysokość,
 • Страница 37 из 69
  POLSKI 37 Oprzeć panele o urządzenie. Zamontować tylne wsporniki, biorąc pod uwagę grubość paneli (maksymalna szerokość jed‐ nostki to 900 mm). Aby urządzenie było prawidłowo ustawione, na‐ leży zachować odległość 45 mm między nim a obudową. Zamocować panele z przodu. Zamocować prostokątne elementy
 • Страница 38 из 69
  38 www.electrolux.com 7.5 Panele wyrównujące (w razie potrzeby) Zamknąć drzwi i sprawdzić, czy mniejsze drzwi umieszczone są na właściwej wysokości, odpo‐ wiednio przekręcając śruby regulacyjne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Użyć tych samych śrub do pionowego ustawie‐ nia mniejszych drzwi. Jeśli to
 • Страница 39 из 69
  POLSKI 39 Przymocować wspornik do panelu pod drzwia‐ mi przy użyciu dwóch plastikowych podkładek znajdujących się w pudełku z akcesoriami. Następnie założyć nakładkę wspornika. 3 2 1 7.6 Zabudowania urządzenia 1 2 Umieścić urządzenie we wnęce. Obrócić wspornik o 180°, aby uzyskać odpo‐ wiednie
 • Страница 40 из 69
  40 www.electrolux.com 50 mm 50 mm Górna część urządzenia nie może być zasłonię‐ ta, aby umożliwić lepszą cyrkulację powietrza. Jeśli nad urządzeniem ma znajdować się ele‐ ment zabudowy kuchennej, to między nim a ścianą musi być zachowana odległość co naj‐ mniej 50 mm i taka sama odległość od
 • Страница 41 из 69
  POLSKI 41 Przy montażu cokołu o wysokości 100 mm, założyć cały element wy‐ równujący. 140-190 mm 3 1 2 100-150 mm Wyrównanie wysokości do 870 mm Przy montażu cokołu o wysokości od 190 do 220 mm, wykonać wycięcie jak pokazano na schemacie. Przy montażu cokołu o wysokości od 150 mm do 190 mm, dociąć
 • Страница 42 из 69
  42 www.electrolux.com SSS RRR ! HISSS! OK BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! UB B! CLICK! BRRR! CRACK! IC CL K! BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 43 из 69
  POLSKI 43 9. DANE TECHNICZNE Wymiary wnęki Wysokość 1900 mm Szerokość 860 mm Głębokość 550 mm Czas utrzymywania tempera‐ tury bez zasilania 14 godz. Napięcie 230-240 V Częstotliwość 50 Hz Dane techniczne podane są na tabliczce znamio‐ nowej znajdującej się z lewej strony wewnątrz urządzenia oraz na
 • Страница 44 из 69
  44 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 45 из 69
  РУССКИЙ 1. 45 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внима‐ тельно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и не‐ счастных
 • Страница 46 из 69
  46 www.electrolux.com возникновению пожара и/или поражению электрическим током. ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев замену любых электротехнических деталей (шнура питания, вилки, ком‐ прессора) должен производить сер‐ тифицированный представитель сер‐ висного центра или квалифицирован‐ ный
 • Страница 47 из 69
  РУССКИЙ • • • • ваться. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐ тановке. Если возможно, изделие должно распола‐ гаться обратной стороной к стене так, что‐ бы во избежание ожога нельзя было кос‐ нуться горячих частей (компрессор, испа‐ ритель). Данный прибор нельзя
 • Страница 48 из 69
  48 www.electrolux.com 2.3 Регулирование температуры Температуру можно задавать в диапазоне от -15°C до -24°C. При нажатии кнопок регулирования темпера‐ туры на индикаторе температуры начинает мигать текущая заданная температура. Изме‐ нять заданную температуру можно только при мигающем индикаторе.
 • Страница 49 из 69
  РУССКИЙ Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Загорится индикатор. 2.8 Выключение Чтобы выключить холодильную камеру, необ‐ ходимо нажать переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и удерживать его, пока не погаснут индикатор‐ ная лампочка и индикатор температуры. 2.9 Регулирование температуры Темпертуру можно задавать в
 • Страница 50 из 69
  50 www.electrolux.com 3.2 Замораживание свежих продуктов Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов и продол‐ жительного хранения замороженных продук‐ тов, а также продуктов глубокой заморозки. Поместите подлежащие заморозке продукты в левое отделение, а после заморозки
 • Страница 51 из 69
  РУССКИЙ 51 цесс приготовления пищи займет больше вре‐ мени. 3.6 Передвижные полки Расположенные на стенках холодильника на‐ правляющие позволяют размещать полки на нужной высоте. Для оптимального использования простран‐ ства передние половинки полок могут лежать на задних 3.7 Дверцы холодильной
 • Страница 52 из 69
  52 www.electrolux.com 3.8 Отделение для суперохлаждения Температура в этом отделении (от 0°C до +3°C) поддерживается постоянной с помощью специального датчика. Регулировка не тре‐ буется. Продукты, хранящиеся в этом отделении, бу‐ дут оставаться свежими и в наилучшем со‐ стоянии. Рекомендуется
 • Страница 53 из 69
  РУССКИЙ • перед замораживанием разделите продук‐ ты на маленькие порции для того, чтобы быстро и полностью их заморазить, а также чтобы иметь возможность размораживать только нужное количество продуктов; • заверните продукты в алюминиевую фоль‐ гу или в полиэтиленовую пленку и проверь‐ те, чтобы к
 • Страница 54 из 69
  54 www.electrolux.com Запрещается вытягивать, переме‐ щать или повреждать какие-либо трубки и (или) кабели, находящиеся внутри корпуса. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить систему охлаждения. • отключите устройство от сети электропита‐ ния • удалите все продукты • разморозьте (если эта
 • Страница 55 из 69
  РУССКИЙ Неисправность Возможная причина Способ устранения Вилка шнура питания не вставлена как следует в ро‐ зетку. 55 Как следует вставьте вилку шнура питания в розетку. Отсутствует электропитание Подключите к этой сетевой прибора. Отсутствует напря‐ розетке другой электропри‐ жение в розетке
 • Страница 56 из 69
  56 www.electrolux.com Неисправность Возможная причина Способ устранения Температура в холо‐ Внутри прибора отсутствует Убедитесь, что внутри прибо‐ дильнике слишком высо‐ циркуляция холодного возду‐ ра циркулирует холодный воз‐ кая. ха. дух. Температура в моро‐ зильном отделении слишком высокая.
 • Страница 57 из 69
  РУССКИЙ ные в табличке технических данных, соответ‐ ствуют параметрам вашей домашней элек‐ трической сети. Прибор должен быть заземлен. С этой целью вилка сетевого шнура имеет специальный контакт заземления. Если розетка электриче‐ ской сети не заземлена, выполните отдельное заземление прибора в
 • Страница 58 из 69
  58 www.electrolux.com 7.4 Монтаж боковых панелей A B 15 mm 17.5 mm 820 mm 1015 mm 15 mm 64 mm 280 mm C Прикрепите к панелям кронштейны в поло‐ жениях, показанных на рисунке. Для уста‐ новки цоколя высотой 100 мм внизу панели предусмотрен отступ 260* мм. Для цоколя других размеров следует
 • Страница 59 из 69
  РУССКИЙ 59 Поставьте панели рядом с прибором. Установите задние кронштейны, учитывая толщину панелей (максимальная ширина шкафа 900 мм). Для правильной регулировки обеспечьте, чтобы расстояние между прибором и шка‐ фом равнялось 45 мм. Прикрепите панели спереди. Прикрепите квадраты (имеющиеся в
 • Страница 60 из 69
  60 www.electrolux.com 7.5 Регулировочные панели (при необходимости) Закройте дверцу и убедитесь, что маленькая дверца установлена на требуемой высоте. При необходимости измените ее положение с помощью регулировочных винтов. Используйте эти же винты и для вертикаль‐ ного выравнивания маленьких
 • Страница 61 из 69
  РУССКИЙ 61 При помощи двух пластиковых шайб, имею‐ щихся в коробке с принадлежностями, при‐ крепите к панели кронштейн, расположен‐ ный под дверцей. Затем установите крышку держателя на ме‐ сто. 3 2 1 7.6 Встраивание прибора 1 2 Установите прибор в нишу. Поверните кронштейн на 180°, чтобы он за‐
 • Страница 62 из 69
  62 www.electrolux.com 50 mm 50 mm Чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воз‐ духа, верхняя поверхность прибора должна быть свободна. Если над прибором находит‐ ся навесная мебель, то между ней и стеной должен быть зазор в 50 мм, и она должна находиться на расстоянии не менее 50 мм от потолка. 7.7
 • Страница 63 из 69
  РУССКИЙ 63 Если высота цоколя 100 мм, уменьшать высоту планки не сле‐ дует. 140-190 mm 3 1 2 100-150 mm Выравнивание по высоте 870 мм При использовании цоколя высо‐ той от 190 до 220 мм руковод‐ ствуйтесь данной иллюстрацией. При использовании цоколя высо‐ той от 150 до 190 мм для компен‐ сации по
 • Страница 64 из 69
  64 www.electrolux.com SSS RRR ! HISSS! OK BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! UB B! CLICK! BRRR! CRACK! IC CL K! BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 65 из 69
  РУССКИЙ 65 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Размеры ниши для встраи‐ вания Высота 1900 мм Ширина 860 мм Глубина 550 мм Время повышения темпера‐ туры 14 час Напряжение 230-240 В Частота 50 Гц Технические данные указаны на паспортной табличке на левой стенке внутри прибора и на табличке энергопотребления. 10.
 • Страница 66 из 69
  66 www.electrolux.com
 • Страница 67 из 69
  РУССКИЙ 67
 • Страница 68 из 69
  222322031-B-122013 www.electrolux.com/shop
 • Страница 69 из 69