Инструкция для ELECTROLUX ERN 2301 AOW

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ERN2301AOW

................................................ .............................................

EN REFRIGERATOR

USER MANUAL

2

PL CHŁODZIARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

14

SK CHLADNIČKA

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

26

SL HLADILNIK

NAVODILA ZA UPORABO

37

ES FRIGORÍFICO

MANUAL DE

INSTRUCCIONES

48

UK ХОЛОДИЛЬНИК

ІНСТРУКЦІЯ

60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  ERN2301AOW ................................................ EN REFRIGERATOR PL CHŁODZIARKA SK CHLADNIČKA SL HLADILNIK ES FRIGORÍFICO UK ХОЛОДИЛЬНИК ............................................. USER MANUAL 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 14 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 26 NAVODILA ZA UPORABO 37 MANUAL DE 48
 • Страница 2 из 73
  2 www.electrolux.com CONTENTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 73
  ENGLISH 1. 3 SAFETY INSTRUCTIONS In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people
 • Страница 4 из 73
  4 www.electrolux.com 1. • • • • Power cord must not be lengthened. 2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire. 3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance. 4. Do not
 • Страница 5 из 73
  ENGLISH obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat 5 exchanger. The materials used on this appliance marked by the symare recyclable. bol 2. OPERATION 2.1 Switching on Insert the plug into the wall socket. Turn the Temperature regulator
 • Страница 6 из 73
  6 www.electrolux.com 3.3 Movable shelves The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired. 3.4 Positioning the door shelves To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.
 • Страница 7 из 73
  ENGLISH 7 4. HELPFUL HINTS AND TIPS 4.1 Hints for energy saving 4.3 Hints for refrigeration • Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. • If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully
 • Страница 8 из 73
  8 www.electrolux.com age the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added. After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply. 5.2 Periods of non-operation
 • Страница 9 из 73
  ENGLISH Problem Possible cause 9 Solution The appliance has no Connect a different electripower. There is no voltage cal appliance to the mains in the mains socket. socket. Contact a qualified electrician. The lamp does not work. The lamp is in stand-by. Close and open the door. The lamp is
 • Страница 10 из 73
  10 www.electrolux.com 6.1 Replacing the lamp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6.2 Closing the door 1. 2. Clean the door gaskets. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation". 3. Disconnect the mains plug from the mains socket. Remove the screw from the lamp cover. Remove the lamp cover (refer to
 • Страница 11 из 73
  ENGLISH 11 7.3 Ventilation requirements The airflow behind the appliance must be sufficient. min. 200 cm2 min. 200 cm2 Refer to the assembly instructions for the installation. 8. NOISES There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation). SSS RRR ! HISSS! OK SSSRRR! U
 • Страница 12 из 73
  12 www.electrolux.com HISSS! BLUBB! HISSS! BLUBB! BRRR! BRRR! CRACK! CRACK! 9. TECHNICAL DATA Dimension of the recess Height 1225 mm Width 560 mm Depth 550 mm Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and
 • Страница 13 из 73
  ENGLISH appliances marked with the symbol with the household waste. Return the 13 product to your local recycling facility or contact your municipal office.
 • Страница 14 из 73
  14 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 15 из 73
  POLSKI 1. 15 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowni‐ ka i bezawaryjnej pracy urządzenia przed insta‐ lacją i pierwszym użyciem należy uważnie prze‐ czytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy
 • Страница 16 из 73
  16 www.electrolux.com OSTRZEŻENIE! Aby można było uniknąć niebezpie‐ czeństwa, wymiany elementów elek‐ trycznych (przewód zasilający, wtyczka, sprężarka) może dokonać wyłącznie technik autoryzowanego serwisu lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Nie wolno przedłużać przewodu zasilają‐ cego. 2.
 • Страница 17 из 73
  POLSKI • Naprawy tego produktu muszą być wykony‐ wane w autoryzowanym punkcie serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. 1.7 Ochrona środowiska W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia
 • Страница 18 из 73
  18 www.electrolux.com 3.2 Wskaźnik temperatury To urządzenie jest w sprzedaży we Francji. Zgodnie z prawem tego kraju, w dolnej części komory chłodziarki powinna znaj‐ dować się specjalna naklejka (patrz ry‐ sunek), która wskazuje jej najchłodniej‐ szą strefę. 3.3 Zmiana położenia półek Ściany
 • Страница 19 из 73
  POLSKI 19 3.5 Kontrola wilgotności Szklana półka posiada mechanizm ze szczelina‐ mi (regulowanymi dźwigienką), dzięki któremu można regulować temperaturę w szufladzie na warzywa. Gdy szczeliny wentylacyjne są zamknięte: artykuły w szufladzie na warzywa i owoce dłużej zachowują naturalną wilgotność.
 • Страница 20 из 73
  20 www.electrolux.com 5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE UWAGA! Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie od zasilania. Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianie mogą wykonywać wyłącz‐ nie technicy autoryzowanego
 • Страница 21 из 73
  POLSKI 21 6. CO ZROBIĆ, GDY… OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do usunięcia problemu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Usuwanie problemów nieuwzględnio‐ nych w niniejszej instrukcji można po‐ wierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej oso‐ bie. Podczas normalnej pracy
 • Страница 22 из 73
  22 www.electrolux.com Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Woda wylewa się na pod‐ łogę. Końcówka wężyka odprowa‐ dzającego skropliny nie jest skierowana do pojemnika umieszczonego nad sprężarką. Zamocować końcówkę wężyka odprowadzającego skropliny w pojemniku umieszczonym nad sprężarką.
 • Страница 23 из 73
  POLSKI częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instalacji za‐ silającej. Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka prze‐ wodu zasilającego dołączonego do urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasila‐ nia nie jest uziemione, urządzenie należy odręb‐
 • Страница 24 из 73
  24 www.electrolux.com SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 25 из 73
  POLSKI 25 9. DANE TECHNICZNE Wymiary wnęki Wysokość 1225 mm Szerokość 560 mm Głębokość 550 mm Napięcie 230-240 V Częstotliwość 50 Hz Dane techniczne podane są na tabliczce znamio‐ nowej znajdującej się z lewej strony wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie efektywności ener‐ getycznej. 10. OCHRONA
 • Страница 26 из 73
  26 www.electrolux.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 27 из 73
  SLOVENSKY 1. 27 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpeče‐ nie správneho používania si pred nainštalovaním a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na používanie vrátane tipov a upo‐ zornení. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbytočným chybám a
 • Страница 28 из 73
  28 www.electrolux.com • • • • Pritlačená alebo poškodená sieťová zá‐ strčka sa môže prehriať a spôsobiť po‐ žiar. 3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľný prí‐ stup k zásuvke elektrickej siete. 4. Neťahajte za napájací elektrický kábel. 5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zá‐ strčku nezapájajte.
 • Страница 29 из 73
  SLOVENSKY 29 2. PREVÁDZKA 2.1 Zapínanie Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. Otočte regulátor teploty v smere pohybu hodino‐ vých ručičiek do strednej polohy. 2.2 Vypínanie Aby ste spotrebič vypli, otočte regulátor teploty do polohy "O". 2.3 Regulácia teploty Teplota sa reguluje
 • Страница 30 из 73
  30 www.electrolux.com 3.3 Prestaviteľné police Steny chladničky sú vybavené niekoľkými lištami, aby ste police mohli umiestniť do polohy, ktorú požadujete. 3.4 Umiestnenie priehradiek na dverách Priehradky na dverách možno umiestniť do rôz‐ nej výšky, aby ste mohli uložiť balenia potravín rôznych
 • Страница 31 из 73
  SLOVENSKY na výparníku. Ak sa tak stane, otočte regulá‐ tor teploty smerom k nižším nastaveniam, aby bolo možné automatické odmrazovanie a aby ste ušetrili elektrickú energiu. 4.2 Rady na chladenie čerstvých potravín Aby ste dosiahli čo najvyššiu výkonnosť: • do chladničky nevkladajte teplé
 • Страница 32 из 73
  32 www.electrolux.com 5.3 Odmrazovanie chladničky Pri normálnom používaní sa námraza automatic‐ ky odstraňuje z výparníka chladiaceho priestoru pri každom zastavení motora kompresora. Odm‐ razená voda steká cez žliabok do osobitnej nád‐ oby na zadnej stene spotrebiča nad motorom kompresora, z
 • Страница 33 из 73
  SLOVENSKY Problém 33 Možná príčina Riešenie Teplota potravín je príliš vyso‐ ká. Pred vložením do spotrebiča ne‐ chajte potraviny najprv vychlad‐ núť na izbovú teplotu. Okolitá teplota v miestnosti je príliš vysoká. Znížte teplotu v miestnosti. Po zadnej stene chladnič‐ ky steká voda. Počas
 • Страница 34 из 73
  34 www.electrolux.com 7. INŠTALÁCIA VAROVANIE Aby bola zaručená bezpečná a správna činnosť spotrebiča, pred jeho inštalá‐ ciou si pozorne prečítajte „Bezpečnost‐ né pokyny“. 7.1 Umiestnenie Tento spotrebič nainštalujte v mieste, kde teplota prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na
 • Страница 35 из 73
  SLOVENSKY SSS RRR ! HISSS! OK BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! UB B! CLICK! BRRR! CRACK! IC CL 35 K! BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 36 из 73
  36 www.electrolux.com 9. TECHNICKÉ ÚDAJE Rozmery priestoru pre chlad‐ ničku Výška 1225 mm Šírka 560 mm Hĺbka 550 mm Elektrické napätie 230-240 V Frekvencia 50 Hz Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej ľavej strane spotrebiča a na štítku energetických parametrov. 10. OCHRANA
 • Страница 37 из 73
  SLOVENŠČINA 37 VSEBINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 38 из 73
  38 www.electrolux.com 1. VARNOSTNA NAVODILA Pred vgradnjo in prvo uporabo hladilnika natanč‐ no preberite navodila za uporabo, vključno z na‐ sveti in opozorili. S tem zagotovite varno in pra‐ vilno uporabo. V izogib nepotrebnim napakam in nesrečam poskrbite, da bodo vsi uporabniki hla‐ dilnika
 • Страница 39 из 73
  SLOVENŠČINA Če je vtičnica za električni vtič zrahljana, vanjo ne vstavljajte vtiča. Lahko pride do električnega udara ali požara. 6. Naprave ne smete uporabljati brez name‐ ščenega pokrova žarnice (če je predvi‐ den) za notranjo osvetlitev. Naprava je težka. Bodite previdni, ko jo premi‐ kate. Ne
 • Страница 40 из 73
  40 www.electrolux.com 2.2 Izklop Hladilnik izklopite z zasukom regulatorja tempe‐ rature v položaj "O". 2.3 Regulacija temperature Regulacija temperature je samodejna. Opis postopka za upravljanje hladilnika: • Regulator temperature zavrtite proti najnižji nastavitvi za doseganje najnižje
 • Страница 41 из 73
  SLOVENŠČINA 41 3.4 Nameščanje vratnih polic Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih veliko‐ sti, so lahko vratne police nameščene na različ‐ nih višinah. Za spreminjanje višine nadaljujte na naslednji način: postopoma vlecite police v smeri puščic, dokler jih ne odstranite, nato pa jih
 • Страница 42 из 73
  42 www.electrolux.com Sadje in zelenjava: temeljito očistite in odložite v poseben (posebne) predal(e). Maslo in sir: postavite v posebne neprodušne po‐ sode ali zavijte v aluminijasto folijo oz. vstavite v polivinilaste vrečke, da v čim večji meri prepreči‐ te dostop zraka. Steklenice mleka: biti
 • Страница 43 из 73
  SLOVENŠČINA 43 6. KAJ STORITE V PRIMERU… OPOZORILO! Pred odpravljanjem težav izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Težave, ki niso opisane v tem priročni‐ ku, mora odpraviti usposobljen elektri‐ čar ali strokovno usposobljena oseba. Težava Med običajnim delovanjem nastajajo določeni zvoki (kompresor,
 • Страница 44 из 73
  44 www.electrolux.com 6.1 Zamenjava žarnice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6.2 Zapiranje vrat 1. 2. Očistite tesnila vrat. Po potrebi nastavite vrata. Glejte »Namesti‐ tev«. 3. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice. Odstranite vijak pokrova žarnice. Odstranite pokrov žarnice (glejte sliko). Žarnico
 • Страница 45 из 73
  SLOVENŠČINA 7.3 Zahteve za zračenje Na zadnji strani naprave mora biti zagotovljen zadosten pretok zraka. min. 200 cm2 min. 200 cm2 Za namestitev si oglejte navodila za montažo. 8. ZVOKI Med običajnim delovanjem se pojavijo nekateri zvoki (kompresor, kroženje hladilnega sredstva). SSS RRR ! HISSS!
 • Страница 46 из 73
  46 www.electrolux.com HISSS! BLUBB! HISSS! BLUBB! BRRR! CRACK! 9. TEHNIČNI PODATKI Dimenzije odprtine Višina 1225 mm Širina 560 mm Globina 550 mm Napetost 230-240 V Frekvenca 50 Hz Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za teh‐ nične navedbe na notranji levi strani naprave in energijski nalepki.
 • Страница 47 из 73
  SLOVENŠČINA 47 10. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih . naprav. Naprav, označenih s simbolom , ne odstranjujte z
 • Страница 48 из 73
  48 www.electrolux.com ÍNDICE DE MATERIAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUNCIONAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 49 из 73
  ESPAÑOL 1. 49 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que
 • Страница 50 из 73
  50 www.electrolux.com cuito, un incendio o una descarga eléctrica. ADVERTENCIA Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos. 1. • • • • El cable de alimentación no se
 • Страница 51 из 73
  ESPAÑOL • Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales. 1.7 Protección del medio ambiente Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los
 • Страница 52 из 73
  52 www.electrolux.com 3.2 Indicador de temperatura Este aparato está autorizado para su venta en Francia. En conformidad con la normativa válida en dicho país, deberá ir provisto de un dispositivo especial (consulte la figura) situado en el compartimiento inferior del frigorífico para indicar la
 • Страница 53 из 73
  ESPAÑOL 53 3.5 Control de humedad El estante de cristal incorpora un dispositivo con ranuras (ajustables mediante un palanca deslizante), que permite regular la temperatura de los cajones para verduras Cuando las ranuras de ventilación están cerradas: la humedad natural de los alimentos guardados
 • Страница 54 из 73
  54 www.electrolux.com 5. CUIDADO Y LIMPIEZA PRECAUCIÓN Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato. Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados. 5.1
 • Страница 55 из 73
  ESPAÑOL 55 6. QUÉ HACER SI… ADVERTENCIA Antes de realizar cualquier reparación, desconecte el enchufe del aparato de la toma de red. Sólo un electricista o un técnico profesional debe llevar a cabo cualquier reparación que no figure en este manual. Se producen ruidos durante el funcionamiento
 • Страница 56 из 73
  56 www.electrolux.com Problema Posible causa Solución Los alimentos impiden que Asegúrese de que los aliel agua fluya al colector. mentos no entran en contacto con la placa posterior. El agua fluye hacia el suelo. El agua de la descongela- Fije la salida de agua de ción no fluye hacia la ban-
 • Страница 57 из 73
  ESPAÑOL Clase climática Temperatura ambiente SN +10°C a + 32°C N +16°C a + 32°C ST +16°C a + 38°C T +16°C a + 43°C 7.2 Conexión eléctrica Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de datos técnicos se co- 57 rresponden con el suministro de la
 • Страница 58 из 73
  58 www.electrolux.com SSS RRR ! HISSS! OK BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! UB B! CLICK! BRRR! CRACK! IC CL K! BRRR! CR AC K! CLICK! BRRR! CRACK!
 • Страница 59 из 73
  ESPAÑOL 59 9. DATOS TÉCNICOS Medidas de la cavidad Altura 1225 mm Anchura 560 mm Fondo 550 mm Voltaje 230-240 V Frecuencia 50 Hz La información técnica se encuentra en la placa de datos técnicos en el lado interior izquierdo del aparato y en la etiqueta de energía. 10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
 • Страница 60 из 73
  60 www.electrolux.com ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИС РОБОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 61 из 73
  Українська 1. 61 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В інтересах вашої безпеки та для належного використання приладу уважно прочитайте цю інструкцію, включаючи підказки та застере‐ ження, перш ніж встановлювати його і розпо‐ чинати ним користуватися. Аби уникнути по‐ милкових дій і нещасних випадків
 • Страница 62 из 73
  62 www.electrolux.com Попередження! Щоб уникнути нещасних випадків, за‐ міну всіх електричних компонентів (кабель живлення, вилка, компресор) має виконувати сертифікований май‐ стер або спеціаліст сервісного цент‐ ру. Забороняється подовжувати кабель живлення. 2. Подбайте про те, щоб вилка кабелю
 • Страница 63 из 73
  Українська 1.7 Захист довкілля Ні в охолоджувальній системі, ні в ізо‐ ляційних матеріалах цього приладу не міститься газів, які могли б нане‐ сти шкоду озоновому шару. Прилад не можна утилізувати разом з міськи‐ ми відходами та сміттям. Ізоляційна піна містить займисті гази: прилад не‐ обхідно
 • Страница 64 из 73
  64 www.electrolux.com 3.2 Індикатор температури Цей прилад продається у Франції. Згідно з нормативними положеннями, які діють у цій країні, разом із прила‐ дом має постачатися спеціальний пристрій (див. малюнок), що розташо‐ ваний у нижньому відділенні моро‐ зильника і вказує найхолоднішу його
 • Страница 65 из 73
  Українська 65 3.5 Регулювання вологості Скляна поличка обладнана пристроєм з отво‐ рами (що регулюються пересувним важелем), за допомогою якого можна регулювати темпе‐ ратуру в шухляді для овочів. Коли вентиляційні отвори закриті: природній вміст вологи продуктів у відділенн‐ ях для фруктів і
 • Страница 66 из 73
  66 www.electrolux.com 5. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ Обережно! Перш ніж виконувати операції з тех‐ нічного обслуговування, завжди вий‐ майте вилку з розетки. У холодильному агрегаті цього при‐ ладу містяться вуглеводні; тому тех‐ нічне обслуговування та перезарядку його має виконувати лише кваліфіко‐ ваний
 • Страница 67 из 73
  Українська 67 6. ЩО РОБИТИ, КОЛИ ... Попередження! Перш ніж намагатися ліквідувати не‐ справність, відключіть прилад від ро‐ зетки. Усунення несправностей, які не вка‐ зані у цій інструкції, повинно здійсню‐ ватися кваліфікованим електриком або іншою компетентною особою. Під час нормальної роботи
 • Страница 68 из 73
  68 www.electrolux.com Проблема Можлива причина Спосіб усунення Температура всередині приладу надто низька. Неправильно встановлено регулятор температури. Встановіть вищу температуру. Температура всередині приладу надто висока. Неправильно встановлено регулятор температури. Встановіть нижчу
 • Страница 69 из 73
  Українська 69 7.3 Вимоги щодо вентиляції Позаду приладу має бути достатньо місця для циркуляції повітря. min. 200 cm2 min. 200 cm2 Див. інструкції з монтажу, щоб отри‐ мати відомості про встановлення. 8. ШУМИ Під час нормальної роботи приладу чути певні звуки (спричинені компресором або циркуля‐
 • Страница 70 из 73
  70 www.electrolux.com HISSS! BLUBB! HISSS! BLUBB! BRRR! CRACK! BRRR! CRACK! 9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ Розміри ніші Висота 1225 мм Ширина 560 мм Глибина 550 мм Напруга 230-240 В Частота струму 50 Гц Технічна інформація міститься на табличці, розташованій на внутрішньому лівому боці приладу, та на ярлику
 • Страница 71 из 73
  Українська Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров’я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , 71 разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій
 • Страница 72 из 73
  222352758-A-042013 www.electrolux.com/shop
 • Страница 73 из 73