Инструкция для ELECTROLUX EUN12510

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

bruksanvisning

instrukcja obsługi

Инструкция по

эксплуатации

návod na používanie

bruksanvisning

Fryser

Zamrażarka

Морозильник

Mraznička

Frys

EUN12510

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 65
  bruksanvisning instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации návod na používanie bruksanvisning Fryser Zamrażarka Морозильник Mraznička Frys EUN12510
 • Страница 2 из 65
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com Innhold 2 4 5 5 5 Stell og rengjøring 6 Hva må gjøres, hvis... 7 Tekniske data 8 Montering 8 Miljøhensyn 13 Med forbehold om endringer For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese
 • Страница 3 из 65
  electrolux 3 Advarsel Alle elektriske komponenter (strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av en sertifisert servicerepresentant eller kvalifisert servicepersonell. 1. Strømledningen må ikke forlenges. 2. Pass på at støpselet ikke klemmes eller skades bak på skapet. Et sammenklemt eller
 • Страница 4 из 65
  4 electrolux i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet , kan gjenvinnes. Miljøvern Dette apparatet
 • Страница 5 из 65
  electrolux 5 maten ikke lenger kan bevares på en trygg måte. Når normale forhold er gjenopprettet, slår alarmen seg av automatisk Ved å trykke på tilbakestillingsknappen for den hørbare alarmen kan alarmen alltid slås av. Første gangs bruk Rengjøre inne i apparatet Før du tar apparatet i bruk, må
 • Страница 6 из 65
  6 electrolux frosne for å hindre at temperaturen øker i disse; • magre matvarer har lenger holdbarhet enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid; • saftis som spises like etter at de er tatt ut av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden; • det er lurt å merke hver enkelt pakke
 • Страница 7 из 65
  electrolux 7 Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere. Dersom temperaturen stiger i de frosne matvarepakkene under avrimingsprosessen, kan sikker oppbevaringstid bli kortere. 4. Tørk fryseseksjonens innside grundig når
 • Страница 8 из 65
  8 electrolux Problem Mulig årsak Løsning Døren har vært åpnet for ofte. Maten er for varm. La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i apparatet. Romtemperaturen er for høy. Reduser romtemperaturen. Funksjonen Action Freeze er aktivert. Temperaturen i fryseren er for lav. Ikke la
 • Страница 9 из 65
  electrolux 9 Plassering Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt: Klimaklasse Romtemperatur SN +10°C til + 32°C N +16°C til + 32°C ST +16°C til + 38°C T +16°C til + 43°C Elektrisk tilkopling Før du setter
 • Страница 10 из 65
  10 electrolux min. 200 cm2 4mm min. 200 cm2 Installere apparatet Obs Påse at strømledningen kan beveges fritt. Gå frem som følger: 1. Installer apparatet i utsparingen. Skyv apparatet mot pilene (1) til det øvre panelet stopper mot kjøkkenskapet. Sørg for at avstanden mellom apparatet og
 • Страница 11 из 65
  electrolux 11 DX for et høyremontert hengsel, SX i motsatt tilfelle. 8. Installer delen (Ha) på innsiden av kjøkkenskapet. ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 6. Fest dekslene (C, D) til sporene og hengselhullene. Fest dekselet (E) over hengselet. 21 mm 9. Skyv delen (Hc) inn på delen (Ha). Ha D C E
 • Страница 12 из 65
  12 electrolux 13. Trykk delen (Hd) på del (Hb). 8 mm Hb Ha Hb Hd 11. Fjern brakettene og avmerk en avstand på 8 mm fra ytterkanten på døren der naglen skal plasseres (K). 8 mm Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at: • Alle skruene er strammet. • Den magnetiske pakningslisten er godt
 • Страница 13 из 65
  electrolux 13 Miljøhensyn Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
 • Страница 14 из 65
  14 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Panel sterowania Pierwsze użycie Codzienna eksploatacja Pomocne porady i wskazówki 14 16 17 17 18 Konserwacja
 • Страница 15 из 65
  electrolux 15 Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego. Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy: – unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu, – dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym
 • Страница 16 из 65
  16 electrolux • • • • • przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę. • Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. nia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki. Należy
 • Страница 17 из 65
  electrolux 17 • obrócić pokrętło regulacji temperatury w stronę wyższego ustawienia, aby uzyskać maksymalne chłodzenie. Ustawienie średnie jest zazwyczaj najbardziej odpowiednie. Dokładne ustawienie temperatury należy wybrać, biorąc pod uwagę fakt, że temperatura wewnątrz urządzenia zależy od: •
 • Страница 18 из 65
  18 electrolux Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia żywności, spowodowanego na przykład brakiem zasilania przez okres czasu dłuższy niż podany w parametrach technicznych w punkcie "Czas utrzymywania temperatury bez zasilania", należy szybko skonsumować rozmrożoną żywność lub
 • Страница 19 из 65
  electrolux 19 Ważne! Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie niszczyć rurek i/lub przewodów umieszczonych w urządzeniu. Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie stosować środków czyszczących, proszków do szorowania, pachnących środków czyszczących lub wosku do polerowania, gdyż mogą one uszkodzić
 • Страница 20 из 65
  20 electrolux • rozmrozić 8)i wyczyścić urządzenie oraz wszystkie elementy • pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów. Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy poprosić kogoś o regularne sprawdzanie, aby uniknąć zepsucia się żywności w przypadku przerwy w
 • Страница 21 из 65
  electrolux 21 Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Temperatura produktów jest zbyt wysoka. Pozostawić produkty aby ostygły do temperatury pokojowej przed ich włożeniem do urządzenia Zbyt wiele produktów włożono na Ograniczyć ilość produktów wkłaraz do przechowania. danych jednocześnie do
 • Страница 22 из 65
  22 electrolux mionowej odpowiadają parametrom domowej instalacji zasilającej. Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie należy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi
 • Страница 23 из 65
  electrolux 23 2 I 1 2. Wypoziomować urządzenie we wnęce. Dolna zaślepka zawiasu (znajdująca się w torebce z akcesoriami) zapewnia, że odstęp pomiędzy szafką a urządzeniem jest prawidłowy. Otworzyć drzwi. Nałożyć dolną zaślepkę zawiasu. 4. Wcisnąć pasek uszczelniający pomiędzy urządzenie i szafkę.
 • Страница 24 из 65
  24 electrolux 6. Wcisnąć zaślepki (C, D) w otwory montażowe i otwory zawiasów. Założyć osłony zawiasów (E) na zawias. D Ha C Hc E E 7. Rozdzielić elementy (Ha), (Hb), (Hc) i (Hd). Ha Hb 10. Otworzyć drzwi urządzenia oraz drzwi meblowe pod kątem 90°. Umieścić kątowniki (Hb) na prowadnicach (Ha).
 • Страница 25 из 65
  electrolux 25 13. Wcisnąć osłony (Hd) w kątowniki (Hb). 8 mm Hb K Ha Hd 12. Umieścić kątowniki na prowadnicach i przymocować załączonymi śrubami. Wyrównać drzwi szafki kuchennej i drzwi urządzenia, odpowiednio regulując elementy Hb. Sprawdzić jeszcze raz, czy: • Wszystkie śruby zostały dokręcone. •
 • Страница 26 из 65
  26 electrolux Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com Содержание Сведения по технике безопасности Панель управления Первое использование Ежедневное использование Полезные советы и рекомендации 26 28 30 30 Уход и чистка Что делать, если ... Технические
 • Страница 27 из 65
  electrolux 27 • • • • • ков в обычном домашнем хозяйстве, как описано в настоящем руководстве. Не используйте механические приспо‐ собления или любые другие средства для ускорения процесса разморажива‐ ния. Не используйте другие электроприбо‐ ры (например, мороженицы) внутри холодильников, если
 • Страница 28 из 65
  28 electrolux • Убедитесь, что к розетке будет доступ после установки прибора. • Подключайте прибор только к питье‐ вому водоснабжению. 11) Чистка и уход • Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки. • Не следует чистить прибор
 • Страница 29 из 65
  electrolux 29 2. Регулятор температуры 3. Action FreezeИндикатор режима бы‐ строго замораживания 4. Action FreezeВыключатель режима быстрого замораживания / Кнопка сброса звуковой сигнализации 5. Сигнальный индикатор Включение Вставьте вилку сетевого шнура в розет‐ ку. Поверните регулятор
 • Страница 30 из 65
  30 electrolux Первое использование Чистка холодильника изнутри Перед первым включением прибора вы‐ мойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой во‐ дой с нейтральным мылом, чтобы уда‐ лить запах, характерный для только что изготовленного изделия, затем тщатель‐ но
 • Страница 31 из 65
  electrolux 31 • • • • • • чение 24 часов. указано на табличке технических данных; процесс замораживания занимает 24 часа. В этот период не следует класть в морозильную камеру новые продук‐ ты, подлежащие замораживанию; замораживайте только высококаче‐ ственные, свежие и тщательно вымы‐ тые
 • Страница 32 из 65
  32 electrolux После чистки подключите прибор к сети электропитания. Размораживание морозильной камеры На полках и вокруг верхнего отделения морозильной камеры всегда образуется определенное количество наледи. Размораживайте морозильную камеру, когда слой наледи достигнет толщины около 3-5 мм.
 • Страница 33 из 65
  electrolux 33 Если прибор будет продолжать рабо‐ тать, попросите кого-нибудь проверять его время от времени, чтобы не допу‐ стить порчи находящихся в нем продук‐ тов в случае отключения электроэнер‐ гии. Что делать, если ... ВНИМАНИЕ! Перед устранением неисправностей выньте вилку сетевого шнура из
 • Страница 34 из 65
  34 electrolux Неполадка Способ устранения Температура продуктов слиш‐ ком высокая. Прежде чем положить продук‐ ты в холодильник, дайте им охладиться до комнатной тем‐ пературы. Одновременно хранится слишком много продуктов. Одновременно храните мень‐ ше продуктов. Продукты расположены слиш‐ ком
 • Страница 35 из 65
  electrolux 35 Прибор должен быть заземлен. С этой целью вилка сетевого шнура имеет спе‐ циальный контакт заземления. Если ро‐ зетка электрической сети не заземлена, выполните отдельное заземление при‐ бора в соответствии с действующими нормами, поручив эту операцию квали‐ фицированному электрику.
 • Страница 36 из 65
  36 electrolux зора между прибором и кухонным шкафом равнялась 4 мм. I 2 1 4. Установите уплотняющую прокладку между холодильником и прилегаю‐ щим кухонным шкафом. 2. Отрегулируйте положение прибора в нише. Крышка нижней петли (находится в пакете с принадлежностями) обеспе‐ чивает правильное
 • Страница 37 из 65
  electrolux 37 6. Установите крышки (C, D) в выемки и отверстия под петли. Установите крышку петли (E) на пет‐ лю. ca. 50 mm 90° 21 mm D C 90° ca. 50 mm E 21 mm 9. Прикрепите деталь (Hc) к детали (Ha). E 7. Отделите друг от друга детали (Ha), (Hb), (Hc) и (Hd). Ha Ha Hb Hc Hc Hd 8. Прикрепите деталь
 • Страница 38 из 65
  38 electrolux 8 mm Ha Hb Hb 11. Снимите кронштейны и отметьте расстояние 8 мм от внешнего края дверцы для гвоздя (K). 13. Прижмите деталь (Hd) к детали (Hb). 8 mm Hb K Ha 12. Снова установите маленькую планку на направляющую и прикрепите ее прилагаемыми винтами. Выровняйте дверцу кухонного шка‐ фа
 • Страница 39 из 65
  electrolux 39 обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
 • Страница 40 из 65
  40 electrolux Electrolux. Thinking of you. Viac o nás na www.electrolux.com Obsah 40 42 43 43 44 Ošetrovanie a čistenie 44 Čo robiť, keď... 45 Technické údaje 47 Inštalácia 47 Otázky ochrany životného prostredia 51 Zmeny vyhradené V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpečenie správneho používania
 • Страница 41 из 65
  electrolux 41 kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Varovanie Akýkoľvek elektrický komponent (sieťový kábel, zástrčka, kompresor) smie vymieňať výhradne autorizovaný servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný technik. • • • • 1. Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
 • Страница 42 из 65
  42 electrolux mohli poškodiť ozónovú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s komunálnym ani domovým odpadom. Penová izolácia obsahuje horľavé plyny: spotrebič sa musí likvidovať v súlade s platnými predpismi, ktoré vám na požiadanie poskytnú miestne orgány. Dávajte pozor, aby sa
 • Страница 43 из 65
  electrolux 43 Rozsvieti sa kontrolka Action Freeze. Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodinách. Funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať stlačením spínača Action Freeze. Zhasne kontrolka Action Freeze. Alarm pri zvýšenej teplote Zvýšenie teploty v priestore (napríklad následkom výpadku dodávky
 • Страница 44 из 65
  44 electrolux Užitočné rady a tipy Rady na zmrazovanie Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádzame niekoľko dôležitých rád: • maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín. sa uvádza na typovom štítku; • zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto čase sa nesmú pridávať žiadne ďalšie
 • Страница 45 из 65
  electrolux 45 Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3-5 mm, mrazničku odmrazte. Dôležité upozornenie Približne 12 hodín pred odmrazovaním nastavte regulátor teploty na najintenzívnejšie chladenie, aby sa vytvorila dostatočná teplotná rezerva pred prerušením činnosti. Pri odstraňovaní námrazy
 • Страница 46 из 65
  46 electrolux Problém Spotrebič nefunguje. Kontrolka napájania nebliká. Možná príčina Spotrebič je vypnutý. Riešenie Zapnite spotrebič. Sieťová zástrčka spotrebiča nie je Zapojte sieťovú zástrčku správne správne zasunutá do sieťovej zá- do zásuvky elektrickej siete. suvky. Spotrebič nie je napájaný
 • Страница 47 из 65
  electrolux 47 3. Podľa potreby vymeňte poškodené tesnenie dverí. Kontaktujte autorizované servisné stredisko. Technické údaje Rozmery priestoru pre chladničku Výška 880 mm Šírka 560 mm Hĺbka 550 mm Akumulačná doba 20 h Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej ľavej strane
 • Страница 48 из 65
  48 electrolux 2 1 Požiadavky na vetranie Za spotrebičom musí byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu. min. 200 cm2 2. Spotrebič zarovnajte vo výklenku. Kryt spodného závesu (vo vrecku s príslušenstvom) zaručuje, že medzi kuchynským nábytkom a spotrebičom je správna vzdialenosť. Otvorte dvere.
 • Страница 49 из 65
  electrolux 49 Pripevnite na záves kryty závesu (E). I D C E 4. Zatlačte tesniaci prúžok medzi spotrebič a skrinku. E 7. Odpojte diely (Ha), (Hb), (Hc) a (Hd). Ha Hb Hc Hd 5. Vyberte správnu časť z krytu závesu (E). Presvedčite sa, že bol vybraný diel DX v prípade pravého závesu a diel SX v opačnom
 • Страница 50 из 65
  50 electrolux 8 mm Ha K Hc Ha 10. Otvorte dvere spotrebiča a dvere kuchynského nábytku pod uhlom 90°. Umiestnite malý štvorec (Hb) na vodidlo (Ha). Priložte dvere spotrebiča a dvere nábytku k sebe a označte otvory. 12. Znova nasaďte malý štvorček na vodidlo a pripevnite ho dodávanými skrutkami.
 • Страница 51 из 65
  electrolux 51 • Magnetický tesniaci prúžok bol pripevnený ku skrinke pevne. Dôležité upozornenie Ak je okolitá teplota nízka (napríklad v zime), rozmery tesnenia sa zmenšujú. Rozmery tesnenia sa zväčšujú, keď sa zvyšuje okolitá teplota. Otázky ochrany životného prostredia Symbol na výrobku alebo na
 • Страница 52 из 65
  52 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll 52 54 55 55 55 Underhåll och rengöring 56 Om maskinen inte fungerar 57 Tekniska data 58 Installation 58 Miljöskydd 62 Med reservation för ändringar För din egen säkerhet och för att du skall kunna
 • Страница 53 из 65
  electrolux 53 Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad servicetekniker eller annan kvalificerad servicepersonal. 1. Nätkabeln får inte förlängas. 2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad
 • Страница 54 из 65
  54 electrolux gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen kan återvinnas. Miljöskydd Denna produkt
 • Страница 55 из 65
  electrolux 55 Tryck ändå på knappen för återställning av larm för att deaktivera larmet. När maskinen används första gången Invändig rengöring Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta
 • Страница 56 из 65
  56 electrolux • Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden. • Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna. Tips om förvaring av fryst mat Observera följande för att utnyttja
 • Страница 57 из 65
  electrolux 57 Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. En temperaturstigning hos frysta matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras utan säkerhetsrisk. 4. När avfrostningen är klar, torka noga av
 • Страница 58 из 65
  58 electrolux Problem Möjlig orsak Lösning Dörren har öppnats för ofta. Låt inte dörren stå öppen längre tid än nödvändigt. Matvarornas temperatur är för hög. Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem. Rumstemperaturen är för hög. Sänk rumstemperaturen. Funktionen
 • Страница 59 из 65
  electrolux 59 Placering Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten: Klimatklass Omgivningstemperatur SN +10 till +32 °C N +16 till +32 °C ST +16 till +38 °C T +16 till +43 °C Elektrisk anslutning Kontrollera före anslutning till ett
 • Страница 60 из 65
  60 electrolux min. 200 cm2 4mm min. 200 cm2 44mm 3. Fäst frysen i nischen med 4 skruvar. Installation av frysen Försiktighet Säkerställ att elkabeln kan röra sig fritt. Utför följande steg: 1. Installera frysen i nischen. Tryck frysen i pilarnas riktning (1) tills den övre täcklisten stoppar mot
 • Страница 61 из 65
  electrolux 61 ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 6. Sätt fast täckningarna (C, D) på kanterna och i gångjärnshålen. Montera gångjärnstäckningarna (E) på gångjärnet. 21 mm 9. Tryck fast del (Hc) på del (Ha). Ha D C Hc E E 7. Tag isär delarna (Ha), (Hb), (Hc) och (Hd). Ha Hb 10. Öppna frysdörren och
 • Страница 62 из 65
  62 electrolux 11. Tag bort stöden och markera ett avstånd på 8 mm från dörrens ytterkant där den lilla spiken skall passa in (K). 13. Tryck fast del (Hd) på del (Hb). 8 mm Hb K Ha 12. Montera den lilla fyrkanten på styrningen igen och säkra den med medföljande skruvar. Rikta in frysdörren och
 • Страница 63 из 65
  electrolux 63
 • Страница 64 из 65
  www.electrolux.com Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler: www.electrolux.no www.electrolux.pl www.electrolux.ru www.electrolux.sk För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på: www.electrolux.se
 • Страница 65 из 65