Инструкция для FERROLI PEGASUS 23-56

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

PE G A SUS 23-56

co

d.

3544310/0

e

di

z.

10/2002

·ŒfiŒ‚‚‹⁄ ”◊”–À◊›‘÷‚‹⁄ ¤”◊›‘

‚œ fiœŸ””∆—œŸ‚”fl ◊”–‘ÀÕ›

Á ùÔ¯ˆÚÏÓÏÓÙ≈Ê˘Ó˙

Ê ˆÓ˝ÚÏÓÔ¯˙ ˘Óϯ˝Ê˛

À‚Ã◊—Œ¤‡À„ –” 

ú¤Ã–‘Œœ◊œ‡ÀÀ,fl”‚◊œƒŒ

À ”∆ÑŒƒÀÕœ‚À»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  PE G A SUS 23-56 À‚Ã◊—Œ¤‡À„ –” ú¤Ã–‘Œœ◊œ‡ÀÀ,fl”‚◊œƒŒ À ”∆ÑŒƒÀÕœ‚À» cod. 3544310/0 ediz. 10/2002 ·ŒfiŒ‚‚‹⁄ ”◊”–À◊›‘÷‚‹⁄ ¤”◊›‘ ‚œ fiœŸ””∆—œŸ‚”fl ◊”–‘ÀÕ› Á ùÔ¯ˆÚÏÓÏÓÙ≈Ê˘Ó˙ Ê ˆÓ˝ÚÏÓÔ¯˙ ˘Óϯ˝Ê˛
 • Страница 2 из 28
  Õ˝Ê˙ÍÚ¯ÔÒ˝Ó ÎÏÓ¸ÚÊÚ¯ Í˝˝Ó¯ ÏȈÓËÓÁÚËÓ. ”˝Ó ÎϯÓÁÚÍËÔ˛¯Ú Ê˝ÂÓÏ˙Í˚Ê√ ÎÓ ¬¯ÙÓÎÍÁ˝Ó˙È ˙Ó˝ÚÍ≈È, ùˆÁÎÔÈÍÚÍ˚ÊÊ Ê Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê√ ÈÁÚÍ˝ÓˈÊ. ∆¯Ï¯≈˝Ó ÁÓ‰ÏÍ˝˛ıÚ¯ Ê˝ÁÚÏȈ˚Ê√ ˝Í ÁÔȸÍı ËÓÙ˝Êˆ˝Ó˯˝Ê˛ ËÓÎÏÓÁÓË Ë ¬ÈÈÛ¯˙. À˝ÁÚÏȈ˚Ê˛ ˛ËÔ˛¯ÚÁ˛ ˝¯ÓÚû¯˙Ô¯˙Óı Ê ËÍ≈˝Óı ¸ÍÁÚÒ√ Í˝˝Ó˘Ó ÎÏÓȈÚÍ, Ê ÓÔ≈˝Í ÁÓ‰ÏÍ˝˛ÚÁ˛
 • Страница 3 из 28
  Pegasus 1. À˝ÁÚÏȈ˚Ê˛ ÎÓ ùˆÁÎÔÈÍÚÍ˚ÊÊ ................................................................ 4 1.1 Õ˯¯˝Ê¯ ............................................................................................................. 4 1.2 –Í˝¯ÔÒ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛
 • Страница 4 из 28
  Pegasus 1. À‚Ã◊—Œ¤‡À„ –” ú¤Ã–‘Œœ◊œ‡ÀÀ 1.1 Õ˯¯˝Ê¯ ŒËÍ≈ͯ˙˜ı ÎÓˆÈÎÍÚ¯ÔÒ, ¤Ó˙ÎÍ˝Ê˛ FERROLI ¬Ô͢ÓÍÏÊÚ ÕÍÁ ÙÍ Ë˜¬ÓÏ ùÚÓ˘Ó ˆÓÚÔÍ. Pegasus 23-56 - ùÚÓ ˝ÍÎÓÔÒ˝˜ı ˆÓÚ¯Ô, ÊÙ˘ÓÚÓËÔ¯˝˝˜ı ÎÓ ÎÓÁÔ¯˝Ê˙ ÏÍÙÏͬÓÚˆÍ˙ ˆÓ˙ÎÍ˝ÊÊ Á ÎÏÊ˙¯˝¯˝Ê¯˙ ˝Ó˯ıÌʉ Ú¯‰˝ÓÔÓ˘Êı. –Ó≈ÍÔÈıÁÚÍ, ÎÏÓ¸ÚÊÚ¯ Ë˝Ê˙ÍÚ¯ÔÒ˝Ó ùÚÓ ÏȈÓËÓÁÚËÓ Ê
 • Страница 5 из 28
  Pegasus 1.2 –Í˝¯ÔÒ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ ’Ô˛ ÓÁÚÈÎÍ ˆ ÎÍ˝¯ÔÊ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ ÎÓ˝Ê˙ÊÚ¯ ίϯ˝√√ ˆÏ˜ÌˆÈ. flÓ. 23 1 3 2 4 5 flÓ. 32-45-56 - 6 7 —ÊÁ. 1 1 2 3 4 5 6 7 ”ÎÊÁÍ˝Ê¯ 1 fl¯ÁÚÓ ÎÓ ÈÁÚÍ˝ÓËˆÈ Ú¯Ï˙ÓÁÚÍÚʸ¯ÁˆÓ˘Ó ˆÓ˝ÚÏÓÔÔ¯ÏÍ 2 ◊¯Ï˙Ó˙¯ÚÏ-˙Í˝Ó˙¯ÚÏ 3 ¤Ï˜ÌˆÍ Ú¯Ï˙ÓÁÚÍÚÍ ˜˙Ó˘‰ ˘ÍÙÓË 4 –¯Ï¯ÙÍÎÈÁˆ ÁÊÁÚ¯˙˜ ˆÓ˝ÚÏÓÔ˛
 • Страница 6 из 28
  Pegasus 1.4 —¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ —¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ Ú¯˙ίÏÍÚÈϘ ÁÊÁÚ¯˙˜ –ÓË¯Ï˝ÊÚ¯ ÏȸˆÈ 5 (—ÊÁ. 1) ÎÓ ¸ÍÁÓËÓı ÁÚϯԈ¯ Ô˛ È˯Ôʸ¯˝Ê˛ Ú¯˙ίÏÍÚÈϘ ËÓ˜ Ë ÁÊÁÚ¯˙¯, Ô˛ ¯¯ Á˝Ê≈¯˝Ê˛ ÎÓË¯Ï˝ÊÚ¯ ÏȸˆÈ ÎÏÓÚÊË ¸ÍÁÓËÓı ÁÚϯԈÊ. ◊¯˙ίÏÍÚÈÏÍ ˙Ó≈¯Ú ÊÙ˙¯˝˛ÚÒÁ˛ Ë Îϯ¯Ô͉ ÓÚ 30∞C Ó 90∞C. —¯ˆÓ˙¯˝ȯÚÁ˛ ùˆÁÎÔÈÍÚÊÏÓËÍÚÒ ˆÓÚ¯Ô
 • Страница 7 из 28
  Pegasus 1.5 ◊¯‰Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê¯ –ÓÔÒÙÓËÍÚ¯ÔÒ ÓÔ≈¯˝ ÎÏÓËÓÊÚÒ ˆËÍÔÊÂÊ˚ÊÏÓËÍ˝˝˜ı Ú¯‰ÓÁ˙ÓÚÏ ÁÊÁÚ¯˙˜, ˆÍˆ ˙Ê˝Ê˙È˙ ÏÍÙ Ë ˘Ó Ê ˆÍˆ ˙Ê˝Ê˙È˙ ÏÍÙ Ë ËÍ ˘ÓÍ ÁÔ¯È¯Ú ÎÏÓÊÙËÓÊÚÒ Í˝ÍÔÊÙ ˘Óϯ˝Ê˛. ’Ô˛ ¬ÓÔÒ̯ı Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ Á˙ÓÚÏÊÚ¯ ˘ÔÍËÈ 3.3 ùÚÓ˘Ó ÏȈÓËÓÁÚËÍ. ’Ô˛ ¸ÊÁÚˆÊ ˆÓ≈È‰Í ˆÓÚÔÍ Ê ÎÍ˝¯ÔÊ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ ÊÁÎÓÔÒÙÈıÚ¯
 • Страница 8 из 28
  Pegasus 2. fl”‚◊œƒ 2.1 ”¬Ûʯ ϯˆÓ˙¯˝Í˚ÊÊ ’Í˝˝˜ı Í˘Ï¯˘ÍÚ ÓÔ≈¯˝ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍÚÒÁ˛ ÁÚÏÓ˘Ó ÎÓ ˝ÍÙ˝Í¸¯˝Ê√. úÚÍ ÈÁÚÍ˝ÓËˆÍ ÁˆÓ˝ÁÚÏÈÊÏÓËÍ˝Í Ô˛ ˝Í˘Ï¯ËÍ ËÓ˜ Ó Ú¯˙ίÏÍÚÈϘ ¬ÔÊÙˆÓı ˆ Ú¯˙ίÏÍÚÈϯ ˆÊί˝Ê˛ ÎÏÊ ÍÚ˙ÓÁÂ¯Ï˝Ó˙ ÍËÔ¯˝ÊÊ Ê ÓÔ≈˝Í ÎÓˆÔ√¸ÍÚÒÁ˛ ˆ ÁÊÁÚ¯˙¯ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ Ê/ÊÔÊ ÁÊÁÚ¯˙¯ fiÕà Á ÁÓÓÚ˯ÚÁÚËÈ√ÛÊ˙Ê
 • Страница 9 из 28
  Pegasus —¯ˆÓ˙¯˝ȯÚÁ˛ ÈÁÚÍ˝ÓËÊÚÒ Î¯Ï¯ ˆÓÚÔÓ˙ ˝Í ÎÓÍ√Û¯˙ Ê Ó¬ÏÍÚ˝Ó˙ ÚÏȬÓÎÏÓËÓ͉ ÙÍÎÓÏ˝˜¯ ˯˝ÚÊÔÊ, Ô˛ ÊÙÓÔ˛˚ÊÊ ˆÓÚÔÍ ÓÚ ÁÊÁÚ¯˙˜ Ë ÁÔȸͯ ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙ÓÁÚÊ. ÕÊ Á ÙÍÊ ”ÁÈÛ¯ÁÚËÔ˛˛ ÎÓˆÔ√¸¯˝Ê¯ ˆÓÚÔÍ ˆ ˘ÊÏÍËÔʸ¯ÁˆÓı ÁÊÁÚ¯˙¯, ÁÔ¯ÊÚ¯ ÙÍ Ú¯˙ ¸ÚÓ¬˜ ˝¯ ÎÓËϯÊÚÒ ÚÏȬ˜ Ë˝ÈÚÏÊ ˆÓÚÔÍ. ◊ÊÎ Ê ˙Ó¯ÔÒ A B C D a1
 • Страница 10 из 28
  Pegasus 2.5 úÔ¯ˆÚÏʸ¯ÁˆÊ¯ ÎÓˆÔ√¸¯˝Ê˛ –ÓˆÔ√¸¯˝Ê¯ ˆ ùÔ¯ˆÚÏÓÁ¯ÚÊ ¤ÓÚ¯Ô ÓÔ≈¯˝ ¬˜ÚÒ ÎÓˆÔ√¸¯˝ ˆ Ó˝ÓÂÍÙ˝Óı Á¯ÚÊ, 230 Õ-50 fi˚. úÔ¯ˆÚÏÓ¬¯ÙÓÎÍÁ˝ÓÁÚÒ ÈÁÚÍ˝ÓËˆÊ ˘ÍÏÍ˝ÚÊÏȯÚÁ˛ ÚÓÔÒˆÓ Ë ÁÔȸͯ ÎÏÍËÊÔÒ˝Ó˘Ó ¯¯ ÙÍÙ¯˙Ô¯˝Ê˛ Ë ÁÓÓÚ˯ÚÁÚËÊÊ Á ¯ıÁÚËÈ√ÛÊ˙Ê ˝ÓÏ˙Í˙Ê Ê ÎÏÍËÊÔÍ˙Ê. ‚ÍÔʸʯ ù¯ˆÚÊË˝Óı Ê ÏͬÓÚÓÁÎÓÁÓ¬˝Óı
 • Страница 11 из 28
  Pegasus 2.6 –ÓˆÔ√¸¯˝Ê¯ ˆ ˜˙Ó‰ÓÈ ’ÊÍ˙¯ÚÏ ÚÏȬ˜ ÁÓ¯Ê˝˛√Û¯ı ˆÓÚ¯Ô Á ˜˙ÓËÓı ÚÏȬÓı ˝¯ ÓÔ≈¯˝ ¬˜ÚÒ ˙¯˝Ò̯ ÊÍ˙¯ÚÏÍ Ó¬ÏÍÚ˝Ó˘Ó ˆÔÍÎÍ˝Í. ’ÔÊ˝Í Ë¯ÏÚʈÍÔÒ˝Ó˘Ó È¸ÍÁÚˆÍ ÓÔ≈˝Í ÁÓÁÚÍËÔ˛ÚÒ ˆÍˆ ˙Ê˝Ê˙È˙ 50 Á˙, ˝Í¸Ê˝Í˛ ÓÚ Ó¬ÏÍÚ˝Ó˘Ó ˆÔÍÎÍ˝Í. ’˜˙Ó‰Ó ÓÔ≈¯˝ ¬˜ÚÒ ÁÓ¬ÏÍ˝ Ë ÁÓÓÚ˯ÚÁÚËÊÊ Á ¯ıÁÚËÈ√ÛÊ˙Ê ÁÚÍ˝ÍÏÚÍ˙Ê.
 • Страница 12 из 28
  Pegasus 3. ◊›ˇ”∆ÑŒƒÀÕœ‚À› 3.1 —›fiŒ‘À—”Õœ‚À› —¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ Ê Á˙¯˝Í ˘ÍÙÓÓ¬ÏÍÙ˝Ó˘Ó ÚÓÎÔÊËÍ ÓÔ≈˝˜ ÎÏÓËÓÊÚÁ˛ ÚÓÔÒˆÓ ÎÓ˘ÓÚÓËÔ¯˝˝˜˙, ˆËÍÔÊÂÊ˚ÊÏÓËÍ˝˝˜˙ ίÏÁÓ˝ÍÔÓ˙. FERROLI S.p.A. ˝¯ ˝¯Á¯Ú ˝ÊˆÍˆÓı ÓÚ˯ÚÁÚ˯˝˝ÓÁÚÊ ÙÍ ˝Í˝¯Á¯˝Ê¯ ÈÛ¯Ï¬Í ÈÁÚÍ˝ÓˈÓı, Ë ÁÔȸͯ ÎÏÓÊÙ˯¯˝Ê˛ ÊÙ˙¯˝¯˝Êı Ë ÈÁÚÍ˝Óˈ¯ ˝¯
 • Страница 13 из 28
  Pegasus ∆ÔÓˆ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ Honeywell S456BF1088 ¤ÔÍÎÍ˝ ˘ÍÙÓ˘ı Honeywell VK4100C1075 ÃÊ˘˝ÍÔÊÙÍ˚Ê˛ ÃÀ’ Œ˙¯˝Ò̯˝Ê¯ RE SE T ŒË¯Ôʸ¯˝Ê¯ 1 2 5 3 ”¬ÓÙ˝Í¸¯˝Ê¯ Ô˛ ÏÊÁÈ˝ˆÓË 4 Ê 5 1 “ÚÈ˚¯Ï ÓÚ¬ÓÏÍ ÍËÔ¯˝Ê˛ Ó ˆÔÍÎÍ˝Í 2 “ÚÈ˚¯Ï ÓÚ¬ÓÏÍ ÍËÔ¯˝Ê˛ ÎÓÁÔ¯ ˆÔÍÎÍ˝Í 3 ŸÍÛÊÚ˝˜ı ˆÓÔÎ͸ӈ 4 —¯˘ÈÔ˛ÚÓÏ ÏÓÙ≈Ê˘Í "STEP" 5
 • Страница 14 из 28
  Pegasus 3.2 ŸÍÎÈÁˆ ˆÓÚÔÍ ¤ÓÚ¯Ô ÓÔ≈¯˝ ¬˜ÚÒ ˝ÍÁÚÏÓ¯˝ ÚÓÔÒˆÓ ˆËÍÔÊÂÊ˚ÊÏÓËÍ˝˝˜˙ ίÏÁÓ˝ÍÔÓ˙ Áί˚ÊÍÔÊÙÊÏÓËÍ˝˝˜‰ Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÊ‰ ˚¯˝ÚÏÓË. –ÏÊ Î¯ÏËÓ˙ ÏÓÙ≈Ê˘¯ ˆÓÚÔÍ Ê ÎÓÁÔ¯ ËÁ¯‰ ÓίÏÍ˚Êı ÎÓ Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê√, ˆÓÚÓϘ¯ Úϯ¬È√Ú ÓÚˆÔ√¸¯˝Ê˛ ˆÓÚÔÍ ÊÔÊ Ë˙¯ÌÍÚ¯ÔÒÁÚËÍ Ë ÏͬÓÚÈ ÈÁÚÏÓıÁÚË ¬¯ÙÓÎÍÁ˝ÓÁÚÊ, ÎÏÓË¯Ï˛ıÚ¯: –¯Ï¯
 • Страница 15 из 28
  Pegasus ”ÚˆÔ√¸¯˝Ê¯ ’Ô˛ Ëϯ˙¯˝˝Ó˘Ó ÓÚˆÔ√¸¯˝Ê˛ ˆÓÚÔÍ, ÎÏÓÁÚÓ ÎÓË¯Ï˝ÊÚ¯ ˘ˆÔ√¸ÍÚ¯ÔÒ 6 Ë ÎÓÔÓ≈¯˝Ê¯ 0. ’Ô˛ ˘ˆÔ√¸¯˝Ê˛ ˆÓÚÔÍ ˝Í ÎÏÓÓÔ≈ÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ίÏÊÓ: –ÓË¯Ï˝ÊÚ¯ ˘ˆÔ√¸ÍÚ¯ÔÒ 6 Ë ÎÓÔÓ≈¯˝Ê¯ 0. ŸÍˆÏÓıÚ¯ ˘ÍÙÓ˘ı ˆÏÍ˝ ίϯ ˆÓÚÔÓ˙ ”ÚˆÔ√¸ÊÚ¯ ùÔ. ÎÊÚÍ˝Ê¯ ÈÁÚÍ˝ÓˈÊ. ’Ô˛ ÔÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ ίÏÊÓÓË ÎÏÓÁÚÓ˛ ËÓ Ëϯ˙˛
 • Страница 16 из 28
  Pegasus ”ڈϘÚʯ ίϯ˝¯ı ÎÍ˝¯ÔÊ ”ڈϘÚʯ ίϯ˝¯ı ÎÍ˝¯ÔÊ ˆÓÚÔÍ ÎÏÓÊÙËÓÊÚÁ˛ Ë ÁÓÓÚ˯ÚÁÚËÊÊ Á ÏÊÁÈ˝ˆÓ˙ 6. –¯Ï¯ ˘ÎÓÔ˝¯˝Ê¯˙ Ô√¬˜‰ ÓίÏÍ˚Êı Ë˝ÈÚÏÊ ˆÓÚÔÍ, ÓÚˆÔ√¸ÊÚ¯ ˆÓÚ¯Ô ÓÚ ùÔ¯ˆÚÏÓÁ¯ÚÊ Ê Î¯Ï¯ˆÏÓıÚ¯ ˘ÍÙÓ˘ı ˆÏÍ˝ ίϯ ˆÓÚÔÓ˙. 1 2 —ÊÁ.6 ”¸ÊÁÚˆÍ ˆÓÚÔÍ Ê ˜˙Ó‰ÓÍ ·ÊÁÚˆÈ ˆÓÚÔÍ ÎÏÓÊÙËÓÊÚ¯ ÚÛÍÚ¯ÔÒ˝Ó
 • Страница 17 из 28
  Pegasus œ˝ÍÔÊÙ ÎÏÓ˚¯ÁÁÍ ˘Óϯ˝Ê˛ “ÚÈ˚¯Ï Ô˛ ÓÚ¬ÓÏÍ ÎÏÓ¬ ÎÏÓȈÚÓË Á˘ÓÏÍ˝Ê˛ ˝Í‰ÓÊÚÁ˛ Ë Ë¯Ï‰˝¯ı ¸ÍÁÚÊ Ó¬ÏÍÚ˝Ó˘Ó ˆÔÍÎÍ˝Í ˜˙Ó‰ÓÍ (Á˙. —ÊÁ.7). ’Ô˛ ÓÚ¬ÓÏÍ ÎÏÓ¬: 1) Ã˝Ê˙ÊÚ¯ ˯ω˝√√ ÎÍ˝¯ÔÒ ˆÓÚÔÍ. 2) Ã˝Ê˙ÊÚ¯ ÊÙÓÔ˛˚Ê√ ˝Í Ó¬ÏÍÚ˝Ó˙ ˆÔÍÎÍ˝¯ ˜˙Ó‰ÓÍ. 3) ”ÚˆÏÓıÚ¯ ÌÚÈ˚¯Ï ÓÚ¬ÓÏÍ ÎÏÓ¬; 4) ÕÁÚÍËÒÚ¯ ÙÓ˝
 • Страница 18 из 28
  Pegasus ŸÍÎÍÔÒ˝Êˆ 3 ÷ 4 ˙˙ 3 ”¬ÓÙ˝Í¸¯˝Ê˛ 1 ’˯Ï˚Í ˆÍ˙¯Ï˜ Á˘ÓÏÍ˝Ê˛ 2 Ã˙ÓÚÏÓËÓı Ô√¸Óˆ 3 ŸÍÎÍÔÒ˝Êˆ 4 úÔ¯ˆÚÏÓ ÏÓÙ≈Ê˘Í 5 úÔ¯ˆÚÏÓ ˆÓ˝ÚÏÓÔ˛ ÎÔÍ˙¯˝Ê 6 ÃÓÎÔÓ ÙÍÎÍÔÒ˝ÊˆÍ 7 ¤Í¬¯ÔÒ Ë˜ÁÓˆÓ˘Ó ˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê˛ 8 –ÓÍ¸Í ˘ÍÙÍ 4 5 8 —ÊÁ. 10 18
 • Страница 19 из 28
  Pegasus 3.4 ŒÁÚÏÍ˝¯˝Ê¯ ˝¯ÎÓÔÍÓˆ ‚¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚÒ –ÏÊ¸Ê˝Í Ê ÎÈÚÊ ÈÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛. –ÓÁÔ¯ ˝¯ÁˆÓÔ҈ʉ ÎÓΘÚÓˆ ÏÓÙ≈Ê˘Í, ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝˜ı ¬ÔÓˆ ÎÓÁÚÓ˛˝˝Ó ˘ˆÔ√¸Í¯Ú ˆÓÚ¯Ô ŸÍ˘Ï˛Ù˝ÊÔÊÁÒ ÁÓÎÔÍ ÙÍÎÍÔÒ˝ÊˆÍ- –Ó¸ÊÁÚÊÚ¯ Á≈ÍÚ˜˙ ËÓÙȉÓ˙. –ÏÓ˯ÏÒÚ¯, ¸ÚÓ ÎÓÍ¸Í ËÓÙÈ‰Í ÓÏ˘Í˝ÊÙÓËÍ˝Í ÎÏÍËÊÔÒ˝Ó Ê ¸ÚÓ ËÓÙȉ ¬˜Ô ÈÍÔ¯˝ ÊÙ
 • Страница 20 из 28
  Pegasus ˇÔÓÎˆÊ Ë ˘ÓϯԈ¯. ŸÍ¯Ï≈ˆÍ ÏÓÙ≈Ê˘Í. –ÏÓ˯ÏÊÚÒ ÍËÔ¯˝Ê¯ ˘ÍÙÍ Ë ˘ÔÍË˝Óı ˘ÓϯԈ¯ Œ¬¯ÊÚ¯ÁÒ, ¸ÚÓ ˆÓÚ¯Ô ˝¯ ÙÍ˘Ï˛Ù˝¯˝ –ÏÊ Ï¯˘ÈÔÊÏÓˈ¯ Ú¯Ï˙ÓÁÚÍÚÍ, ÎÏÊÁ‰ÓÊÚ ÁÊÔÒ˝Ó ¬ÓÔÒÌÓ¯ È˯Ôʸ¯˝Ê¯ Ú¯˙ίÏÍÚÈϘ. Œ¬¯ÊÚ¯ÁÒ, ¸ÚÓ ˆÍÎÁÈÔÍ Ú¯Ï˙ÓÁÚÍÚÍ ÈÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝Í Ë ˘˝¯ÙÓ. –ÏÓ˯ÏÒÚ¯ ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ÏͬÓÚ˜ Ú¯Ï˙ÓÁÚÍÚÍ
 • Страница 21 из 28
  Pegasus 4 ◊›ˇ‚À·›Ã¤À› ˇœ—œ¤◊›—ÀÃ◊À¤À 4.1 —ÍÙ˙¯Ï˜ Ê ÎÓˆÔ√¸¯˝Ê˛ ÕÊ Á¬ÓˆÈ ÕÊ ÁίϯÊ ÕÊ ÁÙÍÊ —ÊÁ. 11 ◊ÊÎ Ê ˙Ó¯ÔÒ A P egas us 23 70 109 112 40 E L Ø 130 400 P egas us 32 80 116 119 47 P egas us 45 80 73 76 P egas us 56 95 80 83 B C D a1 Ó¬ÏÚˆÍ ”ÚÓÎÔ¯˝Ê¯ a2 –ÓÍ¸Í ”ÚÓÎÔ¯˝Ê¯ a3 Õ‰Ó ˘ÍÙÍ 1” 1” 1/2”
 • Страница 22 из 28
  Pegasus 4.2 ”¬ÛÊı ËÊ Ê ÓÁ˝ÓË˝˜¯ ˆÓ˙ÎÓ˝¯˝Ú˜ —ÊÁ. 12 ”¬ÓÙ˝Í¸¯˝Ê¯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 fl¯ÁÚÓ ÎÓ ÈÁÚÍ˝ÓËˆÈ ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Ó˘Ó ˆÓ˝ÚÏÓÔÔ¯ÏÍ flÍ˝Ó˙¯ÚÏ-Ú¯Ï˙Ó˙¯ÚÏ ¤Ï˜ÌˆÍ Ú¯Ï˙ÓÁÚÍÚ˜ ˜˙Ó˘‰ ˘ÍÙÓË ¤˝ÓÎˆÍ Î¯Ï¯ÙÍÎÈÁˆÍ ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Óı ÁÊÁÚ¯˙˜ ’ËȉÁÚÈί˝¸ÍÚ˜ı ϯ˘ÈÔÊÏÓËÓ¸˝˜ı Ú¯Ï˙ÓÁÚÍÚ –ϯÓ‰ÏÍ˝ÊÚ¯ÔÒ˝ ı
 • Страница 23 из 28
  Pegasus 4.3 ◊ͬÔÊ˚Í Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÊ‰ Í˝˝˜‰ fl”’›‘÷ –ÏÓÊÙËÓÊÚ¯ÔÒ˝ÓÁÚÊ –ÓËÓÊ˙Ó¯ Ú¯ÎÔÓ –ÓÔ¯Ù˝Í˛ Ú¯ÎÔÓËͲ ˙ÓÛ˝ÓÁÚÒ –ÓÍ¸Í ˘ÍÙÍ ÃÓÎÔÓ ÙÍÎÍÔÒ˝ÊˆÍ G20-G25 ÃÓÎÔÓ ÙÍÎÍÔÒ˝ÊˆÍ G31 fiÔÍË˝Ó¯ ÁÓÎÔÓ G20 ’ÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓÍ¸Ê G20 ’ÍËÔ¯˝Ê¯ ˝Í ˘ÓϯԈ¯ G20 –ÓÍ¸Í G20 fiÔÍË˝˜¯ ÁÓÎÔÍ G25 ’ÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓÍ¸Ê G25 ’ÍËÔ¯˝Ê¯ ˝Í ˘ÓϯԈ¯
 • Страница 24 из 28
  Pegasus 4.4 ’Àœfi—œflfl‹ –ÓÚ¯Ï˛ ˝ÍÎÓÏÍ Ô˛ ¸È˘È˝˝˜‰ Ú¯ÎÔÓÓ¬˙¯˝˝ÊˆÓË ˆÓÚÔÍ ÓÚ 3 Ó 6 ùÔ¯˙¯˝ÚÓË –ÓÚ¯Ï˛ ˝ÍÎÓÏÍ Ë ˙ ËÓ˛˝Ó˘Ó ÁÚÓÔ¬Í 1,5 1,35 1,2 1,0 5 0 ,9 05 ,7 0 ,6 05 ,4 0 ,3 0 ,15 0 0 ,5 1 1,5 2 2 ,5 3 3,5 –ÓÍ¸Í ˙3/¸ —ÊÁ. 13 24 4 4 ,5 5 5 ,5
 • Страница 25 из 28
  Pegasus 4.5 úÔ¯ˆÚÏʸ¯ÁˆÍ˛ Á‰¯˙Í —ÊÁ. 14a ”ÎÊÁÍ˝Ê¯ 24 úÔ¯ˆÚÏÓ ÏÓÙ≈Ê˘Í 32 ˚ÊψÈÔ˛˚ÊÓ˝˝˜ı ˝ÍÁÓÁ ÁÊÁÚ¯˙˜ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ 44 fiÍÙÓ˘ı ˆÔÍÎÍ˝ 49 ◊¯Ï˙ÓÁÚÍÚ ¬¯ÙÓÎÍÁ˝ÓÁÚÊ 72 ◊¯Ï˙ÓÁÚÍÚ ÎÓ˙¯Û¯˝Ê˛ (˝¯ ÎÓÁÚÍËÔ˛¯ÚÁ˛) 82 úÔ¯ˆÚÏÓ ˆÓ˝ÚÏÓÔ˛ ÎÔÍ˙¯˝Ê 83 úÔ¯ˆÚÏÓ˝˝˜ı ˆÓ˝ÚÏÓÔÔ¯Ï 92 ◊¯Ï˙ÓÁÚÍÚ ˜˙Ó˘‰ ˘ÍÙÓË 98 Õ˜ˆÔ√¸ÍÚ¯ÔÒ 129
 • Страница 26 из 28
  Pegasus ɯ˙Í ùÔ¯ˆÚÏʸ¯ÁˆÊ‰ ÎÓˆÔ√¸¯˝Êı —ÊÁ. 14¬ ”ÎÊÁÍ˝Ê¯ 24 úÔ¯ˆÚÏÓ ÏÓÙ≈Ê˘Í 32 ˚ÊψÈÔ˛˚ÊÓ˝˝˜ı ˝ÍÁÓÁ ÁÊÁÚ¯˙˜ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ 44 fiÍÙÓ˘ı ˆÔÍÎÍ˝ 49 ◊¯Ï˙ÓÁÚÍÚ ¬¯ÙÓÎÍÁ˝ÓÁÚÊ 72 ◊¯Ï˙ÓÁÚÍÚ ÎÓ˙¯Û¯˝Ê˛ (˝¯ ÎÓÁÚÍËÔ˛¯ÚÁ˛) 82 úÔ¯ˆÚÏÓ ˆÓ˝ÚÏÓÔ˛ ÎÔÍ˙¯˝Ê 83 úÔ¯ˆÚÏÓ˝˝˜ı ˆÓ˝ÚÏÓÔÔ¯Ï 92 ◊¯Ï˙ÓÁÚÍÚ ˜˙Ó˘‰ ˘ÍÙÓË 98
 • Страница 27 из 28
  37047 SAN BONIFACIO - VR - Italy tel. 045/6139411 - tlx 480172 fax 045/6100233-6100933
 • Страница 28 из 28