Инструкция для ELECTROLUX ERB34233W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

návod k použití

használati útmutató

instrukcja obsługi

informaţii pentru utilizator

Инструкция по

эксплуатации

návod na používanie

Chladnička s mrazničkou

Hűtő - fagyasztó

Chłodziarko-zamrażarka

Frigider cu congelator

Холодильник-морозильник

Chladnička s mrazničkou

ERB29233W

ERB29233X

ERB34233W

ERB34233X

ERB36233W

ERB36233X

ERB40233W

ERB40233X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Инструкция по эксплуатации návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator Холодильник-морозильник Chladnička s mrazničkou ERB29233W ERB29233X ERB34233W
 • Страница 2 из 53
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly
 • Страница 3 из 53
  electrolux 3 • Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. 2) • Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat. • Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce. • Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování potravin je nutné přísně dodržovat. • Do
 • Страница 4 из 53
  4 electrolux • umístění spotřebiče. Důležité Jestliže je okolní teplota vysoká, nebo je spotřebič zcela zaplněný, a spotřebič je přitom nastavený na nejnižší teplotu, může běžet nepřetržitě a na zadní stěně se pak tvoří námraza. V tomto případě je nutné nastavit vyšší teplotu, aby se spotřebič
 • Страница 5 из 53
  electrolux 5 Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu, který se nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct na uložené potraviny. Používejte speciální čisticí nástroj, který najdete již zasunutý do odtokového otvoru. Odmrazování lze urychlit vložením
 • Страница 6 из 53
  6 electrolux Instalace Pozor Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě před instalací k zajištění bezpečnosti a správného provozu spotřebiče. Umístění Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče: Klimatická třída Okolní
 • Страница 7 из 53
  electrolux 7 Chcete-li je odstranit, postupujte takto: 1. Posuňte držáky polic ve směru šipky (A). 2. Nadzdvihněte polici zezadu a pak ji zatlačte dopředu, až se uvolní (B). 3. Odstraňte zarážky (C). m1 m5 m3 Změna směru otvírání dveří Upozornění Před každou činností vytáhněte zástrčku ze síťové
 • Страница 8 из 53
  8 electrolux 1 7. Odšroubujte čep horního závěsu (t1) a zašroubujte ho na opačné straně. 8. Vyjměte levý čep středního závěsu (m3,m4) a přemontujte jej na opačnou stranu. 9. Čep středního závěsu (m5) nasaďte do levého otvoru dolních dveří. 10. Dolní dveře opět nasaďte na čep dolního závěsu (b2).
 • Страница 9 из 53
  electrolux 9 Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Biztonsági információk Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót,
 • Страница 10 из 53
  10 electrolux 6. Tilos üzemeltetni a készüléket a lámpaburkolat nélkül 4) lámpaburkolata. • A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el. • Ne szedjen ki dolgokat a fagyasztóból, és ne is érjen hozzá ilyenekhez nedves/vizes kézzel, mivel ez a bőrsérüléseket, illetve fagyás miatti égési
 • Страница 11 из 53
  electrolux 11 Működés Bekapcsolás Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányban egy közepes beállításra. Kikapcsolás A készülék kikapcsolásához forgassa a hőmérséklet-szabályozót "O" állásba. Hőmérséklet-szabályozás A
 • Страница 12 из 53
  12 electrolux Hasznos javaslatok és tanácsok Normál működéssel járó hangok • Esetleg egy halk csobogó vagy bugyborékoló hangot is lehet hallani, amikor a hűtőközeget a rendszer a hátsó tekercseken vagy vezetéken. Ez normális jelenség. • Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a hűtőszekrényben körbe
 • Страница 13 из 53
  electrolux 13 Fontos Soha ne próbálja meg éles fémeszközök segítségével lekaparni a jeget a párologtatóról, mert megsértheti. Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket az olvasztási folyamat elősegítésére, ha azokat a gyártó nem ajánlja. Ha a jégmentesítés alatt a fagyasztott
 • Страница 14 из 53
  14 electrolux Üzembe helyezés Figyelem A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a "Biztonsági tudnivalók" c. szakaszt saját biztonsága és a készülék helyes üzemeltetése érdekében. Elhelyezés Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel annak a
 • Страница 15 из 53
  electrolux 15 A polctartók eltávolítása A készülékében olyan polctartók találhatók, amelyek segítségével a polcokat szállítás közben fixálni lehet. A polctartókat az alábbi eljárással tudja kivenni: 1. Forgassa a polctartókat a nyíl (A) irányába. 2. Emelje ki a polcot hátulról, és nyomja előrefele,
 • Страница 16 из 53
  16 electrolux 1 7. Csavarozza ki a felső zsanér forgócsapját (t1), és csavarozza be az ellenkező oldalra. 8. Távolítsa el a középső zsanér bal oldali borítócsapját (m3, m4), és helyezze át a másik oldalra. 9. Illessze a középső zsanér csapját (m5) az alsó ajtó bal oldali furatába. 10. Illessze az
 • Страница 17 из 53
  electrolux 17 Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com Informacje dotyczące bezpieczeństwa W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy
 • Страница 18 из 53
  18 electrolux lającego. Występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru. 6. Nie wolno używać urządzenia bez nałożonej osłony oświetlenia 7) wewnętrznego. • Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy jego przenoszeniu. • Nie wolno usuwać ani dotykać przedmiotów znajdujących się
 • Страница 19 из 53
  electrolux 19 Ochrona środowiska W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować
 • Страница 20 из 53
  20 electrolux Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia żywności, spowodowanego na przykład brakiem zasilania przez okres czasu dłuższy niż podany w parametrach technicznych w punkcie "Czas utrzymywania temperatury bez zasilania", należy szybko skonsumować rozmrożoną żywność lub
 • Страница 21 из 53
  electrolux 21 • szuflady obłożyć materiałem izolacyjnym, np. kocami lub gazetami. Rozmrażanie można przyspieszyć umieszczając miskę z ciepłą wodą (nie wrzątkiem) wewnątrz zamrażarki. • Wyjąć kanał odpływowy z miejsca do przechowywania, wcisnąć go zgodnie z ilustracją i umieścić w najniższej
 • Страница 22 из 53
  22 electrolux Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia SN +10°C do + 32°C N +16°C do + 32°C ST +16°C do + 38°C T +16°C do + 43°C Miejsce instalacji Urządzenie należy instalować z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, bojlery oraz nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Страница 23 из 53
  electrolux 23 4. Wymontować pokrywę (b1) przy pomocy narzędzia. Odkręcić sworzeń dolnego zawiasu (b2) z podkładką (b3) i umieścić je po przeciwnej stronie. 5. Zamontować pokrywę (b1) po przeciwnej stronie. b1 b2 Zmiana kierunku otwierania drzwi Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem prac należy wyjąć
 • Страница 24 из 53
  24 electrolux 8. Wyjąć lewą zaślepkę środkowego zawiasu (m3, m4) i przenieść ją na drugą stronę. 9. Włożyć sworzeń środkowego zawiasu (m5) w lewy otwór dolnych drzwi. 10. Wsunąć dolne drzwi na sworzeń dolnego zawiasu (b2). 11. Wsunąć górne drzwi na sworzeń górnego zawiasu (t1). 12. Wsunąć górne
 • Страница 25 из 53
  electrolux 25 Electrolux. Thinking of you. Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com Informaţii privind siguranţa Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de instalare şi de prima utilizare, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare, inclusiv
 • Страница 26 из 53
  26 electrolux • Evitaţi expunerea îndelungată a aparatului la lumină solară directă. Utilizarea zilnică • Nu puneţi oale fierbinţi pe piesele din plastic ale aparatului. • Nu păstraţi gaze şi lichide inflamabile în interiorul aparatului, deoarece ar putea exploda. • Nu puneţi alimentele în contact
 • Страница 27 из 53
  electrolux 27 Pentru a pune în funcţiune aparatul, procedaţi după cum urmează: • rotiţi butonul de reglare a temperaturii spre o setare mai joasă, pentru a obţine o răcire minimă. • rotiţi butonul de reglare a temperaturii spre o setare mai mare, pentru a obţine o răcire maximă. În general, cea mai
 • Страница 28 из 53
  28 electrolux • Când compresorul porneşte sau se opreşte, veţi auzi un sunet slab (un "clic") datorat regulatorului de temperatură. Acest lucru este normal. Îngrijirea şi curăţarea Atenţie Scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere. Acest aparat conţine
 • Страница 29 из 53
  electrolux 29 Date tehnice ERB29233X ERB29233W ERB34233X ERB34233W ERB36233X ERB36233W ERB40233X ERB40233W Dimensiuni Înălţime 1750 mm 1850 mm 2010 mm 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm Adâncime Timp de atingere a condiţiilor normale de funcţionare 1540 mm Lăţime 632 mm 632 mm 632 mm 632 mm 20 h 20 h 20 h
 • Страница 30 из 53
  30 electrolux Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E. Distanţierele posterioare În punga cu documentaţia există două distanţiere, care trebuie montate ca în figură. Slăbiţi şuruburile şi introduceţi distanţierul sub capul şurubului, apoi strângeţi din nou şuruburile. 2 1 3 Reversibilitatea
 • Страница 31 из 53
  electrolux 31 4. Scoateţi capacul (b1) cu ajutorul unei unelte. Deşurubaţi pivotul balamalei de jos (b2) şi distanţierul (b3) şi montaţi-le pe partea opusă. 5. Reintroduceţi capacul (b1) pe partea opusă. b1 b2 b3 6. Scoateţi opritoarele (1) şi mutaţi-le pe partea cealaltă a uşilor. 1 7. Deşurubaţi
 • Страница 32 из 53
  32 electrolux Informaţii privind mediul Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
 • Страница 33 из 53
  electrolux 33 Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com Сведения по технике безопасности Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руковод‐ ство,
 • Страница 34 из 53
  34 electrolux ВНИМАНИЕ! Замену электрических час‐ тей изделия (шнура питания, вилки, ком‐ прессора) должен производить сертифициро‐ ванный представитель сервисного центра или квалифицированный обслуживающий персонал. 1. Запрещено удлинять сетевой шнур. 2. Убедитесь, что вилка сетевого шнура,
 • Страница 35 из 53
  electrolux 35 нуться горячих частей (компрессор, испа‐ ритель). • Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухон‐ ных плит. • Убедитесь, что к розетке будет доступ по‐ сле установки прибора. • Подключайте прибор только к питьевому водоснабжению. 15) Обслуживание • Любые
 • Страница 36 из 53
  36 electrolux Ежедневное использование Замораживание свежих продуктов Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов и продол‐ жительного хранения замороженных продук‐ тов, а также продуктов глубокой заморозки. Для замораживания свежих продуктов не тре‐ буется менять среднее
 • Страница 37 из 53
  electrolux 37 страции и поместите в нижний выдвижной ящик, где может собираться вода • осторожно соскребите лед, когда он начнет таять. Используйте в этих целях деревян‐ ный или пластмассовый скребок • когда растает весь лед, почистите и насухо вытрите корпус, затем верните дренажный канал на
 • Страница 38 из 53
  38 electrolux Технические данные указаны на паспортной табличке на левой стенке внутри прибора и на табличке энергопотребления. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед установкой прибора внимательно прочитайте "Информацию по технике безопасности" для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации
 • Страница 39 из 53
  electrolux 39 2 1 3 Выравнивание по высоте При установке прибора убедитесь, что он стоит ровно. Для этого используйте две регу‐ лируемые ножки спереди внизу. Перевешивание дверцы ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых операций выньте вилку из сетевой розетки. ВАЖНО! Следующие операции рекомендуется
 • Страница 40 из 53
  40 electrolux 3. Снимите шайбу (m6) и переставьте на другую сторону поворотного штифта пет‐ ли (m5). 4. С помощью инструмента снимите крышку (b1). Отвинтите поворотный штифт ниж‐ ней петли (b2) и шайбу (b3) и установите их на противоположной стороне. 5. Установите крышку (b1) на противополож‐ ной
 • Страница 41 из 53
  electrolux 41 обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
 • Страница 42 из 53
  42 electrolux Electrolux. Thinking of you. Viac o nás na www.electrolux.com Bezpečnostné pokyny V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpečenie správneho používania si pred nainštalovaním a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na používanie vrátane tipov a upozornení. Je
 • Страница 43 из 53
  electrolux 43 • Neuchovávajte v spotrebiči horľavý plyn ani tekutinu, pretože môžu explodovať. • Potraviny neklaďte priamo na vzduchový otvor na zadnej stene. 17) • Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znova zmrazovať. • Balené mrazené potraviny uchovávajte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených
 • Страница 44 из 53
  44 electrolux Stredné nastavenie je vo všeobecnosti najvhodnejšie. Presné nastavenie si treba vyberať s prihliadnutím na skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od: • teploty v miestnosti • od toho, ako často sa otvárajú dvere • množstva uchovávaných potravín • umiestnenia spotrebiča. Dôležité
 • Страница 45 из 53
  electrolux 45 bu a plnenie chladiaceho okruhu vykonávať výhradne autorizovaní technici. Odmrazovanie chladničky Pri normálnom používaní sa námraza automaticky odstraňuje z výparníka chladiaceho priestoru pri každom zastavení motora kompresora. Odmrazená voda steká cez žliabok do osobitnej nádoby na
 • Страница 46 из 53
  46 electrolux Technické údaje ERB29233X ERB29233W ERB34233X ERB34233W ERB36233X ERB36233W ERB40233X ERB40233W Rozmery Výška 1750 mm 1850 mm 2010 mm 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm Hĺbka Akumulačná doba 1540 mm Šírka 632 mm 632 mm 632 mm 632 mm 20 h 20 h 20 h 20 h Technické informácie sa uvádzajú na
 • Страница 47 из 53
  electrolux 47 2 1 3 Vyrovnanie do vodorovnej polohy Pri inštalácii spotrebiča zabezpečte jeho vyrovnanie do vodorovnej polohy. Dosiahnete to dvoma nastaviteľnými nožičkami na spodnej prednej strane. Možnosť zmeny smeru otvárania dverí Varovanie Pred akýmkoľvek zásahom vytiahnite zástrčku spotrebiča
 • Страница 48 из 53
  48 electrolux 3. Vyberte vymedzovaciu vložku (m6) a nasaďte ju na opačnú stranu čapu závesu (m5). 4. Pomocou nástroja vyberte kryt (b1). Odskrutkujte čap spodného závesu (b2) a vymedzovaciu vložku (b3) a namontujte ich na opačnej strane. 5. Nasaďte kryt (b1) na opačnú stranu. b1 b2 b3 6. Vyberte
 • Страница 49 из 53
  electrolux 49 Otázky ochrany životného prostredia Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
 • Страница 50 из 53
  50 electrolux
 • Страница 51 из 53
  electrolux 51
 • Страница 52 из 53
  www.electrolux.com www.electrolux.cz www.electrolux.hu www.electrolux.pl www.electrolux.ro www.electrolux.ru www.electrolux.sk 210620715-00-102009
 • Страница 53 из 53