Инструкция для ELECTROLUX ESL 47710R

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ESL 47710R

................................................ .............................................

HR PERILICA POSUĐA

UPUTE ZA UPORABU

2

CS MYČKA NÁDOBÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

16

RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ

МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

30

SK UMÝVAČKA

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  ESL 47710R ................................................ HR PERILICA POSUĐA CS MYČKA NÁDOBÍ RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА SK UMÝVAČKA ............................................. UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 16 ИНСТРУКЦИЯ ПО 30 ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46
 • Страница 2 из 61
  2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 61
  HRVATSKI 1. 3 SIGURNOSNE UPUTE Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pro‐ čitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovo‐ ran ako nepravilno postavljanje i uporaba ure‐ đaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe. 1.1 Sigurnost djece i slabijih
 • Страница 4 из 61
  4 www.electrolux.com – Za čajne kuhinje u prenoćištima (tipa bed and breakfast) . • Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare. UPOZORENJE Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog udara ili požara. 1.4 Unutarnja žarulja • Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja. • Noževe i pribor s
 • Страница 5 из 61
  HRVATSKI 3 Filtri • Kada program započne s radom, uključuje se crveno svjetlo i ostaje uključeno za vrijeme trajanja programa. • Kada program završi, uključuje se zeleno svjetlo. • Kada je uređaj u kvaru, crvena svjetlo trepće. 4 Nazivna pločica 5 Spremnik soli 6 Tipka za odabir tvrdoće vode 7
 • Страница 6 из 61
  6 www.electrolux.com Program Stupanj zaprljanosti Vrsta punjenja Faze programa Opcije 2 Jako zaprljano Posuđe, pribor za jelo, tave i posude Predpranje Pranje 70 °C Ispiranja Sušenje Energy Saver Svježe zaprljano posuđe Posuđe i pribor za jelo Pranje 60 °C Ispiranja Normalno zaprljano Posuđe i
 • Страница 7 из 61
  HRVATSKI Program 1) Trajanje (min) Snaga (kWh) Voda (l) 6 60 - 70 0,6 - 0,7 9 - 10 7 10 0,01 7 3 1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina posuđa mogu promijeniti vrijednosti. 5. OPCIJE Prije početka programa uključite ili isključite opcije. Opcije ne
 • Страница 8 из 61
  8 www.electrolux.com 6. PRIJE PRVE UPORABE 1. Provjerite odgovara li postavka omekšivača vode tvrdoći vode u vašem području. Ako nije usklađena, podesite omekšivač vode. Obratite se lokalnom distributeru vode kako biste saznali tvrdoću vode u svom području. 2. Napunite spremnik za sol. 3. Napunite
 • Страница 9 из 61
  HRVATSKI 3. Pritisnite tipku (3). • Isključuju se indikatori tipki (4) i (5). • Indikator tipke (3) nastavlja treperiti. • Zvučni signali rade, npr. pet isprekidanih zvučnih signala = razina 5. • Na zaslonu se prikazuje trenutna po‐ = razi‐ stavka omekšivača vode, npr. na 5. 9 4. Za promjenu
 • Страница 10 из 61
  10 www.electrolux.com đaj u načinu rada postavljanje, pogledajte 'Odabir i pokretanje programa'. • Ako je indikator soli uključen, napunite spremnik za sol. • Ako je indikator sredstva za ispiranje uključen, napunite spremnik sredstva za ispiranje. 3. Napunite košare. 4. Dodajte deterdžent. • Ako
 • Страница 11 из 61
  HRVATSKI Otkazivanje programa 1. Pritisnite Reset. Na zaslonu se prikazuju 2 vodoravne linije stanja. Prije pokretanja novog programa provjerite nalazi li se deterdžent u spremniku za deterdžent. Po završetku programa 11 Važno • Pustite da se posuđe ohladi prije nego ga iz‐ vadite iz uređaja. Vruće
 • Страница 12 из 61
  12 www.electrolux.com • Provjerite da se pribor i posuđe međusobno ne preklapa. Žlice pomiješajte s drugim pribo‐ rom. • Stakleni predmeti ne smiju se međusobno do‐ dirivati. • Male predmete položite u košaru za pribor za jelo. • Lagano posuđe stavite u gornju košaru. Pazite da se ne miče. • Prije
 • Страница 13 из 61
  HRVATSKI 6. 7. 13 Provjerite je li filtar (B) ispravno postavljen ispod 2 vodilice (C). Sastavite filtar (A) i vratite na mjesto u filtar (B). Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok se ne zaključa. Neispravan položaj filtara može uz‐ rokovati slabe rezultate pranja i ošte‐ ćenje uređaja. 9.2
 • Страница 14 из 61
  14 www.electrolux.com Problem Moguće rješenje Uređaj ne izbacuje vodu. Provjerite da sifon nije začepljen. Provjerite da odvodno crijevo nije savijeno ili prignječeno. Uključen je uređaj za zaštitu od poplave. Zatvorite slavinu i kontaktirajte servis. Nakon završetka provjera, uključite uređaj.
 • Страница 15 из 61
  HRVATSKI Napon 15 220-240 V Frekvencija 50 Hz Tlak dovoda vode Min. / maks. (bar / MPa) Dovod vode 1) Hladna ili topla voda2) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) Kapacitet Broj kompleta posuđa Potrošnja energije Uključen 0.10 W Isključen 0.10 W maks. 60 °C 9 1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s
 • Страница 16 из 61
  16 www.electrolux.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 17 из 61
  ČESKY 1. 17 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před insta‐ lací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená ne‐ správnou instalací či chybným používáním. Ná‐ vod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebi‐ čem pro jeho budoucí
 • Страница 18 из 61
  18 www.electrolux.com 1.3 Použití spotřebiče • Tento spotřebič je určen pro použití v domác‐ nosti a pro následující způsoby použití: – Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích – Farmářské domy – Pro zákazníky hotelů, motelů a jiných uby‐ tovacích zařízení –
 • Страница 19 из 61
  ČESKY 19 2. POPIS SPOTŘEBIČE 1 2 11 10 9 8 7 5 4 6 1 Horní ostřikovací rameno 3 • Když se spustí program, rozsvítí se červené světlo a zůstane svítit po celý průběh progra‐ mu. • Po dokončení programu se rozsvítí zelené světlo. • V případě poruchy spotřebiče bliká červené světlo. 2 Dolní
 • Страница 20 из 61
  20 www.electrolux.com 1 Tlačítko Zap/Vyp 6 Tlačítko Energy Saver 2 Displej 3 Tlačítko Delay 7 Tlačítko Multitab 8 Tlačítko Reset 4 Tlačítko volby programu (dolů) 9 Kontrolky 5 Tlačítko volby programu (nahoru) Kontrolky Popis Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí. Kontrolka stavu
 • Страница 21 из 61
  ČESKY 21 3) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.) 4) Pomocí tohoto programu nádobí rychle opláchnete. Zabráníte tak přilepení zbytků jídla na nádobí a nepříjemnému zápachu
 • Страница 22 из 61
  22 www.electrolux.com 3. Spusťte nejkratší program s oplachovací fází bez mycího prostředku a bez nádobí. 4. Nastavte změkčovač vody podle tvrdosti vo‐ dy ve vaší oblasti. 5. Seřiďte dávkování leštidla. 5.3 Zvuková signalizace Zvuková signalizace zazní, když má spotřebič poruchu, když dojde k
 • Страница 23 из 61
  ČESKY 23 Změkčovač vody nastavení Tvrdost vody Německé stupně (°dH) Francouzské stupně (°fH) mmol/l Clarkovy stupně Ruční Elektro‐ nické <4 <7 < 0,7 <5 12) 12) 1) Výchozí nastavená poloha. 2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte. Změkčovač vody musíte nastavit ručně a elektronicky. Ruční nastavení
 • Страница 24 из 61
  24 www.electrolux.com 6.2 Plnění zásobníku na sůl 1. 2. 3. 4. 5. Otočením víčka směrem doleva otevřete zá‐ sobník na sůl. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze při prvním plnění). Naplňte zásobník na sůl solí do myčky. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zá‐ sobníku na sůl. Otočením víčka
 • Страница 25 из 61
  ČESKY 25 7.1 Použití mycího prostředku A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Nastavení a spuštění programu Režim nastavení U některých nastavení je nutné, aby byl spotřebič v režimu nastavení. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič. Spotřebič se nachází v režimu nastavení, když se na
 • Страница 26 из 61
  26 www.electrolux.com Pokud nestisknete tlačítko Zap/Vyp, funkce Auto Off spotřebič po několika minutách od konce programu automa‐ ticky vypne. Snižuje se tak spotřeba energie. • Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a po‐ tom z koše horního. • Na stěnách a dvířkách spotřebiče může být voda.
 • Страница 27 из 61
  ČESKY 27 • Víčko zásobníku na sůl je dotažené. 9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐ strčku ze zásuvky. Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací ra‐ mena snižují výsledky mytí. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.
 • Страница 28 из 61
  28 www.electrolux.com 10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Spotřebič nezačne pracovat nebo se během pro‐ vozu zastavuje. Před kontaktováním servisního střediska se po‐ kuste závadu odstranit sami pomocí níže uvede‐ ných informací. U některých poruch se na displeji zobrazí výstra‐ žný kód: • - Spotřebič se neplní
 • Страница 29 из 61
  ČESKY 10.2 Jak zapnout dávkovač leštidla K zapnutí dávkovače leštidla může dojít pouze se zapnutou funkcí Multitab. 1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič. Ujistěte se, že je spotřebič v reži‐ mu nastavení, viz „Nastavení a spuštění pro‐ gramu“. 2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
 • Страница 30 из 61
  30 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 31 из 61
  РУССКИЙ 1. 31 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственности за травмы и повреждения, полу‐ ченные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
 • Страница 32 из 61
  32 www.electrolux.com • Если наливной шланг поврежден, немед‐ ленно выньте вилку сетевого шнура из ро‐ зетки. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. 1.3 Эксплуатация • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для
 • Страница 33 из 61
  РУССКИЙ 33 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 11 10 9 8 7 5 4 6 1 Верхний разбрызгиватель 3 • При запуске программы появляется крас‐ ный индикатор, который горит на протяже‐ нии всего времени работы программы. • По завершению программы загорается зе‐ леный индикатор. • В случае неисправности прибора красный
 • Страница 34 из 61
  34 www.electrolux.com 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 2 Дисплей 3 Кнопка Delay 4 Кнопка выбора программ (шаг вниз) 5 Кнопка выбора программ (шаг вверх) Индикаторы 6 Кнопка Energy Saver 7 Кнопка Multitab 8 Кнопка Reset 9 Индикаторы Описание Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный инди‐ катор
 • Страница 35 из 61
  РУССКИЙ Программа Степень загряз‐ ненности Тип загрузки Этапы программы Режимы 6 Обычная или не‐ большая загряз‐ ненность Тонкий фаянс и стекло Мойка, 45°C Ополаскивания Сушка Energy Saver Все 35 Предварительная мойка 7 4) 1) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество
 • Страница 36 из 61
  36 www.electrolux.com 5. РЕЖИМЫ Включать или выключать режимы следует перед запуском программы. Режим невозможно включить или вы‐ ключить, когда выполняется програм‐ ма. В случае выбора одного или более режимов убедитесь перед запуском, что загорелись соответствующие ин‐ дикаторы. 5.1 EnergySaver
 • Страница 37 из 61
  РУССКИЙ 37 5. В приборе могут быть посторонние веще‐ ства, оставшиеся после его производства. Для их удаления следует запустить про‐ грамму мойки. Не используйте моющее средство и не загружайте корзины. водоснабжения, чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашей местности. 2. Наполните емкость для
 • Страница 38 из 61
  38 www.electrolux.com • Индикатор кнопки (3) продолжит ми‐ гать. • Прозвучат звуковые сигналы, напри‐ мер, пять прерывистых звуковых сигна‐ лов = уровень 5. • На дисплее отобразится текущая на‐ стройка уровня жесткости воды, напри‐ мер, = уровень 5. 4. Для изменения установки нажмите на кнопку (3)
 • Страница 39 из 61
  РУССКИЙ 39 7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 1. Откройте водопроводный кран. 2. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверьтесь, что прибор находится в режиме настройки (см. Главу «Настройка и запуск программы»). • Если горит индикатор отсутствия соли, наполните емкость для соли. • Если
 • Страница 40 из 61
  40 www.electrolux.com Открывание дверцы во время работы прибора Открывание дверцы приводит к остановке ра‐ боты прибора. При закрывании дверцы рабо‐ та продолжается с момента, на котором она была прервана. Отмена отсрочки пуска во время обратного отсчета В случае отмены функции отсрочки пуска про‐
 • Страница 41 из 61
  РУССКИЙ чтобы избежать образование на посуде ос‐ адка из моющего средства, рекомендуется использовать таблетки с длинными про‐ граммами. Не превышайте указанную дозировку моющего средства. См. инструкции на упаковке моющего средства. 8.3 Загрузка корзин Примеры загрузки корзин Вы найдете в
 • Страница 42 из 61
  42 www.electrolux.com 9.1 Очистка фильтров 1. Поверните фильтр (A) против часовой стрелки и извлеките его. 2. Для разборки фильтра (A) потянув, раз‐ делите (A1) и (A2). Извлеките фильтр (B). Промойте фильтры водой. Перед тем, как установить фильтр (B) на место, убедитесь, что внутри или по краям
 • Страница 43 из 61
  РУССКИЙ Перед тем, как обращаться в сервисный центр, для разрешения проблемы восполь‐ зуйтесь данной информацией. При некоторых неисправностях на дисплей выводится код неисправности: • - В прибор не поступает вода. • - Прибор не сливает воду. • 43 - Сработала система защиты от пере‐ лива. ВНИМАНИЕ!
 • Страница 44 из 61
  44 www.electrolux.com новременно с комбинированным таблети‐ рованным моющим средством. Другие возможные причины приведе‐ ны в Главе «УКАЗАНИЯ И РЕКО‐ МЕНДАЦИИ». 10.2 Включение дозатора ополаскивателя Включение дозатора ополаскивателя произ‐ водится только при включенном режиме Multitab. 1. Включите
 • Страница 45 из 61
  РУССКИЙ Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или
 • Страница 46 из 61
  46 www.electrolux.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 47 из 61
  SLOVENSKY 1. 47 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si po‐ zorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používa‐ ním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň
 • Страница 48 из 61
  48 www.electrolux.com te. Kontaktujte servisné stredisko, aby vyme‐ nili prívodnú hadicu. 1.3 Používanie • Tento spotrebič je určený na použitie v do‐ mácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.: – kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostre‐ diach, – vidiecke
 • Страница 49 из 61
  SLOVENSKY 49 2. POPIS VÝROBKU 1 2 11 10 9 8 7 5 4 6 1 Horné sprchovacie rameno 3 • Po spustení programu sa rozsvieti červený ukazovateľ a ostane svietiť počas trvania celé‐ ho programu. • Po ukončení programu sa rozsvieti zelený ukazovateľ ukončenia. • Keď má spotrebič poruchu, svetelný ukazova‐
 • Страница 50 из 61
  50 www.electrolux.com 1 Tlačidlo Zap./Vyp. 2 Displej 3 Tlačidlo Delay 4 Programové tlačidlo (dole) 5 Programové tlačidlo (hore) Ukazovatele 6 Tlačidlo Energy Saver 7 Tlačidlo Multitab 8 Tlačidlo Reset 9 Ukazovatele Popis Ukazovateľ soli. Počas programu nikdy nesvieti. Ukazovateľ leštidla. Počas
 • Страница 51 из 61
  SLOVENSKY 51 2) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky umývania v krátkom čase. 3) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore. (Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.) 4) Tento program
 • Страница 52 из 61
  52 www.electrolux.com umývací prostriedok, leštidlo a soľ do umývačky riadu, postupujte takto: 1. Zmäkčovač vody nastavte na najvyššiu úro‐ veň. 2. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a dávko‐ vač leštidla sú plné. 3. Spustite najkratší program s fázou oplacho‐ vania bez umývacieho prostriedku a bez
 • Страница 53 из 61
  SLOVENSKY 53 Nastavenie zmäkčova‐ ča vody Tvrdosť vody Nemecké stupne (°dH) Francúzske stupne (°fH) mmol/l Clarkove stupne Manuálne Elektro‐ nické 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51) 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3 4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1 2
 • Страница 54 из 61
  54 www.electrolux.com 6.2 Naplnenie zásobníka na soľ 1. 2. 3. 4. 5. Otočte viečko doľava a otvorte zásobník na soľ. Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter vody (iba prvýkrát). Zásobník na soľ naplňte soľou do umývačky riadu. Odstráňte soľ z okolia otvoru zásobníka na soľ do umývačky riadu. Otočením
 • Страница 55 из 61
  SLOVENSKY 55 7.1 Používanie umývacieho prostriedku A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Nastavenie a spustenie programu Nastavovací režim Pri niektorých nastaveniach je potrebné, aby bol spotrebič v nastavovacom režime. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite. Spotrebič je v nastavovacom
 • Страница 56 из 61
  56 www.electrolux.com Ak nestlačíte tlačidlo Zap/Vyp, funkcia Auto Off automaticky vypne spotrebič niekoľko minút po skončení programu. Pomôže to znížiť spotrebu energie. • Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom horný kôš. • Po stranách a na dverách spotrebiča sa môže objaviť voda. Nehrdzavejúca oceľ
 • Страница 57 из 61
  SLOVENSKY 57 9. OŠETROVANIE A ČISTENIE VAROVANIE Pred vykonávaním údržby spotrebič vy‐ pnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sie‐ ťovej zásuvky. Znečistené filtre a upchané sprchovacie ramená zhoršujú výsledky umývania. Pravidelne ich kontrolujte a v prípade potreby ich vyčistite. 9.1 Čistenie
 • Страница 58 из 61
  58 www.electrolux.com 10. RIEŠENIE PROBLÉMOV Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo ne‐ zastavuje. Skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, prečí‐ tajte si informácie ohľadne riešenia problémov. Pri niektorých poruchách sa na displeji zobrazí chybový kód: • – Do spotrebiča nepriteká voda. •
 • Страница 59 из 61
  SLOVENSKY 10.2 Zapnutie dávkovača leštidla Prívod leštidla môžete zapnúť iba vtedy, ak je zapnutá voliteľná funkcia Multitab. 1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime, pozrite si časť „Nastavenie a spuste‐ nie programu“. 2. Naraz stlačte a
 • Страница 60 из 61
  117935461-A-132013 www.electrolux.com/shop
 • Страница 61 из 61