Инструкция для ELECTROLUX ERX 3313 AOX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ERX3313AOX

.................................................. ...............................................

ET KÜLMUTUSKAPP

KASUTUSJUHEND

2

HU HŰTŐSZEKRÉNY

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

20

RO FRIGIDER

MANUAL DE UTILIZARE

39

RU ХОЛОДИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 81
  ERX3313AOX .................................................. ET KÜLMUTUSKAPP HU HŰTŐSZEKRÉNY RO FRIGIDER RU ХОЛОДИЛЬНИК ............................................... KASUTUSJUHEND 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 MANUAL DE UTILIZARE 39 ИНСТРУКЦИЯ ПО 58 ЭКСПЛУАТАЦИИ
 • Страница 2 из 81
  2 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 81
  EESTI 3 OHUTUSINFO Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget ka‐ sutamist lugege kasutusjuhend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate ma‐ sina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed
 • Страница 4 из 81
  4 www.electrolux.com • Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet ot‐ sese päikesevalgusega. • Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need on ette nähtud) on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumasinates. Need ei sobi ruumide valgustamiseks. IGAPÄEVANE KASUTAMINE • Ärge asetage tuliseid nõusid seadme
 • Страница 5 из 81
  EESTI 5 JUHTPANEEL 1 2 3 4 5 Nuputoonide eelmääratud helitugevust saab muuta valjuks, vajutades mõne sekundi jooksul korraga Mode-nuppu ja temperatuuri alandamise nuppu. Teistkordne vajutamine taastab algsea‐ de. 1 Nupp ON/OFF 2 Nupp Mode 3 Ekraan 4 Temperatuuri vähendamise nupp 5 Temperatuuri
 • Страница 6 из 81
  6 www.electrolux.com PUHKUSEREŽIIM See funktsioon võimaldab hoida külmiku suletu‐ na ja tühjana pikal puhkuseperioodil, ilma halva lõhna tekkimiseta. Kui puhkusefunktsioon on sees, siis peab külmikuosa olema tühi. Funktsiooni sisselülitamiseks tehke järgmist. Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub vastav
 • Страница 7 из 81
  EESTI 7 IGAPÄEVANE KASUTAMINE SISEMUSE PUHASTAMINE Enne seadme esmakordset kasutamist peske lei‐ ge vee ja neutraalse seebiga üle seadme sise‐ mus ja kõik sisetarvikud, et eemaldada uuele tootele omane lõhn, seejärel kuivatage täielikult. Kui ekraanile ilmub sümbol DEMO, on seade de‐ morežiimis: vt
 • Страница 8 из 81
  8 www.electrolux.com FREESTORE Külmutuskapiosa on varustatud seadisega, mis võimaldab toiduainete kiiret jahutamist ja tagab külmikus ühtlasema temperatuuri. See seadis aktiveerub vajadusel ise, et taastada kiiresti vajalik temperatuur, kui ust on lahti hoitud, või juhul, kui ümbritsev temperatuur
 • Страница 9 из 81
  EESTI VIHJEID JA NÄPUNÄITEID NÄPUNÄITEID ENERGIA SÄÄSTMISEKS • Ärge avage ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vältimatult vajalik. • Kui ümbritsev temperatuur on kõrge, tempera‐ tuuri regulaatori seade kõrgem ja seade on täis laetud, võib kompressor pidevalt töötada, mis põhjustab
 • Страница 10 из 81
  10 www.electrolux.com HOOLDUS JA PUHASTAMINE ETTEVAATUST Enne mistahes hooldustegevust tõm‐ make seadme toitejuhe seinast. Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist korraldama ainult volitatud tehnik. PERIOODILINE PUHASTAMINE Seadet tuleb regulaarselt
 • Страница 11 из 81
  EESTI 11 MIDA TEHA, KUI... HOIATUS Enne tõrkeotsingut eemaldage toitepis‐ tik pistikupesast. Käesolevas kasutusjuhendis mitte leidu‐ va tõrke kõrvaldamisega võib tegeleda ainult kvalifitseeritud elektrik või pädev isik. Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade teeb liiga valju mü‐ ra Seade ei ole
 • Страница 12 из 81
  12 www.electrolux.com Probleem Võimalik põhjus Lahendus Temperatuuri ei saa mää‐ rata. Shopping-funktsioon on sisse lülitatud. Lülitage funktsioon Shopping käsitsi välja või oodake tempe‐ ratuuri seadistamisega, kuni funktsioon on automaatselt läh‐ testunud. Vt jaotist ShoppingMo‐ de. Temperatuur
 • Страница 13 из 81
  EESTI 13 PAIGALDAMINE PAIGUTAMINE HOIATUS Kui kõrvaldate kasutuselt vana seadme, mille uksel on lukk, tuleb see kindlasti kasutuskõlbmatuks muuta, et väikesed lapsed end kappi ei lukustaks. Seadme pistikule peab olema pärast paigaldamist juurdepääs. Paigaldage seade kohta, kus ümbritsev tempera‐
 • Страница 14 из 81
  14 www.electrolux.com Kinnitage iseliimuv kinnitusriba seadme külge, nagu joonisel näidatud. Paigutage seade paigaldusnišši. Kinnitage seade nišši 4 kruvi abil.
 • Страница 15 из 81
  EESTI 15 Kinnitage kruvide katted. Lõpuks kontrollige kõik üle, veendumaks järgne‐ vas. • Kõik kruvid on kinni keeratud. • Tihendriba on tihedalt vastu kappi. • Uks avaneb ja sulgub õigesti. JUHISED UKSE ALLOSAS ASUVA KOMPENSAATORI PAIGALDAMISEKS Hoidke uks avatuna ja lõdvendage veidi ukse allosas
 • Страница 16 из 81
  16 www.electrolux.com Seadke kompensaator terasest uksepaneeliga ühele joonele ja keerake kruvid kinni. Lükake terasest detail kompensaatori sisse, nagu näidatud joonisel.
 • Страница 17 из 81
  EESTI 17 HELID Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõ‐ ningaid helisid (kompressor, külmutusagensi süsteem). SSS RRR ! HISSS! OK BRRR! ! BB U BL CLICK! BRRR! BLUBB! K! IC CL CR AC K! CLICK! BRRR! BLUBB!
 • Страница 18 из 81
  18 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TEHNILISED ANDMED Niši mõõtmed Kõrgus 1780 mm Laius 560 mm Sügavus 550 mm Elektripinge 230-240 V Sagedus 50 Hz Täiendavad tehnilised andmed on kirjas andme‐ sildil, mis asub seadme vasakul siseküljel, ja energiasildil.
 • Страница 19 из 81
  EESTI 19 JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete
 • Страница 20 из 81
  20 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 21 из 81
  MAGYAR 21 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Saját biztonsága és a helyes használat biztosítá‐ sa érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és fi‐ gyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése
 • Страница 22 из 81
  22 www.electrolux.com • • • • hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet okozhat. 3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék há‐ lózati dugasza hozzáférhető legyen. 4. Ne húzza a hálózati kábelt. 5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Ára‐ mütés vagy tűz veszélye. 6.
 • Страница 23 из 81
  MAGYAR KÖRNYEZETVÉDELEM Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-ke‐ ringető rendszerben, sem a szigetelő anyagokban nem tartalmaz az ózonré‐ teget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetelő‐ hab gyúlékony gázokat tartalmaz: a ké‐ szüléket a
 • Страница 24 из 81
  24 www.electrolux.com KEZELŐPANEL 1 2 3 4 5 Lehetőség van a gyárilag beállított billentyűhang hangerejének növelésére úgy, hogy egyszerre lenyomja és néhány másodpercig nyomva tartja a Mode és a hőmérséklet-csökkentő gombot. Az eredeti hang visszaállítható. 1 ON/OFF gomb 2 Mode gomb 3 Kijelző 4
 • Страница 25 из 81
  MAGYAR A beállított hőmérsékletet a készülék áramszünet esetén is megjegyzi. NYARALÁS ÜZEMMÓD Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hűtőszekrény hosszabb távollét alatt zárva és üresen álljon anélkül, hogy kellemetlen szagok képződnének a készülékben. A hűtőteret a távollét idejére ki kell ürí‐ teni.
 • Страница 26 из 81
  26 www.electrolux.com NAPI HASZNÁLAT A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA Az első használat előtt mossa ki a készülék bel‐ sejét és az összes belső tartozékot semleges kémhatású tisztítószeres, langyos vízzel, hogy eltávolítsa a teljesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki a
 • Страница 27 из 81
  MAGYAR 27 FREESTORE A hűtőrekesz olyan eszközzel van felszerelve, mely lehetővé teszi az ételek gyors lehűtését, és egyenletesebb hőmérséklet-eloszlást biztosít a rekeszben. Ez az eszköz automatikusan bekapcsol, amikor szükség van rá, például az ajtónyitás utáni hő‐ mérséklet-visszaállításnál,
 • Страница 28 из 81
  28 www.electrolux.com HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK • Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyit‐ va. • Ha a környezeti hőmérséklet magas, a hőmér‐ séklet-szabályozó magas beállításon van, és a készülék teljesen meg van
 • Страница 29 из 81
  MAGYAR 29 ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS FIGYELEM Bármilyen karbantartási művelet előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozódugó kihúzásával. Ennél a készüléknél szénhidrogén van a hűtőegységben; ezért csak megbízott szerelő végezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra. IDŐSZAKOS TISZTÍTÁS A
 • Страница 30 из 81
  30 www.electrolux.com MIT TEGYEK, HA... VIGYÁZAT A hibaelhárítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból. Kizárólag szakképzett villanyszerelő vagy kompetens személy végezhet olyan hibaelhárítást, amelyet ez a kézi‐ könyv nem tartalmaz. Jelenség
 • Страница 31 из 81
  MAGYAR Jelenség Lehetséges ok Megoldás Víz folyik be a hűtőszek‐ rénybe. A vízkifolyó eltömődött. 31 Tisztítsa meg a kifolyónyílást. Az élelmiszerek megakadá‐ Ügyeljen arra, hogy a termékek lyozzák, hogy a víz a vízgyűjtő‐ ne érjenek a hátsó falhoz. be folyjon. A hőmérséklet nem állítha‐ AShopping
 • Страница 32 из 81
  32 www.electrolux.com ÜZEMBE HELYEZÉS ELHELYEZÉS VIGYÁZAT Ha olyan régi készüléket selejtez ki, amelynek az ajtaján zár vagy retesz van, gondoskodnia kell arról, hogy azt használhatatlanná téve megelőzze azt, hogy kisgyermekek beszoruljanak a ké‐ szülékben. A készülék dugaszának az üzembe he‐
 • Страница 33 из 81
  MAGYAR 33 Nyomja az öntapadó tömítőcsíkot a készülékhez, az ábrán látható módon. Állítsa be a készüléket a fülkébe. Rögzítse a készüléket a fülkéhez 4 csavarral.
 • Страница 34 из 81
  34 www.electrolux.com Helyezze fel a csavarok takarólemezeit. Hajtson végre egy végső ellenőrzést, hogy meg‐ bizonyosodjon a következőkről: • Minden csavar meg van-e húzva. • A tömítőcsík szorosan hozzátapad-e a készü‐ lékszekrényhez. • Az ajtó megfelelően nyílik és csukódik-e. AZ AJTÓ ALJÁRA
 • Страница 35 из 81
  MAGYAR 35 Igazítsa meg a kiegyensúlyozó elemet, hogy egy szintben legyen az acél ajtópanel szélé‐ vel, majd húzza meg a csavarokat. Tolja be az acél profilt a kiegyensúlyozó elem‐ be az ábrán látható módon.
 • Страница 36 из 81
  36 www.electrolux.com ZAJOK Normál működés közben bizonyos hangok hall‐ hatók (kompresszor, hűtőfolyadék áramlása). SSS RRR ! HISSS! OK BRRR! ! BB U BL CLICK! BRRR! BLUBB! ! ICK CL CR AC K! CLICK! BRRR! BLUBB!
 • Страница 37 из 81
  MAGYAR HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! MŰSZAKI ADATOK Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően Gyártó védjegye Electrolux A készülék kategóriája Hűtőszekrény A fülke magassága mm 1780 A fülke szélessége mm 560 A fülke mélysége mm 550 Hűtőtér nettó térfogata liter
 • Страница 38 из 81
  38 www.electrolux.com Energiafogyasztás (a használattól és az elhelyezéstől függően) kWh/év Klímaosztály 152 SN/N/ST Feszültség Volt 230-240 Zajteljesítmény dB/A 34 Beépíthető Igen A műszaki adatok megtalálhatók a készülék bel‐ sejében bal oldalon lévő adattáblán és az ener‐ giatakarékossági
 • Страница 39 из 81
  ROMÂNA 39 CUPRINS INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 40 из 81
  40 www.electrolux.com INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de instalare şi de prima utilizare, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare, inclusiv recomandările şi avertismentele cuprinse în el. Pentru a evita erorile
 • Страница 41 из 81
  ROMÂNA Dacă priza nu este fixă, nu introduceţi ştecherul în priză. Există riscul de elec‐ trocutare sau incendiu. 6. Aparatul nu trebuie utilizat fără a fi mon‐ tat capacul becului din interior (dacă este prevăzut). Acest aparat este greu. Procedaţi cu atenţie când îl deplasaţi. Nu scoateţi şi nu
 • Страница 42 из 81
  42 www.electrolux.com form reglementărilor aplicabile ale auto‐ rităţilor locale. Evitaţi deteriorarea unităţii de răcire, mai ales în spate, lângă schimbătorul de căldură. Materia‐ lele folosite pentru acest aparat marcate cu simbolul sunt reciclabile.
 • Страница 43 из 81
  ROMÂNA 43 PANOUL DE COMANDĂ 1 2 3 1 Buton ON/OFF 2 Buton Mode 3 Afişaj 4 Buton pentru temperatură mai redusă 4 5 Se poate modifica sunetul predefinit al butoane‐ lor cu altul cu volum mai mare prin apăsarea si‐ multană a butoanelor Mode şi temperatură mai redusă, timp de câteva secunde. Modificarea
 • Страница 44 из 81
  44 www.electrolux.com După o pană de curent, temperatura se‐ tată rămâne memorată. MODUL VACANŢĂ Această funcţie vă permite să ţineţi frigiderul în‐ chis şi gol pe durata unei vacanţe lungi fără să se formeze mirosuri neplăcute. Compartimentul frigider trebuie să fie gol când e activată funcţia
 • Страница 45 из 81
  ROMÂNA 45 UTILIZAREA ZILNICĂ CURĂŢAREA INTERIORULUI Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile interne cu apă călduţă şi cu detergent neutru, pentru a înlătura mirosul specific de produs nou, apoi us‐ caţi-le bine. Dacă pe afişaj apare DEMO, aparatul se
 • Страница 46 из 81
  46 www.electrolux.com FREESTORE Compartimentul frigiderului este echipat cu un dispozitiv care permite răcirea rapidă a alimente‐ lor şi o temperatură mai uniformă în interior. Dacă este necesar, dispozitivul se dezactivează automat, de exemplu pentru o recuperare rapidă a temperaturii după
 • Страница 47 из 81
  ROMÂNA SFATURI UTILE RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI • Nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi des‐ chisă mai mult decât e absolut necesar. • Dacă temperatura camerei este ridicată şi Bu‐ tonul de reglare a temperaturii este setat pe temperatură redusă, iar aparatul este complet
 • Страница 48 из 81
  48 www.electrolux.com ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA ATENŢIE Scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere. Acest aparat conţine hidrocarburi în uni‐ tatea de răcire; prin urmare, întreţinerea şi reîncărcarea trebuie efectuate numai de tehnicieni autorizaţi. CURĂŢAREA
 • Страница 49 из 81
  ROMÂNA 49 CE TREBUIE FĂCUT DACĂ... AVERTIZARE Înainte de a remedia defecţiunile scoa‐ teţi ştecherul din priză. Defecţiunile care nu sunt prezentate în acest manual trebuie remediate exclu‐ siv de către un electrician calificat sau o persoană autorizată. Problemă Cauză posibilă Soluţie Aparatul
 • Страница 50 из 81
  50 www.electrolux.com Problemă Cauză posibilă Soluţie Alimentele pot împiedica scur‐ gerea apei în colector. Asiguraţi-vă că alimentele nu ating peretele din spate. Temperatura nu poate fi setată. Funcţia Shopping este pornită. Dezactivaţi funcţia Shopping manual sau aşteptaţi să setaţi temperatura
 • Страница 51 из 81
  ROMÂNA 51 INSTALAREA AMPLASAREA AVERTIZARE Dacă eliminaţi un aparat vechi care are o încuietoare sau un zăvor la uşă, tre‐ buie să aveţi grijă să le faceţi inutilizabi‐ le, astfel încât copiii mici să nu poată rămâne blocaţi înăuntru. Ştecherul aparatului trebuie să fie acce‐ sibil după instalare.
 • Страница 52 из 81
  52 www.electrolux.com Aplicaţi pe aparat garnitura adezivă de etanşare, aşa cum se arată în figură. Instalaţi aparatul în nişă. Fixaţi aparatul de nişă cu 4 şuruburi.
 • Страница 53 из 81
  ROMÂNA 53 Fixaţi capacele pe şuruburi. Efectuaţi o verificare finală pentru a vă asigura că: • Toate şuruburile sunt bine strânse. • Garnitura de etanşare este fixată bine pe car‐ casă. • Uşa se deschide şi se închide corect. INSTRUCŢIUNILE DE ASAMBLARE PENTRU COMPENSATORUL PĂRŢII DE JOS A UŞII Cu
 • Страница 54 из 81
  54 www.electrolux.com Aliniaţi compensatorul cu panoul uşii din oţel şi strângeţi şuruburile. Introduceţi carterul de oţel în interiorul com‐ pensatorului, conform indicaţiilor din figură.
 • Страница 55 из 81
  ROMÂNA 55 ZGOMOTE În timpul utilizării normale se aud unele sunete (compresorul, circulaţia agentului de răcire). SSS RRR ! HISSS! OK BRRR! ! BB U BL CLICK! BRRR! BLUBB! ! ICK CL CR AC K! CLICK! BRRR! BLUBB!
 • Страница 56 из 81
  56 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! DATE TEHNICE Dimensiunile spaţiului Înălţime 1780 mm Lungime 560 mm Lăţime 550 mm Tensiune electrică 230-240 V Frecvenţă 50 Hz Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu datele tehnice de pe partea internă din stânga
 • Страница 57 из 81
  ROMÂNA 57 PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi electrocasnice. Nu
 • Страница 58 из 81
  58 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 59 из 81
  РУССКИЙ 59 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внима‐ тельно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и не‐
 • Страница 60 из 81
  60 www.electrolux.com ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев замену любых электротехнических деталей (шнура питания, вилки, ком‐ прессора) должен производить сер‐ тифицированный представитель сер‐ висного центра или квалифицирован‐ ный обслуживающий персонал. Запрещается удлинять сетевой шнур.
 • Страница 61 из 81
  РУССКИЙ • • • • вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐ тановке. Если возможно, изделие должно распола‐ гаться обратной стороной к стене так, что‐ бы во избежание ожога нельзя было кос‐ нуться горячих частей (компрессор, испа‐ ритель). Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления
 • Страница 62 из 81
  62 www.electrolux.com ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 2 3 4 5 Предустановленный уровень громкости мож‐ но изменить. Для этого на несколько секунд нажмите одновременно на кнопку Mode («Ре‐ жим») и кнопку понижения температуры. Это изменение можно отменить. 1 Кнопка ON/OFF («ВКЛ/ВЫКЛ») 2 Кнопка Mode («Режим») 3
 • Страница 63 из 81
  РУССКИЙ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Установленное значение температуры холо‐ дильника можно изменить с помощью кнопки регулировки температуры. Установленная температура по умолчанию: +5°C для холодильного отделения. На дисплее температуры отображается за‐ данное значение температуры. Установленная
 • Страница 64 из 81
  64 www.electrolux.com В режиме сигнализации зуммер можно отклю‐ чить, нажав любую кнопку. РЕЖИМ FREESTORE («СВОБОДНОЕ ХРАНЕНИЕ») Включение режима 1. Нажимайте на кнопку Mode («Режим»), пока на дисплее не появится соответ‐ ствующий значок. На несколько секунд замигает индикатор FreeStore («Свободное
 • Страница 65 из 81
  РУССКИЙ 65 ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах, характерный для недавно изготовленного изделия, затем тщательно протрите их.
 • Страница 66 из 81
  66 www.electrolux.com FREESTORE В холодильном отделении предусмотрено ус‐ тройство, обеспечивающее быстрое охлажде‐ ние продуктов и более равномерную темпера‐ туру в отделении. Устройство включается самостоятельно по мере необходимости, например, с целью бы‐ строго восстановления температуры после
 • Страница 67 из 81
  РУССКИЙ 67 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ • Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше, чем необхо‐ димо. • Если температура окружающей среды вы‐ сокая, регулятор температуры находится в самом высоком положении и холодильник полностью загружен,
 • Страница 68 из 81
  68 www.electrolux.com ЧИСТКА И УХОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед выполнением каких-либо опе‐ раций по чистке или уходу за прибо‐ ром выньте вилку сетевого шнура из розетки. В холодильном контуре данного при‐ бора содержатся углеводороды; по‐ этому его обслуживание и заправка должны осуществляться только
 • Страница 69 из 81
  РУССКИЙ 69 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... ВНИМАНИЕ! Перед устранением неисправностей извлеките вилку шнура питания из розетки. Устранять неисправности, не указан‐ ные в данном руководстве, должен только квалифицированный электрик или уполномоченный специалист. Неисправность Возможная причина Способ
 • Страница 70 из 81
  70 www.electrolux.com Неисправность Возможная причина Способ устранения Вода стекает по задней стенке холодильника. Во время автоматического размораживания на задней панели размораживается на‐ ледь. Это нормально. Вода стекает внутрь хо‐ лодильника. Засорилось сливное отвер‐ стие. Прочистите
 • Страница 71 из 81
  РУССКИЙ 71 УСТАНОВКА РАЗМЕЩЕНИЕ ВНИМАНИЕ! Если вы выбрасываете старый холо‐ дильник с пружинным замком (защел‐ кой) дверцы, необходимо вывести за‐ мок из строя, чтобы дети, играя, не оказались запертыми внутри. После установки прибора должен быть обеспечен свободный доступ к сетевой вилке.
 • Страница 72 из 81
  72 www.electrolux.com Прикрепите самоклеющуюся уплотняющую прокладку к прибору, как показано на рисунке. Установите прибор в нишу. Закрепите прибор внутри ниши 4-мя винтами.
 • Страница 73 из 81
  РУССКИЙ 73 Установите заглушки на винты. В завершение проверьте, чтобы: • все винты были затянуты; • уплотняющая прокладка плотно прилегала к корпусу холодильника; • дверца как следует открывалась и закрыва‐ лась. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЕНСАТОРА НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРЦЫ При открытой дверце
 • Страница 74 из 81
  74 www.electrolux.com Совместите компенсатор со стальной пане‐ лью дверцы и затяните винты. Вставьте стальной прижим в компенсатор, как показано на рисунке.
 • Страница 75 из 81
  РУССКИЙ 75 ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы компрессора, цирку‐ ляции хладагента). SSS RRR ! HISSS! OK BRRR! ! BB U BL CLICK! BRRR! BLUBB! K! IC CL CR AC K! CLICK! BRRR! BLUBB!
 • Страница 76 из 81
  76 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Размеры ниши для встраи‐ вания Высота 1780 мм Ширина 560 мм Глубина 550 мм Напряжение 230-240 В Частота 50 Гц Технические данные указаны на табличке с техническими данными на левой стенке внут‐ ри прибора и на
 • Страница 77 из 81
  РУССКИЙ 77 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не
 • Страница 78 из 81
  78 www.electrolux.com
 • Страница 79 из 81
  РУССКИЙ 79
 • Страница 80 из 81
  www.electrolux.com/shop 222356204-A-092012
 • Страница 81 из 81