Инструкция для ELECTROLUX ESF 4510ROW, ESF 4510ROX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ESF 4510ROW

ESF 4510ROX

................................................ .............................................

PL ZMYWARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2

RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ

МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

18

SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ

ПОСУЂА

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

35

UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ІНСТРУКЦІЯ

51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 69
  ESF 4510ROW ESF 4510ROX ................................................ PL ZMYWARKA RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА ............................................. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 ИНСТРУКЦИЯ ПО 18 ЭКСПЛУАТАЦИИ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 35 ІНСТРУКЦІЯ 51
 • Страница 2 из 69
  2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 69
  POLSKI 1. 3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐ ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję
 • Страница 4 из 69
  4 www.electrolux.com OSTRZEŻENIE! Niebezpieczne napięcie. • W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐ leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Należy skontaktować się z punktem serwisowym w celu wymiany węża dopływowego. 1.3 Przeznaczenie • To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
 • Страница 5 из 69
  POLSKI 2. OPIS URZĄDZENIA 1 2 3 12 11 10 9 8 7 6 5 4 1 Blat roboczy 7 Pokrętło regulacji zmiękczania wody 3 Dolne ramię spryskujące 4 Filtry 9 Dozownik detergentu 10 Kosz na sztućce 6 Zbiornik soli 12 Górny kosz 2 Górne ramię spryskujące 5 Tabliczka znamionowa 8 Dozownik płynu nabłyszczającego 11
 • Страница 6 из 69
  6 www.electrolux.com 3. PANEL STEROWANIA 1 Auto Off 50º AutoFlex 45º-70º Intensive 70º 1 Hour 55º 2 Quick Plus 60º 3 Rinse & Hold 4 EnergySaver Multitab 3 sec MyFavourite Save MyFavourite Reset 5 Program Delay Option Start 8 7 6 1 Przycisk wł./wył. 5 Przycisk Delay 3 Kontrolki programów 7 Wskaźniki
 • Страница 7 из 69
  POLSKI 7 4. PROGRAMY Program Stopień zabrudzenia Rodzaj załadunku 4) EnergySaver Dowolne Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patel‐ nie Zmywanie wstępne Zmywanie w temperatu‐ rze od 45°C do 70°C Płukania Suszenie EnergySaver Zmywanie wstępne Zmywanie w temperatu‐ rze 70°C Płukania Suszenie
 • Страница 8 из 69
  8 www.electrolux.com Czas trwania (min) Zużycie energii (kWh) Zużycie wody (l) 10 Program1) 0.010 4 1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń. Informacje dla ośrodków przeprowadzających
 • Страница 9 из 69
  POLSKI Zapisywanie programu w pamięci 1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐ dzenie. 2. Ustawić program do zapisania w pamięci. Wraz z programem można również ustawić dostępne opcje. Nie jest możliwe zapisanie w pamięci opcji Multitab i Delay. 3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
 • Страница 10 из 69
  10 www.electrolux.com Regulacja zmiękczania wody Twardość wody Stopnie niemieckie (°dH) Stopnie francuskie (°fH) mmol/l Stopnie Clarke'a ręczna elektro‐ niczna 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8 29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7 23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6 19 - 22 33 - 39 3.3
 • Страница 11 из 69
  POLSKI 11 6.2 Napełnianie zbiornika soli 1. 2. 3. 4. 5. Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐ nik soli. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za pierwszym razem). Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐ ka soli. Obrócić pokrywkę w prawo, aby
 • Страница 12 из 69
  12 www.electrolux.com 7.1 Stosowanie detergentu A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 C 4. 5. 7.2 Ustawianie i uruchamianie programu Funkcja Auto Off Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta po upływie kilku minut automatycznie wyłącza urzą‐ dzenie w następujących przypadkach: • Jeśli nie zamknięto
 • Страница 13 из 69
  POLSKI Anulowanie programu Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez kilka sekund Program i Option. Przed uruchomieniem nowego progra‐ mu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent. Po zakończeniu programu Po zakończeniu programu na wyświetlaczu poja‐ wi się 0:00. • Wyłączą się
 • Страница 14 из 69
  14 www.electrolux.com • Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐ gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi sztućcami. • Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐ bą • Małe elementy umieścić w koszu na sztućce. • Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że nie będą się one
 • Страница 15 из 69
  POLSKI 2. 3. 4. 5. A1 15 Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić części (A1) i (A2). Wyjąć filtr (B). Przepłukać filtry wodą. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu. Sprawdzić, czy jest zamontowany prawidło‐ wo pod dwoma zaczepami (C). A2 6. Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierwotnym
 • Страница 16 из 69
  16 www.electrolux.com Problem Możliwe rozwiązanie Nacisnąć Start. Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐ leży je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu. Urządzenie nie napełnia się wodą. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty. Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt
 • Страница 17 из 69
  POLSKI • Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐ wienie. Dozownik płynu nabłyszcza‐ jącego wyłączony Dozownik płynu nabłyszcza‐ jącego włączony 17 5. Nacisnąć Option, aby zmienić ustawienie. 6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie i potwierdzić ustawienie. 7. Wyregulować dozowanie
 • Страница 18 из 69
  18 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 19 из 69
  РУССКИЙ 1. 19 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственности за травмы и повреждения, полу‐ ченные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
 • Страница 20 из 69
  20 www.electrolux.com зетки. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. 1.3 Эксплуатация • • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магази‐ нах, офисах и на других рабочих местах. – В
 • Страница 21 из 69
  РУССКИЙ 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 3 12 11 10 9 8 7 6 5 4 1 Верхняя панель 7 Переключатель жесткости воды 3 Нижний разбрызгиватель 4 Фильтры 9 Дозатор моющего средства 10 Корзина для столовых приборов 6 Емкость для соли 12 Верхняя корзина 2 Верхний разбрызгиватель 5 Табличка с техническими данными 8
 • Страница 22 из 69
  22 www.electrolux.com 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 Auto Off 50º AutoFlex 45º-70º 2 Intensive 70º 1 Hour 55º Quick Plus 60º 3 Rinse & Hold 4 EnergySaver Multitab 3 sec MyFavourite Save MyFavourite Reset 5 Program Delay Option Start 8 7 6 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 5 Кнопка Delay 3 Индикаторы программ 7
 • Страница 23 из 69
  РУССКИЙ 23 4. ПРОГРАММЫ Программа Степень загрязненно‐ Этапы сти программы Тип загрузки Режимы Обычное загрязнение Предварительная мойка EnergySaver Посуда и столовые Мойка, 50°C приборы Ополаскивания Сушка 1) Все Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды Предварительная мойка EnergySaver
 • Страница 24 из 69
  24 www.electrolux.com Продолжитель‐ ность (мин) Энергопотребление Вода (кВт·ч) (л) 10 Программа 1) 0.010 4 1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды. Информация для тестирующих организаций
 • Страница 25 из 69
  РУССКИЙ 5.3 MyFavourite Эта функция позволяет выбрать и записать в память наиболее часто используемую про‐ грамму. В память можно занести только одну программу. Новая настройка удаляет предыдущую. Как записать программу 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». 2. Задайте программу, которую
 • Страница 26 из 69
  26 www.electrolux.com 6.1 Настройка устройства для смягчения воды Настройка смягчителя для воды Жесткость воды Градусы по не‐ мецкому стандарту (°dH) Градусы по французскому стандарту (°fH) ммоль/л Градусы шкалы Клар‐ ка Вручную Элек‐ трон‐ ным спосо‐ бом 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10
 • Страница 27 из 69
  РУССКИЙ • Прозвучат звуковые сигналы, напри‐ мер, пять прерывистых звуковых сигна‐ лов = уровень 5. • На дисплее отобразится текущая на‐ стройка уровня жесткости воды. Напр., = уровень 5. 27 5. Для изменения установки нажмите на кнопку Program нужное количество раз. 6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»,
 • Страница 28 из 69
  28 www.electrolux.com 4. Добавьте моющее средство. 5. Выберите подходящую программу мойки в соответствии с типом загрузки и сте‐ пенью ее загрязненности. • Если горит индикатор отсутствия соли, наполните емкость для соли. • Если горит индикатор отсутствия опо‐ ласкивателя, заправьте дозатор опола‐
 • Страница 29 из 69
  РУССКИЙ та продолжается с момента, на котором она была прервана. Отмена отсрочки пуска во время обратного отсчета 1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки Program и Option, пока на дисплее не отобразится продолжительность за‐ данной программы. 2. Для начала выполнения программы на‐ жмите на
 • Страница 30 из 69
  30 www.electrolux.com использовать таблетки с длинными про‐ граммами. Не превышайте указанную дозировку моющего средства. См. инструкции на упаковке моющего средства. 8.3 Загрузка корзин Примеры загрузки корзин Вы найдете в прилагаемой брошюре. • Используйте прибор только для мытья при‐
 • Страница 31 из 69
  РУССКИЙ 2. 3. 4. 5. A1 31 Для разборки фильтра (A) потянув, раз‐ делите (A1) и (A2). Извлеките фильтр (B). Промойте фильтры водой. Установите фильтр (B) в исходное поло‐ жение. Убедитесь, что он правильно вставлен в две направляющие (C). A2 6. Соберите фильтр (A) и установите его на его место в
 • Страница 32 из 69
  32 www.electrolux.com Неисправность Возможное решение Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден. Программа не запускается. Убедитесь, что дверца прибора закрыта. Нажмите на Start. Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного от‐ счета. В
 • Страница 33 из 69
  РУССКИЙ 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». 2. Одновременно нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд Program и Option. 3. Одновременно нажав и удерживая Delay и Start, дождитесь начала мигания индика‐ торов программ , и . 4. Нажмите на Option. • Индикаторы программы погаснут.
 • Страница 34 из 69
  34 www.electrolux.com обратитесь в свое муниципальное управление.
 • Страница 35 из 69
  СРПСКИ 35 САДРЖАЈ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИС ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 36 из 69
  36 www.electrolux.com 1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ Пре инсталације и коришћења уређаја, паж‐ љиво прочитајте приложено упутство. Произ‐ вођач није одговоран уколико услед непра‐ вилне инсталације и употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте упутство за упо‐ требу поред уређаја ради будућих
 • Страница 37 из 69
  СРПСКИ 1.3 Коришћење • Овај уређај је намењен за употребу у дома‐ ћинству и сличним окружењима као што су: – кухиње за особље у продавницама, кан‐ целаријама и другим радним окружењи‐ ма; – сеоске куће; – од стране клијената у хотелима, мотели‐ ма и другим окружењима за становање; – смештај типа
 • Страница 38 из 69
  38 www.electrolux.com 2. ОПИС ПРОИЗВОДА 1 2 3 12 11 10 9 8 7 6 5 4 1 Радна површина 7 Бирач за тврдоћу воде 3 Доњи крак са млазницама 4 Филтери 9 Дозатор детерџента 10 Корпа за прибор за јело 6 Посуда за со 12 Горња корпа 2 Горњи крак са млазницама 5 Плочица са техничким карактеристикама 8 Дозатор
 • Страница 39 из 69
  СРПСКИ 39 3. КОНТРОЛНА ТАБЛА 1 Auto Off 50º AutoFlex 45º-70º Intensive 70º 1 Hour 55º 2 Quick Plus 60º 3 Rinse & Hold 4 EnergySaver Multitab 3 sec MyFavourite Save MyFavourite Reset 5 Program Delay Option Start 8 7 6 1 Дугме за укључивање/искључивање 5 Дугме Delay 3 Индикатори програма 7 Индикатори
 • Страница 40 из 69
  40 www.electrolux.com 4. ПРОГРАМИ Програм Степен запрљаности Врста пуњења 4) EnergySaver Све Посуђе, прибор за је‐ ло, шерпе и тигањи Предпрање Главно прање од 45 °C до 70 °C Испирања Сушење EnergySaver Предпрање Прање на 70 °C Испирања Сушење EnergySaver Нормална запрља‐ ност Посуђе и прибор за
 • Страница 41 из 69
  СРПСКИ Трајање (мин) Eнергија (kWh) Вода (л) 10 Програм 1) 0.010 41 4 1) Притисак и температура воде, промене у напону, опције и количина посуђа могу да измене ове вредности. Информације за институте за тестирање За све потребне информације у вези са учинком током тестирања, пошаљите е-поруку на:
 • Страница 42 из 69
  42 www.electrolux.com Како се меморише програм 1. Притисните дугме за укључивање/ис‐ кључивање да бисте активирали уређај. 2. Подесите програм који желите да мемори‐ шете. Такође можете подесити опције које се могу применити на тај програм. Опције Multitab и Delay не могу се меморисати. 3.
 • Страница 43 из 69
  СРПСКИ 43 6.1 Подешавање омекшивача воде Омекшивач воде подешавање Тврдоћа воде Немачки степени (°dH) Француски степени (°fH) mmol/l Clarke степени Упутство за Елек‐ употребу тронско 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 -
 • Страница 44 из 69
  44 www.electrolux.com 6. Притисните дугме за укључивање/ис‐ кључивање да бисте деактивирали уређај и потврдите подешавање. 6.2 Пуњење посуде за со 1. 2. 3. 4. 5. Окрените поклопац у смеру супротном од кретања казаљки на сату и отворите по‐ суду за со. Ставите 1 литар воде у посуду за со (ик‐ ључиво
 • Страница 45 из 69
  СРПСКИ 45 5. Одаберите и покрените одговарајући про‐ грам прања, у зависности од типа уноса и степена запрљаности. 7.1 Коришћење детерџента A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Подешавање и покретање програма Функција Auto Off У циљу смањења потрошње енергије, ова функција аутоматски
 • Страница 46 из 69
  46 www.electrolux.com Отказивање одложеног старта такође отказује и подешене опције (изузев Multitab). Пре него што притиснете Start, не заборавите да поново под‐ естите опције. Отказивање програма Истовремено притисните и задржите Program и Option у трајању од неколико секунди. Пре него што
 • Страница 47 из 69
  СРПСКИ • Водите рачуна да се прибор за јело и посу‐ ђе међусобно не закаче. Помешајте кашике и остали прибор за јело. • Водите рачуна да се чаше не додирују. • Мале предмете ставите у корпу за прибор за јело. • Лагано посуђе ставите у горњу корпу. Про‐ верите да оно не може да се помера. •
 • Страница 48 из 69
  48 www.electrolux.com 6. Поставите филтер (A) и ставите га на по‐ зицију филтера (B). Окрените га у смеру казаљке на сату. Неправилан положај филтера може да изазове лоше резултате прања, као и да оштети уређај. 9.2 Чишћење кракова са млазницама Не уклањајте кракове са млазницама. Уколико се отвори
 • Страница 49 из 69
  СРПСКИ Проблем 49 Могуће решење Уверите се да филтер на цреву за довод воде ни‐ је запушен. Уверите се да доводно црево није увијено или са‐ вијено. Уређај не одводи воду. Уверите се да славина на судопери није зачепље‐ на. Уверите се да одводно црево није увијено нити савијено. Уређај за заштиту
 • Страница 50 из 69
  50 www.electrolux.com 11. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Димензије Тежина / висина/ дубина (мм) Прикључење на елек‐ тричну мрежу Погледајте плочицу са техничким подацима. Напон 446 / 850 / 610 220-240 V Фреквенција 50 Hz Притисак воде Мин. / макс. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) Довод воде 1) Хладна
 • Страница 51 из 69
  Українська 51 ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 52 из 69
  52 www.electrolux.com 1. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користува‐ ча. Виробник не несе відповідальності за пош‐ кодження, що виникли через неправильне встановлення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід
 • Страница 53 из 69
  Українська 1.3 Користування • Цей прилад призначений для використання у побутових та аналогічних сферах, напри‐ клад: – на кухнях магазинів, офісів та інших ро‐ бочих установ; – на фермах; – клієнтами готелів, мотелів та інших жит‐ лових приміщень; – в установах, що пропонують напівпан‐ сіон.
 • Страница 54 из 69
  54 www.electrolux.com 2. ОПИС ВИРОБУ 1 2 3 12 11 10 9 8 7 6 5 4 1 Верхня кришка 7 Перемикач рівня жорсткості води 3 Нижній розпилювач 4 Фільтри 9 Дозатор миючого засобу 10 Кошик для столових приборів 6 Контейнер для солі 12 Верхній кошик 2 Верхній розпилювач 5 Табличка з технічними даними 8 Дозатор
 • Страница 55 из 69
  Українська 55 3. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ 1 Auto Off 50º AutoFlex 45º-70º Intensive 70º 1 Hour 55º 2 Quick Plus 60º 3 Rinse & Hold 4 EnergySaver Multitab 3 sec MyFavourite Save MyFavourite Reset 5 Program Delay Option Start 8 7 6 1 Кнопка увімкнення/вимкнення 5 Кнопка Delay 3 Індикатори програми 7
 • Страница 56 из 69
  56 www.electrolux.com 4. ПРОГРАМИ Програма Ступінь забруднення Тип завантаження Фази програми Опції 1) Середній ступінь за‐ бруднення Посуд і столові при‐ бори Попереднє миття Миття за температури 50°C Ополіскування Сушіння EnergySaver Усі Посуд, столові прибо‐ ри, каструлі та сково‐ роди Попереднє
 • Страница 57 из 69
  Українська Тривалість (хв.) Електроенергія (кВт-год) Вода (л) 30 0.8 7 10 Програма 1) 0.010 57 4 1) Показники споживання і тривалість програми залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електромережі, вибраних функцій та кількості посуду. Інформація для дослідницьких установ Для
 • Страница 58 из 69
  58 www.electrolux.com Можна зберегти в пам’яті тільки 1 програму. Нове налаштування скасо‐ вує попереднє. Збереження програми в пам’яті 1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку увімкнення/вимкнення. 2. Виберіть програму, яку необхідно зберег‐ ти в пам’яті. Також можна вибрати відпо‐ відні функції
 • Страница 59 из 69
  Українська 59 6.1 Налаштування пристрою для пом'якшення води Пом'якшувач води налаштування Жорсткість води Німецька градуси (°dH) Французька градуси (°fH) ммоль/л Кларк градуси Вручну Елек‐ троніка 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9 37 - 42 65 - 75
 • Страница 60 из 69
  60 www.electrolux.com 5. Натискайте Program, щоб змінити нала‐ штування. 6. Для вимкнення приладу та підтвердження налаштування натисніть кнопку увімкнен‐ ня/вимкнення. 6.2 Додавання солі в контейнер для солі 1. 2. 3. 4. 5. Поверніть кришечку проти годинникової стрілки і відкрийте контейнер для
 • Страница 61 из 69
  Українська 61 5. Установіть і запустіть програму, що відпо‐ відає типу посуду та ступеню його забруд‐ нення. 7.1 Користування миючим засобом A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 5. 7.2 Встановлення і запуск програми Функція Auto Off З метою зменшення споживання електроенер‐ гії ця функція
 • Страница 62 из 69
  62 www.electrolux.com Скасування відкладеного запуску та‐ кож призводить до скасування вибра‐ них функцій (крім Multitab). Перш ніж натискати кнопку Start, переконайте‐ ся, що ці функції вибрано повторно. Скасування програми Одночасно натисніть і утримуйте кнопки Program та Option протягом кількох
 • Страница 63 из 69
  Українська • Щоб полегшити видалення пригорілих за‐ лишків їжі, замочіть каструлі та сковорідки у воді, перш ніж класти їх у прилад. • Предмети, що мають заглиблення (напр., чашки, склянки та миски), ставте отвором донизу. • Подбайте, щоб столові прибори і посуд не злипалися. Кладіть ложки серед
 • Страница 64 из 69
  64 www.electrolux.com 2. 3. 4. 5. A1 Щоб розібрати фільтр (A), роз’єднайте частини (A1) і (A2). Вийміть фільтр (B). Промийте фільтри водою. Встановіть фільтр (В) у початкове поло‐ ження. Переконайтеся, що його правиль‐ но вставлено під двома напрямними (С). A2 6. Зберіть фільтр (A) і вставте його у
 • Страница 65 из 69
  Українська Проблема 65 Можливе рішення Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його або зачекайте завершення зворотного відлі‐ ку. Прилад не заповнюється водою. Переконайтеся, що водопровідний кран відкритий. Перевірте, чи достатній тиск у водопровідному крані. Щоб отримати цю інформацію,
 • Страница 66 из 69
  66 www.electrolux.com • і Індикатори програм нуть. згас‐ • Індикатор програми про‐ довжує блимати. • Дисплей показує поточне значення. Дозатор ополіскувача вим‐ кнено 5. Натисніть Option, щоб змінити налашту‐ вання. 6. Для вимкнення приладу та підтвердження налаштування натисніть кнопку увімкнен‐
 • Страница 67 из 69
  Українська 67
 • Страница 68 из 69
  117914020-A-292012 www.electrolux.com/shop
 • Страница 69 из 69