Инструкция для ELECTROLUX EWT135410W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

návod k použití

használati útmutató

instrukcja obsługi

Инструкция по

эксплуатации

návod na používanie

Pračka

Mosógép

Pralka

Стиральная машина

Práčka

EWT 135410 W - EWT 105410 W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации návod na používanie Pračka Mosógép Pralka Стиральная машина Práčka EWT 135410 W - EWT 105410 W
 • Страница 2 из 57
  2 electrolux 1 2 1. 2. 3. 4. Ovládací panel Tlačítko víka Kryt přístupu k filtru Nastavitelné vyrovnávací nožičky 3 4 Ovládací panel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 4 5 6 Volič programu Tlačítka a jejich funkce Displej Kontrolka „Přidání prádla“ Tlačítko „Start/Pauza“ Tlačítka „Časový manažer“ 1. 2. 3. 4.
 • Страница 3 из 57
  electrolux 3 Přihrádka dávkovače Předpírka Praní Aviváž (neplňte nad symbol MAX M ) Bezpečnostní informace Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body. Tento návod k použití uložte u spotřebiče. Všeobecné bezpečnostní pokyny • Tento spotřebič neupravujte ani
 • Страница 4 из 57
  4 electrolux odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Vlastní nastavení Dětská pojistka Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení: • je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné
 • Страница 5 из 57
  electrolux 5 čítka a rozsvítí se odpovídající kontrolky. Dalším stisknutím kontrolky zhasnou. Jestliže některá z funkcí není slučitelná se zvoleným programem, na displeji bliká nápis „Err“ a tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně. Funkce "Předpírka" Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C. Funkce
 • Страница 6 из 57
  6 electrolux Konec programu Pračka se automaticky zastaví. Tlačítko „Start/ Pauza“ zhasne a na displeji bliká „0“. Otevření víka je možné až přibližně za 2 minuty po zastavení pračky. Otočte voličem programu do polohy „Stop“ . Vyjměte prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu
 • Страница 7 из 57
  electrolux 7 Program / Druh prádla Náplň Sport (30°): pro praní sportovních oděvů. 2,5 kg Možné funkce Odložený start 1) Podle modelu. 2) Referenční program pro testy podle normy CEI 456: 46 l / 0,93 kWh / 170 min Čištění a údržba Před čištěním odpojte pračku od sítě. 3 4 Odstranění vodního kamene
 • Страница 8 из 57
  8 electrolux Problémy Příčiny Pračka se nespouští nebo se neplní vodou: • pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, • víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená, • nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu, • došlo k výpadku proudu, • byla přerušena
 • Страница 9 из 57
  electrolux 9 Problémy Na displeji se zobrazí chybový kód E20 2) a tlačítko "Start/Pauza" bliká červeně: 3) Příčiny • • • • • vypouštěcí filtr je neprůchodný, vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá, vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část "Instalace"), vypouštěcí čerpadlo je
 • Страница 10 из 57
  10 electrolux žívejte. Přívodní hadici nelze prodlužovat Jestliže je příliš krátká, obraťte se na poprodejní servis Vybalení 1 2 3 4 1 1 Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody. 1b 3 2 a 2a 3 1b 2b 4 Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla v rovině se sousedícím
 • Страница 11 из 57
  electrolux 11 Životní prostředí Likvidace spotřebiče Všechny materiály opatřené symbolem jsou recyklovatelné. Odvezte je do sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly být shromážděny a recyklovány. Při likvidaci spotřebiče odstraňte všechny části, které by mohly být
 • Страница 12 из 57
  12 electrolux Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů. Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam
 • Страница 13 из 57
  electrolux 13 1 2 1. 2. 3. 4. A kezelőpanel Fedél gombja Szűrőfedél Szabályozható szintezőlábak 3 4 A kezelőpanel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 4 5 6 Programválasztó Nyomógombok és funkcióik Kijelző "Mosnivaló hozzáadása" jelzőfény ˇIndítás/Szünet" nyomógomb "Időkezelés" nyomógombok 1. 2. 3. 4.
 • Страница 14 из 57
  14 electrolux Adagolódoboz Előmosás Mosás Öblítőszer (ne töltse a MAX jel M fölé) Biztonsági információk Kérjük, a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat. Ezt e használati utasítást tartsa a készülék közelében. Általános biztonság • Ne módosítsa,
 • Страница 15 из 57
  electrolux 15 • Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket, törölközõket stb. hajtogassa szét. • A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák,
 • Страница 16 из 57
  16 electrolux A centrifugálási sebesség kiválasztása gombot a centNyomja meg a "Centrifugálás" rifugálási sebesség kiválasztásához. A maximális centrifugálási sebességek: Pamut és Eco: 1300 ford./perc (EWT135410W), 1000 ford./perc (EWT105410W), Gyapjú, Fehérnemű és Farmer: 900 ford./perc
 • Страница 17 из 57
  electrolux 17 hátralévő idő megjelenik a kijelzőn. Ha késleltetett indítást van kiválasztva, visszaszámlálás jelenik meg a kijelzőn. Felmelegítés A ciklus alatt a jel felgyullad, amikor a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet. Program megszakítása Mosnivaló hozzáadása Ha a "Mosnivaló hozzáadása"
 • Страница 18 из 57
  18 electrolux Program / Mosnivaló típusa 2) Eco (40° - 90°) : Fehér vagy színes, például normál mértékben szennyezett munkaruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők. Töltet 5,5 kg Lehetséges opciók Halk ciklus plus, Előmosás, Öblítés plus, Késleltetett indítás Vasaláskönnyítő (hideg - 60°) :
 • Страница 19 из 57
  electrolux 19 nyiben rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa át az alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná. Probléma Okok A mosógép nem indul el, • a hálózati dugasz nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatvagy nem tölt be vizet: lakozás nem működik megfelelően, • a készülék
 • Страница 20 из 57
  20 electrolux Probléma Okok Az E40 hibakód jelenik meg a kijelzőn 2) és a "Start/Szünet" gomb pirosan villog 3) : • a fedél nincs jól lezárva. Az E20 hibakód jelenik meg a kijelzőn, 2) és a "Start/Szünet" gomb pirosan villog 3) : • eldugult a kifolyó szűrője, • a kifolyócső eldugult vagy megtört, •
 • Страница 21 из 57
  electrolux 21 Üzembe helyezés Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített készülék szállítása a belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat okozhat. A készülék
 • Страница 22 из 57
  22 electrolux Elhelyezés A készüléket sima és kemény felületen, szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez. A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés alatt.
 • Страница 23 из 57
  electrolux 23 1 2 1. 2. 3. 4. Panel sterowania Uchwyt otwierania pokrywy Pokrywa filtra Nóżki regulowane do poziomowania 3 4 Panel sterowania 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 4 5 6 Pokrętło wyboru programów Przyciski i ich funkcje Wyświetlacz Kontrolka „Dodaj pranie” Przycisk „Start/Pauza” Przyciski Time
 • Страница 24 из 57
  24 electrolux Dozownik detergentów Pranie wstępne Pranie zasadnicze Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu MAX M ) Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed instalacją oraz przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Niniejszą instrukcję należy
 • Страница 25 из 57
  electrolux 25 • Przed przystąpieniem do prania należy zapoznać się z informacjami podanymi na metce producenta ubrań. • Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie stosowania takich środków jako odplamiaczy należy
 • Страница 26 из 57
  26 electrolux Wybór programu Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza” zacznie migać na zielono. Jeśli podczas trwania programu pokrętło wyboru programów zostanie ustawione na innym programie, urządzenie nie uwzględni nowego ustawienia. Zacznie migać komunikat
 • Страница 27 из 57
  electrolux 27 Stopień zabrudzenia Odświeżanie Ikona 2) Tylko do odświeżania ubrań 2) Tylko do odświeżania niewielkiej liczby rzeczy 1) Super odświeżanie 1) Rodzaj tkaniny 1) Do stosowania przy połowie wsadu. 2) Symbol miga i znika: ten program prania służy wyłącznie do odświeżania. Dostępność
 • Страница 28 из 57
  28 electrolux Program / Rodzaj prania Wsad Możliwe opcje Jedwabne (zimna woda – 30°): Tkaniny, 1,0 kg które można prać w pralce w temperaturze 30°C. Cykl nocny plus, Opóźnienie rozpoczęcia programu Bielizna (zimna woda – 40°): Do prania rzeczy bardzo delikatnych, takich jak bielizna. 1,0 kg Cykl
 • Страница 29 из 57
  electrolux 29 2 1 Filtry na dopływie wody W celu oczyszczenia należy: 1 3 4 Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym
 • Страница 30 из 57
  30 electrolux Problem Przyczyna Wibracje lub głośna praca urządzenia: • nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz rozdział "Instalacja"), • urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie, • urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli, • pranie jest nierównomiernie rozłożone w
 • Страница 31 из 57
  electrolux 31 Środki piorące i zmiękczające Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. Odradzamy mieszanie kilku rodzajów detergentów. Może to być przyczyną niszczenia tkanin. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku. Detergentów w
 • Страница 32 из 57
  32 electrolux Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiadującymi meblami, należy postępować zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na rysunku 4. Dopływ wody Z tyłu pralki należy zamontować dostarczony w komplecie wąż dopływowy, wykonując poniższe czynności. Nie używać starego węża. Węża
 • Страница 33 из 57
  electrolux 33 rancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland. W wyjątkowych
 • Страница 34 из 57
  34 electrolux 1 2 1. 2. 3. 4. Панель управления Кнопка крышки Крышка фильтра Регулировочная ножка 3 4 Панель управления 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 4 5 6 Селектор программ Кнопки и их функции Дисплей Индикатор "Добавление белья" Кнопка "Пуск / Пауза" Кнопки "Менеджер времени" Символы 1. 2. 3. 4. 1 2 3
 • Страница 35 из 57
  electrolux 35 Дозатор Предварительная стирка Основная стирка Смягчитель (не заполняйте выше метки MAX M ) ) Информация по технике безопасности Перед установкой и эксплуатацией Вашей ма‐ шины внимательно прочтите следующие пункты. Храните это руководство пользовате‐ ля рядом с машиной. Общие правила
 • Страница 36 из 57
  36 electrolux Эксплуатация • Ваша машина предназначена для обычного бытового применения. Не пользуйтесь ма‐ шиной в коммерческих, промышленных или каких-либо других целях. • Перед стиркой любой вещи просмотрите инструкции на ее ярлыке. • Не закладывайте в машину вещи, на кото‐ рых были пятна,
 • Страница 37 из 57
  electrolux 37 Выбор программы Поверните селектор программ на нужную про‐ грамму. Зеленый индикатор кнопки "Пуск/ Пауза" включится в мигающем режиме. Если повернуть селектор программ на другую программу во время выполнения цикла, то машина проигнорирует эту вновь выбранную программу. При этом
 • Страница 38 из 57
  38 electrolux Степень за‐ грязненно‐ сти Сим‐ вол Прерывание программы Добавление белья све‐ Когда индикатор "Добавление белья" тится, можно добавить белье, действуя сле‐ дующим образом. Нажмите кнопку "Пуск / Пауза" : соответствующий индикатор бу‐ дет мигать зеленым светом, а машина пере‐ йдет в
 • Страница 39 из 57
  electrolux 39 Программа / Тип белья Загрузка Возможные функции Синтетика (холодная – 60°): синтети‐ ческие ткани, нижнее белье, цветное белье, не требующие глажки рубашки и блузки. 2,5 кг "Ночной цикл плюс", "Предвари‐ тельная стирка", "Дополнительное полоскание", "Менеджер времени" и "Отложенный
 • Страница 40 из 57
  40 electrolux Чистка и уход Перед чисткой извлеките вилку из розетки. Удаление накипи Для удаления накипи используйте соответ‐ ствующее некорродирующее средство, пред‐ назначенное для стиральных машин. Прочти‐ те рекомендации изготовителя в отношении дозировки и частоты использования. Внешние
 • Страница 41 из 57
  electrolux 41 Неполадки Причины Машина наполняется водой, но вода сразу сливается: • U-образная часть слива расположена слишком низко (см. раздел "Установка"). Машина не запускает‐ ся или не наполняется водой: • сливной шланг забит или перегнут, • забит сливной фильтр, • сработал детектор
 • Страница 42 из 57
  42 electrolux Неполадки Причины На дисплее отобра‐ • закрыт вентиль подачи воды, жается код ошибки E10 • отключена подача воды. 2) , и кнопка "Пуск / Пау‐ за" мигает красным 3) : На дисплее отобра‐ жается код ошибки EF0 2) , и кнопка "Пуск / Пауза" мигает красным 3) : • забит сливной фильтр, •
 • Страница 43 из 57
  electrolux 43 повреждена в результате физического кон‐ такта. Распаковка 1 2 3 4 стиральной машины, выполнив описанные ниже действия. Не используйте повторно ста‐ рый шланг. Удлинять наливной шланг нельзя. Если он слишком короткий, проконсультируй‐ тесь с сервисным центром. 1 1 Откройте
 • Страница 44 из 57
  44 electrolux Охрана окружающей среды Утилизация изделия Все материалы, на которых имеется сим‐ , являются перерабатываемыми. вол Доставьте их в место сбора отходов (можно узнать в местном самоуправлении) для по‐ следующей переработки. При утилизации Ва‐ шей машины снимите с нее все детали, могу‐
 • Страница 45 из 57
  electrolux 45 1 2 1. 2. 3. 4. Ovládací panel Tlačidlo veka Kryt prístupu k filtru Nastaviteľné nožičky 3 4 Ovládací panel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 4 5 6 Volič programu Tlačidlá a ich funkcie Displej Kontrolka „Pridať bielizeň“ Tlačidlo „Štart/Pauza“ Tlačidlá „Time manager“ na úpravu doby prania 1.
 • Страница 46 из 57
  46 electrolux Zásobník Predpieranie Pranie Avivážny prostriedok (výška hladiny nesmie presahovať symbol MAX M ) Bezpečnostné pokyny Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na obsluhu uchovávajte v blízkosti spotrebiča. Všeobecné bezpečnostné pokyny
 • Страница 47 из 57
  electrolux 47 Osobné nastavenia Detská poistka Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby uzamknutia : • ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu, nie je možné zmeniť voliteľné funkcie alebo program. Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu musíte deaktivovať, aby bolo možné spustiť nový
 • Страница 48 из 57
  48 electrolux Pauza” (pozri „Tabuľka programov“). Stlačte želané tlačidlo (tlačidlá); rozsvietia sa príslušné kontrolky. Po opätovnom stlačení kontrolky zhasnú. Ak nie je niektorá z voliteľných funkcií kompatibilná so zvoleným programom, na displeji sa rozbliká „Err” a začne blikať červená
 • Страница 49 из 57
  electrolux 49 kontrolka. Ak stále chcete zmeniť program, musíte prebiehajúci program zrušiť (pozri nižšie). Zrušenie programu Ak chcete program zrušiť, otočte volič programov do polohy „Stop” . Koniec programu Prací program skončí automaticky, kontrolka tlazhasne a na displeji začne čidla
 • Страница 50 из 57
  50 electrolux Program / Typ prania Náplň Voliteľné funkcie Džínsy (studená voda - 60°): Na pranie 3,0 kg džínsových odevov. Aktivovaná funkcia Plákanie plus. Nočný cyklus plus, Predpieranie, Posunutý štart Intenzívny šport (studená voda - 40°): 2,5 kg Pre špinavé športové odevy. Aktivuje sa
 • Страница 51 из 57
  electrolux 51 Problémy Príčiny Práčka sa nespustí alebo • spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť nefunguje, sa nenapĺňa vodou: • veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zavreté, • nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu, • nastal výpadok elektrickej siete, •
 • Страница 52 из 57
  52 electrolux Problémy Na displeji sa zobrazí kód poruchy E20 2) a začne blikať červená kontrolka na tlačidle „Štart/Pauza” 3) : Príčiny • • • • • výpustný filter je zablokovaný, odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá, výpustná hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť „Montáž“), odtokové
 • Страница 53 из 57
  electrolux 53 Inštalácia Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu počas prepravy. Obal si odložte pre prípad prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť netesnosti a poruchy.
 • Страница 54 из 57
  54 electrolux nedotýka steny alebo iného nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje. Ochrana životného prostredia Likvidácia spotrebiča sú Všetky materiály označené symbolom recyklovateľné. Takéto materiály odovzdajte na skládke
 • Страница 55 из 57
  electrolux 55
 • Страница 56 из 57
  www.electrolux.com/shop 108526801-A-452010
 • Страница 57 из 57