Инструкция для ELECTROLUX ERO 2922

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

k y l   -   f r y s s k å p   /   j ä ä k a a p p i   -   p a k a s t i n   /

f r i d g e   -   f r e e z e r   /

à Ì Ò Ú  Û Í ˆ Ë fl   Ô Ó   Û Ò Ú ‡ Ì Ó ‚ Í Â Ë   ˝ Í Ò Ô Î Û ‡ Ú ‡ ˆ Ë Ë   Ô  Ë · Ó  ‡

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

INSTRUCTION BOOK

ïéãéÑàãúçàä-åéêéáàãúçàä

2222 072-92

ERO 2922

RU

S

FI

GB

ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 16
  kyl - frysskåp / jääkaappi - pakastin / f r i d g e - f r e e z e r / àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔË·Ó‡ BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION BOOK ïéãéÑàãúçàä-åéêéáàãúçàä ERO 2922 S FI ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE GB 2222 072-92 RU
 • Страница 2 из 16
  ANVÄNDNING 50 mm àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÔË·ÓÓ‚ Invändig rengöring Använd inte något skurpulver. Innan skåpet tas i bruk skall den typiska lukten av ny produkt tas bort genom tvättning med Ijummet vatten och en milt diskmedel. ê‡ÁÏÂ˚ ÔÓfiχ Ç˚ÒÓÚ‡ ÉÎÛ·Ë̇ òËË̇ Kylskåpets
 • Страница 3 из 16
  ìëíÄçéÇäÄ ê‡ÁÏ¢ÂÌË A PaÁÏecÚËÚe ıoÎo‰ËθÌËÍ Ìa accÚoflÌËË oÚ ÚaÍËı ËcÚo˜ÌËÍo‚ ÚeÔÎa, ͇Í: ÓÚÓÔËÚÂθÌ˚ ·‡Ú‡ÂË Ë Ô˜Ë, ÔflÏ˚ ÒÓÎ̘Ì˚ ÎÛ˜Ë Ë Ú.‰. COOLMATIC B ÑÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÏÓÚËÚ ÔË·„‡ÂÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË. ÑÂʇÚÂÎË ÔÓÎÓÍ Ç‡¯ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì ÒÚÓÔÓ‡ÏË ‰Îfl ÔÓÎÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â
 • Страница 4 из 16
  Öëãà ÇéáçàäãÄ çÖàëèêÄÇçéëíú ÖÒÎË ‚ ‡·ÓÚ ÔË·Ó‡ ‚ÓÁÌËÍ· ͇͇fl-ÎË·Ó ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ: - ‚ËÎ͇ ıÓÓ¯Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÁÂÚÍÛ; - ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË Ì ÓÚÍβ˜ÂÌÓ; - ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ÌÓχθ̇fl ÌÓÏË̇θ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Flaskhållare Placera flaskorna (med öppningen framåt) på den
 • Страница 5 из 16
  ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌË àÌÂÈ Ì‡ ËÒÔ‡ËÚÂΠıÓÎÓ‰ËθÌÓ„Ó ÓÚÒÂ͇ Û‰‡ÎflÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔË Í‡Ê‰ÓÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡. í‡Î‡fl ‚Ó‰‡ ÒÚÂ͇ÂÚ ÔÓ ÒÔˆˇθÌÓÏÛ ÊÂÎÓ·Û Ë ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ ̇‰ ÍÓÏÔÂÒÒÓÓÏ, ÓÚÍÛ‰‡ Ó̇ ËÒÔ‡flÂÚÒfl. êÂÍÓÏẨÛÂÏ ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ÔÓ˜Ë˘‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÒÚË ‰Îfl ÒÎË‚‡ Ú‡ÎÓÈ ‚Ó‰˚,
 • Страница 6 из 16
  Knapp för deaktivering av alarmet En onormal temperaturökning i frysen (t.ex. pga strömavbrott) indikeras genom att indikatorlampan (0) blinkar och genom att en akustisk ljudsignal lyder. Då du återställer normala tillstånd, stängs den akustiska ljudsignalen av, men alarmindikatorn fortsätter att
 • Страница 7 из 16
  êÖäéåÖçÑÄñàà êÂÍÓÏẨ‡ˆËË ÔÓ Óı·ʉÂÌ˲ åflÒÓ (‚Ò ÚËÔ˚): ‰ÓÎÊÌÓ ÛÍ·‰˚‚‡Ú¸Òfl ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚ ԇÍÂÚ˚ Ë ÔÓÏ¢‡Ú¸Òfl ̇ ÒÚÂÍÎÓ Ì‡‰ fl˘ËÍÓÏ ‰Îfl Ó‚Ó˘ÂÈ. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÓÌÓ ÏÓÊÂÚ ı‡ÌËÚ¸Òfl Ó‰ËÌ ËÎË ‰‚‡ ‰Ìfl χÍÒËÏÛÏ. LJÂÌ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ıÓÎÓ‰Ì˚ ·Î˛‰‡ Ë Ú.‰.: ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ıÓÓ¯Ó Ì‡Í˚Ú˚ Ë ÏÓ„ÛÚ
 • Страница 8 из 16
  SKÖTSEL Dra alltid ur stickkontakten ur el-uttaget innan någon rengöring påbörjas! Viktigt: Detta skåp innehåller kolväten i kylenheten. Underhåll och påfyllning ska därför utföras endast av auktoriserade tekniker. Regelbunden rengöring Urkoppling Vid en längre tid urkoppling som t.ex. under en
 • Страница 9 из 16
  è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÓÓÁËθÌËÍÓÏ • • • H I H I J K L M N O P ê„ÛÎËӂ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÍÌÓÔ͇ÏË “+” Ë “-”. äÌÓÔÍË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ˚ Í ‰ËÒÔβ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. • • 46 K L M N O P ë˄̇θ̇fl ·ÏÔ‡ ÇäãûóÖç/ÇõäãûóÖç äÌÓÔ͇ ÇäãûóÖç/ÇõäãûóÖç ÏÓÓÁËθÌÓ„Ó ÓÚÒÂ͇ äÌÓÔÍË ‰Îfl „ÛÎËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (·ÓÎÂÂ
 • Страница 10 из 16
  Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet. Det är fulls normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan. Det rinner vatten i kylen. Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor ken vara placerade så att de hindrar vatten från att
 • Страница 11 из 16
  éı·ʉÂÌË ÔË˘Ë Ë Ì‡ÔËÚÍÓ‚ SERVICE OCH RESERVDELAR ÑÎfl ̇ËÎÛ˜¯Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ: Ì ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ „Ófl˜Ë Ôˢ‚˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ËÎË Ó·‡ÁÛ˛˘Ë ԇ ÊˉÍÓÒÚË; ̇Í˚Ú¸ ËÎË ÛÔ‡ÍÓ‚‡Ú¸ ‚ ÔÎÂÌÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÂÒÎË ÓÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ‡ÓχÚÌ˚ ‚¢ÂÒÚ‚‡; ÛÎÓÊËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ú‡ÍËÏ
 • Страница 12 из 16
  ÇÍβ˜ÂÌË - ê„ÛÎËӂ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ INSTALLATION Placering Kylskåpet skall inte placeras nära element, ugnar eller vara utsatt för direkt solljus eller nära andra värmekällor (ugn, kökselement eller skarpt solljus). Se bifogade installationsinstruktioner. Viktig Utrustningen ska kunna kopplas från
 • Страница 13 из 16
  Instruktion för helt inbyggt skåp ùäëèãìÄíÄñàü 50 mm min. 2 200 cm Inbyggnadsmått: óËÒÚ͇ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ˜‡ÒÚÂÈ Höjd Djup Bredd èÂ‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ‚Ò ‚ÌÛÚÂÌÌË ˜‡ÒÚË ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ò ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚Ï ÏÓ˛˘ËÏ Ò‰ÒÚ‚ÓÏ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl ı‡‡ÍÚÂÌÓ„Ó “Á‡Ô‡ı‡
 • Страница 14 из 16
  ÑÎfl ‰‡ÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÎÓÔ‡ÚÍÛ, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÛ˛ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔË·ÓÓÏ. TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja tulee ehdottomasti säilyttää laitteen yhteydessä myöhempää käyttöä varten. Mikäli laite myydään tai siirretään uudelle omistajalle tai jos laitteen käyttäjä muuttaa ja jättää laitteen vanhaan
 • Страница 15 из 16
  êÖäéåÖçÑÄñàà à ÇÄÜçõÖ ëÇÖÑÖçàü óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ı‡ÌËÎÓÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔË·ÓÓÏ ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÏ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ. ÖÒÎË ÔË·Ó ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‡Ì ËÎË ÔÂ‰‡Ì ‰Û„ÓÏÛ ÎˈÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ Ú‡ÍÊÂ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ˜ÚÓ·˚ ÌÓ‚˚È ‚·‰ÂΈ ÏÓ„ ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò
 • Страница 16 из 16