Инструкция для ELECTROLUX EUF 2042 AOX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

EUF2042AOX

EUF2042AOW

................................................ .............................................

KK МҰЗДАТҚЫШ

ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ

НҰСҚАУЛАРЫ

2

RU МОРОЗИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

17

SK MRAZNIČKA

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  EUF2042AOX EUF2042AOW ................................................ ............................................. KK МҰЗДАТҚЫШ ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ 2 НҰСҚАУЛАРЫ RU МОРОЗИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО 17 ЭКСПЛУАТАЦИИ SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32
 • Страница 2 из 49
  2 www.electrolux.com МАЗМҰНЫ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 49
  ҚАЗАҚ 1. 3 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ Құрылғыны орнатып, ең алғаш пайдаланбас бұрын, өз қауіпсіздігіңіз бен құрылғыны дұрыс қолдану мақсатында, пайдаланушыға арналған бұл нұсқаулықты, оның ішінде кеңестері мен ескертулеріне назар салып оқып шығыңыз. Осы құрылғыны пайдаланатын адамдардың барлығы,
 • Страница 4 из 49
  4 www.electrolux.com – құрылғы орналасқан бөлмені жақсылап желдетіңіз • Осы өнімді немесе оның сипаттарын өзгерту қауіпті. Кабельге зақым келсе қысқа тұйықталу, өрт шығу және/немесе тоқ соғу қаупі төнеді. Назарыңызда болсын! Кез келген электрлік бөлшектерін (қуат сымы, аша, компрессор), қатерлі
 • Страница 5 из 49
  ҚАЗАҚ • • • • жеткілікті болу үшін орнатуға қатысты нұсқауларды орындаңыз. Мүмкін болса, құрылғының жылы тұратын бөлшектерін (компрессор, конденсатор) ұстап қалып не оларға қол тигізіп алып күйіп қалмас үшін тоңазытқыштың арт жағын әрқашан қабырғаға қаратып қойыңыз. Құрылғыны радиатор не пештердің
 • Страница 6 из 49
  6 www.electrolux.com 2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ 1 2 3 5 4 1 Басқару панелі 4 Техникалық ақпарат тақтайшасы 2 Қалқанша 5 Үлкен себеттер 3 Мұздатқыш себеттер 3. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ 1 2 1 ON/OFF түймешігі 2 Mode түймешігі 3 Бейнебет 4 Суығырақ температураға қою тетігі 5 Жылырақ температураға қою тетігі 3 4 5 6 6
 • Страница 7 из 49
  ҚАЗАҚ 3.1 Бейнебет A B C D E • • • • А. Ескерту индикаторы Ә. EcoMode Б. FastFreeze режимі В. DrinksChill және Температура индикаторы • Г. DrinksChill режимі 3.2 Іске қосу Құрылғыны қосу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз: 1. Ашаны розеткаға сұғыңыз. 2. Бейнебет сөніп қалса, ON/OFF түймешігін
 • Страница 8 из 49
  8 www.electrolux.com Mode түймешігін тиісті белгі көрінгенше басыңыз. Бұл функция 52 сағаттан кейін өздігінен тоқтайды. Функцияны автоматты түрде сөніп қалмай тұрып өшіру үшін: 1. Мұздатқыш бөлікті таңдаңыз. 2. Басқа функцияны таңдау үшін Mode түймешігін басыңыз немесе Mode түймешігін арнайы
 • Страница 9 из 49
  ҚАЗАҚ Мұздатылатын тағамды Fast Freeze бөлігіне қойыңыз, себебі бұл ең суық жер. 24 сағат ішінде мұздатуға болатын тағамның ең көп мөлшері құрылғының ішіндегі техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген. Мұздату үрдісі 24 сағатқа созылады: осы уақыт аралығында тоңазытқыңыз келген басқа тағамды
 • Страница 10 из 49
  10 www.electrolux.com 1 1 1 2 5. АҚЫЛ-КЕҢЕС 5.1 Тоңазыту туралы кеңес Төменде тоңазыту үрдісін барынша тиімді жүзеге асыру үшін бірнеше маңызды кеңестер берілген: • 24 сағат ішінде тоңазытуға болатын ең көп тағам мөлшері техникалық ақпарат тақтайшасында берілген; • мұздату үрдісі 24 сағатқа
 • Страница 11 из 49
  ҚАЗАҚ 11 6. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ 6.1 Пештің ішін тазалау Құрылғыны ең алғаш пайдаланбас бұрын, жаңа бұйымға тән иісті арылту үшін оның іші мен ішкі керек-жарақтарын сәл нейтрал сабын салынған жылы сумен жуып, содан соң мұқият құрғатыңыз. Жуғыш зат не жеміргіш ұнтақтарды пайдаланбаңыз, бұл құрылғының
 • Страница 12 из 49
  12 www.electrolux.com Жұмыс жасап тұрған құрылғы өзіне тән шуыл (компрессор және айналу дыбысы) шығарады. Бұл ақаулық емес, құрылғының қалыпты жұмысы. Құрылғы үздіксіз жұмыс жасамайды, сондықтан да, компрессордың тоқтап қалуы электр қуаты өшті дегенді білдірмейді. Сондықтан да, құрылғының электр
 • Страница 13 из 49
  ҚАЗАҚ Ақаулық 13 Тағамдар бір-біріне өте жақын қойылған. Тағамдарды суық ауа айнала алатындай етіп сақтаңыз. Тоңазытылатын тағамдарды бірдей уақытта аздан салыңыз. Құрылғы сөндірулі. Құрылғыны іске қосыңыз. Қуат шасы розеткаға дұрыс сұғылмаған. Ашаны розеткаға дұрыстап сұғыңыз. Құрылғыға электр
 • Страница 14 из 49
  14 www.electrolux.com 8.1 Орналастыру Бұл құрылғыны температурасы құрылғының техникалық ақпараттар тақтайшасында көрсетілген климат санатына сай келетін жерге орналастыру қажет: Климат санаты +10°C бастап + 32°C дейін N +16°C бастап + 32°C дейін ST +16°C бастап + 38°C дейін T +16°C бастап + 43°C
 • Страница 15 из 49
  ҚАЗАҚ • Жақтаушаны алыңыз. • Қақпағын (A) алып, оны қарама-қарсы жаққа салыңыз. • Астыңғы топсаны (C) және шығырықтарды (B) ағытып алыңыз. • Білікшені және шығырықтарды екінші жағына салыңыз. 2 1 3 4 15 A 8.5 Деңгейін келтіру Құрылғының деңгейін дәл келтіру жұмыс істеп тұрғанда дірілдеуіне және
 • Страница 16 из 49
  16 www.electrolux.com 9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА Өлшемдері Биіктігі 1540 мм Ені 595 мм Тереңдігі 658 мм Көтерілу уақыты 15 сағ Кернеу 230-240 В Жиілік 50 Гц Техникалық ақпарат құрылғының сол жақ ішкі қабырғасындағы техникалық ақпарат тақтайшасында және электр қуатының жапсырмасында көрсетілген. 10.
 • Страница 17 из 49
  РУССКИЙ 17 СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 18 из 49
  18 www.electrolux.com 1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внима‐ тельно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и
 • Страница 19 из 49
  РУССКИЙ возникновению пожара и/или поражению электрическим током. ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев замену любых электротехнических деталей (шнура питания, вилки, ком‐ прессора) должен производить сер‐ тифицированный представитель сер‐ висного центра или квалифицирован‐ ный обслуживающий
 • Страница 20 из 49
  20 www.electrolux.com • • • • противном случае прибор может перегре‐ ваться. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐ тановке. Если возможно, изделие должно распола‐ гаться обратной стороной к стене так, что‐ бы во избежание ожога нельзя было кос‐ нуться горячих частей
 • Страница 21 из 49
  РУССКИЙ 21 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 3 5 4 1 Панель управления 4 Табличка с техническими данными 2 Клапан 5 Корзины «Максибокс» 3 Корзины морозильника 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 2 1 Кнопка ON/OFF («ВКЛ/ВЫКЛ») 2 Кнопка Mode («Режим») 3 Дисплей 4 Кнопка понижения температуры 5 Кнопка повышения температуры
 • Страница 22 из 49
  22 www.electrolux.com 3.1 Дисплей A B C D E • • • • • A. Сигнальный индикатор B. EcoMode C. Режим FastFreeze D. DrinksChill и индикатор температуры E. Режим DrinksChill 3.2 Включение Чтобы выключить прибор, выполните следую‐ щие действия: 1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. 2. Если дисплей
 • Страница 23 из 49
  РУССКИЙ 3.6 Режим FastFreeze Включение функции: 1. Выберите морозильное отделение. 2. Нажимайте на кнопку Mode, пока на дис‐ плее не появится соответствующий зна‐ чок. Эта функция автоматически выключается че‐ рез 52 часа. Выключение режима до его автоматического завершения 1. Выберите морозильное
 • Страница 24 из 49
  24 www.electrolux.com 4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 4.1 Замораживание свежих продуктов Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов и продол‐ жительного хранения замороженных продук‐ тов, а также продуктов глубокой заморозки. Для замораживания свежих продуктов вклю‐ чите
 • Страница 25 из 49
  РУССКИЙ 2. 3. 25 Вытяните оба фиксатора (1). Затем вытяните стекло наружу (2). 1 1 2 1 1 Для их удаления действуйте следующим об‐ разом: 1. Подденьте фиксаторы по обе стороны роллерной направляющей. 1 2 5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 5.1 Рекомендации по замораживанию Ниже приведен ряд
 • Страница 26 из 49
  26 www.electrolux.com 6. УХОД И ОЧИСТКА 6.1 Чистка холодильника изнутри Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах, характерный для только что изготовленного изделия, затем тщательно
 • Страница 27 из 49
  РУССКИЙ на информация о таких неполадках. Она по‐ может избежать излишних расходов на обслу‐ живание. Работа прибора сопровождается определенными звуками (от компрес‐ сора и циркуляции хладагента). Это не является неисправностью и харак‐ терно для нормальной работы прибо‐ ра. 27 В ходе работы
 • Страница 28 из 49
  28 www.electrolux.com Неисправность Возможная причина Способ устранения Температура внутри при‐ Возможно, неверно задана бора слишком низкая. температура. Задайте более высокую тем‐ пературу. Температура внутри при‐ Возможно, неверно задана бора слишком высокая. температура. Задайте меньшее
 • Страница 29 из 49
  РУССКИЙ Если приведенные рекомендации не позво‐ ляют устранить неисправность, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр. При необходимости отрегулируйте двер‐ цу. См. раздел «Установка». При необходимости замените непригод‐ ные уплотнения дверцы. Обратитесь в сервисный центр. 2. 3. 7.1
 • Страница 30 из 49
  30 www.electrolux.com 8.4 Упоры задней стенки Два упора находятся в пакете с документа‐ цией. Для установки упоров выполните следующие действия. 1. Выверните винт. 2. Подложите упор под головку винта. 3. Сориентируйте упор в нужном положе‐ нии. 4. Снова затяните винты. 2 1 4 2 1 • Снимите цокольную
 • Страница 31 из 49
  РУССКИЙ В случае нежелания выполнять вышеопи‐ санные операции самостоятельно можно обратиться в ближайший сервисный центр. 31 Специалист сервисного центра перевесит дверцу за отдельную плату. 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Габариты Высота 1540 мм Ширина 595 мм Глубина 658 мм Время повышения темпера‐ туры 15
 • Страница 32 из 49
  32 www.electrolux.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 33 из 49
  SLOVENSKY 1. 33 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpeče‐ nie správneho používania si pred nainštalovaním a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na používanie vrátane tipov a upo‐ zornení. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbytočným chybám a
 • Страница 34 из 49
  34 www.electrolux.com • • • • Pritlačená alebo poškodená sieťová zá‐ strčka sa môže prehriať a spôsobiť po‐ žiar. 3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľný prí‐ stup k zásuvke elektrickej siete. 4. Neťahajte za napájací elektrický kábel. 5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zá‐ strčku nezapájajte.
 • Страница 35 из 49
  SLOVENSKY mohli poškodiť ozónovú vrstvu. Spotre‐ bič sa nesmie likvidovať spoločne s ko‐ munálnym ani domovým odpadom. Pe‐ nová izolácia obsahuje horľavé plyny: spotrebič sa musí likvidovať v súlade s platnými predpismi, ktoré vám na požia‐ danie poskytnú miestne orgány. Dávajte pozor, aby sa
 • Страница 36 из 49
  36 www.electrolux.com 1 Tlačidlo ON/OFF 2 Tlačidlo Mode 3 Displej 4 Tlačidlo zníženia teploty 5 Tlačidlo zvýšenia teploty 6 Tlačidlo Drink Chill Pôvodnú hlasitosť zvukových signálov pri stláča‐ ní tlačidiel môžete zvýšiť tak, že súčasne stlačíte tlačidlo Mode a tlačidlo zníženia teploty na nie‐
 • Страница 37 из 49
  SLOVENSKY 3.6 Režim FastFreeze Zapnutie funkcie: 1. Zvoľte mraziaci priestor. 2. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa nezobra‐ zí príslušná ikona. Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodi‐ nách. Vypnutie funkcie pred jej automatickým skonče‐ ním: 1. Zvoľte mraziaci priestor. 2. Stlačte tlačidlo
 • Страница 38 из 49
  38 www.electrolux.com Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny na zmrazenie. 4.2 Rozmrazovanie 2 Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa pred použitím môžu rozmrazovať v chladiacom priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času, ktorý máme k
 • Страница 39 из 49
  SLOVENSKY 39 5. UŽITOČNÉ RADY A TIPY 5.1 Rady na zmrazovanie Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádza‐ me niekoľko dôležitých rád: • maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín. sa uvádza na typovom štítku; • zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto čase sa nesmú pridávať žiadne ďalšie
 • Страница 40 из 49
  40 www.electrolux.com Kefou vyčistite kondenzátor (čiernu mriežku) a kompresor na zadnej stene spotrebiča. Touto operáciou zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporí‐ te elektrickú energiu. Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci sy‐ stém. Mnohé značkové čističe kuchynských povrchov obsahujú chemikálie,
 • Страница 41 из 49
  SLOVENSKY Problém 41 Možná príčina Riešenie Teplota potravín je príliš vyso‐ ká. Pred vložením do spotrebiča ne‐ chajte potraviny najprv vychlad‐ núť na izbovú teplotu. Okolitá teplota v miestnosti je príliš vysoká. Znížte teplotu v miestnosti. Príliš veľa námrazy a ľadu. Potraviny nie sú správne
 • Страница 42 из 49
  42 www.electrolux.com Problém Možná príčina Riešenie dEMo sa zobrazí na di‐ spleji. Spotrebič je v ukážkovom reži‐ me (dEMo). Tlačidlo OK podržte stlačené približne 10 sekúnd, kým neza‐ znie dlhý zvukový signál a di‐ splej sa na chvíľu nevypne: spo‐ trebič sa zapne správne. Ak nedosiahnete potrebné
 • Страница 43 из 49
  SLOVENSKY 8.4 Zadné vymedzovacie vložky • Odnímte dvierka. Dve vymedzovacie vložky nájdete vo vrecku s dokumentáciou. Vymedzovacie vložky nainštalujte nasledujúcim spôsobom: 1. Skrutku uvoľnite. 2. Vymedzovaciu vložku zasuňte pod skrutku. 3. Vymedzovaciu vložku otočte do správnej polohy. 4. Skrutky
 • Страница 44 из 49
  44 www.electrolux.com Ak predchádzajúce úkony nechcete robiť sa‐ mi, obráťte sa na najbližšie autorizované ser‐ visné stredisko. Zmenu smeru otvárania dvie‐ rok vykoná technik za poplatok. 9. TECHNICKÉ ÚDAJE Rozmery Výška 1540 mm Šírka 595 mm Hĺbka 658 mm Akumulačná doba 15 h Napätie 230-240 V
 • Страница 45 из 49
  SLOVENSKY 45
 • Страница 46 из 49
  46 www.electrolux.com
 • Страница 47 из 49
  SLOVENSKY 47
 • Страница 48 из 49
  280152724-A-482013 www.electrolux.com/shop
 • Страница 49 из 49